Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1895

Gisterenmiddag genalitöo de kteederen van een z wjarig meisje in de school der zusters vbd leD H St Liiiibertna aaa den Lagea Zeodyk te Eralingen ia brand doordien het kind te dicht bg eene brandende kachel stond Zg liep door angst gedreveB naar bait n en stond al spoedig in lichte laaie Eeoe Trouw bad de tegenwoordigheid van ft st een wollen doelt over de kleederea ran het kind te werpen waardoor de vlammen werden gedoofd Het maisje bekwam in het gelaat ernstige braodwondeB Dr Bnrkeua verleende deeerfcte geneeskundige botp ïn iDe Tel finden wy een artikeltje ouderteekend namens de gpzelleu vau Paal C Kaiser W F Lncas dagraeesterknecbt enP J Tan Droatbagea nachtmeesterkDecbtc dat doet Tragen of het doel ook is Toorbljgettchoten Het laidt als Tolgt Üe toestand ia voor Telen sinds do gedwon gen Zondagsrust niet beter geworden Wy waren Troeger zeer teTredeu de gez Hen dia by ons op den dag werkten waren Tanzelf Tan Zaterdagarnnd tot Maandagochtend vr en 7 j die in deu nacht werkten hadden ieder om beurten in de week een Tryeo tyd Tan ees endertig uur daar hadden wy ten rainsie wat aan Alles ging geregeld zgn gang ook de cliënteele was best teTreden Nn echter is alles gekeerd we hebben Zondagsrtijit maar om die te verkrygen moeten wü Zaterdags dubbel werken Er wordt wei beweerd dat de patroon dan meer gezellen un moet nemen docb dit geeft nint vefl die noodhulpen doelen alle n in deo handenarbeid maar de zorgen roor meesterknechts roorlui ovenisten winkeljuffrnuwen en patroons bliJTea Verdubbeld zoodat wy in plaats an die Zondagsrust te genieten onpleizierig zyu door overspanning UÉd dankzeggende voor de Tertemde plaatsruimte eindigen wij met te zeggen dat w j erg in ons schik zouden ryn deu werktyd weer terog te hebben zooals voor de werkstaking Bovenstaand scbryven w j niet Toor den patroon mssr uitsluitend TOor ons zelf en ook TOOr anderen die dezeltde klachten met ons doelen De zaak ran de pepergooiers de aanranders Tan den gelddragar Post al den 24en dezer maand toot de rechtbiink te Rotterdam behandeld worden In dexe zaak zullen 6 getuigen gehoord worden Als toegcToegd verdediger is aangeweeen de heer mr Tb A Fruio advocaat en procureur aldaar By de behandoling der Btaatsbegrooting van dit jaar heeft de heer Bonman afgevaardigde TOor Hariingen in d Tweede Kamer de misbruiken in den boterhandel ter sprake gebracht Hy wees met name op reclames van kooplieden die beweerde onder contrdlo van bet ryksproefatstion te Wugeoingen te staan ofschoon volgens verklaring tbü den directeur prof Mayer geen fabrikaat van boter onder zyo toezichteiaat Inhet MaHnd blad tegen TerTalscbingeuc wus dit ergerlyk feit openbaar gemaakt met de büvoegiug dat in aldna aangeprezen botttr 50 pCt margarino was gevonden De heer Banman wenschte dat de Ilegeering in detStaatscourantc tegen zulke prak tyken zou waarschuwen door ht t bericht dut bvt Ryksproefstation te Wageningen geen boter onderzocht heeft en dal tegen zulk bedrog streng worde gewaakt door traiverrolging en ook door aanstelling van deskundige inapecteurs Onte grond zeide hy i i vruchtbaar onze koeien zijn wereldberoemd de nieuwste vindingen op het gebied der zoivelfubricage Worden door onze fabrikanten toegepast en OQze Knivelproduoten moeten dus op de bui tenluodsche markten kuuueu conourreeren t M gen die van andere vreemde producenten Als zulke knoeieryen niet worden vervolgd merkte de heer Bonman terecht op kaD dat nifit ntidors dan den eerlyken bnndel byna Directe Spoorwegverbinding met UUUUA Wlulerdleiist 1894 i 5 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwicta OOUDA aOTTlHDAM 7 10 11 61 1 68 1 061 18 IM8 1 11 IIOTTBRDAM 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 e ud Uoordrooht Nieuwerkurk 0 i lle Bottardtffl Aottoidam Otpdl KUiwnkuk Maordndit Boud 7 80 8 10 4 08 4 40 DEN HAAS eOCDA Hige 6 48 7 10 7 48 8 30 9 18 48 lU U 11 8811 161 Voorb 6 64 1 44 1 49 10 80 1 68 10 88 8 04 10 41 f 8 0 9 68 10 1810 8111 0811 461 10 8 46 8 18 4 18 4 48 6 1 6 47 7 49 8 86 10 1 U T B C B T G O B D A Ulreoht 688 7 60 9 9 68 11 84 11 01 11 60 8 10 8 10 8 