Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1895

Maandag 14 Januari J895 338te Jaargëng No 6556 fiOüMHË mMNT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertendën tot 1 uur des midd De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys er drie maanden is ƒ 1 36 franco per post 1 70 AlzonderUjke Nommer VUF CENTEN Gognae fin Bois f X 40 U LHer Tf oooiTAo nur boib ▼ UI dt 8 oMU Anoarma VOrdt S I T Nllll TMS Ml A benuuuU llMMlun ran o JAUt Inhoud Toonüen Pji ttstt T ii Dr P W TiLN HAimZi BOOS V oafflsscb 4 f 1 80 üiWMMwd TfrktUtbMr h4t P H J V WANKUM J MELEëST Oosthavea firma Wed B 14 Gouda Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat j Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hüt is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen tpevalljg ontdekt worden die in da banden van een bekwaam gunoABlieer een goed sucoet hebben Was oiot Friesnitz de geleerde vettiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do ladende coeDsohheid geworden ii den eenrouilige hoor Henft niet een Zweedaoh majoor Thure Brand genaamd een middal tegen vrouwenziekten snn de haud gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelük heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesbüeren begint te worden F Ook op bet gebied ter beperking ran teuuwzieictefl begint er lioht te komen en ook bier is een weg geoptnd geworden die op de Beoroudigtta en nituurlijkste manier resuluton oplevert welke wel in staat zfjn de sedert jaren onveranderd aangewende eueeekuudige hulpmiddelen zoo als bijroorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdrisgon Ër zijn vele menscbun die noch ziek nocb gezond zijn en tooh klagen dat xlj itoh ia ttehaam en ziel alles behalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en £ o zich zulvon en anderen tot last zijn zonder bot te willen Vole worden geplaagdof door vreesegka angst of door droergsestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dau tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijden de ergstan onder hen aai verlamming vituidans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men up eiken leeftgd onder elk geslanbt en eiken stand vindt zgn zenuwziek en mia of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot rone dezer oategorien van lijders behoort en ingalioht wenacbt ta iTOTdan over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich nan AiusterdaiH H CLEBAÜf Co Heiligeweg 43 Kotterdaiu F E van SAAfTEKKOLFF Korti lloofdsteog 1 l trecht LOUUV Si PORTON Oudegracht h de Gaardbrug V SS voor wian een ondnrnclitenil Keachriftje over Zanuwiiekten en Beroerte Voorkoming ea Oeoesin gratia en franco verkrijgbaur gesteld wordt irtÏN s Patent H Stollen nin Ktiri Imnlrltt luiglltl Dter groM Brfolg fvi uitÈêr Patent H Stollen errungtn htt AnlMta lu rtrtehhdaim taerthloaen Naehahmungen gei tn Uèb kaufs dahtr utittt etetê aeharfen H StoUen nv mi una ilrtet aakr la êêietm Èkaahandlmiaih M Afwr MitiêrPlêkêt fwlê Mbmuttlmalf êmiaUnitltL Warnung BtUme Kmme in Wollen Handschoenen en CA CXÏBiTBZ A van OS At E 73 73 Beui 8 van Anislerdam 10 JANUA HI alotkoera 101 101 Var kta SU lOl ll 101 81 l ssy 73V Vi 7 97y lobv 8 V 881 7 87 110 OKV 44 101 82 3 lonv 738 669 109 62 lOS 811 126 79 102 101 1487 66 S 109 96 1841 nt u 106 49V 1441 4 981 631 lOS 102 10 Vl 100 6t 96 looV 141 j 1361 I 79 Vl 96 18 l 10 104V 71 a 105 10b 86 CO lü V 210 180 1091 UO llU l 1031 116 BV 96 49 128 7 NluiiUHIi Gert Nad W S l i dito dito dito 8 dito dito dito 8 Honeu Obl Qoudl 1881 