Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1895

i9 r8 18 61 Ï S4 3 61 4 60 6 84 6 66 18 66 ff 4 67 6 08 1 06 r ff 1 04 6 10 1 18 6 11 6 17 18 38 1 21 1 44 4 10 6 80 6 48 6 86 11 0 T T 1 R D i W 0 0II0 J 9 61 10 17 11 60 l8 S0 145 8 80 8 60 10 87 V ir I 6B 10 84 8 08 10 41 V 9 09 lO U 111 47 19 08 18 40 8 18 8 48 8 10 goede aanvoer handel vlug 18 il t Kuohtere kalveren goode aanvoer baodel vlug 6 ik f 13 I Aangevoerd 96 partyen kaas Handel rlngger Ie sual 28 ƒ 4 8e qual 18 tt ƒ 81 Zwaardere hooger in prjjs Noord Hollaodiohe 80 a 23 Boter goede aanvoer haudel vtug Goeboter 1 40 1 50 Weiboter 1 80 a 1 30 p Kilo DirectëTpoorwegverbindlng met GüLDA Wlülenlleost l894 95 Aangevangeo 1 October Tüd vao Greeowlcli nK n I9 lV f2 6r L 4 s 6 4 60 6 84 6 66 7 10 8 8 8 48 9 40 U M 11 9 9i 7 86 4 08 DEN HAIO illige 6 48 7 80 7 At 8 0 9 88 9 4610 18 11 8S 18 16 l ï Vourb 6 54 g I f f ff 10 18 1 44 f 4 41 7 01 N a L d5 69 ff ff ff ff ff ff f ff 1 4 ff ff ff ff 7 11 Z Zegw6 08 ff ff ff ff ff 10 80 1 68 ff 6 7 80 BI Kr 6 U ff ff ff ff ff 10 96 8 04 7 86 Zav U fl l9 0 10 41 8 09 ff 5 09 7 81 10 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 58 18 0818 45 8 80 8 45 S 15 4 1S 4 4S 5 80 5 47 7 48 8 lO UU T R E C H T G O D D A Utrecht 6 S8 7 50 B 9 68 11 84 18 08 18 50 8 10 S 80 8 684 48 5 10 6 86 8 08 S 608 B 10 84 Woerden 6 58 8 11 10 16 11 60 18 86 8 484 16 5 47 9 U9 8410 IIOudewater 7 07 8 1 10 4 ff ff ff 4 84 ff v 9 1B Vpda 7 80 8 S2 B S4 10 87 18 06 1 88 S 60 4 87 1 80 7 08 8 41 9 88 AKBterdan Wp 5 60 8 15 9 iS 11 86 11 80 8 BI 4 81 4 81 MO Gonda 7J0 9 04 10 44 18 10 11 48 I BO MO 7 6 8 07 S 18 61 l s 7 3 B6 4 13 1 17 5 69 7 13 8 89 9 C7 11 06 11 18 06 4 67 6 U 9 49 l U 6 16 1 17 3 8 6 82 9 68 1 96 6 31 1 38 5 90 B t6 10 10 9 10 16 11 83 11 43 Qouda 7 80 t 86 9 09 9 87 10 49 18 Zar U 7 49 8 47 11 01 Bl Ki 7 47 I Z Zegw 7 B8 8 86 11 10 K d L d 8 08 Tiuji 8 l9 9 l8 9 39 10 1 7 ll 97 18 41 12 B1 1 86 1 67 4 95 6 26 6 56 6 41 7 43 8 21 10 06 0 19 lo tB 12 48 2 23 9 61 3 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 88 10 14 11 09 8 87 I 6 87 7 69 10 27 10 20 Il 17 8 46 3 07 6 01 6 46 6 17 8 07 8 66 10 86 10 61 11 46 l SO 3 18 3 if 3 60 6 S9 6 216 86 8 28 9 1110 68 o 01 11 A A M T K II I 4 M 10 86 12 11 2 81 4 47 5 S8 7 46 10 14 18 19 1 i 4ll 8 4 9 S patiSnte gebruikte geneeBmiddelea ia beslag geaomeD Nadat het lp s oachta onder bewaking fan de politie waa geblerea W rd den Tolgemlen morgen een ondt rzoek ingesteld Middags om halt twee werd het Igk van het BterHiuis naar het Bchouwtokaal aan de Weteriogachana overgebracht om aan een gerechtelijk onderzoek te worden onderworpen De uitalag daarran ia nog niet bekend Te Baarle Nassftu kwam verladen wepk by de herstemming roor do rorkïezing van een lid van d n gemeenteraad eeii jongulïng in plaats van zynen vader stemraen Eerst toen bet biljet in de bus was werd deze onregelmatigheid door het sterabaroau ontdekt en men opende toen heel kalm de bus het den jongen zjjn biljet uit de brieQes zoeken en zette toen de verkiezing voort alsof er nieta gebeurd was De uitslag was dat op de twee oandidaten 67 en 69 stemmen bleken te z jn uitgebracht en hy die de meeste itemmen behaalde wet d als gekozen geproclameerd Door niemand werd tfgen deze verkiezing protest aangeteekend Men Bchryft aan de Tyd uit Rotterdam Het jaar 1895 zat voor ons een byzonder jaar zijn ten aanzien van verkiezingen voor den Gemeenterand Vooreerst zullen wy op 29 dezer de verkiezing hebben van een geheel uieawen Gemeenteraad omdat de tegenwoordige ten gevulge der annexatie wordt onthouden en tcvetia zullen wy op den derden Dinsdag der miiand Juli de verkiezing hebben van een d rde gedeelte der raadaledeu die volgens een door dfln nieuwen Gemeenteraad te maken rooster zullen moeten nftredeii met den eersten Dinsdag van i eptember Verschillende partyen schynen Toor deze verkiezingen al hare krachten te willen inspannen Doordien door de vereeniging van Botterdam met Kralingen on Cbarlois bet getal der kiezers sterk wordt uitgebreid en dit ongeveer gelyk is aan dat van het kiesdistrict voor de de Tweede Kamer alleen de gemeente Kapelle welke tot het