Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1895

Bchen Apo tekst zgn artistiek uitgevoerde hoofden vermoedelyk van dezelfde hand welke de iitelplaat ontwierf aangebracht Tot dit nummer leverden bydragen de b h van Deventer Önst Vermeijlen L Heymane Jz Edw B Koster en Richard Sen lichtdruk naar de maan idylle van Knlbach vergezelt het Dammer van Zeeland een bexwaargchrift ingediend tegen de onlangs gewyaigde Terordening waarbji het schoolgeld voor de uitwooenden ia ge biacht op f 60 per jaar Adregeauten verzoeken Gedep Staten dit w ziging niet ter goedkeuring toor te dragen maar de oude regeling yan f 40 en f 50 Toor han kinderen te handharea Een kurksnyder uit Weenen Zoel geheeten heeft een eigenaardige reis gemaakt van de Oostenryksche hoofdstad naar de Fransche De man wist te Weenen een goederenwagen binnen te sluipen en reed hiermede naar Keulen Het gehikte hem te Keulen zich in een coupé eerste klasse te verbergen ouder de banken en op die wijze na een rit van dertien uur te Parys te komen Hier werd hji tot zyn ongeluk slapend gevonden en door de politie optrepakt Het doel van zyn zonderlinge reis weigert Zoel te zeggen Hy had hoegenaamd geen geld by zich Desangles die voor eenige maanden op zoo slimme wyze de Parysche politie wist te foppen ia nu te Barcelona gevat Hy was verooi deeld omdat hy als verificateur der douane de expediteursfirma Flogellet Fréres had geholpen by oiit lnikingen ten nadeele van dischatkist In de gevangenis wist hy de autoriteiten te overtuigen dat belangryke i nthul tingen over de an rchiiiteu te doen had en verschillende hunner schuilplaatsen kou aanwyzen maar daarvoor was het uoodig dat hy de politie er zelf bracht Hy kreeg toen verlof om onder geleide an een geheim agent de gevangenis te verlaten en van de7e gelegenheid wist hy gebruik te maken om te ontsnappen Het geval gaf stof tot lange artikelen in de Porysche pers er werd beweerd dat men hem mot op t had laten ontsnappen om hem als mou hnrdc te gebruiken De agent die zich h d laten vercchalken kreeg een maand gevangenisstraf en zyn commissaris werd verplaatst Er werd laugen tyd naar den rluchteling ge ocht e Londen Toulouse en overal waai dv fit ma Flageollet filialen heeft Eindelyk heeft men hem te Barcetoua gevonden en geheel berooid als hy was gaf Desangles zich gewillig over Te Utrecht ia een bekunde figuai de eme ritus predikaat E J W Kooh overleden een krachtig strgder tegen het misbruik ran sterken drank Db Koch werd in 1828 gfboren Het plan om van den veelbeloovenden joDgeling notaris te maken leed schipbreuk op diens voorliefde Toor den geestel ken stand H studeerde te Leiden in de theologie en was als predikant zeer gezien niet alteen om z n redenaars en improvisatin talent maar ook om sgo beminnelijke eigenschappen Het laatst etond hij to Middelburg waar hy in 1885 het emiritaai verkreeg Later trad de heer Koch als predikant in de gevangenis te Schereningen op De overledene die gedurende tal van jaren in woord en geestdriit wakker gpstreilen heeft tegen het drankmisbruik waa sinds het overlyden van jhr De Jouge voorzitter van du Nederlaodsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank De begrafenis vnn den heer Koch zal Zater dag te 11 uur te VQraveuhage plaats hebben Volgens de Nat Zeit dragen de JapanBche infa iteristen onderkleederen van papier De inpiersoort welke hier oor wordt gebruikt is geelachtig van kleur en zoo vast dat men zelfs de knoopsgaten in de kleederen kan omboorden zooals men dat by linnengoed doet De deelen der ondergoederen zyn gedeeltelgk aan elkander geplakt gedeettetyk genaaid terwyl de randen afgewerkt zya met linnen strooken Men verzekert dnt dit papieren goed zindelyk en goedkoop is en dat de soldaten het gaarne dragen Van waaschen is natuurlyk geen sprake De aandeelen der Gasmaatschappy te Parya zyn sedert he begin van 1893 niet minder dan 350 francs per aandeel gedBuId omdat geen overeenstemming met hetgemeentehestuui is verkregen over de verlenging der concessie die echter eerst met 1905 eindigt Do aandeeien