Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1895

33ste Jaargang Donderj g 10 Januari J895 No 6553 rnmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 reg ek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiizondering van Zon en Fees dagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nömmers VUF CENTEN Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat is niel zelden dat geneziug annbrengunde middolen toevallig ontdekt worden die in de handen v n eea bekwaam enoesheet een goed aacoes hebben Was niet Priesnilz do geleerde vestiger eer waterkuur ntothode wiens woonplants een bedevaartioord foor do lijdeadg menschheid gevordeo ia den eenvoudige boorP Hofft niet een Zvwedaoh majoor Tbure Brand genaamd oen middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan dia bet laiioet der chirurgen restfs minder ooodzakelgk heeft gemaakt en tbana gemeengoed van allo goueesheeran begint te ordeü Ook op het gobied ter beperking van teuuwïiekten begint er lioht te komen eo ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resuUaten oplevert welke wel ia staat zijn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als b JToorb Bromium ïzer Arsenioum enz geheel te verdringen Ër zijn vete menschun die noch ziek nooh gezond i n en tooh klagen dat zy sioh ia liohaim en zielallesbehalve wol gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en £ 00 zioh zelvon en anderen tot last zijn zonder het te wiUon Vete worden geplaagd of doo vreeaeijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan zyn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oonuixen en toevallen Eindelijk lyden de ergsteu onder hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeft d onder elk geslaeht on eiken stand vindt tijü unuwsiek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tjjd Wie lot eeoe dezer categoriën van lijdera behoort en ingelioht wensoht te worden over de wer king eener nieuwe methode adreaaeere zich aan Amsterdam M CLEBAiV Co Heiligeweg 43 Rotterdam F E van SANTENKOLFF torto Hoofdsteeg U l treclit LOBBY £ PORTOK Oudegraoht bij de Gaardbrug F S2 voor wien een onderrichtend geachnf e over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratia en franco verkrijgbaar gesteld wordt Kraepelien en HohrCs is de Qieest Krachtige en Versterkende KINA WiJN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsohe geneesheeren Bekroond met KËUKN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flaoons i f 1 90 en J Depot te Qouda bfl de Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Stadgenotften De commireie Toor werkïer ch ffiog bericht hiermeJe dat ig van Burgemeerter en Wethouders toeetemmiDg hoeft verkregen om op Woen d K 9 Jannari eeuenohaalcoUecto te houden ten behoeve der wetkelooïen Hoewel de oommUsie er van overtuigd a dat in dewn tijd leer veel van de burgcr i getraagd wordt tot leniging nn armoede bevaelt zy toch in allen ernst deie colleeto aan Zij die meer van nabg luet do werkverschaffing kennis willen maken worden beleefd nitgenoodigd eens e n kijkje ts gaan nemen in bet lokaal in de Baan traat hetwelk gfopend ia van s morgens 8 tot 12 uur en middag van IV4 tot 5 nor mits men licli Tooraf Tnn een toegangsbewijs voorziet welke verkrijgbaar zjjn by den heer C v Tongerloo Korte Groenendaal Sedert de vorige opgaaf is nog ingekomen van V f 2 50 van