Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1895

No 6549 Zaterdag 5 Januari J805 338te Jaargang Een ware Schat voor de ongeloliki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde tverk ZDr Retail s elfbewari Vg HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 ulden Ieder die aan de verschriickel ke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlagg Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook ia postzegels en in eiken boekhandel in Holland Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys i er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd pjaoEUja Zenden gratis nfranco k t prachtig geïllustreerd lOBE IUSI met Aollandschen of Vansohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor hei WintePBOizoan van kleederen hoeden enz voor heeren damai en kind ren op gefrankeerde aanvraag aaa I JULES JALÜZOT ê C PARIJS Stalen van z den wollen en katoenen itoffen taken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te gaven en ongeveer d prijzan te Ijepalen Dit album bevat tevens de inliehthigea elke voor de goede en prompte ultvoepingen iar beitellingen benoodigd zijn Btstttlingtn van SS francs en hoogtr worden met eene verbooging van 5 0 0 hMM Pacht $ n trij oan Inkomende ncht$n in aiu ptaau n van Nedtrland aan hal bnorgtl De klanlen hekben geene formaltcettea Toor de inklaring of andersinbs te rervuUen 4aar ons réêXpialUêhut Hutndaal Noord Brabant daarmede belast is Zeer lette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn tot vrgitelling te hebben en voor dea dietitt aangawezen het niet ontvBDgeu eenpr byzon dere kenniageTiDg of van een opraepinf pbiljet ontheft geenszins van de TerpHchtiuf tot het veracbgDen voor den Militieraad f tot hpt indienen an de tot etaviug der rti louen van Tcystelliag gevorderd bc yastnkkeo De Loteling omtrent wien de Militieraad in de Eersl Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet in de Tweede Zitting te veracbynen ten ware hij daarin een PlntitsverTaaper of Nummerverwisselaar mocht willmi Toor stellen GOUDA 3 Januari 1895 Burgemeester fen Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS vao Gonda brengen ter nlgeoi ane kennis dat de GemeentiJraad in zyne vergadering van den 288ten dezer maand b eft benoemd Tot Lid der Commissie balast met het herzien der Plaatselyke Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd den Heer H JAGER Tot Lid in de Commissie van bebeer der Stedelyke Gasfabriek den Heer C P W DESSING Gonda den 31n December 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER WATERGETIJDEN TE GOUDA 1S94 95 s morgens s BTonil IIooK Laag Hoog Laai Donderdag 3 Jan 10 59 7 24 11 41 8 06 Vrgdag 4 12 03 8 28 12 23 8 48 Zaterdag 5 12 43 9 08 1 21 9 46 Zondag 6 2 10 2 5 2 36 11 01 IVlaandag 7 3 13 11 38 3 43 12 08 Dinsdag 8 4 13 12 38 4 34 12 69 Woecsdag 9 5 05 1 30 6 30 1 55 BurgerlijkeD Stand GEBOREN 1 Jan 1895 Magdalena Pioternella oader H J Polet on N Plomii Uortns Cornelij ouders H van Hofwegen en C Hageman 2 Estber Johanna oudïr s 3 J Goodawaagen en O P de Bruiju OVERLEDEN 31 Dec 1894 L Bors 68 j 1 Jan 1895 M Langeralt huisvr van A Luiten 37 j A S C Kropman 2 m L C Kint 51 j M J Neerscbolten 23 ni 2 E M Sohlosser 12 w GEHUWD 3 Ian l895 C B H v ii Deuttkom en M Haccoo ADVERTENTIfiN De ondergeteekende betuigt zynen dank aan allen die hem met den Nieuwjaarsdag blyken van belangstelling gaven en wenacht ben tvederkeerig een gelukkig jaar toe H W G KONING De ondergeteekeifae betuigt met wederkeerigen heilwenach zynen dauK voor de op l Januari ontvangen bewyzen van belangstelling Dr H IJSSEL na SCHEPPER Oouda 2 Januari 1895 Met wederkeerige heilwensehen bedankt de ondergeteekende voor de hem betoonde belangstdlling by den aanvang van het nieuwe jaar W J FORTüIJN DROOGLEEVER Met