Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1895

No 6553 Woensdag O Januari J895 33ste Jaargang 2iandt e eniiiff mat z ode letters X C Toora 1 op de ECHT JOberlahnstein Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0 a De fitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommerg VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regpl k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Ëere Diploma en Uoudeu Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Ëere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame beatanddeelen is aangenaam van amaak maagversterkend en zacht purgaiief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen bet gaarne in M in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het besie middel der wereld H V vanSchaik Co Macbinale Fabriek DE HÜNIOBLO£M Somatra straat 267 Den Haag Verkrygbaat bij F H A WOLFF Drogist Markt Qouda Qoudi Snelpendruk lan A BaiHnuN k Zooi nu 9282 9373 9876 9466 9666 9672 9704 9742 9806 9863 Uoi S0S4 1341 3347 S41B S618 1804 301S 8020 tiet 34 0 8471 8494 4794 a270 4864 6277 4929 6370 4934 6686 S053 6721 11091 7312 5206 7319 B257 7379 KÜ20 7403 6832 7499 63S1 76 7 11669 11612 11662 11868 1202B 13M2 12119 12329 12336 12362 12390 12413 18987 14032 14049 14093 14 00 I46 4 14696 14837 14882 1490S 14941 14942 1 27 11828 16413 18832 16604 19233 16689 19326 16643 19693 16660 19911 16767 19963 16866 30061 16992 30101 17020 30760 17343 20784 17863 20791 6369 787710001 ADVERTENTIBN Met wederkeerigen heilwensch myn dank aan allen die mjj by den aanvang van het nienvre jaar een blyk van belangstelling gaven Mr M M SCHIM van dbe LOEFF DIJKGRAAF EN HOOGHKËMRADEN VAN RIJNLAND brengen bg deze ter kenaia vaQ Ingelanden P dat eene suppletoire begrooting voor het dienstjaar 1895 gedurende veertien dagen van 7 Januari tot en met 21 Jannari aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddf B 4 ure op de Secretarie ran het Hoogbeemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrygbaar is tegen betaling van 25 Cents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze suppletoire begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 28 Jannari aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Dinsdag 29 Januari 1895 in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde suppletoire begrooting Dykgraaf en Hoogheemraden van Rynland Mr EGBERT DE VRIES Dijkgraaf Mr H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Le ien 5 Jannari 1895 IIV LOSSIi G jj eene ladtny grove ma EAOEELEOLl STEBDS IN VOORRAAD Grov9 Antliracietkoleii A JONRER ZONEN Kantoor TEST O 597 GOUDA Qoedkoop en best Veevoeder Beit VoerlBni p Heot 6 00 Voerrog p Heet 2 00 Voertarwe p Heet 3 40 Qemengde Tarwe voor Eippenvaeder 2 80 Gerste Voermeel 60 Kilo 2 60 Rogge Voermeel 50 Kilo 2 20 Boekweit en Grofmeel 60 Kilo 2 60 Best Tarwemeel builtje 50 Kilo 3 80 Ligt Voer Tan Rogge p Heot 1 20 By minstens 10 Heet is de zending traneo Na ontvangst postwissel wordt het bestelde oumiddeiyk afgezonden Zakken gratis Monsters worden niet verzonden Adres J A RLÓER Reatemakersrye Groningen Visitekaarten OSBESTMUWEiimN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken ConrantDrakkery van A BRINKMAN ZN TeekeneiL en SdiUderen Bg genoegzame deelneming zal ondergeteekende in Gouda eene inrichting openen voor onderwys in Hand en Ornamentteekenen en Schilderen waar ook gelegenheid zal zyn tot opleiding voor examens Op aanvrage wordt prospectus verzonden J DONA Leeraar M OStille Veerkade 