kamerdistrict behoort wordt niet geanexeerd is er veel kans dat een groots verandering komt in de samenstelling van onzen Raad ZooalB men nog by de jongste Kamerverkiezingen beeft gezien kunnende Katholieken door bunnen steun ter tinker of ter rechterzyde te verleenen groote invloed oefenen op den uitslag der verkiezingen Doch er is nog eene andere om tnndigheid waarmede rekening zal moeten worden gehouden Zooals men wuet hebben de couservatief nnti revolutionairen fractie Lohman thans een eigene kiesvereeuigiog opgericht Deze kiesvereeniging zal tot zich trekken het grootste gedeelte geloovige Profei tauten die zicti vrooger niet wilden scharen onder de bonier der kuyperiaansche anlirevolutiooaire kiesvereeniging Nederland en Oranje c De nieuwe party formatie kan van 7 eer grooten invloed zyn vooral nmdat door do bovenbedoelde nienwe kiesvereeniging een voorstel is gedaan aan de andt re kie vereeni iogen der minderheden om op te treden met een gecombineerde candidatenlyst De groote vrHag blijft tot welke richting lal de coriBeivatief liberale kiesvereeniging 1 Vooruitgang overhellen Gaat zy mede met de radicale vereeniging KotterdHm dan vereenigt zij daardoor op eens alle auti Hberale vereenigiogen helt zjj echter tot de conservatieve partyen over dan moet zij zich vereenigen mot de Kntliolieken en met de conBervatieve anti Bervatieve antirevolution nairen Binnen enkele dagen zulten de kiearereenigiug ni giian vergaderen en dan zat men nader litt Ien en ander vernemen 8 40 8 47 8 64 a oi 9 10 6 08 6 18 6 81 6 89 6 36 7 86 7 88 7 89 7 46 7 6 6 8 10 6 19 t 86 i 88 Oouda Moordrecht Kiouwerkerk OapsUe Rotterdam Rotterdam OtpeUa Kituwnkeik MooTdreoht Soud 18 81 ik l 1 6 1t5 MO 7 66 8 09 6 50 8 64 ff 6 6S 7 03 8 18 0 l U 7 88 8 S8 8 41 9 Qoada Oudew Woerden Utrecht lO OA 10 66 1 81 9 10 40 7 6f Oouda Imiterdam Wp Ih zuke den moord te Nymegen op oude jaarsnacbi gepleegd zgn vele bewoners van de iwanen en de Karregas gister door den rechter van instructie te Arnhem gehoord Ofschoon op den dug van den moord twee personen gevankelyk naar Arnhem werden overgebracht Van der Beek en Van Tricht en ten van beiden vermoedelyk de moordenaar is mott naar verluidi het onderzoek der justitie nog aX moeielykbedeo opleveren Tot gisteren kon zy niemand opHiioren die VHU don eigentyke manslag getuige waa De voornaamste getuige is de staapsteehouder B die gezien heeft dat een der verdachten met eeti mes de deur is uitgeloopeo en later terugkperdn met dat c waaraan toen bloed kleefde De vereeniging van voorstanders eener N derlnndsche Octrooiwet heeft hy adres aan H M de Koninr in Hegeutee aangedrongen op de naleving van de toe eg ing door onzen vertegenwoordiger gedsan Of de Inlernaliouale Coufereiitie van 1890 voor de bescherming van den intellectneflen eigendom Indien in 95 een stappen in die richting door nii e Regeenng gedaan zjin zal Neder land lilt de deBbetretfend4i in ter nationale Unie moeten uittreden wat de vereeniging ten zeerste betreuren zou Zulk een gedwongen uittreding toch zoo behaWe de nadeelon thans reed ondervonden door bet gemis eener octrooiwet nog die medebreugen viu gemis aan bencherming der Ncderlaudsche fubrieks en handelsmerken in het buitenland De tyd zat echter ann de Wetgevende Macht ontbreken om nog iutyds eene volledige wet op Oct ooien voor Nederland geretd te maken voor de eeratrolgende zitting der ia ernaliouale conferentie doch naar de overtuiging van adressante staat nog do gelegenheid open om vuor een bepitald aantal jaren octrooien van uitsinding te verleenen terwyl de rderti regeling de er proefoemin bü algemeenon maatregel van bestuur kon geschieden Adressante verzoekt H M daarom een proefneming met eene tydolyke invoering van octrnuien te willan doen voorbereiden Ëen opzienbarend proces al binnenkort te Londen in buhandehng komen Ëen hd van het Parlement thans ovtrledeu was 12 jaar geleden met een gewoon boerenmeisje gehuwd ann wie by du helft van zjjn vermogen hoeft nagelaten Kort daarop t tieil nok du weduwe en opbaar nalatenfichap wordt aa ispraak gemaakt door een man die beweert met haar gehuwd te zyn geweest llüt proce zal gevoerd worden tui