814 48 6 80 88 8 09 8 608 19 10 84 Warden 8 68 8 11 10 16 11 60 18 86 8 48 4 16 6 47 ff 8 119 84 W ll Ouduw ter 7 07 8 19 10 14 ff 4 14 r ff 9 18 f Goudl 7 80 8 8 34 10 87 18 08 1 81 8 60 4 87 6 10 7 08 8 41 88 ll I AMöTïlDAlleODDA A t du WD 6 10 8 16 9 66 11 86 11 8 8 88 4 18 4 I U IM oïSrr 7io 9 04 10 44 18 18 11 48 8 8 MO 8 8 8 11 U Soldi Oud w WMTd Utnalit Ooiida im terduA Wp 7 6f wanhopig makeo en twgfel wekken of er ooit een pinde aan mI knuieo Zoo noodig moet ook de straf worden verscherpt want ttegunover de duizenden guldens die op onrechtmatige wyze worden verdiend door vervalsching der waar kan niet in rekening komen bet betalen van een boete van f 100 die men zich gaarne getroost Men zal gevangenisstrof moeten opleggen De minister van justitie was in zgn antwoord niet zoo toeachietelyk Hy zag er nog al bezwaar in aan zyn departement te laten nagaan of in advertenties onwaarheden voorkomen om dan daartegen in de Staatscourant te laten waarschuwen Daartoe ware dan wel een afzonderlyke afdeeling noodig I Openbaarheid aU nu aan die gevallen gegeven is door bespreking o a in de Kamer kwam hem geschikter voor Ëen verTotgiog kon bezwaarlyk zyn ingesteld voor een geval dat pas bekend was geworden en zooder dat by het openbaar mmiiflerie een kla ht is ingediend Het tMaftndblad te n vervalschingen geeft een afdruk van bet gevoerd Kamerdebat als bijltige by het Januari nummer en voegt er eenige opmerkingen by Niet ten onrechtd wordt daarin gezegd dat geen nagaan vun alle advertenties werd verlangd maar alleen optreden der regeering in een bepaald geval Wanneer zooala hier misbrnik wordt gemaakt van den naam van een ryksinst Hing en daarop zooals in het Maandblad van December ia gewezen ligt het ook nanr ons voorkomt op deu weg der Regeeriog het publiek te waarschuwen De redactie vaa het Maandblad die zich verdienstelyk maakt door dergelyke kuoeieryeo publiek te maken zal het departement van justitie of welk ander departement het aangaat voortaan wel willen den weg wyzen door toezending van een exemplaar waarin dergelyke gevallen ni Ciiien worden vermeld Het Maandblad vraagt verder terecht of nirt brt o enbaar ministerie geroepen is bandeleii op te treden als suilke gevallen worden ge ignitiee d Ook bet Op Min kan niet de juisthtid van alle aunonces onderzoeken maar waiiut ur zooals iu dit geval een zitak in vele b ml n iH besproken behoeft het toch niet op de MHcht vun een benadeeld te wachten Kau tegen straffeloosheid vau zulk bedrog niet met c e bestaande middelen gewaakt worden dun b staat er blykbaar behoefte nan beter toezicht op de uitvoering der boterwet en behoort aan het verlangen van den heer Bonman lot instellen van inspecteurs te worden gevolg gegeven Of is er reeds een vervolging ingesteld tegen de peraonen wier namen de ne Bouman op 10 December in de Kamer uit het Maandblad heeft gouoemd V B en W vau Leeuwarden hebben aan den Raad een voorstel ingediend naar aanleiding vau ondeiNcheulene adressen van vereeiiigiogen geuootichappen personen enz tot afscUaÉug van de kermis Kve uils in 1893 zyn B en W nog ran meeuiug dat de afschaffing der kermis niet door het gcnieentebetaiig geboden noch wenscheliik gemaakt wordt Voor eeu groot deel der bevolkiug der gemeente in de kermis de eenige uitspanuingstyd gebleven gedurende de eti tyd bestaat voor hen de eünige gelegenheid om t kuuuen genieten van voorstellingen van verschillenden aard die zich anders nieï voordoen of voor bon onbereikbaar zyn Zy ontkennen niet dat de kennis ook hare chikduwzyde heeft maar bet komt beu voor dat die door de adressanten zeer overdreven wordt voorgebteld Ëen ander motief voor het behoud van du kermis is gelagen in het voordeel dat vele neringdoende ingezer niin nit de kerniiM trekken Op die gronden stellen B en W voor de verzoeken tot uibCh ifBng van de kermis te wijzen van de ban De minister van GOUDA 11 18 10 6 11 01 Il OB 11 18 11 16 8 85 8 40 8 47 8 64 1 01 a io 01 IS 81 t l 86 7 16 7 81 7 81 7 4 7 66 8 8 10 6 1 6 88 8 81 Binnenlaodscbe Zaken be 86 10 7 16 7 47 7 8 18 B A o 8 07 DEN 7 48 10 08 10 11 1 87 10 41 11 11 ll i l ll 64 ï m 6 6 V46 7 6 6 7 18 8 1 87 11 06 11 