Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1895

Vrijdag 11 Januari 1805 33ste Jaargang No 6554 sj Onfeilbaar Middel mmmsE coürmt I fieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Influenza Hoest Borsl en De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zoii en Feestdagen De prys j er drie maanden is ƒ 1 36 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte j Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Gonda bg A WOLPt Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apott ket Markt WATERGETXJDEN TE GOUDA s aTond Hoog Laag 1895 a morgens Hoog Laag 1 55 2 43 3 30 4 13 4 54 5 34 6 09 5 30 6 18 7 05 7 48 29 09 9 44 130 2 20 3 17 8 53 4 34 5 14 5 54 5 05 5 55 6 42 7 28 8 09 8 49 9 92 Woecsdag 9 Jan Donderdag 10 Vrfldag 11 12 13 14 15 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag 347 Staats loterij Be Klaase Trekking van Woonadag 9 Januari No 1389 7168 11597 on 14S29 ieder 1000 No B410 18896 en 80397 ieder ƒ 400 No 884 en 167iO ieder 200 No 1919 6SS0 7695 7720 10316 13614 en 18818 ieder 100 Prijzen Tan 70 iO 1764 4403 6648 10169 13332 1 965 18285 87 1766 4640 6649 10364 183S4 16968 18870 48 1881 4774 66 1 10403 13362 16017 1878 100 1887 4996 7078 10742 13387 16123 18842 104 2168 4998 7106 10746 13412 16424 18847 S66 2738 023 7126 10971 13499 16673 19169 991 2812 6089 7276 11093 13a4 i 16678 19412 306 2810 6164 7612 11267 14009 16681 19617 898 2969 6344 1617 11463 14166 16808 19686 483 2972 6412 8069 11693 14196 16864 19693 6S0 8000 B418 8106 11922 14312 17210 19818 909 3035 66tB 8208 11984 14386 7260 20067 988 3169 6747 8408 121 32 14607 17274 20180 706 3808 6796 8608 12468 14840 17360 20268 786 S478 6946 8688 12602 14843 17477 20377 916 8 51 6964 8988 12644 14870 17903 20647 e STIf toSS 9046 12681 149 9 17618 20688 1186 4006 4 9117 12714 15076 17938 20748 1286 4014 6183 9142 12732 16394 17975 20850 1388 40H4 9227 9214 12789 16603 18185 20874 1495 4056 63 7 9318 13128 16682 18211 20888 1681 4121 6366 9984 13142 16728 18241 20884 1697 4201 6904 9096 13243 1 860 18269 20941 ADVERTENTIEN Heden overleed na een langdurig doch geduldig lyden onze innig geliefde Moeder NËELTJE SNEL weduwe van Tbunh CoB EU8 DB MooK jn den ouderdom van bgna 54 jaar l Haar diepbedroefde Kinderen ïouda 9 Januari 1895 V t e Heer en Mevrouw vix RIJN tan ALKEMADE DiJXHOOEN betuigen hun vriendeiyken dank voor de biyken van belangstelling die zg by de geboorte Tan hun Zoon hebben ondervonden KraammMUe bij voorkeur Maandag 14 dezer IN LOSSING EEN LADING waaruit ik gedareade de lossiog tegen f 0 67 per H L ny thuia zal afleveren Aanbevelend f JAN ZWAUT Pz BLEEKERSSINOEL FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN I Chemische Wasscherij TiK H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specittliteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor heb stoomen van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafetkleeden ens worden naar do nieuwste en laatste methode geverid Alle goeduren hetz gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgend staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzeni25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar iq 3 dagen te vereen goederen in eene week Gouda Saelpersdruk rau A Heinkuan Koon MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Oouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken ImBLUNTHE is het beste middel der wereld II V van Schau Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrygbaar bij F B A WOLPF Drogist Markt Qouda Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEllSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kaih Letterkundigen Maandeiyks Terschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Boman