Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1895

Dinsdag 8 Januari 1895 No 6551 338te Jaargang Wnt U dt ktsts hiwlMBz ts B Jicht t Bknuuïsk UaJs ijmKi kntom jgTv Anfcer PalHExpeller ftOüMHE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lerlri aaid Wat t ï i te wanden t BB l S Anker Pain Expeller yffX moet du gleedi in ieder hoiegezüi S g Aaker Pain Expeller lioudw Pl 90 76 o t 1 35 de lenlL Tooikuidai II 4 iiiMlts AKtli k T Ad Bioliier t Oo ia Bottmliim ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte ïnzendinjT van Advert ntiSn t t 1 uur des mid 1 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Atzonderi jke Nommers V IJ F C E N T E U Te Gouda by A WOLFF Markt A 144b 1 en DE LAAT en VAN SON apothek r Markt orEmRE mmm TI I REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideeren en 1 Notaris 1 G C PORTÜUN DROOOLEEVER op MAANDAG 7 JANUARI 1895 des mo I gens te elf uien in het Koffiehuis Tan K 1 R DGUAKEB aan de Reenwyksche brug I van I ËE1 HUIS verdere BETIMMERING ERF en TUIN staande en liggende op Bavenaberg te I wyk F Ns 16 17 en 18 kadastraal bekendin Sectie E Ns 396 691 692 693 en 694 te samen groot 16 aren 10 centiaren Te 1 aanvaarden 24 Januari 1895 1 I Het perceel is te bezichtigen de 3 laatste 1 werkdagen vóór den dag der veiling van 9 1 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren 1 Nadere inlichtingen geett voornoemde No 1 taris FORTüUN DROOGLEEVER I te geven door de Meeren 1 I W F BEUNDERMAN Vioo C DRUKKER Piano en J V LIER Violoncel I met medewerking van Med JEANNE WOLS VAN der WEL Sopraan I allen nit Rotterdam op Dinsdag 8 Januari 1895 I in de zaal NUT bh VERMAAK der Socie I teit RÉUNIE Oosthaven Aanvang S uur Toegang a 0 99 Voor Leerlingen der Muziekschool Gjrmnasium en H B Scholen il 0 49 IN LOSSING eene lading grove im EAGiïELEOLBli STEEDS IN VOORRAAD Grove Antliracietkolen A JONKER ZONEN Kantoor VEST O 597 GOUDA g Een JONGUBlfaCB 32 jaar P O met goede womüHeh F ten wentcht kennitmaking met eene DAME of WED z i Emig fortuin M dieponibel geteentcht Duidelijk omschreven britven lüf timet M portret die detverlangd worden terugge zonden worden tot 10 Jan ingewacht onder motto Bmiitig hij NIJGH Vtr VAN DITMAB Rotterdam I WESTLANDSCHE ÏÏYPOTHEEKBANE gevestigd te s Gravenhage verstrekt Gelden op 1 U potheek en verkoopt 8Vi j en 4 Paudbrteeen Tan 1000 ƒ 500 100 en 50 InUch I tingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn Ê Co I n i ni on iWT iKTr I De Directie tl © ité lil © Vmj BEIABB COHCOÏÏSS voor alle bezoekers Aanvang ZONDAG 13 JANUARI Inschrljeing voor deelnemers 6 JANUARI en volgende dagen De prgzen en premiën zyn van heden af te bezichtigen Nogmaals myn dank voor t afgeloopen jaar aan alle Vrienden en Begnnstigers G TÜIJTHOF J HOOPT GRAAFLAND j A tahERPERSROIJAARDS Visitekaarten OSÏEETMÜWmmN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boekeu ConrantDrakkery van JL BRimCMAN ZN Qouda Suelpendruk van A Bjunkimk Zooh Agentuur by de Firma Wed BOSMAM te Gooda tAQlP FniEE OÜOB 9 k SCHIEDAMMER GEIIEVEE Merkt NIGHTCAP Verkriigbsar hi PEETERS Jz AU bewij van eoMheW is oiehet en kurk ilMd voorziea VOD den naam der Firma F HOFPB OCIETEIT s LOUIS BISSCHOP Dubbele Buurt E CASSUTO I TANDARTS MARRT 154 GOUDA te conaalkeeren uitgezonderd Zondags ran 10 tot 3 nnr voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVliSTIANDBN OBBIXOCüN eni VBUDAQS van 10 tot 12 nor leoatelooxe behandeling Alle OPERATIËN i nioo OpenlDare Verkooping te GOUDA ten oTarataan van den Notaris ö O POBTOUN DROOGLBEVEB op