1 4 67 1 0 1 11 1 17 1 1 l Sl i ll ll l e i 11 se 16 6 66 C 4I 7 4S 10 10 10 1611 88 11 48 Ool d 7 80 8 861 00 Z M 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 Z Z011W 7 88 8 68 N dL d 8 01 Voorb 8 07 a oa Hiigii 1 ii 8 10 Ó7 n 87 11 41 18 61 1 88 1 67 4 16 6 4 47 6 1S 6 67 7 46 8 88 10 14 6 87 7 6 10 17 6 06 6 46 17 8 07 8 66 10 86 8 86 8 407 68 8 0 8 81 10 06 10 19 10 66 11 48 1 18 1 613 18 6 80 64 U O 1 97 6 617 08 8 18 10 80 11 17 1 46 3 07 8 18 7 18 8 11 8 41 9 10 61 11 46 I iO 3 i8 S S8 3 60 6 19 6 11 t6 8 18 9 11 10 68 O O U D A A MKTEKDAM 8 81 9 10 10 08 10 16 18 11 1 11 4 47 6 18 7 46 10 14 4 40 10 66 11 19 l 8 40 1 41 8 81 9 41 11 18 toogt in antwoord op het rapport van bet onderzoek der afdeelïngen in de Tweede Kamer nogmaals dat het subsidie van art 59 der begrooting niet door de gemeenteraden mag beschonwd worden als aan eenvoadige sloitpost hunner begrootingeu en toont aan dat mtt het oog op de gemeeuteo Opntertand en Westellingwerf inderdaad van verwaarloozing der huiahoading moet wordeu gesp okeo Voorts wordt uiteengezet dat toepassing van artt 144 der Grondwet hier het eenige middel tot verbetering is Uit de begrootingeu dezer gemeenten van 1886 tot 92 wordt bewezen dat het beheer niet zuinig is geweest en nu na 92 is blykbaar getracht de noodwet al te ruim toe te pasaeü Bjj de gedeeltelyke verwaarloozing is gedeellelyke opdracht der bevoegdheid van de gemeenteraden aan een andere macht volkomen rationual zoo verk aHrt de Min ster Verder wordt het ontwerp tiangevuld met de volgende alineaas in art 5 Wordt een nieuwe ontvanger benoemd dan worden in het daurtue strukkend besluit de aard en het bedrag vaa zyn borgtocht bepaald De burgemeester zorgt dat de ontvanger zyn ambt niet aanvaardt vóórdat hij dien borgtocht heeft gestald By het aanvaarden zijner betrekking legt de volgens dit artikel benoemde ontvanger den in art 108 der gemeentewee voorgeschreven eed sf in banden van deu burgemeester in tegenwo rdigheid van den commissaris der koningin Een krachtens dit artikel benoemde gemeeuteambteuaar knn niet dan met onze goedkeuring door deo gemeenteraad worden geschorst of outdiugen Woensdag trad de heer Kerdyk lid dor Tweede Kamer te Zaandam in de vereeuiging van Vooruitstrevende liberalen op om deo po Uieken toestand te bespreken Spr gaf een l eechiedenis van de liberale party sedert 1848 aan haar waren veel hervormingen te danken en door haar zyn wy ook gevoerd tot de nitbreiding van kiesrecht Over art 80 der Grondwet hield spr een beschouwing in deu bekenden gee t der Takianen waarna hü uïteeuzette het verfchit tusschen da progeSHitische liberalen die in de party bleven oui de party vooruit te bewegen en de radicalen die uittraden Al is de verdienste van de eersten niet qering de laatsten hebben het blykbaar by het rechte eind gehad Thans i de liberale party uiteengevallen Uit de Liberale Uuie die door spreker vordt io bescherming genomen ayn de cooservFitieven heengegaan Het program dat thais door de liberalen taX worden voorgesteld moet een bindend program zyn Het ontwerpen van zulk program moet zyn vryzinnig democratisch sociaal en sociaal politiek Mr Kerdyk werd na zijne rede heftig bestreden door de sooiaaUdemocraten Appel en Hermans die betoogden dat de liberale party de party van deu geldzak is en door den voorzitter der verg idering dr Vreodenberg die de liheriile party wil neerhalen haar geen bestaan meer gunt De heer Kerdyk repliceerde kortelyk waarna de heer Boer afgevaardigde der Tweede Kamer vau het district zich verdedigde tegen de bescbuldigiog dat hy nog n ets heeft gedaan voor de armen Spreker zei dat hy praktisch is en dat hel thans geen tijd is voor redevoeriugen 6 68 8 08 10 8 17 8 88 1 80 4 60 4 67 8 04 6 11 6 10 146 1 66 1 01 1 0 1 16 1 14 8 61 1 44 4 10 0 O D D A 11 60 11 10 11 08 18 40 1 48 10 18 N d L d6 6 Z Ze W 08 Bl Kr 14 Z f H l Onudi 80 7 60 8 18 Men schryit uit s Hertogenbosch Nu de wiotervorst de watervlakte die om dezen tyds des jaars onze stad omringt in eene onafzienbare yabaan heeft herschapen vertooneu de anders allesbehalve aanttekkelyke lÜeteldonksche moerassen c eeu leven en eene beweging die