Goudsche Courant, maandag 14 januari 1895

de doabativffisDde ten laste legging vroeg hg dus vrgspraak en wat het eerste miscrijf aanging oplegging eener lichte straf met het oog op Klaas lengte en op het feit dat hg reeds vier weken in voorloopige hechtenis beeft doorgebracht Van Monnikendam tot Marken ligt de lee dicht In tegenstelling me apdere jaren kan bet ga daar als het wat ferm vriest een goed bereidbare bann geven Het verkeer geschiedt nu per roeiooot door en in het gsgemnakten geul van Marken tot Katwoude De HÜKGEMEESTEB n GOUDA brengt hg doe ter kenni v n de belMghebbenden dat door den heer Directeur der directe baInatingen pds te Rotterdam op dia 10 JsQuari j l execatoir i verkl Brd een Kohier der BfilriJfibelMtiog Dienst 1894 5 No 13 I at voormeld Kohier ter inrordering in g iteld in baodeo van den beer Ontvanger dat ledfir die daarop voorkomt v rplicht iifxynen aaiisliig op den U i de wet bepaalden voet t voldoen en dat heden ingaat de termgn van Zfs Weken binueo welken de reclames bebooren te worden ingediend Oonda den 12 Januari 1895 De Burgemeeater voornoemd VAN HEUGEN U ENDOOItN Hen sofargft Men 18 titans besig de grenzen tusscben Friesland en Drente Ie verduidelgken door nienwe grenspalen aan te brengen Een groot aantal dragen aan de eene zgde het wapen fan Friesland en de andere dat van Drente Dicht bg de Ëexei de plaats waar de provinciën Friesland Drente en Overgsel bg elkaar komen wordt een hoogere paal een zoogenaamde kooingspaal opgericht Voor een geheele grens zgn 150 palen noodig Naar men mfdedBelt zgn Donderdag j l een groot getal krankzinnigen verpleegd in het gesticht Meercnberi overgebracht naar het gesticht Oudewater bg ftosmaleu Den overplaatsing ia geschiedt in t belang der patiënten Zonder dat het hier te lande zoo bgzonder bard heeft gevroren voeren thans de rivieren het aan den bovenloop gevormd gs af dat zoodoendtt df vaarwateren voor een groot gedeelte onbevaarbaar maakt Oe Maas te Rotterdam ia voor 2 3 met dryfijn bedekt zoodat kleine zeilschepen zich niet op de rivier begeven Stoom schepen daarentegen ondervinden niet den minsten overlast Toch heeft de reederg aldaar de stoomvaartverbindiog met Mannheim tgdelgk rpgehoven De Oude Muaa de Rgu en de Lek zgo met drgfijd bedekt zoodat alle verkeer gestaakt ia of slechts per roeibootje wordt onderbonden Te Ngm en is de gierpont wegens het vele afkomende gs weggenomen Te Arnhem en te Deventer xgn deschipbrug geü weggenomen De IJsel is vol drgfijs het ticheepvaartverkeer geheel gestremd De rivieren voor Dordrecht waren gisteren tgdeua de eb over 1 3 en tgdens den vloed over de geheele breedte met drjjfijs bedekt Te Gorinchem was de rivier over de geheele breedte met veel licht drgfijs bedekt t welk echter in den namiddag aterk verminderde Behalve op de Linge en Mer wede kan aal is de fttoomvnart nog niet belemmerd De overtocht van daar op Woudrichem en Sleeuwijk heeft daar geregeld plaats Het is bij de gerechtelgke sohouwiog gebleken dat de dienstmaagd van don heer Mantfl te Amsterdam wier plolseling overlgden aanleiding bad gegeven tot het vermoeden dat er vergiftiging zou hebben plaats gehad haar natuurlijken dood gestorven is Volgens verklaring van den geneeiheer is zg overleden aan bait verlamming eeu gevolg van roodvouk waaraan ag zouder dat men dit wist geleden had WATKUGEriJUEN TE GÜÜDA 1895 smorgens aarondi Hoog ï aag Hoog Laag 7 48 4 13 Zaterdag Zondag Maandag 14 ninedag 15 Woensdag IG Donderdag 17 Vrijdag 18 Jan 7 28 8 09 8 49 9 92 10 10 55 11 50 3 53 434 5 14 5 54 0 25 7 20 8 15 8 29 9 09 9 44 10 27 11 22 12 06 4 54 5 34 B09 6 52 7 47 8 31 SPHINGTIJ den 26en av Naar men verzekert heeft het comité der werklooze bakkersgezellen aan de Jan Steenstraat bg de Ruysdaelkade een stuk grond aangekocht met het doel daarop een gezellenbakkerg te bouwen De plannen voor deze bakkerg moeten reeds gereed zgn Zg zou 6 steenkolenovens bevatten en aan ongeveer 60 man w rk verschaffen Van andere zgde die der gezellen wordt gemeld dat de gezellen een cont aot gesloten hebhen met een bouwer aan de Jan Steenstraat die daar