vau 250 fr nominaal die voor een jaar 1400 frs noteerden staan nu 1050 fri Hertog Alexander van Oldenburg heeft te Höehst een bezoek gebrachl aan de fabriek ran prof Behring n een aanzienlijke hoeveelheid genraMeriim gekocht dat hij persooniyk aan eenige Huesische hospitalen gaat brengen in districten waar de diphtheritis thans epidemisch heersüht Zaterdag is te Deventer een fancj fair gehouden ten voordeele van het nieuwe krankzinnigengesticht het ziekenhuis en de nood 5 081 09 S IO 4 08 4 40 6 18 DEN H A A G RO Ü DA H Ke 6 48 7 S0 7 48 8 80 9 88 9 46 lü 18 11 8818 151 88 8 16 8 46 8 48 4 15 4 48 5 17 7 8 08 M Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 08 fK d L d6 5 $ w t t ff ff ff ff 1 49 f 7 11 1 Z Zegw6 08 ff ff 10 80 1 68 7 10 iiBl Kr 6 14 ff ff ff ff 10 86 8 04 7 86 Z v M 6 19 ff ff 10 41 8 09 5 0 7 81 10 Gnuda 6 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 68 18 0818 46 £ 80 8 46 8 18 4 18 4 48 6 80 6 4 7 48 8 88 10 10 ü T Jl E C B T e O ü D A Utrecht 6 88 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 60 8 10 8 80 8 58 4 iS 6 80 6 86 8 09 8 508 80 10 S4Woerden 6 68 8 11 10 16 U lO 18 86 8 484 16 6 47 9 119 841011 ÜudeKSter 7 07 8 19 10 84 ff 4 84 19 Gouda 7 80 8 82 9 i 4 10 87 18 06 1 88 8 50 4 87 6 S0 7 08 8 41 9 88 H Of AMSTBEDAMeOüDl AKtlerdtB Wp 8 60 8 15 9 66 ll SS 11 80 S il 4 86 4 88 f lO 10 0 eeada 7J0 9 04 10 44 18 18 18 48 M 1 80 1 18 Ml 11 artillerie in batterg Toen dp laatste aanmaning tot overgave vau de hand werd gewezen kwam de artillerie in werking ea atingprde met haar projectielen dood en verderf in de ingesloten veste De vjjand beschoot de troepen van nit hoornen hui2 en enz en niettegenstaande dit vnur z er weinig te beteekenen had beïorgde het ons toch een vyftalgewonden Om 11 nur werd er iu den Westrand ran Topati een poortje geopend n oogenbUk later werd e vorstenzoon gezeten op n sliwl door eenige volgelingeu daaruit gedragen eii midden p den grnoten weg neergezet op den voet gevolgd door zjjn getrouwen U begrijpt dal nnuwelyks het puntje van z n neus te voor schjjn kwam of onze in hot Noorden staande troepen verwelkomden h m meteen snelïiiurtje waaraan min tfns 10 htiofdun met hun gevolg voorgoed genoeg zouden gehad hebben De prins gotroffun door 3 of 4 kogels in het hart bleef dood op zyn stoel hangen roudom hem voud men de lijken van 2 mannen 5 vrouwen en 1 kind c Over de gevangenneming ran den rftdjn wordt aan sde Loc geschreven Voor de rechtbank te Leeuwarden heefi terechtgestaan S Gt O 59 jaren zonder beroep te Ëe terzake dat hg iu de xittiDgeii van die rechtbank van 21 en 28 Novembe 1 1 als getuige in de zaak tegen J v d B geweigerd heeft den eed of te leggen Toeo hy den eersten keer weigerde den eet af te leggen werd hy in ggzeling gesteld doch dun tweeden keer daaruit ontslagen omdat toen zondbr zyne verklaring het bew a voor de schuld van J v d B vorkregen was Beklaagde bekende dat hg wegens gemoedsbezwaren geweigerd heeft den eed af te leggen De aabat off van justitie mr H Th VVestenberg heeft eerbied voor ieders overtuiging maar bet staatsbelang vordert dat eene stral vervolging niet kan afhangen van de willekenr van een getuige en daarom is de daad vftii bekl strafbaar De eenige weg om haar niet strafbaar te maken ia om te bevorderen dat de wetgevende macht den eed facultaliet stalt Spreker vorderde dat de rechtbank be klaagde veroordeele tot I maand gevangenisstraf De rechtbank heeft hem veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf s Nachts dit wist men uit goede bron had hy ht t reduit verlaten en een scbuilpluats ge ocht in do kurapoug Snsari gelegen even ten noorden vau Tjakra grenzende aan den weg naar Ling ar Ëen sterke troepenmacht onder fommandu van den generaal Segor rukte hedenochtend naar Tjakra Poeri op De opperbevelhebber blref liier achter terwyl generaal Segov den grooten weg naar het noorden insloeg By den weg naar Lingsar werd deze ingeslagen en gevolgd tot de nabjjheid vnn Sasari Deze kampong werd eerst door de cavalerie berend en danmn door de infanterie