88 4 Italië Inicfaryving 186S 81 6 OosTKNH Obl inptpior 1868 5 dito in zilver 1868 8 PoBTDQiL Oblig met ticlcot S dito dito 8 EulLAMD Obl Ooit 2e Serie 6 ditoGacone 1880 4 ditobgllotbs 18811 4 dito by Hope ISSU tO 4 ditoin oud leoa 1883 6 dito dito dit 1884 8 SrulJl Ferpel eohuld 1881 4 Touiu Oepr OonT leon 1800 4 Geo ieauiDg serie D Gee leeoio lerie O ZlriDArK IllP JUo T obl ie 2 t Ullloo OU Buit Sch 1800 6 VlHiiutu Obl 4 oobep ISBl AHITIIOU Obligetieo IS61 S i SOTTIIIDAII Sted leea 1886 8 i NlD N fr Haodeisr aaud ANndaO Teb Uij Certifieateo DtiiiH8 tlobftpp dito Arab Hvpotbeekb paodbr 4 Cult Uü der Vorateol aaud ör Hypotbeokb paudbr 4 Nedorlaodsohe bank aaud Ned Handelmaataob dito N W fc Pao Hyp b pandbr 5 Rott Uypotbeekb pandbr 4 Utr Uypotbeekb dito 4 OosTiNl Oost UoDg bank aaod RusL Hypotheekbank paudb 4 AuKaiKA Ëquit bypatb pandb 6 Maiv L U Pr Liun eert 6 NlD HoU U Spoorw Mg aand Mij tot Kipl V at Bp aaml Ked Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dia dito 18 1 dito t lTiU 8poorwL 188J 8 A Eobl 8 63 99 64 76 Zuid lul Spwmij A H obl 8 PoLIK Waraobau Wtónon aaud 4 RvBL Gr Buu Spw Mij aand S Bahiaohe dito aand 1021 101 100 Faatowa dito aand 6 Iwanv Uombr dito aand 6 tLarsk üh Azow Sp kap aand 5 Louwo Bewaal 8p Mi oblig i Orel Vitebak dito oblig 8 ZaidWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 821 18 1 103 1C81 18 AMlHKi Oent Pao Sp Mij obl 6 Ohio fc North W pr ü i aaod dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Eio Gr lSpni oert T a lllinoiB Oootral obl in goud 4 Louiav fc NaabvüloCert v aand Melioo N Spw Mij lebvp o 6 Miia iCaoaaa r 4 pet pref aand N ïork Ontario fc Weit aand dito Penna Obio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 91 Paul Mlun fc Manit obl 7 Un Pao Hooldlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 CiMlDA Can Soutb Cert r aaud Vl 0 Eallw t Na Ie h d e O Amiteid Omnibua Mij aand Botterd Tramweg Maata aaud Nio Stad Amiterdam aand 8 Stad Uolterdara aaud 8 Buoia Stad Ant arponl8S7 8 Stad Bruaael 1886 S l HONO Tbei Regullr Goaellach 4 OoeTBHR Staataiaening 1880 5 K K Oo t B Cr 1880 9 Spuhi Stad Madrid 8 1868 Var Nun Bel Hyp SpoM orrl 4 49 ADVERTENTIÊlf Amsterdamscli Tooneelgezelscliap Directie A KATTERMOLE Biedi ïioh B n l t het geven van Voorstellingen Mowel DRAMA S la BLIJSPELEN CondUUa btUWAdres LANGBSTBAAT 28 Afmtirdam üOfJb PDIKE CODE f 2 t SGHIEDAMMEK GENEVEE Merht NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz N B A a bewija van eobthoid ii OBOhet on kurk atooda vooraion van den naam der Firma P HOPPE E CASSUTO TANDARTS MARRT 154 GOUÜAh te consalteeren uitgezonderd Zondaga van tot 5 nur voor TANDZIEKTEN VULLI GEN KVSSTXASJiMli OEBIT TMy eni VBUUAGS van 10 tot 12 uur koatelooxe behandeling Alle OPEBATIËN pijnlooa Een ware Schat voor de ongelultki e alacbtoffers der Zelfbevlekliing Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBRWARIKG üollandsche ttitgave tziet 27 sib Prj a 2 galden Ieder die aan de verschrikkelïjke gerolgeu van deze ondeugd lydt mo t bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlglicB duizend van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending ran het bedr ook in poetzegols en in eiken boekhandel in Qolland Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVKHSMAGAZIJ onder Redactie der beste Kaib Letterkundigen Maandelijks verscbynen 48 pag grout formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romans Novellen Htatorische Ke halen Poêzis Allerlei MaadaelH Logogrief Rebu etiX enx voor den zeer lagen