een drietal huizen in aanbouw en reeds onder dak heeft en die pereeelen tot bakkerg zal inrichten Men hoopt op die wgze over zes weken aanden arbeid te kunnen gaan Hbiad Bulme Keuxe in Wollen llaiidschoenen en C CECBaSTEZL A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amslerdam 11 JANUASI Vor kn lotkoan 81 73 D7 NauatLANU Can Ned W 8 dito dito dito S dito diu dito KoNSAa Obl Qoudl 1881 88 4 ITAUI Iiiiohrgvini 1183 81 i doartNH Obl ia papier 1888 6 dito in iiWer 1888 8 o TUQ L Ublig met ticket 8 dito dito 8 aiDLiNU Ubl Uoit ie Berie 6 diloQeconi 1180 4 dito bij Uelbi lSSt 4 aitobüHopelSSU110 4 ditoioffoud lecB 1888 8 dito dito dito 1884 S ÜMNJI Parpol lohuld 1881 4 Toainj Oapr Gonv Iaën 18 0 4 Oeo tpeuing aaria D Geo leaaio lerie U UIDAra aip tUc v obl 18 6 iioo Obl Buit Soh 18 0 8 ViNMUBLi Obl 4 onbep 1881 AmraaDiM OblifatiBn 1881 8 üorTlloui Stall leon 1886 l Kan N rr Hsr del v aand Anindal T b Mu Uertiboaleu Dmi MaatMbappi dito Arob Hypotboekb pandbr 4 ult Mij dtr Vontonl a nd Gr HyiMlUeekb paudbr 4 Madertandaoha baak aaad Nod Haadalmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr B Roti Hjrpotheekb pandbr 4 i ir Hypolhoakb dito 4 ÜoaTKKE Óoat Hoiig lunk aaud KtlaL llypotb iekliank naadb t i AMKaiKA Kqiiit bypota paudb 6 Maiw h U Pr liao oert 8 Niu Holl U 8poor Mij aand j Mg lot Bxpl ï St Bpw aand Nod lod Spoorwagm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito duo dito 18 dito 5 lTiU 8poorirl 1887 8 A Kobl S Znid ltal Spwmij A H obl 8 PoLlH Wanobau Weonon a iid 4 RtilL Or Buaa Sp Mij aand I Baltiaoha dito aand Faatowa dito aand 5 Uaiig Dombr dito aand 5 Karak Uh Azow Sp kap aand 6 Loaowo Sewaat Sp Mil oblig 8 Oral Vitebak dito olilig 8 ZlldWail dito aand 1 dito dito oblig 4 AmanA Cnt Pao Sp Mij obl 8 Ohio tNorth W pr ü v aand 141 dito dito Win 8t Peter obl 7 186 Danvar k Kio Ir Spm eert v a 10 i Illinoia Oeatral obl in goud 4 81 Louia kNaahvillii ert v sand ti L Maiioo N Sp v HiJ lehvp o 8 8 Uiaa Kanaaav 4pcl pr r aand U N ïork Oaurio k Weat aaad 10 dito Panna Ohio oblig 8 108 Oregon VMI Ie hvp in goud t 71 31 Paul Mina k klanit obl 7 108 Uu Pao Hoordliin oblig 8 lOk i dito dito Una Col Ie hyp O 6 88 Ciaasa Can South Can v aand tO riN G Ballw kNav leh d c O 18 Amaterd Omoibua Mij aand ilO Kotterd Tramweg Maala aand 180 NlD Btad Amatardam aand 8 10 Bud ïollardam aand I 110 BltsM Stail Anl rerpenie87 i i lO l Stad Btuaael 1888 i a 1081 Homo Thaiaa Hegullr Opaellacb 4 H Hl OoarulR StaaUleening 1880 I I8 K K Ooat B Cr 1180 8 8 itLtut Btad Madrid 8 1888 4 V r NaD B Uyp 8pobloert 4 Voor de rechtbank te Haarlem stond terechi de 46jarige Grietje Beudeken buisv ouw van Dirk Boels beklaagd van brand tichttng in hare woning te Zaandam Den 19den October was g des morgens ha fvgf de deur uitgegaan en half negen kwam zg in haar huisje terug gehaald door de kinderen van bare buren die brandlucht roken De bedstede in het hoisje vertoonde vele brandplekken en een gedeelte van het heddegoed waa verbrand of verschroeid Bg de bedstede lagen een paar verbrande lucifers op den grond en de politie dadelgk argwaan krggende ondervroeg de bewooufter en verkreeg al spoedig van haar de bekentenis dat zij den brand vóór zg uitging zelve en met opzet had gesticht Beklaagde die voor den rechter van instructie bekend had den hrand te hebben gepticht om de Bssorttotiepjnningen macgtig te worden trachtte ter terechtzitting die bekentenis te herroepen doch het O M dat beklaagdd s flchuld bewezen achtte vorderde een jaa gevangenisstraf l Een troep jongelui nit Goorie die Dinsdagmiddag van hunne aangifte voor de nationale militie ten stadhnize te Tilburg naar hunne woonplaals terugkeerden bezochten op den terugtocht de herberg van Van A Daar zg zich aan verschillende baldadigheden schnldig maakten heeft naar men vermoedt de herbergier een schot gelost waardoor een der jongelieden een zekere v H de volle lading in het onderlgf kreeg Eergistermiddag is Van A als de vermoedelijke dader in hechtenis genomen De gewonde verkeert in zorgwekkende toestand 81 1 8i lOJt 8 V v 110 ioi Op Donderdag den 24en dezer