MAANDAG 14 JANUARI 1895 dei morgens te elf uren in het Koffiehuis HaeHomsf aan do Markt van No 1 Een goed onderhoaden aangenaam ueleiten en van vele gemakken roorzien Woonhuis 1 met PIJPENFABRIEK verdere betimmer ng ERVEN en GROND aan de WesthaTe te 1 Oouda Wjk B No 157 en 157o met een 1 HUIS daarachter uitkomende aan het water I Tan de Peperstraat met een vryen gang uit I komende aan de WesthaTeu en met een uitgang I over een gemeenschappeiyken brug aan de I Peperstraat groot 2 aren 49 centiaren Te 1 aanvaarden IS Februari 1895 1 No 2 Een goed onderho den HUIS en 1 ERF Tan Waterleiding voorzien in de Boele I kade nabg de Karnemelksloot te Qouda W k I R No 132 Terstond te aanvaarden 1 No 3 Een HUIS en EBP van Waterlei ding Toorcien aan de Breedstraat Nieuwe I Haven te ffouda Wflk N No 285 Verhuurd by de week Toor 1 02 Nos 4 en 5 Twee naast elkander staande 1 HDtZEN en ERVEN in de Vrouwevestes eeg te Qmia Wyk N Nos 233 en 234 en een 1 stuk GROND aldaar groot 27 centiaren Ver 1 huurd b5 de week voor 1 en 0 90 1 Nos 6 7 en 8 Drie HUIZENeaER EN in de Lange Dwarsstraat te Qmda Wgk H Nos 124 125 en 134 By de week verhnurd voor 1 60 ƒ 1 40 en 1 20 De perceelen ijjn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van Notaris FORTUIJN DROOGLEEVËR voorgenoemd alsmede bg Notaris C J n GIDT8 te Pijnadur m mmmm Hen wordt verzocht op t MERK te letten OIT HBT MiOiöJN TiS M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEUN worden afgele J verd in verzegelde pakjes van ui 7 M n een half en een Ned ons ft M met vermelding van Nommer en rPr s voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BBEËBAART LZ EENIG DEPOT der fijnste HaagsoheBeschnit mm WATEMDM MATSCIAFÏIJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der ahonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI De Directeur D C W VAN DER LAAR FINALE UITVERKOOP van alle Winterartikelen i Contant Wlifef mm Mteiii I MARKT GOUDA MARKT Oelieve de goedkoope prljxen in de ÉTALAGE te bexiehttgen Zt Patent H Stollen ittti letirl Iroitntrin UlIlDllEll Der vrosM Brfot i m mun PatentH SloHtm emingBn tiat Anluê iu farloMedBMn werthlceen Nachahmungen iBitben Mui ituf dtlm mun steta Kharfen H ataüen mr ra l m ilrnt otler In uUm ilmimdimtm m imên uniir PUktl Hie MtmtiAani mttiëiiit U = rreUUtlen mul Zeugnt e tntk mt mm Warnung III iluli PnKritibaun Teekenen en ScMlderen I By genoegzame deelneming zal onderge1 toekende in Gouda eene inrichting openen 1 voor onderwas in Hand en OrnamentI teekenen en Schilderen waar ook geeI genheid zal zyn tot opleiding vnor examen 1 Op aanvrage wordt prospectus verzonden 1 J DOyA Leeraar M O Stille Veerkade 4 den Haag I Openbare Verkooping TE REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideerenden 1 Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op WOEfISDAG 9 JANDARI 1895 des morgens te 10 uren ten sterfhoize van den Heer I A TAN REE oan de Reeuwijkeche Brug wflk E No 49 van eeuen goed onderhouden INBOEDEL benevens een TILBURIJ een TENT WAGEN een ARRESLEDE een GAREEL een TIKKERTUIG STALen TÜINGEREEDSCHAP I enzoovoorts Te zien DINSDAG 8 JANUARI 1895 van I 10 tot 4 uren FEANSCHE STOOMVERVEEIJ I N I Chemische Wasscherij I TA H OPPE HEIMER I 19 Kruiskade Botterdam k INIINKI I HU Sl 10MVi iiVl RlJ llHIIMlll WASSCII 1 I Gebrereteerd door Z M den Koning I der Belgen Booiddepót voor GOUDA da Beer I A VAN OS Az specialiteit voor het stoomeQ en Terven ran alle Heerea en Damesgarderobeu alsook alle i Kindergoederen speciale iariohting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleedeu enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND GOUDA 7 Januari 1895 Dinsdag 14 Mei zullen de periodieke verkieiingen van leden der Provieciale Staten plaits hebben Dit jaar moeten in Zoid HoUand altreden da volgende laden te vreten voor Leiderdorp S baron van Heemstra en Aug Op de Laak Leiden mr H A Neeb dr E F van Dissel en mr F A vao der Lith Zoetermeer mr P L F Bloisé en C J van der Oudermenlen s Gravenhsge mr D Polak Daniels mr C J E Graaf an Bylaodt ihr mr J F Scbaiirbeque Boeye Jr J F W Conrad en E A W Sluier Viaadingen A H O M J IJzermans en F F L Waldeck Delft H Seret Schiedam M Rod nburg en W A J Wittkampf Rotterdam mr J A Vaillant H de Bie mr D T n W al C fl Tan Dam H V B Molenaar on J T n Stolk Aï Alfen J J Dojnstee en S van Velzen Gouda mr A A van Bergen IJsendoorn G A van Houweninge 6 en B Blok Gorinchem W N J van Blgpe en A G de Krofiff Sliidracht W Goedhart en A Klein Dordrecht mr A C Grena de Jongb en K Bos Al OadBeier land B Vlielandej en L Overwater Ridderkerk mr C J A Bichon van IJsselmonde Brielle J S Korteweg en 0 M Loeff Middelharnis J Roodzant Kin By Kon besl is met ingang van 7 Januari 1895 aan den heer mr J Fortuyn Droogleever op ifln verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de Ryks hoogere burgerschool te Gouda en tot leeraar aan die school benoemd mr W M H Boeri te s Gravenhage De Ie luit J B de Wildt leeraar aan de militaire school te Haarlem wordt eerstdaags bevorderd tot kapitein Naar wij vernemen stelt de alhier opgerichte orkestvereeniging Euphonia zich voor elk jaar in Goada minstens 3 uitvoeringen te geven De eerste uitvoering zal hoogstwaarschyniyk reeds in Februari aanstaande plaats hebben De vereeniging bestaat reeds uit 17 werkende Uden Verscheidene personen hebben zich als lid aangemeld om waaneer zjj op bon strijkof blaasinstrument de noodige Tsardigheid hebben gekregen als zoodanig te worden voorgehangen Z j die een voor de vereeniging bruikbaar FEVILLETOIM AÜ EEN OP DE WERELD Haar lul Mi tliti na HBSBA 8TBETT0N 8 Toen hoorde ik hem op een baruheo toon vragoo wat meo Tan hem moest hebban en toen antwoordde oen manaenatem dat by was uitf zonden om hem te zoeken want de meoBohen zalen at lang in de kerk eo de kapelaan wiet niet wat hij moest beginnen gZeg hem antwoordde Vincent dat ik Tan mor gen niet kom en aU bij geen preek b zich heeft dan moet hjj den dienst maar eindigen Ën iet wel I ik wil niet dat iemand dit pad langs komt pas daar ter degt op I Hierop ttaisterde eene inwendige steut lu toe dat ik lieTer de sobnnde moest Terdragen dezen vreemdeling te ontmoeten dan de terugkomit Tan Vineent af te wachten dua stond ik op liep hem i inga roorbij en uoht eoae schuilplaats in het roorporUal der kerk Kelre waar lelfs Vincent m i niet ROtt darren Tolged terwijl eene Christelijke gemeente in het kerkgebouw bgoen was Zoo z t ik daar op dien Zondagmorgen in eene sonderlinge rerwte ring terwijl de tonen Tan het 01 1 en de aiemmen ran zingende mannen en trouwen tot m ne ooren doordrongen Zoo ook hoorde ik de iten van Vincent Kjrimaston die zioh bedaoht str k of bUasiDatrumeut bespelen worden alleen bU lid VQorgedragea na voldoeude afIt BgioS VAQ f BQö propf Het doel der Vereeniging ie niet alleen het inatodeeren en nttvoereu van strgkorkestmuziek doch ook het beoefenen der muziek in het algemeen Door den gemeenteraad is aan de Vereeniging welwillend afgestaan een lokaal der school Tan den heer Leopold om daarin eiken WoensdafTBTond van 8 tot 10 uur te repeteeren Èen minimum