Novellen HUtoriselie Ter halen Poëxia Allerlei Baadsels Logogriet Bebus en ent voor den zeer lagen pr s van dS CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goediioonsle maandschrift van Nederland P STOKVIS WATEBBEÜS ÜITOEVKK 8 BoB0H E CASSÜTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te consnlteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 3 uur voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVNSTXANDHy GEBITTMN enz VRIJDAGS van 10 tol 12 uur leoatelooze behandeling Alle OPERATIËN pijnlooa GEBR TERWINDT WaalsleenCabrtkanten S 1 1 Cl H 6 JAARLUKBCHE PRODÜOTIB van 26 Millioen Steenen g Fraoie Kleur Scherp gevormd £ Uitmuntende Kwaliteit fej Concurreerende Prijaen Grootste Stoomwaalsteenfubriek in Nederland q Vraagt Prijxen en Monatera g Visitekaarten ONDEBTROÜWEAARTEN Rouwkaarten metbijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken Courantürukkery van A BRINKMAN ZN Kraepelien en HohrCs Jiiiiia LarochcQ t iffiSSE Is Ic meest Rraclitlge eii Versterkende R1 A WIJ I aanbevolen door tal van binnen en baitenlandscbe geneesheeren Bekroond met I EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons k f 1 90 I en ƒ 1 Depot te Gouda bfl DU eliHi Pnktucmnrgiini Flblitui iliB ictirf binnlrin UlMllltt den Keer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Warnung Der grosêe Wrfolg utMra Patent HStollen fungsn hat Atilm m nr sohtedenm werthlosen ifachahmungen gegtbtn Man kaufe daher unma stetg acharfen H SioUen nur ¥ on urn i lraet odar In talohtn Elaanhandlungan In tienêit anaar Plakat wla nabanitehandj uuiohingtlaL r = PrêUlisten and Zeugniaêe gniUa und fnneo GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao = ♦ H i q DcBimatige door de nieuwste iiitvindiugon op machinaal geoiod rerbeterde febrlcatie I en uitslaltend gebruik van fijne en fijnste grondatoü tjn garandeeroi len verbruiker van I Stollwerck s Chocolade en Oacao eoa aanbevelenswaardig fabrikaat uauwtetiiig beautwoordunde aan den inhoud der resp Etiketten De ïlrma beoaalde I 27 Brevets als Hofleverftsicler 44 Eere Diplomas gouden enz Medailles jeen bewija van uitmuntend fijn fabrikaat K eds 1874 scbreüf da Accadümie n Uional de Paris enz Nous TOUB déoemoiis une Hedaille d or pr mi re cInNsc en oonalderaUon devotro excellente ftitarioatlon de Ohooolat bonbona varies eto etc Stoltwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cunüseurs Banketbukkeri eni Generaalvertegenwoordifïer voor NederlaixdJolius Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter gfenezingf niet leerdet kennen Hot is niet zelden dat geueziug aanbrengoode middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam gonoeshoer een goed succes hebben Waa niot Priesnitz de geloerde Testiger eor waterkuur muthode wiens woonplaats een bedevaartsoord Toor do lijdende menschheid geworden U dan eenvoudige boor Ha ift niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een miildal tegen vrouwaoziekten aan de haud gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelijk heeft gemaakt en thans gemeengood fan allo goneeBheeron begint te worden P Ook op het goDied ter beperking van tenuwziekten begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend geworden die op de eeavoudigit en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen 200 als bijvoorb Bromium Yzer Arsenioum enz geheel te verdringen Èt zijn vele menschon die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zg zich in lichaam en tiel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordelo en eoo zich zelvon on anderen tot last zi jn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeaeijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen hebben mot hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorauixea en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aa i vorlamming vitusdans en vallende ziekte AL deze ongetukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt ziJDzenuwxieken min of meer de alaohtoffera der leefwjjze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorien van lijdera behoort On ingelicht wensoht te worden over d war king eener nieuwe methode adreaseere zich aan Amsterdam H CLEBAK Co Heüigeweg 42 Rotterdam F E vao SANTENKOLrF Korte Hoofdsteeg X PÜIKE OUDE SCHIEDAMMER GÈNEVER Merk NIGHTOAP Verkiijgbaar bij M PEETER8 Jz N B Al bewijs v d echtheid is oaohet en kuric steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE ir ii ds kwll hnijvlM ffn Jiobt Wai KkramUk LuLql ian ksttom KktnwiUk ttrecht LOBRY PORTOIV Oudegraobt by de Gaardbrug F 22 voor wien een onderrichtend geschriftjo over Zenuwziekten en Beroerte Voorkomiag en Geneüag gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt BET ALOM BEROEMDE Ylt i B MtlllillllHsut emd6ntsC sgg ABlier Paifl Expeller TgfX WMt éu sisedi is isdsr linisfesiji TRAPPISTeNBIËR i Aikerlaiiii qiejk Fijis W wl Te osat s 1 95 UtA Tooksxln ta 4s Mri psfliak H I Ad Blohtsr Os Bsttslto uit de Kloosterbrnowerji DE SCHAAPSKOOU Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als veraterkend en gemond wordt per fust njgebottel geleverd door 6r J Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenio Agent voor BINNENLAND GOÜDA 10 Januari 1895 Gisteren middsg werd aan de Politie alhier door MB hew nit Moordrwht bericht dat een bont nuts aldaar was ontvreemd en dat de brfrjTsrs daarvan in deie gemeente waren De politie alhier arresteerde twee Duitschere ia esn slaapstede waarvan de een bekende dit misdrgf gepleegd te hebben Gisternacht zgn ontvreemd in de gemeente Berg Ambacht bnnrtschap Znidbroeb bg den landbonwet Kok 13 grauwe eenden met een aard De politie dodt onderzoek Onder dankzegging aan de gevers bericht de Commissie voor werkverschiffing dat de schaalcollecte de sanzienlgke som heeft opgebracht n f 236 80 Bovendien is nog ontvangen van K f 2 50 B f 5 opbrengst Collecte vergadering Cofip Bakkerg 3 59 Gemeente Vlist Overzicht der bevolking over het jaar 1894 M Vrouw TotaalBpv op 31 Dec 1893 234 219 453 Geboren gedurende 18 4 4 8 12 499 11 488 32 246 5 253 6 logakoouB s 15 19 34 241 18 247 14 Overleden l Vertrokken Ber op 31 Deo 1894 233 M 223 V 456 Voltrokken huwelgken als tuflschen 2 jongemsns en jongedochters 1 weduwenaar en jongedochter Levenloos aangegeven 2 kinderen van hetmannelgk geslacht Door de gladheid geraakte Maandagmorgen te Lopik de molenaur v d V te Jaatsvelil met paard en wagen in de Lopiksche voorvretering Met behulp van djn schipper B aldaar die sicb te water begal werd v d V spoedig gered doch het kostte veel krachtsin spanning om het paard en den zwaar beladen wagen op het droge te brengen Bg kon bealnit is B Koker Jtn benoemd tot burgemeester der gemeente Krimpen aan den Usel FEVILLETOIM Be Schim 7aD Nelly DeTÏtt Naar kei Bitgeltch Dak waa juiit een kolQe naar m Q hand en ik ug tsrstond al het aannemel ke van dit plas in Will sou ons jviat verUten om eene reis naar Lis aboo te ondernemen en ik sprak er met hem over H tag het foordeelige daarran insgelyka in en beImde mg eene menigte vruchten mee te zalleo brengeD ata h j over een maand of z s weken terug kWÉtt Maar het ging niet zoo gemakkelyk eon haii te fcrijgeo met een goede plaats voor een winkel niet rer v n het kaateel en de deftige woningen die er ia de nabijheid daarvan ttonden Jenny en ik kenden ieder hula in de itad en er stond geen enkol leeg wuirvaa de huurpri ja ons niet te hoog was Wy apMkeo