Goudsche Courant, dinsdag 15 januari 1895

Directe Spoorwegverbinding met tiOtUA WInterdlenst 1894 05 Aangevangen 1 October Tlld van Greenwich BOI Di HOTTIKDAM 7 10 8 86 8 03 8 10 8 17 8 48 8 86 7 80 8 30 8 60 3 48 18 81 18 88 1 08 1 11 l 88 1 81 HOTTI R O A M 81 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 9 18 10 7 8 7 47 3 10 4 08 4 40 DEN HAIO OODDA 001 Di DEN 9 8710 49 18 in8 8 l l8 64i S7 8 66 4 46 5 57 6 897 18 8 89 9 87 11 06 11 18 r 1 44 0 M 0 B 1 49 ff 10 80 0 1 68 ff ff 10 88 ff ff 8 04 ff 10 41 ff ff 8 0 9 B8 10 1810 88 18 0818 46 8 80 8 45 8 1 B 4 18 4 48 B SO B 47 7 48 8 18 10 10 U T H K C H T G O ü D A Utrecht 0 88 7 50 9 63 1 1 S4 18 08 18 50 8 10 3 80 8 884 48 S 80 6 88 8 09 8 808 80 10 84 Woedden 6 68 8 11 10 16 11 50 19 86 g 8 484 16 6 47 r 119 S4lÓ l Uudewiter 7 07 8 19 10 84 t 4 84 0 8 10 Gouda 7 80 8 88 9 8410 87 12 06 ff 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 418 88 11 07 AMSTEKDAH GOÜDi Amsterdam Wp 6 60 8 16 9 66 11 86 11 80 8 66 4 88 4 86 T 80 lO OO fiwda 7J0 9 04 10 44 18 16 18 48 8 60 6 80 6 68 8 88 U 1 06 1 11 1 17 1 88 1 88 6 20 8 S6 10 10 1 881 87 4 88 8 88 8 86 8 41 7 4S 9 10 1611 88 11 48 OOIDAUTBIOHT 88 40 7 86 8 09 8 81 10 08 10 19 10 66 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 8 8 84 11 09 8 37 6 87 7 89 10 87 6 69 7 08 8 18 10 80 11 17 8 46 8 07 8 08 6 46 8 17 8 07 8 66 10 868 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 48 l iO 8 08 3 S8 3 60 8 89 O O V U A A UtlTEIlDAM 8 40 8 81 10 08 10 88 18 11 8 61 4 47 Wp 7 8r 9 1 10 66 lt l9 l 8 40 8 48 6 81 8 1 8 8 28 9 11 10 68 10 14 ll U atooniteUtng werd geboodeu moet verbsasd Btaan over de Tord ringen welbede oitvoering Tan bet grootacbe plau in zoo korten tijd heeft gemaakt Het hoofdgeboa dat een oppervlakte zal beslain ran oiet minder dan dO OoO M is Wftt de grond en fnndeeringwerken betreft reede zoover gevorderd dat met den bovenbonw kan worden begonnen Voor eenige dagen werd ot k Oud HoUandc ODderebandt aanbesteed en nu reeds is men druk in de weor om de roosterwerken te leggen waarop deze karakteristieke OodHollandacbe wjjk xal verrazen Ook het MaiI acbip en de sWorldbazar wordt bionea eenige dag n begonnen en bet laat zich aanzien dat na verloop lan weinig tyd reeda een aanzienlijk gedeelte der vorschillendj belaDgr jkB werken gereed zal zyn Het is dan ook het vaste voornemen van het Uitvoerend Comité om de officieele opening der tentoonstelling op den eersten Mei u s te doen pleats hebben en de commissie heeft daarom gemeend zicb noi maa s te moeten wenden tot de Ned industrieelen om mede en saraenwerking opdat alle inzendingen op den dag der officieele opening ingekomen en doelmatig geplaatst z n Wjj meenen verplicht ta zjjn met nadrnk te w ijzen op dit woord van het Uitvoerend Comité gerinbt ann de N ederlandsche Nürerheid omdat er naar onze raeeniug zeer groote belangen verbonden zyn aan een waardige vertegenwoordiging onzer induKtrie naoei de buitenlandsche die blyken de levendige belangstelling in den vreemde een zeer grooto plaats op deze expositie zal innemen Laten onze industrieelen du9 toonen hun belang dat ook het belang der uuCie is te begrijpen door aan deze oproeping der com missie gevolg te geven opditt onze n verbeid op deze tentoonstelling een schitterend 6gaiir make Op Maandag 5 November jl werden uit het pakhuis vau de firma Jan Morka en Zonen staande aan de Voorstraatshaven te Dordrecht 3 halen koffie vermist De pukhuitknecbl J C Lawende die het pakhuis behoorlgk gesloten en den sleutel afgegeven bad ten kantore van de firma voud toen h j op bedoelden datum het pakhuis binnentrad een dt r deuren aan de havenzyde openstaan terwyl de boom waarmede de deuren gesloten worden er naast tond Het gelakte de politie de vermiste koffieboonen te ontdekken ten huizo van zekeren B W die deswege Toor de arrondi sement ireohtbank te Dordrecht terechtstond met twee andere personen die hem by bet plegen van de bedoelde feiten badden geholpou Uit de verhooren vau de beklaagden bleek dat de diefstal Zondag 4 November bad plaats gehad De tweede beklaai de zekere W F M had e beide anderen op bet denkbeeld gebracht maar men bad zich vooraf willen verzekeren dat men de gestolen waar kwijt EOn kunnen raken en er daarom over gesproken met zekeren Myndera woonachtig aan de Mijl Volgens een der getuigen zou