Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1895

1 October 7 10 Directe Spoorwegverbinding met GülUA WlnterdleDSt 1894 95 Aangevangen lOTTXKDA U 12 61 1 24 I12 68 1 06 l ll 1 21 1 80 8 48 9 7 SS 12 S8 ItOTTKHDAM 51 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 3 10 4 08 4 40 DEN HAAG GOUDA Hage 6 48 7 20 7 43 8 80 B 28 9 4610 1211 8812 16 1 88 2 15 2 46 8 48 4 16 4 4 6 17 7 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 IM N dL dB 69 r l l W Z Zegw 08 f 10 80 1 J Bl Kr 6 14 K t 0 0 10 86 v 2 04 t t f 7 26 Zef M 6 19 1 0 10 41 2 0 5 09 7 81 10 Gouda 80T608 18 9 68 10 1610 62 12 0812 462 20 2 46 8 16 4 13 4 48 6 20 6 47 7 42 8 86 lO l UTEECBTGOÜD A Utrecht 6 38 7 60 9 9 6811 84 12 02 12 60 3 10 8 20 8 B2 4 43 S 20 6 86 8 09 1 608 88 10 4Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 12 26 8 42 4 16 Uudewiter 7 07 8 19 10 24 n 4 24 Gouda 7 20 8 32 9 S4 10 87 12 C6 1 21 8 60 4 87 6 20 7 08 8 412 82 ll OT AMSTEIDA H fiO U D A Gouda 7 20 9 04 10 44 18 U 12 48 8 10 1 80 6 18 9 8 U Goud 7 808 8 9 09 9 87 10 49 12 11 12 21 11 4 1 27 8 66 4 46 6 27 6 69 7 18 6 2 9 S7 1 06 11 18 1 08 1 11 1 17 1 28 1 82 1 88 1 67 4 26 Zar M 7 42 8 47 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 8 8 8 N d L d 8 02 Toorb 8 07 9 08 11 92 H M 8 12 9 18 9 S 10 07 11 27 12 4 12 1 6 86 8 40 7 86 8 09 8 21 10 08 10 19 10 S 12 41 2 23 J 61S 18 8 0 8 64 U O 8 6 6 7 08 8 12 10 10 11 17 2 46 8 07 18 7 28 8 28 8 41 9 10 61 11 46 1 o O U D A A M S T K B D A H 8 40 8 21 10 08 10 12 11 2 1 4 47 7 f 9 10 10 U 19 l 3 40 4 lO lO 10 1 11 88 11 43 4 47 6 23 6 67 7 45 8 88 10 14 6 37 7 69 10 27 6 06 6 46 6 17 8 07 8 6E 10 86 8 18 8 82 8 60 6 29 6 216 1 6 8 28 9 1110 68 lO U 11 18 vleesiob meer eten geen wtjn meer drinken Maar ik ben te oud om m ne n ewoontea te Teranderen en m ne gezoudheid is m toch ook ieta waard en dat hoewel de klagor bekend staat ais vrg wat kostbaarder gewoonten te hebbea dan rleescheten eo wgndrinken aiieen Redeneeren met hen die aldas alt een boek komeo is een ondankbaar werk hen te w sen op de zndelyke verplichting om naar vermogen in de gemeenachappelyke kosten by ta dragen is een argument dat boren bun bevattingsvermogen i n hun zedelijkheidsbegrip gaat maar totnogtoe heb ik tegen de klagers over de Vermogensbelasting altoos met goed gevolg dit dilemma aangevoerd of ge betaalt Teel in de belasting en dan hebt ge inkomen genoeg om die lultele verhooding te betalen óf ge hebt weinig te betalen en dan beteekent het op ta brengen bedrag maar een bagatel in vergelykiiig met uwe andere nitgaven In beide gevallen echter heeft de klacht alleen beteekenifl voor ben die gefcoon 7 0 irecies hun inkomen op te maken sommige ouderwetsche lieden zgn voor dat laatste argument nog we toegankelyk hoewel de geest van den ti d schijnt mede te brengen dat het inkomen geheel in den regel al vóórdat het ontvangen is verteerd wordt Maar de Bedryfbelft ting Daar moet ge inden Haag maar niet over beginnen Terwijld industri elen diu zeer veel materieel TOordeet genieten van de intrekking der pate ntbelaotintri zich als muizen zoo stil hondeu hoewel ze anders luidruchtig genoeg kunnenKÏin wanneer alles niet naar hun zin gaat itygen de wrankkreteo Tan ambtenaren engepensioneerden ten hemel De een heeft voorzgn traktement de ander voor zijn pensioen gewerkt en faji ntzegi den Staat het rechtom hem daarva een deel voor belasting tekorten Maar bet recht van den Staat om deuwinkelier of fabrikant een deel ran zyu inkomen te ontnemen waar hy dan toch even goedvoor gewerkt had dat hebben deze klassenvan nieuwe contribuabelen nooit betwist DatTondou ze juist en goed enfin het is de oudegeschiedenis elke belasting is 8 echt waarinik Kelf mijn deel betaal alleen ie op mijnbnurman drukt is billyk H C Het getuigenverhoor voor de arrondiasementsrecblbank te Utreoht werd fiiater voortgezet 8 40 8 47 8 E4 9 01 t lO S Ol 8 18 SI 0 8 8B 7 SS 7 82 7 S9 7 49 7 St 5 1 10 t ia t Sd Hoadii Moordraoht Kieuwerkerk Cnpelle Hottardun BstUrdim OtptUi iriramrknk lioordnolit 7 4t Soud M flOCD A 11 01 11 10 Oonda Ondew Woerden Utreoht Gouda A mBterdam Wp Uouldzakelyk was het de postdirecteur Baptist te De Bilt die inlichtingen veratrektu omVent de beatelliug ran postpakketten gericht aan den gemeenteflocretaria ter ecretarie Een dergelyk pakket iubandende obtigatien door een drokker