B 3 heet steenkolen van de onderaldeeling van het A N W V f 4 89V Snde de opbrengit eeoer gehouden DE COMMISSIE WATERÖETUÜEN TE GOUDA 1895 s morstens s avotidB Hoog Laag Hoog Laag Dinsdag 8 Jao 4 13 12 38 4 34 12 59 Woensdag 9 5 05 1 30 5 30 1 65 Donderdag 10 5 55 2 20 6 18 2 43 Vrijdag 11 6 42 3 17 7 05 3 30 Zaterdag 12 Zondag 13 Maandng 14 7 28 3 53 7 48 4 13 8 09 4 34 8 29 4 54 8 49 5 14 9 09 5 34 347 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdftg 8 Januari No 188U 26000 No 08S 16206 en 16878 ieder 1000 No UOIB 16918 en 19388 ieder 400 No 1218 2866 9136 en 13602 ieder 200 No 7982 1188 1863 on 13202 ieder 100 Prijzen ven ƒ 70 69 1407 S907 688 8898 13286 16783 18615 108 1486 8968 7023 9461 18357 16860 18961 181 150S 4097 7167 9459 13447 16884 19161 137 1621 4168 7208 9674 13870 16030 19226 154 1708 4226 7239 9919 13903 16045 i9261 878 1819 4679 7868 10262 13910 16062 ie 07 T 8060 4761 7581 10926 14066 18U7 19317 338 2062 4880 7680 10964 14248 16471 19601 840 2166 5167 7745 10994 lt260 16471 19627 482 1277 5188 7319 11049 14263 16668 19567 528 88 6 6265 7876 11067 14274 16606 19732 625 8587 5616 7932 11090 14502 6785 80098 647 2600 6666 7973 11096 14616 17048 20148 888 2638 5873 8026 11117 14600 171 6 20168 908 8756 6182 8104 11478 14619 17134 20464 1029 2946 6384 8382 11708 14698 17302 20488 1071 8967 6408 8397 11974 15016 17408 20506 1198 2984 6643 6472 12783 16086 17472 20570 1854 1297 6608 8732 13867 15i82 18019 20686 1811 8127 6919 8768 13037 15267 18020 20637 ISSO 3538 6689 8804 13226 15366 18490 20828 1390 3900 6706 8814 13268 15699 BurgerlUkaii Stand GEBOREN 4 Jan Johannes liertua ouders K F Hammer en M Binee 5 Gerri ouders J Broekhuizen en C de Rgk Isaac ouders M Gorapers en L Rjjnveld 6 Corneliü ouders C van Ooststroom en A 0 van Nestelrode Arie ouders F J Kloos on J IJsselstein 7 Margaretha Johanna Mariii ouders P Zwambag en A M van Veen OVERLEDEN 5 Jan O J Soheeren 14 m 6 L F van Blokland 4 j 7 M H TerlouW 16 m ADVERTENTIfir V Harteiyk dank voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden bg het overlyden van onzen geliefde Echtgenoot en Vadei de Heer P C DOESBURG Uit aller naam Wed E DOESBURG geb Sluitbr Jravmhage 8 Januari 1895 V Aankondiging By vonnis der Arrondisaemnntsrechtbank te Rotterdam den tienden December 1894 by verstek gewezen is ton verzoeke van CABOtlNA PRILIPPINB LAS GE particuliere wonende te Brunei het tusschen haar en JAN DA F IV ALT particulier wonende te Rotterdam bestaande huweiyk verklaard door echtscheiding ontbonden met al de gevolgen bg de wet bepaald De Procureur der eisoheres Mr A C viN BLOMMESTEIN IIV LOSSING ene lading grove STEEDS IN VOORRAAD Grove Antliracietkolen A JONRER ZONEN Kantoor VHST O 591 GOUDA E CASSUTO TANDARTS MAKKT 154 GOUDA te oonsnlteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 3 uur voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVSSTTASDEy OEBITTBN enz VRIJDAGS van 10 tot 12 nnr Jeosteloome behandeling PAJBtUa Allo OPERATIËN pijnloos D X OBAWDS MAOASINS DU Irinteips TE PARUS Zenden gratisenfranco Ui prachtig ReiUustreerd lODE tLllll met ftoUaiidscheD of franschen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst uitgekomea modeUen Toor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz roor heeren damei do kinderen op geflankeerde aanvraag aas I JULES JALUZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz vorden eveneeQi ftanco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevena de inlichtingen welke Toor de goede en prompte uitvoeringen ier butelUngen benoodigd z n Bntetlingen van 3S francs en hooger wor den met © ene verhooging van 5 0 0 fraatt racht M oiil oan Inkomandt r cht n in allt plaaUên van Ntderiand aan huls bazorgd De klanten hekben geene formaliteiten T or de inklaring of andersinta to verruiten rfatr ons ré$xp4dtU$Hal $ tê Hoztntlattl Noord ffroèanf daarmede belaat is Influenza Boest Borst en len ï r Onfeilbaar Middel MELIANTHE Snpcrior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijkKinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken ImELI ANTHE is het beste middel der wereld II van Schalk Co Machinale Fabriek DE BONIGBLOEMc Snmatra straat 267 Den Haag Verkrygbaar bfl F B A WOLFF Drogist Markt Qouda Gouda Snelpersdruk van A Beinkman k Zoon Goedkoop ea best Veevoeder Best Voeriyozaad p Heet ƒ 6 00 Voerrog p Heet 2 00 Voertarwe p Heet 3 40 Gemengde Tarwe voor Kippenvoeder 2 80 Gerste Voermeel 60 Kilo 2 60 Bogge Voermeel 50 Kilo 2 20 Boekweit en Grofmeel 60 Kilo 2 60 Best Tarwemeel builtje 50 Kilo 3 80 Ligt Vo r van Rogge p Heet 1 20 By minstens 10 Heet is de zending franco Na ontvangst postwissel wordt bet beatelde onmiddeiyk afgezonden Zakken gratis Monsters worden niet verxonden Adres J A RLOKR Restemakersrye Groningen HET ALOM BEROEMDE TR4PPISTËKBIER uit de Kloosterbrouwerti DE SCHAAPSKOOlf Tilburg door onderscheidene geneeaheeren aanbevolen als versterkend en gezond wordt per fnst en gebotteld geleverd door G J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent voor Gone en Omstreken StoUwerck sche Borstbonbons ge brioeerd aa voorschrift van den kon Universlteita Prot Gehm Hofrad Dr Hariaat Bonn hebben sedert 60 jaren als TerzRchtend middel t en hoesten heeechhrad en aandoening der ademings organen uitateetende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Cognac fin Boig f 1 40 1 Lit Se OOOHAC nS BOI9 Tin d oMU AaoDTina Tordt gaUTwd In Tmec ld bemuide fis Mh n tui 6 Liter inhoud vooralen van het te t Tan Dr P ï VAN HAMBL BOOS Froeffleioh t f l SO üiWeltamd TirfcrUgbur kil P H J V WANKÜM J MELKERT Ooathavea IN LOSSING EEN LADING 1 uu uu UilVJllUUllUlJUlIj waaruit ik gedurende de lossing tegen f O T per H L vry thnis zal afleveren Aanbevelend JAN ZWART Pz BLEËKERSSINGEL Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSNAGAZIJN onder Redactie der beste Eatli Letterkundigen Maandeiyks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Komans Novellen Historische YeV halen Poëzie Allerlei Baadsels Logogrlef Rebus en en voor den zeer lagen prijs van S CEST per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste inaaDdsehrlft van Nederl nd P STOKVIS WATERBEÜS ÜITHBVBB S BOSOB ia Jioht kertom AnkerPaifl Expelier Wn il 4e twts tawijhiai i 1 BUaaialWl Laala ija = S t i Vit lsa tluttltUinmaaal weadeai eD ssaAnker PiriBlxpelliir Vgt Mat lii slMds ia isd kuisgeiin E Aiker Paiftixpeller Pi eo oal 76 oiat M f 1 16 d lasok Toorhaadu ia U lUMit AfoUiakni sa bij F ld Biokiac Oo te Battaidun PUIKE OUDB SCHIEDAMMER GEIIEVEE Merkt NEOHTCAP Verkrijgbaar bij PEETEB8 Jz Als bewija van echtheid ii oaohet en kurk ateedt rootjïien Tao deo naam der Finna P HOPPE Te Gon Ja bj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt BINNENLAND GOD DA 9 Jannari 1895 De beer A Koozeboom leeraar in de wiakunde aan de r ks boogare bnrgerscboal ia tbans ook belast met het onderw a in bet boekhouden De nienw benoemde leeraar Mr Boera doneert Staathnighondknnde en Staatiinriohtiug Gemeente Uaaatrecht Staat ran bevolking gedurende 1894 Mann Vrouw TotaalBev op 31 Deo 1893 849 m 878 1727 Geboren gedurende 1894 16 31 47 Ingekomen 51 51 102 916 m 960 1876 1 $ 16 32 1844 130 944 61 900 69 Orerledea Yartrokken 831 883 1714 Gedurende 1894 z a ala levenloos aangegeren 4 kinderen 3 van het manneiyk geslacht 1 vrouweiyk Kr zgn voltrokken 15 hnwelgkeo 12 tusschen jongmana en jongedocbters I weduwe 1 wednwenaar jongedochter 1 weduwe Ter z ke van bedreiging met penig misdrijf tegen het leren gericht schriftelyk ea onder een bepaalde voorwaarde had zich gisteren TOor de rechtbank te Rotterdam te Terantwoorden H T V 24 jaar werkman te Krimpen a d Lek De aanklacht luidt als zoude hg op of omstreeks 19 September 1894 te Krimpen a d Lek den heer P Tan der Hoog aldaar Bchrifteiyk en onder eeue bepaalde voorwaarde hebben bedreigd met een tegen bet leven gericht misdrijf door aan gemelden heer een brief te BcbriJTen ren den volgenden inbond iMynheer je moet voor de winter 100 golden aan de armen menacben uitdeelen of anders krgg je de kogel M Boogaerdt A de Jong Frans Mynlieff en P t der Hoog niet te vergeten die lekkeren jongen Binnen 10 weken ik zal m n beurt afwachten ik beb gezegd Dezen brief aan het sdrea van gettelden heer P van der Hoog zon hg op 19 September 1894 op de poat te Krimpen aan de Lek bebben bezorgd of doen bezorgen en FEVILLETODI ALLEEN OP DE WERELD Naar iet BngeUek van HESBA STBETTON 10 ImX du maar gebeuren wat er wil zeide h uu zal tk r ker ziju daa ik ooit bad durven liopee Schroomt g niet voor armoede Lydia P Maar zeg aan Vinoent vaarwel en laat mg u vsu hier meeoeiii Q voordat myu toorn opnieuw gewekt wordt Terwijl ik mij aohroomvaliig tot Vincent wendde naar wien ik niet durfde opkijken drong er ecu ii are cuoht als van iemand wiens bsrt gebroken is tot onze ooreo door en zagen viy hom op de sofa neerrallpn Ik snelde naar hem toe en legde xijn hoold op qiyn arm waarop bij zijne glazige oogen op de rayne vestigde en de woorden deed hooren irA ob hemel welkeen ellendige gek ben ik geweea l Kn na deze sombere bekentenis begaf zjjne stem hem en kon hij niet meer spreken ofschoon hij nog versohaidene dagen leefde Maar wanneer bq b zijn bowustzijn was luisterde hij met gretigheid naar mjjoe wtxirden van vrede van vergüfenis en van teedvlieid of volgde müne bewegingen door s ne kamer met onvermoeide oogen Eindelijk stierf hij terwyl hg sliep mot mgne band vast in de zijne geklemd Ik behoef niet te spreken van de praobt en de weelde en de gehuurde uitingen van rouw die Tin oent KynnaatOD aaar het graf vargazeldaD ïtaar ik dienzelfden dag zou de brief door deb geadresseerde van de post zgu outvangoo Desgevraagd ontkende beklaagde de scbrgverte zgn Tan bewusten brief met daarby behoorende enveloppe I De getuige P van der Hoog Terklaart dezen brief over de post te hebben ontTangen en dien daarna aan den heer officier vau justitie te hebben overhandigd Getuige heelt later niets meer van de zaak vernomea alhoewel de 10 weken reeds iang verstreken zyn De twee volgende g tuigen leggen verklaring af omtrent