zal door de rechtbank te Breda behandeld worden de zaak van de heeren D Atvaen Drummond uit Pargs beschnidigdi van het houden van een duel op Nederlands h grondgebied ouder de gemeente Bozendaal Q Vgf g igen dokter en getuigen van het duel znllen worden gehoord at 88 lOi ei lOi 113 ISfll 76 10 f 847 loa s 1841 18 V 108 Vi 144 8 V 3 1061 108 1087 100 85 Va lOoV Men meldt uit Dentinchem Gisteren werden door den rechter van instructie tfl Arnhem weder verschillende schoenmakersknechts van hier als getuigen gehoord in de zaak van hun beide collega s die onlangs in de openbare terechtzitting vorducht van meineed in hechfenis werden genomen De aangehoudenen bekenden thans het hun ten laste gelegde en verklaarden daartoe voor eenige borrels overgehaald te zgn door den peraoon die destgdg terechtstond beschnldigd Tan mishandeling van een onbezoldigd rgkeveldwachter en die met hen in dezelfde schoen iabriek werkte Dezp de 22jarige W J B werd daarna onmiddullgk op last van den rechter in hech enii genomen BDitenlaodscb Overzicht Het door de Pargsche Temps gepubliceerde bericht dat bet tractaat waarbg de CongoStaac door België wordt overgenomen ret ds ia geteekend wordt heden door de Etoile Belgec nit goede bron bevestigd Het blad voegt er bg dat bet regeeringsontwerp binnenkort bij de Kamers zal worden ingediend Graaf Koloraan Szell heeft over de opdracht des koning i om een Hougaarsch kabinet te vormen een langdurige conferentie gehad met baron Banffy Weckerie Czaky en Tisza Het resultaat van deze conferentie waarvan de bgzonderheden niet hekend geworden zgn is geweest dat Kotoman Szell aan koning F anz Jozeph heeft verklaard de opdracht niet te knnnen aanvaarden De toestand is door deze weigering zeer kritiek geworden Wat de koning thans doen zal is nog onbekend Wij deelden gihtereo reeds mede dat er sprake is van ontbinding van het Huis der Afgevaardigden De iVoss Ztg verneemt van haren correspondent te Budapest dat de koning opnieuw graaf Khueu Hedervary ontboden heelt en daarna een coolerentie beeft gehad met baron fianffj Hieroit zou men kunnen afleiden dat de baanderbeer van Kroatië den koning geadviseerd beeft den president der Kamer over den toestand te raadplegen Ën zoo zou het knnnen geb nren dat de koning eindigt met te doen wat men reeds vóór Kerstmis van hem verwacht had dat hg den president der Kamer met de vorming van een kabinet bebut In de vergadering der liberale Kamerclnb die in de tweede helft van December gehouden werd is besloten Banffy te steunen zoo hg met de vorming van een kabinet belast zon worden Het laaUte bericht luidt aldns Hat nienwe kabinet it ala volgt samengasteld 86 4 6 l es io v 101 86 De inboedel van den bekenden voorzitter der antibelasting vereeniging Heens zal op 23 dezer in het openbaar worden verkocht wegens belastingschuld Directe Spoorwegverbinding met GüUUA Wlnlerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October TUd vao GreenwlcbT 12 51 18 58 1 06 1 18 18 88 1 81 llOTTIHDiM 81 10 17 l t 87 1 84 IMl 10 47 l Naar Het Vaderland € verneemt is de toestand van prof Snijders te Delft niet zoo bedenkelgk als vele berichten hetanovankelgk deden voorkomen Bg bet afspringen van de tram die nog niet stil stond viel de beer S n kwam dientengevolge met hoofd en rug in aanraking met de uitstekende deelen van den w en De daardoor verkregen wonden sgn vrg ernstig en pijnlgk maar van schedelbreuk of van beleediging van de ruggegraat il geen sprake zoodnt de hoop is op volledig Iwital 10 1 80 7 47 108V 7 DIN HAie OOUDi iHege 6 48 7 90 7 48 8 JO 9 88 9 4 lO lS ll 8 18 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 15 4 48 6 17 7 8 06 1 81 Goat 7 80 88 9 09 9 87 10 49 18 11 11 91 18 64 1 87 8 66 4 45 1 S7 5 59 7 18 8 8 9 S7 11 06 11 18 Z V M 7 48 8 47 11 01 Bl Kr 7 47 Z Z i W 7 6a 8 68 11 10 N d kd 8 08 Voorh 8 07 9 08 11 88 H 8 18 9 18 9 99 10 07 11 87 18 41 18 61 f 08 1 11 1 17 1 8 1 88 1 80I 67 4 85 6 5 66 6 41 7 43 OOI D 1 li T K C H T 10 06 10 19 10 56 12 48 9 88 9 61 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 11 09 8 87 6 87 7 6 10 87 10 80 