on iirtiHerie omsingeld zoolat er geen levende ziel in of uit kon Weldra had men de zekerheid dat de vorst in den val zat eu ons niet meer ontsnappen kon Na ons twee volle uren in spanning te hebben gelaten en na een geparleviak om dol van te worden besloot by eindelijk om uit z ü hol te vüorschyn te komeu Oezeten op len draagstoel en gehuld in een geel gewaad werd hy door een G tal dwangarbeiders naar Ampeuan gedragen twee dwaugsrbeiders hielden een gewonen pajon met laugen steel hoven zyn hoofd n behoedden het voor de inwerking der fel brandende ï onnestrnlen Wat mof t er wel in dat hoofd zyn omgegaan t oen hij gedragen werd ovei het terrein witar vroeger Mataram zyn hoofdplaats stond Wroeging en spyt over z ü begane domheid zullen wel om den voorrang g ftredeu hebben Tegelykertyd vielen ons ook twee zyner kleinzonen in handen Men meldt uit Katwgk a Zt edd 6 Januari Oistormidd ig is hier aangespoeld het iit staat van ontbinding verkoerend tyk van eeti zeeman Na geschouwd te zijn is het d het Igkenhais verroerd Hy is voorloopig opgeborgeli in een kamer naby het strafbnreau n wordt bewaakt door een peletoD infanterie Omtrent het inschepen aio boord van de Prins Hendrik en de aankomst te Batavia werd reeds het voornaamste meegedeeld Aan de Loc wordt omtrent de inneming van Topati het volgeudo gemeld Wf die dachten dat metde vermeesterin van Sasari aan alle verzet een eiude wa 4 gemaakt hadden het glad mia Eergisteren ontvingen we de tijding dat er zich te Topali Noord Tjakra nog een voou van den vorst ophield die alle aanmaningen om zich over te geven met beslistheid van de band wees en het stellig besluit genomen had zich met zyii gevolg dood te vechten Om hem hiertoe d gelegenheid te geven rukte er gistermorgOM een colonne uit onder commando vun den generaal Segov bestaande uit het 5b 6e en 11e bataljon infanterie een sectie bergartilleriien een detachement genietroepen Op den viersprong te Tjakra Negara werd de weg naar het Noordeu ingeslagen en Topati aan di Noord en Westzgdfl opgesloten Het 6e bat nam stelling in kampong Teliwang terwijl de andere troepen in de awah ten Noorden van Topati werden opgesteld Hier kwam ook d Contrrlenr Liefrinck haalde hem uit zgn logies Hy werd met draagstoel en al iu de ofiicieiS tloep gezet daar hij met den stoel niet de stiiatsietrap op kon w rd hy gesteund door een paar Baliërs Aan boord kreecj hy de salons van den overleden ko onel Hoffman en iic mindere volgelingen vonden een verbiyt op het dek Het eerst wiit hij vroe wa wonde aan don buik om den dokter daar zijn hem pyn dee Dti Kunstwereld is in oen nieuw en kleiner kleed ve schenen hoewel het kluiucr furmout evenveel geeft als vroeger het node Gelukkig is de inktvisch of hoe men het beestje ook genoemd moge hebben vau den omslag verdwenen om plaats te maken voor een met distinctie en zorg geteekende voor stelling van twee vrouwen io classiek gewaad de eene symboleerende de Lettoren de andere de Muziek welke elkander de hand ryken 6 18 6 S1 e Sfi 7 4K 8 07 8 18 OÜUDADhN HAAS S7 10 4f U U I2 8lll S4 1 S7S tK 4 4S h STiMlAS S 8V U E7 il D5 11 13 11 01 l Ofl 1 11 Zy zy verder omgeven met de attributen der schilder hoow en beeldhouwkunat Tuf 9 49 9 e 8 GomU 7 80 K 4B 8 09 Zev Jl 7 8 4T Bl Kr 7 47 Z ZeKW 7 fi8 8 66 N d L d 8 0 Voorb 8 07 fl OB 4 7 6 08 9 U 11 10 6 161 17 6 08 r 6 88 1 86 H g K 6 81 u P K t owr v 1 8Ï M 8 Ï0 ir 6 86 10 10 Hage 8 18 9 18 9 a9 10 07 11 87 18 41 18 1 1 86 1 87 4 86 6 85 6 6 6 417 43 9 lÜ U 11 88 11 48 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 06 10 19 10 66 18 48 8 88 8il 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 Oonda Oudew Woerden Utrseht 7 59 6 87 11 9 11 17 2 87 8 46 l 10 87 106 6 45 6 17 8 07 8 66 10 86 6 89 6 81 8 86 8 88 9 11 10 68 lO SO 18 7 88 8 8I 8 4 l 9 V 10 61 11 46 l SO 8 18 ïW S Mt GOU AA M N T K H D A 10 14 11 1B 7 48 8 41 6 88 6 8 61 8 40 18 11 1 Ï 4 47 1 8 10 81 18 19 6 60 fl 64 6 69 7 08 8 18 6 10 08 10 86 8 81 9 10 MO 7 6f fioada A nBterdaa Wp ten gevolge van den watersnood in Overysel Het feest werd