deze geweigerd hebbeu zich er mede in te laten maar volgens den eersten beklaagde had by geantwoord ja breng maar c Danrop bad het drietal zich trgen het vallen van den avond met eon roeiboot naar het pakhuis van den heer Morka begeven De derde bekl C v d H hield de schuit ann den al vaat W F M stak zyn band door het raam boven de deur en wi t zoo den aluitboom te verwijderen waarna hij en de eerste beklnage B W de balen uit het pakhnis haalden en in de boot brachten De kaars die gediend had om by te lichten werd des morgens door Lawende gevonden De derde beklaagde v d H schijnt onder het wegvaren met de gostoten koffieboonen berouw te hebbeu gekregen hy verliet de Onderen en begaf zich huiswaarts 8 40 8 47 8 84 0 01 i lO e oi 8 18 11 M 8 88 7 88 7 a 7 S9 7 4 7 S6 1 10 i lt i M i M end Moordnoht NiauTarkwk OtMlIl Bottttdui Sottoidu Otpdle Niaunilitrk Uoonlndil Oosd 7 46 Ooud 7 80 8 86 9 09 Zar M 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 Z Ztgw 7 88 8 88 N dL d 8 09 Voorb 8 07 9 08 11 01 ii io 11 88 Hl t 8 18 9 1S 9 99 10 07 11 87 18 41 19 81 QolldA Oudtw Woardeo UtrMhl Goud ilmitenlu Het ovrrgeblevene tweetal begaf zich met de roeiboot naar de Myl Maar toen Mynders nlats met de zaak te maken wilde hebben wisten zy geen wfg met hun buit en eindigden met dezen achter een rietfchelf te verbergen Den daaropvolgenden dag evenwel is B W naar de Myl gevaren heeft de balen gebaald en ze nnar de Hiedykshaven gebracht van wair hji en zyn overgebleven medeplichtige ze naar de woning van eerstbedoelden hebbon vervoerd Als verdediger vun den derden beklaagde trad op mr J M Reus en voor de buide andere de ambtbalve toegevoegde mr A A Müll Het O M eischte tegen B W een jaar tegen W F M 2 jaren en tegen v d H negeu maanden gevangenisstraf Naar men uit Amsterdam aan ln t U D meldt heeft zich aldaar een coaxorlium gevormd tot het bouwen inde onmiddellykeuabyheid Tan bet Voudelpaik van een grootsche inrichting wuariu een rafé rebtadraut zal worden uitgeoefend en zich ook negen kegethnnen ingericht volgens all uischpn van dozen tak van sport zollen hevitidea Verder zal het gebouw bevatten groote en kleine zalen voor vergaderingen diners en soupers een biljartzaal voor negen biljarten en een groote corridor oor het bergen van rywieli n f e besturen van den Arasterdamscben Kogelbünd en van den Amsterdamxcheu Wielryderaboiidc zyn van dit plan iu keduis genteld ten einde ban leden voor te steKen daaraan hun adhaeaie en gewenschta ntedewerking te verleenen Wie ooit met het Heilsleger en zyn arbeid heeft kennis gemaakt zal ganrne de juistheid toegeven der opmerking die prof Chartei A Briggs nmakt in zyn studie ovor bet 8alvaiion Armyt in bet December nummer van The North American Review € Het Leger des Ileils is een der merkwaardigste religiause organisaties van den nieuwen tyd In zyn studie bespreekt de hoogleeraar de bekende loveusomstaudigheden van den tichter en aanvoerder van het Leger generaal Booth doch daarnaast geeft hij meuig minder bekend feit uit c e geschiedenis van het Leger Het karakteristiek de stichting van generaal Booth als een jongeren broeder van do Eugelschkatbolieke beweging uit de eerste helft dezer eeuw c Deze zegt hy onistond iu de colleges te Oxford de aridere in de aloppen van OostLooden Da eeoe ia beachaafd esthetisch en overredend zij doet een beroep op de verfynde en beschnafde klussen der maatachappy De andere ia ruw druk en aanvallend geheel berekend op den geest van bet volk vooral vau de Uiigate en meest onbeschaaldo klassen Beiden zyn ethisch en mytisch zy spruiten yoort ait het praktische gi zood verstand van het Kngelsche volk eu uit den geest van ridderlijk toewydïug aan den Christus die steeds hit middelpunt is van hun streven De groote centrale beweging van het Christendom in deze eeuw ontstond in Duitschlaud eu hreft van daar uit haar invloed geoefeud op het geestelyk leven n£ugeland en Amerika Aan de eene zyde er van staat bet AngloKntbolicisine aan de ander zyde het Leger des Heila De vooruitgang van bet Christendom h het gevolg van actie en reactie der conservatieve en progessistiscbe richtingen Langs de gobeele lyn zijn de versterkingen waar te nemen de verschillende vormen vun ontwikkeling diu bet Christendom in den loop der eeuwen heeft doorloopen De conaerviitieve richting bepnnlt zich er tue de beliaalde