11 17 8 46 3 07 6 05 6 45 6 17 8 07 8 66 10 86 10 61 11 46 to 3 118 8 8 8 50 5 89 81 8 86 8 88 9 11 10 68 C o U U 4 i M s T K R D M 10 08 10 66 11 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 14 10 66 18 19 1 40 6 46 6 86 9 49 11 18 187 9M 10 1610 68 1S 081S 46 8 90 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 4S 8 10 IB Utrecht 83 7 60 9 9 68 11 84 1S 08 ÏS bO 8 10 8 S0 8 68 4 48 1 80 8 88 8 09 8 861 8910 14 Woerden 6 68 S ll 10 16 lUU 18 86 8 48 4 18 6 47 ai9 UlOSl üudsw ter 7 07 8 19 lO M 4 84 1 Gouda 7 S0 8 88 9 84 10 87 18 06 1 88 3 60 4 87 6 80 7 06 8 41 9 81 11 tl A M 8 T I D A M eo ü D A IsiterdaihWp 6 60 8 16 9 66 11 16 11 80 8 61 446 441 f IMf OvAda 7J0 9 04 10 44 18 16 18 48 8 10 6 80 MS 9S ll i Eergisternamiddag is een matroos bg het ehilderen boiten boord van een stoomschip liggende in de Petroleambaven te Amsterdam Ie water gevallen en eenigen tgd later levenloos o haald 60 Bg een der kantoogerechUn te Amtterdam il dozer dageo ootvaogea f23 56 negens ruc cemierecht De gelden zija gestort ua het iucc Bsie kaDioor Het bedrag was vergezeld Tan een briejje geteekeod aw ecbaldige dieoaarc iuidecde hierbg beken ik mg schuld voor uw en mgo God eu zend hierbg 23 56 voor te kort aan te zoiTeren Tan aniaettie gelden ik hoop faiertnede mgo ziel voor iiw en mgn God te berrgden ik bid oir maak bet bekead opdat □ iet anderen bnn ziel bezwaren N r Ned Naar de MoBk Liatok mpdedeelt werd dezer dugen eeu roover Kaïlmir Mingaljss geheeten door de boeren van bet dorp T pischki in het gooTernemeot Wilna nadat zij hem op vreeselgke wgze hadden mishandeld levenil b raven t Miagaljaa bad door zgn onbeschaamde roovergen ten zoerste de woede der boereu opgewekt korten tgd geleien had hg weder een armen boer die zich op weg naar huis bevond aangerallpn en geplunderd de beatolnne baalde hulp wachtte den roover in het dorp op en toen deze met zgn buit wilde binnensluipen werd bg gegrepen mtEbaodeld eu daarop op Taad van een gepensionneerd militair niettegenstaande zgn bidden en emeeken in een haastig gedolven graf gestopt De zaak kwam der justitie te core een onderzoek Vfetd ingesteld en meu groef den ongelukkige weder op hg wBf erhter reeds een Igk en in bet graf gestikt De schuldigen wurden gearresteerd en sg znllen hun gerechte straf niet ontgaan Ken Zwitsersoh boertje van 29 jaar trok naar Pargs ora fortuin te makeh Indegroote hoofdstad stapte hg af in oen hotel der Rue des Carmesi en ergisteren wandelde hij e Btad eens in om Winkeltjes te gnan kgken Zgn eenigszina verlegen houding trok onmiddellgk de aandacht van een der schelmen die zoo juiaten blik op het menachdom hebbeu en zoo goed hun offers weten te kitizen WbI onwe jongen Wat doet het mg genoegen je nog eens te zien Waar kom je vandaan Dat ia n buiLeukausje En de vreemdeling schudde Jozef Hubei t ons boertje krachtig de hand k kom van Walis mijnheer zeide Jozef dooh ik ken n niet Parbleu antwoordde de andere ik ben een landgenoot en hrb je daar dikwgU ontmoet kom laten Wg een glus gaan drinken En Jozef big dat bg een landgenoot naiitrof ging een glas drinken en daarna werd besloten dat men Pargs eens zou gaan bezien Men ging eerst naar het Pantnéon toen uaar het Ltixembourg eindelyk naar het stftdhnis Daar ontmoetten zg een anderen vreemdeling heel netjes gekleed die ben aansprak vertelde dat hg een Hollander was Pargs eens wilde sien en hun verzocht hem den weg te wgzen Ik zal n goed hütalen want ik heb 50 000 Arancs bg mg c Dat treft zie de gids ik heb hier al iemand wien ik den weg wgs en meteen klein fooitje ben ik tevreden dat moet n dan maar onder elkaar uitmaken De wandeling begon Jozef vond Pargs veel mooier dan zgn hergea en de Pargzenaara kolosfinal aard ge menscheu Terwgl zg aan t wandelen waren zelde de Hollander tnt zgn gids Ik ben bang dat ik tuasohen al die nienBchen in zal wordon bestolen gg zgt gewoon met geld om te gaan en draag gg daarom mgn portefeoille Aldus geschiedde Kort daarna kwam men aan de kadeu der Seiae Men had het over de Parisiennea en de Hollander vond het wel aardig eenige vroolgke dames te gnan