weldadig i andoeu ook al neemt men niet direcct deel aan het yavermntk dat daar in den namiddag in vollen gang li terwyl tal van baanvegershanden den voormiddag benuttigen om alles weer voor het verwacht wordend pnUiek in gereedheid te brengen Kn al is het ook een feit dat men once stad dezer dt en in geen enkele rishting kan verlaten zonder da gybanan en de ieh daarop vermakende jongeen ondeloi te pMseeren by die het vermaak in sgn grootste niting il sien behoort den weg ia t aUan die oiinr de Langstraat geleidt want daar itoat de gstentt ea tal van gatentjee of wat daarop Qiag getgken daar rydt Cordea de befaamtk Cordaa en daar tr t men £ Doch de niet minder befaamde Enoch Wie Den Bosch op ego best wil sten kome thans eeu kykje nemen en meê doen Gevaar is er niet t is alles ondergeloopen land Volgende geheimzinnige geschiedenis verhaalt het Nw8 Dinsd avond omstreeks elf uur hoorde een wandelaar die in het Vondelpark te Amsterdam liep plotseling een schot Tillen gevolgd door het roepen van Moord moord De roepende bleek een vrouw te zyn die met opgeheven armen gliaga voortschreed £ r viel een twrede schot en de wandelaar zag de vrouw vallen en een man zïch met haastige schreden verwyderen rcepende iïk bob het niet gedaan U De wandelaar die een meisje aan den arm had en door deze weerhouden word zich met het tooneel dat daar op eenigen afctand voorviel te bemoeieu ging zoo spoedig mogelyk de politie op het Leidscbeplein waaiwbuwen Daar het gebeurde evenwel onder NieuwerAmstel had plaats gehad moest bg by de politie van die gemeente zgn Eenige linten van N Amstet begaven zich nu met hem naar de door hem aangeduide plaats en toen men daar aankwam was er hoe men ook zocht nog van den man nog van de vroow iets meer te bespeuren Zuo is die ongelukkige nog altgd hangende greosregelingsquaestie wellicht oorzaak dat dit geval wel nooit opgehelderd zal worden Toen gisteren avond omstreeks half 7 de bureaulist van het tooneelgezelschap van dra heer A vau Lier uit Amsterdam dat in Kunstmin te Dordrecht voorstellingen geeft van De Levende Brug in zgn bureau terugJle rdA en met zyn sleutel de lade opende waarin by teu 4 uur zyne boeken kaartjes en gelden van verkochte kaartjes geborgen had kwam hy toe de onaangunauie outdekkinï dat men van zijne afwezigheid had gebruik gemaakt om een gedeelte der gelden te ontvreemden Nadat de dief kennelyk vergeefs getracht had het slot der lade te forceeren heeft hy met behulp van een scherp voorwerp den bodem der lade ran de eene zgde nit de sponning weten te wringen en een gedeelte van dien bodsm af te breken waarna by waarscbyolyk getracht heeft het mandtv met geld door de opening naar zich toe te trekken maar te oordeelen naar den verwrongen staat waarin dat mandje in de lade werd gevonden is hem ook dat niet gelokt Zooveel als hy van het g ld kou grypen omstreek f 150 aan specie schijnt by toen uit bet mandje genomen en zich daarmede verwgderd te hebben Dat de diet nog eeu vry beduidend bedrag in het mandje heeft achtergelaten is waarSLbyittiJk eeu gevolg van de overhoasting wnarmede hy moest te werk gaan en de vrees voor ontdekking Hoogstwaarschgnlyk is hg door deu gang der woning vau deu kastelein in het afgesloten bureau weten binnen te dringen met behulp van den daarop passenden sleutel eu heeft hy het ook aan die zijde verlaten de sleutel moet althans in het slot stekende gevonden zyn Van den diefstal ia terstond aangifte gedaan by de politie die onmiddellyk een onderzoek instelde en dat heden heeft voortgezet naar wi hopen met gunltig gevolg Tgdens een der vorige opvoeringen van De levende Brug toch werd eveneens diefstal gepleegd nit den zak eener in de kleedkamer ichtergebleven bro k van een der spelers werden toen een 8 48 9 40 11 08 11 10 9 47 ff ff f 9 64 ff ff 10 01 ff ff 9 08 10 10 IIJO lUO 4 46 6 81 7 01 8 1 8 41 4 86 f 7 17 ff 8 10 6 08 7 84 ff 6 0 V 7 81 ff f 6 16 6 61 7 87 8 80 ia o 46 8 48 4 164 48 6 177 8 06 9 8 4 48 7 08 F f 7 11 ff 8 7 M ff 8 81 f 7 88 f 8 0 7 81 10 gouden vingerriog benevens eenige stoiTerijeanit eene portemoonaie ontvreemd zonder datbet tot dnaverre gelokt is den dief dier Toorwerpan in