voordeelnn te behouden de progressistische is er op uit nieuwe overwinningen te behalen In Engeland en Amerika trachten de conservntievpu zich taande te houden iu de stellingen die door het protestantisme bet puritanisme en het methodisme zyu iugenotueo Ce vooruitwjllende richting ïa er vertegenwoordigd door de Aoglokatbolische beweglug en het Leger des Hwila 10 88 11 01 11 00 11 18 11 88 8 88 11 08 10 08 10 11 8 18 I A 10 9 49 4 87 8 11 8 18 8 88 81 8 S6 9 88 6 08 t S8 7 4 8 41 Het leger des Heila ia ontstaan in Januari 1877 Op de jaarlgksche conferentie van de Christelyke Zendingavereeni ing weesdesuper intendent Willïam generaal Booth er op dit de arbeid zich niet langer moest bepalen tot conferenties eH commisaies doch dat de algemeene directie ran de zending ter hand moest worden genomen In een byeenkomst kort voor Kerstmis welfd da stoot gegeven tot de nieuwe organisatie die door William Booth in een gelukkig oogenblik Salvation Army werd genoemd De militaire organisatie ontstond als van zelf De evangelisten werden ia de havenplaatsen en mgndistricten kapitein hunne helpers luitenant genoemd De e titels Tonden by de menigte meer weerklank dan de nsmen eerwaarde mijnheer eo mevrouw Zoo ontstond de militaire terminologie waarin de stichter weldra den titel generaalc ontving Het militaire program werd met groote meerderheid goedgekeurd in de laatste byeenkomst der Christelyke Zendingsverueuiging eu weldra bleek welk een grouten invloed de nieuwe indeeliog had op de uitbreiding van tiet werk Het aantal 2endiugatati 08 steeg jn het jaar van 29 tot 50 het aantal evangeli 4ten van 31 tot 88 het a rital bekeerden van 4632 tot 10762 Liiugzamerhoud werd een geheele militaire indeeliug gevolgd de stations werden korpsen de lokalen voor de bycenkomüten barakken de opleidingsscholen garuizoeuen genoemd In November 1878 werden uniformen ingevoerl en omstreeks denzelfden tyd werd de eerste vlag ingewyd die geheel naar de aanwijzing aa den generaal waa verrnardigd eu symbol sch den arbeid en het doel van het leger voorstelt Snel breidde het leger zich uit En thans iu het brgin van 1895 heeft het 3200 korpsen met 10 788 offici iren in 19 landen over de geheele wereld verspreid Het Leger des Hells is de eerste godsdienstige instelling waarin mannen en vrouwen op den voet der meeet volkomen gelykbeid worden behandeld eo waarin de vrouwen tot de hoogste officier plaaisen kuonen ojiklimmen Iu verschillende andere kerkgenootschappen ziju vrouwen iu den geestelijken stand opgenomen of worden zy met de zorg voor armen zieken en ongelukkigen belast nergens traden zy naast do mannen op om te prediken of te bekeeren buiten bet Leger des Heils En zeker m een groot deel van de resultaten die het Leger verkreeg in byn alle lauden w aur bet Leger optrad te danken aau de moedige vrouwen die haar bataljons weten te leiden met een toewjjdiag en zelfopofi pring welke berinneren aan de tyden der knuistochten ot der apostelen De drukpers id eveneeu een machtige steun loor bet erk vau het Leger duizenden boekjes en tractaatjes liederen en opwekkingen werden verspreid Üocb het meeste waaide wordt steed gehecht aan de exploitatie van den War Cry die in 28 verschillende oplagen in 14 talen wordt uitgegeven eo waarvan jaarlijks 51 niiltioen exemplaren worden gedrukt Geen enkele godsdienstige organisatie is er in geilangd in zoo korten tyd zulk eene uitbreiding te verkrygen uls de stichtingen van generaal Booth Men meldt uit Dordrecht Zooala reeds gemeld werd is het aan de yverige bemoeiingen der politie mogen gelukken den dader van den diefstal uit de kaa vau het gezelschap Van Lier dat in Kunstmin De Levende Brug vertoont in handen te krijgen tot bekentenis te brengen en ofschoon er nog duistere punten in het gebeurde overblyven althans wat meer licht over deze zonderlinge zaak te verspreiden Üe dader is gebleken te zyn B Groenteman geboren te Londen en laatstelyk voonaclitig te Amsterdam ean jongmeosch van 19 jaar dat eerst aU otk tnsscben bet elastieke trio en de directie dienst deed maar later mede den val in het onbekende waagde üa middelstuk van de levende brug 4 80 4 87 8 04 6 11 6 80 1 44 4 10 O O 11 S A 11 80 18 80 1 45 1 68 8 08 1 09 18 8 09 8 18 18 08 10 18 Voorb 6 84 N dL d8 89 Z Zegw6 08 Bl Kr 8 14 Z U e l9 Onada 6 80 7 60 8 13 Nadat het doorzoekeu van het