te Alfen rerzonden ontkende Rooljens ontvangen te hebben Door de faandteekening op de pakketkaart die niet van den secretaris zelven was kon dan ook niet uitgemaakt worden of het pak io zyn handen was gekrmeu Ook de briefbestellar Withaar onderging een scherp rerhoor vooral van de zijde ran een der verdedigers mr üilderdyk doch deze getuige wist zich niets meer Ie herinneren aï moeat hij ua herbaalde vragen toegeven dat het mogelijk wac dat bij zoowel ten huize van beklaagde a s aan de secretarie aan hen geadresseerde pakken had bezorgd Om eenige begripsverwarrüg die naar aanleiding fan een verklaring van den postdirecteur waa ontstaan op te lossen stelde de officier van justitie op zyn gewone klare wyze in het licht dat de postdirecteur by het coutroleereu der hHodteekt ningen vopr üntvang t op de pakketkaarten bezwaar tegen de handteekening van een ander dan peadresseerde alleen dan zou hebbeu wauueer die hiindteekeniug als niet van een der buiastenooten hem geen waarborg gaf dat bet pakket ann bet bnis Tan geadresseerde was bezorgd Deze opheldering diende om te voorkomen dat men in d n waan zou verkeeren dat hy er ook mede zou genoegen genomen hebben als Takken voor outvangst van het pakket dat Ilootjena beweert niet ontvangen te hebben had geteekend De postdirectenr verzekerde dat hij daartegen stelling bezwaar zou hebben gemaakt omdat Takken niet ter secretarie werkzaam W8S Een BchooDzuster van beklaagde Kootjeas werd omdat de verdedigers er bezwaar tegen hadden niet onder eede geboord Zy wist ofschoon zy eene pakketkaart had onderteekend en dit meermalen deed zich echter volstrekt niet te herinneren aan wien zy de pakketten ter hand stelde By het voortgezette getuigenrerboor van giaterennamiddag vernamen we nog van den burgemeester van de Bilt den heer Haarsma de Witt dat by en allen die den gemeenteontvanger kenden steeds een onbepaald vertrouwen in dezen hadden gesteld dat echter wel eenigaztns gesrhokt werd toen in Juni 94 by opname der kas eene telfout van f 2000 werd outdekr ofschoon dat tekort den volgenden dag weder waa aangezuiverd Toen werd Takken r ühter reeds de opmerking gemaakt dat bet te Hamen rerwarren Tan yn rigen kas en die van de gemeente niet juiat was en niet toegelaten kon worden By eene onverhoed fche kasopname op 28 Augustus 11 bekende de ontvanger dat hij slechts f 100 in zyn bezit bad ofschoon in de kas dtr gemeente f 890 moest aanwezig zyn Het geheele tekort in de gemeentekas sehat de burgemeester op f 4078 zoodat na verminderd te ziJn met de borgstelling ad f 1350 de gemeente De Bilt door de malverfiatiën eene echade lijdt vau f 2728 Omtrent Uooutjens verkltMirt dezelfde getuige dat deze vroeger f 500 en later f 600 verdiende aU secretaris vermeerderd met f 200 voor den burgerlijken atand terwyl hij soms 3 4 volontrtirs op de secretarie had die hem elk f300 opleverden zoodat zyn jaarlyksch inkomen gemiddeld op i 1600 kon worden begroot Voorts verklaarde de borgemeeBter dat de ontvaijgHr dadelijk by de ontdekking vau de THlMUheid had verklaard door aanpporing van Rooutjeds daartoe gekomen te zyn welk laatste de aecretaris echter blyft ontkennen verzekerde hy verder dat hy voor zyn huishouding met vyf kinderen mt er noodig had dan zyn inkolueii vau f 1600 Uij had echter niet zoo groote sommen van deu ontvanger geleend als dü e bywuerde verzekerde hy doch deze kwam alleen lot het aanzienlijk bedrag van 8 a 10 0 X gulden doordien hy alle briefjes wa irin hy gedurende 15 jaar om geld gevraagd bad als qoitanties overlegde ofarhoon de meeaten daarvan by het uitbetalen van het tractement waren verrekend en aan sommige aanvragen daarin vervat zelfa iu het geheel geen gevolg was gegeven Dit laatste werd nog beveatigd door de verklaring van den geraeentobode en van den veldwachter die beiden soms één of tweemalen in de vnMk dergelijke achriftelijke verzoeken overbrachteu en somtyda weloens de boodschap medekregeii zeg maar dat ik niet tbuia ben of ik heb geen geld De meeste keeren brachten zy echter f 20 of 40 mede Op een middag toen Takken uit Den Haag kwam zou Rootjens hem gewaarschuwd hebben dat in de courant stond dat er valsche obligation bij de firma Biydesteijn waren aangeboden en dut hy er beui niet mo sl laten iolooptm doch maar zeggen dat de veldwachter Willem se toen reeds overleden het ged iau had Dit wordt