Goudsche Courant, dinsdag 15 januari 1895

Soeletelt ONS GENOEGEN 4e Abonnenieat VosrftelUiig Donderdag 17 Januari 1895 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LB GRAS s HASPELS II lLL ULiIIjUü UlJil lUiiiluuUlJ gerolgd door Een Huwelijksreisje Aanvang half 8 uur BfljjT Gewone bepnliugen en prezen No 6558 Woensdag 16 Januari J805 33ste Jaargang fiOüMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant g eschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommer VIJF CENTEN ADVERTENT TEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt 1 Buime KeuMe i Wollen Handschoenen en C A Cia E3iTBZi A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam II JANUAttl alotkoera 94 101 101 Vor kra lOlV lOl yu IO1 J 81 8 Jf 8 Vll 78 97 7V 97V 10b u 19 110 44 101 iii UKD Cart Ned W 8 tVi dito dito dito dito dito dito S iUoiisu Obl Ooud 1881 88 4 Irujt IniobriJTing 1881 81 t omH Obl ID ptpior 1868 8 dito in lilnr 1888 i PoKTCOAL üblig met ticket 8 dito dito 8 60 98V 666 lOi 60 102 813 li6 78V 10 101 481 98V 66 109 94 184V 189 106 l 144 99 6s 104 109 108 loov i 96 100 141 138 lov 80 95 l l 10 1087 79 105 losv 88 50 18 810 180 10 110 ICI 108 U6y 96 Kdiluid Obl Ooit ie Beria 5 dito aeoone 1180 i ditobgBolh 1889 dito bq Hope 188U 0 4 ditoinEoud leeg 18BS 8 dito dito dito 1884 8FUCJI rerpel lobuld 1881 4 Touiu Oepr Coor leen ISDO 4 Geo leeuing lerie O Gee leeniox eerie C SdidAvi Uip Hec T obl 189 8 ICuioo OU Buil Seb IStO Vmuiku Obl 4 onbep 1881 AHeriMAH Obligatien 1861 3 i BoTTnsui Sled loon 1886 S i NlD N Afr Hecdelir eend A ecdto T b MÜ CertiBoalen DeiiMeateoheppiJ dito Arob llypotheekb pandbr 4 G alt Mtl der Vonlonl eend Qr Hypotbeekb pandbr 4 Nederlajidiohe bank aaad Ned ilaodelmaateoh dito N W k Pao llyp b pandbr 8 Hott Hypotheukb pandbr 4 Utr Ujrpotboekb dito 4 OoiTisii Ooit Hons bank aand EuBL Hypotboekbank paadb 4Vi AkIUU Equit hypotb pandb 49 68 Maiw L O Pr lien oert 6 dn Uoll IJ 8poor Mjj aand Mij lol Bipl r 8t 8pw aand Ned Iml Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dilol891 dito lt ul Spoorwl 1887 89 A Bobl 8 Zuid llal 8p BHJ A H obl 8 PoLIN Waracbou Waonun eand 4 SllaL Or Knie Bpir Mij aand i BalliKha dito aand 108 101 Faatova dito aand t Iwang Dombr dito aand 8 ICenk Uh AHiir 8p kap aand 6 Loiowo 9ewait 8p Ulj oblig t Orel Vtlebak ililo oblig 5 ZuidWeel dito aand 6 dito dito oblig 4 18 1Ö8V 73 14 AlluillA Oeal Pao 8p Mij obl 6 Obio k North W pr O aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer k Bio Qr 8pm eert T a lllinoia Ceotral obl in goud 4 Loniir k Naahrille ert r aand Heiioo N 8pw Mij lehjp o 8 Mill Kanaal r 4 pot pref aand N ïork Ontario Ie Weat aand dito Penne Obio oblig 6 Dragon Calif Ie bvp in goud 8 St Paul Minn fc lilauit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig B dito 3ito Uno Col la byp O 8 Oamadi Can South Cert r aand Vl O Hall k Nat Ie b d o O Amatard Omnibui My aand Holterd Tramweg Maata aand NlD 8tad Amaterdaffl aand S Stad Bolterdam aand 8 BtLO Stad Anlirorpenl887 Vi Stad Bruaael 1888 i HoHO Tbeiat Begullr aeaellaoh 4 OoatlNK Staataleening 1680 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spxnji Stad Madrid S 1868 Var NiD Boa Hyp SpoM oert 4 49 ADVERTENTISN Myoen dank TOor de mg betoonde b langatelUttg op mgnen 90 Terjurdag W J FORTÜUN