personeel en de overige iiaowe igen geen resultaat bad op gelererd vu de polilia overgegaan tot Mna nauwlettende huiszoeking ia alTn deelen van het uitgestrekte gebouw Hare moeite bleef niet onbeloond in de ruimte onder het tooaerl n l die dienst doet voor opberging vau conItseeo werd een zakdoek gevonden waarin geknoopt f 105 aan specie Nadat alle spuren van de ontdekking zorgvnidig waren verwyderd werd de zakdoek met bet geld wear op zyne plaats gelegd en io de nabyheid eeu paar politiebeamblao verdekt opge teld De dader liep in den hem gespannen strik Na eenigen tgd wachtens z en de ve scholen politiemannen boveogenoemden B Groenteman naderen stilstaan behoedzaam rondzifn en zich verrolgeoi naar de plaats begeven waar de sakdoek rerstopt was Op dat oogenblik werd hy gearresteerd net als in een hensch dram preoies all ook in De Lerende Brug mogelyk zou zyn Hetaae dat by dit treurig voorval ook de Levende Brug iets van hare glorie heeft moeten iohoeten Het onbegrypetgke kunststuk de tour do force by uitnemendheid haeft zijn aureool vor oren I Niet slechte dat uit de medegedeelde feiten blykt hoe een eenvoudige Amsterdamsche jongen die wat En gelsch kende zich met weinig moeite tot don rang van miJdelituk heeft kannen opwerken Luaar nu is zyne plaats zelfb ingenomen door een eenvondigen Dordtschen turner I lutusscbeo is uit het verhoor van Groenteman gebleken dat by door middel Tau een scbtinr den bodem uit de tafellade heeft weten te breken waarin het gold verborgen wns en zich daarvan behalve de genoemde f 105 in specie nog twee bankbiljetten van f 25 heeft toegeëigend Duar hy vreesde doorzocht te zullen worden hoeft hy de specie op de boven aangeduide wyze verborgen en do beide bank biljetten die hy na bet wegbergen van het baar geld by zich had gehouden uit vreei voor ontdekking verbrand De politie heelt de in de kleedkamer gevonden papierasch lerzameld en hot scheikundig onderzoek zal mÏMchien kunnen aitmnken of het werkelyk de ascb van bankpapier dau wel van een stukje courant of signren akje is Miar daarmede is de zaak nog niet opgehelderd want er werd f 190 55 vermist en het bovengenoemde vormt slechts een bedrag van f 155 Üroeoteman heeft echter verklaard dat by niets meer ontvreemd beeft en blgft op dit punt by zi ue bekentenis Of een ander na hem zyn slag beeft geslagen toen de lade al verbroken was eu het metalen geldmandje met het weinige bedrag onder de tafel lag is voortoopig niet ait te maken Vreemd is het iu ieder geval dat nog f 52 45 in bet mandje werd geTOodeo Blykeus het laatste bulletin van bet Kais Gesundbüitsamtc van 9 dezer zynin de laatste Decembermaand in Galicie 56 gevallen van cholero met 31 sterfgerallen voorgekomen Het aantal gevallen daar in den loop vau dat jaar geconstateerd bedroeg 14975 met 8238 sterfgevallen Uit Duitsehliind en België bchijnt de ziekte geweken Iu Turkye komt zy nog slechts spora disch voor id Rusland zijn echter nog 26 gouvernementen besmet naaronder vooral Podolië Besaarabië Kiëf Petrikan eoOrodno Tegen ziekelijke uitwassen der levensverzekering wordt naar aanleiding vau hetgenu gebeurd ia met bet foods van den Algemeen Nederlandsrhen Politiebond door den hoogleeraar P van Geer in het Jaarboekje van de Vereeniging voor Levensvewekeriog voor 1895 gewaarschuwd Het bevreemdt hem dat de vyf kamerleden die voor het fonds een beroep op het publiek hebben gedaan het gebrekkige van zulke inrichtiugen niet inzien Da gewone aanbeveling die van netto tarieven zuinig beheer geringa administratiekosten geen duro directie of adviseurs gewaagd noemt hy schynvertooning Byzondere uitgaven en groote inspanning zyn ook voor een klein fond naar bij meent 8 43 9 40 11 08 11 10 0 47 V ff 9 84 ff ff 10 01 ff ff 9 08 10 10 11 80 11 80 4 46 8 81 7 07 10 M 4 88 ff 7 U ff 8 0 8 08 7 84 ff 1 1 8 09 ff 7 11 ff g 8 18 81 7 87 8 10 10 N 1 48 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 0 U 4 48 ff ff 7 08 7 11 ff f ff 6 7 80 f i ff ff 7 86 ff ff 8 09 T l ff 10 noodig Want belegging van gelden veelvondige boeking onderzoek van bewysstokkeo het opettllan en byhouden van lysten maken beboorlgke belooning maar dan ook met beboorlyke verantwoord el yk heid noodig De levensverzekering laat nist met zich tollen zy is een veel te ernstige en diep zinnige zaak om zoo opjwrvlakkig W worden behandeld Instellingen