er over en beraadalaagden met elkaar wat wij souden doen totdat Jenny eindelyk uitriep Wel tante daar komt my bet bnia der Devitt s in de gedachten dat ia juiat voor ons geschikt en ik sta er voor io dal wij dit goedkoop genopg zullen kunoeo buren want het beeft al veraobeidene jaren leeggaataaa irHet huia der Devitt s zeide ik en sweeg eenakUpa om na te denken want om de vaarbeid te z gen deed bat vermelden daarvan my oenigazina oDtsteUao Iedereen xeide dat bet er apookte en niMBUtd wilde er roor aitt io wonea OmitrMks Een nieuwe aanblik gaf Zondag te Krimpen a d Usel hot door doorbraak oierstroomde land van Storropolder te aanschouwen door de vele tohaatsenrgders die zich op de uitgestrekte gevlakte bewogen Enkelen moesten echter hun eerste toertje met een nat pak bekoopen De bevolking op 31 Dec 1893 bedroeg te Reeuwijk mannelgk 1507 vroowelgk 14G2 tot£al 2969 Vermeerderd door geboorte in 1894 m 65 vr 62 totaal 127 door veetigini m 56 vr 84 totaal 14Ü te zam n m 121 vr 146 totaal 267 1 totaal m 1628 vr 1608 totaal 3236 Verminderd door overlijden in 1894 met m 33 r 25 totaal 58 door vertrek m 72 vr 100 totaal 172 tezamen m 105 vr 125 totaal 230 totale beiolking op 31 Dec 1894 1 m 1523 vr 1483 toUal 3006 De bevolking te Lekkerkerk bedroeg op 1 Jan 1894 1793 m en 1746 r totaal 3539 In 1894 geb 57 ra en 59 vr totaal 116 Ingekomen 48 m en 95 vr totaal 107 Vertrokken 94 m en 100 vr totaal 194 Overleden 36 m en 38 vr totaal 64 Verminderd alzoo met 5 m 20 vr totaal 25 BevolkiuK op 31 Dec 1894 1788 m en 1726 vr totaal 3514 De bevolking der gemeente Ameide ii in bet ttfgeloopen jaar vermeerderd door geboorte met 27 m 22 vr Vestiging met 22 m 23 vr Verminderd door Oïerli den roet 21 m 8 vr Vertrek met 31 m 38 vr en bestond op 31 Dec II uit 783 m 749 vr totaal 1532 het zielental verminderde dua met 4 personen 12 huwelgken werden gesloten 5 kinderen levenloos aangegeven en geene onecht geboren de betrekkelgke sterfte bedroeg 1 op 53 zielen Bg het afrgdeo van de zoogenaamde Smida brug te Benschop geraakte jt Vrijdag tengevolge van de glaaheid van den weg een zwaar beladen wagen van den heer S V 1 te Oudewater buiten het spoor en van den steilen kant in de Benschopscbe voorwetering De voerman die bg het rgtuig liep hield den vasten grond onder de voeten terwgl ook het paard bgna geheel buiten het water bleef Met moeite werd ook de zwaar beschadigde wagen op het droge gebracht waarna ijverig werd geviscbt naaj de vracht bestaande nit 1000 veekoeken die gedeeltelgk verloren gedeeltelgk bedorven terstond tegen een klein prgsje aan een drietal veehouders werden verkocht tien jaren geleden stierf de oude Deviït de laatste van zijne familie daariii en sedert dien tyd waa het gesloten en aan de ratten en mtti8eD overgelaten Werkelijk waa hot zooals Jenny zeide juiat voor ons geschikt want de oude Devitt was een bakker geweest en bad de benedenverdieping voor winkel en bakker gebruikt bovendien was er een aardig lapje grond bij waar de kinderen konden speten met zooveel kamera dat een gezin dat tweemaal zoo groot als het onie nas er best in kon wonen Het is een goed huis en goed gelegen zeide ik toen ik over alles nagedacht had maar je weet Jenny wat de menaohen er ran zeggen Ik geloof niet dat er iemand in geheel Wyndburst is die zich zou laten bewegwn om daarin te wonen Daarom zullen wij het voor een prÜsjo kunnen krygen hernam Jenny Ms wy een frnitwinkel willen beginnen dan is dit daar juist de geschikte plaata voor Ik ben niet vreesachtig van aard en ik had nooit geloof geslagen aan de zonderlinge geruchten die er omtrent het oude huia in omloop waren Ik was met de treurige geschiedenis van de familie die er het laatst in gewoond had bekend en ik schreef al die praatjes omtrent de witte gestalte die men door da bovenkamers had zien zweven toe aan het beklagenswaardige uiteinde van bet leven van de ongelukkige Nelly Devitt die als een krankzinnige op deze kamers gewoond bad Men moet we rn dat de Deritt s er warmpjes inzaten en drie zoons hadden en d Ee eene dochter Neliy waarmee zij verachrikkelyk gek waren Zy zag er heel aardig uil maar bare sohoonbeid braont haar g e geluk aan want ly viel ea w rd De Bederykerskamert tOntluikende bloempje te Haastrecnt gaf j l Donderdag eene openbare uitvoering Vódr de pauze werd gespeeld De Speculanten van J Huf van Buren en Bï de pauze Die dag beeft geld gekost van T Ten Wolde Beide tooneelstukken werden uitstekend afgespeeld de dames zoowel als de heeren toonden hun rol machtig te gn zoodat zjj dikwgls door het talrijk publiek gespplandiseerd werden Moge t Ontluikende bloempje nog lang bestaan is de wensoh van allen die Donderdagavond bg de voorstelling tegenwoordig wsren Den 15 Januari hoopt den heer A van der Glas te Boskoop zgn 25 jarig jnbilé te vieren kU gemeente veldwachter enz Te Boskoop zal 16 Januari een feestvoorstelling plaats hebben in de nieuwe zaal van dan heer J van der Stam Hotel Nenl van den bekenden karakter komiek Abr de Winter van Breda met medewerking van t 4e uit leiden onder directie van den heer Oostelaar net geheel zal besloten worden met een bul onder directie van den heer van Leeuwen van Leiden De rivier de Lek is voor Schoonhoven over der breedte met driifijs bed kt Overtocht uet roeihooten De pont is van de reep By de intrede van Ds Zglstra te Waddingsveen werd oor de diaconie gecollecteerd de som van 100 gulden In bet begin der maand Maart hoopt ons Leesg zeUebap te Waddingsveen baar vgf en zeveutig jari be taau te vieren Woeo dag 9 Jan was door bet Bestuur eene vergadering ter bespreking van den herdenkingsdag uitgeschreven Op voorstel van den heer Veenstra werd besloten dat bet feest van geheel huishoudelgken aard zou zgn enkele leden namen de tauk op zich door het geven van voordrachten of het uitvoeren van muziek en zangstukken den avond op te luisteren Ten slotte wordt door bet bestaur een bal gegeven Tot lid der Prov Staten van Overgsel voor Enschedé is gekozen de heer L Lasonder G Azn lib te Euschedé met 607 van de 1052 uitgebrachte stemmen de heer E Jacobs lib verkreeg 183 de hepr H Reef 145 a r en de heer Schweigman R K 83 stemmen naar bet noorden naar de familie harer moeder gezonden want de Uovitt s waren zeer stijf in bunne begrippen en trachtten de schande die bare dwaasbeid over hen gebracht had te verbergen Zulke dingen kunnen eobtei niet verborgen gebonden worden en loo waa dit al spoedig het algemaene praatje in de stad De oude Lady Wyndburst had een kleinzoon den eenigen manlgken erfgenaam van het uitgestrekte landgoed en het was door hem en zijne verleidelijke beloften dat de ongelukkige Nelly naar men zeide ten val gebracht was De jonge edelman nas op den loop gegaan niemand wist waarheen en de broeders van het verleide meisje trachtten zijn spoor te vinden terwyl zg het op zijn leven gemunt hadden Ik was nog maar een kind toen dit alles geschiedde maar daar ik op het kasteel woonde hoorde ik er dikwijls over fluisteren en zag meer van de rampen daardoor tewoeggol racht dan ik toen wel kot begrijpen De oude Lady sooals wg baar noemden was daarover bijna radeloos en al de bedienden zeiden dat het etn schande was dat zg heoi in zijne misdaden stgfde en baar best deud om de Devitt s die naar hem zochten te misleiden De oude man was op het kasteel gekomen en had een langdurig gesprek met haar dat daarmee eindigde dat beiden in hevigen toorn ontbrauddeo en dat er