handen te krggen D C De in de nieuwe Begstraat te Spaodau wonende werkman Höppner stuurde op Onde jaarsarond zyne Trouw onder een roorwendset naar zyn toboonziuter Gedurende haar afwezigheid rleed hy vergif in een vloeistof en noodnakte xya kinderen een meisje van vyf en een knaap van acht jaar om er van te gebruiken Hg self dronk er eVeneens van Toen de vrouw twee uur later tehuis kwam was de deur van binnen gesloten Nadat men die met geweld had opengebroken vond men den man en het meisje reeds dood de knaap gaf nog zwakke teekenen van leven en rertelde na tot bewostzyd te ztjn gekomen het gebeurde Höppner was langen tgd werkloos geweest en verkeerde io grooten nood t geen als de aanleiding tot zyn noodlottige daad wordt be Bohonwd Te Tiefwerder lu de nabybeid van Spaiidau heeft een caer geheimzinnig voorval plaats geTondej £ en burger der stad die de jacht in de omstreken geparht had ontwaarde onlangs onder het jagen op e n weiland eeu zwerm kraaien Hij begaf zich naar de plek en vond het lyk van een kind waaraan de kraaien reeds te gast waren gegaan Da man deed onmiddellyk oangiflEe van het geval Het bevel werd gegeven om het Igk weg te haten maar toen men op da plek kwam was het verdwenen en het ia ook niet weder teruggevonden Men heeft nog geen enkel spoor gevonden waar het kan gO bleven zijn Gisterenavond is in de eleriug onder Hillegersberg eeu knaap van 12 jaar by het achaatsenrgden verdronken Zyn lyk U naar de ooderlyke woning in den Zwaanhals gebracht De trein snelt bet was Dinsdag het station Den Haag binnen om Z h aanstonds naar Delft te vertrekken Iedereen haast zich om eene ploatslte bemachtigen iedereen behalve een Delftsch student die al den tyd heeft Daar stelt de trein de portieren der coupes zgn reeds geBloteo zich in beweging mynheer springt naar een coupé trekt aan een portierkrnk en blyft na eene achterwaart che b wi ag taan met de kruk in de opgeheven rechterhand terwyl de trein voorstuifti De stadeot wilde dadel k van de kruk een souvenir maken door aankoop voor veel meer dan de waarde maar is tot heden nog geen kooper er van kunnen worden De zaak van H Miezerins de inbreker van den Stationsweg die zoo handig uit het Huis van Bewaring te Rotterdam wist te ontanapp n is verwezen naar de openbare terechtzitting évöneens de zaak der beide opkoopers G J W en G de W die ook in die zaak betrokken zyn Het 1 Maart 1894 tgdelyk hg de dd schotterg te Dordrecht ingelyfde muziekkorps onder directie van den heer L Dreasetaars waarvoor cU schattersraad f 150U op de begrooting nittrok maar waaraan de gemeenteraad slechts f ÖOO auhsidie toestond zal naar wg vernemen met 1 Maart a s ontbonden wordeu Doordien ook het muziekkorps der pontonoiers ontbonden ia is Dordt dat den naam beeft eene muzikale itad te zijn weder geheel zonder offieieele maaiek Het schip Drie Gebroedene schipper Reinders g laden met steenkolen i oergisternacht door een onbekende oorznak onder Leiden nabg den wal gezonken Wat nog nimmer gebeurd is heeft nu te Numanadorp plaats gehad Dur zyn twee panharingen gevangen Zg waren vet en goed van amaak Door den laatsten hevigeu vloed waren deze dieren zeker afgedwaald Gisteren ochtend kwamen op den Kralingschen Plas twee schaatsenrgders in vollen vaart tegen elkaar in botsing Ëen hunner viel zoodanig met het achterhoofd op het ga dat hy bewostetooB ble6f liggen Onder geneeskundige behandeling gesteld bleek dat hg een beraeoschnddicg had bekomen Uit Sluis wordt aan de Midd Gr gemeld Dezer dagen werd in deze gemeente wyk St Anna tor Muiden een berucht strooper dia in gezelschap ran twee andere liefhebbers batig was met jagen met de lichtbakken door het Sink optreden der manschappen van de brigade marechaossee alhier met Teel moeite gerat en gevankelgk Tervoerd naar Middelburg Dit gevaarlgk sujet van wien men verhaalt dat hy in BalgiS reeds 8 jaren tachthninatraf beeft ondergaan wegens het doodschieten van en boeobwaohter cal thans zgn gerechte atraf niet ontga p De schrik die door dne vangst in den omtrek teweeggebracht werd ia erenwel niet groot want Dinsdag aTond waren liefst by lichte maan in de onmiddellijke nabybeid dezer gemeente des