teeft d TOor de toelating als werkend lid is niet bepar ld De konstliaveude ledeu der Vereeniging betalen f 3 contributie per jaar Het bestuur bestaat uit de beeren J B B Spaanderman directeur P J H Brouwer voorzitter en J den Herder secretarispeoning meester die goarue ber id zgn aan belangntellenden informaties te geven De heer Spaanderman vervalt zijn directeurschap geheel belanglooR Wg doen bij dezu een beroep op de Goudsche burgerji om deze vereeniging waarvan wy in de toekoraet reel verwachten zooveel mogelyk te steunen Naar wy vernemen ia de uitvoering van de Zangvereeniging £ ophouiaa te Woerdeu tot heden door verschillende omstandigheden telkens verschoven thans definitief bepaald op Donderdag 17 Januari a a en zollan o a ten geboore worden gebracht kooren uit die Schöpfuügc en kMesfliasc eu een hymne van Verhulst terwgl behalve bekende aoUflton als zoodanig zal optreden een bekwaam TJolist de beer van der Want uit Gouda met een Rêverie van Vieuxtemps een aPaustOmer torei enz Daar dus bet programma voor zoover bekend veel goeds belooft is het te verwachten dat ook deze uitvoering van een jonge vereeniging die onder een yverig directeur zich mag verheugen iu een steeds toenemend ledental even druk zal worden bezocht als de vorige In de gemeente Bodegraven beginnen zich de mazelen en t roodrouk sporadisch te vertoonen Een vreeseiyk ongeluk bad ie Alfen plaats Een kind van 4 maanden van den bakker d L was zwaar verkouden de moeder meende goed te doen den kleine een sioombad te geven teneinde de ademhaling gemakkeiyker te maken Zy plaatste daartoe een ketel met water op een petroleumstel voor bet wiegje van het kind en een paar uren ioa dat uit bad en nu dringende woorden van vermaning tol de vergaderd menigte te richtte Om z ne woorden niet meer te buoren begaf ik my naar bot kerkhof maar toen ik iemand naar m j zag toesnellen dieop mijne tera komst scheen gewacht te hebben keerde ik t rug ea wachtte het einde der godadienHtoefo ning af waarop ik aan Rachel verzocht mij te vergunnen met £ llen naar huis te rijden zoodat ik al spoedig aan de yerrolging van hem voor wien ik vreesde onttrokken was Den rolgenden dag begaf ik mij daar ik het niet raadzaam achtte langer te dezer plüutae te vertoeven naar Londen en daar ik vreesde dat Viucent mijn verbluf zou ontdekken doelde ik dit aan niemand anders mede dan aan Caleb die van dion tijd af goregeld briefwisseling met m hield Het was bij de aannadoring van den tweeden winter na mijne terugkomst ia Engeland toen ik op zekeren dag onverwachts uit de school geroepen en verkocht werd mij naar mgue woning te begeven Daar ontmoette ik eene mij vreemde hoogbejaarde dame dia blijkbaar tot den aanzienlijken stand behoorde die mij nauwkeurig opnam en zich eindelijk aan mij bekend maakte als Sophia Kynoaiton de tante van Vinoent die een briefje van Sarah ölazebrook met zioh nieebracht Hü ligt op sterven zeide zy en hij verzoekt n door my naar hem toe te gaan en de weinige weken die bij missohien nog te leven zal hebben te verzachten Ik woon tegenwoordig by hem eo uw bezoek zal als gij dat liever hebt mij gelden Hij zou zoo gaarne weoscheo dat een buwelyk u zgn naam en den rang van ague vrouw gaf Keao MevroawT antwoordde ik viulk een stekend Toen de moeder zich echter een oogenblik verwyd rde kookte het wat r over waardoor het gezicht en de rug vau het kind verbrandden Na een smartelyk Igden van eenige uren volgde de dood Aanstaanden Woensdag 9 Januari hoopt de predikant ds Jansen Schoonhoven te Woerden zyn vier eu zeatig