Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1895

tOii xn O 06 g 40 10 46 10 66 18 08 11 18 18 61 1 14 8 68 4 60 6 84 1 66 7 10 8 88 8 48 9 40 11 08 11 10 19 611888 1 06 1 18 S8 1 81 1 44 HOTTÏBDl H B O II D i 7 80 8 48 9 86 7 86 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 12 0S 1S 40 8 11 8 48 S IO 4 08 4 40 1 16 i Sl D BN H 4 A 0 OOUDA s UaRS 6 48 7 80 7 48 8 30 S 88 ft 4 lU 18 11 83 1S I6 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 5 17 7 I OI M Toorb 6 64 t t 10 18 1 44 4 48 7 0 K dL d6 69 t iF 1 4 f ff 7 UZ Zegw 08 10 80 1 68 7 iO l liBI tCr U lO SA 8 04 m ê ê b 7 16 Z0V M Ö 1 ff 10 41 8 0 ff ff ff 6 0 7 81 10 Gnuda 0 80 T 60 8 18 9 68 10 1610 68 1S 081I 4B 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 41 S S6 10 10 U T K It C B t G O C D A V reclil 6 88 7 60 0 68 11 84 18 08 18 60 8 10 S SO 8 S8 4 48 1 80 6 86 8 0 6 608 6 10 14 Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 86 8 48 4 16 6 47 9 U0 S41O S1 ümW ler 7 07 8 1 10 74 t 4 84 u w a 19 Gouda 7 8Ü 8 SS 4 10 87 18 0 l SS 8 60 4 87 6 80 7 06 8 419 88 ILOT 1 0 1 86 I 8 07 OEN Oo d 7 808 869 09 9 87 10 49 18 11 19 81 1 4 1 87 S 66v4 46 M 7 6 69 1 18 8 89 57 1 1 06 11 18 6 11 6 16 6 88 6 81 6 80 6 86 7 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 6 6 40 7 66 8 09 8 81 10 06 foü 10 6Vl8 8 8 61 8 18 ♦ JJ IJ I uil IJ 11 0 8 87 8 87 7 69 10 97 il 708 8 18 10 80 11 17 8 46 8 07 6 06 6 46 6 17 8 07 8 6M0 S6 8 8 7888H 8 41 9I 10 61 11 46 l JO 8 08 8 89 8 60 6 89 6 81 6 8 8 9 11 10 68 QOU UA MSTJSRDi M 10 18 11 I Ï1 4 47 6 88 7 46 10 14 11 1 1 i M 8 4 il r 18 ÖV l SS 8 60 A 8TBBDAM eO 6f l fll 11 80 10 44 1 16 18 48 19 00 11 Ueu ichrgft sao de tVeeDbodoc ait Roswinkel Zji zaUu laroadi heel bedaard bij deo haard te prateo een habihoadini Tan zeer eenvoudige en al eeatgnzinfl bejairde menwheu ia tMansierlaod in eeni werden zvj opge ohrikt door een ferraarlgk alarm op den zoU der vrg wel gelykende op het rollen van een wagen Dit had iets te beteekenen doch wat Nogm ale hoorden zy het rreeaaaujagend gelaid Verityfd rao schrik en bleek als de dood staarden zy elkander aan doch niemand bsd den moed de taak te oaderzueken want dat het op zolder spookte dat ttond hu hen als een paiil boven watfr Goede raad wa duur men ging de baren halen en raadplegen Na ging het met een man of wat goed gewapud naar loTen Qeloerd gefluisterd gekeken met een kloppend hart eenige oogeoblikken gewacht doch zooaU liet gewoonlyk gaat toen qj er waren was hut spook r niet In ftiltd daalden vier vjjf miin de trap weer af doch terwijl juiit de laatste het hoofd weer beoeden den zolder beeft begint bet weer te stommelen dat huh hooreo eo zien verguat Van schrik verilgtd glydt dn bovenste uit neemt iu sijo val nog een en nog een mee eo toen dit gedaan was lagen er vier op een hoopje aan den roet dier trap Met dikke Mauo blaowe oogen builen auu armen eu heeuen hinkende en jammerende met de banden voor han zitvlak kwamen onze helden eiodelyk weer op de been Dit gaf zooveel opschudding dat de geheele boort er aan te pas kwam Dat heteripuokle dat was zeker en men was geboet ten oiode raad Is evenwel de nood op het hoogstr dan is de redding bet meest uabjj Daar treedt