4 den Haag IN LOS9ING EEN LADING waaruit ik gedurende de lossing tegen f 0 67 per B L vry thuis zal afleveren Aanbevelend JM ZWAUT Pz BLKEKERBSINGEli Hieuw Malthus ianisme Leer ter voorkoming van groote gexinnen Mej D GREVEN T RBBBS Verloskundige Koningstraat 7 a Gravenhage Verzoeke vooraf bericht van de komst Kosteloos onderricht voor Ou en Minvermogenden Dinsdag en Vrijdag 6 8 uur E CASSÜTO TANDARTS MAaKT 154 GOUDA te consnlteeren uitgezonderd Zondags ran jlO tot 3 nnr voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVSsTXAynus obbit IMV eni VRIJDAGS van 10 tot 12 nar IcoBtelooxe behandeling i jk sti 9 Alle OPERATIËN pijnloos Frintenips TE PARIJS Zenden gratis sn franco tet prachtig geïllustreerd lODE ALIUI met bollandschen of fransohon tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wintepseiioen van Ueederen hoeden enz voor heeren dames fü kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JtLUZOT a C PARUS Stalen van zijden wollen en ka toenenstoffen laken enz enz worden eveneens firanco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de mhclitingen welkevoorde goede en prompte uitvoermgeD Aar beiteUingen benoodigd zgn Butelhngtn van 35 francs en hooger worden met eene verhooRing van 5 0 0 franco ëMeht t l orU oan inkomentie rechtan m alle ptaatin van Nederland aan huls bezorgd De klanten hehben geene rormaliveiten Tftor de inklaring of andersmts te vervullen 4aar ons réêXpémihali t $ Hozondaal Nowd Brabant daarmede belast is GRATIS bekomt elke leur van dit blad bet niet slleen Toer zieken maar ook Toorieienden hoogst betamrijkt en irttlge boek Pt WIEID DEB IIEKI Hen tobtljTO eene briefkaart asnBieliter B Boekhandel te AwwftM Rotterdam mwvw J Overal M verkrijgbaar MaaUchappIj tot Exploitatie der Victoria Bron f evcufififl e Jtofttirrifim 7iii lh1nnl f Verkr gbaar in t Hoofddepdt Toor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co Kraepelien en Holm s IQiiina LarocheQ u iSfARS E Is dp meest Krachtige en Versterkende Kli A WIJi aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe geneesheeren Bekroond met KEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacon ii i 90 en ƒ 1 Depot te Qouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheea C THIUKraepelien Holm HofleveraDciers Zeist GebrS Stollwerckfs Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde ftkbxicHtle en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandoerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dor reep Etiketten De Krnla behaalde 27 Brevets als Hoflereraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewija Tan uitmuntend fijn fiibrikaat Keeds 1874 sthreof de Accademie n ition l de Paris Nous voua ddoemona une ll dallle d or première clainae en consideration devotra axAellente fabrication de Ohooolat bonbons vaxiöB eto etc Stollwerck s bbrikaat is rerkr gbaar bg R H Confiseors Banketbakkers on enz GeneraalTertegenwoordiger Toor NederlandJoliiu Hittenklodt v Amsterdam Kalverstraat 103 Onfeilbaar Uiddel TEOBN Influenza Hoest Borst en FEANSCHE STOOMVEEVERU Chemisclie Wasscherij TAK H OPPEKHEIMEB 19 Kruiskade Rotterdam Gebrefeteerd door Z M den Koning der Belgen Booiddepót roor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald VAN BlOMMESTEIN S INKT is proefondervindelijk de BESTE en voUomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND GODDA 8 Jannari 1895 Bg kon besluit is op z n verzoek eervol ontslag verleend 8 n den beer H W G Koning als majoor commandant der dd Scbotteri