die niet aan hare strenge eischen voldoen moeten vroeg of laat vallen dat lot is niet te oorkomeu £ en maatMhappg van leveusierzekoring moet zegt bij ZtfQ ci haodelsondprnemiog op solide grondslagen gevestigd volgens de strenge wisknostige wetenscïjap met openbaarheid van tarieven Ëeu fl nk waarborgkapitaal is weoschelyk voor buitengewone gevallen en daartoe kan ook het ook niet gestort oaodeelenkapitaal dienst doen zoodat het onjuist is te beweren dat het voordaeiig is dat er geen aandeelhouders zyn en dos dat geen dividend valt te betalen Het beetunr moet bekwaam zyn en behoorlyk bezoldigd om zich geheel aan zyn taak te kunnen wyden en onder behoorlyk toezicht van deikundigen die niet periodiek aftreden De handelingen moeten openbaar gemaakt worden en wel jaarlyks All een tweede vertronwbare vorm noemt de Schr bet pensioenfonds ouder to zicht en waarborg der overheid By waarschuwt vooral tegen de liefbehberyfondsen die zoo lichtvaardig en tairyk worden opgericht Geen goede wil geen philanthropiwb beginsel geen naam van boogstaaode personen geen na veel wikken en wegen vastgesteld reglement allerminst een Kon goedlieariog kan voorkomen zegt by dat zy na korter of langer tyd tot ondergang zyn gedoemd Geen reorganisatie na een ramp boat hier De eenige raad dien prof v G kan geven is deae uien schaffe zulke liefbebh ryfond sen zonder uitzondering af en richtte er nooit meer op Vooral geen onderlinge fondsjes die niet van hooger baod zyn ingesteld en worden gewaarborgd Deze kunnen ineent hy op kleine schaal alteen nuttig werken door betrakkiltgen aan te knoopeu met een solide maatscbappy eo voor bet aanbrengen barer vertekeringen als agentenloon een verlaging van premie te verkrygen Naar zyn oordeel moet nlle risico uit den kleinen kring worden verbannen en overgebracht naar de groote maatschappy waar het zich oplost all de rivier die zich in den oceaan stort Aldon meent hy kan deleveosverzekering hare heilzame werking door alle maatscbappelgke lagen en kringeo heenbrongen eu steeds meer gewaardeerd en in toppassing gebracht worden ïl gt ik Verwachtingen Dit was het ontwerp eener rede waarmede de beer mr H Ph de Kanter in do afgeloopen week optrad TOor de kieavereeniging Burgerplicht te Hoorn Bii de onzekerheid die tegenwoordig ten opzichte van het wootd liberaal c bestaat en niet willendestryden voor een naam t wenschte hjj er den nadruk op te leggen hervormingsgezind ta zyn eo stelde naar aanleiding van de oozekerheid waarin we verkeeren ten op zichte van partynamen en party groepeering twee vragen a Is die onzekerheid iets nieuws en b levert zy gevaar op voor de toekomst Wat de onzekerheid omtrent party groepeering betreft 8pr ziet in de toestanden van heden eenzelfde Terschynsel als zich voordeed kort Td6r 1848 en vóór 1864 Het geldt wederom als toen een opkomende beweging die zich nog baan moet maken Als door een ingevoegde wig wa het Nederlandsche volk gesplitst in liberalen eo conservatieven Maar mr Groen van Prinsterer zette de wig omi eene andere plaats door de inschuiving van df ichool quaeitie en dat gaf eene nieuwe splitsing eigentyk beter aan te duiden door de namen clericsal en anticlericaal Daardoor ontstond eene verwarring in de party verdeeling die eerst ophield tneu velen konden samengaan in den wensch om die cboolquaestie van de baan te helpen Door die samenstelling van mannen die anders niet nmengingeo kwam de Grondwetsherziening Tan 1887 tot stand Aan de anti clericalen werd toen de mngelykheid gf opend om kies rechtuitbreiding te verkrygen eu aan de clericalen werd voldoening gegeven door eene oplossing der schoolqnaestie Toen de schoolqnaestie was opgelost was ook de uienwe splitsing door mr Groen v Prinsterer bewerkt opgeberen en kon de wig weer op de oude plaats worden aangebracht Maar nn had men terstond weer dergelyke spraak verwarring in de keuze der juUte partynamon Wat het verleden ona leert kan ona doen VKtrouwen dat ook aan de tegenwoordige verwarring een einde komen zal Wel laat het zieh rerkla en dat sommigen zich beangstigen die allermeest zien op het doen en drgven van anarchisten en sociaal democraten naar het is alleen eene onthouding van rechten MOp men unipraak heeft die nli t ware tot die wanhoopskreten en wanhoopsdaden aanleiding geeft Spreker ia echter heilig en overtuigd dat dergelijke verwildering