Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1895

send bet tooneel verliet aehter de conlissen neer Ryg my los en haal mijn nianlc waren hare laatste woorden Maar toen haar man kwam was zy al dood De ongelukkige 34 jarige Trouw wan het slachtoffer geworden van de zncht om een slanke taille te hebben Men meldt nil Bleiwyk De onder leiding van mevr Van Griethayaeu echtgenoüte van den burgemeester on tangfl alhier opgerichte vereeniging DorcBa hield eene uitdeeling van door de leden der vereeniging gemaakte onderkleediogstukken aan onde en behoeftige armen De vorige week vroegen de werklieden zes in getal die in de borstel fabriek des heeren C van der Z jl te Amsterdam werkzaam zyn fen verhoogiog van loon daar het loon hun te laag was en de fabriek niar bun meening niet ge iefelyk genoeg was ingericht Voor het maken van rosborstuN vroegen zy per atttk 12 in plaats van de betaalde IH c De firma kon aan dien eisch geen gevolg geven en weigerde bovendien in onderhandeling te treden met voorzitti r en secretaiis der boratelwerkersvereeniging die niet aan de fabriek werken Toen de onderhand lingen geweigerd waren eiscbten de stakers voortaan een loun vun 16 c per uor thans reeds 2Ü c per uur Alleen een der knechts it aan het werk gegaan en wordt thans door politie beschermd van en naar de fabriek geleid Du werklieden staakten het werk omdat y wisten dat de firma voor he £ ministerie van 00 log had aangenomen te leveren 1400 rosborstel Zy dachten dat die eerstdaags moesten afgeiererd worden en de heer Van der Zyl nu door de staking zeer in ongelegenheid zou komen Evenwel de levering is vooreerst nog niet noodig Die 1400 borstels werden gemaakt door twee werklieden die per stuk c meer verlangende dns ieder eiseher f 3 50 meer voor dat bedrag hun geheele bestaan in de waagschaal stelten De firma is niet geneigd de stakers weder in dienst te uemen Pogingen by andere bor ïteUahrieken oorde bor Celwerkersvereenigingen gedaan omook daar het werk te doen staken zyn mislukt Hbl De degradatie van kapitein Dreyfus heeft Zaterdafimorgen op A e ebrnikelyke wyze plaata gehad Van elk regiment te Parya in garnizoen woonden drie compagnieën ongewapend de executie by Correspondenten van hnitentaudsche bladen werden niet toegelaten Het Parysche publiek toonde groote belangstelling in de treurige plechtigheid Reeds om G uur in den morgen atouden de menschen te wachten voor de Militaire School en om 8 uur was de menigte op de place Fontsnoy zoo groot dat een escadron der republikeinsche garde noodig was om ruim baan te maken voor den celwagen waarin de gevangeue werd aangebracht Zelfs op de daken der omliggende gebouwen waren de nieuwsgierigen geklommen om toch maar isis te kunnen zien Onder tromgeroffel werd de veroordeelde tnsschen vier artilleriaten voor bet front der troepen gebracht Nadat de grifBer hot vonnis van den krijgsraad had voorgelezen riep de bevelvoerende generaal Alfred Dreyfus gy ayt onwaardig de wapenen te dragen Krachtens de wet wordt gy gedegradeerd Daarop naderde een adjudant van de republikeinscbe garde den veroordeelde die doodsbleek zag en rukte hem de galons van de képi Dreyfns hief zyu arm op en riep met krachtige stem Ik ben onschuldig Leve Frankryk Het buiten sta nde publiek scheen dit gehoord te hebben want dadelijk weerklonken een schel gefluit en de kreten A mort A mort A bas Indus I Silence au traitre Dreyfns riep daarop vastberaden Beleedigt een onschuldige niet Leve Frr nkryk I Aangevangen 1 Uctober TUd vao Greenwicb Directe Spoorwegverbinding met GülÜA 7 10 5 56 6 08 6 10 6 17 6 86 8 60 4 50 4 67 i 04 6 11 5 80 1 45 1 55 8 08 8 09 8 15 7 80 8 48 5 48 8 80 4 10 18 80 8 85 7 85 4 0 3 10 DEN HAAG GOUDA Htge 6 48 7 807 48 8 30 9 28 9 4610 1811 8318 16 1 88 8 15 8 45 3 43 4 16 4 48 6 17 7 8 01 M Voorb 6 54 10 18 1 44 4 48 7 0 N dL d6 69 1 49 i 7 11 Z Zegw6 08 10 80 1 68 t 5 7 80 MBl Kr 6 14 10 8 8 04 i 7 86 Ze M 6 1 10 41 8 0 6 09 7 1 10 Gnuila 6 807 608 18 9 58 10 1610 68 19 0818 468 20 8 46 8 15 18 4 485 80 5 47 7 41 8 8i 10 10 DTKKOHTGOÜD A Utrecht 6 83 7 50 9 9 63 11 84 18 08 18 50 3 10 3 20 8 58 4 43 5 20 6 86 8 09 