DBOOGLEBVBB Omda 11 jMniri 1895 TMbetmgT Het Personeel ran de Pitlenfabriek betuigt hunnen hartelgkeu dank aan den WelEd fleer en Merronw KONING Toor de gift hen ge chonken bg gelegenheid van het 2S Jarig üuwelgksfeeat van genoemde Heer en Merroiiw KONING 0 Uit aller naam J TIN DM STEEN VAN Blommestein s Inkt IS proofondervindeliik de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND TE im GETSAASD dicht by het station Oouda een OUD Buitenlius met grooten Tuin Hanrprgs niet boren 300 Dadelgk te betrekken of tegen MEI Adres briereu franco onder No 2363 aan het Borean dezer Conrant llilïiii Op e n der be te sUnden tej en Eaerbiliyke conditie ter overname aanffeboden een Brood eo Banketbakkerij Adres te berragen onder No 2302 tan het Bureau dezer Courant Handel merk GO die Hoeit gebruikt nit de Slikken Trommel i N KATER en Co Gedeponeerd OBOyiNOES Elk stukje beefl de rorm 7an een zittende Kat Verkrggbaar bg H W M 3TBRVEN8 Gouda H T D WOUDEN W PEBK Moordrecht M ZUDBBLAAN Stolwük W r DAM Haastrecht 0 T WIJK Oudewater D T INGEN G MANSCHOT Hekendorp M BLONK Waarder C r EEUWEN Waddingsreen H 8 GttOENENSTEIN Boskoop 1 BERGE N M KBNSINK Benthaizen A BALET Zoetermeer P r BüllEHEN Zegwaard E CASSUTO TANDARTS MABKT 154 GOUDA to consulteeren uitgezonderd Zondags ran 10 tot 5 uur Toor TANDZIEKTBN VULLI NGBN KVJSSTTAVDMN OEBITTBy enz VRIJDA08 ran 10 tol 12 uur kOêtelOOM behandeling Alle OPERATIËN pijnlooa Uit het hoogste Noorden De Toor eenigen tgd van U ontrangene zending Kgnlan sclien Druiven Borst Honig is bgna rerbruikt en heeft mgne kinderen die aan k khoest leden buitengewone diensten bewezen zoodat ik om eene nieuwe zending rerzoek om dit middel steeds in roorraad te hebben Dr O TBORELL OstergOtlandslSn Oanübij Zmden 10 Juni 1891 Dit Toortrsffelgke sedert 25 jaren met het gunstigst succes aangewende en natuyrlgke huismiddel is echt Terkrggbaar Te Gouda bg F H A WolS Boskoop bg J Ta Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ottdewater bg F Jonkei Idenburg t Bodegraren hg H Freriks firma Hegnekamp en Gh Bterk Stolwgk bg C G r d Berg Bergambacht bg J d Dool Hazerswonde bg S Winlen HiT ALOM BEROEMDE TRAPPISTGIVBIGft uit de Kloosterbrouwerg DE SCHAAPSKOOU Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanberolen als versterkend en geKOnd wordtperfusten gebotteld geler erd door G J Heetman Weatharen B 159 en Peperstraat IC 11 lenig Ageol mt Goaiia en Onslreken Abonneert V op M KATHOLIEKE TUITEHSMAGAZIJN onder Redactie der beate KathLetterkondigen Msandelgks rerachgnen 48 pag groot formaat orer 2 kolommen prachtige lectuur als Homans Novellen HMorisehe Verhalen Pointe AUerlet Baadêel Logogriet Jiebue en en rooi den zeer lagen prgs ran 6S CBST per t maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle muodschrfft van Nederitii P AJEUja Een ware Schat roor de ongelukkige slacbtoffiars der ZelfIjerlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau g ELFBEWARIWG Hollandsche airfare met 27 afb Prgi 2 galden Ieder die aiui de verschrikkelyke gevolgen van deze onden igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jftarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerUgi Magasiu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegels en in eiken boekhandel in Holland P 8TOKVI8 WATERBE08 