eene soort kleurstof die voorkomt op den bewusten brief en de enveloppe en SS kleurstof overeenkomt met die door ben verwerkt en waarmede beklaagde ook gewerkt beeft Twee deskundigen belast geweest met het onderzoek der schriftuar verklaren dut beklaagde de Hcbrgver is van brief en enveloppe Het O M zegt dat de gemeente Krimpen a d Lek eenigen tyd geleden gebukt ging onder de tyrannie van beklaagde die als een woesteling gevreesd werd totdat get v d H genoemden brief ontving beklaagde ais de schrgver daarvan werd aangezien en zijne arrestatie volgde Het onderzoek meent bet O M heeft nu het bew s opgeleverd dat beklaagde wel degelijk in wze is de schuldige Het vorderde diens veriöordeeling tot vier jaar gevangenisstraf y De üoegevoegde verdediger mr C M Jacob trachtte aan te toonen dat de gebleken aanwgzingen waarop eerie veroordeeling zou moeten worden uitgesproken niet krachtig zgn Mocht er eene veroordeeliag volgen zoo wees pleiter op de vrg langdurige hechtenis welke beklaagde reeds heeft ondergaan Hg achtte het tnisdrijf zoo bet al door beklaagde gepWegd is meer een daad van brooddroukenheit dan een ernstig mifldryf waarvoor een straf als door het O M geeis ht veel te zwaar moet geacht worden Men meldt uit Schevenïngen De scbadeberekeniug door de experts van de verzekertDgsmaatscbappij te Ëlberfeld opgemaakt over 55 Pchnittiii l oopt f 42934 waarvan f 32034 aan beachajingde schuiten eo f 10900 aan afgekeurde wrakken Ten bate der maatsehappg komt daartegenover de opbrengst van wrakken en oud hout ad f 788 36 zoodat het geheele acbadebedrag is f 42 145 £ lf schuiten waaronder eenige zeer zwaar baacbadigde zgn by anderen verzekerd en 16 Zgn niet verzekerd treurde over hem met een diep en innig leedwezen waarover ik tegen niemand sprak zelfs niet tegen Caleb En nu kwam er nog een bewjjs van zijne liefde ten opzichte van mij aan bet licht wnnt zijn uiterste wil die gedateerd was van den dag waarop hq in het bezit der goederen van zijn vader gekomen was vermaakte aan m het geheele gedeelte van zijne bezittingen dat geen onvervreemdbaar eigendom was waarover zijne na vte bloedverwanten heel nydig waren ofschoon zij rijk waren en niets van noode hadden Later trouwden Caleb en ik met de volle toestem ming der Kwakers en daar niets ons aan Engeland verbood en Caleb veel van vroegere kennissen te verduren bad vertrokken wg met onze zuster Ellen Archer naar eon allerliefst verblijf io Peansylvanié waar wg eene mate van vrede smaken zooals de wereld niet kent en ook niet vermag te kennen Men ieest in het Haagsch Dagblad Een groot kuostgeaot wacht onze stadgenooten Naar wg vernemen bestaat bg mr J A H baron van Zuyien van Nye elt bet voornemen op 15 Februari e k een buitengewoon pbilharmonifcb concert te geVen t n bate der arme Scbeveningscbe visschers Het is hem gelukt hiertoe de medewerking van bet beroemde Amsterdaraache orkest te verkregen en zg wg wel ingelicht dan zouden ouoer zyn leiding de zelden gespeelde en toch zoo Bchoone 3e Siufooio van Schumann en de 8e van Beethoven worden uitgevoerd Il Daar de kosten van het orkest en van de zn H geheel door baron van Zuyien van Nyeveh worden bestreden zoo kan de geheele entiréeprga tot buvenrermeld liefdadig doe worden aangewend De generaal majoor inspecteur der infanterie heeft op voorstel van deu inspecteur van bet militair onderwya