108 10 10 4 Woerden 6 58 8 11 10 16 11 60 12 26 3 42 4 16 5 47 f 11 9 a Üud iter7 07 8 1 10 84 4 84 l Gouda 7 20 8 32 9 84 10 87 12 06 1 88 8 50 4 37 6 20 7 08 41 ll AMSTEIDA U 6 O U D A r Airlterdi Wp 1 60 8 16 9 66 11 86 11 80 65 4 81 4 5 7 0 1 0 figudi 7J0 9 04 10 44 18 16 12 48 10 1 80 i i 9 8 11 18 40 8 48 18 54 1 87 S 6B 4 46 e S7 6 69 7 18 8 89 9 S7 U OB 11 18 1 06 1 11 1 17 1 86 1 3 1 86 1 57 4 86 i 8 18 9 18 9 9 10 07 U 87 1 1 l t B E O H 1 Goud 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 06 10 19 10 56 18 48 8 8 8 5 8 4 47 6 28 6 67 J 8 88 10 14 i iO 6 54 69 7 03 8 18 10 80 18 7 88 8 88 8 41 9 11 09 2 87 6 87 7 59 10 87 1117 8 46 i O 5 05 6 45 6 17 8 17 8 56 10 86 10 61 11 46 1 SO 3 1 5 3S 3 60 6 89 21 6 Ï5 8 28 9 11 10 68 o O U II A A M S T K R D A M 10 06 10 65 18 11 2 61 4 47 6 88 7 45 10 16 18 19 1 40 1 46 6 JI 9 48 geheel Doitaohland geeo menocb die een oeni Tan ons te goed heeft en hebben ze eenmaal zwart op wik dan zit ge in de rat Huones gaf aan den practiechen raad van zyD ega gehoor en de bedoelde bode keerde oiiverrichterzake met het telfgram naar het kantoor terng De HaagBcbe correspoDdent der Middelb Ot scbrgft Schering en inslag zyn hier natuurlek de ftorm en de hooge vloed van Zaterdag 22 December en vooral de gevolgen daarvan de afaeming en verzwakking van de duinreeks en de Ternieling en beachadiKiog van visscheravaartuigen Elk oogenhlik worden we aan bet gebeurde herinnerd door de aanbieding van iuteekeulüaten ten behoeve van de arme visBcberslieden € in gesprekken en in dagbladen die ons bet verhandelde in vergaderingen en T reenigingeo mededeelen en ons op een vloed van ingezunden dtukkenc vergaatt n minder grootsch en krachtig maar voor den lezer byna even naar als de vloed van 22 December voor Scheveoingen was Aan aangrgpende verhalun en weeklachten hebben we geen gebrek evenmin al aan ongevraagde adviezen hoe de schade te herstellen en een herhaling van de ramp te voorkomen Voor onze visschersvloot weel ik een goeden raad die reeds meer gegeven werd en my ook zoo voor de hand liggend toeschynt Men roept en schreeuwt nu meer dan ooit te vorpn om een zeehaven tot veilige ligplaats voor de visocheraachepeö maar de vraag mag gedaan worden of zoodanige ligplaats niet te vinden is zouder voor d it werk een echat van geld te beiteden Verschillende reedera die den voor hunne acbuiten gevaariyken toestand te Scheveningen met alleen inxien zooaU de meeste andereu maar zelf bedacht zgu op middelen door hen zelf aan tn wenden om het gevaar te ontgaan laten reedfi sedert geroimen tfld hun vaartnigen te Vlaardingpn of te Maasluis binnenvallen Waarom volgen de anderen dat voorbeeld niet Scheveniugen is altijd als viaschersplaata alleen geschikt geweest voor de zoogenaamde bommen logge platboomde Vaartuigen die landen kunnen op het strand als het ware door een stranding met wederzydsch goedvinden krachtens stilzwygende overeenkomst tusscheu de schepen en de zee Door ateed op dip miimelpe schikking te biyven steunen bleef men altiid a n het type bom gebonden kalm in de nadeeleu berustenüe welke dat type na bet in gebruik nemen elder van andere soort vaartaigen meer en meer bleek op te leveren En zelf nu de zee rich nu en dan niet meer aan die oude stilzwygende overeenkomst stoort wil men toch Soheveningen als visschersdorp in staudzien gehouden wat inderda id alleen mogelyk is door liet maken van een haven Maar is nu dat in etand houden kunstmatig en met voorbijgang van voor de hand liggende andere middelen tot bezwering van bet gevaar als het geschieden zoo wel zooveel g ld waard Ik zou zeggen als de uatuuilyke gesteldheid van een kustplaats haar ongeschikt doet blyken ala visschersdorp en tevens op korten afstand goede en veilig bereikbare havens zyn die tevens de gelepenheid bieden allengs doelmaatiger schepen iu de vaart te brengen dan behoort men die kustplaats niet langer aU visschersdorp te bestendigen 8 40 8 47 8 54 8 01 9 10 6 08 6 18 6 81 9 88 6 85 7 25 7 88 7 88 7 46 7 66 5 10 6 18 5 SS 1 88 end UoordrHht Kunwerkflrk OnpaUe Botterdui Botttrdu OajptUt KimwwlnA HoordnoM Souda I 7 45 GoU 7 80 8 86 8 0 