aronda half negen nnr Wflder 4 peraonen aan het lichtbakken Z stroopten eerst een gedeelte of van deu polder Beoosten Seden en begaren zich toen naar den Groote Boom BuUeolandscli Overzicht De socialist Millerand hield io de Fransche Kamer eene interpellatie en vroeg de invrgheidstelling Tan den afgeroardigde GéraultRichard die gerangen zit wegens buleediging van den president der republiek De regeering stelde de quaestie van vertrouwen De door Müleiand gestelde motie werd met 309 tegen 218 stemmen verwor en Habert vroeg de urgentie voor zyn voomtel om eeu amnestie uit te vaardigen voor alle politieke misdrijven De regeeriog kwam daar tegen op eu de urgentie werd verworpen met 345 tegen 167 stemmen Vervolgens hield de afgevaardigde Dingues F zyne interpellatie over de verkiezingsschandalen van Toulouse De minister president Dupoy antwoordde dat een gerechtelyke instructie geopend is en de schuldigen hun straf niet tullen ontgaan Een motie om over te gaan tot de orde van den dag zonder meer werd door de Itegeering aanvaard en met 336 tegen 164 stemmen aangenomen Aan de Temps wordt uit Brussel geseind dat het tractaat waarb de Congo Staat weder onder beheer komt van België gisteren geteekend ia Uit Bndapst komt het bericht dat graaf hoen Hedervary niet gevraagd is in z jn poging een kabinet laam te stellen en daarom de opdracht aan koning Frans Jozeph heeft teruggegeven Heel reet verwachtiug heeft men van graaf Kbuen en zijn plannen niet gekoest rd De Vossiische Ztg zag vanden i beginne in hem niet dtm man dien Hongarije noodig heeft kKen hoffelyk man uit deu boogen adel die steeds bereid is te doen wat hem wordt opgedragen zoo karakteriseert het blad deu baanderh er van Kroatië doch die de eigenschappen mist om de leiding der regeeriog te aanvaarden in een land waar de vrijhei Jaideeën zoo diep geworteld zyn als in Hongarye Hg is veel meer eeu riet fiat bnigeud tusschun Weenen en Budapest staat dan de krachtige eik die deu toestand bebeerscht Ën daar bovendien de bevelen niet steeds van den monarch komen doch meestal van diens Oostenryksche omgeving zou de positie vraarin gruaf Khueo Hedervarj als minister geplaatst zo I zyn alles behalve aangenaam wezen Voor wie weet welk een sland aatigtieid Kolomau Ti a en Wekerle moesten loouen om tot stand te brengen wal zy zich hadden voorgenomen ia het duidelyk dat de meegaande graaf KhuenHedervary niet bestand zou zyn tegen de intriges der hofparty Thans beeft de koning graaf Szell met de vorming van een kabinet belast Indien nok deze niet slaagt de opdracht des konings te volbrengen is de kans groot dat lot ontbinding van het Huis vau Afgevaardigden wordt besloten een kabinet onder gri af Czapary of onder eeu der conservatieve partyleiders zou dan met de leiding der nieuwe verkiezingen worden belast Dy de verdere behandeling van hot Umsturzontwerp verklaart graaf Van Limburg Stirum dat de conservatieven het ontwerp toejuichen en de socialisten niet als eenige vertegenwoordigers der arbeiders beschouwen De heer Munckel waarschuwt tegen het noodeloos etellen van de justitie io dienst van de staatkunde De minister vau oorlog ontkent de be vering van den heer Munckel dui gnen bepalingen in het belang der krygs tncnt noodig zyn Thans is die tucht goed maar bet leger is niet totaal onvatbaar voor elke besmetting In de kazernen worden nn en dan strooibiljetten verspreid de schildwachten worden vaker aangevallen De minister van justitie betoogt dat bet ontwerp den bodem van het gemeene recht niet verlaat en dat in ruimen kriog de wet levendig wordt geweoscht Gelgk de Duitsche keizer een klein jaar geleden om het handelsverdrag met Rusland er door te krggen het gewicht van zyn persoon in de schaal wierp zoo schynt hy nu ook zelf te willen iagrypen teo behoeve eener oanmerkelyke versterking van de murine Plannen dienaangaande ztjn door de regeering wel al ingediend maar men mag zich misschien nog op meer voorbereid honden In Koningsbergen werd door deo keieer de atryd t en de omwentelingspartgeo aangehouden vöÓr men ran de Umaturz Vorlage iets afwist Nog nooit schryft Richter in do Freisinnige Zeituug is door een monarch