prjjs van fiS CENT per 3 maanden franco per poBS 80 cent Goedkoopste iiiaaDdschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS P AJRXJa fJlTÜETUa a BoBCH frinteips TE PKRUS Zendengratisan franco ti praohtil K iUustreerd lODE ALMI met fioilandachen of fransclien tekst bevattend d afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Winterseizoan van kleederen hoeden anz voor hoeren damet n klnderenl op gefrankeerde aanvraag aaa I JULES JILUZOT a C PARIJS Stalen vftn zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de flooken op te geven en ongeveer da prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllobtingen Vtlke voor de goede en prompte uitvoeringen 4arb itelliogen benoodigdzijn BuiêUingim van 35 francs en hoogêr wor 4en met eene verhooginK van 5 0 0 fnn99 êracht M oni ean Inkomend nahttn n all plaatun van Nederland aan hult bazorgd De klanten hebben geene formaliteiten veor de lokiariDg of andersints te vervullen laar ons réfxpéaltl huit tttiêndaal Noord Brabant daarmede belast is GRATIS bekomt alke baar Tan dit blad bat niet alleen roer ileken maar ook Toor lezMden hoogat Maqrijlu an anttlie boek BE VMEID na ZIEKI Kan aobiijva eene bnefkaaii aan Blehter Boekhandel te MrtwM Botterdam w Oouda Suelperadruk fan A Brinikik Ii Zoon HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËSIBIER uit dp Kloosterbronwerj DE SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als vertfterkeHd en gezond wordt per fast enggebotteld geleverd door G J Heet man Westharen B 159 en Peperstraat K 11 r Onfeilbaar Mii Eenig Ageot voor Gooila ea Omstrekeo Influenza Hoest Borsl en Keelaandoeningen MELIANTHE Superior Borst Hooig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille QENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maag ver sterkend en zacht purgatief Geneettt onniiddellU Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld ll van8chaik Co Machinale Fabriek DE HüMGBLOËMc Sumatra straat 267 Den Haag Verkrygbaar btj F fl A WOLFF Drogist Markt Oouda IGEBR TERWINDTJ Waalsteenfabrlkanlen I g JAAKLIJK8CHE PBÜDÜCTIE Tan fc É § 26 Uillioen Steenen g S fe Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Kwaliteit M C oncurreereiide Frezen Grootate Stoomwaalateenfabriek in 14 § Nederland q Vraagt PHjxen en Monster i FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gkemische Wasschery H OPPE HEIIMER 19 Kruiskade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Könifag der Belgen BoofddepAt voor GOUDA d He A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van t Iuche mantels veereu bont enz Gordynen t felkteeden enz worden nur de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd woroen onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da pryzen 5 gedaald Te stommen goederen ais nieuw afleverbur in 3 dage te vervea goederen in eene week I Visitekaarten ONDERIROUWmBTEN Rouwkaarten met bijpassende Couveits worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrukkerg van DU duig mt Uitli tlr lUiu nimun A BRINKMAN Zl BINNENLAND GOT DA 12 Jannari 1895 Donderdag 17 Jannari eal de 4de AbonoeIpents Voorstel ling in de Sociëteit Oos Genoegen c plaats hebbeu Opgeroerd wordt Weldoeners der Meoechheidc Tooneelspel in 3 bedreven uit bet Duitech Daarin treden op de dames v Kefckhoven Jookere Rika Haspelt C eling Vorderman Marie Hasjwl en mej Miserina benevens de hh VanEijsden D Haspels Brnndgeest Tartaud Kremor van Kerekhoven Meltzer en Coelingfa Alsnastokje wordt gegeven Een Hnweiykaretajec waarin optreden