8 8710 48 18 1118 81 ZST U 7 48 8 47 BL Kl 7 47 Z Zl W 7 8 8 66 N d L d 8 08 Toorb 8 07 9 08 11 88 11 01 11 10 Oudew WMrdBO Ulmbt 8 81 9 10 40 7 5f 0 udft t mlUrdam Wp Dit hadden de readers bütijds moeten inzien Ware de vloot tydig naar elders overgebracht dan zon vermoedelijk ook haar gehalte beter z u geworden dau het thaua is Hid men een haven opgezocht waar vaartuigen van nienwer en beter model kunnen inloopen dan zon men ook eerder zijn overgegaan tot de invoering daarvan en zooden thans niet meer zoovele oude en wrakke bommen in gebruik zyn als dezer dagen weer ia gebleken het geval te zyn De opvarenden zouden dan ongetwijfeld niet zoo vaak meer in levensgevaar verkeeren als op hun tegenwoordige schuiten en telken jare zouden niet zoovelen tot wodnweu en weezen worden gemaakt als waar voor na herhaaldelyk de Haagsche liefdadigheid moet worden ingeroepen En ook voor Scheveniugen alp deel van de residentie vooral ah badplaats zou de opruiming van de vloot eer voor dan nadeeligzijn De verhuizing van de visscherabevotking zon misschien iets van het typische van het schilderachtige ifan onze badplaats ontnemen aan den anderen kaot zon zy haar ongetwyfeld ten goede komen want dat scbilderaclitige wordt door de badgasten en andere logé s ie Scheveniogen soms dour genoeg gekocht niet alleen de reukorganen en het oog dat van zindelijkheid hoadi veelal op een zware proef worden gesteld maar ook de algemeeue gezondheids toestand lydt zeer onder de aanwezigheid van de viaschery Iu elk gevat zou de gewenschte viascbershaven een zuiver Bcbeveningach belang xyn waarmede rijk en provincie niets te maken hebben en waarby de gemeente sGravenhage alleen in zoover betrokken ia dat Scheveningen vroeger een zelfstandige gemeente tbcins een onderdeel van Den Haag ia Waar nu dat onderdeel belangen wil doen gelden strydende met die van de geheele gemeente niet alleeu maar zelfs met andere van datzeilde onderdeel dat toch ook een Enropeeache zesbadplaats iw is ook de gemeente als zoodanig niet geroepen aan de daarop gegronde eischen om een haven ge olg te geven Ik weet niet of van dit standpunt de havenkwestie reeds is beschouwd ik geef bet ter overweging Als men zich zooals velen hier iu Den Haag geeu ztebad kan denken zonder visschery dan ga men eens een kykje nemen iu Zeeland s bekoorlyke badplaats Domburg Daar is bet ook typisch en schilderachtig maar niet door rottende viach en min welriekende visachers Te Pest is een opzienbarende moordaanslag gepleegd op den heer Czery raadslid der sti en directeur van een groote drukkery ven nootschap Een zetter die onlangs was ontslagen kwam verzoeken weer in dienst genomen te worden en nog voor de directeur kon antwoorden loste de zetter twee revolverschoten op hem Üe secretaris van den directeur trachtte den moordenaar te ontwapenen maar deze schoot zichzelf een kogel door het hoofd en viel dood neer De directeur was door twee kogels ernstig gewond De moordenaar had eenigen tyd in Amerika gewoond en zich daar by de anarchisten aangesloten De anarchistische theorieën hadden hem het hoofd op hol gebracht In het Medisch Weekblad deelt dr Voute te Amsterdam mede dat hem met dr Timmer is opgedragen in de zomervergadering der Vereeniging voor Paediatrie de bespreking in te leiden omtrent de waarde van het serum by diphtheritis Hy richt daarby tot zyne collega s in Nederland het verzoek hem opgaaf te doen lo van de gevallen door hen met geneesserum behandeld 2o van den lateren gezondheidstoestand der behandelde kinderen vooral wat betreft hun weerstandsvermogen tegen andere infectieziekten Vermoedelyk kan dus in die vergadering te Utrecht een belangryk rapport in deze worden tegemoetgezien De Flandre médicale deelt mede dat de Belgische regeering een commissie heeft benoemd om advies uit te brengen over de serumtherapie welke commissie is samengesteld uit leden van den oppersten gezondheidsraad en de hacteriologen der Belgische universiteiten en heeft voorgesteld dat de regeering eene vaste commissie zal aanwyzen om de resultaten der serumtherapie te bestudeeren Oprichting van een tigen iustitunt voor surumbereiding