echter eveneens door Rootjens ontkend die integeudeel beweerd dat hy Takken zon gevraagd hebben hoe die in de wereld wareu gekomen en wat hy toch gedaan had De verdedigers deden den burgemeester nog eenige vragen omtrent het ateaipel zyner handteekeuiug en bet gebruik dat hy dea secretaris veroorloofd had daarvan te maken Dit bl ek ook uit hef gehoor van verderen getuigen beperkt te zijn tot alukken van ondergeschikt belang als documenten voor verandering van woonplaata enz GO K D i 12 18 lO bt 11 01 11 09 11 18 II IS I IS 12 28 9 48 10 7 47 10 08 10 11 8 18 H 1 A 8 07 DRN 9 4 68 8 11 e i 6 22 6 31 6 20 6 38 6 26 66 6 41 7 43 4 67 6 08 7 46 9M 6 2S 0 81 De wethouder de heer baron van Boetsolaar refereerde zich aan zyne verklaring in de instructie afgelegd waaruit bleek dat hij in 1882 eene 4 pets geldleening van f 23 000 ten laate van de gemeente geheel genomen had en dat hy wel eena geld voorgeschoten hebbende aan de gemeentekas daarvoor nimmer obligatien als waarborg had ontvangen Door den verdediger mr Bilderdyk ondervraigd ter zake van het gi bruik van deu stempel der handteekening Tan den bnrgemeeater deelde de beer Van Boetselaar als zijne meening mede dat hy het bewaren en gebrniken door den secretaris van dien stempel als van zelf sprekend beachoawde en oordeelde dat dit in elk geval eene zaak waa die geheel aan de prudentie van den bargemeester was overgelaten Mr Bilderdyk verzocht aanteekening dat de wethouder dus niet tot het gebrnik van dien stempel bad medegewerkt Jonkheer Van Nahuys volontair op de secretarie gaf een breedvoerig verhaal van een ritje dat hy met den beklaagde Rootjens en den veldwachter had gemaakt en bij welke gelegenheid nogal eenige cognacjea waren verorberd De beklaagde was toen echter vólat ekt niet beschonken en had zelfs ofschoon hy klaagde over de koude het was 2 Jauu tri 1891 hst aanbod om nog een glaaaje te nemen van de hand gewei en Toch beweerde bekl dat het op dien noodlottigen middig nas dat hy ten half zea tehuis gekomen nog even naar Takken was geweest en deze hem toeu nog een paar bittertjes zou hebben doen drinken en toen van zyn abnor malen tdfatand luo t hebben gebruik gemaakt andeili kan bekl Rootjens zich niet voorstellen hoe het gebeurd ia om hem eenige faUct e obligation te doen nummeren De officier van justitie las een schryven voor dat Rootjens eergiatereo aan beiu gericht heeft en dat wel enigszins in stryd is met de herhaaldelyk en ook nog gister door dezen afgelegde verzekering dat hy nooit by Takken was geweea wanneer hy reeds ieta gedronken had De verklaring van den gemeentebode Van S inten was bezwarend voor i en bekl Rooljes Die beweerde zelfs hem weleens te hebben bezig gezien aan het maken Tan modellen vcior coupoubladen althans hij had die van zyne hand vervaardigd op de secretarie zien gereed liggen Ook dit werd door den secretaris ontkend en hot kwam by deze gelegenheid aan het licht dat de veratandbooding tusschen die beiden zeer slecht waa eigen yk nood goed geweest verzekerde de bodi die Tan meening was dat de voordracht tot zyn ontslag die de secreturis gedaan had alleen was voortgevloeid uit vrees omdat hy dezen te veel op de vingers keek Na het verhoor van den veldwachter die alleen omtrent het balen van geld voor Rootjens by Takken ophelderingen wist te geven werd de verdere behandeling der zaak geschorst tot Donderdagmorgen half tien De rechtbank was blykbaar en het waa niet te verwo ideren vermoeid door het hooren van zoovele getuignn in deze ingewikkeliie zaak Nakyk nakyk klonk het te Amsterdam over het Haarlemmerplein en de man die zoo riep bad in zyn handen de lystder Stuatslotery Nanwelyka waa die oproeping doorgedrongen tot de ooren van een viachboer die zy n botjea paling en kabeljauw aan den man zorht te brengen of hy Uep op een sukkeldrafje naar den heraut van Fortuna en zag en zag dat d i 25000 was gevallen op nummer 16814 En dat nummer was het zijne Hy had een tiende eo zag zich dus eensklups meester van f 2500 Nog levendiger dan de paling in de mand sprong het vischboertje van vreugde In zyn uitgelatenheid haalde hy zyn geldbeurs voor den dag en begon een aigemeene nitdeeling te houden Om den jubelenden viscbboer verdrongen zich groote en kleine luenscben Hein kreeg twee kwartjes Piet een gulden Jansie een kabeljauw en drie dubbeltjes Mie uit het alop een