Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1895

i MmmmuiiM m m 6 42 3 17 7 28 3 53 8 09 4 34 8 49 5 14 9 92 5 54 10 6 25 12en s m WATEEIGETIJDEN TE GOODA No 6555 Zaterdag IS Januari J895 33ste Jaargang 1895 Oonderdig 10 Jan lldF Laad 2 43 3 30 4 13 4 54 34 6 09 6 52 B morf etiB IloDf Laae 5 55 2 20 8 aT Hooü 6 18 7 Ü5 7 48 8 29 9 09 9 44 10 27 rnmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelykg met uitzondering van Zon en Feestdagfen De jkrijs ier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlijke Nommert VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Visitekaarten ONlEmOUWmBTSH Rouwkaarten metbijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken ConrantDrokkery van A BRINKMAN ZN Te Gonda bp A WOLFF Markt A IMb en DE LAAT en VAN SON apotbaker Markt 12 13 14 15 Zaterdag Zondig Maandag Diuvdag Wwctdag 1 SPBINGTIJ dei 26ea s af 347 Staats loterij ie tUuK Trekking van Donderdag 10 Januari No II480 6539 en 1 669 ieder 1000 No 184 en 6187 ieder 400 No 10 en U88B ieder SOO No 8884 606Ï 7629 8676 14798 16268 I7I88 en 18496 ieder 100 Prijzen Tan 70 67 8780 8717 9100 11687 14J17 17869 19017 696 4462 6784 9188 11801 14S70 17808 19070 698 4508 6879 9W 11889 14301 17396 19258 642 4698 6897 9430 11903 14345 17415 19180 660 1763 7126 9668 12058 14666 17486 19484 709 4767 7136 9588 12269 14789 17458 19506 787 4886 7 08 9689 1B697 14902 17609 19866 768 4991 7816 9680 12667 14996 17666 20081 796 6096 7327 9908 12686 16276 17616 12089 982 6148 76761O0J1I 12747 16867 17691 S0129 1045 6196 7691 10242 12748 16473 17761 20262 1090 6289 769110282 12779 16918 7866 20620 1894 6241 779810341 12860 16148 18060 20683 1788 6408 8166 10619 19977 16811 18108 2076 1889 B42S 8446 10649 12987 16363 1880 20810 1988 6462 848810681 U084 16711 18889 208 2 118 6681 868810704 18817 16901 18584 20896 1161 5752 8846 10706 18668 16988 18562 20844 1189 6860 88 6 10888 13618 17068 18662 20865 272 6958 8867 10968 13801 17166 18684 20937 661 6981 891811176 13820 17168 18797 20943 968 6080 901711487 14136 17244 189P8 20996 61 6430 Burgerlijken Btana GEBOREN 8 Jan Albertue nmlor L Schanp en D den Oudeu Leendert Jolian nes Marlines ouder 1 P von llenreo van üningen en E de Weger Teuiii ouder C van Eijk en W Boore 9 Necltip ouder W den Boer en A yan Dam 10 Willem ouders L de Vrie en W dè Vrie OVERLEDEN 8 Jan J Verkerk 12 ui 9 N Snel ed T C deMoor 51j 11 lu GEHUWD 9 Jai A Wili rs en J M Tan Wgk L Biwchop en T Binueniljjk 1 Beeuwljk GEBOREN Uarbera ouders G Vfrlaan en P Broer Bantiaaii ouders B Perdijk en C Uithol OVERLEDEN J ao Dolken 73 j A do Gans 59 j P Verklei 9 j GEyüWD C J an Berkesteün en A Dries ADVERTENTIfiN Heden overleed in den oaderdom ran 08 jaren onne gelietde Moeder en Behowdmoeder MAROARETHA STAAL Weduwe nn den Weledelen Heer F H RoaiXjpïB oerder Wednwe van den WeiHeer C Kok A M ROELOFFS Kok Wed F C HL SCHULTZ RoiLorra J A ROELOFFS laravmliage 8 Januari 1895 Van Speflkstraat 131 Algemfine kennitgemtig PRIMA ROLPENS ia t Zuur BIJ T VAN VLIET ZEUGSTRAAT E CASSUTO TANDARTS M 4HKT 154 GOUDA te oonsnlteeren uitgezonderd Zondags yan 10 tot 5 uur voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KCXSTXAyOEN OEBITTEy eni VRIJDAGS van 10 tol 12 nur koêtelooxe behnndeling Alle OPERATION pijnloos Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEHSMAGiZIJN onder Redactie der beate Kaih Letterkundigen Maandelijks verschgnen 48 pag groot formaat over 3 kotommen prachtige lectunr als Momnn Noeellcn Historische Verhalen Po fxii Allerlei Raadsels Loyogrief Rebus enê en voor den z r lagen prjs van dS ÜEST