in België wordt voor bet oogenblik niet noodig geacht aangezien het InstituutPasteur aangeboden heeft voor eene voldoende hoeveelheid serum te zorgen voor alle gevallen waarin dit in België mocht verlangd worden Kitty Tyrrel een danseres van het Elephant and Oustle Theatre te Londen viel toen ï yi Mi de opvoering van een pantomime dan WInterdienst 1894 95 10 1S5 11 08 11 00 11 16 11 86 8 86 OOUDA ROTTSKDAM 18 08 18 18 18 51 1 84 18 58 1 18 1 81 1 06 1 44 18 88 10 7 47 UOTTIRDA U QOIIDA 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 18 88 9 46 18 08 8 18 HAAG 8 07 DEN 9 49 9 58 6 11 6 16 28 6 81 6 2 1 HM 6 26 6 66 6 41 7 4S 4 67 6 08 10 10 I 10 15 11 38 11 48 10 14 11 11 10 08 10 11 De adjndant brak totn de sabel van Dreyfas op zyne knie in stukken en rokte hem de biezen van da broek Dreyfne moesk daarn langs het front der troepen schryden langs een groep VHrslaggeiers gaande zeide hij tot dezen iGy zult aan Frankryk zeggen dat ik onarhnldig ben Bet antwoord luidde Verrader I Jadaa 1 Spion I Dreyfus had zichtbaar moeite om stchzelfen meester te blyven Het waa een verademing voor hem toen by eiodelyk in den celwagen kon stappen die hem w hracbt Uït het publiek ging een donderend geschreeuw ép Dood aan den verrader De pynlyke plechtigheid had juist een h lf uur geduurd Min schryft uit Winschoten aan de Tel Dat een minderjarige voor handelsscliutdengegyzeld wordt ziet men zeker hoognt zelden doch dezer dagen werd dit middel toegepastop den persoon Tan Hfmdrik K te Ommelanl derwiik Deze hoewel nog pas 20 jaron oud werkte reeds sedert een paar jaren onder de fif ma J F K de naam zyna vaders met de achtervoegtng van en Zoom in kanstmestttoffen en kocht als zoodanig van eene te Liverpool gevestigde firma pn den heer W lo Antwei pea meststoffen tot een ze r aanzienlyk bedrag Toen in het voorjaar J894 betaling werd gevraagd voor het toen reeds tot een bedrij van ruim f 16 000 geleverde werd dit wel toegezegd mits dat eerst nog het restant van het afgesloten koopcontract volgde doch toen hieraan niet werd voldaan betaling geweigerd op grond dat bet geleverde niet tydig geleverd was Vandaar aanspraak in rechten doch vooi af gelukte het den leveranciers eenige goederea van de firma gedurende het rerToer van Zuidbroek naar Stadskanaal te O in conservatoir beslag te doen nemen De firma werd daarop bii verstek veroordeeld niettegenstaande successieveljik by bijna alle procureurs bijstabd was gevraagd docb niet bekomen Na de uitapraak van dat Terstok vonnis kwam de minderjaiige Hendrik bygestaAn door de heeren mrs S L Outs te Groningen en Piecardt te Winschoten op grond van de minderjarigheid daartegen in verzet met dagvaarding tegen een volgens de wet veel te late terechtzitting der rechtbank welke behandeling de buitenlandsche crediteuren niet afwachten zy exenutcerden de vonnissen even alsof geen verzet ware gedaan In het niettemin op dq verzet gevolg proces hebben de buitenlanders getrinmfeerd daar bet verzet niet ontvankelyk werd verklaard met veroordeeting van Hendrik in de kosten Om na die koiten te verhalen werd sjoogelings eeaig officieel bekend eigendom zyn velocipede in executoriaal beslaggenomen doch tegen den verkoop verzette zich de vader die beweert er eigenaar van te zyu In begin Januari a s komt de zaak in behandeling te Winschoten by de rechtbank ala wanneer voor den vader zal optreden mr L J Huber te Veendam en voor den beslaglegger de procureur J J Goer Daar aan de som waartoe de firma J F K en Zoon werd veroordeeld nog al wat ontbreekt heeft een der heide crediteuren bet eenig lid der firma den minderjarigen Hendrik op den eersten Kerstdag doen gyzelen deze is toen daart en wel in verzet gekomen doch dat werd dadelyk door den president der rechtbank onge jrond verklaard Te Harkstede Gr is Vrydag de kapitale boerdery van den heer Keddingins te Ten Boer afgebrand Levende have en inboedel werd mede leoT prooi der vlammen Te Lopprsum Gr zyn do landbouwers tot een vergadering opgeroeprn om de loonen der dienstboden gezamenlyk te verlagen die niet in overeenstemming zyn met de verdiensten van den landbouwer 8 48 40 H 9 47 9 54 