druk begoohi en de dames die het op toow zetten hebben da wil van hare onderneming Twee Pargiiche rechemheara op han ronde in de rue St Martin zagen Donderdagavond een man die op een bandkar een taUnelyk groote kist vervoerde Terwyl de man hen voorbyreed hoorden y een stem ui de kist waarop de man op gedempten toon zeide Houii je toch tilc De agenten begrepen dadelyk dat hier iets niet in den htak was en volgden op een afstand de handkar die ten slotte voor een pakhuis stil hield Ken bediende was jnist bezig met slniten De mau zeide dat by de kist daar moest bezorgen waarop de bediende antwoordde dat hy de kist wel in ontvangst wilde nemen maar geen re9n kon geven Dat hinnert niet dan kan ik morgen het re9u wel balen luidde het antwoord De kist werd in het magazyn geplaatst waarna de bediende en de man met de handkar ieder hnns weegs gingen De agenten brachteu den eigenaar van het pakhuis op de hoogte ran het voorgevallene deze liet hen langs een achterdeur behoedzaam binnen en in een aangrenzend lokaal wachtten de ngenten op de dingen die komeu zonden Na een paar uur zagen zy een pert oon nit de kist kröipen een dievetilantaarn aansteken en met behulp van inhrekerswerktntgen een brandkast openmaken Na den buit in een linnen zak geborgen te hebhen opende de die een venster dat op de binn nplaatB uitkwam droeg de kist naar buiten en kroop er daarna weer in in afwachting dat zyn medeplichtige hem zou komen haten Dos morgens om vyf uur kwam deze met zyn handkar terug eu werd onmidclellyk door de beide agenten naar den naburigen potitiepo t gebracht Vervolgens gingen de agenten terug eu laadden de kiH op de handkar iRyd over het a sphalt die keien stoeten zoo zeide de man iu de kist uatnurlyk niets vermoedende Houd je toch stil klonk het waar schuwend uit den mond van een der agenten Groote verbazing van den dief toen de kist op het politiebureau werd geopend en hem onmiddellijk de handboeien werden aangedaan De schelm bleek een Belg te zyn Quidoea genaamd in den linnen zak werd een bedr van 1690 fr afkomstig nit de brandkast g vonden Eeuigen tijd geleden ia aan een ziekbed te Berlyn een zeer pyniyk tooneel afgo peeld dat geëindigd is in de rechtszaal Een arts dr K werd in zyn spreekuur by een patient die een toeval had gekregen geroepen en zond zyn adsistent candidaat in de geneeskunde vootuit om e eerste hulp te verleeuen De familie had intusschen naar een anderen arts dr J gezonden en deze was reeds aan het ziekbed toen de adsistent kwam Dr J vroeg dezen wie hy was en op het antwoord Adsistent van dr K € zeide dr J Dat vraag ik niet Ik wil wete i of u een bevoegd arts zyt Dr R is er bekend voor dat by onbevoegden naar zyn patiënten stuurt Daar moet eeu eind hau komen Er vielen nog meer harde woorden waaraan de familieleden een eiude maakten met de opmerking dat een ziekenkamer niet de geschikte plaats was vour znik een krakeel De adsistent ging heen maar kwam twee dagen later met een vriend by dr J met den eüch dat deze een verklaring zou onderteekenen dat hy onbehoorlyk en enkel uit broodnyd had gehandeld Dr J weigerde en werd toen door den adsistent afgeranseld Vandaar een aanklacht die daarmede eindigde dat de adsistent tot betaling van slecht 50 mark werd veroon eeld De rechter nam verzachtende omstandigheden aan daar hy van oordcel was d t de achnld van het gebeurde grootendeels niet by deu beklaagde was te zoeken De ingonienr Lange Ie Keolen heeft eeu zeer lichten Incht poorweg Schwebebahn gebouwd welke onlangs door een commissie nit den gemeenteraad van Berlyn is onderzocht Het verslag luidt zeer gunstig Het doet uitkomen dat de pyters waarop de spoorbaan rnal niet storend zyn voor hot verkeer en de fandeering voor de ondergrondse he leidingen geen bezwaar oplevert De constructie is zoo licht en opengewerkt dat lucht noch licht wordt henomer te minder omdat geeu vloer wordt aangebracht Nu zal het beryden weinig gedmtsch veroorzakan De sporen komen ruim 1 meter lager dan by andere luchthanen zoodat men minder trappen heeft te klimmen De veiligheid is