per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P STOKVIS WATEKEEUS pi jEcxja UlTQSTKR b BoSCH J J ORANJOa Frintenips TE PARUS Zenden gratis en franco Ut praolitie geïllustreerd nU tLNI met ftoUandschen offransolien tekst boTattonda da afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlntoraelioan van kleederen hoeden enz voor heeren dames fO kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa II JULES MLUZOT C PARIJS Stalen van lijden wollen en katoenen toSen laken eni eni worden eveneens franco toegezonc n doch men geltove daarvoor de soorten op to geven en ongeveer de prOMti te bepalen Dit album bevat tevens de ralichllngen welke voor de goede en prompte uitvoeringen Ier bestellingen benoodigd zijn BtMUingtn van SU francs en hoogar worden met eene verbooging van 5 0 0 fnnss sncM sa orU oan inkomtnilt ncMsa in oJIa plaauen van Nederland aan hult btzorgd De klanten hebben geene formalileitea Ttor de inklaring of andersinta te vervullen MU one rtstfiilUshuls a Ksitniaat Noori mrabani daarmede belast is Onfeilbaar Middel TBOKN Influenza Hoest Borst ei MELIANTHE Superior Borst llonig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1803 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Eiposition Chicago Samenpy ld uit de meest heilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgfttief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H V van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Snmatra Btraat 267 Den Haag Verkrvgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda StoUwdrck sche Borstbonbons gefiibriceerd na roorschrift vut den kon Universiteits Prof Gehm Ho£rad Dr Hlriau Bonn hebbea sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen boeeten heesohheid en aandoening der ademiaggorranoi nitstmlcende dienaten bewezen Bij ipoedige afwisseling van warme en koude lacht Is t bijzonder aanbevelenewaidig een bonbon te gebmiken Verpakking Oede pakjee 1 25 omt Alom verkriji iaar Stoomtram Gouda öudewater De DIEIXST op Oudewater is heden hervat lemt TooraJ op de ECHT J a ndtee c0njjaff xnat roode Isttars jOberiahnstein oiRienuKotitvieromABitoM OBCRiAHHsmM 0 oej JJfefe ot fGENtï l3 verkrijgbaar MaatHchapjrij tot JKxplaitatie der Victoria Bron f evenfiffri te Jfottprr ti m 7nir1l l iiiJc S Verkrygbaar in t Boofddepöt voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch it 18 ents per halve Flesch a 13 cents Kruik a 17 Kruik it 13 terwfll voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed ler heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Krnik 1 cent Kruik 1 cent Kraepelien en HohrCs Qiiiiia LarocheQ umAfAR ocHE is de meest Krachtige en Versterlieniie KI A WIJ aanbevolen door tal v n binoen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOD DEN MEDAILLES Verkrggbaar in fiacons k f 1 90 en ƒ I Depot te Gouda bJ den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist FEANSCHE STOOMVERVEEU Gheniisetie Wasscherij VA H OPPE HEIiHEU 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomeu en Terven tm alle Heeren en DameBgarderoben alsook alle Kiodergoederen ypeciale inrichting voor het atoomen van plache mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enii worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadeiyk roor de geaondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen al8 i$nw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week GEBR TERWINDT Urgt Is Mate kwijMac laf BkaiMkak TeJeapjaM JFjs Aidur Piw Expelliir Ifit baatkstMlIiniaaattwvdaalsim Vitiwtja slaMb ia Mar bii iBii IhÉff PaiiIxpeller Jiekt ïertom § Waalsteenrabriliaiiten f