jarig predikambt te herdenken waarvan by er 37 in die gemeente doorbracht Wy achten ons verplicht de aandacht van bandel e t industrie op te vestigen dat bij het Ie nummer van den 4en jaargaug van het Weekblad Mutua Confidentiac los is by gevoegd een lyst der z g flesschentrekkHre tej en wie het blad in deu loop vau 1894 iu het belaug van hot algemeeu heeft gewaarschuwd Zooals bekend is het sedert 1S62 gevestigd handels in formatiebureau Wya Muller Co Amsterdam Siugel 299 uitgever van dit blad dat zeer gezocht u in commercieele eu indnstrieele kringen uitmunt door degelykeu inhoud en voor deu man van zaken tal van onmisbare mededeelingen bevat Behalve hoofdur ikelen waarschuwingen tegen beatftlera vnn verdacht altooi geeft Mutna Confidentiac wekelyks een juiste en volledige vermelding der in de week uitgesproken fail liasementen homoiogatiën insolventverklarin gen verification enz en voegt daarby lysten der iu het faillissement bekende crediteuren Door i n inhoud reeds een nuttig blad wordt de waarde er van niet weinig verhoogd door do byvoegiug van deze fleaachentrekkörslyst die praktisch ia ingericht tegen den waud gehangen en elk oogenblik geraadpleegd kan worden De experts aangewezen door de Verzekering Maatscbappy te Ëlberfold en door de bg haar verzekerde reeders te Scheveningen zynde de heeren Meyer en Kortland te Rotterdam en M de Niet ie Sch veningen zyn gereed gekomen met het opnemen der schade aan de bomschuiten by haar verzekerd Die schade wordt berekend op 40 a 50 duizend giriden Ëenige der meevt beschadigde schuiten zyn reeda nan liet strand in reparatie genomen om daarna gereed gemaakt te worden vooi de schrobnetvisscfaery Door den directeur generaal der Maatschappy tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen i iii t huwelijk zou aia ik hem niet liefbad een leugen in de oogen van God zyn In dat geval zou ik u geen bezoek willen brongen Maar wat dunkt u er van Elizabeth P voegde ik er bij ray tot de Kwakerin in wier huis ik woonde wondende Ik heb mi n leven aar dien man ite dankou en eeue inwendige stem zegt mij d t fk er wel aan zou doen aan zijn verzoek gehoor te geven Miasohien zal mijne tegenwoordigheid hem goeddoen ffGij hebt mijne toestemming om er hoon te gaan antwoordde Elizabeth Zoo ging ik dan met Sophia Kynnaston mee Deze hield geen oog van my af on along op mij zulk eon uitvorschenden blik dat deze mij onaangenaam zou aangedaan hebben als mijn geest zioh niet met ernstige onderwerpen bezig gehouden had die vooral op Vincent betrekking haddon en werkelijk was mijn gpost daarmee zoozeer vervuld dat uoob do langdurigboid dor reis noch hot vervelende van myne metgezellin mij verdroten ftWuar is Mijoheor P vroeg Sophia toen wjj het groote voorhuis der woning vnn Vincent binnentraden i la de bibliotheek mevrouw gaf oen knecht haar met eeno diepe buiging ten antwoord ffZyt gij kalm genoeg om hem te ontmoeten P vroeg zy my Mijn hart klopte met versnelde slagen maar zy zag geene ontroering op myn galaat en nadat ik de woorden koud en ongevoelig I gemompeld bhd verzocht zy mij haar op do breede trap te volgen uBlyf hier een oogenblik staan miss Carey 1 zeide zy toen wij boven gekomen waren terwyl ik Vin cent op uwe komst voorbereid Door da deur die half open stond lag ik in de toegeatiian het verzoek uit Rotterdam om gelyk voorheen aan de biljetten Rotterdam Amsterdam via Barmelen Breukelen in het algemeen ook geldigheid te geven ria Utrecht Zaterd herdacht de echerpreohter Reiodel te Maagdenburg zgn vijf en twintigjarigdienat jubilz