scheu dezen venneeoden echtgenoot en den exee iteur testamenlttir evene us lid van het Parlement Aangaande de watervoor iening van Soerabiiju schryft de Soer Ct De laatste pbrase van de zaak was een voorloopig booronderzoek langs de beide oevers der rivier van de zg z indplaats die daar op tal van plaatsen w rdt aangetroffeu Myn ingenieur Vermaes met eenig boorpersoneel heeft zich daarmede eenige maanden onledig gehouden eu tal van proefhonngen gedaan Het verk regen water is uauwkourig onderzocht Ën bet resuliaat van dat onderzoek scbynt gnnaiig genoeg uitgevallen om daarop verder voort te bouwen De Regeering iii nogal niet geruft omtrent dat water van de zandplüat op twee punten lo ia er te allen tijde in die zandplaat wel roldoünd wnter aan te boren 2o is dit water te allen tyde goed d i zooder voor de gezondheid gevaarlyke microben lO US 11 08 11 09 11 18 U S6 8 86 10 7 47 11 06 10 08 Ten einde op dit punt tot zekerheid te geraken beeft de regeering thans een tweeden slap gedaan Denzellden myiiingenieur is ihans een meer volledig onder oek opgedragen op dut eene oeverpunt hetwelk de beate resultaten viku alle bad gegeven by de proetboringen Dit ligt een weinig hooger op aan de rivier en wel op het lund Dermo Nn heeft de Begeeriog van den eigenaar Tan dit land den kapitein Chinees het bewnste stuk grond gehuurd 100 strekkende meters langrt de rivier en van bekwame breedte voor een jaar ten einde daar es 40 a 50 putten te boren en het daar verkregen water door middel van een locomobiel op te pompen Zoo wordt dus bet geheele jaar door de hoeveelheid geconsenteerd die geprodnceerd wordt En wekelyks wordt gedorendrt dat jaar een bepaalde hoeveelheid van dat water genomen en naar Batavia gezonden ten einde bacteriologisch te worden onderzocht Langs dezen weg hoopt men eindelijk over een jaar de noodige gegevens te hebben verzameld om te beslissen of niet daar de oplossing ligt van het nog altjjd open blyvende vraagstuk der driokwater voorziening voor onze stad voornamelijk voor haar inlandsche Cbineesche en andere daarmede gelyk gestelde bevolking en ook de smalle Ëoropeescbe gemeente die het andere dure water niet betalen kan c De Haagache correspondent der tZutph Ct bespreekt de kansen der drie belangrjjke wetsontwerpen waarover tbana voorloopige verslagen zyn ingekomen lo het ontwerp Lohman tot wijziging der schoolwet 2o bet ontwerp tot voorziening in het bestuur van de gemeenten üpsterland en Weststellingwerf 3o het ontwerp tot betere heffing van de invoerrechten naar de waarde Wat het onder sub 1 vermelde aangaat gelooft de briefschryver dat het ontwerp met groote meerderheid zat worden verworpen Heel weinig gemotiveerd meent hy is het wetsvoorstel eu daarbij zon het tot wet verheven aanleiding geven tot groote verwarring en wiilel eur Immer eerst in 1899 moet overal het wettelijk getat onderwyskrachten aanwezig zyn en de regelingen die tot hiertoe door de ministers Tak en Van Houten werden getroffen zyn van dien aard dat aan de voorstanders van het bijzonder onderwjjs alk reden tot klagen werd ontnomen Ook nog andere be naren WO den door den correspondent gereleveerd Optimistischer is by gestemd wat aangaat het ondar sub 3 genoemde al weiden ook door vete loden der Tweede Kamer ernstige bedenkingen daartegen ingebracht Op al de aangevoerde Brieven zal de Memorie van Antwoord meer licht moeten doen scbguen Dat de gemeenteraden weigeren den hoofde lyken omslatr zooveel te verhoogen als Gedeputeerde Staten wenachelyk achten daarover loopt hoofd akelyk het verschil is zeker op zich zelf nog geen bewys van grr ve verwaarlooziog van de regeling van het bestuur der gemeeutehuihhouding De gemeenteraden beweren dat bier geen on il in t spel is maar dat de gemeeutenuren met den besteu wil niet meer kunnen betalen en beroepen zich op de vroegere adviezen van Gedep Staten die ii 1891 en 1892 ook verklaard hebben zoo gaat het niet langer de draagkracht der ingezetenen laat geen hoogere belasting toe De Kamer zal dus moeten aantoonen dat deze ziuuswyze onjuist is en dat de gemt enteradeo zonder grond geweigerd hebben aan den wenscb van Gedep St iten te voldoen Om te