JAARLIJK8CHE PRODUCTIE van 1 § 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleor Scherp gevormd Uitmuntende Kwaüteit Conourreerende Prljien ri N n aal H oaiat flM de issok Taalkaata h Is Miitt AMMaa aa Hl r Ad BlaUar t Oa BaStei Grootste Stoomwaalsteentibriek in Nederland Traagt Prijten en Monsters Qoud Saelpendruk u A BamaiiiN k ZooK BINNENLAND GOUDA U Janoari 189Ö De heer J Romanenfao vromer inapecteur van politie alhier en no dergelyke betrekkiog te lieiden is beooemd tot atgemeene oiirkttD havenmeester aldaar Zond 13 Januari 1895 des avonds ten 5 urn precies zat de heer Willem van Leer Letterkandige te Ngmegeo een lezing houden in het 3cbaakbordc op den Kleiweg Onderwerp Traditie Contra Ërfvooroordeel c De heer G Jocbmana photograaf alhier heeft een cabin et portret vervaardigd en in den handel gebracht van H M de Koningin in ZeeowMh eostnnm hetwelk rolkomen geslaagd is en waarvoor wy den vervaardiger onze balde brengen Trouwens alles watde heer Joohmann ferraardigt getuigt van nette afwerking en fljjne opname Do portretten van H M zyn verkrygbaar bg de wed A Quant op de Kleiweg alhier Bedankt voor hei beroep by de Gereformeerde Kerk te Nienwerkork a d IJsel door ds F Droit te Vlaardiogen Voor de vacante betrekking van onderwyaer te Waddiugaveen aan schoot D op een aalaris van 550 gulden deden zich tot op dit oi nblik nog geen sollicitanten op Het afgeloopen jaar leverde voor vele jongelieden die zich hadden voorbereid om denwerkkring van kommiea der belaatiogen tekiezen een groote teleurstelling op daar hetelk jaar gebruikeiyko examen achterwege bleef Ook 1895 sch Dt het lot van 1894 te deelen daar de oproeping voor het examen wolke gewooolijk in December geplaatst wordt nogniet is verschenen Oooi de afschaffing ofvermindering van zout en zeepaccgos patentbelasting en personeel kan men met het indienst zyade personeel van ambtenaren zekerz n doet bereiken Zou men echter om verdereteleurstelling aan hen die zich voor kommiesbekwaamden t voorkomen niet kunnen berichten of dit examen at of niet en wanneerhet zat plaats vinden Arnh Ct c Uit Amsterdam meldt men Het wordt meer en meer waarachyDlgk dat de re giftigiof van het dien tmeinje vnn den FEVILLEIOJM Be Sdiim van Nelly Sevitt Naar ket Engelteh S De joQgate lOon waa naar bet uiterlyk het evenbeeld zyaer moeder en zij moeten la karakter ook veel overeeDkomat met elkaar gebad hebben waat toodra hij oud gvooaf werd om de rampen die zgne f ilie petrotfen hadden te b grgpeo bogoD fay weg te kwynea evenaU xij totdif t men hem naast haar io ket graf legde De oude man leefde nog en werd in leven gahou den door de zorg voor het bulpbehoeveDde achepaal dat daaraan alle bekoorlijkheid voor hem benomen had De roeasohen plachien te zeggen dat hü met den dag ruwer en stroever in zijne manieren word totdat iedereen eiodelgk bang werd om met hem Ïd aanraking te komen en zoo leefden zy eeouam voort tot aaa het einde bjj en de krankzinnige en verk k scheea ket dat bg voor haar gespaard blerf aoo laog atf sq zijne zorg noodig had want een waek aadat zij stierf volgde hjj haar in het graf M aoeaii wq gezegd hebbeo werd het oode buis sa gsdotan ca bleef leeg staan Haar ik laoet aiet rergetea te vertellen wat nie and aan de weet had kunnen komen voordat de dood van de oude Devitt zulks aan hen verried Nrily had eea dochtertje dat tan bui van de familie karar moeder gebcwea ea grootgebraeht waa ea waaraan de oude man het veisige dat hem van ihaiiiaothandfllaar Maodel een geval vau zelfmoord ia goweest Men heeft in de kamer waar men het meiaje aantrul eene flesch met