mej Alida Klein benevens de hh ran Kgsden Victor Faassen en Rosier Faassen Zondag 13 dezer herdenkt de heer H Gooriasen secretarispenningmeester van het bMtnnr orer de R E scholen alhier den dag waarop bij vóór 25 jaren door Z D H den Bisschoi Tan Haarlem tot lid van hethestunr over geèoemde scholen benoemd werd Zeer zeker ial bet de heer Gooriasen die al die jaren d functie van secretaris bekleedde niet an btyken van belangstelling ontbreken Wy maken ons zeker tot tolk van onze Kaifa tadgenooten door h t uiten van den wensch dat de gverige secrotariA peooingmeester n 0D reeks vao jaren de Kath cboUn fw onae llad moge zien bloeien Door het bestuur der Sbolw ksche IJso lub is besloten maar dan moet het een tikje harder vriezen dan nn de volgende week twee bardryder eo ait te schrijven t Is te hopen voornameiyk met het oog op ongelnkken dat de wintervorst zgn scepter wat krachtiger gaat zwaaien want thans ja er wordt wel gereden doch men heeft vol trekt geen recht om van vertrouwd ys te spreken In bet koffiehuis van K Hademaker te Reeuwyk hield het leesgezelschap Donderdagavond wederom een zgner byeenkomsien Als lezer trad voor de vergadering op Dr J J hreuder aldaar met eene zeer boeiende lezing Dit het werk van A Weruméus Buninüï getiteld Meoschen zooals er meer zyoienwel Esn preekje tegen de kwaadiprekendheidc Na de pauze werd overgegaan tot hoekverkooping na afloop waarvan nog eenige voordrachten werden ten beste g even Bevolking op 31 December 1893 te BergAmbacht 1484 m 1513 vr totaal 2997 FEVILLETOl Bd Sobim 7 Nelly DéfTitt Naar ket Sitfftlteh Èet was toevstlig op een Vrydsgsvond io October enigen tijd i66t Allerheilifreo dat Jenny dit xeide terwijl wij hij de lamp in de achterkamer ssten en pas het svondmasl genuttigd haddes De heide oudste kinderen wsren met het jongste aan het spelsD ea Jenny eo ik keken eeus osar den wintervoorraad dien wij tegen het koude weer dekten Behalve de dabhele glazendeur die open stood bad de kamer nog twee andere loegangeo waarvan de eene in dan gang sn de andere in onze heite kamer aitkwam Kauwelüks had Jenny dit gezegd of er wesd sen kiak van da deur omgedraaid en de deur nng wijd opea hetgeen zalk een tocht veroorzaakte oat de lamp er van flikkerde ea eenige preiiten die de kinderen op tafel uitgespreid hadden wegvlogen ioodat wy allen ontstelden Ik daoht niet anders dan dat er iemand in den faiffl VKS I das ging ik terstond de deur ait en verwaehtte aldaar iemand te zullen lien Ik sag echter oiiBsaDil sn dit jo mij nog veel meer schrik aan dan ket geval zou geweest xija als ik iemand gezien kad wafit voor een oogenhlik hield myn hart op te kloppen en kon ik geen adem haten Daarop trachtte ik weer wat tot mijielve te komen en xeide ti n Jenny Ds tocht komt uit den kelder Jenny De dear daanroa sluit oiat hed goed personen In 1894 werden geboren 60 m 45 vr totaal 105 er overledeö 31 m 2 J vr totaal 57 Er veatif den zich 5b m 74 vr totaal 132 er vertrokken 82 m 90 vr totaal 172 Getal buwelgken 14 De bevolking bedroeg op 31 Dec 1894 1489 m 1516 vr totaal 3 X 5 personen Oogenblikken van waar mniikaal genot werden ons geschonken bg gelegenheid van het concert op den avond van 7 Januari door den heer Bernard Diamant pianist te Rotterdam gegeven in hat Lokaal Van Zessen te Schoonhoven met Wftwilleiide medewerking van de heeren J H B 8 a üderman barytun te Gouda W F Beunderman solovio liAt te Roiterdam en W van Rossum orgel aldaar Uet aan afwisseling xoo rgke programma bestond uit een lO tal nommera die voor