als beul Hg legde in 1869 een soort examen af kwam er door en ward becedigd Sedert 1874 tot beden heeft Reiudel 108 ter dood veroordeelden onthoofd 90 door middel van den bgl en 18 met de guillotiue die in de Ryn provincie en in de provincie Hannover wordt gebruikt Den 2en Februari 1893 had Reiudel die thans zeventig jaar oud is te Int terburg een driedubbele 13 April te Dortmund 24 Mei 1893 te Maagdenburg 29 Juni 1893 te Elbinh en 9 Mei te Gleiwitz telkens een dubbele executiete Tfrricbten Zgn helpers bij de iereohtsteltingfu zijn zgn oudste zoon Wilhelm dieook reeds als beul geëxamineerd en beëedigdis zyn schoonzoon eo zgn broeder Bg deexecutiën heeft Reindel steeds een zeer ernstigeen waardige houding Ug is een gezworenvyand van alle gcestryke dranken en gebruiktvóór een terechtstelling enkel een kop kofiSe Na zyn honderste excecutie bestond bij Reindel reeds bet plan om met het oog op zynhoogen leeftgd zyn ambt neder te leggen maar later is bg weer van gedachten veranderd Oistermürgen is in de Nieuwe Leliestraat te Amsterdam bg den aard appel koopman Goossen op zeer gebeimzionige wgze uit een portefeuille ontTreemd eene som van f 1450 aan bankpapier terwijl uiteen beurs ongeveer f 50 vermist wordt De dief moet iemand zgn die iu huis van dea heer Goossen goed bekend is De portemonnaie zat in den zak vau een rok op de slaapkamer De justitie doet onderzoek Uit Gennep schrgft men aan de Noord Brab Iu een vreedzaam gezin aan deu orerkant van de Maas waar bet hoofd des huizes de eervolle betrekking van gemeente wethoader vervult werd dezer dagen een niet geringe coniternatie teweeggebracht door de aanbieding van een telegram uit Duitschland Daar de bode betaald was had de adieasant alleen htit repu te teekeueu om bet document machtig te worden De vrouw verzette zich echter nit alle macht tegen de aanneming van dergelijke klungels die maar ongeluk in het gezin brengen Hannes jongen repliceerde zy we zyn al eens te t ii de lamp geloopcn eu daar is in kamer maar ik lotte daar niet op Myne aandacht vestigde zioh slechts op hot bleek en uitgeteerd gelaat van Vincent en op de lustelooze houding waarin by by het vuur zat Toon hy Sophia alleen zag binnentreden sprong bij met een uitroep van teleurstelling op Hebt gij haar niet meegebracht P vroeg hij op een bitteren toon rVertrouwde zy zioh niet in myne nabijheid ofschoon zy ook hoorde dat ik op sterven lag Ik begaf mij naar den drempel dor deur en toen zijn blik op mij viel werd deze weder bezield Zyt gij dan eindelijk hier gekomen liefste P nep hij uit nNu zal ik wel weer sterk en gezond worden Maar gij moet my nimmer meor verlaten dan i l ik u het bewijs geven hoe gelukkig ik uw leven kan maken Lydia I Ik gevoel mij at wat beter 1 Voor eec oogenblik had ik een gevoel alsof ik een vogel was die in den strik van den vogelaar gevangen is maar toen ik een blik op tyne gebogeod en vermagerde gestalte sloeg deed eene plotselinge opwelling va medelyden m j het hoofd buiRen om hem oen kus op do bevende handen te drukken Hy begreep duZP ong wono handelwijze en wendde zich mei oen zucht van wanhoop van mij af Den volgenden morgen werd ons bericht gebracht van don dood van den ouden Caleb Arober die in den nacht had plaats gehad Eeo gedeelte van z n vermogen en do groote pachthoeve die hjj van den vader van Vinoent gehuurd had zou nu tonder twijfel op den oudsten toon overgaan en zoowel Vincent als ik wisten zeer goed dat Caleb slechts met trouwen gewacht had totdat hij my eene geBchlkls woning kon aanbieden W oritwtrvolgi U d