koningswator en daarbij w kopje gevonden Tevens is reeds aan het licht gekomen dat er eene liefdesgeschiedenis in het spel is g weest Intusscheo is het onderzoek van het braaksel nog niet geëindigd De justitie te Amsterdam beeft gisteren niet zouder moeite beslag k S P inboedel van tleens den bekenden voorzitter vau de aati belastiogvereeniging Reens zelf is tot bewaarder aaugesteld ran de in beslag genomen goederen die binoen enkele dagen wegens belastingschuld in het openbaar zulten worden verkocht De rechter commissarii van strafzaken te Eotterdam Verzoekt te worden bekend gemaakt met de verbiyfptaats van Louis Schattiug 23 jaren dagblad correspondent laatst gewouod hebbende te Rotterdam tvgen wien rechtsingang met Itist tot instructie is verleend ter zake van het tft zameu en in vereeniging uitgeven van gexohriften van strafbaren aard Weekblad De Vlinders De zaak van den moord in Auguitos jl te Busaum op het doahtertje van den heerMeiU dera gepleegd zal eetaft in de maand Februari voor de rechtbank te Amsterdam worden behandeld De instructie in deze laak is namelgk heropend urn nog eenige nieuwe getuigen te hooren De kanonnier Koeteman heeft bekend de dienstbode Henrieite Momber blijft echter alle schuld ontkenuen Door de politie te Harderwjjk is aangebonden zekere C M molenaarsknecht te Nammeu Kreis Minden wIdds nitlevering als z inde verdacht ran moord gepleegd te hebben op eeo herbergier in zgne woonplaats door de Prni sische regaering verzocht werd Gisternacht brandde te Tilbnrg wyk Oerle de groote hoeve van den landbouwer De Brouwer geheel af alleen het vee werd gered Alles was tegen brandschade verzekerd Gisteren zakte een kind te Binnenwgzend iijem Westffoud door het ijs en verdronk e h middags werd een jongeling K A oud 28 jaren hot slachtoffer van z jne onvoorzichtigheid Op de Lntjebroekerweel ryJfnde zakte Kijua BpaarpriuniDKHn ovirgeblaven waa vermnakie met de uitdrukkelgke bepaling dat zy nooit in do nabijheid van Wyndburst zou komen maar tot bet einde haara leven in hare geboorteplaats blijven Niet lang daarna stierf ook de oude Lady Zg kwam ellendig aan baar einde naar ik gehoord heb want ik kwam in die dagen niet dikwijls op het kaateel Ik was juist getrouwd en geheet vervuld met mgna huïaboudelgke bumoeitngen bovendien bad de haiahoudeter liever utet dat men dikwijls op bet kasteel kwam waut de oude Lady soheen ffuit te knijpen rooals man het noemde en zij had dikwgls hevige lenawtoevallon die ben die haar oppasten met suhrik varvulden en zg wildeu r iet dat in de stad bekend werd Haar kleinzoon was jaren geleden in het buitenland geatorveo en er wai niemand anders overgebleven dan de Lady s om de eer des haizM op te houden Aan dece Lady s behoorde bet huis van Uevitt als eeo gedeelte van de bezitting Wyndhursi maar toen Jenny mij op het dookljeeld bracht om dit buts te buren wendde ik rag lot de zaakgelastigde dier damus Deie was een man op jaren en in geldzaken doorkneed Niemend was in al dien tgd hg hem gekomen om bat huis te huren toob beschouwde hg het zoodra bij bemerkte dat ik geneigd was om het te huren als eene ernstige zaak en begon over de waarde van het buis en over de roordeeten van z ne ligging te spreken Welnu Mr Willet I zetdit ik gg weet evengoed ala ik dat het huis to een kwaden naam ataat dat er in Wyndhurst niemand is die daarin zou willea woneo al kon hg het ook voor mat hurea behalve ik Als gg geneigd sgt on het hois tegen hij düor het ij ea verdween in de diepte 0 schoon raeu yn hnlf roep hoorde was geene redding mogelijk Een zoon van den landbouwer B teSpierdyk is by het