kunnen beoordeelen wie in dezen geljjk heeft zou men in elk geval meer cyfers moeten kennen Ook het wetwmtwerp tot betere heffing van de invoerrechten naar de waarde heeft veel kans van slagen Den ambtenaren wordt daardoor welis waar veel macht gegeven maar het kwaad der ontduiking dat zulk een grooten omvang heeft aangenomen is alleen nog maar met ingrypende maatregelen te beteugelen By de tegenwoordige regeling wordt de schatkist jaarlyka f 1 800 000 te kort gedaan omdat het allengs gewoonte is geworden de goederen veel te laag aan te geven en het benaderingsstetsel onvo doende is gebleken om het kwaad te keereu Intusschen verheelt de briefschryver niet dat by de behandeling van het wetsontwerp zeker nog wel pogingen zullen worden aange wend om enkele wat al te fiioale beptlingen iets te verzachten t Stuk waarvan bet manusoiipt wordt meegedeeld door het Letdseh Di gb speelt te Noord wykerhoDd 5 Jan 1895 Eerste toonsel Het tooueel stelt voor een schaar Drie personen geen kinderen L J en W zitten eeu geweer te bekykan J Zou een schot kruit met een prop er op óók gevaarlijk zgD c L ïWeloeen wat zon tïi W Nou ik weet het niet ik sou ket toch maar niet graag afwachten J Ik ook oiet c L Noa ik wel Wat zou oo n propl Je raag gerust op me tchieten c Het geweer wordt geladen alleen met prop L keert zich om gaat gebogen staan eu hoadt met de handen achterwaarts en krant op eenigen Afstand van het dikste deel van zyn lichaam L W Fchiet op Als de prop door de krant gaat kan ik meteen zien hoever ie komt W Neen hoor ik schiet niet L Toe alia sahiet op zeg ik jvU Het schot valt L valt kermend op den grond Groote ontsteltenis by J en W De prop is door krant en kleeren en mat stukken van dezen oog verder doorgedrongen Het tweede toonnel speelt by een dokter en is meer een paDtomime waarin veel leelyke gezichten getrokken worden Derde tooneel Een slaapkamer by L aan bois h ligtte bed De vader Wel heb je nog pgn L Dat gaat nog al De vader Ën ia een schot los kruit nn gevaarlyk of uiet L Och schei uit Ik ben voor myn kinderachtige nieuwsgierigheid pijnlyk genoeg gestraft Het acherm viUt De moordenaar Mazue die wegens endrievondigen moord dezer dagen de doodstraf onderging beeft tot einde toe de grootste koelbloedigheid betoond Vroeg in den morgen was de Place tioode te Cb lons reeds met toeschouwers gevuld en de beul Deibier was stipt op tgd verschenen om zyn treurig werk te verrichten Terwyl de helpers van Mooaiur de Parisc bezig waren het toilet van den delinquent tfl voltooien Terzoebt deze zyn advocaat tïem een sigaar te willeu brengen die hy in zyn cet had vergeten Onmiddellyk daarop bedacht hij zich echter en zeide dat hy het ook best kon doen met een sigarette die hem werd aangeboden Hy bleef rooken tot op weinige pas en afstand van de guillotine op het laatste oogenhlik sprak Mazu uaar het scheen met zeer veel aandaclit een gebed na dat de priester hem vi orzeide eu enkele seconden later nad de guillotine haar arbeid verricht Gisteren werd voor het gerechtshof te Amsterdam behandeld de zaak van den loopknwht die hy de verwisseling van Ëngelsch gtld by de Twentsche Bank vereeniging eeu banknoot van £ 20 te vee ontvangen en verzuimd zoa hebben deze terug te geven Evenals voor do rechtbank ontkende beklaagde £ 20 te veel te hebben ontvangen Deadv gen concludeerde tot bevestiging van het vonnis der rechtbank waarby bekl is veroordeeld tob drie maanden gevangenisstraf De verdediger mr J R Boerlage bestreed het vonnis ten eerste op grond dat het ten laste gelegde feit niet zonde zyn bewezen en ten tweede omdat dÜ feit niet zoude vallen binneu het bereik der ntrhfwetf doch slechts lot eene condictio indebitit aanleiding zoude geven Het Hof ui over acht dagen uitspraak doen n 0T 18 M 1 48 9 88 8 88 8 48 9 40 11 01 11 10 r 9 47 Ê w 9 4 V w v ff 1II S1 f V S S 9 08 10 10 11 80 11 10 4 90 4 46 81 7 07 8 10 8 41 V 4 ff T 17 0 10 B 08 ff 7 84 09 ff 7 81 f ff 4 40 B li 6 61 7 87 8 U 10 00 0 0 t U J 38 8 16 9 46 8 48 4 16 4 48 17 7 8 08 8 10 De urrondissementB recbtbank te Arnhem veroordeelde A R machinist bij de staats spoorwegen ter zake van het doen ontstaan Tan gevaar voor het verkeer