Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1895

No 6550 Maandag 6 Januari J895 GEBR TERlfiNOTj Waalste nfabilkaiiteii I 33ste Jaargang mmm conifr l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommer VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd EENB GROOTE SOaTEEBING PARAPLIJIES VAN AF ƒ 1 40 A Tan OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam 8 JANÜABI iVor krs alotkoers triuiaum Oert I ed W 8 9311 1 loiV 94 dito dito dito 8 102 dito dito dito 8Vt loiv lOl s UONOAB Obl Qoudl 1881 88 4 10a v TA L1B InsobriJTiDg 1862 81 fi 80V OoBTBNE Obl in papior 1868 b 81 As dito in nlver 1868 5 81 Vi 81 PoKTUOAl Ob met ticket 8 261 dito dito 3 3 V 241 KoiUHS Ubl Oost 2e Serie 6 SVs dito Cieooni 1880 4 67 dito bij Botbs 1889 4 97 dito bg u cp 18SS 90 4 1 dito in goud lots 1888 6 dito dito dito 1884 5 lObJ 106 w Sruin Ferpel lobuld 1881 4 68 Touiu Qepr Canv leen 1390 4 8 s Geo leeuing serie D Oeo leenin serie 0 28 Zdid Afu Bip Bec T obl 1893 S 1091 Mjtxioo Obl Buit 8ob 1890 6 691 VjlNUZOBLi Obl 4 onbep 1881 43 AMtPBllDiM Obligstien 1861 8 100 EoTTiiDiM Stod leen 1886 3 7s Sta N Afr HnndeljT Mud i endali TBb M j CirtiSeaten 73S Duu MaatBeheppij dito 670 Amh Hypotbeekb pandbr 4 1 1 A Ciilt Mü der Vorstenl aand 64 a Gr Hypolbeekb paudbr 4 102 Nederlaudsoho bank aand 211 Ked Handelmaatacb dito 1271 N W k Pao Hyp b pandbr 6 102 s 79V8 Rott Hypotbeokb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 101 1431 OOflTBNK Oost Hong bank and Ed Uypotbeekbank pandb 4 98 Ahsbdu Bquit bypotb p odb 6 Maiw L Q Pr Lien oer 6 66 3 1 NlD Holl IJ Spoorw Mii aand 1011 Mij totEipl ï at Spw and 911 Ned Ind Spoorwegm aand Ned ZnidAWk Spm aand 6 187 1891 dito dito dllol891 il ito 5 1067 iTilll Spoorwl 1887 89 A Kobl s 48V obl 3 5i7l 627 Polen Waraobau Weeneu i Hnd 4 1 0 BnaL Gr Buss Bpvr Mij aand i s Baltiaohe dito aand 6 64Vi Pastowa dito aam 5 V Iwang Dombr dito aand 6 106 Knrsk Cb Azovr Sp kap aand 5 mi A Lasom Seiraat Sp Mij oblig i lOli l 102 Orel Vitebsk dito obhg 6 1 1 10 Znid Weit dito aam 6 6i 66 dito dito oblig 4 9 AluaDU Cent Pao Sp Mij obl 6 1 1 Ohio k Nortb W pr C r aand 140 i dito dito Win St Peter o 1 7 136 1 DenTOr k Blo Gr Spm co t r a 1 A Illinois Central obl in goud 4 8 11 Louisv NaahrilUCert T aand 6111 Mekioo N Spir Mij lehvp o 6 95 Miss nsas v 4 pet pref aand 2 A K ïork Ontario k West aand 1 lit Ö IB dito Penns Ohio oblig 6 l 3 8 1 Oregon Calif Ie hyp in goud V 1 1 St Paul Minn k Mantt o il 7 11 6 Un Pao Hoofdliin oblig 6 IO8V1 1 dito dito Lino Col le hyp 0 fi 3 V 1 OANAOi Can South Cert T aand 4 1 1 V N C Hallw b Nar le h c o 0 1 1 Amsterd Omnibus Mi aand 8 0 1 Botterd Tramweg Masts aand 1 7 1 Nan Stad Amsterdam aan t 3 1 1911 1 Stad Bolterdam aau 1 8 1 18 1 Bnon StadAntwerpenl887 S il 1087 1 Stad Brussel 1886 i J losVi 1027 8 Hon Theist Begullr Gesel sob 41 1161 1261 11 OosTBNR Staatsleeniog 1860 fi 1 K K Oost B Cr 1 180 3 B l 1 Spanjb Stad Madrid 8 1 168 42 1 V r Nbo Bbi Hyp Spolil oert 4 1 1 WATERGETIJDEN TE GOUDA 1894 95 8 morgens a ai Utlltü 1 Iloog Lang Hoog Laag Vrydag 4 Jan 12 03 8 28 12 23 8 48 Zaterdag 5 a 12 43 9 08 1 21 9 46 Zondag 6 2 10 2 5 2 36 11 Ü1 Mnandug 7 3 13 11 38 3 43 12 08 Diiiaclng 8 4 13 12 38 4 34 12 59 Woensdag 9 5 0 5 1 30 5 30 1 5 Donderdag 10 2 20 6 18 2 43 adVertentiën GetroQwd COHNELio BENJAMIN HENDRIK TAN DEUTEKOM eu MABGARETHA HACCOU die teTena namens wederz dache Familie hun harteiykea dank betuigea voorde vele bewyzen Van belangstellmg by bun Buwelyk ondervonden Gouda den 3 Janaari 1895 Gouda Suelpersdruk van A BaiNKifiN Zoon Ueden overleed na een langdnrig