üiioiraa sBosch Frjstenips TE PARIJ9 Zenden gratisnfranco Jloht keitDm i prachtig eiUustroord lOK ILMl met 6oiUndBchen of franschen tekst bevatteod d afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen Toor het Winterseizoen van kJaederen boeden enz roor beoren damei B kinderen op gefrankeerde aanvraftg aan Wat j f iit i aal WMl atH Wat y Mds b isder balltssiii I JULES JILUZOT A C PARIJS Stalen ran z den wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden ereneeni franco toegezonden doch men gelieve daarToor de loorten op te geren en ongeveer de prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliohtingen welke Toor de goede en prompte uitvoeringen éer beitelhngen benoodigdzijn Ms W ss ft esat aa f Lm w TanUata h is SHsats iMtkatai so bij f Ad BMitst t Os Is Bsttnïui Bnltlhngên van SS franco en hoogtr wor den met eene varhooging van 5 0 0 fhitt § raoM i orQ oan Inkomende nehtên in atU plaautn van Ntderiand aan huli bezorgd D kUnteD hebben geene formallceiten T or de inkUring of andersinM ie vervullen 4ur ons N xpêaniêhul9 r B z$niaal Noord Brabant daarmede belast is GEBR TERWINDT g Waalsteunfiibrlkanten ft Visitekaarten ONlERTMWEAASTEir JAARLIJK8CHE PRODUCTIE ran 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd üitmunUndt Kutalütit Conourreerende FrUien Grootste Sto9mw8alBteenfabriek in Nederlaud Vraagt Prijten en Monaters Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgelererd ter Boeken CourantDrukkerg ran A BRINKMAN ZN X t Toorai op de ECHT baudtoelcaaiJtff mat rood leitmrm J berlahnsteiii omeerfVHBU victoriabroh oaauHiisnui verkrijgbaar Overal fGENn5 Maatschappij tot Exploitatie der Tictoria Bron ffevesfiffff ff Jfoffarfffff Ztrirlhlnnk ft Verkrggbaar in t HoofddepAt roor Qonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch ik 18 ents per halre Flesch i 13 cents Kruik k 17 Ermik i 13 terwgl rpor de ledige Flesscben en Kruiken wordt rergoed per heele Flesch 3 centa per halre Flefch 2 cents Kruik I cent Knik 1 cent Ooud Snelpendnik rsu A Bumksun k Zoon BINNENLAND GOD DA 15 Janoari 1895 Bedankt voor het beroep ie Lelckerkerk door dl J Braining 3u te W rga De Tweede Kamer ie böeengeroepen legen Dipadag 22 Januari dei namiddoge half drie Het voornemen is op Woeoadag 23 dezer en volgeode dagen de wetsontwerpen voor Weetetellingwerf en Opsterland te behandelen en de Kamer aan bet einde der week te doen uiMengaan li O M B O K Gisteravond ontving De Telegraafc nit Ned Indid b k volgende telegram Het rapport van den naar Lombok gezonden Rjgeeriags Commissaria Scherer sdviaeert tot invoering van rechtetreekscb bestnor op Lombok i t verbanning van den radja naar Padang tot bet ontslaan van alle iykndscbn ambtenareA van den radjn en tot het stellen van het bestnnr en de justitie onder ons toezicht bi traag heeft een militair wieirgder vrgatettlflg van militiedienst wegens broederdienst is déor Gedep Staten van Friesland in bevestigieoden tin beantwoord teo aanzien van 9ffa loteling nit Leeuwarden die vrüstellinx bad gevriiaifd op grond dat zyn oudere broedfir zicb deo 6 Mei 1893 vrgwillig had geëngageerd by het 1 reg inf als militair wielrgde voor den tyd van vyf jaren Geltjk gemeld is werden voor eenige weken twee wielrgders uit Meppel die van een bezoek nit Ruinerwold s avonds huiswaart i