door stoomvermogen over een spoorweg tot f25 boete subs 5 dagen hechtenis Gistemamiddag verlieten te Rotterdam de sigarenmakera de fatiriek in de Karreateeg te 4 oar Men was niet op dat uur verdacht geweest zoodut er geen volk in de U eg otond en hid niet eene ongewoon sterke politiemacht de aandacht getrokken wellicht zou niemand het geweten hebben dat het de sigarenmakers van de Erven wed J van Kelte waren die naar huis gebracht werden Van eene volkamenigte die den troep volgdw was ditmaal geen sprake Zoo nu en dan mocht men met de belangstelling het Rotterdamsche publiek eigen eeni vragen net er te doen was doch dawmede hield ook alles op By de Mastsehappy Nederland ia o it Padang bericht ontvangen dat de knpitein ter zee de heer J Dalen die 13 December te Genoa aan boord van de Prinses Amalia oh iugeiotieept had op 6 Januari vermist werd Het ministerie van marine ontving gelyk b ricbt van don chef commnndant der marine in Ned Indie met de bijvoeging vermoedelyk verdronkene In den heer Dalen verliest de marine door dit treurig ongeval een rechtvaanlig degelyk en in hooge mate pUohtbetracbtend hoofdofficier H M de Eoningir ElegenteB he ft naar de N IJsselbodet meldt aan de Commissie voor een gedeokteeken ter ere van Thomas ik Eempii op te richten in de St MiohaelR kerk te Zwolle ten behoeve van dit monument de som van i 150 geschonken By diezelfde Commissie is ingekomen een bartelyk en zeer waardeerend schryven van den zeer eerw heer J Beek hofkapelaan van H M koningin Carola van Saksen waarby nawees H M voor bet monument van Thomas a Keupis wordt aangeboden de som van 180 mwk San Amerikaan is te Parijs voor 40 000 franes eigenaar geworden van een achilderj TftD den dierenscbitder Schenk waaraan een vennakelyke geschiedenis is verbonden Het stnk stelt voor eenige ezels die nieuwsgierig een g wa bedekte tafel beachouwen het was in A laatste jaren van het keizerryk t ntoongeslald in een salooc on werd daaralgemjen beVQoderd Prinws Mathilde nicht van keizer Napoleon lil uitte den wenscb het stuk aan te koopen doch daar kwam de Figaro die destijds tweemaal per week verscheen met de bewering voor den dag dat de schildery een voorstelling was van den geheimen raad van den keizer Princes Mathilde kon nu het atnk onmogelyk koopen en het ging naar bet buitenland Op een tantooustelliug te Müochen trok het de aandacht van de keizerin van Oostenryk en zy was jniat van plan het te koopen toen haar begeleider baron Ramberg een persoonlek kVrisod van Schenk baar de gesobiedeuia van de schildery vertelde waardoor prinses Mathilde den verkoop belet was Wanneer dat zoo is € antwoordde keizerin Elizabeth znllen wy er niet verder over sprekeu Ik wil geen séhildery met politieke zinspelingen Thans zal eindelijk de geheime raad van Napoleon raat vinden in het land der Yankees Nito glycerine ia naar men weet een geweldig ontplofmiddel mai r wat men niet zoo algemeen weet is dat het een weldadige werking heeft op het menscbelgk organisme Pro éMor Virian Lewes te Londen heeft opgemerkt dat de meeste meiejea die in uitroglycerine glycerinefabrieken werken en vooral zy die er met ifvakke gestellen in dienst gekomen zyn in weinig tyd een welgedaan niterlyk krygen en de werkplaats spoedig verlaten om in bethuwelyk te treden Troowloatige jonge dames die er wel wat schraal uitzien weten dus waar zij zich aan te houden hebben Men meldt nit Den Haag Een hoogat ernstig ongeluk ia gisteravond op den Del hen wvg voorgevallen met twee pMaagiers prufeseoren aan de Polytechnische School te Delft Met de stoomtram van 8 nnr van hier vertrokken de heeren Snyders en Ravfnek naar Delft Op den straatweg Het de beer S die op het balkon stond zyae pampluie rallen hy verzocht den conducteor te stoppen Deze gaf daartoe het signaal doch nog vóórdat de wagen stil stond sprong 4e beer S er af gevolgd f oor den heer U Eerstgenoemde kwam onder den wagen terecht en iverd in zeer zorgelyken toestand opgenomen De heer KaTenek werd ernstig aan deo pols gekwetst Beiden wertlen met de tram ansr Delft verroerd en aldear in het geaticht Betb EU opgenomen De geneesheer Aleiander K kwam Zondag BMht op de boulevard