ttllerlei scheldwoorden door do bedienden werden gehoord Ik boorde de bottelier later zeggen dat zij aan don beklagenswaardigen vader geld aangeboden had hetgeen deze met minachliug van de hand wees terwijl bij eiachte dat zijn ongelukkig kind door een huweiyk tn hare ear sou berateld wordsn frurovai Staten Oeneraal Ie Kau Zittiug ran Woeoadag 9 JaDuari 1895 De Voorzitter deett mede dat eeaige stukken ziJD ingekomen Voorgestnid wordt eokele wetsontwerpen waaronder die nopens de Btaatsbegrooting in de afdeelingen te onderzoeken Dienovereenkomstig wordt besloten Tegen Vrydagvoormiddi 11 nur zyn aan de orde gesteld Toor openbare beraadülaging de wets ontwerpen betrt ffende den Oaden IJael en bet suikerweti e rnffinaderö De vergadering wordt tot Vrijdf voormiddag U uar gesloten Het antwoord van de Regeering op b t afdeeliogsverslag der Tweede Kamer over de Tooratellen tot voorziening in de gemeentebuishuuding van Weststetlingwerf en Opsterland ia aan de Tweede Kamer ingezonden B de aangifte Toor de nationale militie tan raaühuize te Breda deed zich eergisteren het geval voor dat een der jongelingen nog wel een kRntoorbediende do namen z ner broeders niet wi t Hg had er te veel beweerde hg Te Amsterdam heeft ziob een vermoedelyk geval van vergiftiging voorgedaan ten faniza van den diamanthandelaar den heer H O M in de Marniistraat onder de volgeude omstandigheden Sedert eenige dagen lag daer de dienstbode met hevige pgneo in de zgde en houidpyn te bed iu die mate zelfa dat de buren haar s Zaterdagsnacbta konden booren stenneu Volgens het in de buurt in omloop zynde rerhaal zou bet meisje Zondagmiddag weder renige zoogenaamde boofdpynpoeders hebben ingenomen die haar door den apotheker H in de Marnizstrant waren geleverd Toen de Bohtgenoote van den heer M Zcndac avond de patiënte een kop thee wilde brengen zou ig het meisje zouder eeuig teeken van leven en half uit het bed bnngeude hebben gevonden Het gelaat was reeds zoodanig verblanwd en opgezet dat het echter onkenbaar was Onmiddellgk werd dr Meyers op do Marnixkade geroepen die meende oitde verschgnseten niet anders dan den dood door vergiftiging Ie kunnen constateeren en die dan ook de politie met de zaak in kennis stelde Onmiddellijk werd door de politie eenvoorloopig onderzoek ingesteld en werden op last der jastitie alle in het huis aanwezig zgnde Otwaren alsmede overblgfselen van door de de üude Lady in een hartelgk gelach nitbaratte Weet je wel wie je bent mijn goede man en tegen wie je spreekt P vroeg zg en toon gaf zg hem den raad als oen verstandig man te handelen aan te nemen wat zg hem aanbood en bedaard weg te gaan Men zeide dal bg den heelen troep vervloekte totdat hg van woede niet meer kon spreken en doodsbleek naar zgno woning terugkeerde Hierop begon de familie van dan bakker uit te sterven Eerst stierf de moeder van verdriet tUcht meo eu toen verloor de oudste zoon in een storm het leven Dg had een boot van zich zelf en waagde zich daarmee in alterloi weer De tweede zoon vertrok naar buitenslands in de hoop dat bg den jongen Wyndhurst zou vinden en atierf aan de koorts in een vreemde stad loodat alleen de jongste nog maar bg zgu vader tbuis bleef Omstreeks dezen tijd kwam Nelly weer thuis en m ia trachtte hare terugkomst geheim te houden maar hot kwnm al spoedig uit dat zij krankzinnig was en als de mentcbeu iu het bolle van den nacht zonderlinge jammerklachten hoorden dan zeiden ig dat hot Nelly Deritt was die over de ellende welke hare dwaasheid over haar gebracht bul weeklaagde Die ongelukkige I Hot was een zware boete voor hare misdaad en jaren achtereen betaalde zg deze terwgl zg haar ellendig leven achter de getraliede ramen van hare woning doorbracht