keerden onderweg op hunne fiets mishandeld Te dier lake stond daarna te Assen terecht zekere B F te Ruinerwold die met 3 maanden gevangenisstraf werd gevonnisd In hoogtr beroep is eei isteren die zaak voor bet bof te Leeuwarden behandeld en wegens mishandeling werd nu tegen B F 6 maanden geëisoht Da bekende zaak der valsohe bankbiljetten word gisteren voor den Hoogen Raad bebandeM daar Susanna Toebaerts en Keese cassatie angeteekend tegen het arrest waarbg eg iu appèl tot 2 en 3 jaren waren vWordeeld Oe Amsterdamicbe advocaten mrs L W FEVILLETOM Be Sdiim van Nelly Devitt Aaar M SnggUtk Voor zooverre ik ra kan heriDDeren was er pn eea Dfaand verloopen eu in si dfen tgd hsddea wg geeo enkelen rustigsn naSbt gehad ofichooQ Jenny lieh na de eerste veertien dsgen geheel over bare vrees van de geluiden scheen heeagezet te hebben en eteó genist sliep alsof zy ze nooit had geboord Tooh was dssrin iets onbegr petijka gelegen dal mga hart met snellere ilagen deed kloppen soodra ik het geluid weder hoorde en tooh kreeg ik mettertgd kraobt om meer over de zaak na te denken W j hadden slechts weinig kennissen hetgeen gedeeltelijk daaraan toe te schrijjren aa dat ik bet altijd Eoo druk had maar gedeeltelgk ook aan den weinigen lust dien ik in at sulke praatjes bad Menigeen vroeg ons of wy door de ipoken niet weggOToerd werden en auderb dwaze dingen maar ik gaf altyd een vroolgk antwoord dat evenmin zin had als hnnn vragftn on hield alzoo de zaak voer ij i4ve Dit deed jsnny ook Er moest wel iets vaa aa zgn want bet was niet mogelgk dat zoowel oDse oogen als onse ooren ons bedrogen maar vat waa hft dan Ik vroeg dit m zelve af totdat ik het moede werd en kon geen bevredigend antwoord vindea Daar ik zag dst Jeaay er aan gewoon raakte irilde ik haar niet weder vrses aanjagen door kot onderwerp weer aaa te roarw ea daarom hield fnü Gigcb en J C Post lichten het cassatieberoep toe Het O M zal 28 Januari conclusie nemen De moordaanslag op Teksel Omtrent dezen gelukkig mislukten uanstag wordt door de Held Crt t het volgende gemeld Met de middagboot waren een heer en twee dames aangekomen te Oudeschild aan wal gestapt begaven zij zirh per diligence naar den Burg waar het drietal in het hotel De Lindeboom zgn intrek nam Omstreeks balfacht s aroods vervoegden zg zich ten buize van dr W die vroeger te Tolen woonachtig zicb niet lang geleden te Tensel vestigde Wat er tassoben dr W en het drietal is voorgevallen is niet bekend geworden maar zooveel is zeker dat na een kort onderhoud een dfr dames een revolvei voor deu dag haalde en daaruit een ichot op den dokter loote Het schot bleek goed gericht doch do kogel smoorde m de votten onderkleeding van den aangevallene waardoor dezen slechts een vrg onbeduidend schampschot werd tof gebracht Toen de dokter hierop de vlacht nam werd hem nog een kogel nsgezoudrn die ecbter evenmin doel troef De vreemdelingen keerden vervolgens op hun gemak naar bet hotel teru waar zg spoedig door de politie in bewariug werden genomen Na een langdurig verhoor te bebbeo ondergaan werd de bear en een der daxes weder op vrge voeten gesteld terwgl de andere die de schoten loste ia hechtenis werd gehouden Uit Alkmaar Wordt uog aan bettN v N € gemeld dat de trouw die op Dr W te Tessi twee revolverEcbolen loste bg een bezoek