paling en twee botjes en binnen eenige minuten waren geldbuidel en viachwagen leeg abaoluut leeg Ons vischboertje hdd voor zyn eigen zelvera nog wat bewaard iu zyn veasiezak en ging met een vroolyk hart huiswaarts met het plan een aangenamea dag door te brengen 68 8 08 8 10 8 17 8 28 2 0 4 60 4 67 04 11 20 146 1 6 2 02 2 09 2 1 6 42 2 80 1 44 4 10 0 O II S A 11 0 18 20 2 48 11 40 12 08 Een zevental van de stakende sigarenmakers vin de firma Erven de Wed J van ïfelle ie Rotterdam hebben thans den arbeid hervat en worden bij han gaan naar de fabriek en naar huis door de politie beschermd Tn de N Rott Gt lexen wy het Tolgende over bet wederraren der zeven op dea eeraten avond dat zy van de fabriek huiswasrti keerden Klokslag zee aren heden gisteren avond werden de deuren aan de fabriek van de firma Erven de Weduwe J Van Nelle in de Karrensteeg geopend om de zeven het werk hervat hebbende sigarenmakers uit te laten Dit waa voor de politie het sein om onmiddellijk op i i treden tot hun heacherming en voor de stakende aigarenmakers en een Try talryk publiek eenigen tiid te voren daar aamengeschoold om op te dringen Zy die het werk hervat hebben werden in tweeën verdeeld drie van hen wonende in de van Olneubarneveldt Boekhorst en Burgemeester de RooBsitraat wet deu onder geleide van den onderinspecteur K L F Gru lat met de noodige agenten naarbun reapectitTe woningen gebracht het andere esc rte onder commando van den onderinspecteur W Blom was met de b eleiding van de vier anderen belast Dit laatste eacorte volgJen wy U moetende het centrum der stad pas eeren en waarvoor derhalve de meeste vrees voor onf eregeMheden bestond Nauwelijks hadden w de Karrensteeg verliLten en de Korte Hoogstraat bereikt of daar ving men van alle zjjden aan scheldwoorden en bedreigingen uit te braken tegen het viertal Steeds groeide de menigte aan en heftiger opgewondener werd haar toon Doch ook de politie kreeg telkenmale versterking en wi t kalm blijvende te midden der opgewonden gemoediren een goede bescüerming aan het baar toevertrouwde viertal te verzekeren Zoo marcheerden wy steeds met den versnelden pas de Hoogstraat op achter de Groote Kerk om over de Binnenrotte langs de Meent door Jonkerfransstraat naar de Dirk Smit strnat waar wy onzen eersten sigarenmaker afleverden De twee werd daarna thuis gebracht in de Gou dec best raat en de derde in de Hngo de Grootatraat Dien gan ïcbnn weg la ngs hetzelfde tumult schelden en razen was Fchering en inslag Nadat wy deu derden sigarenmaker in de Hugo de Grootatraat afgeleverd hadden restte ona nog een reif je naar de Blaardorpatraat waar de laatste woonarhtig ia Hierby moeat men de Veemarkt passeeren een donkeren hoek Dat dit ook door anderen opgemerkt va zou weldra btyken Van alle zyden begon men met atnenen te werpen die wellicht ip den vigsrenmaker gemunt hetpolitiepersoiieel troffen De heer Blom kreeg er een paar IQ den rug een drietal agenten kregen er teilen de helmen of de beenen Dit werd ten laatste zoo erg dat de commandant van het I scorte een cbarche met de blanke sabel deed luakeo waarby de menigte uiteenstoof en f enige klappen werden uil edeeld De Boezemlirng deed hy daarna tijdelijk afzetten waariloor men een scboone gelegenheid verkreeg Mm zonder verder bemoeilijkt te worden den 1 istaten man thuis te brengen In een goed Imlf uur was de geheele weg afgelegd Voor le woning van iedereu thuis gebrachten man IS een vaste politiepost geplaatst Het drietal dat onder geleidefvanoden beer roeht tnuis gebracht is werd met 200 en iOO personen volgde het door ona begeleide I scorte Nog zy vermeld dat achter de Groote Kerk gekomen een der grootste schreenwers oor de politie by den kraag gepakt en naar liet bureau in de Lange Torenstra t gebracht werd waar hem gelegenheid is gegeven om wat te kalmeeren Aan het gemeentebestuur van Puttershoek jiu door iemand die onbekend wenscht te blyven 50 dekens geschonken met het doel deze onder de armen te verdeeleo iü i 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 Tl d van Greenwlcb 8 1 4 20 11 10 11 10 8 10 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 1 41 9 10 8 1 8 80 10 08 8 0 8 1 t ii 6 47 9 119 2410 11 2 1 7 08 8 41 2 82 4 46 4 B 02 09 11 Tour htt hof van assissf te Antwerpen is gisteren het proces tegen mevrouw Jonianx begonnen D akte der beschuldiging was reeds