ten volle verzekerd en bp volle beweegkracht kan een snelheid van 40 kilometer io het uur worden bereik De commissie is eenstemmig van oordeel dat dit stelsel voor het verkeer uit het midden eener stad naar de buitenkant zeer geschikt is te achten en raadt een proefneming aan met een fyo nit het midden van Berlyn naar Treptow waar in 1896 de tentoonstelling wordt eboudeu In de jongste te Arnhem gehouden algemeene vergadering van de vereeniging van Nederlandsche StennUbrikanten i i ook behandeld het voorstel van den heer J v Poelgeest om onderafdeelingeu der vereeniging op te richten Besloten is tot vorming van 3 onderafdeelingen u l UaeU Waalc en Byn Voor de afdeeliugen ilJseU zyn gekozen tot bestuursleden de lieeren Van Poelgeest Van Voorthuisen en Kroese Voor de aFd WaaU de heeren Pool H Terwindt en Van Houten Voor de afd Kijri de heeren A N Costerus Wageningen Reymer Renkum en De Haan De bedoeling is dat de afdeelingen niet zelfstandig optreden doch naast de vereeniging 8kan Ter algemeeue vergadering stemmen de afgevaardigden feooals in de afdeelingen ia bepaald Na den alarmkreet van Dr Van Eyckerorael een geruststel ing ran den bekenden geoloog Dr Lorié Deze schryft in de N R Ct In de laatste drie jaren confereerde ik een pair maten met Dr v R over zyn bescbouvringen waaromtrent hy gaarne ook de meening van een vaderlandschen geoloog vernam Die meening nu was vry sterk afwykend Ik begreep dat Dr v R voor eenige punten der kust tot deze onrustbarende gevolgtrekkingen kwam maar wees er hem op dat m n op andere plaatsen tot een geheel tegengestelde gevolgtrekking moest komen M i waren er nog veel meer afzonderiyke waarnemingen Doodig om tot voldoende gegronde gevolgtrekkiugen te komen Er zit wel wat in mnar wy zyn er nog lang niet Io plaats van met een rype vrucht hebhen wy slech met een veelbelovende hloesemkuop te doen En ook al waren do ondt rzoekiugen veel rerder gevorderd dan nog zoude de magoetiseor met alleen met den geoloog maar ook met den ingenieur moeten te rade gaan om tot zekere geiolgtrekkingen te komen Eierder zoude ik geneigd zyn met dei heer B G van der Hegge Zynen ook in het schelpenviaschen dicht aan de kust een factor te zien van den sterken duinafslag Daarbij komt dat de regelmatige gang der verwoestiug onzer kost van Z naar N voorwaarts scfarydt De oorspronkelyke duinery aan de Belgische kust buit n het laagreeo is vervangen door een jongere op dat veen en die moet met steenen hoofden beschermd worden De oorspronkelyke duinery van den Hodk ran Holland naar Ter Heide enz zon ook reeds weggeslagen zyn als zy uiet door de Westtaudsche Hoofden beschermd was waarbij dan nog de hoofden van het ververschingskanaal komen Nu zal men hoofden moeten naken by Schereningeu na a jaren nog moer noordwaarts enz Het kost geld maar h t is il werelds loop en wy behoeveu ons niets ongeruster te maken dan een bewoner van Ostende of Blankenberghe £ r zyn berichten ontvangen van den heer Grénard den reisgenoot van Dutrenil de Rhins die in Thibet vermoord is In Februari 1891 waren ly ran Parys rertrokken en huneigeulijke ontdekkingstocht begon 7 April van dat jaar toen zy Tashkend io Russisch Tarkest an rerlieten Van daar trokken zy over Kashgsr Jarkasd en Khotan naar Thibet in Chineescb Ooit Tarkefltan vele bergachtige streken en woestijnen doortrekkend die nog nooit door en Snropeaan waren betreden Geruimen tyd Uerra zy nasporingen doen naar de bronnen ran de Yang Tse Kiang voortdurend aan de goraran blootgesteld verbonden aan eeu koude rwi SO graden vorst op een hoogte vau 5000 meten maar de moed begaf hun niet en ztj kaddan de voldoening zoowel de bronnen van de Tang TMKiang als van de Mekong te onidakken Tot in den zomer van dit jaar t weinig laat van de meestal zeer ryandige gezindheid der Thïbetaanscbe bevolking maar toen zij op 5 Juni de stad TouBouddha hadden rerlaten werden zy aangevallen en Dutreuil de Rhins gewond Beiden werden beroofd van alles wat zy aan kostbaarheden hy zich hadden en Grénard was gedwongen een goed heenkomen te zoeken zooder zich