bet meerendeel in twee of drie ntdeelingeu verdeeld KÓÓveel schoons te genieten gAVen dat men waariyk niet weet waaraan den voorrang te geveu Keeda hg het eerste nr deed de heer Diamant zich als uitstekend pianist kennen De moeiiykate passagen werden door hem met eene vaardigheid uitgevoerd die hewoudering verdiende Werd zyn pianospel ouk in de voli eode nos met b zonder gro it genoegen aangehoord niet minder was dit het geval met bet talentvol vioolspel van den heer Benndermau die aan zjjo instroment tqlkf boitengewoon schooue tonen wist te ontlokken dat aan zyo nommers de meest daverende toejoichingeu ten deel vielen Vooral was dit bet geval by bet 5de nr Meditation Ie prélude van Bach en de Cavalleria Rosticaua voor piano viool en orgel bet laatste bespeeld door den heer W Van Roasura welk no z6 langdurig werd toegejuicbt dat de heeren execotanten de welwillendheid hadden dit te herbalea Maar nie alleen het instrumentale gedeelte ook bet vocale w rd met oitstekeod genoegen aangehoord De heer Spaanderman beeft over eene prachtige en zuivere Haryton Rtem te beschikken en weet zgne liederen met diep gevoel voor te dragen Het laatste nr door dien heer uitgevoerd Das Gebet des Heron met begeleiding van piano viool en orgel maakte een zóó aaogrypend effect dat de aanwezigen niet konden nalaten door een daverend applaus ook uu de executanten tnt eene herhaling te nopen Dat men vol aandacht was bewees de diepe stilte gedorende de uitvoering der nrs Maar waar zóó ieti goeds te verwachten was had men een meer talryk publiek mogen tegenwoordig xieo Buiten de aauweziiren zün er Ik bracht mijne hand aan de kruk om d deur weer dioht te doen toen ik gevoelde dal deze mij nit ds band gerukt werd even duidetgk alsof ilc dengece die dit had gedaan gezittn had Jenny zag bet inttgelijki en deielfde gedachte kwam op hetzelfde oogenhlik hg haar en by mij op de wentoh om de kinderen niel bang t maken daarom riep zy hen bij sich en hield hen besig met bunne prenten terwyi sg nogtaos een anstigen blik op mij gevestigd hield Will zegt dat ik een goed humeur heb en ik ben getakkig dftt hjjj er zoo over denkt zoowel voor mij zelve als voor hem maar ik geloof dat ik eene groote mate van wiUkraoht bezit en ik gevoelde dat deie mg te bulp kwam toen ik bumerkte dat de onzichtbare macht mg weerstand bood Ik zeide dan ook hg mg zelve ik zal de deur in hemela naam sluiten eo sloeg haar met een ruk dicht Toen deed ik haar dadelgk opsloten kwam terug eo ging zoo kalm als mij maar mogelgk was zitten en nam mijn naaiwerk op A II0S was voor een pooa stil en toen werd er driemaal klopt en na eene poos werd dit kloppen berhaatd Ik stond op en nu zeide mjja oudste jongen verwonderd vEr klopt iemand hoort gg het niet Jenny Ik weet niet wat ik daeht te zien maar ik weet wel dat ik m daarover aiet voor mg zelve bevreesd msakte als de kinderen er niet hg geweest waren dan g tioof ik dat ik aiet gesebroontd zon hebben eene ontmoeting te hehheo met welke macht het ook wezen mocht irHet sgn kwajongens die ous voor het lapje willton boadu zeide Jenny naar w zaUea maar ast iu onze gemeente nog zooveleii die muzikale talenten op prys stellen en hoeveel hebben éese gemist Moge echter de minder b vrerfigeode opkomst genoemd heeren niet afschrik ken om later nog eens te deier stede honne talenten ten beste te geven Na het schitterand snccas van dezen eersten avond zyn wy ovartoigd dat altdan eene volte zaal de aan Moduoige uitvoering verbonden moeiten en kosten beter dan nu zullen beloonen