docb geduldig lyden in den ouderdom van 65 jaar m a geliefde Echtgenoot den Heer PIETER CORNELIS DOESBURG diep betreurd door my en myue Kinderea Wed E DOESBURG geb Sluitbb Namuüs de Kinderen D H DOESBURG Hage 3 Jannari 1895 Met wederkeerigen beilwenscb betuigt ondergeteekende z n dank voor de blyken van belangstelling op 1 Januari ondervonden P DE JONG DANKBETUIGING Onder b voeging vAn onzen oprechten wensch dat de Stearine Kaarsen fabriek Gouda steeds in bloei moge toenemen betuigen wij onzen harCeiyken dank aan WelËd Heeren Directeuren voor de aangename verrassing ons by den aanvang dezes jaara geschonken Het Vrouwen en Meisjespersoneel Teokeno en ScMlderen Bö genoegzame deelneming zal ondergeteekende in Gouda eene inrichting openen voor onderwys in Hand en Ornamentteefeenen en Schilderen waar ook gelegenheid zal zyn tot opleiding voor examens Op aanvrage wordt prospectus verzonden J nONA Leeraar M O Stille Veerkade 4 den Haag Amsterdamscli Tooneelgezelscliap Directie A KATTERMOLE Biedt zich aan tot het geven van Voorstellingen zoowel URAMi S als BLIJSPELEN CondUiên Mllljh Adres lANGBSTRAAT 28 Amsterdam Onfeilbaar Middel TEGBN Influenza Hoest Borskn MEÜANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden MedaUle GENT 1893 Gouden Medaille BüLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame beatanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest ontniddellfjlc Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H van Schaik Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrygbaar bü F fl A WOLFF Drogist Markt Gouda Visitekaarten ONBEmOuWEAABTEN Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken ConrantDrnkker i an A BRINIKMAN ZN £ I JAARLIJK8CHE PRODUCTIE van h 26 Millioen Steenen g Fraaie Kleur Scherp gevormd J Uitmuntende Kwaliteit tg Concurreerencle Frezen Grootste Stoomwaalsteenfabriek in 1 Nederland 05 Vraagt Prijsen en Monsters j Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Bulken bez en beh Pitch Pine Balken eo prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathont Ellens Joffers Kolders Sparren ani enz MH LAQB PBIjrZBS BMI 4 GRATIS bekomt elke leierTan ütbUd ket niet üUeen roor risken murookTO nirtei heooit Mugrilke es nattlgi boek DE VmEID DEBIIEK UD Slohtar Boêkjumdri te wvwA Rotterdam w nava E CASSÜTO TANDARTS lARRT 154 GOUDA te consalteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 3 nnr voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KüNSTTANDBy GBBIT Een ware Hchat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBRWARIKG HoUandsche uitgave met 27 afb Prj 2 gulden Ieder die aan de vorschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljka duizend van een zekeren dood Te verkrflgen bj hetVerlage Magazin te Leipzig Nenmarkt 8i franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland XEN enz VRIJDAGS van 10 tot 12 uur kostelooxe beh ndeling Alle OPERATIËN pijnloos Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ uoAfARocHE Is de meest Krachtige en Versterkende RINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsohe geneesheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons k ft90 en t 1 Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Xet rooral op de ECHT iiantlteeiceiuaff met rood letter DIRlCTmROHtVICTORIABROH OBCRLAHIISTeHI o 5££ N i verkrijgbaar Maatachappig tot Exploitatie der VictoHn Bron gevestigd te Jiotfordnm Zvidblaaf S Terkr gbaar in t Hoofddepöt voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Plesch i 18 ents per halve Flesch a 13 cents Kruik k 17 Kruik 13 terwyl voor de ledige