te Gouda onder danltbetaiging voor de in di betrekking bewezen diensten en met vergunning om de oniform der schottery met d ondersobeidingsteekenen san zyo rang verbonden te blgven dragen Woensdag den 9n Januari 1895 des avonds te 7j ure zal in de R K Leeavereenigini alhier eene lezing gebonden worden als spreker zal optreden de WelBerw heer M H Reuier S J kapelaan te Rotlerdsm Gisteren is te Berg Ambacbt de woning afgebrand bewoond door den verver E Oorzaak onbekend Huis en inboedel waren laag tegen brandschade verzekerd In het afgeloopen jaar werd te Schoonhoven aan het kantoor van waarborg en belasting op gouden en zilveren werken aan stempeling onderworpen 55 847 gram goud en 2 053 785 gram zilter gevende aan belasting f 23 780 42 terwfll er f 369 83J oor essnni loon werd geheven De totale opbrengst ia Izon f Jaap Eden vertrekt Vrgdag a s naar Hamer en zal einde Februari deelnemen aan du aldaar te houden internationale hardrgderyeii Een 20 JBrige jongeling A v d V lo Roermond Zondag bezig zflode met schaatse iijden zakte door het gs en verdronk Van do vrflspraak door de arrond reohtbank te Utrecht verleend aan J M wonende tn Benthuizen beklaagd van het opzetteiyk g brnik maken van een vervalscht lot in de Woerdensche verloting der Holl Mij van landboun afd Woerden e o is door den officier vaii jostitie bS gemelde rechtbank appèl aangeteekend Deze zaak zal dos weldra door het bol te Amsterdam opnieuw in behandeling komen Men schryft aan de Residenliebode uit utrecht dat de aartsbisschop mgr Snickers aan d n Pans zoo hebben verzocht hom een FEVILLETO ALLEEN OP DE WERELD atir het EngeUck van HESBA STRETTON Blaar wg Bpraken tegen elkander niet orer dit aterfgeral en sod verliep de t d totdat de dag daar wat waarop de gr saard zou begraven worilen Ik lag Booh Vinbent noch Sophia en toen de avond gevallen was sloop ik alleen naar de biblotbeek baat iraa wn groot rooruitstekend raam aan den oosticant der kumer dat geheel met dikke damssten gQrdi nen btdekt waa en nu duwde ik de plooien weg en zette mij op de breede venaterbank neer om naar de mun die bare stralen op dit wintertooneel itgool ts k ken Mijn gemoed was beswaard en toen Vincent binnentrad Terried ik aam myne aanwezigheid niet maar sloeg hom door de gordijnen gade terwijl ik self onsichtbaar bleef Op zijn gelaat toad legepraal eene uitdrukking van dutTelsche TMO te lezen xijn stap waa ictgelyks vaster tarwql hy oaophoudelijk been ea weer liep toch laakte h herhaalde malen een diepen luoht maar dsM loheeD meer uit ongeduld dan uit berouw voort te kamen Zoo dikwgis ali by in de nabijheid van mi e sohuUplaats kwam en bloef staan alsof hij he zware gorden wilde oplichten dook ik nog meer in den boek ea voelde ik voor hem eeue onoverkomel ka vree us roor een wreedeu ea vemderlgkeD coadjator of wgbisscliop toe te voegen pii dat de heer Oobb t uaDn deken van Arnbfai en pastoor der St fiuaebius kerk aldaar als zoodanig verraoedeiyk zai worden benoemd Naar de Reaidentiebode verDeomt zoa de oud miniater van Bnitenlandscbe Zaken ia het Torige Kabinet mr G Van Tienhoven zeer in aanmerking komen voor de vervulling van de vacature io den Raad vau State ontstaan door de ontolag nanvrage van jhr mr dtJonge De heer B van der Hey te Haveskes was sedert 2 jaar ia tiet bezit van een tamme roek die echter jl voorjaar eensklaps verdween Voor eenige dagen kwam ü t ru gevalgd door Zfs andere roeken waarschyuiyk hart jongen Zy pikte aan bet venster en otj het openen der deur kwam ze binnen