niet past hy de kalme geairdbeid der Nedfrianderf Het karaktervan ona volk met zyn gehechtheid aan Vorstonhnia en Grondwet met zyn zin voor huiselijkheid eu tevredenheid maakt alle vree overbodig wanneer men slechts tydig aan het volk geeft datgene waarop het rechtmatig aanspraak heeft nl uitbreiding van bet kiesrecht en deze zoo groot mogel k Eerst daarna zal juistere party groepeer ing verkregen kennen worden Doch dau moet de natie zorgen tegen dien tyd gereed te zyn um juist te weten wat men wil Zoowel bet treven van den Radicalen Bond als van de Liberale Unie toont dat men het daarheen sturen wil Kn daarom konuen we meent spr waar dia levensteekeneo zich voordoen ook met vertrouweonde toekomst te gemoet gaan In een onlangs te Amsterdam gehouden buitengewone vergaderingvan leden der goud zilver smids en diamantzettera gezellen ver eeuiging Het Klaverblad werd met schier algeraeeuB stemmen besloten een onderling peusioenfonda voor oade en gebrekkige gezellen leden der vereeniging tot stand te brengen Het fortuin van Jay Gould De offici ele schatting der goederen en eigendommen Tan wylen Jaj Gould dan apoorwegkoningf is afgeloopen Hun gezamenly e waarde beloopt niet minder dan 80 millioeu 934 580 dollars of meer dan 202 mülioeo guldeu Edelmoedige gevers De heer Cornelius Van derbilt en zijn broeders hebben dezer dagen een gift van f 875 000 geschonken aRU de kliniek Van der Bilt van het Columbia College Mevrouw ï toane gaf 10 millinen aan het hospitaal Sloane Kn eindelijk hebhen zeer onlangs twee personen die onbekend wenachen te blyven 2 millioeu gegeven ten behoeve van een nieuw gebouw voor het ColombiaCollege Enn hospitaal vun papier Het gemeentebestuur der stad Lodz heeft zich een in Duitschlaud vervaardigd verplaatsbaar hospitaal aangeschaft waarvan de vooVnaamste bouwstof uit papier bestaat en dat daar bet verwarmd kan worden zoowel s zomers a s s winters te gebruiken ia Het geheele gebouw kan in betrekkelijk korten tyd uit elkaar genomen en weer opgexet worden terwyl voor het transport Niechta twee wageua elk met twee paarden uoojdig zyn Het papieren hospitaal net er zeer oogelyk uit daar het geheel beschilderd is De wanden zijn dqbhel en de lucht die zich in de tuaocheuruimte bevindt Tevhindert eeu te snelle afkoeling wanneer de vertrekken verwarmd 7 yn geweest Door de BitTlyke voordeur komt men in een ruime vestibulf links daarvan bevindt zich de kamer voor den portier rechts een grooter vertrek dat tot badkamer ia ingericht Verder heeft men 2 ziekenzalen die elk ruimte voor 12 bedden hebben en aan den achterkant de woning voor den geneesheer Het geheele boipitaal heeft 50 J0 roebel gekost KiilenlaDdsch Overzicht In de Fransche Kamer van Zaterdag weer groot tumult Houanet is de Knmer uitgezet of om in parlementairen styi to spreken heeft de censuur met uit luitiug veertien vergaderingen lang van bet recbt om m het Paleis Bourbon te verscbynen op zich zien toepassen De begrooting van het Legioen van Eer was aan de orde De sociaal democratiscbe afgevaardigde kwam nu op de tribime verklaren dat hy eeu vroeger ingediend amendement terugnam omdat het eigenlyk een uitvloeisel wus van zyne vóór het Kerstreces door de Kamer verworpen mol ie welke motie aan de Reg ering ver ocht beter toe te zien op hare benoemingen in de nationale orde en de pcbrappiog an onwaardige ridders te willen beTorderen De houding van den minister van justitie by gelegenheid van het verwerpen der motie door de Kamer was eene aanwyxing voor hem dat de Volksvertegenwoordiging niet bij machte waa om openlijk een getuigenis te geven van hare probiteit Van alle kanten verhieven zich nu geschreeuw en protesten van leden die opgesprongen waren De Voorzitter verzocht den preker deze uitdrukking welke eene beleediging inhield voor de Kamer terug te nemen anders dreigende met de censuur Kooanet wilde quasi zich nader verklaren maar Brissoo sneed hem daartoe de gelegenheid af door zyne vraag to herhalen Mijnheer Bonaeet wilt gy de gewraakte uitdrukking terugnemen ja dan neen c Aldus genoodzaakt zynde eeu direct antwoord te geven verzekerde Rouanet niets terog te willen nemen van hetgeen hy gezegd had De president zou dos art 124 van het reglement van orde gaan toepassen toen Millerand het woord vroeg In een kort mur scherp woord ran verweer dat niet zonder protesten van