Plessohen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Kruik I cent Kruik 1 cent irnStsl Patent H Stollen Du eluli Fnt rouilrltt uilgllcl UKkinriuni lUiliUn Warmng BoliutnBArk i er rnwM JSrfolg tf unurê Potent H Stollen wuiigM hit Aniêu lu fvMhMtnm wertMoeen NaclMhmungmi mtbrn kut kmif tiaher untwê gtet $ êcharfen H StoUen uur na im Irtot odêr At ieMm üMtinmikmiêii In ëwm uuur Plukttt fwlt aOmUHimHlf § iHi$Mait M £ 5 IhreUUtten md Zeuf niaee tfMM mé fnuÊeo BINNENLAND GOD DA 5 Jannari 1895 Gedurende het jaar 1894 erd in de NntsSpaarbank alhier ingelegd f 126707 12 terugbetaald f 100632 95 Iemand iu de gemeente Polsbroek die verleden we k op een nacbt deu gemeente geneesheer uit Benschop had gehaald voor eeu zieke had niet ver van Polsbroekerdam eeu allesbehalve aangename ontmoeting Acht r een boom voor een hofstede had zich iemand opgesteld die eensklaps te voorschya trad en de brandende lantaarn van het rgtoig achterstToren draaide De voerman die zoo plotseling in het duister stond kon niet ontdebken wie de laffe dader van dit gevaarlijke bedrflf was en deze haastte zich het op een loopen te letten Donderdag werd van de werf van den beer A J Otto scheepsbouwmeester te Krimpen a d IJsel met goed gevolg te water gelaten eene yzeren zeilhaak groot ongeveer 135 a8t voor rekening van den heer P Visser te Millingen en onmiddellijk de kiel gelegd voor eene zeren stoom zolderachuit voor rekening van de naamlooze vennootschap Schroefstoorabootdienst Haarlem directeur de heer W Bos De heer J G Bettiuk vervulde op Donderdag 3 Januari de spreekbeurt in de vereeniging Wioterleüogen € te Berg Ambacht De voordracht de novelle KoIlemiec van den heer A L Akkerhuis viel zeer in den smaak Na de pauze garen de spreker en de heer D Oskam nog eenige bjdragen ten beste Op drie achtereenvolgende Zondagen werd telkens in de kerk der Ned Herv gemeente le Berg Ambacht eeu gouden tientje gecollecteerd De gemeenteraad van Schoonhoven heeft besloten het contract met den heer B Linn gnsfabrikant aldaar pp te zeggen zoodat nieuvve besluiten te wachten zgo hoe na het eindigen der concessie in de varlichting zal worden voorzien De Baad van Voogdy over Hare Majesteit Wilhelmina Koningin der Nederlanden maakt bekend dat mr A J Swart eerstbenoemd lid van den Eaad van State en als zoodanig van rechtswege lid van jen Raad van Voogdij in sRaads rersadering van heden den ei d in s HB BS9aa99S9aanBi9i K nn FEVILLETOX ALLEEN OP DE WERELD Jiaar kei SngeUek van HESBA STRETTON 7 j Maar gy studeerdct om gaestelyke bij de EpiBeop len le wordoo zeida ik mr my eeoi waarom q u bij de Kwakers aangesloten hebt Er was een antwoord in zgne oogen dat een blos p mgna wangen te Toorschyn deed komen ea ik bracht bet gesprek terstond op onyersohillige onderwarpflo Zoo kwamen wy op de plaats onzer bestemming ondet dat een van ons beiden den naam van Viiwent uitgeaprokoa had Toen ik s avonds met BUen alleen was Troeg ik haar Hoe gaat hot toch met Vincent KynnastonP Heeft hy yn leTen verbeterd Is zijn vader nog in leven Sohroom niet mij de waarheid te zeggen want mijn hart is van allen bartatocht gereinigd zeven jarenfi an balUngsobap en do lessen der beste wijsheid tóben mq bekrachtigd Spreek bid ik u ïondor i k Toor mij ta verbergen Hij il nog dieper ge onken dan vroeger antwoordde Ellen lolk een man dat ik hem u niet kan beschrijvBD Hij ia nu predikant van bet kerspel wint toen mijo vader op het pont stond om het abt voor Caleb te koopen deelde hij fijn plam nade om aalf in den geestelyken aUnd te treden en wi Tan den kolonat te Terkrijgen dat deaa iijne handen van den voorzitter beeft af elof