Het dier dut in t goheel niet schuw ia werd weder gastvry opgenomen Men schryft nit Utrecht De terechtzitting van gisteren werd t ot aan de pauze geheel ingenomen door de voorlezing van de akte van verw zing en andere docamenteo en daarna door een verhoor van de beide beklaagden door den Toorzitter Toen daarby zoowel de gewezen ge meen te o ntt anger aU de gem pen te secret arts erkenden datz zic badden schuldig gemaiikt ann de hnn by dag raarding ten kste gelegde feiten kwamen nl spoedig de verdedigers lu verzet tegen de gevolgtrekking die uit deze bekentenis zou kun nen gemaaki worden dat zy ook erkeuneu dat de verTalschte obligation inderdaad volgens hunne meaning waren gemeent6 oblignttën Bg het rerhoor bleek ook dat de beide beklaE deu op elkander de schuld van de plnal gegrepen vervalscbingeu trachten ie wentelen De eerste bekl Takken de gemeente oulvan er doet het voorkomen alsof hy op aansporing van den tweeden bukl Rootjena de gemeentesecretaris die onophoudelyk geld ran betii leeudet om het daardoor in zyae kas ontstani tekort te dekken naliet eenige inkomsten t boeken en toen by dit eenmaal gedaan had voortdurend onder zinspelingen op deze falsiBcatie door den secretarin met nieuwe leeningen werd lastig gevallen De secretaris daarentegen houdt vol dat de ODtvanger niteigen bewegini de vervalschiogeo in zyne boeken beeft begaan en dat hy zelfs de bestelling der obligaliëii aan den drukker Samson te Alfen op dienlaat heeft gedaan zijnde de brief dien hy ten dien einde heeft gnechreven ook door Takken ondertepkend Toen hy er door den voor it dwiugeland Ik hield geen oog van hem af toen ik eene beweging beneden boorde en Caleb al spoedig daarop de deur opendeed en do kamer biauentr Ër was zelb na nog weinig soboouheid in de somberQ en stroeve trekken vau Caleb vergeleken b de sohoone ofschoon varvaliene trekken van Vincent s gelaat maar terwijl zij daar zoo tegenover elkander stonden en elkander zwijgend aanstaarden beschouwde ik den een als een edel oprecht en getrouw den ander als eon gevallen boosaardig en kwaadwillig man ffik bob den uiterste wil van mijn vader zoo even hooren voorlezen zeiile Caleb terwijl hq zich ternauwernood wist te bedwingen on ik heb daaruit bemerkt dat de erfenis van het buis mijner voorouders my ontgaan is omdat gij io het laatste huurcontract bepaald hebt dat dit niet aan mij zou vervallen Maar uwe vijaodaohap en uwe wraak zullen zeker niet roet u ten grave dalen Gjj hebt nog maar een korten tyd te leven Tincent Denk aan onze oude vriendschap hoe wij elkander liefhadden totdat Lydia ztch tusschen ons beiden in plaatste Vernietig dit onbiiiyke oontract mijn broeder op wien de pachthoeve overgaat is bereid om haar aan mij af te staan Verdrijf my niet uit mijne oude woning MWenscht gij haar dan na niet te verlaten F antwoordde Viaceot met eene wonderlyke kalmte n n ik meende dat gg landverhuizer wildet worden rDsartoe hebt gij my den wqg gebaand zeide Caleb ffOy weigerdet dit huoroontraot waarvan de voorwaarden wreed voor mg geheim gehouden zgn t Ttroieuwen ata ik my aiet verbond on werkvlak ter op gewezen werd dat hg als gemeeateSecretaris toch tegen dergelyke hnudelingeu bad moeten waken gaf hy te zyner verdediging te kennen dat de ontvanger hem gezegd had dat by alleen voor een paar eken tot geruststelling zijner vrouw dia valsche stukken lou noodig hebben en dat daarom htj gempentesecretaris tv geen bezwaar in had gezien om hem in deze 7 aak te helpen De vraag wie de valscbu stukken