eenige bepalingen vastgesteld ten behoeve van jongelieden die bg het instructiebataljon of bg de infanterie regimenten in dieust treden en te voren goed onderwgs genoten bebhen Ten einde het geleerde te onderhouden zullen zoodanige jougelingeu wanneer zg deu grald van korporaal bebben verkregen worden gephatst by eene compagnie van welker commandant kan worden verwacht dat hg zitih eza korporaals zal aantrekken door nauwlettend hun doen en laten na te gaan eo hen nu en dan er op te wgzen wat h t belang huuuer toekomst medebrengt waartoe behooren het verwerven van de noodige practische en theoretische kennis ran den graud vun ouderofBcier zoomede het vroeger geleerde op wetetischappelgk gebied in hun vrijen ti d tt ooderlionden ten einde zoodn mogelyk met goeden uitslag aan het examen voor toelatiug tot den cursus te kunnen deelnemen Aan deze aspiraoten zal in hno vrgen tgd zoo zij in de plaats van hun garnizoen niet bij ouders of bekendeu in staat zgn zich in dfn aaugeduiden zin voor te bereideu daartoe in de lokaliteit van den cursus of lu een ander lokaal de gelegenheid gegeven worden Men meldt uit Zaandam Zondagavond tusschen 6 eo 7 oor de bewoners wareo naar de kerk ia ingebroken in bet perceel aan den Hoogendgk bewoond door de familie Geeuen schoenmakers Men beeft zich toegatig weten te verschaffen door inklimming door het keldervenster £ en bedrag van f 26 wordt vermist benevens een De Schim van Nelly Devitt Naar het BngeUch 1 Iedereen vond bet eene dwaasheid van mg toen ik met mgn goeden man trouwde omdat hg een zeeman en een weinig liohizinnig wae tt rwijl ik een goeden dienst verliet om eene onzekere toekomst tegen te gaan Ik was een wees en op bot kabteel Wyndhunt grootgebracht als een soort van kamenier van de jonge Lady mijne moeder had vroeger bij hare roama gediend en ih was daar dus zoo goed sis thuis Mgn echt enoot was de zoon van den tuinman en wg hadden al liefde voor elkaar opgevat voordat bg nog naar zee ging Ik bekreunde mij dus niet aan hetgeen de menschen zuiden maar teen de familie van het kasteel Wyndhurst plan maakte om eene huitenlandsche reis te gaan doen en ik wel inzag dat Miss Helen in vreemde landen veel meer aan een Fransobe kamenier zou hebben gaf ik mgn jawoord aan Witl Calberwood en trouwden wij op den avond voordat hij zgne eerste reis als stuurman van de fMeermin ondernam Wg zetten ons op de kust vsn CoFnwaltis metterwoon neer en Ik kou zgn schip uil bet raam van de kleine woning waarheen hg mij als viouw gebracht had zien Ik was zeer gelukkig eu hij niet minder want een heter trouwer echtgenoot dan m m Will heeft geen vrouw ooit g had H t gntd an Will was niet veel toen hij dit in banden kreeg en bg was zeik een edelmoedig man dat hg wanneer bij maar een penny overbad tegen iemand die ongelukkig was geen neen koa c gen sigarenkoker De dieven zgn vermoedeiyk in hun werk gestoord geworden althans ef n vrj groot bedrag men spreekt van f liK dat voor de band lag ia oüaangeroerd teruggevonden zooQiede gouden en zilveren sieraden De Indische correspondent van de N R Ct achrgft over den Gouverneur Generaal Jhr V d Wgck dat dieni positie een zeer aterke is Hy ia door zgn gelak wellicht maar Keker ia de eerste plaats door zgiie doortastendheid en flinkheid de gouverneur generaal die meer persoonlyken invloed heeft dan een zyner voorgangera der