tn zjjneu huize een café concertzangeres is uit Dresden tgdelgk te Amsterdam vortoeveode met haar moeder De vronw is door de justitie te Alkmaar in arrest gehouden Du moeder en Mr H J K die als rochtsgtleerde raadsman de vrouwen op haar reis vergezelde z ju door den recbter commissaris tAlkmaor als getuigen gebuord Reeds is gebleken dat beiden onkundig waren van het feit dat de aangehouden vronw daagtt te voren ren revolver had gekocht en op reis medegenomen Tot vófSr enkele dagon was bet Mannlioher het nieowste geweer Thans leest men ia de Duitsche bladen bet herittht dat weder een nieuw geweer hvt Maxim geweer is nitgevoitdeu waarmee onz vgsnd Zwitserland en Engeland hebben bit reeds ingevoerd ons per man per niinunt bOO 900 kogels kan toeMnden ik het roor mij zelve Het moet ieta sgn dut Iu varklareft ia teide ik bg mij ielve hut komt i an ééa kant en hoe dit ook moge veranderen bet komt alt d op dat Bohrappende liraaseucie gelnid neer Wot moet dit beteekenen T Dat waa een vraag gemakkelgker te do n Uu te beantwoorden Ik herhaalde baai dikwgls temidden vau mgne bezigheden totdat de gedaobte bg mg opkwam eens onderzoek te doen Ik heb reeds gezegd dat het eene kleine achterkamer boven de keuken waa waar Jonny de gestalte meende gezien te hebben Wg plachten daar boeken en andere dingen te bewaren maar Jenny bracht er alles al apoedig vandaan en Het de kamer geheel orer aan de bezigheid van hut aohrappen en atampen en loopeii dat daar gedurende den geheelen nacht plaala had Daar waa het dat ik op zekeren belderen zounigen winterdag mgne onderzoekingen begon Geen enkele krabbel of kras waa er in de geheele kamer te ontdekken geeu enkel verdacht plekje waa er ergens te zien In de overige kamera waa nooit eenig geluid te booren maar h ging ik de trap op naar de graote bovenkamer waar de ongelukkige Nelly Devitt haar leven zoo ellendig gaaleten bod en daar was er zonderling genoeg aan den bsard gekrast en raren de ateenen rerp aatat Ik bad hierop vroeger niet gelet maar nn zag ik dat iedere steen afzonderlgk van syne plaats afgeweest en weer neergelegd was Ik dacht dat ik aiodelgk de groots vraag wat dat alles beteek nde bealiat had en nam de ateenen er alle haaatig uit om er onder te toeken Ik vond eehter niets zelfs geea stokje of brokje van iets on oa ieder boelgs ra gnatje van het géhesle bnis Naar aaulMidiog hiervan merkt de Tgd op Bes eItiugen van het Müonlichei eveer zgu n niet gedaan wg kunnen nog het model kman dat op dit ongenblik bet nieuwste ip of beter nog dat instrument hetwelk op het oogenblik dat H M de Koningin de wet zal ooderteekenen de laatste nouveauté zal zgn van bet seizoen Ons komt de naam Maxim wat al tn verwaand voor Het mazimum kan ook met 800 schoteu in de mioaut nog lang niet zgn bereikt Nederland zou voorwaar het meest wgs tiandelen ala het nog maar wat wachten bleef De jongeling H nit Üoorle op wien Din dagavond een schot werd gelost is gistermiddag tir bebiodeling naar bet gasthuis gevoerd Het Kamerlid Heldt hield te Steenwgk voor de werkhedenvereeniging Ons B Ung een rede over de vraag Welken weg moet bet opV Spreker begon met te zeggen dat er in II si enleving nog vele leemten zgn die err t moeten zgn aangevold voordat men tot d oplossing van de sociale quaestie k n geraken De sociaal