d eodaarna beeft zïttiag f euomen St ct In eene gisterenmiddag in GonsUntia te Amsterdam gehonden vergadering van bakkerpgezellen ia besloten de werkstakingen als geëindigd te beschouwen d w z te verklaren dat nu alle bakkerageze Ilea vr zyn in hnn pogingen om eea plaats te krygen op eea der drie fabrieken De Haani De Leeuw c De Jonge waar in de laatste dagen het werk is gestaakt Dit besluit komt wel wat laat Immers de meeste plaatsen tgn daar reeds bfl7 et zoodat het grootste deet der stakers slachtoffers van hnn daad zullen worden Voor zoover dit mogeligk is kragen de laatsten uu een plaats in de gezellen bakkerü door de stakers opgericht welke zal geveatigd worden in de vropgere fabriek van Ue Jonge Bakker waar gisterenavond de arbeid ia be gonnen Voorloopig vinden daar zoven en twintig gezellen reeda werk De beweging onder de bakkeragezellen verloopt tiiateravond waa in xPlanciua eene groote pro testmeeting aangekondigd tegen de houdintj der patroons die de werkatakers weigeren iu dienst te nemen Damela Nienwenbuif was als spreker aangekondigd De zaal waa slecht betet en Domela Nieuwenhnia bleef afwezig wegena ongesteldtreid De voorzitter Ten Boekhorst en Comelissen mederedacteur van Recht voor Allen voerden bet woord maar zonder nieuns te kunnen vertellen Zeer werd aangedrongen op steun voor de door de ontslagen gezellen gestichte coöperatieve broodbakkerij die bc den nacbt in werking komt en waarin een proef zal gen omen worden met den achturen werkdag Er is daar evenwel nog slechts plaatsing voor 27 gezellen terwijl bet aantal werkloozen 130 bedraagt De afzet van 2000 brooden waarop men voor morgen rekent moet dus aanmer kel k stygen Nadat eenige inlichtingen gevraagd en gegeven waren ging de vergadering onder het aanheffen van het vrybeidslied uiteen De Haagache rechtbank veroordeelde M J Den Hartigh reeds herhaalde malen veroor deald laatatelgk generaal agent van de Verzeker in g Maatschappy tegen hagelschade La Con auce c te Parys wegens verdaistf ring van hem toegezonden gelden tot aitbetaling van schade tot 4 jaren gevangenisatraf toestemming tot zijn boosaardig plan ter wraakooftjning gaf want hjj deed dit alleen om wraak op Caleb te nemen tfËo Caleb vroeg ik iïHij dacht vervolgde ïij dat Vincent zich onafhankelyk van sljn vader wenichte te maken ten einde met u te trouwen en bij ging naar Miss Glazebrook om daarover met haar te spreken maar zij wilde uwe verblijfplaats niet verraden of uwe liefde op eenigerlei wijze in de hand werken Ik denk dat Caleb zoo veel genoegen vond bij de Kwakers te Londen en too afkeertg werd van de schandalen door Ymcent over de kerk gebracht dat hij het besluit nam zich bg hen aan te sluiten Kolonel iCynnaston is drie jaren geleden gestorven eo nu is Vincent 7 00 wel heerschap ala predikant en geen zijner gemeenteleden durft zich bij dun bisschop over hem beklagen Hij is echter niet dikwijts thuis maar missobien nu wel en dan zat bij morgen preeken Hij kan mooi preeken als hij wil Wilt gy morgen mflt ons naar de kerk gaan Neen zeide ik ik bea nooit onder het gehoor van zulk een loondienaar geweest en zeker zoudt gij hever niet hebben dat ik in zyne kerk kwam Daarom sloeg ik op den volgenden di nadat ik met Kachel eo haar gezin naar de kerk gewandeld was een dicht kreupelbosohje in waardoor een smal kronkelend pad liep Ue kerkklok tuiddu juist toen ik dit binnentrad De morgenaon schoot hare stralen op de boomen maar speelde inzonderheid op een grauwen steen die bijna tot een bank uitgehouwen scheen te lyn ifHier dacht ik kan ik in de eenzaamheid nadenken Dit is mijn buis waar