Zondag door de pers openbaar gemaakt Het is een zeer omvBugrük stuk waarin uïu Toerig wordt stilgestaan bij de bgzonderhedeo die de instructie aan het licht heeft gebracht en indertgd door oob ziJn medegedeeld Maria Theresia JoAepha Joniaur geboren Ablay wordt henobuliligd Te Antwerpen in Pehruari 1892 met voorbedaehte rade te hebben vermoord bare zuster Leonie Ablay en wet door haar iets te doen gebrniken waardoor de dood langzaam of snel wordt te weggebracht naarmate van de hoeveelheid welke wordt toegediend Te Antwerpen in Maart 1893 met voorbedachten rade te hebben vermoord haar oom Jacques van den Kerckhove onder de zelfde omsta idigheden Te Antwerpen in Maart 1894 te hebben veroioord haren broeder Alfred Ablay onder de zelfde omstandigheden De diie sterfgevallen vielen Toor ten huize van mevrouw Joniauz en door te bewü eu dat de bescbnidigde te dien tgde in dringende geldnood verkeerde en alle middalen uok de meest gewaagde aan wendde om aan geld te komen wilde bet openbaar ministerie doen uitkomen welk belang zy en zy alleen had by den dood van de genoemde familieleden Dat alles wordt met zulk een groot aantal bgzonderbeden gestaafd dat de aanklacht inderdaad verpletterend schyot Na de oproeping der 214 getuigen begon terstond het verhoor der beschuldigde Pertinent verklaarde zy zich onschuldig aan het haar te laste gelegde en met groote tegenwoordigheid van geest beantwoordde zy le vr an des Toorzitters Achtereenvolgens werden de omstandigheden nagegaan waarouder hare drie familieleden wnren gestorven en voor alles wat verdacht moest scbijneu wist de baschuldigde eene nauuemelyke uitlegging te geveo Daurnn liep het verhoor over de financiëele moeilykbeden waarin beklaagde den laatuten tyd had verkeerd Toen de voorzitter zeide dat 7 y de laatste vyft eu iaur van allerlei practyken had geleefd antwoordde zy Hedert vyftien jaar worstel ik aN een ellendige tegen moeilykheden waaraan ik geen schuld heb Zy erkende dat haar eerste echtgenoot reeds diep in de schulden had gestoken de bewyzen daarvan had zy echter vernietigd Deze bekentenis maakte veel sensatie omdat zy daarmede een langryk punt uit de acte van beschuldiging toegaf Onder dit verhoor behield beklaagde haar volkomfu zelfbeheersching met veel gevatheid en koelbloedigheid verdedigde zy het terrein duim voor duim en baar geheugen liet haar geen oogenblik in den steek zelfs niet waar het nietige bijzonderheden betrof van jaren geleden Om half vyf werd de zitting opgeheven heden voortzetting Zondagmorgen verspreidde zich in Harem Groningen de treorige tyding dat drie personen in den leeftyd van by de 20 jaren door het ys wnren gezakt n verdronken Al spoedig bleek helaas dat deze treurmare n aarheid was Volgens mededeeling van iemand die in de nabijheid was geweest wns eerst Elizabet Eisoes door het ijs gezakt waarna Lammert Scbeffers haar had willen redden Doch ook deze geraakte te water waarop Egbert Eisses broeder van eeratgenoemde ter redding kwam toesnellen Ook zyne hulp mocht niet baten en spoedig daarop werden drie lykun uit het water gehaald Een ooggetuige deelt mede dat zich twee heeren op de plaats des onbeils bevonden die hun moed en mensehenliefde toonden door weg te gaan zonder een enkele poging tot redding aangewend te hebben waartoe een der drenkelingen hen had geroepen Üe pogingen om volgens de bekende vooracbrirten de levensgeesten weder op te wekken bieren Troohteloos De vaart op het Mer wede kanaal kan TOor bonten sohepen als gefloten worden beschouwd yzeren schepen eo stoombooten banen zich nog een w door het ys om hunne bestemming te bereiken Een knaapje in de Keizerstrsat te ScheTeniogeu had het ongeluk van een stoel te vallen terwyl bet een mes in do band bad waarop bet met een der oogen terechtkwam Het oog werd geheel doorstoken en zal io bet Ziekenhuis waarheen de patient is verroerd r oitgenomen worden Door de politie op Feyeooord ia aangebonden een stoker verdacht aan boord van het aldaar liggende stoomschip Ceasar c eene portemonnaie met f 10 te hebben ontmemd Een gauwdief was onlangs te Parya betrapt terwyl hy zyn hand had gestoken in den 7 ak Tan een ander In dien zak bevond zich echter niets De rechtbank reroordeelde den beklaagde wegens poging tot diefstal Maar het Hof van Appel ontsloeg hem van rechtsvervolging op grond dat men waar niets is niet stelen