Sefa Ct Maandagavond had het kerstfeest der kinderen vau d Zondagsschool te Hekendorp plaats Te 5 uur kwamen ruim een 70tal kinderen in het kerkKeboaw te zamen en namen plaats rondom een gedekte taf l die rijk loorzien waa Om 6 uur werd het kerkgebouw verder gevuld met ouders en helangftellenden lts Margadant predikant te Oudewater opende dtten fee tav nd door te laten iiiigeu Ps K9 1 terwyl de tafel ontbloot werd waarnatourtijk de kinderougen op gevestigd waren Nadat Z Ëw bad medegedeeld wiarum dit feest eenige dagen was uitgesteld geworden wttrden door de kinderHO by afwiasnliag enige liederen gezougfu welke bleken goed ingestudeerd te ijjn De beer van Eden ondervroeg de kinderen en het antwoorden bewees dat ly de Zondagsschool trouw bezuclit badden Nadat de kinderen het een en ander gebruikt hadden ea elk zyn prys ontv ngeu bad dnnkte deheer tao Eden allen die iets hadden hygedragen tot het Un uitvoer brengen van dit feest waarna deze avond met dankzegging werd gesloten Vanwege de IJ club te Lekkerkerk gaat weer een krachtig leven zich openbaren Behalve dat Zondagmiddag op de inmiddels gereedkomende baan reeds eene hardrydery met hindernissen voor jongens ingezetenen van 10 11 en 12 jaar sat pisats hebben is ouk tegen Woensdag 16 Janua i a a ys eu weder dienendn aaders op den eerstvolgenden Woensdag dat ys en weder wél dient eene wedstryd uitgeschreven voor mannen hardrydery op de lange baan 600 meter met éen keerpunt om twee pryzeo en twee premiën in contanten ad f 100 waarby op tyd zal gereden worden Deze wedstrijd vooral belooft iotereasant te zullen worden te meer omdat de beer van der Schaaf van Grouw in de bsrdryderwereld algemeen bekend onder den naam van de Aid man toezegging heeft gedaan aan dien wedstryd te zullen deelnemen Mogen dus vele jongere krachten met het oog op de viervoodige kans en het eerlyke van den slryd door op tyd te ryden opgewektheid en lust gevoelen zich met de en Fri H te met n dan zal zeker doen of wg h l niet hooren Wij lullun ouze gebeden PVKS i If braaf igo dan kan mets ons dereit of verontraslen De arme Jenny was ontsteld ik kon dit wel met een enkelen oogopslag tïuii wnut haar guzioht was even wit als haar dirmiten boez liUir Ik denk dat k er self ook niet heel kalm uitug maar ik dacht eens over de zaak na en kwam nu tot kslrots Br is niets at ons kwaad kan doen als wg daaraan attbans geen macht over oni geven znde ik hij mg zelve en du stond ik Op en begaf mg naar de deur Ga heen boos schepsel I seiile ik weet gg niet dat wg arme menschea lijo die God traofatea te dienen en onzeo plicht te doen zonder aan i ind aanatoot te gever In den uaan dei Keeren ga heen on laat ons met rust Daarop wachttnn wij een poosje maar er kwam geen geluid daarom pakten wg opdat de kinderen niets van onzen angst zouden bemorKen alles bedaard op sloten d n winket en gingen te bi d Ër deed ziob ip den nacht geen ander geluid booren Jenny ea ik lagen totdat de dag aanbrak beiden wakker om te laisteren of wij ook ieti hoorden Den volgenden morgen govosiden wfj ons zoo veel moediger dan wg den avpnd t voren goweett waren dat wg geneigd waren over onze vrees te lachen als over iets ingeheelda Jenny zeids dat zg dacbt dat wg de geheele taak konden verklaren sis veroorsaakt door den wind en een los vensterlaik Haar toen de avond aanbrak zag ik wel dat zjj angstig keek en ik vrees dat ik zelf isls dergelïjki gevoelde ofschoon ik hfj mij zelve redeneerde dat r aan a of aan d mgnea gMoerlei kwaad km het hestoiir der IJsclub daarin bet