ik God kan vareereo Een der sollicitanten naar de onlangs te EUewoutsdyk vacante betrekking vau hoofd der Bcbool aan wien evenaU aan nog veertig andere mededingers het genoegen van een bonceming moest ontzegd worden doch die zich klaarblijkelyk nogal idealen had gevormd drong op een der dagen van de tegenwoordige Kerstvacan tie die hy daar ten huize z ner ouders doorbracht op ongepaste wyze de secretarie binnen Hy eischte daar als ware het verantwoordiug over zyn passeering by de benoeming en beleedigde ten slotte den burgemeester zoodanig dat het dezen geraden scheen den OQgenoodea gast dia Wfigerde de secretarie te verlaten en een dreigende houding aannam door middel van de politie op straat te laten zetten hetgeen niet dan na vrij hevig verzot plaats bad By het Leger dei Heits te Rotterdam had een niet alledaagsche plechtigheid plaats en wel een huwelyksinzegening waartoe in het Verkooplnkaal eene byeenkomst werd gehouden Aan versiering en muziek ontbrak het ni t en evenmin aan een talrijke opkomst Het buweIjjk werd gesloten tusschen den adjudant L J Tjaden en de kapiteine mej W Modders die voor Heze gt legenh d tevens tot adjudunt werd bevorderd Het burgerlyk hnweiyk was te Dordrecht voltrokken Nadat de huwelijksartikelen van bet Heilsleger waren voorgelezen welke een reeks van beloften en Terbinteniaaen ten opzichte van het leger bevatten had de inzegening plaats Éen collecte welke gehouden werd atrekte na aftrek der kosten ten behoeve van het jonge paar ton einde hen iu staat te stellen een huishonden op te vetten zooals kolonel Olifant zeide Onder luide vreugde betooningen werd het jonge paar door allen geluk gewenscbt Na eenige godsdienstoefening werd de plechtigheid gesl ten De bakkersknecht A Q te Wadenooyen werd op Nivuwjaaradag te Kerk Avezate op straat onverhoeds aangevallen door den 15jarigen W van A die hem met een mes aan eene der handen en in het aangezicht ernstig verwondde De zaak is in handen der justitie Rozestraten de man die op den loop ging met i 400 uitmakende de weerslandskas voor de werkstakers aan de waskaarsenfabriek te Amsterdam byeengebracht is door de politie aangehouden Maar toen ik mijne oogen opsloeg zag ik Vincent Kynnaaton in het gewaad van een geeatelijke gekleed het pad langs komen Wy stonden onbeweeglijk en zouder een woord te spreken terwijl wjj elkander aankeken alsof w j een doode zagen die uit het graf verrezen was Daarop kwam by met haastige stappen naar mij toe ffLjdia 1 zeide hij i K gg bot werkelgk Es dit geen zinsbedrogP Laa mij u aanraken om daaromtrent tot zekerheid te komen Hy g Qsp QÏJ f t 2 lk eone kracht by de hand dat ik my niet kon weerhouden een kreet van smart te slaken waarop hij niet scheen te letten Waar zijt gij eoo plotseling vandaan gekomen vroeg hij jvHoe komt het dat gij na zoovete jaten van afwezigheid een bezoek aan deze atruken brengt F Oij heb er verkeerd aan godsAn dat gij mij ontvlucht zijt Maar ik wil u daarover geene verwijtiogen doen want ik ben er te bly mee dat gy naar mij teruggekomen ïijt Neen niet naar o Vincent 1 antwoordde ik somber want zijne sieiu Juvu mgü hart no trillon ngij hebt den band die er tussohen a en mij gelegd waa verbroken Gy bedriegt u zeide hij gij behoort mij nog toe Lydia I Och gy hadt by my moeten blyren on my tot deugd opleiden I Gy znlt bevinden dat ik nu niet meer zoo gemakkelijk te verbeteren ben maar toch is er nog wel iets goeds in my en dat moet gij aankweeken Gij hebt u bedrogen zeide ik weeaende nik mag u niet liefhebben Ik beef reeds nu ik u tegen my hoor spreken Men dnrft mij niet zeggen hoe Bobandelgk aw