over het lot van zyn reisgenoot te kunnen bekommeren die aan handen en voeten gebonden in de rivier geworpen werd Jnlina Payer de leider der e rste Oostenryksche Noordpoolexpeditie zal iu Juni 1896 met een Oostenryksch schip van Bremerhaven nit een tocht naar het noord oosten van Groeu land ondernemen als leider van een groep laodschapschilders De duur der expeditie wordt op een a twee jaren gesteld Door de Italiaaosche regeering is bet geneeskundig onderzoek voor sctiepen afkoractig uit Hollandscbe Belgische Portogeesche eu Duitsche havens opgeheven In de provincie Groningen wordt reeds druk schaatsen gereden Zekere W B los werkman te Delft had Zondagmiddag reed bedrei ingen geuit tegen den schipper Van R en s avoud kwam by met zyn broer en zyn vriend naar de woonschnit van den sehipper Te ramen begaven zii zich op de woonschuit en poogden het luik te openen steeds ouder scheldwoorden en rloekeu den schipper met een mes dreigende Ondanks herhaald verzoek weigerden zy de schuit te verlaten De schipper bad zich in tusschen met een karahyn gewapend en schoot toen de broeder van B het geweer by den loop vatre uit noodweer af B werd getroffen ter hoogte van de maagstreek ivuiin eenige hagelkorrols doordrongen Io het j asthuis opgenomen bleek zyn toestand bevredigt id De schipper is in voorloopigo bewaring j jsteld De Ver van Ned Steenfabrikanten die zooals gemeld in een adres aan de Koningin de weoschelykheid der demping vau de Zuiderzee heeft bepleit zond f 500 aan de Zuiderzee vereeniging als bydriige ïn de kosten van propaganda Naar Het Vad verneemt zal de Kon Paketvaart My tot uitbreiding barer vloot iwee stoomschepen doen aanbouwen waarvan het mak n der plannen is opgedragen aan den scheepsbouwkundig ingenieur De Broyn Kops lid der firma De Broyu Kops Schiff Het allernifluwfite snufje in Amerika is tegenwoordig het houden ran echtscheidingbanketten Op den dag dat de scheiding hetjft plaats gevonden noodigen de gescheiden echtelieden de vrieoden n kennissen tot een laatsten maaltyd uit en het gaat daarby ongeloofelyk vrooiyk en prettig toe De eerste gast die van de vrouw des huizes afscheid neemt is de gescheiden echtgenoot of wel al naar mate orereenkomsten gesloten zyn is mevrouw de eerste gast die t huis van haar rroegeren man verlaat Mynheer begeleidt haar dan zeer hofieiyk tot aan den drempel van de voordeur Uit Sleeswyk H Utein meldt men dat dagelyks aan de Westkust lyken en groote massa s wrakhout enz komen aandryveu Dtt bewyst dat menig schip in de Noordzee is verongelukt Men meldt nit Zutfen nder dankbetuiging voor de in zi ue betrekkii en by het onderwijs bewezenjfdiensten werd heden door den gemeenteraad op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer dr M A Brants sedert 1883 leeraar in de plant en dierkunde aan de hoogere burgerschool en in de natuurlyke historie aan het gjmnasium alhier BaUeDtaDüsch üverzicht Graaf Khnen Hedervary ia in Hongarye met de vorming van een kabinet belast Stephan Tiaza een zoon van Koloman Tisza neemt daarin de portefeuille van financiën Het voornemen der Belgische regeeriog om hy de Kamer een wetaonCworp iu te dienen waarhy wordt voorgesteld den Congo Staat als kolonie met Betgie te rereeuigen ziil waarschynlyk door de Kamer worden goedgekeurd Ten minste de Indépeodance Beige deelt mede dat de orergroote meerderheid der rechterzijde zich reeds bereid heeft verklaard het Toorstel der regeering te steunen In dat geval is de aanneming van het annexatieplan natnnriyk verzekerd Tevens spreekt het blad ov r het bericht uit Parys dat de Franiche regeering opgrond van het haar toegestane recht om den staat te koopen voornemens is tegen annexatie te protesteeren Niemand zegt de ïnd pendance weet bier het juiste orer dete plannen te vertellen Wy moeten dns afwachten t Het Handelsblad van Antwerpen c bevestigt de mededeeling dat de regeering haaf voorstel io Februari by de Kamer zal indienen Ook dit bind deelt mede dat de regeering zich vooraf van de toestemming der olericale meerderheid heeft verzekerd Wy hebben