gestempeld had de ontvanger of de secretaris bleef echter onopgelost daar beiden beweerden dat de ander dit had bedreren De ontvanger bekende evenwel eene tweedo bestelling van eenige obligation valacblyk met de namen Rootj ns en De Witt te hebben onderteekend Rooljens de secretaris aan wien werd aangetoond dat by eenige obli atiën Tan nommer had voorzien kon ter vorklaring daarvan niets anders opgeven omdnt hy de cjjfera als van zyne hand bdrkeot dan dat hy dit gedaan bedt nadat by ten huize van d n ontvanger Takken op 2 Jan 1891 was getracteerd geworden zoodat hy piet mpor wiit wat hy deed De herinnering van hnt gebeurde heeft hy mar zyne beweftng dan ook geheel verloren De ontvanger verklaart nog dat het bedrau door hem aan Rootjena geleend zeker wet acbt tien duizend gulden beloopt en door den officier van justiti wordt voorlezing gedaan van enkele briefjes van Rootjena waarin dezi o a aan Takken eene waarachnwing schryft iiitt aanstaaadeo Dinad of Woensdag zyne kas door burgemeester en wethouders zal wor den opgenomen en hy daarna en passant i verzoekt aan brenger dezosx zestig of vyftig galden mede te geren op rekening Nadat aan 21 van de 38 getuigen vergunning was gegeven om zicb tut hedenmorgen half elf te verwyderen werd de zitting geachoritt en nu een half uur pauzQ met het getuig verhoor begonnen Daaruit bleek weinig nieuws De rechercheur Van Doorn gaf in lichtingen omtrent het inbeslagnemen dei obligaties op onderscheidene kantoren verschillende heeren bankiers deelden mede welkin sommen zij aan den bekl Takken op eenige obligatiëu hadden vo rgeschoceu en vooral du drukker Samson uit A lfen onderging esn lang durig verhoor dat zich vooral bewoog over d vratig door wien Rootjena of Takken de obtigatiëu waren besteld Daar echter de bestelbrieven waren verloren kon de beer Bamson alleen nit eenige op zynn drukkery ateeds in acht genomen regelen de gevolgtrekking maken dat zy aan Rootjens afgtizonden zynde ook door dezen moeeten besteld ziin heer en meeslur van do paobtboevu te worden daar m n vader een Oud man was Ik stond op het punt om naar Fonnsylvanie te vertrekken naar verscheidene van m ne familiebetrekkingen vouen Is Lydia daar ook geweest r Jd antwoordde hij Dat dacht ik wel zeide Vincent en daaroin heb ik dii contract met u gesloten Ik zou uw vailer er afgejaagd hebben als gg de belofte niet gedaan hadt wDat weet ik hernam Caleb ernaar laat uwa wraak nu eindigen Bezwaar uwe zial niet met eene nieuwe zonde voordat gij in de tegenwoordigheul van uwen God verschijnt Wat bedoelt gg P riep Vincent uil vmjjne krachteri nemaii met den dag toe raaar al wist ik ook dat ik in dezen nacht zou sterven dan zou ik mijne wraak nog met opgevon Ik zwoer dat ik al uwe plannen zou dwarsboomen ea ik bon aan mijn eed getïouw geweest nDüi zijt gij 1 zeidti Caleb terwijl zioh oen trek van misnoegen over zijn somber gelaat verspreidde yen ik heb nooit een oogunblik borouw gevoeld over hetgeen ik gedaan beh Ik heb over f ydih gewaakt A 1b gij met haar getrouwd waart dau zou ik mijne liefdd voor haar aan onze oude vriendsohap len offer gubracht hebben maar als ik er aan denk waarvoöV ik haar behoed heb dan draag ik roem op alles wat gg mij om harent wil hebt doen Ifjdon en ik zal er roem op blijven dragen al word ik door u ook uit myn buis verdreven n3g moet heengaan antwoordde Vincent met een glimlach weet gg dan niet dat Lydia hier t owoordig oodu myn dak ia om myae vrouw t Uit de bekentenii van bekl Takken bleek reeds dat hy