dt mncraat predikt oph ffiog van het particulier bezit dit zou tot de oplossing leidfu en koü bet heilmiddel zgn Z j bigit echter het bewgs schuldig dat op dien grondslag een maatachappg duurzaam kan zgn on zoolang dit ontbreekt kunnna g toch niet do tegenwoordige maatschappy die veel verkeerdit heeft maar ontegeuzeggeigk ook voel goed de plaats laten inruimen vooreen maatschappji waarvan wij niets kennen fieo reeks vau revoluties zonden er oas brengen doch vour een revolutie moet er reroIiikie8l4 f zgn en die is er in onze tegenwoordige muatschappn gelukkig zooteel niet Hpreker noemt de werkst kingeu een noodzakelijk kwaad bg is er geen vriend van maar is er ook niet tegen mits zg reden van bestaan hebben Zg moeten echter behoorl igeorganiseerd worden zooals b v in Ëngclaud In ons land gaat men echter zoo nipt te werk te Amsterdam stelden de bakkerxge7 ellen maar eenvoudig in eens roor een ferhooging vun f 2 50 voor ieder zouder rekening te houden met den toestand en dat is vei keerd Oe taktiek van de sociaal dt mocraten om ontevreden te maken zonder te bevredigen kui de weg oiet zgo dien wg op moeten I uu afstootend karakter kan uns niut aantrekken Beterschap verwncht spreker van betern PJ an dvii zolder tut dun kelder onderzi olit te bebben af ik het op en het geluid b Htif voortduren Het aohoQU m jt iederen nucht al fldUHer en ftauwur y worditn of miaaohieu kwam d t ook omdat ik i raan gewoon raakte Ik kan niut mot juiathoit zeggen hoe het kwam maar wnj weet ik dat ik sleehta hoopte ea bad dat die geluiden guhmil muohtnn ophouden voordat Will terugkwam want h j wasnu al twee maanden weg Maar op zekeren morgen kwam zgn ehip aan en werd ona de tijding gebracht dit het in de baai lag Ik kan niut zoggeo hoe gelukkig ik waa en Jenny waa er bgna even biy mee als ik Wg danaten beiden werkelgk v n bigdachsp to n er een matroos van de eerste boot die aan land kwam naar ona loeliop om ons te zt ggen dat Wül een beter aanbod vsn een kapitein uil Liverpool bad gekregen en dat bil mij de vruchten die b i beloofd had met zjjae faartelgke groeten toezond mair ik moest niet ver wachten dat ik bera in de eerste drie maanden zou ibrugzien want Inj waa naar Amerika vertrokken en zou mij een beura met goud mee terugbrengen Ik geloof niet dat al bet goud dnt er outt gealagen ia mg vergoeding zou hebben kunnen acbenkeo voor de bittere teleurstelling waarmee déte tijding mij vervuld Jenny pakte de vruchten uit en waa zoo druk bezig met het verkoofMn en met het maken van pakjes dat zg geen tg l had oin in m ne amart te deelen ik was nergens geschikt voor en kon niets anders doee dan bet bdia rond te loopt n terwjjt k traohUe te werken tonder dat mgn hart er noohtana bg wu DioD naoht lag ik in atilto te schreioD want ik arbeiderswoningen leerplicht het bepalen van een miuimumloon in bestekkon kamers van arbeid Deze en andere onderaerpen ago aan do orde en iDllon sterker aan i e orde komen ala hst kiesrecht zul sgn uitgebreid Daartoe moeten d arbeiders samenwerken 16 moeten wg komen tot den geleidetgken overgang van het slechte tot het goede geleidelgkeontwikkeling tt hervorming doch liefst spoedig In hot jaarver4lag van de 6rma M en R Oe Monch te Rotterdam komt bg de algemoene beaobouwingen over den loop der graanprgzsn o a de volgende