zegt het Antwerpsche blad ons altyd teer gunstig getoond aan de onderneming des Koniogs de overname der kolonie door België is nochtans eert belangryke eene hoogstgewichtige zaak en wy vragen een rijj onderzoek der quaestie onder alle opzichten alvorens in deze toe te geven of ze te verwerpen Met eeu voorafgenomen besluit ïn welken zin dan ook iu deze quaestie te werk gaan rou onredelyk zyn alle parti RCbap moet zwygen Men dient de zaak te ouderzoeken int een nationaal belang en met het oog op de toekomst Die houding nemen wy aan geen blind vertrouwen maar ook j een blind ïerwerpen Het gouvtroement hee t beloofd dat er licht veel liclit in i zaak zon gebracht worden dit heeft reeds meer dan te veel in de Congo zaken ontbroken en t ïs de reden dat velen de overname nu met zooveel wantrouwen inzien In Duitschlann is de voorzitter van die Kamer welke het meest de sandaclit trekt van den Ryksdag een man die tegenwoordig druk besproken wordt De geruchten dat hy wel gedwongen zal r yn af te treden naar aanleiding zoowel van zyne houding by de inwyding van het nieuwe Ryksdaggebonw als wegens zyn optr den tegen do socialisten die by het Hoch c op den keizer bleven zitten houden aan Treedt de heer rau Lev tzow af dan zou de meerderheid ran den Ryksdag iemtiud tot voorzitter willen kiezen die tegen de inbeschuldigingstelling der socialisten heeft gestemd Eene verkiezing roor een nieuwen voorzitter zon een zeer goed middel zyu om iver de party verhoud in gen in den Kijksdag licht te verkrijgen En in de onzekerheid die iu Duitschland heer cht over den geheelen politieken toestand iu de duisternis waarin men rondtast kan ieder lichtstraaltje slechts welkom zyn Dat men niet recht weet hoe men het heeft wordt wel bewezen door de geruchten omtrent den nieuwen rykf kRnselier die overal de ronde doen en telkens tegengesproken ook telkens weer opduiken Prios Hohenlohe zoo heet het zou alleen aangenomen hebben als rykakanselier op te treden voor een tijd om hy den Ryksdag de wet tegen de Umstarz partyen en de belastingwet en voor te stellen Wanneer deze wetten aangenomen zyn zou Prins Hohenlohe weer aftreden en graaf EuIt nbnrg zou hem opvolgen of hiermee de afgetreden Pruisische minister f raaf Botho of wel de gezant te Weenen graaf Philip de vriend run keizer Wilhelm bedoeld wurdt blykt nog niet Maar dat zulke geruchten in de wereld komen bewijst ni t alleen dat de toestand zeer onzeker is maar ook dat men meer en meer overtuigd wordt van s keizers vasten wit om zelf te rcgeeren naar ejgen goedduukeo Hee t niet zelfs de tKreuzzeitnngi eenige dagen geleden durven schryveu ïLievergeeo Ryksdag dan een Ryksdag als de tegenwoordige En dat van een Kamer welke eersl twee jaar byeen is I Het kan nog lang doren eer over de zaak der Armenische gruwelen het officieele licht opuaat De Porte maakt geen haast en is er ook niet toe te bewegen om wat meer gang in t werk der commissie te laten komen Deze heeft nog uiet eens een aanvang met baar werk gemaakt en t is te hegrypen ditt dit Rusland en Engeland niet naar den zin was t Heet dat beide mogendheden geprotesteerd hehbeu maar zonder succes Voor waarschuwingen zonder meer toonde de Perle zich meestal doof alleen als de duimschroeven f oor den dag werden gehaald waakte de zieke man op en werd hy wat vlugger Eeu Franschmau die kort geleden uit het Oosten terugkeerde gaf in eeu Franrch blad dezer dagen de volgende lezing var de gebeurtenissen in Armenië De plaats waar de Ameniërs in groot n getale zyu omgekomen heet Sasoun of Safounk Dien naam draagt het bovendal van de Tch iïBiitman een zyrivier van de ïigrit gelegen tusschen de bergen welke dien stroom van den Ëuphraat scheiden Hot is een ruwe streek met woedende bergstroomen in het dal en de lage bergvlakte wonen de Armeniërs die er ger t vurboowen en veeteelt uitoefenen en voorts een klein getal Yezidjis die duivelaanhiddersf zyn maar uverigens een zeer vreedzaam volkje Hooger iu de bergen leven Kurdi che stamtnen aan wie de dalhewoners van oudsher schatplichtig zyn Dat ge cbiedt gewillig