10 01 9 08 10 10 1 4 45 i II 7 01 4 66 7 17 1 08 7 84 i oa 7 11 5 15 1 61 7 8T u oa 11 80 11 80 8 10 4 40 8 80 I 0 f 41 0 10 I Ter narolging Bg dagorder is aan de Terschillende politieboreaux te Ameterdam bekead gemaakt dat door den borgemaester dier gemeente ala blijk Tan tevredenheid o er de hoediog tan de maiiechappen in het fonds is gestort f 300 hooldukeiyk wat betreft de houdiog tijdeas de laatstelp aldaar plaats gehad hebbende werkstajiingeo Vogels angen Telken jare opnieuw wet men de inters in de plantsoenen om de stad Groningen enkele jongens met een langen stok ronddwalen om het een of ander ïangïogeltje te Terscbalken Aan het boveneinde van den slok is een stukje wittebrood bevestigd en een kleiner stokje dat met lijm is bestreken Heel Tooraichtig wordt de stok tasschen de takken van den boom waarin een vogeltje lich ophoudt gestoken om dit naar het wittebrood te lokken en op het lflmprikja Ie doen plaats nemen Jammer dat deio nuttige dieren welke nog wel onder de bescbermiug der wei oUa den gevangen Eu hoe klein ia toch reeds het aanul sjsjes roodborstjes en putters of hoe deze gevederde sanger meer mogen heelen I De Vereeniging van Gepensioneerde Onderofficieren en Minderen van het Nederlandache le er onderstand aan militairen gepensionneerd voor de wet van 1877 en hunne weduwen ontving van de beide Koninginoen af Nieuwjaaramorgen f 500 De heeren gebr Houtman igarenfabrikanlen te s Hertogenboach hebben een leer fraaien re ame wandkalender voor 1895 door het gehllle land verspreid fyolgena den weerprofeet Falb ïijn 11 en Januari a a kritieke dagen In da intwarpsche Opinion lesen het volgende De Antwerpsche exposanten liin voornemens op de tentoonstelling een modelhotel te houwen op een oppervlakte vao 500 viark M met een receptie zaal een gang van lï M lengte bg 4 M breedte een prachtige trap een lilt een groote cour d honneor van 150 M enz De hoofdingang krjjgt een monumentaal karakter ea wordt evenals het ganBche gebouw ontworpen door den heer M Franck een der bekviaamste architecten van Antwerpen De kosten worden hoofdzakelgk gedragen door do Antwerpsche hotelier naar men rekent ook op den steon der stad Antwerpen die op de Amsterdamsche tentoonstelling vooral eau goed liguor wil maken De Buhenskring zal zich met de meubileering enz belasten Deze vereeniging heeft op dat gebied reeJs een zeer goeden naam Een hnurboer uit de Beenister dezer dagen op den gebruikeliiken tjjd n 1 tegen Kerstmis zgno pachtpenningeo willende betalen werd aangenaam verrast toen hem van deu pachtprji een bedrag van f 500 werd teruggegeven als tegemoetkoming in de verliezen welke dit jaar de boeren over het algemeen hebben moeten Igden De Mikado heeft den DniUohen keizer het grootkruis der Chrysanthemum orde de hoogste Japansche orde verteend Uö eene verkiezing te Lötschan in Hongarge waar de katholieke volkspartij de overwinning behaalde op de liberalen heeft een botsing tnsschen de kiezers van beide partgen plsats gehad De gendarmerie moeet van de wapens gebruik maken Eau kiezer werd gedood In Knsland is dezer dagen een groot smokkelprooea behandeld Een bende van tweeen dertig kooplieden en poatbeambten werkte aan dip grens van Pruisen Zeven en twiotig zijn veroordeeld de v t overigen zgn vrggesproken Een 6 jarige knaap te Amsterdam dronk eeo fleschje terpentgn uit in de meening dat het zgn drankje was De arme kleine is onder hevige pgnen bezweken Te Delft werden in 1894 geboren 1129 kindertjes 670 personen overleden 257 paartjes tnulen er in het hnwelgk Eenige maanden geleden hebben eenige leden Tan het gemeentebestonr van Bavre Amsterdam en andere groote steden van ona land bezocht om den gezondheidsdienst na te gaan Aanleiding gaf de slechte sanitaire toestand van Bavre waar de sterfte 31 per 1000 inwoners bedraagt veel booger dan in vele andere groota steden Thans zgn ingrgpeode maatregelen genomen van reiniging en zijn een sanitair bureau en een laboratorium voor bacteihlogie opgericht Door Terscbillende bakkers patroons te Amsterdam daartoe aangezocht heeft de redactie van de Bakkers bonds Courante een inschrgving geopend voor den gezel