bezoeken Dat is gewaagd met 50000 r in den zak merkte de gids Of Doch wg zouden den ririerkant kannen afloopen en het geld ergena onder een steen hegravt n S iO 8 47 8 54 9 01 B IO 8 08 18 8 81 8 89 6 88 Uoudi 8 1 Moordnohl Nieuwerkerlc Opall Rotterdam 7 Rotterdim 8 Oapell 8 10 Ni uw rk rk 8 19 Hoorilrocht 6 S Goud 8 88 T 46 OOU Dl Ooudi 6 8S 6 40 7 6t S 09 8 81 Oude 5 5 1 11 54 Woardei 6 69 7 08 8 18 VtrMhl 8 18 7 88 8 88 8 41 9 8 81 9 10 MO 7 8f Goudk iLmlUniMi Wp Dat geschiedde men begroef de portefeuille en wandelde verder Ik ben toch niet gerust zei de Hollander toen zg eenige passengedaan hadden ik heb liever bet geld mBarbg mij Ik zal er viel xorg vonr dragen Och bsal a het even terug verzocht bg Jocef Eeu sukkel aU Jozef was liep hg heec pmaan het verzoek t9 voldoen Hei riep degids larhend je kon er wel eens met betgeld van doorgaan Geef ing in allen gevalleje portemounnie maar zoolang in bewaripg oorie Tiieiid I Je hebt gelgk i zei Joxsf en gaf zgn beiinmet 150 francs i De arme Zwit er ging ntt de de portefen Ile balen doch toen hg terugkwam zag hg nych zgn Itindgenoot noch den Hollaudur En toen bg de portefeuille opende zag hg ook geen ÖOOUO franc alleen een snede brood Jozef bemerkte na dat hij het slachtoffer was geworden van twee schelmen Eft voormalig advocaat die zich ook al aan de 7oogenaarade natuurgeneeskunde hdeft gewgd en beweert de zieken met allerlei plantensappen te kunnen genezen heeft te Berlijn terecht gestaan Da gezondheidscommissie ie Karlsniho had het publiek fegan die middelen gewaarschuwd welke in een maandblaadje hemelhoog werden aangeprezen en teg n 14 mark aangeboden maar n enoeg geen waarde bezitten In dat blaadje werd die commissie toen beachuldïgd tepen beter welen te bubbexi gewaarschuwd Zg diende hierop een aankkcht in wegens beleediging en de rechter beeft den natu urge neeah eer tol 60 mark hyete veroordeeld Er worden pogingen aangewend om verschillende democratische vereeiiigingen die thans in den lande geheel los van elkaar staan in één partgverband samen te brengen en tot eendrachtig optreden voor de arbeiders belangen te nopen Deze poging gaat nit van bet voorloopig bestuur van den Bund voor algemeen kies en stnm recht Voorloopig heet dit bestuur omdat de Bond in zgn jongste jaarvergadering zgn ouden hestaatsvorm prg igegeg4ven beeft juist om te beter het bo v e na n gegeven doel te bereiken Genoemd Beatnnr heeft zich thans per cir culaire gewend tot de hoofdhnxturen van üe bestaande democratibche vereenigingen die over het geheele tand werken om hun medewerking voor dit doel in te roepen Blgkens deze circulaire telt het comité zich voor om voor geheel Nederland tot staud te brengen wat in den besten tgd van baar bestaan de Frieiche Volkspartg voor één prpvincie geweest is Een Nedertaodsche Volikspartg d is waarbg allerlei verschillende vereenigingen zonder hare eigen zelfstandigheid in bet minst te verliezen kunnen zgn aangesloten indien g op zuiver democratisch standpunt Maan en verklaren niet anders dan wettige middelen voor het doel te willen aanweuden tDat doel zon moeten zgn vooreerst bet verkrggen van algemeen kiesrecht of van een kiesrecht dat daartoe zoo dicht mogelgk nadert en in de tweedu plaats het gebruik maken van het kiesrecht dat inun op een zeker nogeublik bezit om zoowel in gemeenteraden als in Provinciate Staten en in de Tweede Kamer vertegenwoordigers te krggen die willen tranhien datgene tot stand te brengen waarover de verschillende groepen die de NederlanJsche Volkspartg uitmaken bet eens zgn 18 18 18 08 10 48 10 85 11 08 11 09 11 18 11 86 8 86 10 08 19 11 8 18 Hik 1 07 DEN 9 49 9 68 P K Ê 10 10 i 10 1611 88 11 48 11 1 88 8 81 8 S 4 6 7 6 08 6 0 Zaken waarmade dit laatste bet geval is zgn er volgens het comité meer dan men bg de bestaande verdeeldheid der arbeidersgroepen zou vorondvrsteUen Er n veel waarvoor Je tijd aU bet ware rgp is waarover onder de groote meerderheid van het volk slechts é n gevoelen bestaat en dat men toch nietverkrggt en ook bg de uitbreiding van het kieireclft niet Terkrjigen zal indien de arbeiders zoo weinig eendrachtig optreden als in Nederland het geval is De noodzakelgkbeid om hierin verbetering te brengen dringt het comité nog sterker aan o a met deze overweging De werklieden die op kerkeigk standpunt slaan zgn in Patrimonium en in B K Volksbond vereenigd en het ledental van beide is aanzienlgk Docb de overige werklieden zgn voor zoover zg zich vereenigd hebben in verschillende groepen verdeelden gten dezer groepen komt in talrgkbeid de twee hiergenoemde nabu Indien dan ook binnen korten tgd een zeer uitgebreid of algemeen kiesrecbl verkregen werd zonden wg vreezen dat de invloed dien de niet op kerkeigk standpont staande arbeiders bg de stembus zouden uitoefenen zeer gering zou zgn Om dit te vermgden i hnnne laneenslaiting dringend noodig Op Zondag 27 Jan zal in d Geelvinck te Arasterdam een vergadering gehouden worden tot het voeren van de voorloopige bessprekingeu iusscbeu de verschillende beitoren die aan de oproeping gehoor mochten geven Bliikt het op die verg dering dat er kans van slagen is dan vulgt later vanirege die vergadering een algemeene oproeping onk tot allerlei plaatselgke vereenigingen Het bovengenoemd voorloopig bestuur vau den i3ood voor A K n S Ïh als volgt samengenteld voorzitter de heer Vitnf Bruinsma te Gorredgk leden de beeren O StellinKwerf en S Jan ma Ie Leeuwarden F Mol te Workum eu Tj Nawyu te Langezwaag secretaris de heer G Tj Wieberdiuk te Gorredgk Het Nationaal Congres omtrent het vakonderwijs en da vakopleiding voor toekomstige werklieden in Nederland zal te Amsterdam op 17 April en 4 Juni 1895 worden gehouden Het plan tot het houden van dit congres uitgoande van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Ni verheid als uitvloeisel van hare gewgzigde wet heeft in den lande de meest mogelgke sympathie gevonden Namens de genoemde Mnatscbappg zgn tntvoorzitter de heer J F W Conrad oodhoofdlnspecteur van sKgks Waterstaat L dvan de Tweede kamer derjSt Gen en tpt secretin is do heer F W van Meeteren redacteur van haar orgaan en voor itter van haardepartemnt Amsterdam bonoeuid Reeds zgfi tot het congrescoraité toegetreden de Maatschappij tot Nut van t Algemeen de Vereeuigiug tot bevordering van Fabrieks en Handwerksngverbeid in Nederland de Maatsrhappij tot bevordering der bouwknst do Vereeniging van en voor Nederlaudiiche indiistrieëelen het Nederlandsche Werklieden Verbond Patrimonium het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond de Centrale CommiBsiu ter bevordering van wedetrgden van Handwerkslieden het Koninkigk Instituut van ingenieurs de Vereeniging van burgerlijke ing nieur8 de Nederlandsche Vereeniging van Werktuigen Scheepshouwknndi en terwgl een 60tal grootere en kleinere vereenigingen en autoriteiten zich voor het lidmaatschap hebben doen inschrijven Het voorloopig programma dat wg indertgd hebben medegedeeld omvat nagenoeg alle vraagstukken welke op bel vakonderwijs en de vakopleiding betrekking hebbeu roeds hebbeu zich bereid verklaard om in te leiden do vraag omtrent het Lager ondarwgs de heer J Bruiuwold Riedel Algemeen secretaris van het Nut die omtrent handenarbeid ala opvoedingsmiddel op d lagere school Dr J H Gunning Conrector te Zwolle die omtrent de burgeravoudscholen de heer F Berghuis Sr directeur der Ambachtschool te Arnhem omtrent het berhaliugsonderwijs de heer W van Roekei leeraar aan de amNachtaschool te Arnhem omtrent het teekeuonderwgs de heer G A Scholten architect te Tiel omtrent het middelbaar onderwgs de beer E Jelsma directeur der afnbachtaschool te Amsterdam Weteringschans en de heer Dr H A J Meyer leeraar aan de Rijks Hoogere burgerschool met 5 jarig cnrauti te Groningen 7 10 6 56 8 08 8 10 8 17 8 4 50 4 67 8 04 6 11 5 80 1 45 1 66 8 01 8 09 8 16 1 44 4 10 o U IJ D k 11 50 18 80 4 08 Voorb 6 64 N d L d6 69 Z Z gw6 08 Bl Kr 14 ZaT IL 19 0 Dd 80 7 608 18 10 80 10 88 10 41 Dr J Tb Mouton Wethouder van onder wgs te s Gravenhage zal de vraag behandelen 1 of in iet algemeen de opleiding in de werkplaats of die in de ambacbtsschool de voorkear verdient Mr H Smeenge Lid der Taeede Kamer ran de St Gen zal het vraagstuk behandelen eener wettelgke regeling van bet vakonderwijs de heer D W Stork machinefabrikant te Hengelo de opleiding voor de briek De heer E von Saber zal de vraag inleiden waar de grens getrokken moet warden tosflchen de opleiding voor bet gewone en vror bet kunstainhacbt De heer F H van Malaen de bekende Haagscbe industrieel zal spreken over de inrichtiu van tentoonstellingen en wedstrijden van decj arbeid ran leerlingen de heer H L Boer mi directeur der ambachtegchool te sGraveohagEj over het afleggen van proeven van hewaamheid en de heer B H Heldt Lid der Tweedei Kamer van de 3t Gen over het leer lingwezftn Klaai biykelgk is het streven der organisateurs an dit congres om tot eeue duidelgk geformtjieesde conclusie Ie komen omfreot de voornaamste onderdcelen van de kwestie niet alleen toch zullen de beknopte inleidingrn en stellingen den deelnemers vooraf in afdruk worden toegezonden en ui de arbeid over 3 flectiën verdeeld worden maar bovendien is een tijdruimte van 6 weken gesteld tusscben de sectie vergaderingen en de algemeene vergadering waarin de seclieverslageu opgemaakt en den leden zoo npoedig doenlgk in afdruk zullen worden toegezonden Het is te hopen en bet mag verwacht wor den dut deze buitengewoon zorgvuldige voorbereiding tot het geweuEchte resultaat zal leiden Hiertoe is echter nog iets meer noodig en wei eene zeer algemeene deelneming nit alle kringen welke belang hebbeu bg eene degelijke opleiding van den aanstaanden werkman Dit zgn zoowel de werkgevers ala de werknemers en alle ouders van aanstaande werklieden niet minder ook de ooderwgskracbten die zich wgden aan het lager middelbaar ên vakonderwijs Zoodanige zeer algemeene deelneming aan dit congres ia zeker gewenscht de gelegenheid daartoe staat zoowel voor rerveoigingea hIs voor personen open bg de aecretraris den heer F W Westerooen van Meetereo P C Hooftötraat 139 Amsterdam tegen inzendiug van een bedrag van f 2 50 Uit Amsterdam meldt men Voor Klaas van Donzelaar is de werkstaking aan de waskaarsenfabriek een muïs met een taartje geworden Klaas is gemoeid geweest in de mishandeling van enkele werklieden die weigerden den arbeid neder te leggen Getuigen hebben gezien dat hg den ouden werkman Hobbe en diens zoon trapte en dawde en bovendien wordt hem nog ten laste gelegd dat hg een werkzaam deel heeft genomen in de mishandeling van eenanderoiet werkstaker antwoordende op den naam Walther Uit het verhoor der getuigen voor de recht baok bleek heden dat de mishandeling door Klaas aan den ouden Hobbe gepleegd door den politie coEomisfaris Zor Mühlen met eigen oogen is waargenomen dat Klaas ook de eerste zou geweeft zgn die Walther a faire nam kon door de getuigen echter niet met zekerheid worden verklaard Er waren meer klappen gevallen en schoppen uitgedeeld dan die van Klaas Het O M achtte de beide ten lasie gelegde iniidrgven echter wettig en overtuigend bewezen en eischte togen Klaas een gevangenisstraf vAn acht maaudan 9 40 9 47 9 84 10 01 10 10 n oi 11 M ll 0 11 10 8 1 9 08 4 48 4 86 1 01 6 t 6 16 7 81 7 17 7 84 7 81 7 17 9 U MO M i 10 08 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 7 08 7 11 7 10 7 1i 7 81 i 09 10 De verdediger mr Hilterman nam Klaas in het oog vallende len te als basis zgner pleitrede aan Was bet wonder dat men licfa verbeeldde gezien te hebben dat Klaas de eerste was die sloeg Klaas stak boven alle anderen uit en trok dus van zelf de aandacht tot zgn persoon De kleineren van gestalte die misschien eerder en harder hebben geal gen zgn rrggeloopen nitboofde van bon natnnrlgk voordeel Eo het tweede misdrgf achtte pleiter in geenen deele bewezen Voor Czorda justitie Festetios landbouw Jodika mÏDi ïter a latere VNj ekerle Szi agyi Hieronymi en Lukacs behouden hunne portefeuille voor de portefeuille van handel en onderwgi is n niomaod aangewezen De crisis wordt niermede als geëindiird bewhouwd Het Kabinet maakt over het algemeen een goeden indruk De Rgksdag die Woensdag bgeenkwam is weder uiteengegaan Bonder dat de regeering eenige mededeeliog over het verloop der crisis heeft gedaan In de couloirh werden levpudige discu iën gevoerd over de oplo8 iug der crisis in liberale kriugen was men blgkens een mededeeliug aan de iFranf Ztg zeer ontstemd over de experimenteele tactiek des koniugt die meer goneigd schgnt een coalitieministerie met het bewind te belasten dan een der leiders van de liberale partg du opdracht tot kabinetsformatie te geven In de Fransche Kiimer aanvaardde Henri Brisson het definitieve voorcitterscbap met een toespraak waarin hg nttuuriyk bedankte voor de hem opnieuw bewezen eer maar teveus waarschuwde tegen talmen en nandrong op eensgezindheid tot bespoediging van dringend noodiue financieete en Moritile hervormingen Deze woorden werden levendig toegejuicht Aan de orde was Mil erand t motie om onmiddellgke invrgheidsstelling vap deu Zondag gekoieu anarchist Gérault Richard te vorderen De bonaparlial Flandin beweerde op grond van een decreet uit de daeen vau Napoleons Coup d ótat € dat Gerault Kichard in bet geheel niet verkiesbaar en dus het mandaat ongeldig is maar deze manoeuvre werd mot spottend applaus en een ironisch ViTo l empereur begroet zonder verder gevolg te hebben De minister presi leut Duptiy steluo zich dan ook up geheel ao er standpunt Hg erkende ten volle net recht der Kamer om de invrgheidsstelling te verlangen uiaar verzocht baar van dat recht geen gebruik te maken en wel op utoud van lo schelding der staatsmachten 2o gelgkheid tan alle burgers voor de wet en 3o eerbied voor de volkusouvereiniteit En hg voegde er hg dat uls de Kamer de motie aannam een ander miuisterie zich met de uitvoering zou moeten belasten Dus de K ibinetsquaestie Die bedreiging hielp beter dan alle argumenten met 3Ü9 teyen 218 stemmen werd de motieMitle rand verworpen De voorsteller der motie had lit nog op gewezen dat de Kamer nooit nen gekozene in de gevangenis bad geliiteo al at deite wpgens beleediging van het Hoofd van Staat ZDoals b v Rocbefort die den Keiser i oleedigd bad t Hielp alles niets GérauttHJchard blijft brommen Of hg evouala onlaugs Mirman uit de kazerne ook uit den kerker een der andere afgevaardigden met de uithrenging van zgn stem zal bi laateu Hubert vroeg de urgentie voor zyn voorstel om een amnestie uit te vaardigen voor alle politieke misdrgven De Rcgeenug kwam daar tegen op en de urgentie wurd verworpen met 345 tegen 167 stemmen Vervolgens k v am een interpellatie over de verkiezingR schaudaien van Toulouse De minister president Dupiiy antwoordde dat een gerechtelgke instructie geopend is en de schuldigen hun straf niet zullen ontgaan Ken motie um over te gaan tot de orde van den dag onder meer werd door de Regeering aanvaard n met 336 tegen 164 stemmen aangenomen lu het verre Oosten staan du kiggnoperatitin fltil eu worden alleen kleine gevechten nu en dan geleverd De Japanuee en schgnen geen haast te hebben met de verovering van Moek i den en willt n eerst de Chi ieeschn legercurpaen verslaan vóór ze verder rukken Dezen hebben sterke stellingen ingenomen en worden gecommandeerd door de generaals Chang en Niet t Schgnt dat ze ieder op eigen verauCwoordelykheid handelen zonder voeling met elkaar wat natuurlijk de kans vermeerdert op eon uu uwe overwinning der Japansche troepen hi Hung Chang is tegen alle verwachting gealnagd ia de arrestatie van generaal Wei die zich bg Ping Yang zoo lafhartig gedragen heeft Li s positie hing er aan en vandaar zgn voortvarendheid De generaal ia in de nahgheid van Tienisiu gepakt en wordt nu naar Peking gebracht ora daar misschien zg hoofd kwgt te raken Met de vredeaood rhandeliugen loopt bei niet bard Ëen der genanten is nu paa uit Peking vertrokken maar de ander aarselt om naar Tukohama te gaan uit vrees voor d Japanscbe pestkoppen op wier hoofd bij indertijd een premie beeft gesteld Burgerleken Stand GEBOREN 9 Jan Gerrit ouders M Jonkheid en O C van Otidenallen 10 Johannes ouders L H Lafebtr en H van Leeuwen 11 Antje ouders H J van der Veen en J Boe Moordrecht GEBOREN 3 Jan Hnibert oüders H T Tier en L Verstoep 4 Jannetje ouders J Slobbe en M Schooten OVERLEDEN 8 Jan A Wingelaar 74 j 10 C ü van Bg 26 d