omdat de bewoners tevens van de Kurden voor zoover die vaste woooplaatsen hebben bescherming gfuieteo Zy worden echter van tyd tot tyd lastig gevallen door de ongevestigde Kordiiiche horden de Normaden Zoo is bet ook in het vorig jaar gegaan De Kurdeo overvielen het dal van Sasounk roofden bet ree en haalden den oogst weg De Armeniërs grepen naar de wapenen om de rooverbenden te verdryveu en versterkten hun dorpen met het oog op verdere invallen De toestand werd nog rerergerd door de komst van den Tnrkschen belastiugontvanger Deze ambtenaar werd uiet zeer vrtendelyk ootvaiigt n en de Kurden brachten tevens hun beklag by den gouverneur te Bitlis op grond dat de Armeniërs op hen hadden geschoten Dezti gouverneur Tassim pacha t zy verkeerd ingelicht t y uit misplaatsteu ijver beschonwde de l oudiog der Armeniërs als die van opttandelingen en zond een legercorps onder j ektepacha op hen at om het oproer te dempen Twaalf bataljons gengelde troepen metbergartillerie en twee regimenten cavalerie werden uit Er ernm en eldeis ontboden en op de Armeniërs afgezonden Dtzen bevreesd voor de ruwheid dur troepen verschansten zich in de bergen maar konden niet lang den tegeuntaud volhouden Eu toen hebbeu de bekende woeste tooneeleu ran wreedheid plaats gehad rooral door de cavalerie die uit wilde Kurdiscbe benden bestaat en reeds vaak nau de Turksche regeering moeilykheden heeft berokkend Buitne Keuxe in en C A SI2SrB S A van OS Al £ 73 73 Keurs van Amslerdam 7 JANUAEl Vor krs 93V 101 1017 100b 80V l a 8lii V 78y Vi 97 97V iÖb 68V 86 V 110 6 V 43 101 lotkoen 08 101 8IV 81V 88V 8S 48 NK ïRu m Cert Ned W 8 B idito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNQAE Obl Öoudl 1881 88 4 ItaLik Iniohrgving 1862 61 S UosTBKE Obl in papier 186S 6 dito in zilver 1868 S PoKTUOAL Oblig met ticket S dito dito 8 73S 66 4 101 68 108 SU 127V 791 102 a 100 1487 98V 66 881 108 96 186 18 106 fl Vi 144 98 64 106 lOlV 102V ioo i 6BV loof 140 186V4 10 78V B2Vl 9B 13 1047 71V 105 108 361 CO 11V 810 180 110 109V 1081 103 11 BV 18Bi 94 44 Rusu NU Obl Ooat 8e Serie 6 dito Oeoons 1880 4 dltobijEotha 1889 4 ditobijHopel831t 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpiNJa Perpet schuld 1881 4 TosKKj Gepr Couv laen 1890 4 Geo leeuing serie 1 Geo leeaiuK serie O iuioArB Ilip Hec v obl 1892 5 Mkxioo Obl Buit Sch 1890 6 Vhnxzuela Obl 4 onbep 1881 AusTHUAH ObligstieD 1661 S i aoTTiinAM Sted leen 1886 S NiD N Afr HacdeUv asnd AsndsD TRb Mü Certificaten DunMaatsobsppg dito Aruh Hypotheokb psndbr 4 üult Mij der Vonteul Band s Gr Uypotheekb pHudbr 4 Nflderlandsohe bank aand Ned HandelmsatMh dito N W k Pac Hyp b ptndbr 5 Rott Hypotheekb paadbr 4 Utr Hypotheokb dito 4 OoBTEK OoBt Hong bank saad RusL Hypotheekbank pandb 4Vi AuKElKA Equit hypotb pandb 6 J4V 48 148 Msxw L G Pr lien oert 6 Min Holl lJ Spoorw My asad Mij tot Expl V Bt Spw aand Noi lud Spoorwugm aand Ned Zuid Afrik Spm sand 6 dito dito dito 1891 dito B iTiUB SpoorwI 1887 89 A fiobl 3 Zuid ilal Spwmy A H obl S PoLKN Warsohau VVeoaec aBnd 4 ttüSL Gr llui8 8pw Mij and fi Baltische dito aand 7 10 101 Fastowa dito aand fi Iwiug Oombr dito aand B ICarak Üh Azow Sp kap aand 6 Losowo Süwast Bp Mq oblig i Orel Vitebsk dito oblig S ZuidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 10 11 HiaiXJi Ceat Pao Sp Mg obl 6 Chick North W pr C v aaud dito dito Wiu 8t Peter obl 7 Daaver k Kio Gr Spm oert v a lllinoitCflatnl obl io goud 4 Louisv k NBshvilleGert v aand Mszioo N Spw My lehyp o flj Miss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West laad dito Fenas Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 Bt Paul Minn k Mauit obl 7 Ud Fsd Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 CAMADi Can Soutb Cert v aand ViH C Ballw fc Nsv Ie h d o 0 Amaterd Omnibus My aand Rotterd Tram weg Maats aand Nin Stad Amsterdam aand 8 Stad Uoitordam aand 8 BzLOiz 8tadAntw6rponl887 2 Siad Brusaul 1886 S t HoNQ Theiat Uegultr Geaellsch i OoaTKNR StaaUlfwaiDg I860 i V K K Ooat B Cr 1880 3 Spanjb Btad Madrid 3 1868 Ver Nku Bm Hyp Spobl oerU 4