J P Brants op wien zegt genoemd blad eeo formeele moordaanslag is gepleegd en die ofschoon zgn leven gelukkig niet in gevaar is toch zoo eru stig is vei wood dat bjj langen tgd buiten verdienste zal ztjo Reeds zgn 5 giften tot een bedrag van f 105 voor den Igder ingekomen Te Kampen had Vrgdagavond bet volgend ongeval plaats Aan de zuivelfabriek Concordia was een knecht van den w nbandelaar H J Walbate zekere J van t Veen bezig vaten te zuiveren door middel van stoom dat dien dag voor het eerst op die wgze zoa geschieden In eens sprong met een harden knal het lat uiteen met bet gevolg dat Van t Veen een been brak en ernstig aan het hoofd gewond werd Per brancard werd bjj naar het stadsziekenhuis vervoerd BulteolaDüsch Overzicht By de verkiezingen te Parija voor de Kamer van afgevaardigden iu het 13de arroudisaement aldaar is verkozen de socialist 6eranlt Ilichardt die zich thans in huchteuis bevindt wegens beleediging vao den president der Republiek De eerste zittingen der Fransche kamer die dit JHsr reeda weder den 8i ten byeonkooit beloven zich niet door kalmte te kenmerken Ju parlementaire kringen houdt men zich druk bezich met de vraag over de verkiezing vati een voorzitter Zooals men zicb herinnert werd Henri Brisson een pnar weken geleden tot president der kamer verkozen met eeo niet zeer groote meerderheid By de opening deigewone zittiog op den tweeden Dinsdag lu Januari moet de voorzitter opnieuw worden verkozen Zal de regeeriugsparty die by d vorige verkiezing de nederlaag leed den candidnad der radicalen thaus zyn zetel nog eenmaal betwisten Inderdaad pcbynt zy daurta besloten Üe heer Brisson heeft vermoedelijk deze mogelykheid voorzien want hy heeft het Palais Bourbon nog niet betrokken Wio zal uu de candidaal der regeering en der gematigde republikeinen z o De keu e valt niet gemakkelyk Aao den heer Mélint die we d verslagen kan niet worden gedacht Men spreekt nu opnieuw veei van den minister van marine Felix Faure die de vorige ma 1 geeo candidatuur meende te mogen aannemen om het ministerie Popuy dat reeds zoo wank I staat niet noodeloos te verzwakken Is dit bezwaar tbans vervallen Het laat zich ge mnkkelyk begrgpen dat de heer Faure gaarindeu zeer onzekereu toestand van minister zon verruiten tegeu den gemakkelyken voorzitterszetel waar men veilig zit boven crisissen Ot echter zyn collega s bereid zullen bevonden worden hem vrijheid te geven een candidatuur aan te nemen is nog een groote vrat daar zyn niet verkiezing tegelykertyd eeu nc derlaiig voor de repeering zon beteekeuen Naar men verzekert beeft de ministerraad gisteren een langdurige zitting gehouden waarin de candidatuur van dei minister van marii t voor het voorzitterschap der Kamer heteeiiit i punt van bespreking moet hebben uitgemaakt Of een beslissfog ia genomen en zoo jn welKu IS onbekend daar geen enkele mededeeling igedaan aan de pers Indien nu de beer Foüi Faure niet de caudtdaat is der gematigde republikeinen wie zi het dan zyn 7 Zooals reeds boven gezeurd tic keuze valt niet gemakkelyk wut het be l blykt uit het noemen van den heer De Mal y als president voor den voorzitterfl zetet De heer De Mahy tbans eeu der vice presidenteii is vry hmg op Iweftyd maar men belwyitU bovendien of hy de flinkheid beiit om de z i moeilyk te bebeerechen kamer in toom tn honden Ën hier is inderdaad wel een krac tige band noodig De arrestatie van de hoofdlieden der ZuiJtrspoorweg Maatschappy houdt voortdurend U aandacht van het publiek zeer bezig voorul ia men nieuwsgierig naar hetgeen er volgen zal want men verwacht nog meer arrestatie E e geschiedenis van de oprichting vat dec Maatechappy moet éen groote zweudelarij zyi De gewezen directeur Felix Martin en de onderdirecleur ingenieur Robin worden beschuU digd van valschbeid in geschriften van koo handel en op de booten der Maatschappij beslag gelegd De Maatschappi is in IS Ö opgericht met baron De Ueinach als vicepresident met een kapitaal van 25 millioen trancs en heeft 540 kilometers spoorwegen waarvan 240 locaallynen Het obligatie kapitaal bedraagt 12 millioen de aandeelen t deze week tot 49 pCt de obligatien tot 