den Voorzitter passeerde verklaarde hy met eene toespeling op de zinsnede welke de Figaroc Donderdagochtenil gegeven had dat de Kamer Rouanet zou kunnen uitzetten wanneer zy eer 4 had doen heengaan nit haar midden de personen die het voorwerp zyn van de nasportngen der reohtera vau inatrnctie Anders zal de openbare meeuiug zyn met hem en niet met ulieden Briason antwoordde hierop dut de Kamer geen keuuia kon uj meo van beleedigingen welke haar buiten de vergadentaal werden aangedaan en de censuur werd uitgesproken Rouaoet ging dadelyk heen De ct iais in Hoogarye die Vrydag nog een dreigend aanzien had is plotseling opgelost en wet op ean wyze welke door niemand werd verwRcbt Terwyl alle bladen de kanaen overwogen van berou Banlfy om de opdracht dea kouings tot bet vormen vau een ministerie te volbrengen wordt uit Budapest gemeld dat bet kabinetWekerle gereconstrueerd is met Banffy als premier eu mm van biuueut zaken en uut daarmede do crisis als geëindigd wordt bfuchonwd De miniaters wier aftreden koning Frans Joseph voor Kerstmia zoo dringend ischte Szilagyi en Hierouymi zyn lu do nienwe combinatie opgenomen venala de premier Wekerle eu de heeren Lukacz en Êötvös Als nienwe mini ters treden op voor justitie Czorda voor landbouw Festetics eu voor Kroatië Slavonic en Dalmtitië Jodika HJit bet telegram blykt dat uu andere verdeeling vau den arbeid zal gevolgd worden dau tot nog toe De portefeuiUes van koophandel en van onderwija zyn nog uiet toi geweiien Dat de ie overwiiinmg der liberale paitj in Hongarije met voldoening zal worden vertiomeu is duidelyk na allea wat over de rrisis geschreven werd Voor keizer Frtu n Jozef is deze oplossing CO hard te verduren beproeving waut dit tinde der crisis ia niet anders te boRChouwen d n als eeu nieuw ectiec van de politiek der kroop Voor de tweede ma 1 binnen ko ten iyd moet men te Weeueo ervaren dat de politiek in Hongarye eeu andere bebaudeliug vereiacht dan in üostenryk Tw omaal heelt ite kroon zich biuneu het jaar willnn ontdoen van dr Wekerie die het vertrouwen bezut van de vertegenwoordiging en van het land en tweemaal beeft zy deu gehaten minister iu yu ambt moeten handhaven Nadtre byzuuderbeden over de wyze hoe de crisis zulk een onvirwachte wending heelt genomen ontbreken nog maar men kan zich voorstellen welk eeu voldueniug er door gewekt is binnen de liberale party Do EngeUcho Ministerraad werd Dooderdog door al de Miniaters behalve John Morley en Hauoerman bygewoood De bladen deeteu mede dat de Minisletraad niet om eeu ernstige of plotseling opgekomen quaestie of crisis wat bijeengeroepen maar dat de besprekiogeu uitsluitend de regeling van de wcrkzuumhedeii der aaustaande Parlementazilting golden Er heerscbte volkomen eenstemmigheid over bet program odk wat de marinuzakeu betreft Dus geen crisis De heer Edmund Robert ion Civtl Lordi der Admiraliteit beeft t Duindee voor zyn kiezers het woord gevoerd en den yver in het licht gesteld waarmede de Uegt ering aan de versterking der zeemacht arbeidde hy merkte op dat uit de anelheid waarmede verHchilL ude schepen werden gebouwd bleek welk ontzaglyke middelen Groot Britiannie op andere Mogendheden voor bad Intusschen hoe va t besloten om den voorraug deS lands ter zee te handhaven een schikking ni t de Mogendheden om Terdere uitbreiding der wapeningen te tuiten zou de Regeeriug welkom zyn Üit dit oogpunt gewaagde de Minister met ingenomenheid van de zoo verbeterde verstandUonding m t Rusland De Duitacue Bondsraad zat nuar veizekerd wordt spoedig gereed komen met de beraadNUgiiig over oe voorgestelde tsbukabelafltiug Naar de tFrankf Zeit verneemt is het zeer waarachijnliitt dat besluten wordt het invoerrecht op buitenlandsche talak met 5 M te v8rboogen De algemeene beraadslaging orer het cniitrar olotionaire untwerf is in den Hgksdag af yelooppo en geëindigd luet de versending uaur een commissie Hoe het daar zal gaan baiigt af van de houding van het Centrum en deze is steeds onzeker Het tractaat tusschen de regefring van België en die van den Congostaiit wHarïn de overdracht van dezen staat als ko onie wordt vaaigesteld is geteekend jen zal in de volgende week aan de goedkeuring der Kamer worden onderworpen Met een enkel woord wezen wy er reeda op dat de roors ellen der Belgische regeering gevaar kunnen oplevereu voor de neutraliteivan België