laatste jaren meer telfs dan de beer V q Reea met vgn buitengewoon ver leden Dtt is vooral bg iemand van veel gezond verstand een groot geluk voor Indië De tegenwoordige go a verneor generaal wil het goede en hy heeft meer kaoa dan een zynw voorgaogers dat hy het gnede zal kunnan c De Bchryver d brieven uit de hofstadc in de Arnb GVc maakt de volgende opmerkingen over de nieuwe belastingen die alzyn ze in andere vormen al meer gemaakt tooh nog wel eens gelezen en overwogen mogen worden Dezer dagen vond ik op een plaats waar de upper tboniandc niet gewoon zyo hunne mnigate gedachten neer te achryven de volgende ontboezeming in bet metaal gekrast de vermogensbelasting is de pes voor het volk c Aan de mededeelmgen van welken scherpzinoigen poHtieken tinnegieter de graveur de e meening te danken bad weetik niet uiaar ik durf dit staaltje van domme begripsverwarring gerust afdrukken omdat ik niet denk dat de vader van de genoemde belasting daarover maar ééa oogeubhk ontatellen zal l e grootste ontevredenheid over de Vermogensbelasting wordt juist gevonden ïn die kringen waarin men uiet up voor elk manspersoon toegaokelgke plaatsen met een spyker krast en at is men Hagenaar de eind t niet van de woorden weglaat zg bestaat by die lieden vau fortuin die vroeger geen belasting betaalden en naïef genoeg zyo om hunne bonsheid te luchten over bet opruimen van een privilegie dat zg langzameihand als een verkregen misschien wel verdiend recht zijn gaan beschouwen Het ii lachwekkend met hoeveel erg rnis en overdryving deze lieden bun qoed klagen Niet lang geleden ontmoette ik er nog een het was een nogal in zekere kringen hooggeplaatst man die zat te klagen alsof men hem zijne laatste centen ontroofde Waar moet ik bet op vinden jammerde hg Oeen daarom vatte ik het besluit op een winkeltje te beginnen met behulp van euoige guinsjes die ik bad opgespaard voordat wij trouwden liet was een goed tgdverdrgf voor mij daar Will zoo dikwiils van huis was en toen mgn oudste zuster stierf en mij bare dochter naliet om zorg voor haar te dragen was ik bigde dat ik in staat was om dit te doen zonder mg tot Wilt te wenden tot het verkrggen der middelen om du ia doen De naam mijner nicht was Jenny Lewis Zij was een braaf dogelgk meisje en een goede hulp voor mij Zg is tegenwoordig gelukkig getrouwd en woont nog op du7 flfde plaats maar daar het aau baar te wijten was dat wij in de vreemde dingen waaromtrent ik het een en ander zat vertellen gewikkeld werden moet ik haar eenigsetns nnd r beschrijven Zij was bgnu twaalf jaar oud toen zij bg ons aau buts kwam en mijn oudste jongen teldo deslgds nog geen twee jaar Zg b gon mij al dadelijk van dienst te agn on vorliohtte mgne zorgen reeds van den dag af waarop wjj bg elkaar woonden Ket was eec goedhartig verstandig meisj bereid en gewillig om mg te helpen en in alle opzichten bedeeld met een oordeel hoven hare jaren Op zekeren dax nadat wij vier of vijf jaren bg elkander gewoond hailden zeide zij tegen mij Tante waarom vraagt gij mut aan oom Will of bg sinaasappels eo druiven meebrengt om deie in den wirfkol te verkoopen De Lady s zgn op het kast rl teruggekomen en sullen zuker wel aldoor logo s hebben Ik houd er mg van verzekerd dat zulke dingen wet aftrek zonden bebbna als gij wat meer in bet midden der stad wooudat en er ten goeden voorraad van hadt Wvrdi ner o fd