gedrag geweest ia Ik spreek niet Tot lid van bet algemeen bnrgeriyk armbestuur te Nieuwetkerk a d IJsel is herkozen de beer 11 de Bruin Door de commissie voor het ontwerpen vwi stratverordeningen te Leeuwarden ia aao deu Raad verzocht de volgende zonderlinge bepaling in de politie verordening op te nemen Met geldboete van ten hoogste tien gulden wordt gestraft lo hy die op of aan de openbare straiit zich ophoudt of gedraagt zoo dat hy een ander belemmert of lastig is en hiernit verstoring vau de openbare orde of van de nachtrust der omwonenden zou kunnen voortkomen lo hy die in een geval ala snb lo bedoeld niet op de eerste vordering van den commissaris of een beambte van politie zich aanstonds verwydert en van d ar verwyderd hondt £ eo Italiaanaohe heer en dame die in vier dagen tyds 2tiO 000 lire aao de speelbank te Monta Oario hadden verloren hebben zich in de speelzanl ten aanschouwe van een talryk publiek doodgeschoten De indruk dien deze dubbele zelfmoord maakte was zoo groot dat ds apeelzalen den volgenden avond geheel Verlaten waren Het Italiaanache blad waaraan bovenstaande ia ontleend noemt het een schande dat dit speelhol niet gesloten wordt Een internationaal optreden is hier dringend noodig Iwlere mogeadbeidf dia Iwfc fcracuat vao Weenen heeft medeonderteek end waarbg do betrekkelijke zelfstaoJigbeid van het vorstendom Monaco werd gewaarborgd hetft bet recht daartoe het initiatief te nemen Ook haar begrooting voor 95 beeR de gemeente Weststellingwerf door Gedeputeerden zien afkenren Ondanks hetgeen verleden jaar waa geschied met de gemeentebegrooting had de Raad dier gemeente op de begrooting voor 1895 weder f 48 000 ala onderstand van het Ryk aangebracht terwyi voor 1894 slechts i 31 500 was toegestaan Gelgk niet anders was te ver wachten hebben Gedep Staten da begrooting ni t goedgekeurd maar den gemeenteraad aitgenoodigd genoemden post tot f 31 500 te verminderen Na het vroeger voorgevallene is het niet wel te verwachten dat de Raad aan de gedane uitnoodiging zal voldoen Dan volgt natnartyk definitieve niet goedkeuring der begrooting door Gedep Staten en ongetwyfeld weder beroen op de Koningin doch waarschyniyk met geen beter gevolg dan met de begrooting van 1894 verkregen in ovenjling wanneer ik zeg dat ik liever dood zou zyn dan weder onder uw iovloed te komen Het ty zool antwoordde hg terwijl by my bartatoobtelyk in de armen klemde riaat ons zoo sterven hart aan hart ivLuister naar my ameek ik u zeide ik en neem geen geweld tegen my te baat Ga hier naast my zitten evenals in vroegere dagen en wees er niet boos over dat ik onwillena getuigenis tegen n afleg Gy zyt een godalasterlljk priester en een diepgezonkno man geworden die in de zonde volhard hebt gedurende al de verloopene jaren welke gestrekt hebben om my in de beste wiJsbeid te doen opgroeien Zy hebban een wyde klove tuaachen ons doen ootstaau lij hebbun oni even ver van elkaar gescheiden als het ooaton ligt van hot westen Terwijl gij zoo ayt als gij zyt zoudt gij u niet gelukkig met my kunnen gevoelen en ik zou geen vrede met u kannen smaken Lydia 1 gat hy mij glimlachende ten antwoord gij spreekt ala eene Veetaalaobe maagd met lippen die my verleiden om hare verwijtingen door kussen tot zwijgen te brengen Als ik zulk een slecht mensoh ben waarom zou ik dan weerstand aan de verleiding bieden P Terwijl hij dit zeide hoorden wij de voetslappea van iemand die haastig naar ons toekwam en nu verliet Vincent mij na vooraf oog gezegd te hebben Kracht my niet te ontsnappen Dit pad voert naar mijn huis waar gij bescherming kunt uekeo ala gy dit verkiest