Dit gevaar on voortspruiten uit het verschil van de voorwaarden waaronder de neutraliteit van België eu die van den Coogostaat door de mogendheden wordt gewaarborgd Het traktaat van Londen van 19 April 1839 geteekend door Frunkryk Coat tenryk Engeland Pruisen Rusland en Nederland zegt in artikel 7 zal binnen de grenaeo in de arÜalen 1 2 eu 4 aangegeven een onafhankelyke en eeuwigdurend neutrale staat zyn Het zat gehouden 7 ijn dezelfde neutraliteit in acht te nemen tegenover alle andere atiiten Deie neutraliteit in Europa ia krachtens artikel 2 Tan hetzelfde tractsat onder de bescherming der genoemde mogendheden geplaatst De neutraliteit van den Googoataat IS geregeld by de acte van Berlyn die den 25en Februari 1885 is aangegaan tusschen Duit ohland Oostsnryk Bt lgië Deni marken Spttuje de Vereenigde Staten Frankrijk Engeland Italië Nederland Portugal Rostand Zweden en Noorwegen en Tnrkye In art 1 dezer Congo acte wordt bepaald dat het stelsel van handelsvrijheid zal worden ingevoerd in het Congobussiu in enkele atreken aan de kust van deu Atlantisch en van deu Indischen Oceaan gelegen en in het deel van het Njjldal dat gelegen is btzoidon Óo N B De neutraliteit van deze streek ia in artikel 10 der bedoelde acte aldus omschreven Ten einde eeu nieuwen waarborg te geren aan deu handel en de industrie en door het behoud van den vrede de ontwikkeling der beschaving te hevordrren in de streken bedoeld iu artikel 1 en geplaatst onder het stelsel van haudeUvryheid verbinden zich de grootmachten ooderteekenaara dezer acte evenals sy die baar later zullen bekrachtigen de neutraliteit der genoemde land itreken en van de daarby bebooiende territoriale wateren te eerbiedigen zootang de mognudbeden diesouve reiniteit8reclu u m die streken uitoefenen of zullen uitoemhe gebruik makend van de bevoegdheid zich onzydig te orklaren de verv plichtingen der neutralen biyven nakomen c In verband met de bepaling van dit artikel 1 heeft de Coogostaat zich in 1885 neutraat vsrklaard in een nota aan de mogendheden Doch de Staat heeft de bevoegdheid die neutrahteitsverklaring ieder oogenblik te herroepen Ëu daarin ligt naar men in Frankryk meent degiondslng voor latere verwikkelingen Te Rome is het gerucht in omloop dat eedq de er dagen het decreet de kouings tot ontbinding van de Kamer kan worden verwacht Naar men zegt heeft dit praatje zijn oorsprong te danken aan de ouguoitige berichten welke uit Oost AIrtka zyn gekomen Volgens den correspondent van de Frank furter Zeitungc acht de regeering het onvermijdelijk dat weer een expeditie tegen de D rwi chqn in AbessiniÜ zal worden ondernomen Van deio Kamer 19 natuurlyk niet te verwttcbten dat zj een dergelijk voor tel zal goedkeuren Derhalve is de beer Cri pi voornemen de verkiezing ran andere afgevaardigde zooveel mogelijk to bespoedigen De heer Zanardellü de oude voorsilter der Kamer en een an de leiders der radicalen ippositio zal heden te Brescia eene politieke recle houden waarin bij do politiek van den heer Crispi aan eene kritiek zal ouderwurpen A floop vaa Openbare VerkooplDsen van Onroerende Goederen AFLOOP VEILING 14 JANUARI 1896 Woonhuis aiet Pypenfnbriek Westhaven B No 157 en 157a f 4100 k W van Vliet Huis en E rf iu de Boelekade R No 132 f 1370 k S Linders Hnis en Erf aau de Breedstraat N No 2b6 f 580 k V Berlyn Twee huieen en Erven in de Vrouwe vestesteeg N No 233 en 234 f 1230 k J G ReparoH Huu en Erf iu de Lange Dwarsstraat H No 124 f G20 k Mej Smit Huia fn Eff in de Lange Dwarsstraat H No 125 f 920 k J Vergeer Muis en Erf in de HMtoga Dwarsstraat H No 134 f U X k A Waireoaar WATKUGCTIJUKN ÏK ÜOUDA 1895 s luortj ena s aronda n HiK Lang Hoog Laag Maandiig 14 Jan H 49 5 14 9 09 5 34 in d g 1 9 92 5 54 9 44 8 09 WopLsHag 16 10 6 25 10 27 6 2 Donderdag 17 10 55 7 20 11 22 7 47 Vrijlng 18 11 50 8 15 12 06 8 31 Zul rd ig 19 12 22 8 47 12 57 9 22 Zondag 2ü laS 9 58 2 08 10 83 8P11INGTIJ den 26en st LIJST na brieirea geadresseerd aan onbekenden gednrende de 2e belit der maand De cember 1894 en terag te rerkrtjgen door tn cbenkonut Tan bet Postkaptoor te Qoadi Verzonden ran GOUDA O Kelder Amiterdam C Klant id A Sproit id J Hchoonderwoerd Haastrecbt W Senhoorn Waddingsreen Mej T Mock Zwammerdam Mej ü Voordonw Antwerpen Venenden Tan ZOfjTEBMEHB J van Hauteren Botterdun Da Dinctear ran hi t Postkantoor VOBSTEE