82 pCt gedaald De heer Martin ia bekend als een bekwaam man maar tevens als eengroot plannenmaker De president der SpoorwegMaatscbappy de heer Joiepb Gay heeft aan de Temp8 verzekerd dat de reden der arrestatie hem volkomen onbekend is en dut alle boeken en bescheiden steeds aan het Staatstoezicht op de Hpoorwegen zyn open Keizer Frans Jozef zal eerst Dinsdag a h eené beslissing nemen over de oplossing der ministeriêele crisis De Doitschers in Zevenbergen protesteeren tegen bet voornemen des keizers om den voorzitter vau het Huis van Afgevaardigden baron Banfify met de samenstelling van ettn ministerie te belasten Het Zevenbergsche Deutsche Tageblalt het orgaan der Duitachers betoogt dat de Doitsche afgevaardigden die Zevenbergen in de Kamer vertegenwoordigen zich zullen af cbeiilen van de liberale partij indien baron Ban0y als miuieiter president optreedt Baron Banfiy was voorheen gouverneur van Zevenbergen en haalde zich toen den haat der Duitschers op den bain De correspondent van de Frankfurter Zeitungc te BndaPeath hecht nog al waarde aan deze verklaring en gelooft dat daardoor de kansen voor baron Bunfiy aanmerkelyk zyn verminderd omdat de liberalen in het Hnis vao Afgevaardigden in de minderheid komen wanneer de Zevenbergers zii h afscheiden De kansen dat de ban van Croarie graaf Khuen Hedervary ala minister president zal optreden beginnen derhalve te ryzen Volgens de Köln Ztg ataan de kansnu van de Duitsche wet op de tabakabelaating niet zoo slecht als men beeft willen doen voorkomen intusfichen men verwacht allicht wat men weuscht In het ontwerp zyn enkele veranderingen gebracht roornamelyk zyu de maatregelen ter controle minder scberp geworden zoowel op de tabaksfabricage als op den tabakabonw Dit maakt het ontwerp reeds aannemelijker Bovendien wordt van de zijde der ZuidDuitsche belanghebbenden aangedrongen op sterker bescherming van de tabaksverbonwers door het vaststellen van het invoerrecht op een nog hooger bedrag dan in het ontwerp zelf voorgestt ld wordt Daartegen hebben zoowel de regeeiing als de NoordDuitache tabaksfabrikanten bezwaar Maar de regeering zal de Znid Üuitachtir toch ook eenigsziua te gemoet moeten komen wil zy het ontweip tot wet verheven zien Eu dan zou bet wel eens kunnen zyn dat de NoordDnifcscbers die zoo eterk tegen de wcj tekeer zyu gegaan er het loodje bij legden zij hebben alles willen hebben geheele vrijdom van belasting en zullen door hun tegeostaud van verleden jaar misschieu erger getroffen worden dau wanneer zij toen wat hadden toegegeven en met wat minder tevreden waren geweekt Te St Peteraburg verzekert meu in weionderrichte kringen dat binnen kort groote veranderingen in het ministerie zullen plaat grypen Men denkt dat de minister van marine T jichatajef weldra ontslagen zal worden daar zjjn plan van een winterhaven te Liban ia mislukt Ooernowo de minister van binnenlandach zaken heeft reeda lang gewenscht van zyne zwaro taak ontheven te worden en diende reeds onder Alexander III zyn ontslag iu dat toen echter niet werd aaogeoonien Ook Deljanfif de miuister van Onderwys die te oud en te zwak i s om berekend te zyn voor de oploaaiug der groote vraag tukkeu die de invoering van den leerplicht met zich zal brengen zal naar meu verwacht zijd ambt nepr leggen WATERGETIJÜEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds rioog Laag Hoog Laag Maandag 7 Jan 3 13 11 38 3 43 12 08 Dinsdag 8 4 13 12 38 4 34 12 59 Woensdag 9 5 05 1 30 5 30 I 55 Donderdag 10 5 55 2 20 G 18 2 43 Vrfldag 11 6 42 3 17 7 05 3 30 Zaterdag 12 7 28 3 53 7 48 4 13 Zondag 13 8 09 4 34 8 29 4 54 ZËENILITIË BURGEMEESTER en WETHOUDERS vao Gouda Oelet op art 150 der Wet op de Nsliooale Militie van den 19dpn Augustus 1861 Staatsblad No 72 Noodigen de Lot lingen uit die verlangen bfl de Zeemilitio te dienen om voor den Ihten Februari aanstaande daurvan ter Plaatselijke Secretarie aangifte te doen Voorts wordt belanghebbenden naar aanleiding eener deswege ontvangen aanschryviug medegedeeld dat het overbodig ia aan den Heer Minister van Marine verzoeken te richten om inlijving bfl de Zeemilitie vermits op die verzoeken geen