wederkeerigen heilwenach roynen dank aan allen die zoo beleefd waren my gisteren blyken van belangstelling te geven C C H PRINCE Gouda 2 Januari 1895 Met myn dank voor de vele blyken van belangstelling wederkeerig myne beste wenschen in bet nienwe jaar A K v y DER GARDEN Met wederk irigen heilwensch betnig ik myn hartelyken dank aan allen die my by de Terwisseling des jaars blyken van belang stelling gaven H M DERCKSEN Gouda 3 Januari 1895 onrla Snelpersdruk vaa A Bkinkkin It Zodh Met wederkeerigen heilwensch zeg ik hartelyk dank voor de gelukwenschen op 1 Januari A V4S IJSENDIJK Met wederkeerigen heilwensch betuig ik myn beleefden dank aan allen die mij by de verwisseling dés jaars bewijzen van belangstelling gaven L BURGERÖDUK Gouda 2 Jan 1895 Voor de vele ontvangen blgken vanbelangstelling by het intreden van het nieuwe jaar betuigt de ondergeteekeade met wederkeerigen beilwenscb zynen hartelyken dank D J VAK HEUSDE Met wederkeerigen heilwenach brengt ondergeteekende zyn hartelyken dank aan allen die hem by den aanvang van het jaar blyken van belangstelling gaven B P VAN OITTERT Met wederkeerige heilwensch hartelyk dank voor betoonde belangstelling op 1 1 95 H OVEREIJNDER te geven door de Meeren W F BEUNDERMAN Viool C DRUKKER Piano en J V LIER Violoncel mot medeioerMng van JUeJ JEANNE WOLS van dbh WEL Sopraan allen ait Rotterdam op Dinsdag 8 lanuari 1895 in de zaal NUT en VERMAAKt der Sociëteit RÉUNIE Ooathavea Aanvang S nnr Toegang a 0 99 Voor Leerlingen der Mnzieicschool Gymnasium en H B Scholen ïi ƒ 0 49 Wordt gevraagd tegen Meid Huishoudster R K van goede getuigen voorzien Brieven franco onder letter W aan de Boekhandelaars J VAN BBNTUM ZOON E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te oonsulteeren uitgezonderd Zondags van 10 lot 3 uor voor TANDZIEKTEN VOLLINGEN ICaUfSTXAlfDEN OBBIX TUN enz VRIJDAOS van 10 tol 12 uur Icoateloome behandeling Alle OPERATION pijnloos Qednrende deze veek in LOSSINO eene Lading puike Orove mR EACEELEOLEH gedurende de Lossing tot 67 4 Cent per Mud k 2 k vry te huis geleverd Aanbevelend Turfsingel P SO Cognac fin Bols 1 3 40 Utw IM coaiTAo Tm so v a 4 BtUH Anonym wordt B 1 T in T ne l e bemuids flaiaohen van 6 Ijltor ioliond rooralan TUI het ttsst van Dr F 7AIr HAICSI SOOS Pro ffl aah i f 1 30 DIWUUcl vabtlltur MIt P H J V WANKOM J MELKERT Uoithavei Gouda 3 Jan 95 VERRASSEND SUCCES Door het gebrnik van den Rgnlandscben Druiven Borst Honig van W n ZICKENHEIMER te MAINZ ben ik van eenen kwaadaardigen hoest hals en horatziekte op eene verrassende wyze genezen en zie roy daardoor genoodzaakt op dit onschatbaar kosteiyk huismiddel door deze opmerkzaam te maken Senitz Ereis Nimptsch Sileciën C NiefCHch grondeigenaar Steeds gegarandeerd echt Te Gonda bg F H A Wolft Boskoop b J van Bergen Haastrecht b J D den Hertog Oadewater b F Jonker Ideuburg Bodegraven bg H Freriks firma Beynekampen Ch Sterk Stolwp by C G V d Berg Bergambacht bg J d Dool Hazerswonde by S Winters FEAUSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Gheniiscbe Wasschcrij VA H OPPE IlEliHER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA d Heer A VAN OS Az TE PARIJS Specialiteit voor het stoomeo en verven van alte Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van ploche mantels veeren bont enz Gord nen tftfelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzij gestoomd of ceverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken z n de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVERSiMAGAZIJN onder Redactie der beste Kalh Letteriiundigen Maandelijlia verBch juett 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnur als Romans Sovellen Historische Verhalen Poëxi3 Allerlei Maadsels Logogrief Rebus enx en voor den zeer lagen prjjs van HB CMST