han Het Openbaar Miuisti rie teekende cassatie aan en vet goed gevolg Het Hof van Cassatie heeft dezer dagen beslikt dat ook in dit geval strafbare poging aanwezig is daar de uitvoering van miadryf alleen was verhinderd wegens omstandigheden onafhankelijk van den wil dea daders In Amsterdam stierven in het afgeloopen jaar 8082 personen ongerekend de 800 levenloos geborenen Aan Aziatische cholera overleden 37 personen aan diphtheritis 99 aan kinkhoest 131 en aan influenza 203 personen Er werden 14 071 kinderea geboren Daarvoor behoeft men geen jager te zyn De arbeider E Benthum te Dwingelo Drente bad bet geluk op zonderlinge wyze een wilde gans te bamachtigen In het land y ijnde zag hy een vlucht ganzen komen aanvliegen waartuaschpu zich een Talk bevond Deze roofvogel schoot op een der ganzen toe en kwam daarmede naar beneden Benthum spoedde zich daarheen hy joeg den valk op de vlucht en pakte toen fluks de gans In de nabyheid van de gemeente Hidas in Rumenië werd in de vorige week eva gesloten huweiyk feestelyk gevierd Vijftien a twintig der gasten begaven zich te middernacht huiswaarts en liepen op een smal roetpad iu het bo ch achter elkander Door de duisternis raakten zy het spoor bijster waarom men zich in groepen verdeelde ten einde d n goeden weg te zoeken Eensklaps hoorde men van verschillende kanten doordringend hulpgeroep en de bruiloft gasten zochten hun heil lo de vlucht De nachtelyke voetgangers werden door wilde dieren aangevallen en byun allen verwoud Den voli enden dag stierven vyf der gekwetsten De bewoners vau het plaatsje gingen gewapend op wog maar vonden hoewel zy het geheele bosch doorzochten geen levend wezen Wat zy vonden venen bloedsporen in de sneeuw stokken van beenderen bloedige tappen van kleêren en cchoeuen Twee vermiste bruilofsga ten een twiutigjarigeu knaap en een welgesteld landbouwer zyo zonder eenig twyfel deslachtofi rs geworden van wilde dieren naar de sporen te oordeelen wolven tichouwburgbrand Zondagnacht om twee uur ongeveer werd ontdekt dat de vlamtnen uit het dak van den echouwhurg in Southend te Louden sloegen Het v Qr verspreidde 7ich zeer nel den omtrek myien ver verlichtende Ondanks de pogingen van de brandweer was het gebouw binnen twee uur geheel vernield De concierge die in het f ebonw sliep werd met moeite gered en kapitein Gavan die de brandweer commandeerde outsoapte ternauwernood aan een vallende balk De bewoners der beide aangrenzende huizen werden op het politiebureau onder dak gebracht Kort geleden was de schouwburg hersteld opnieuw gedecoreerd en gemeubileerd Decoraties co tuunis en verdere zaken zijn verloren gegaflu Men veronderstelt dat de brand ontstaan is op de tooneelverdieping BuUenlandscii Uverzlcht De koning van Hongarije heeft eindelijk eeu bealissinti genomen in de miuisterieete crisis in Hougarye en de vorming van een Kabinet opgedragen aan grauf KhuenHeder vary den baanderheer van Kroatië Hoewel deze oplossing te wachten was is zy toch waarschynlyk niet naar den smaak der liberale party die liever aan den president der Kamer Banffy deze opdracht had toevertrouwd gezien In de party vergadering van de Hongaarsche liberalen die in bet laatst van het vorigejaar werd gebonden is duidelyk de bedoeling gebleken de nog onafgedane kerkelyk politieke wetten in de volgende zitting periode onver anderd hij de Kamer aanbangig te maken Het zal echter te bezien staan of graaf KhuenHedervary de nalatenschap van het kabiuetWekerle za aanvaarden en of de koning de wederindiening der wetten op de gelykberechtigdheid der Joden en op de Konfessions losigheitc zou goedkeuren gesteld dat de nieuwe premier toegevend aan den drang der liberale party de ontwerpen op de agenda der Kamer zitting deed plaatsen In België wordt natnurlyk nog steeds gesproken OTer het bekende ptan der regeering om den Congo Staat met België te vereenigeu Het Journal de 6ruxelles c het officieeleregeeringsorgaan bevestigt de juistheid van het bericht Er valt derhalve niet meer aan te twyfelen of de regeering zal weldra een dergelijk wetsontwerp by de Kamer indienen Kene andere vraag echter is of in de Kamer eene meerderheid voor bet plan zal worden gevonden Niet alleen de radicale Reformec maar ook de clericale organen Le Patriote en Le Gourrier verklaren zich zeer beslist tegen de annexatie van den Congo Staat Daarente gen