zelf obligatiën valschelyk met de handteekeniogen Uontjena en De Witt heeft Toorsien Er zyn sommige bankierakantoren hier die 1 1800 en f 1100 schade hebban geleden door de beleentng tuu de valsche obligaÜPi Het geheele bedrag der toegebrachte schade zal eerat in den verderen loop der terechtzitting bekend worden Het getuigenverhoor dat wegens het vergevorderde uur niet verder kon worden roortgeset dan tot den aagende getuige is heden morgen te half elf vervolgd Uit Amsterdam schryft men De beweging c der Amsterdamsohe bftkkerigezellen heeft baar einde gevonden in de oprichting eener coöperatieve gezellenbakkery welke feitetyk ia da plaats iii getreden van eene der bestaande broodfabrieken Vourloopig wordt vaa de 102 man die door het verlaten van trog en oven werkloos waren geworden om beurten eene plaats ingetuimd in de gezellen bak kerg waar op dit oogenblik ca 30 man bezigheid kannen vinden Het einde der beweging zal dus waarschynlyk zgn dat de geiellen bakkery allengs haar eigen vast personeel k ygt en de overigen langzamerhand weder in de veracbillende bakkeryen of fabrieken worden opgenomen De vergadHringen der tfltakeric dragen nog lechfca het karakter van beraadalagiog over de beladgen der gnzellen betkkerg In die van Zondag verklaarde de voorzitter van bet atakiugscomité dat de loonbeweging mislukt en de weerstaudkas uitgeput waa zuodat het com të zich voortaan uitsluitend met de inricbtiogder gezellon bakkerg zou bezig h adeo Zondagnruat voor de politiet Het Haagache afdeelingsbestanr van de Ne derl Vereeniging ter Bi vorderiug van Zondagsrust heeft zicb tot den gemeenteraad aldaar gewend met bet verzoek zich door den burgemeester te laten voorlichten omtrent de bestaande regeling zoo in den Haag als tn andere groote gemeenten ten opzichte van dea politiedienst op Zondag en naar bevind van zaken zoodanige maatregelen te nemen of nit te lokkeu als leiden kunnen tot bevrediging van lechtmatige wenscben ten opzichte van geheel of gedeeltelyk vrge Zondagen voor hetgemeenteltjk politieperoneel Door een aantal bniten Goes wonende ondera die kindereu hebben op de hoogere burgerschool aldaar is by Qedepiiteerde Staten worden P U zoo dioht m mijne nabgheid te hebben beviel mij niet Ik zou er bezwaar in lien zulk een spion in de nabijheid van mijne vrouw te hebhon jfOij stelt mgn geduld op eene al te zware proef riep Caleb vertoornd uit waag bet nog eens een vlok op hnren naam te werpen en ik sta niet langer voor mg zeUen in Zelfs nu zou tk awe flauwe levensvonk kuoDeu uitdooven als ik dit wilde Is Lydia hier P Ik geloof u niet Ja maar wees bedaard Caleb zeido ik terwyl ik uit mijne schuilplaats te voorschgn kwam naar hem toe snelde en mijne hand op e n arm logde ff Ik hen hier maar niet om de vrouw van Vincent te worden Hij smeekte mg mijne laatste oogenhlikken aan zijno zgde door to brengen maar bjj hoeft den eenigeu band van dankbaarheid die m aan hem verbond verbroken Qij zgt het die my gered hebt Hot is uw leven dat aan hot mjjna verhondeo is pLyitia I zetde bij bevende gy weet dat niya leven zelfs het leven mijner ziel met het uwe verbonden is Ik leof om uwent wit ali oen eenzaam man Ik ben arm en onterfd maar het teven der monscbon bestaat niet in den overvloed der dingen die hij bezit Lydia moet ik mg alleen in ballingschap begeven f hVl ben niet waardig uwe vrouw te zijn zeide ik terwijl ik mijn hoofd diep voor hem neerboog OU DU legde hg daarop zijne hatid met een gebaar vau goedkeuring en zegening iaiot volgk