per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P STOKVIS WATEBEEÜS ÜITQEVER s BoBCH Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao ♦ m caw Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebiod rerbeterde fabricatie eu uitsluitend gebruik van fijne en fijnste gr nndatutfen garaadeeroi Ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den iniioud dor resp Etiketten De Firma behaalde 27 BreTets als Hofleveraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmtintend fijn fabrilta t K edii 1874 schreef de Accaüemio n itiunal de Paris Kous TOUB déoemona une Hedaille il or premiere e a fte en conslderatioii de Totra exoeUent fftbrloatlon da Ohooolat bonbons varies eto eto Stollwarck fiibrikaat is verkryghaar bij H H Cünflsettrs BanlietboULers onz enï GMeraalvertegenwQordiger voor Nederland Jnliu Itatteiiklodt Amsterdam Kalverstraat 103 ï i Patent H Stollen mtisAtrt jM HMV DuiiulgPnXIrouiMn HHHL tlu 1 fQiattt mBoück l p FUrtaimti Warnung Der groue Brfolif An uitura Patent H Stollen $ ming$n kêt hnliM lu rarwhMênut werthloaen Tfachahmungen Mtbm Hm kaufe datier unun etets seharfen H StMen nar ron unt dlreot odtr In w nAtfr EluithuidluKgM In dMm an$ r PUktt fut nilm$tabtml mttiMafiUL SZ TreiMaien und Zeuffniate jMtt md fNttoo BINNENLAND GOODA 4 Januari 1895 Sedert de oproeping in dit blad is bg de commiaeie voor werkvorschaffioK hier ter atede ingekonien bjj deu heer P W Kamphuösen vaa Mevr Wed V f 1 H f lOO i bö den heer C v Tongerlóo van P f0 50 overBchot kinderfeest A N W V 1 2 64 v D f i collecte vergadering A N W V f 2l72 De commiBsie verzoekt ons verder mede te deeteo dat het aantal opgegeven werkeloozen teeds tot 66 is gestegen maar dat daarvan tot duster niet meer geplaatst konden worden dan 25 wegpns de beperkte middelen waarover EQ te beschikken beeft Een treorig oügevat had gisterenmiddag aan de Nieuwtrbrug te Bodegrave plaats Onder eanige met sneenwbaUen spelende jongens werd er een zóö verwoed dat h een ander met een booÏTork zoodanig asn bet bootd verwondde dak de dood r op volgde Den 15ea Januari zal te Zoeterwoude eeneverkiezing plaats hebben voor een lid van dengi Pfeeuteraad ia plaats van wglen den heerG van Leeuwen anti rev Maandagavond werd de werkman R te Kralingen aan de rechterhand ernstig verwond door het springen van een oud pistool waarmee hij het oude jaar wilde uitschietf n Ëen dergelijk ongeval had in de Jon kerf r anas traat te Uotterdam plaats Het jnptitieel onderzoek naarde oorzaak van bet overladen van den op len Kerstdag te Tilburg ten hnize barer ouders gestorven dienstboiie heeft geen bepaald resultaat opgeleverd Wel heeft men kannen nagaan dat da dood een gevolg van inwendige verbloeding ifl maar omtrent de oorzaken hiervan verkeert men nog in het duister Een toeval van het noodlot bespeuren w m het op 1 Januari overleden Amsterdamsche Dagbladc Sedert z n bestaan 1 October had het een feuilleton getiteld ïo nood en dood c Het stuk daarvan dat in bet nummer Tan 31 Decembetr voorkomt eindigt Wy zouden nooit eamen gelukkig kunnen zyu Vaarwül c Arnh Ct € FEViLLETOlM ALLEEN OP DE WERELD iV Mr kêt BmgeUch van HESBA STRBTTON De Hevigheid van dea toorn vaa Vincent maakte dat hij geen woord kon uitbrengen en Caleb vervolgde met een ijikoude kalmte ffLydia Carey I ik smeek u naar mij te luiateren Q mij te getooven Hg Ik vestigde mgne oogati weder op zijn gelaat maar het antwoord dat daarop te lezen stond tuigde van verwondering en schaamte Ik deinsde versohrikt van hem terug yHoet mga hart gebroken worden riep ik uit Hg was het die mijn leren gered heeft Hg zou het tot een leven van verdriet maken zpide Caleb op oen bitteren toon nhet zon beter voor u zgn als gg op dea weg omgekomen waart Wat denkt gg te doen Lydia V Breng mg hier vandaan ceida ik terwijl ik Voor de rechtbank