opmerking voor Over het algemeen hadden de omstandigheden iu het bgzonder de weersgesteldheid betere uitkomsten doen verwachten Dat de verbetering der prgzeu uitbleef is dan ook te wgteu aan en buiten bet artikel graan zelfs gelegen oorzaak üjj geen artikel zoo gemakketgk als l g graan kau men aautoonen hoe de d liag vau de waarde van het zilver ds boofdoonaak ia van bet tdgvend lage prgsniveaa Men volge maar alle grasnboriohten dia iets dieper in gaan op de prgsverhoudingen het eene land dieteert nan het andere de prpicen en dit niet eens met zgn geheeleu oogst maar met zgn overschot Komt nu dit overschot zooals in bat bgzonder bg tarwe voor het grootste gadeelto uit lodie en Argentinië en neemt men in aanmerking dnt juist in die twee landen de toentauden op bet gebied van bet mantwezen ulk een ong ehoorden drnk op den prijs uitoefenen terwyi te elgkertgd de wereldprgzen uitgedrukt worden in goud wolk m ta l om alleen zonder hec zilver als waardeuiettr dienst te doeu te sohaarscb is dan springt toch in het oog dat noch de verhouding tuiiBchen productie en verbruik met alles wat daaraan vast is norh de vureeuvoadigde en goedkooper geworden middelen an verkeei maar de toostaod tan het muntwezen in hoofd zank eo oorztak ts vnn de lage prgzeu Alweder een bewgs dat de luaouen derpraktgk o a immers ook de HollandscheMoatschappy van Laudbouwc meeren meerIU wg igiog vau ons muntitteUel uen dringenden eisch iieu ran onzen tgd p Oi terenavond bad te Amst rdam zekere v d K smid te Haarlem do ouvoorzictitigheid op Ui U reeds in bewi ging gnd n trein no bi te springen met het gevolg dat bg ai H sprong en tuMcben de w eoa viel Do treinsmid L die het ongeval ug trok aan de noodrem zoodat de troinODmidilfllgk HtiUtund F wefd heelhuids er onderuit gehaald BBoaktu er mg b jduoht over dal Amiinka hot verderf van mgn oiÉgulukkigun Witl sou sgn ik bod soovoel gezien van de uitwurkinir die dit lund op vrooiyke goedbartige mannen zouala bg had k geloof niet tiat ik in t minst aan de gvluiden dacht maar ik herinnerde mg lattfr dat er geen ander getuid ia het huis te booren was dan de ademhaling der kisderes Toen dfl dag aanbrak waa ik biyde dat ik kea opslaan on naar beneden gaan hetgeen ik zoo atil mffgelijk deed om de anderen nïet wakker ie maken ICr waa geen waUir in huis en voordat ik het vuur aanlegde nam ik den putemmer in de band on liep daarmee naar den put Ik moeat si eeui ieta van dien put gezegd hebben Deze bevond zich op een wonderlgke oude pisati juiat op den hoek van ona erf dicht b de lage heg die de bettttingec van de Wyndharst a van de onze eheiddü Wilgeboonen groeiden daar omheen en de bouwvallen waren met moa budekt Ik bad juist gehoord dat de jonge Wyndhurat daar in vroegere dagen met N lly Devitt placht aimen te konen sa da tgne acberpziendo oude grootmoeder hun geheia ontdolÉts door h n op die plaats aan te treffen Ik ben ar leker van dat de gedachte daaraan op dien norgen verre van mg was Qm de waarheid te zeggeo waren mgne gedachten te zeer met m n armen Wilt bezig om mg o n de verdtietel kheden der dooden en heengoganon to bekommeren maar eren zeker sla ik baar ooit in mijn leveh gstiei had toiid daar de oude Lady Wyodhurst bg de wilgen aan den kant van don put op baren stok leuoendo alsof eg op mg wubtte Slot M