zoo on middellgk op de beslissingen van de Ryksilagafge vaardigden gewerkt om hen voor aangevrnagde kredieten te wionen Nu dat is niet tegen te spreken maar dit daargelaten moet men zich verbaien over de kennis des Duitscben keizers ook van marine zaken want een paar uren tang beeft Z M er met de meeste gemakkelgkheid over gesproken voor een gehoor waaronder vela deskundigen waren Ongeveer dertig ministers hoogwaardigheidflbekleaders en afgevaardigden waren eergisteren de gasten vau keizer Wilhelm Onder de aanwezigen merkte men o m op den heer Luctuua minister Miquet president Levetzow de heeren Manteuffel Stumiu Aruiui Von Beuniugen Baerklin Hamncher en Jebsen allen leden van deu Kyksdag Ook da Cuotrompartij was door twee atgeva rdigdeo vertegenwoordigd De keizer liet zyn gasten eerst de kerstgef cbenken zien praatte daarna over koetjes en kalfjes en toen b ou zgn eigenlyke speech over de marine In de zaal waar men byeeukwam warende wanden met kaarten behangen en de keizer had zgn admiraals uniform aangetrokken zeker om tiet efifect Hy sprak voor de vuist deed met het stokje iu zyn hand nu en dan eenige aaowyziugen op de kiiarten en was volgens het ze fgen der aanwezigen het onderwerp volkomen meester De keizer behandelde alle maritime quaesties die tegenwoordig aan de orde zyn inde eerste plaats de verhouding tusschen de oorlogsvloot en de handelsniarine mbthetuogop de koloniën van Duitschland £ n op grond van statistieke opgaven deed de vordtelyke spreker uitkomen dat de Duitsche zeemacht niet sterk genoeg is om de tank te Verruilen die ran haar geëisoht wordt ook wgl de handel nn meer bescherming iu overzeesche lau en behoeft i Aao det slot beaprak de kei er den zeealag I in het verre Oosten geleverd waarhy de Japnnneezen eeu pluimpje kreger en hy eiudigde met deze merkwaardige woorden Doet vorst Bismarck den grondveijter onzer koloniale politiek op zyn 80sten geboortedag de vreugde aan de roor de vloot verlangde en uoodige geldep goed te keuren t Na de speech volgde het diaer en toen een gezellig fiamenzgu Vermelding verdient de opmerking vau den keizer dat by geen berel bad gegeven tot het weglaten van het opcchrilt Aao het Duitsche volkc op het gebouw van den liyksdag eu dat hy eerst uit de couranten van dat weglaten vernomen had Nocli de Ümsturz Vorlage noch de houding der sociaal democratie worden aangeroerd Eerst om half twaaU nam de keizar nfi cheid van zyn gasten ie zeker voldian huiiwoarti keerden muar by de behand liug van de ma i rinehegrooting daarvan dan ook moeten doen Mij keu Volgens een bericht uit Washington hebben Frankryk en Duitschtand bg de Amcrikasnsrhe Itegeering geprotesteerd tegen het odderzoek van mailbooten die voor de Vereeoigde Stateo bestemd zyn in Fransche en Duitsche havens door Amerikaanfiche artsen zooder voorafgaande kennisgeving aan de plaatnelyke auto nteiten DuitschlanJ dreigt zelfs de artsen te uilen rerhinderen hun opdracht uit te voeren 1 Men gelooft dat President Cleveland over dit punt een afionderlyke boodschap zal richten tot het Cnngren Tevens wil Cleveland trachten aan de Ënrupeei cbe Staten vryen invoer van ruiker toe te staan mits Amenktiaoscbe producten vry in Europa wordeu toegelaten Volgens telegrammen van de New Vor i Herald Iniden detuatructiün van de Chinee che vredeagezauten beBLsl da t China bereid is een kfijgeschatting te betalen en de onafbandelykheid van Korea te erkennen maar dat het stellig weigert eenig grondgebied af te staan Ilerichten uit Shanghai voorspellen algemeen het mifilukkeu van de vredesünderhaDdelingen PosterUen en Telegrapbie By voorkomende gelegenheden worde er de aandacht van het publi k op gevestigd dat vpor het vervoer io Italië vau de pakketten bestei jd om te Genua aan opvarenden van de stoomschepen der maatachappy Nederland te werden nitgereikt en de vervulling van de douaneformaliteiten in dat land in d n regel 3 4 dagen worden rereischt en hetderbatre zaak is om dergeli ke pakketten ten minste 6 7 dagen róór het vertrek van de bedoelde stoomschepen uit Genua ter post te bezorgen Benoemd 1 Jau 1895 Tot 2de klerk bij bet Hoofdbestu nr G van Stareren K J W Koch en H S