te Amsterdam stonden gisteren terecht drie geëmployeerden der heeren Jacobson Nehemia onder beschuldiging op verschillende tgdstippen gedurende de vier laatste maanden van bet vorige jaar oit de fabriek in vereeniging en na vooraf gemaakte afspraak een aantal sigaren te hebben weggenomen tot een gezamelijk cgfer van ongeveer 20 000 stuks Een groot gedeelte werd verkocht en de opbrengst verdeeld De beklaagden bekenden in hoofdzaken Alle drie waren reeds geruimen tgd in dienst der firma de eerste en tweede zelfs 15 en 13 jaar De waarde van het geatoleue werd geraamd op ca f450 De beklaagden vaders van gezinnen toonen een diep berouw en de firma zal hen als zij hnnne stïaf hebben ondergaan weder in dienst nemen Het O M bracht in warme bewoordingen hulde aan de heeren Jaoobeon Nehemia voor hnnne bereidwilligheid om de beklaagden na hunnen straltgd weder in dienst te nemen Eisch voor den len beklnagde 9 maanden voor den 2en en 3en ieder 6 maanden gevangen ii straf Uitspraak over 8 dagen 1 Januari verscheen het feestnummer der ïAmst Crt uitgegeven ter eere van bet 275 jatig bestaan van dat biad In dat nummer vindt men behalve een inleidend woord Tan den hoofdredartenr den beer v Harpen de geschiedenis der Amsterdamsche Courante tot op beden by welk verhaal de portretten gevoegd z n van een twaalftal redacteuren an medewerkers onder wie Jan Wagenaar Jeronimo De Vrie=i mr S Vissering prof J F Buys eu mr J Heemskerk Azn Verder is een strooibiljet van 1629 gereproduceerd evenals bet nieuwe vignet der courant van 1796 Tot 8 Januari houdt de Amsterdamsche Courant in De Brakke Grond een tentoonstelling van al wat op baar en de journalistiek n Nederud ia het algemeen betrekkingheeft De heer A Th Hartkamp die reeds zoo menige belangwekkende tentoonstelling de geschiedenis der hoofdstad betreffende inrichtte en ook aan deze zyn krachten bes nedde heeft volgens het Bbl wederom eer van zlju werk Men vindt er o a de liggers van verschillende ianrgangen de eerste nummers van de couraut in de veracbülende stadiën die zy gedurende baar bestaan doorliep oude nummers van de jaren 1734 1762 enz Belangrijk is ook de verzameling brieven circnlaires e d die de courant betreffen Zoo een schrijven gedateerd 20 Januari 1848 van B en W van Amsterdam waarin 7tj namens door eene plotselinge vrees oserweldigd werd flLydu 1 wilt gij mij verlatöti riep Vincent uit iiO zeg mij dat het niet waar is zeide ik zeg mij dat gg niet die goddelooze man zgt waar voor hg u uitmaakt £ r volgde geen woord of blik tot antwoord ffWelnu dan vervolgde ik ik moet u voor immer vaarwel zoggen Xk ben slechts een arm dwaas meisje en ik heb mijn leven aan u te danken en schaamte en kwetling zullen mij achtervolgen daar ik ontrouw ben geworden aan mijne vrome opvoeding ea daar ik gemerkt heb dat gij ontrouw aan mg zijt Maar weet dat ik nimmer uwe vrouw zou willen worden als gij iemand met een goddeloos hart zijt Blijf 1 zoide hg terwijl ik mg van hem afwendde r als gg mij verlaat Lydia 1 dan zijn Caleb en ik Tan nu af oavertoenlijke vijanden en bij den hemel zweer ik u dat ik wraak zal nemen Wat u betreft arm meisje I ik zal u volgen waar gij ook heengaai en gij uU mg nist cntsnappen Ik ontvluohttü zijn hgzijn want iedere toon zijner stem ging mg door merg en been en maakte hot ondraaglijk voor mij bem nogmaals op een teedereu toon te hooren aprclEon Den volgenden dag keerde ik in eene sombere stemming naar mijne vroegere woning te Londen terug Gij hebt voor een gedeelte goed gehandeld zeide Sarah Glazebrook toen ik haar alles verteld maar werkelijk was Bachel Araher te berispen en jg evenzeer dat je je met dien wereldsohen man ingelaten hebt Je gedrag zou de Kwakers ergerea en aU je tot ons genootsohap behoordet dan zouden de opzienert je daarvoor ia