schBataenrgdeD door het ys getakt en Terdronken De in verband met de grens regel ing te Rotterdam uoodig geworden G raeeuteraudaterkiezing uitteraard reeds Iwlaogwekkend doordien er vau een geheele teruieuwiug sprake ia belooft nog gewichtiger te zullen worden aangezien verscheidene leden van de code garde hun post zuUeo verlaten Reeds geruim u t d liepen er geruchten dat zoodra de nieuwe verkie iog zou zijn uitgeBchroven eenige der tegenwoordige ludeu hun mandaat neder zouden leggen Dat hun aantal zoo groot zon z n wua ovenwei niet vooroit te tien Het zekerheid kan thans wtirdeu me gedeeUl at slecbts 29 van de tei enwoordige ledenbereid znllen worden bevonden eventueel opiiisuw zitting te nemen terwyl daarentegende overige 9 de heer Vermnes had reeds bedankt niet meer in aanmerking weosohen iekomen Het zyn de heeren F B s Jacob A Milders H V B Molenaar mr W Baarlz A Plato G Th Philippi J V Wierdsma A de Braijne e Joan van Volleuhovea Van den baw s Jaeob d a borgeaaeater was die te verwachten ook het heengaan vande heeren Milders en Molenaar de eerste botoudste lid in jaren dd tneede voortdurend vanslechte gezondheid is niet rerwouderlyk Waarom intusscheo de anderen heengaan waarTan de meesten in de kracht der jaron terwijl sommigen ran beu tot de meest bekwame leden van onzen Haad behooren ianiet duidelijk Varmoedelyk ataat hun vertrekin verband mtt bun drukke particuliere zakenHoe bet ook zy 7 abdicferen en hunplaatsen zullen door anderen moeten wordeningenomen Natuurlyk ddt voor enkele plaataen inwoners van KraUngen en Charlois ioaanmerking komen Zijn wy wel ingelicht dau vbynt men al thans van liberale zyde geneigd om in verband met het inwonertal der aan te hechten gemeenten aan Kraüngen 3 en aan Charlois hoogstens 2 plaatsen af te staan Voor de eerste gemeente schyoen van dezelfde zyde tn aanmerking te komen de hee ren F W Thorbecke P Lambert burgemeeater G W Dixnn A Ketting en J M VoorboetTfl eu voor de tweede de heeren mr J D JË van Blommo tiin buigemeester H J Bonn fn dr Ilrn ksmi een billijken prgs uuu mg Ie vurhurjn dan wil ik het wel hebbuu eu dan utl ik liet scbooiimuken en in orde brentïeo hetgeun zuker wüt een heel karreweitje zal zijn als ik er na afga hoe het er van buiten uitziet Hg herode en sprak met mg een poos ovur de znak en stf mde er eindelijk in toe hut buit vuor vgf jaren aan mij te verhuren welk voorstel ik om de waarheid te zeggen bgna niet durfde saniiemen Als ik bet nog eens orur kon doen dan zou ik hel hnorcontract liever op het kantoor van Mr Willet galaten hebben dan mg als buiirderes te verbinden toen ik zag hoe verschrikkelijk bet buis er uitzag zoo vol slot en vnilnis was het en zoozeer wat hol licht ei verept rd döor de planken die er voor de gebrokeno ruiten gespijkerd waren Maar zeep eu water en bozensen boenders brachten er maer toe bg om mg met mijne uïuuwd woning te verzoenen dan at de gulukwenschingen van Mr Willet dat ik het zoo goedkoop gehuurd had Junny en ik gingen met een vasten wil aan hrt uerk en zoodra de glazenmaker de gebrokene ruiten gemaakt bod maakten wij doze schoon en schrobden de vloeren en boenden de kozgnec af totdat alles er weer knap nitzag Het was een groot huis veel te groot voor ons maar wij dachten dat het Irater waa te veel daa te weinig ruimte te hebben en nadat wg de derde verdieping scfaooogemaakt hadden sloten w deze geheel af en stelden ons tevreden met de eerste en de tweede verdieping Er waren drie ferme kaaien naast den winkel rn de gewezen bakkerij ea wij hadden genoeg ruimte on ons overdag te bewegen terwijl vq de beide bovenkamers voor