bewys vinden dat haar fiiak optreden op prgs wordt geteld Staton Oonantal Ie Kamm Zitting van Vrydag II Jannari 1895 Ue afdeeliogen kozen tot rapDortaurs over de algeraeene beschouwingen der Staatabsgrooting en der verschillende hoofdatokken de heeren Rahaien Melvill Hordyk I Prinsen Nebbens Sterling en voor de overige hoofdstukken de heeren Engelberts Scbimmelpeo nine Weitheim Booeval Fanre en Kisl De overeenkomst met Prnissen tot verbetering van het greni edeelte van den Ouden Ysael is aangenomen met 43 tegen 2 stemmen I a bostryding door den heer Van Nispen van Paonerden w ens de onvoldoende inliohtiagen omtrent de peilen Daarna is btthsndeld bet ontwerp toulateade raffiiiage van ruiker boven 99 pCt met kor ting van 1 pCt Ue heer Godin de Beaufort verklaarde tieh Pt tegen omdat het ontwerp enkele raffinage ral bevorderen van boiteolandsohe bgEonder beschermde suikers De beer Rahufen wees op de atterellendigste regeling van den suikeraroyoi afschaffing ware gewenscbt maar andere kou het entrepótstelael diepen en liefst langs den weg van internationale regeling ludien dit ontwerp de protectie verhoo 4da wae hg er bepaald tegen maar uit het adres der heeren Spakier en Tetterode leest hg hflt t gendeet De beer Sassen bestreed sterk het ontwerp waarvoor gean enkele reden bestond Amsterdam lijdt aan suikerziekte zoodat de raffinadeors zeer Uag binuenlandscbe suiker kunnen koopeo en geen protectie van boitenlandiche suiker noodig is De heer Prins verdedigt het ontwerp doch meent dat aan de bedekte protectie der snikertahrikanten een eind moet komen en beveelt daartoe verlaging van den aecgns aan Nadat de minister van financiën uitvoerig bet ontwerp heeft verdedigd wordt het mat 28 tegen l7 stemmen aangenomen De Kamer is uiteengegaan waarichynlgk tot 28 Januari Naar de D C c verneemt is bedenavond de persoon die den dipfstal in yKonitmin te Dordrecht gepleegd beeft van de ongeveer f 150 uit bet mandje van den bureaalist gevangen geromen en overgebracht naar het bureau van politie Het hiykt éka der personen te zgn dietde levende brngc vormen gutohleden Will bad een hoek dat Do reizen van kapitein Kiley hertta en boet onderhoudend was Jenny had daarmee meuigen winteravond geg ejlgk doorgabracht Oa kapitein Edey baten en taal oos daar wat van hoorun Jenny I lelde ik Ik sal terw jl je mjj voorleest wat gaan naaien en dan kunnen de kindereu met hunne blokjes spuien Heel goed seide Jsony ea zjj liep naar boven om het boek te halen terwijl z mg en de kinderen Eonder licht Met behalve bot vqur van ds kaohsl Zg song lerwgt tg de trap optlup voor de gezelligheid en de welluidende toon barer stem drong tot Onze ooren doof lerwgl zfj de trap opliep om kapitein Ri ey te halen Ik ut met mgn jongsts kmd op mij i tohoot en met mgn rug naar de deur ea het gewng bieid op terwijl er voetiiappeo ds trap afiiepsD Jenoy kon de trap hard op eu afloopen mssr dit wss een langUam zacht en regslnatig geluid dat aldoor aaderbi kwam totdat bst vlak hg mg Ik keek op verwachtende dat ik haar zoa zien met het boek in de hand Ik kan niet zeggen wat er m mij omging toen ik niets anders tsg dan de schaduwen die het licht van bet vuur niet kon verdrijven Een oogsoblik later kwam Jeany naar beneden vliegen bait adem en doodsbleek lerwgl de lamp sooteer in bare band trilde dat z bijna uitging Wal sehe lt er aan vroeg ik maar terstond daoht ik aan de kinderen stond bedaard op nam baar ds h mp uit de hand ea deed de dsnr dieht terwijl ik myo kind nog op den arm biakl H ordt ftnolfd