den ban doen Met dat éeu Raad aan den hoofdredacteur De A Crt Was toen nog StaatBCOUraot mr ö Vissering Terwytea dat de inhoud van de courant in menig opzicht s Eaads verontwaardiging had opgewekt B en W wyzen o a op een bericht dat de redactie aan de Rh u M eit bad ontleend en waarin gemeld werd idat de Prinses van Oranje de latere Koningin Ipphie gedurende baar jongste verbiyf te Wurtemburg besloten bad echtscheiding van Haren gemaal te verzoeken De heer Hartkamp en de directie der coutant hebben inderdaad een verzameling byeenfebracht welke een bezoek van allen die belang stelleu in de geschiedenis van de dagjrs ten volle verdient i De heer J Kuyper betoogt in bet N v d dat de klacht over opdnjviug der directe belastingen niet nieuw is Z i is hierbg dverdryving in bet spel en wordt niet alloen maar werd reeds jaren lang te ware ht fBug gevorde d van de beurzen der middelklasson Byv eene eenVoudig levende familie van v er personen eo ééne dienstbode met slechts t 3000 inkomen betaalt f 300 aan directe belasting in de niet overdreven bezwaarde residentie de grondbelasting zyner woning is daaronder voor + f 30 begrepen Dat er reden voor eenige stijging is zal niemand ontkennen die rekening hondt met de sr r rg die voor het algemeen belaug wordt gedragen hygiëne toezicht op werkplaatsen onderwijs om niet te spreken van den gewapenden vrede die alle hooger eiscben stellen Toch is de opbrengst per hoofd der bevolking van de verschillende d irecte belastingen in de twaalf jaren 1881 tot 1892 slechts geklommen van f 10 89 in eerstgemeld jaar tot f 11 49 in 1890 f 11 52 in 1891 en f 1154 in 1892 daarby was de fiscus van het Ryk de minst ichuldige want de gemeenteiyke en provinciale directe hef ngeu stegen verreweg bet meest en wel van 9 millioen in 1881 tot ruim I3Va miUioen gulden in 1892 Natuurlyk is de hefËng niet overal even hoog maar verschilt otitzagiyk in de onderscheidene gewesten staathuiabüudkundigen beweren dat die cyfers verband houdeu althans moeten houden met de zoogenaamde draagkracht der bevolking maar ware dit zoo dan zou Friesland in zijn staat van uitpntting stellig wel een bescheidener cyfer aantoonen ziehier hoe JiB verhouding van het totale bedrag f 11 54 zich in 1892 over die provinciën verdeelde Noord Holland 16 08 Gelderland 8 94 ZuidHolland 13 54 Noord Brabant 7 95 Friesland 1 2 78 Overy el 7 42 al mag ik je graag tijdun ik zal een goed woord voor je doen bij Beitjamin en Hannah Gilpin die pl n hebben om uaar Puansylvanie terug te keeren waar je wel spoedig eena betrekking Kult krijgen De Kwakers aldaar zullen je wel vooirthelpen en tot aan je vertrek zal je e verstandig aan doen hier te blgven Daarop keerde ik tot mijne taak in het aohnolt ertrek terug en trachtte nüj weder in de onaohuldige dagen mgner jeugd te verplaatsen raaur evenals iemand die eensklaps door het geluid van muziek en het vollu zonlicht uit een vasten slaap ontwaakt is zijne oogen niet meer kan eluilen en woder ia eene diepe sluimering verzinkfn zoo kon ook ik toen hoozoer ik er ook mijn best toe deed den rustiiten loop mijner gedachten niet herkrijgen en de kloppiagen van mijn burt niet bedwingen Maar nadat ik gedurende vereoheideue jaren onder de Kwakers in Pennsylvnnié myn verbiyf gehouden had werd ik na een strenge tuoht tot Ud van dit genootechap aangenomen en vond ik daaiin vrede De verre afstand en do bezadigheid die met de jaren kwam heelden insgelijks de wond die mij geslagen was totdat ik mg verwonderde over den Miigktoek die er op mgne oogea geweest was Bovendien leerde ik de liefde van Vinoent en Caleb op rechte waarde schatten en verheosde ik mg zeer toen 9arah Glazenbrook mij in een brief meedeelde dat Caleb er toe bewogen was om toelating tot ons genootschap te verzoeken nadat bg zijne