Sebastopol te Parys een jongen man tegari die een denntje floot Dit beviel hem niet en gelastte den fluiter te zwygen waaraan natourlyk niet werd voldaan Daarop haalde de Rus en revoWer uit zyn zak tn lofite drie schoten op den ongelukkige die hji aan onderiyf knie eu schouder verwondde zuodat de man in deern is waard igen toestand naar eeu hospitial moest worden vervoerd De driftige doctor werd gearresteerd en men vond by t funilleeren nog oen tweede geaden revolver een dolk en een ploertendooder by hem Toen men hem vroeg waarom hyeeo geheel wapen arsenaul bjj ztch had zeide K dut er zoo eel gepois op straat rondloopt dat fatsoenlijke menschen zich enkel tot de tanden gewapend bnitenahuiB kunnen wagen Dit antwoord t welk niet zeer vleiend was voor de toestanden in deo wereldstad en nog wel uit de mond van een Rusaiicben wapeubroederc kwam was voor den commiasaris van politie volstrekt niet afdoende en hy liet den al te voorzichtigen man naar de gevangenis overbrengen Bulteolaodscb uverziclit De Franache Kamer heeft tot haren voorzitter herkozen Henri Brisson met Ü72 van de 310 stemmen en tot ondervoorzitters de Mahy Etienne Clausel de Coussergues en Lockroy De gerallieerden en de groote meerderheid van de rechterzyde hebben zich vao stemming onthouden Do Doit ohe Ryksdag heeft een aanvang gemaakt met de beraadslagingen orer de bekende Umsturtzvorlagef Het debat werd gt opend door den sociaaldemocraat Auer die zich ten krachtigste tegen deze nieuwe socialistenwet verzette De Afgevaardigde Stnmm betoogde dat de 80ciaal democratischo party een revolutionaire party in die alecbts door geweld kan onderdrukt worden Groeber wees er op dat geweld niets kan haten en dat de werking van binnen moest komi n Het standpunt dat h t Centrum ttgen nver het ontwerp inneemt is aangegeven door zyn vroegere houding ij nover de socïalistenwet Groeber stelde voor bet ontwerp naar de commissie van onderzoek terug te zenden Aan de Kerk btijve het vooral voorbehouden der Umsturz te b stryden Nieberding de staatssecretaris aan het departement van justitie legde er den nadruk op dnt het wetsontwerp volstrekt niet tegen de arbeiders ia gericht De discussie zal worden voortgezet Behalve de Hociaal demoeraten zullen zich ook de liberalen tegen het voorstel der regeenng verzetten Tot dusver is het alleeu bekend dat de conaervatieven en vry couaervatieven zieh er voor zullen verklaren De beslissing over het wetaontwerp berust ook nu weer by het centrum welkd houHing nog niet bekend is De Duitschb Keizer heeft een deputatie van vyf Helgolaoders ontvangen die het treurig berfcht kwamen meedeelen dat de zee by de laatste sto men zoo op het eilandje bad gebeukt dat er niet veel meer van over was en er groote werken zonden moeten worden ondernoman om gebeolen ondergang te voorkomen Byzonder verrassend ia dit bericht niet Helgoland neemt in de laatnte jaren telkens in niet geringe mate af Dat wisten de Engelschen ook wel en daarom bebben zij als goede kooplieden bet in tyds op zeer roordeelige voorwaardeo verkocht aan den jeugdigen Doitschen Keizer Het gevolg zal zijn dat er meer aan Helgoland moet worden ten koste gelegd dan het waard is terwyl het eind over eenige jaren toch zal zyn dat het moet worden ontrnimd De zaak is waarscbynlyk liesprokeu in den ten huize van den Rykakanselier Hohenlohe onder voorzitting des Keizers gehouden Kroonraad waaraan behalve al de Pruisische Ministers ook de chefs der Ryksdepartementeo van Financiën en Justitie deelnamen De beraadslagingen donrden vier uren en werden na het vertrek des Keizers nog een uur lang onder praesidium van Prins Hohenlohe voorgezet Zooala te verwachten was vindt het voorstel der Belgische regeering om den Congostaat als kolonie by België te voegen ernstig bezwaar by de progressistische en Bocialistische elementen in de Kamer Tydena de langdurige conferenties tnsscben den Koning n deminiiters die aan de vastat Hing van het ontwerp rooraf gingen heeft koning Leopold zich weten te verzekeren van de goedkeuring der ministerB en van de regeeringiipartü zoodat het alle kans heeft te wordt o aangenomen Maar die aanneming zal eerst na zwaren stryd met