acht kan worden geslagen daar de kenze van de manschappen geheel wordt overgelaten aan de OflScieren van de Marine die met de overneming van de Zeemiliciens worden belast Eindelyk worden de Loteliugen heriuuerd aau het voorschrift vau art 129 al 2 der Militiewet dat de toestemming tot het aangaan van eene verbintenis voor de Buitenlandsche Zeevaartf slechts verU end wordt aan die by de Militie te Land ingelyfde Loteliugen welke reeds vóór hunne iolyving by de Militie faun beroep ran de Bnitenlandiebe Zeevaart maakten en zich overeenkomstig art 150 der Wet voor de Zeemilitie hebben aangeboden doch daarbij niet hebben kunnen worden aangenomen GOUDA 5 Januari 1895 Burgeiuc ester en Wetiioriders voornoemd VAN BERGEN MZENDOORN De Secretaria BROUWER EENE GROOTE SORTEERING PARAPLLIES VAN AF f 1 40 A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam B JANÜARL t Vor kn 93 101 loiv 103 SO s 81 l 81 73 U U 97V lObVj 68 86 lOS Vl 691 100 tlotkoers 94 101 mi 10 V 811 82 106 78t 669 101 64 102 811 127V 7 1021 101 1431 981 66 12 lOlV 86 186 139 1067 8 631 US f 98 6 V mi 101 1 1 101 97 100 140 136 78 62 9 211 1047 711 106 10 7 361 48 11 210 180 10911 109 10 103 116 126 94 43V RDBELANü Gert Ned W S ÏVi ditn dito dito 8 dito dito dito 3Vi KoNOAR Obl Goudl 1S81 88 4 T4 LJE luBohrgving 1862 81 B UosTÉNB Obl in papior 1868 5 dito m zilver 1868 6 PoRTUOAL Obtig met ticket 3 aito dito 3 ftiiSLANO übl Oost 2e Sorio 6 dito OecoBB 1880 4 dito bij RothB 1889 4 dito bij Jlope 18SII 90 4 dito in goud leoa 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje PerpeL schuld 1881 4 TuRKBiJ Gepr Conv leen 1890 4 Gec leeuiuK serie U Geo teeoiuK Bane C iliiüAFa Ki P Iteo v obl 1892 Mfixico Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Vhstebuah ObligAtioii 1861 3V RoTTEaoAH Sted leoQ 1886 3 iVed N fr HacdeUv aand A eudBb Tab Mjj Gertifioatea DuiiMaataohappij dito A rnh Hypotbeekb paiidbr 4 Gult Mij der Vorateal aand b Gr Hypotheukb paudbr 4 N ederlandache bank aand Ned Handelmaatsch dito N W h Pao Hyp b paudbr 6 Kott Hypotheokb paadbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTENB Ooit Houf baniaaad RtbL Hypotheekbank paodb 4 i 62 144 64 74 Vl Mbxw X G Pr Lioa oert 6 Veu Koll IJ Spoorw Mg Band Mij tot Bxpl v St Spw aand Nod Ind SpoorwQgm aaad Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito B iTALiB Spoorwl 1887 89 A Ëobl S Zuid Ital Spwoiy H obl S Polen Warachau Weonen aaDd 4EnsL Gr Euas Spw Mij aand 6 BattUche dito aand Paatowa dito aand 6 Itvang JDombr dito aand 6 KurslÉ Ch AzoW Sp kap aaiid 6 Losowo Sewast 9p Mij oblig B 102 lOl u Orel Vitebak dito oblig B Zaid Weat dito aand 5 dito dito oblig URRiKA Ceut Pan Sp H Chic North W pr C dito dito Win St Peter ol Denver Rio Gr Spm cort v a Illiuoia Ceatral obl in goud 4 Louisv Naahvil Cert v aand Mi xico N Spw My iehj p o 6 MisB KtQBSs V 4 pet pref aand N York Ontario Weat aand dito Pennt Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 at Paul Minii k Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 6 ditu dito Line Jol Ie liyp O 6 Oa nada Can South Curt v aand Ven C Rallff fc Nav lo h d o O Amatcrd OmnibuB Mij aand Hottiird Tramweg Maats aand Ned Stad Amaterdam aand 3 Btud lloilerdam aand S Ubloie Stad AntwernenieS 2Vs Stad Brussel 1886 2V tloNO Theisb Eegullr GesellBcb 4 OoBTENR Staatsleening 1860 K K K Oost B Cr 1880 8 Spanje tad Madrid 8 1668 42 44 Ver NEn Bei Hyp SpobI oert 4 347 Staats loterij 6e Klasse Trelclcing vtin Maaodag 7 Januari No 986 6802 8676 15848 16169 en 20039 ieder 1000 No 8176 en 18689 ieder 400 No 4849 200 No 1416 8406 4110 4486 10472 11268 14026 14970 16106 18966 en 20171 ieder 100 Prijzen van 70 9 3668 6600 7939 10063 12784 16128 17614 270 3699 6641 7991 10178 12921 16176 17726 616 3704 6676 7992 10273 12984 15376 17864 886 3792 6717 8048 10528 1812T 16776 18081 1013 4093 6781 8122 10637 18348 16898 i8044 1158 4113 5787 8131 10667 18468 16923 18131 1164 4164 6024 8261 10826 13668 15979 18186 1234 4366 6034 8644 10841 18689 16073 18317 1265 4412 6048 8649 10968 18755 16118 18447 1414 4676 6166 8329 11034 18817 16218 I8i71 1818 4732 6261 8 9 11118 1S96B UU 1861