Ingenomenheid met de leerstellingen en de tuoht der Kwakers betuigd had Het was in da zevende maand van het achtste jaar na mgn vertrek uit Engeland dat ik hierheaQ Groningen 11 84 Drente 6 48 Utrecht 11 82 Limburg 6 U4 Zeeland 11 64 Meu bad zich dit resultaat ongetwyfeld anders gedacht en het is dan ook een sterk bewya dat ons stelsel van directe hefiSogen niet aan de eischeu van den tyd voldoeten derhalve tydiger had behooren te worden herzien want Utrecht e Gelderland zouden dan allicht eene hoogere plaats innemen ITriesIand en Groningen Htellig ietwat dalen En hoe vurdeelt die f Il 54 lich tusachen de verschillende belanghebbenden zal men vragen en ook dit antwoord ia waariyk ver rai 9end van dat totaal bedrag komt ten bate van het Ryk f 4 59 aan de Gewestelijke heaturen f 0 60 aan de Gemeenten f 6 35 en toch verkeeren zoovele dezer laatste in nooddruftige omstandigheden en moeten versoheicfene door extra subsidiën op de been gebonden wordeij Waér is de heelmeester te vind a die dezen kanker geneest Treden wy in een nader onderzoek van de geldmiddelen der drie belanghebbenden dan zien wy o a bevestigd dat jp ruim 40 jaar de heffing van Rykbwege byaa stationair is gebleven Per hoofd io 1850 in 1892 Grondbelasting 3 20 2 6B Personeele belasting 1 99 2 45 Patentrecht 0 80 0 99 Totaal dir bel 6 ƒ 6 13 In datzelfde tydsverloop stegen de accynzen per hoofd vnn f 6 32 tot f 9 50 de invoer rechten door de afnchafBng der uitvoerrechten slechts van f 1 19 tot f 1 24 de indirwte belas ngen van f 3 02 tot f 5 88 het leeuwenaandeel der meerdere opbrengst valt natanrlyk op het gedistilleerd en de iiuccessie die beide ernstig aan dim tand werden gevoeld Wat de inkomsten der provinciën betreft daze klommen niet al bieden zy een sterke afwisseling aan in 1880 bedroegen die f 5 208 000 en in 1892 f 4 627 200 Merk waardig is het verschil ta gcben de onderscheidone gewesten Friesland vroeg van de ingezetenen ruim een millioen Utrecht slechts een ton gouds nog iets minder dan Drente Maar nu komen de getneenten aan de beurt deze ontvingen te zamen in 1882 f 76 612 000 en io 1892 f 77 670 000 voorwaar een eerbiedwaardig cyfer doch ruim een vyfde bestond in laatstgenoemd jaar en hijaa doorgaans uit geldlepningea Holland Overysel Gelderland en Utrecht zochten daar vooral baat lO De De 4 5 voor de gemeenten zyn hieronder begrepen terugkeerde en tsrwgl ik voor eenige dagea mijn verblijf te Liverpool hield kreeg ik een brief van Sarah Glazebrook die zeer bij de Kwakers in aanzien stond waarin zg mij meedeelde dat eene inwendige stem haar seide dat ik alvorens naar Londen ie vertrekken een paar dagen bg Itaohel Araher moest gaan doorbrengen Daarom schreef ik aan Rachel die mij eene hartelQke ultnoodiging deed toekomen oiü op den eerst volgen den Zaterdag bij hen te komen maar zij zeide niets omtrent hare familie zoodat ik op mijne reis daarheen al nieuwsgierig was hoe ik alles zou vinden Caleb Archer baalde mij van bet station af en zeer vrtondelgk waren de begroetingen waarmee hij mij ontving Maar na eene poos zweeg hij en nu maakte de vroegere nieuwsgierigheid zich weder van mij meester Caleb 1 zeide ik eindelijk tot bem zgn er veel verandertDgen in het huishouden van uw vader gekomen F Ja Lydia r antwoordde hg uwe heide oudste leerlingen zijn getrouwd en Ëllan is i zooverre hersteld dal zij op krukken kan loopen zij brengt de helft van haar tgd in mgn huis door Dat hij zoo over zijn huis prak verwonderde mij en ik vroeg mg zelve af wat ik hiervan moest denken waarop ik de vraag tot hem richtte Zijt gij dan getrouwd Caleb F Neen Lydia I gaf hij mij facheude ten antwoord maar sedert ik mij hij uwe seote aangesloten heb heb ik mg ergens andera metterwoon neergezet Daar kan ik overeenkomstig onze stelregels leven ifTordt wrtBolgd