de oppositie kunnen worden verkregen België neemt dan ook een groote Terantwoordelyk heid op zich als het den Congo taat van den Koning overneemt Het geeft zyn neuiraliteit feitelyk prya indien het door als koloniale mogendheid op te treden zich aan internationale verwikkelingen blootstelt En de financieele zyde van het vraagstuk zal by de Kamer een ernstig punt ran overweging moeten uitmaken Het is bekend dat de koning zich groote financieele offers heeft getroost om het bestnnr van den Congostaat op goede leeat te nrhofieo en de exploitatie van zyn bezitting te bevorderen maar de resultaten beantwoorden nn steeds niet aan i e verwachting hoe goed ze overigens ook z n Dit alles heeft den heer Lorand den hoofdredacteur van de BrnaeelschejRéforme er toe gebracht in de gisteren gehouden zitting der Belgische Kamer eenr interpellatie aan te kond gen over de plannen der regeering n opzichte Tan den Cougoataut De minister van binueulaiidsche zukeu de heer De Burlet stelde voor deze interpellatie Dinsdag 15 Januari te houden zoo mogelijk zal de rfgeering nog voor ie interpellatie san de Kamer mededeeling doen vun haar plannen De socialistiiche a gevasrdigde Detuisseaui ging nog verder dan Gforges Lorand hj stelde der regeering deo eiHch dat zy aan de Kamer alle mogelyko iiil chtin en van financieelen geographiSchen en uecrologischen aard zou geven die op den Congostaat betrekking h bben Deze eisch ataat in terbaud met de mededeehuK die herhaaldelijk in de Belgische pera voorkwam dat de exploi atie van ilen Congoataat jaartyks niet alleen aan ieulyke financieele ofifers vergt doch ook de oorzaak is van het verhes an vole kostbare menschenlevens De ministers beloofden aan de Kamer alle gewenscbte inlichtingen te zullen geven In een beraadslaging met de leidslieden van de Hnngaar che liberale party sprak graaf Khueu Hedervary f en program af dat hem doD steun van de liberale party verzekert Heden wordt in t Huis van Afgevaardigden meegedeeld dat graaf Khuen met de vorming van een Kabinet is belast en daarna zal de zitiing worden geschorst tot de nieuwe regeenng aan het Huis knn wordeA voorgesteld Over de samenstelling van bet toekomstig ministerie Khuen wist men gistereu iu Boedapest mee te deelen dut de president tevens de portefeuille van binnenlandsche zaken zul nemen terwyl Kfdoman Tisza a oudste zoon Stepan zich met financiën zal lelnsten grauf Bethlen del landbouw en Darauyi met juiititie en graaf Lodewijk Batthnnyi minister a latere d w z by het Hof in Weenen zal worden De oPatl Mali G zette deelt mede dat de Minister van Financien Sir Willinro Hnrcourt zijn ontslag heeft aangevrangd Het blad voegt er by dat reeda dezer dagen de uitvaardiging van hel besluit tot ontbinding van het Parlenieit kan verwacht worden D offlcieose Daily Newsc maakt nog geen melding van dergelijke plannen Er bestaat ni de minste reden waarom Sir William Harconrt wiens begrooting ongewyzigd is aangenomen het Ministerie zou verlaten Volgens andere beriehtgetera i zoo weinig waar van bet bericht van de Pall Mall dat Harcourt zy i voornemen heeft te kennen gegeven om 23 dezer voor Z jn kiezers te Derby een grooten speech te houden De correspondent van de Standard c te Port Arthur berichtte uitvoering over de inneming van deze sterkte door de Japanners Het ging als gewoonlyk heel gemakkelijk Deze corres pondent bevestigt ook den grooteo barbaaraohen burgermoord van de Japanners dri dagen nadat alle tegenstand ophield De correspondent spreekt vau een gruwelyke slachting Hy vond overal hoopen Cbineesche lyken verminkt op een wyze den Basjibazoeks waardig De Standard f dezen brief besprekend acht den Japanscben burgermoord te Port Arthur thans volkomen bewezen terwyl hy minder verschoonSaar blykt De Japanners voeren de voorafgaande gruwelen der Chineezen aan maar zy kenden de Chineeachn manier van doen en wisten dus welke dingen er te wuch en waren dingen welke de Japanners toezegden niet te zuilen doen De Standard verklaart den moord te Port Arthur voor Japan een schandvlek hewyzende dat het Japansche leger wel de Europeesche tucht en uitrusting inuar nog niet de Westersche begrippen van