slaap 01 tT aan samenwerking tusschen de twee Uotterdameche liberale kieavereen tngeo gedacht wordt is uog niet bekend dear t eide nog niet vergaderd zyn geweest De wenachelykheid hiervan mag erenwel worden uitgesproken daar de pogingen door de korkelyke partijen in het werk gesteld om daam te werken geslaagd fohyueu Wy boorden althans dat de R K kiesvereeniging tIRecht en Ordec in haar gisteravond gelmuden vergadering besloten beeft met een gecombineerde caadidatoulyst met Nederland en Oranjet n de Cri teiyk Hi t rische kiesvereeuigingc op te tredi u Van deze lyda worden nog geen nieuwe namen genoemd Gewezen mag er ten slotte nog op worden dat onder de leden die niet meer in aanmerking willea komen niet behoort de heer A de Monchy wethouder ran publ werken zoodat de reeds hier en daar verkondigde meeiiing ats zou de burgemeester van Charlois tot wethouder van publ werken zgn uitverkozen wel een praatje zat wezen teuty mocht blykeo dat da heer De Monchy wet raadslid doch geen wethouder meer wil zyn L O M O K De Jav Ct c van 7 Deo lehryft t Een heden van generail Vetter ontvangen telegram meldt het volgende Ue voornaamste Sasaksche hoofden zyn op afroepen au op eene v r ailering hunne be langen met beo te bespreken Sommigen voldeden reeda aan die oproeping terwijl d anderen in aantocht zyn tot de eenten be hooren Goeroe Bangkal en Mavri Hapian van Praja vergezeld duor Datoe Pangernn Laatatgeuoimde vertr jkt 9 dezer naar Batavia Vijf dezer marcheerde eene colonne sterk anderhalf bataljon een sectie bergt m sectie genie benevens eenige cavalerie van Tjakra negara over Tjermin naar Benghal en keerde te elf uur voormiddags terug Overal was de bevolking rustig niets byionderi werd waar genomen De burgemeester der gemeente Vryenban verzoekt opKporing en bericht van G J W infenteriat in garnizoen te Delft die zich beeft schuldig gemiiakt aan misbruik van vertrouwen en Shdert voortvluchtig is Hy is vermoedelyk naar Antwerpen uitgeweken Te VlissingQo zal eene nieuwe Vlissingachs provinciate coorant worden opgericht Ëene Rorterdaimche Srma genoemd wordt de firma Nygh te Rotterdam zoo aldaar eene handelsdrukkery vestigen en daaraan genoemde courant verbondeo kamers güliruiktttn uu de twuu kleinore aoiiterkamers nm er onui kluerea uf luts nndurs dat wij niet alle dagen gebruikten in te bewaren Wij brachten hel eent deu winkel in orde en behielpen uua met onzen kleinen voorraad van vruoh ten lotdot Wilt met eene volle lading daarvan zou lerugkomea daarop richtten wij de achterkamer tot huiskamer lu en zaten daar als ons wtrk afgedaan was en wg niets anders te doen hadden dan op daa winkel te passen Wg kregen al dadelgk rericbeidens bestellingen van hel kasteel want de Lady s waren al lang verlangend geweest om een einde te maken aan de praatjes als zou het in het huis van Devitt spuken en schenen ons gaarne voort te willen helpen door ona hare ktandieie te soheaken Zoo verliep de eerste week vsn ons verblijf in dit huil en daar wjj niets gezien of geboord hadden lachten wij om da vragen vae de mouKben die er m den winket kwamen en die vrnmd opkeken toen zij hoorden dat er niets van het spokrn aan was tiet doet mij pleizier voor oom Will zeide Jenny toen wjj daar bgna veertien dagen gewoond hatlden en verwachtten dat hjj binaen weinige dogen thuis zou komen Oom Will is zoo vroulük en opgeruimd en het zou das jammer zfjn ats wg ham bg zgna terugkomst eenige onaangename ondervindingen moesten mededeelen W hebben het bier zoo goed naar onzen zin dat hij wel geen woord zat spreken over de geraobtan die er OBStrMt spoken in omloop Zgn