Peters Vorplaatet 1 Jan 1895 De klerk der telegrapbie Istu klasse J Steera van bet telegraaf kantoor te s Gravenhogö naar het Hoofdbeiitunr 15 Jan 1895 De aurnumerair der posteryen D H J Viukenborg van Arnhem naar Oosterbeek 1 Febr De surnumerair der posteryen en telegrapbie L i Lgklema van Mydrecht naar Leiamer de vronwelyke klerk der telegrapbie 2e klasse H M Smit ran Rotterdam naar Amst rdam De verplaatsing van de commiezen der postergen 4de klaase P W Gerbera naar Am sterdam en E G Rgatenbtl naar Dordrecht gaat met wyiiging ran het rroeger bepaalde ia met 15 Febr a s Verlenging van verlof verleend wegens ziekte nan den commies der postergen 3de klaue jhr F H H Bosch tot 30 Jnni a s Eervol ontslagen i F br 1895 De vrouwetgke klerk der l stergen 2de klasse £ G Fledderns te 1 edf msvaart Overleden 18 Dec 1894 De brievengaarder P A Peters te Zetten 24 DebrierengaarderJ D Bakker te Winsom Pr 29 f De commies der telegrapbie 2de klaase J Jeawiet te Haarlem 1 Jan 1895 De onderdirecteur der tele grapbie M P F Born te a Gravenhage 2 De directeur van het telegfaaf kantoor te Hariingen C Vraockeu De Biitscho kolonie de Kaap de Goede Hoop il met 1 Imiuari 1895 toegetreden tot de Algemeens Poatvereeuiging auodat voortaan op de verzandingen uit Nederland voor ipemelde kuloute de porten van toepassing zyn welke voor verzendingen naar de overige vereeuigingslandtiu gelden nametyk roor brieven per 15 gram gefrankeerd I2j ongefraukeerd 25 cent voor briefkaarten 5 cent per kaart en cent voor elk formulier voor gedrukte s ukken monsters en papieren en bescheiden 2 cent per 50 gram met eeu minimum ran 5 cent voor monsters en van 12i cent voor papieren en bescheiden e lu de Kaapkolonie vastgestelde porten bedragen 2i d per half ons 14 17325 gram voor brieven 1 d voor de enkele 2 d voor de dubbele briefkaart d per 2 ons 56 003 gram voor dagbladen 1 d per 2 ons 56 693 gram voor gedniktfl stukken monsters en papieren en bescheiden met een minimum van 2 d voor deze InatRte Het recht voor aauteekening ia bepaald op 4 d en dat voor berichten vau ontvang op 2 d De Kaapsche pos tad min la tra tie geeft ch er geen scbadilooattelling by bet verliet van een aangeteekeud atuk op haar gr ndgebied De porteenheden art IV van het reglement op het Hoofdverdrag zyn aldus vaatgeateld 25 centimes = 2 d 10 = 1 5 = i De lyat houdende opgaaf van de landen die een honger port heffen voor een zeevervoer hoven 300 zeomylen zie bet boveiivermeld port vuor gedrukte wtukkeu alsmede de lyst voorkomeude in art IV vau Reglement zyn overuenkoicstig borenataaude gegevens aan te vullen Brieven en andere stukken alamedo pakketten bHvtemd vour bet eiland Madagascar kunnen tot nader order elechti ter ver nding worden toegelaten voor zoover ry bestemd zyn voor Tamatave of aan het postkantoor aldaar kunnen worden afgehaald De Nederlundsch Indische pontkantoreu Ëdi en TelokSeniawc in Atjeh zullen te rekenen van 1 Januari 1895 met meer deelnemen aan de diensten der poatwiisels en tol invordering van gelden op quitantieu in het internationaal verkeer De verzending van pakketten roet apekstagerswaren naar Duitschland ia thana onvoorwaardelijk toegelaten Alleen zjjn door ie geadresseerden van dergelgku pakketten enkele formaliteiten te vervullen omtrent welke ter plaatse van bestemming inlichtiugeu kunnen worden verkregen Art 4 van No 1228 dor Verzameling kan derhalve als vervallen wordeu beschouwd Op onnauwkeurigheden in de aangifte vau deo inhoud van pakketten wordt in Spanje strenge boete toegepast welke zelfa dan wordt ingevorderd als de belanghebbende do pakketten weigert Hierop ia de aandacht van het publiek te vestigen met de opmerking dat zella algemeene aanduidingen als Faryzer artikelen nouveautés scheikundige producten en dergelyke als onnauwkeurige aangifte in bovenbedoelden zin worden beHcbouwd WATERGETfJüEN TE GOUDA 1895 morgeni arondi lloog Laag Hoog Laag Vrgdtg 11 Jan 6 42 8 17 7 05 3 30 Zitordog 12 7 28 3 53 7 48 4 18 Zondig 13 8 09 434 8 29 4 54 M ndng 14 8 49 IU 9 09 5 34 UioKlag 15 9 92 5 54 9 44 6 09 Wwcidiig IB 10 6 25 10 27 6 12 Donderdag 17 10 55 7 20 11 2Ï 7 47 SPBINGTIJ deo 12en m en t 26en ar