zijn de Antwerpscbe bladen in beginsel oor de intyving Naar alle waarachynlykheid zal derhalve het Toor tel der regeering wel worden aaogeilomen tenzy wellicht de FranBche regeering hetgeen echter tot dusver niet waarschynlyk i 4 nog een spaak in het wiel mocht steken Reaamann de Italintinscbe gezant te Parys is van zyn pnst taruf geroepen zonder dat nug een opvolger benoemd is zoodat de secretarie Qallinii de zaken dei ambassade voorloO ig waarneemt Officieus worde medegedeeld dat het ontslag samenhangt met de diplomatieke veranderingen die nedert acht maanden in gang zyn en ten gevolge waarvan ook graaf Toruielli gezant te Looden en baron Marocchetti gezant te Petersburg zyn teruggeroepen Anderen brengen de ongenade van Resamann iu ve band met de artikelen in de Temp t f waarin afkeurend werd gesproken over de jongste parlementaire incidenten in Italië en die door Kessmann zouden geïnspireerd zyn Volgena de tTribunat was men te Rome i ovpndien reeiU lang overtuigd dat Resamann te Parys niet den vereisehten invloed bi zat De Figaro belreurt het heengasn van di zen gezant die in de moeiiykste omstandigheden de goede betrekkingen tusschen Italië en Frankrijk had weten t handhaven getuige de tiict door hem aan den dag gelegd hy de betreurenswaardige voorvallen te Aigues Mortes en na den den moord van Garnot De heer Orispi ma onder de Ilaliaanoche pers vele tegenstanders hebben schryft de Romeiosehe correspondent van de TimiBcaun zyn blad doch het volk ziet in hen nog attyd den redder deu eeuiuen mau die bet land uit deu ongunstigen economischen toestand kan berryden De onbesuisde aanval van zyne tegenstanders heeft eeu geheel ander effect gehad han zy verwachtten Crispi s eer acht men niet bavlekt donr de beschuldigingen welke hem voor de voeten zyn geworpen Kan men den heer Crispi kwnlyk nemeu dat hy een ridderorde gafaaueenman aU dr Her die destyds ridder van het Legioeu van Eer was en een zeer goeden naam had Was hetoueerlyk den directeur der Banca Romaua sigoor BiTuardo Tnnlongo te ver oeken een wiasel te vemieuwpo ten behoeve van een vriend Kan de heer Crispi van oneerlgkheid worden beschuldigd omdut by twee wissels disconteerde terwyl de Banca Romana nog els solide bekend stond Men nu er ook niet aan gedach hebben signor Crispi van deze daden een verwyt te maken wanneer niet de Panama en de Ban kse ban dalen aan he licht wnren gekomen Doch toen de heer Crispi de boven angebaalde daden ve richtte vermoedde men nog niets van het bestaan van de oneerli kheid die eerst later zijn walglyke geuren verspreidde De eenige eerlijke en gegronde beschrldi ing is het verwyt dat Cricpi te stren is opgetreden tegen de anarrhisten Maar het gevaar was destyds groot en het land heeft erkend dat bet Crinpi veel dank verschuldigd is voor zyn krachtig optreden schrijft de Times De Japansche troepen zetten de krijgsverrichtingen in Mand choerye met kracht voort ondanks de pogingen welke de Chineesche regeeriug aanwendt om zou spoedig mogelyk vrede te sluiten Generaal Nodzu die in plaat van den naar Japnn teruggekeerden generaal Yamagata bet opperbevel over het noorder leger heeft aanvaard ia nu leeds gevorderd tot llai Chcng Deze stad ligt ten zuiden Tan Moekden de bekende hoofdstad van deze provincie Er heerschte sedert eenige dageu felle rorst maar de kou belet den Japanners niet steeds verder voort te rukken Generaal Nodzu schynt volgens do berichten uit Tokio Vin plan te zyn voort te rukken naar Moekden Tusschen Hai Cheng en Moekden bevinden zich nog Cbineeschejtroepen onder bevel vau generaal Sung Dit legercorps bestaat echter grnotendeela uit overblyfselen van de geslagen Chineeoche legers Geperaal Suug ia roornemena weer slag te leveren ten einde den weg naar Moekden te verdedigen Vermoedelyk zullen de Japanache troepen wel Keen moeite hebben om ook dit ChineescKe leger uiteen te dryven Indien de Japansche generaal zyn plan nog mouht wyzii en en in plaats van naar Moekden te marcbeeren onmiddellyk tegen Peking wil oprukken zal by rp zya weg nog twee Chineesche legercorpsen vindfu onder bevel van de generaals Cbang en Ntep Het bterkste dezsr legers dat van generaal Ohang telt 4000 man Ook van deze Cbineeacfae divisies ia geen ernstige tegenstand te verwachten De keizer van China beeft een edict uitgevaardigd waarin hy deu in ongenade gevallen onderkoning