menflchelyltheid overnam MAR TBBRIOHTEN Gonda lO Januari 1895 De grootendeela gestremde binnenvaart belemoierde dan handel zeer Alleen voor behoefte ging een en ander om tot ondfritaande prijzen Tarwe Zoeuwaobe 5 60 ii ƒ 6 Mindere dito 4 60 il 6 26 Afwqkenda 4 a 4 86 Polder a Rogge Zeeuwsohe i Polder f ii Buitenlandsohe per 70 k ƒ 3 60 Ik 8 70 Gerat Winter a Zomer ƒ Chevallier 4 a 5 Haver per heot 2 26 k f 3 10 per 100 kilo 6 36 a 6 10 Henoopzaad lalandaob 8 25 8 S0 Buitenlandsohe 6 ü 8 25 Kanariezaad 9 50 11 Koolzaad ü Erwten Kookerwten ii l 10 Kiflt kokende ƒ k f Buiten landaohe voererwten per 80 Kilo è Boonen Bruice boonen 12 50 14 76 Witte boonen f Duivenboonen f PaardenbooDen a ƒ Mais per 100 Kilo Bont Amerikaansohe Ciaquantine 6 76 il 7 VcKHAaKT Melkvee weinig aanvoer handel en pryten traai Vette varkens goede aanvoer handel vr wel 17 19 et per half KO Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 16 a 17 ot per half KQ Magere biggen goede aanvoer handel stag 0 65 i O ll per week Tette aobspen Buime KeuMe in Wollen llaiidscboenen en C A CSIEiTBZL A van OS Ai £ 73 73 Ueurs van Amslerdam 9 JANÜARL Vor kra 93 161 Vi 73 lom 8 110 V it 101 lotkoers 98 101 81V 8ïV 105U V 18S set lOJ 68 lOÏ 8U 186 80 101 1481 98 66 841 108 U 184 U 106 49 141 981 a i lOBV 108 109 1007 9 lOOV 141 1 M 79 6SV isv 1041 711 106 108 861 60 181 810 180 109 Vi 110 loiV 103 116 vA 46 f susaLAHü Gort Ned W 8 8 dito dito dito S dito dito dito V g KoNGAa Qbl Goudl 1881 88 4 iTAUa Inackryving 1862 81 6 ÜOSTBNu Obl iu papior 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoBTUOiL üblig met ticket 3 dito dito S aisLANu Obl Coat 8e Serie 6 dito Geeoua 1880 4 ditobgUoths lSSB 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito io goud loon 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perpot snhuld 1881 4 TUSKEIJ Gepr Conv leen 18IH 4 Gee leeuing serie D Geo leeninx aeria G ZuiüAPB ÏtiP lleo v obl 1892 5 Mbxico Obl Buit Soh 1890 6 Vbkezuela Obl 4 onbep 1S61 AMSTsanAM Obligatien 1861 8 UoTTiaoAH Steil leou 1886 Nbo N Afr HaudolBV aand A ndiib Tab Mjj Cortifioaten DenMaatBobappij dito Arnh Hypothtwkb pandbr 4 Oult My der Voratoal aand a Gr Hypotheekb paiidbr 4 Nudorlanaioho bank aand Ned Hanrtelmaataoh dito N W h Pao Hyp b pandbr 5 Roti Hypotheekb pandbr 4 ütr Hypotheekb dito 4 OoaTBhH Uost Hong bank aand ItüsL Hypotheekbank pandb Vi AuaajKA Ëquit liypoth pandb 5 tl 144 76 Maxw L G Pr tien eert 6 Nbo Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Bipl V Öt Spw aand Ned Ind Spoorwagm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALia Spoorwl 1887 89 A Ëobl S 2uid ltal Spwmy A U obl 8 PotBN Warschau Weenen aand 4 aosL Gr RuBs Spw Mij aand 6 Baltiaohe dito aand 109 101 Faatowa dito aand 5 Iwang Uombr dito aand 5 Knrak Ch Azow Sp kap aand 6 LoBowo Sewaat Sp Mij oblig 6 Orel Vitehak dito oblig 6 ZnidWoBt dito aand 5 dito dito oblig 4 101 18 IC AMaaiiiA Cent Pao 8p My obl 6 Ohio kNorth W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a Ulinoia Üeatral obl in goud 4 Louiiv k NaBhvillaCort v aand Mexico N Spw My lehjp o 6 MisB KsDBaa v 4 pet pref aand N York Ontario t West aand dito PeuQB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Paul Miun k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 ÜAHAnA Can 8outh Cort v aand Vas C Rallw kNav leh d c O AmBterd OmnibuB Mij aand Rotterd Tram weg Maats aand Nio Stad Amaterdam aaod 8 iStad Roilordam aaod 8 BtfcOil 3tadAntwerpflnl887 2 i Siad BruBiel 1886 8Vi HoNO Theist Regullr Geaallioh 4 OoBTiNR Btaatsleening 1860 6 K K OoBt B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1808 Ver NBn Beï Hyp SpobI oert 4 60 KE XÊS iEf lXti lNRICirri J E VihhKh ÜEVAAR 8CHAÜK OF HlNDBE KUNNE VEROORZAKEN BUIIGEMKKSTEU en WETHOUÜERS van GOUDA Giv i ii art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Sttt8tHblad no 95 Doen te weieu Dat zy Vergunning hebhen verleend aan M J Ogier Jr e y jjue rechtverkrijgenden tot hft oprichten eent r bergplaats van prtroteuin op het perceel aan de Vest geteokend O tio 646 kadaster sectie D no 183r Gonda d n ï Januari 1895 Burgemeepter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROÜWEE