Goudsche Courant, maandag 14 januari 1895

No 6557 Dinsdag 15 Januari 1895 33ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken iievolgd door Een Huwelpsreisje Aanvang half 8 uur Wtl Gewone bepalingen en pryzen OCIETEIT 2 Ct HANDSiaAAR LOUIS BISSCHOP Dnbye B urt Uit het hoogste Noorden De voor eenigen tyd van ü ontvangene zending Bynlandschen Druiven Borst Honig is bgna verbruikt en heeft mgne kinderen die aan kiukhoest leden buitengewone diensten bewezen zoodat ik oin eene nieuwe zending verzoek om dit middel steeds in voorraad te hebben Dr O THORELL Ostergötlandslïn Gdrdebij Zu eden 10 Juni 1891 Dit voortreffeiyke sedert 25 jaren met het gunstigst succes aangewende en natuurlgke huismiddel is echt verkrggbaar ïe Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haaatrecht by J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven by H Frerika firma Hegnekamp en Ch Sterk Stolwgk bg C G v d Berg I Bergambacht bg J d Dool Hazerswoude bg S Winters De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is ƒ 1 85 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke NoMmers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Visitekaarten Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrukkerg van A BRINKMAN ZN Agentaur b de Firma Wed BOSMAM te Gouda VAN Blommestein s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJKi APELDOORN HOLLAND € iml Patent H Stollen WofnunQ H voJi tiruRitn tot Aniua lu nr uhMtrm wwrthlnsen yachahmuHi tw geiattn Kan ktufê aihêr aium atela tcharfen H üloUr t nur rvA em litrtol oOtr n lolelim ilunhtrjdlungen m duim unitr fltUt mH lutmMml aflitiitt M SS r tMttm mH Ztugnltt tnllt tM frr ADVERTENTIEN Den 9en Jaoaari overleed te tiot terdam ia den oaderdom van 6S jaar onze geliefde Moeder eo Behawdmoeder G C 3PBUIT geb van Poelobbst Uit aller naam B W O SPUCIT Üosea hartelgken dank Toor de rele blgken van belangetelling gedurende de ziekte en oreriyden van onzen Zoon en Broeder onderranden Uit aller naam i FEAIKIN Bg mijn vertrek naar Pretoria roep ik familie Triei den en bekenden een laatat hartelgk vaarwel en tot weerxiens toe MeTronw A M BEGEEB Com Londen den 11 Januari boord Norham Caillt De rekening en verantwoording in genoemd faülisaement waartoe alle creditenren worden opgeroepen zal plaats hebben rp WOENSDAG 6 FEBRUARI 1896 des voormlddage ten W are in een der lokalen van het Gerechtagebouw aan het Haagsche vet r te Hoiltrdam De uitbetaling der percenten 6 geichiedt dagelijk des v m van 10 12 uur ten kantore Tan den Curator Kleiweg 28 öouda De Curator Mr M M SCHIM v n dbb LOEFF Derde Aankondiging By vonnis der Arrondissement Rechtbank te Gravinhage van 9 November 1894 zgn de Heer WOÜTERÜS GIJSBERTUS VI8ÉE Boekhouder wonende te a Qravenhage en Mejnffrouw THEODORA VEBOUDEN particu liere mede wonende te a Qravenhage op beider verzoek gescheiden van Tafel en Bed Mr 1 J BERG8MA Advocaat en Procureur ê Oravmhaffe 12 Januari 1895 Op een der beste standen tegen zeerbiliyke conditie ter overname aangeboden een Brood en Kankelbai keriJ het Adres te bevragen onder No 2362 Bureau dezer Courant E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUÜA te oonaulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur roor TANDZIEKTEN VULLINGEN VRIJDAGS van 10 tol 12 uur leoateloo e behandeling Alle OPBRATIËN pijnloos jjOÏ eaiKB ODDE A SCHIEDAMMER GENEVEE nm im Merkt NIGHTOAP Verkrüsbiwr bg M PEETER8 Jz N B Kh bewga ran oohthoit h cachet en kurk atoods roorEÏeti ran den naam dor Firma P HOPPB öouda Saelpervdruk van A BaiNKUiN k Zoon kwrüvlBC ta ao Jicht Wat Vit li BHl lut Ml MSN sas tl wmden togen plfn m Terbndluid Soeletelt O S GKNOEGE 4e Abonnenient Vooritellln Diiniierdau 17 aniiari 1895 Wit y o B i sge i Vereenigde Rotterdamsche TooneeUsten Directie LE GRAS es HASPELS VOOlfcU Fidl 50 o t 7S Mt f 1 16 d ucli Tooikaadea la U nuMte Apetketea a bij I Ad ElolitR A Ce te Bottudam Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN 0N apotheker Markt Openljare Yerkooping te GOUDA tflo overataan ran den Nofcaris G O FORTÜIJN DaOOGLEEVER op MAANDAG U JANUAHI 1805 des morgens te elf uren in hei Koffiehaia HaiiHONisc aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden aangenaam gelegen en van rele gemakken voorzien Woonhuis met PIJPENFABRIEK verdere betimmering ERVEN en GROND aan de Westhaven te Gouda Wgk B No 157 en 157a met een HUIS daarachter uitkomende aan het water van de Peperstraat met een vrgen gang uitkomende aan de Westhaven en met een uitgang over een gemeenschappeiyken brug aan de Peperstraat groot 2 aren 49 centiaren tü aanvaarden 15 Februari 1895 No 2 Een goed ouderho den HUIS en ERF van Waterleiding voorzien in de Boele kade nabg de Karnemelksloot te Gouda Wgk R No 132 Terstond te aanvaarden No 3 Een BUIS en ERF van Waterleiding voorzien aan de Breedstraat Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 285 Verhuurd by de week voor 1 02 Nos 4 en 5 Twee naast elkander staande HUIZEN eu EKVEN in de Vrouwevestesteeg te Gouda Wgk N Nos 233 en 234 en een stuk GROND aldaar groot 27 centiaren Verhuurd bg de week voor ƒ 1 en 0 90 No8 6 7 en 8 Drie HUIZEN en ERVEN in de Lange Dwarsstraat te Gouda Wgk H Nos 124 125 eu 134 Bg de week verhuurd voor 1 60 1 40 en 1 20 De perceelen zgn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van Notaris FORTtHJN DROOGLEEVËR voorgenoemd alsmede bg Notaris C J D GIDTS te Pijnacker Hauiletsmerk GU die Hoest irebruikt nitdeB fc c n Trommel N KATER en Co Gedeponeerd QBONISOBN KONINKIJJKl Si imvi kvi rh n iir siisiin wissniiRiJ Elk stukje heeft de vorm vaneen zittende Kat Verkrggbaar bg H W M STEVENS Gonda H V D WOUDEN W PERK Moordrecht M ZIJDERLAAN Stolwgk W J V DAM Haaatrecht C V WIJK Oudewater D V INGEN Q MANSCHOT Hekendorp M BLONK Waarder C V EEUWEN Waddingsveen H S GROENENSTBIN Boskoop J v BERGEN M RENSINK Beiithuizen A BALET Zoetermeer P V BOHEMEN Zegwaard Cognac fin Bois 1 40 Liter De OOaiCAO TVS BOM TU da iMiM AaasTma wovdt lavMpf la vavMcal e bamand flaaaoaaa vaa e ZilSar Inkoad voonian ▼ an hak a aa Tan 3 r F V f UU BLajaa boos rroanaaali 1 t l SO DUüailaX Tattollitaar Mil P H J V WANKÜM firma Wed P J MfiLKBRT Oosthavea B H Gouda Op het Atelier van D 8AMSOM kunnen met M aai t of vroegfer gfeplaatst worden Te Huur gevraagd Tegen 1 MEI a s op een netten standeen modern Uam enhttis of Bovenhui bevattende ongeveer 5 kamers Brieven fr onder letter A hg den Boekh J T 8WABT8ENBURG U JUlil beter kou verdrgvend middel als Warme Wijo vermengd met van Vuuren s Bisschop ii 35 ceuts per fieschje ook aangebroken verkrggbaar ROODE DFCCCMIIflIM WITTE BtuutUlf 1 11 37V c p fl uit de beroemde fabriek van Lonia Varrouiean Zuivere Bordeaux Wijn S5c p M bij J F Herman Zn Tiendei Borst en jH Onfeilbaar Middel MELIANTHE Superior Borst lioaig Ëxtraet Bekroond met £ ere Diploma en üoaden Medaille GENT Ï893 Gonden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gooden Medaille 1893 World a Hygienic Exposition Chicago Samengesteld ait de meeat heilzame b atanddeelen ia aangenaam Tan smaak ma veraterkend en zacht pargatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen bet gaarne in Mi in geen huisgezin ontbreken UELIANTHE is bet beste middel der wereld H van8chaik Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOËM Samatra straat 267 Den Baag Verkrijgbaar by F fl A WOLFF Drogist Markt Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEU Oheiuiscbe Wassoherij Vi H UPPE HElilEK 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedoren hetig gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene wede BINNENLAND GOCDA U Janoari 1895 Naar men ons mededeelt beeft het personeel der Pitteafabriek by gelegenheid van het iJJögarig Haweiyksfeeat ran den heer en me Troow Koning door den heer M J Weaaela aen zeer groot portret van het geheelu perioneel laten maken dat uitstekend is geslaagd n den heer Wesaela alle eer aandoet Bg het schaatsenryden in den Stormpolder gemeente Krimpen a d lJ j bad Lena Kroon het ongeluk te vallen Voordat zg nog was opgestaan reed een ander haar twee ringertoppea af De stoombootdienst E Ufette heeft Donderdagochtend wegens bet vele js in den HoUandschen IJsel den dienst tusachen Utrecht eo Itotterdam gestaakt Ook de atoombarge de kleine Ëstafette c die eiken Donderdag van Oudewater op Gouia vaart ia dien morgen niet vertrokken Echter Inat het zich aanzien dat deze tydeiyke staking niet iang zal doren daar de vorst op t oogaublik van weinig bet4wkenia i Dit laatste is nok de reden waarom de IJsclub hare banen nog niet in orde heeft taton brengen Vele liefhebbers van ebiatmir den hebben echter coolang niet kannen wachten en reeds van t ys gebruik gemaakt VoorEÏchtigheid z j echter een ieder aanbevolen uu t ys minder betrouwbaar is Het nieuwtje in Friesland is dat Merk Kingma Klaas Hanje op de korte baan geslagen heeft Dat had niemand verwacht En toch gvichiedde het Donderdag j l op de hardrydery te Joure In twee ritten woo Merk Kingma het van Klaas Hanje metgrooten voorsprong Hanje was toch io de laatate jaren de snelste rijder op de korte baan voor o it 8 jsar was bet Merk Kingma doch in het laatst kou Kingma Hanje lang niet byhouden De poetsers van de spoorwegrytuigen aan het ttaatsapoorstation in Den Haag vonden Zaterd ocbtend vroeg by het schoonmaken van een tweede klasse compartiment reeds twee zeer jeugdige passagiers in den wageo of beter getegd onder de banken Het waren twee knapen van 10 jaren echte Amaterdamsche straatjongens die mededeelde den vorigen avond te Amsterdam heimelyk io den laatsteu treini FElllLLËTOX De Schim vaa Nelly Sevitt Naar M SngtUek 4 Zü hield ket doek oubewnst in hare bevende handen geklemd maar zg viet op een stoel neer zonder het open te doen of in staat te xya om vao hare ontsteltenis te bekomen Er is vaodaag een vreemde dame boven geweost delde Willie myn oudste jongen alsof hij ziofa dit fto eerst herinnerde iren ty zag er zoo wonderlyk uH Xs zy nu benedeo gekomen f Waar waa zij en wat deed zjjF vroeg ik terwgl Ü geeo ooff van Jenny afhield die haar best deed om sioh goed te houdea gtA liep overal rood te kqken en scheen naar iels te ideken zeide Willie Het was een heel wooderlüka dame eu bare baren bingen los langs haar tDie oo lukkwel wide ik maar het kostte mg omte om dit bedaard te zeggen Zg is hier in hols gekomen en kan san niensnd kwaad doen God al zorg voor orb dragen m wy b hoeven ons oiet bevreesd te maken Dat is Boo seide Jenny die bare kalmte begon te herkregen ket is heel dwaas om bang ta zgo Uy dnnkt dat wg er beter aan soaden doen tante I ala wq van vond in den bgbal in plaats van in kaplteio Bile hnen Vindt gij dat ook nietr Ik was ic r bereid om uit den bybsi te hooren t zyn geslopen eo zich te hebben verato onder de banken van een tweede klasaewa en Zonder door iemand te z jn opgemerkt zyn zij tegen middernacht aldaar gearriveerd Na aankomst hadden zy hun bivac in een anderen ledigen wagen betrokken in welk coupe zy vernieling hebben aau eriont De jongena zyn overgegeven nan de politie aan wetkn zy mededeKtden in den Uataten tyd te Arasterdam verscbilleode kleine diefstallen te hebbeu gepleegd en tevens dat 7 ook een wagen van eene atoomtram aan de Weesperpoort in brand hebben gestoken door middel Tan het vuur van bet kacheiije dut dauriu gestookt wordt De jonge zwervers zyn naar Amsterdam overgebracht waar hunne ouders wonen Een hond van den beer L is gisterenavond van Amsterdam naar Rotterdam acht r den trein van 10 02 medegeloopeo en slechts kort na den tfuin te Rotterdam aangekomen De heer L had dit beeat eenigeu tyd geleden vermist en vond het te Amsterdam terug Het aantal atemmeo dat zich deed hooreu tegen de Lombok overdryTiog neemt gelukkig toe Dezer dagen kwam daartegen ook op de heer P O Koeffaer thans in Granada die o a schreef De geschiedenis op Lombok heeft dit vóór op den Atjeb oorlog dat zy by eea soe eu beknopt verloop ettelyke spannende oogenblikken van Ooog dramatische kracht heeft gehad Lombok heeft daardoor sterk op de verbeelding gewerkt sterk gepdktc De sleepende toe8 aod op Atjeh roert ooa niet meer lerwyl Lombok ona wakker auhudde Maar als we lu t Lombok succea gaan opschroeven zwereil f den naam van generaal Vetter by voorkeur slechts si reken vao Lom bokhelden worden we dan niet acbromelyk onrechtvaardig tegenover de militaire daden Hiders iu Indië welke het voorrecht missen toevallig in eeu sterk geconcentreerd licht geplaatat te zyu Boveodieu juiat voor hem die zyn land in werkelykheid liefbeeft is er eeo onaangenamf byamaak by die ophemeltng van Lombok Zyn wy Nederlanders het dan zoozeer out wend ook eena te winnen Worden we dan zoo overmatig big door één flink aocces dat we g n proporties meer onderscheiden 0 i dezelfde onmatige wyze werd io het eind der vorige eeuw de beteekenia van Doggersbank opgeschroefd Er spreekt zwakheid en gebrek aan innerlyk zelfvertrouwen uit zulk een overmaat lezen wsnt niets ts zoo katmeerend als oen vo eIcozen hoofdstak £ k had lang genoBg in de wereld geleefd om iets van bare bezwaren te kennen en ik wil Tolgaarne bekennen dat ik nooit een last gekend heb dien de bgbel mij niet hielp dragen Zoo boorde ik twee of drie hoofdstukkun die Jenny duidelgk tracblte voor te lezen maar zonder dat zulks baar zoo goed als gewooolgk gelukte Al deed ik ook wat ik wilde het was mg torb niet mogeIgk met onverdeelde aandacht te luisteren daar ik mij aldoor verbeeldde dat ik weder voetstappen hoorde Dit was echter slechts verbeelding en de kioderen vielen onder het luisteren in slaap Toen hield Jrnoy met iezeo op en zeide op een fluisterenden toon Tante er is iets vorschrikkeigks io dit hais Ik traobtts haar hare vrees te benemen maar ou vertelde zg mg dat zij toen zij zirb naar de kamer boven de keuken begaf waar wjj de weinige boeken die wy hadden bewaarden de deur open vond stsan en dat de maan zoo helder door het raam scheen dat zg de lamp die zg bg tioh had baast niet noodig had Eensklaps zag zg iemand die baar met een vluggen stap voorhgliep on toen zg zich omdraaide zag sg de flauwe omtrekken van eene soliim de deur door en de trap afgaan Zg kon zich niet vergist hebben zeide zj herbaalde malen en zij beefde nog bg de gedaohte daaraan Ik seide al wat ik wist te zeggen maar dit sebeen mij toen ik nitgesproken had van weinig belang Ik zeide baar dat wg niemand kwaad gedaan hadden en toen zeide ik dat geleerde en wgze mensehen zich wel eens door vrees hadden laten misleiden en 00 dit dan met ons niet het geval kuooeo zijn P Van harte lioop ik dat een afieciaal museumVetter als een doodgeltorenkind blyke Eu koo toen in patria den goeden smaak iu deze mixt lOop ik dat genera Vetter ziilf een kiesebeu Venk aan zyn bewonderaars zal geven dat y met zulk een opliemeling niet gediend ia j Terwyl bet lyt van den verongelukten Teshelsclieo schipper Üakker te Hiiis luiui u isaanIjebracht en begraven is het Igk van dieua toon te Stavoren aaogespoeld De vrouw vau ïleo vproogelukten schipper die behaUe h ar man twee zonen by de zeeramp ve loor is kraoksinnig geworden De Tweede Kamer der Staten Generaal ia thans tut hervatting vao bare werksaambedeo opgerofpen tegen Dinsdag 22 Jannari des namiddags te 27 ore Wy lezen in De lib Nederlaoderc Zooals velen onzer lezers waaracbynlijk weten wordeo iu den Westhoek van NoordBrabant en iu Zeeland dour verbouwers van bieten pogingen in het werk gesteld tot opfichting van een coöperatieve suikerfabriek waarvan de boeren zelven igenaura zullen zgn In verband daarmede had onlangs te Goes een vergadering plaata van landbouwers onder welka er wuren die tot dusver huo boetwor telen geleverd hebbto aae Duitsche fabrieken Hiermede 4ioo werd bun gezegd zouden zy nu toch wel ophouden om de voorkeur te gevin ma de onderneming waarby zy rechtstreeks geïnteresseerd zullen zyo Niets liever dan dat was bun antwoord Maar thet bleek nu echter zoo Iee4 raeu in het Landbouw Weekblad Tan VMrlcdeu Zaterdag dat op gelyken afstand de kosten vati bet vervoer per spoor alsdan vet l hoogpr zouden zyn Voor het vervoer naar bet huiteiiliind toch kan gebruik worden gemaakt van Uet interoationiUe tarief torwyl bij levering aan de N df rlandnche fabriek het biuiienandaclie tarief van kracht sou zyn dat veel tiooger is Is het werkelyk aldus dao beeft men hier en fr ai Ntaaltji van spoorweg politiek Dan beeft het Lan lbouw Weiikblad gelyk te spreken van averecht icbe bescherming Ën das ligt bet op den w g der Regenriog baar stem en haar invloed te do n gelden by de spoor wegmaatschappyen opdat daaraan een einde komen Met leedwezen vernemen wy uit s Oraven haee het ovcrliiden van rar W Wmfffeni Zoo gingen vg toen da tgd daar was te bed zoo al niet moedig dan toch kalm maar bet gelukte aan geen van oni beidou veel te rusten Jenny lag doodstil maar ik hoorde wel aan hare ademhaling dat tg wakker was en ik aobtte het eea gdele poging om zelf te trachten te slapen De klok begon 4a slaan maar bield dadelgk weer oj ik dacht dat het t dicht bg den morgen moeit sgn maar het was nog maar ééa uur en een zonderling geluid deed liob op bet oügeoblik waarop de klok sloeg in het aangrenzend vertrek hooren Het was eeu sobrappend krassend geluid en dit bleet eenigen tgd voortduren eJndrlglt bield het op en nu fluisterde Jenoy mij oiet eene veisohrikte stem toe ff Wat wat dat tante Ik weet het niet zeide ik maar ik beb bet vroeger al eens meer gehoord en bet heeft ons nooit eenig kwaad aaogebraoht Zoo had ik in de eerste week van ona verbi jf alhier eea dergeljjk sobrappend geleid gehoord èu dit aan raitun toegesohreven maar dien nacht was ik niet bij machte om m j dit diets ts maken Ik kon er niet over denken maar lag slechts stil en zeide niets Ik denk dat ik langEamerhand in slaap moet gevallen zijn wast de zoa scheen reeds helder toen ik overeind kwam en zag dat Jenny en de kinderen al gekleed eo gereed waren Ik gevoelde eeoigermate dat ik geen reobt had om io deze zaak aan mg selve te deuken maar dat ik als Jenuy eo de kindereu maar niet met deze zonderlinge dingen bekend waren ze zelf wel sou kannen verdragen Het ging met deo winkel zeer goed wast de be Door zyn dood verdwynt een der figuren uit het politieke leven Radoiende 1848 1887 Als lid der Tweede Kamer eerst voor Delft lat r voor a Gravenbage was mr Wiotgens een der steoopilareo en warmste woordvoerders van de oud conservatieve party io en buiteu s lands raadtzaul Na het overlydeo ran den minister vao justitie mr Borret was ny eenige maanden hoofd an bet departement vao justitie in het eerste ministerie Heemakerk io welk kort miuii terieel Uven hy nog pogingen deed tot partie le herziening van onse wetge ing Met mr Wintgens ia een der welsprekeod te staatsliedeti der ood conservatieve party heeogegHHu welker iHatsta vertegenwoordigers in de Tweede Kvmer de heeren graaf E J Schimmelpeoninck en Corver Hooft waren Zijn uitroep by het sluiten der Indische baten Den hoed af myne heeren want dit ia het laatste batig slot dat gy zien zult is een hixtoriach woord geworden Zyne parlementaire redevoeringen die by te samen heeft uitgeffeven en een b langryke bydraga tot onze ntaatkundige geacbiedenia vormen ondesscheidden zich met alleen door tal van aaubaliogeo waarmede wei eens de apot werd gedreveo doch ook door menig welsprekende bladzyde Als scherpzinnig jorist ee voortreffelyk pleiter was mr Wintgens by de Haagscbe b He io hooge eer Zgn bistorisQhe kennis syn ktinatsin en cfine klassieke vorming verzekerden hem steeds de algemeeoe aandacht waar by in woord of schrift lyoe htsobouwingeo ten beste gaf Een brievRobefltolier te Jour die een baas als postpakket betitelleu moe t is door deo brigadier der ryki veldwacbl bekeerd wegeos bet vervoeren van wild meer dan 14 ijagen na de sluiting der jacht Ue haas werd io beNlafi geoomeo De Duitsrbe jiu btopziener te EIten die wegens bet sctiieteu aan de Holland cbe grenzen op een Nederlander voor veertien dagf u door d Aruhemtcbe rechtbank tot 6 maaodtsn geva u gf nis itni f werd veroordeeld is om dfzetfde reden door de rechtbank te Emmerik tot 6 weken gevangenisstraf veroordeeld Nauweiyks yn eenige maanden verloopen xiods het plan eeoer teutooostelling in begin el werd Tsslgesteld en wie op het oogeoblik zich de mo ite getoostro wil eens een kykje te gaan osmeo op de bek ode terreinen achter het ftiik Museriro waar ook in 1883 de wocers vho hut kasiutjl ticKunstigden mg in eeoe buitengewoue mate betzelfde deden uok de bewoners van andere buiieoverbigven in den omtrek Als w j oiot den gefaeslen dsg zulke drokke bezigheden gehad hadden dan geloof ik niet dat m bet uitgehouden zouden hebben maar hst was esrst in de nobemering dat w j tgd kregen om na te denken en dan hegou onze angst Het was twee avonden aobter elkaar nooit betzelfde geluid Nu eens boorden wg don gebeelen avond door been eo weer loopen dan weer boorden wg laohtjes boven ons boofd kloppen of werden de deurkrukken omgedraaid alsof er iemand zou bionoutredtin die eehter nooit binnentrad De kioderun raakten daaraan gewoon zonder er eenigermate bang voor Ie zjjn Daar heb je faat geluid weer zeide Willis dikwgis M heb de vreemde dame vandaag weer gezien Haar ofschoon de Jongeu volhield dat bff eene vrouw met een zonderling gelaat eu losbangeode ha v n gtzien had bemerkte ik nooit dat er eioh iets aan mg vertoonde o Jenny zag na dien eersten keer noeU meer iets dergelgks De reis ran Will was zonderling genoeg van aenlangen duor W j maakten ons hierover in t eerstongerust msar ik TVA9g hiernaar aan schippers eadeze deelden mg mede Is de MeemlfifleeneFransebe haven moest aandoen letge Q d ii zaakder vertraging ifu re serwVA