Li Bung Chang aansprakelyk stelt voor de verliezen welke de Chiueezen in dezen oorlog hebben geleden De keizer verklaart dat de generaals wier troepen door de Japanners zyn geslagen ter verantwoording zullen worden geroepen Daarmede zyn echter de Ghineezen weinig gebaat Overigens blyft de keiier hetgeen zeer natuurlijk ïs na de nederlagen zyner troepen op de bespoediging der vredes onderbaodelio i gen aabdriugen Men weet te Peking zeer goed dat de Japansche regeering haar beit doet om de ooderhandeliogen op de lange ba n te schuiven ten einde haar troepen geleden lieid te geven steeds verder in China door te dringen maar de Chineesche regeering verwacht veel van de bemiddeling van den NoordAmenkaansehengemachtigde Foster De heer Foster U op zyne reis uaar Japan reeds te Victoria ïn BritschColumbia oaoge kouifln Van daar ia hy onmiddellijk naai Japan verlrokken Of bet optreden van den gemachtigde der Ver Staten ten gunste van China veel zal uitwerken is zeur onseker want natuurlyk zal de Mikado iyne oorspronkelyke eiauben wel handhaven Bovendien zal het natuurlijk nog gernimen tyd moeten duren voordat de Chineesche onderhandelaar en de Amerikaansche gemachtigde te Tokio zyn aangekomen Het Engetache eskader bevindt zich nu weer te Chqfon Admiranl Tremantia heeft ren kruistocht gemaakt in de golf van Petschili eu bracht eeu be7oek te Fusan waar hy door den gouverneur der Chineesche provincie Tuighai met groote plechtigheid werd verwelkomd Aangezien de Engi Nche admiraal daar verder niets te doen vond keerde hy met zyn eskader naar de haven van Chefoo terug Kuime Keu e in Wollen Handschoenen en C A CI3CBiTBZ A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam Vor kn islotkoer 8 JANÖA EL 98 lOllVi ioiy ioov Sï g 8lVg v 78 96V 97V TVia ÏOhV 881 8By 110 69 431 101 98 101 A 10 lii 81 81 82 1081 7SS 6fi9 4 los 6ïV 108 211 126 81 102 101 1 8 Va 98 66 34 102 98 186 189 106 48 4 2 1 148 98 63 75Vu 106 103 102 100 ai 97 lOOi a 140 138 iO 79 62 96 13 lOVi 1047 71 106 108 88 60 iiv 210 180 110 HO 101 108 1167 128 94 46 n bdkelani Gort Ned W 8 Vi dito dito dito 8 dito diio dito S i lluHOAB Obt Gouai 1881 88 4 1 LLii Insohryviug 1862 81 5 UosTSNE Obl ia papier 1888 5 dito in silver 1868 B oaTUOAii Oblig met ticket 8 dito dito S HijSLANu Uhl Oost Se Serie 6 dito Geeona 1880 4 ditobüllotbfl l8S8 4 dito hij Kopel83tf 90 4 dito in goud leen 1888 fl dito dito dito 1884 5 Si j NJK Perpet lohuld 1881 4 TuRKiiJ Gepr Cuuv lueu 1890 4 Geo leeiiing serie O Geo leoniu f serie U iuAfk Rip Keo v ubl 18VS 8 Vli xioo Obl Buit 8oh 1890 8 Vknrzubla Obl 4 onbep 1881 VMSTiiianA H ObliKHtieu 1881 S i RuTTKauAM Sto i loou 1888 il i N LD N Afr H cdeliv aaud A ndab Tab My CertifioHtou DituMaatiohappü dito Anili llypotbeekb pundbr 4 Ouit Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 NedtirUndtaho baak aaad Nutl llauilelD aatioh dito N V k Pao Hyp b paudbr 8 Hoti Hypotheokb paudbr 4 Cir Hypotheekb dito 4 OoaiKNu Ooat Honf bank aaud lUsi Hypotheekbank pandb 4Vi Amerika Kquit bypoth pandb 6 Munw i U Fr Lieu oert 6 u llulLU SpoQrw My aand Ml ut Kxpl V St Spw aam Mu i Ind Bpoorwegm aaud Ni d Zuid Airik Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 8 TALiB Spnorwl 1887 89 A Eobl 8 821 68 7 V Zuid hiil Spwmij A H obl 8 l uLËN Waraabau Weenen aand 4 Huai ir Kuu Spw Mtj aand 6 IkUtBohu dito aand loai t 101 66 Faeti dito aand 8 Iiraiip Uombr dito aaud 8 Knrsk l l Azow 8p kap aand 6 LoBOWo Sowast Sp Uq ohlig 8 Ürel Vitebsk dito oblig 6 ZuiilWoit dito aand 6 dito dito oblig 4 nV 10 104f 12 AMRKiKA Cuiit Fsc Sp Mij obl A Chic k North W pr O v aaud dito ditu Win St Peter ebl 7 Denver Uio Gr Spm eert v a Illinois Cuiitrel obl in goud 4 LotuHv k KashrilleCert v aand Mexico N Spw My lehyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pref aand N ïork Oatario b West aaod dito Penna Ohio obtig 6 Oregon Calif Ie hyp in ftoud 8 St Paul Minn fc Maoit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig R dito dito Lino Col le byp O 8 Canada Can 8outh Cert T aand ViN C Rallv Ie Nav le b d o 0 Amsterd OmnibuB Mij aand Bottord Tram weg Maats aand yan Stad Amatèrdani aaud 3 Stad Uottordam aand S Bbloik Stad Atitworpenl887 2 f Stad Bruasot 1886 2 t KoNO Theisb Regullr OeiellBch 4 OosTiNR Staataleening 1880 5 48 K K Ooit B Cr 1880 8 SpANJK Slod Madrid S 1868 Ver NiD B z Hyp Spohl oert 4