iamaod uit de menigte op en zegt ik ga naar den zolder en zal met het spook tmm nfrekening boudeii t Wa4 iemand die densl by Bedan bad raeegemaikt Doch wat noodlot de muo wss getronwd en zqh Kva wilde hem niet laten gsao want wnt zou hem wet kunnen overkomen Httvige etrijd de man gaat eo 4 vrouw krijgt het op hare zenuwen Men sleept een heele bezending hofFman en etn de cologne aan waarmee het goede mensch gelukkig spoedig weer een beetje opfriscbt en tot aller rerbazing komt de mso terug met het ipook in de hand Wat was er gebeurd De vrouw des huizes had en handjevol Itkkere imkererwtjes gekweekt Om ze goed te bewaren deed zy desen in een flvsch die met hot ronde oppervlak op deo zolder was komen te liggen Bnn main was in de fleicli gekropen en had baar boikje zoodanig met de lekk re erwten gevuld dat zij niet meer door den hals der flescb kon Door hnre vrucbtelooze pogingen rolde zy de flesch over den zolder en diK Vas nu de gpheele npokerij Een algemeen gelach volgdn al trokken sommigen er ook een zuur geiicbt by tengevolge van de pijnlyke herinoering san den val van de trap Naar wy Teroemen is ten kantore van den gemetitite Odtvanger te ZwartHluis diefstal gepleegd Ër wordt gemist een bankbiljet van IIÜÜO en een van f300 De dubbele moord te Sobai en werd gisteren voor de rechtbank te Alkmaar behandeld Niet minder dan 62 getuigen waren gedtigTnard H eds vroeg in den ochtend stond ee ie groote menigte voor het gebouw deels om den be klaugde te zien komen of om een plaats te krii 0u op de publieke tribone Deze wM dan ook dicht bezet Ongeveer tweehonderd men chen stonden er opeengepakt 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 6 18 6 81 19 6 86 S ud Uoordnoht Niaunrknk Ooptlla Kottardui bttardun Cpdl HUumrknk Uoordnoht Ooiid 7 46 7 66 7 y 1 10 8 19 6 86 1 8 000 D A 11 01 Z r U 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 t Z w 7 8 6 N d L d 8 08 Toorb 8 07 9 08 11 88 Mtf 8 18 9 18 9 39 10 07 11 87 18 41 18 1 n n i Oooda Oudaw Woord Utrooht 11 10 10 06 10 66 40 7 lf 8 81 10 Ooudt kaïlardtii WK De bescbu dig e Nir olaaa Boes is ktein van postuur met mager gelaat lichtblond sluik haar Hü ii gekleed in een net donke blanw colbert costuum en houdt een slappen zwarten ho d in de hand Hy maakt vplitrekt niet den indruk dst by in staat is gewnest een dergelgke misdaad to plegen of in staat i geweest de zware byl te hanteeren waarmede hy de vrouw doodde Oüverichillig luistert by naftr de TOorlezing der dagvaarding De president deelt mede dat de zitting beden avond en ook morgen zal worden voortgt zet waarna eerst getuigen geboord worden in zake deu diefstal by mr Asser Bekl vertelt onverschillig atsof het eeoe doodgewone zr k gold dat hy met zyn vriend Oudshoorn evenall hy leerliog by den meubelmaker Bierenbroodxpot plan hfid gemaakt ergens in te breken om geld te stelen dat by eveotueete feeatjei te pas zou kunneit komeu Hy brak op genoemden datum in bij de familie Asser omdat de familie oit was en stal een horloge De inbraak geschiedde met behulp van een beitel uit de werkplaats Oudshoorn deed niet mede omdat by des nacbts niet zoo gemakkrlyk wist weg te komen Op de tot hem gerichte vrt en omtrent den moord rerk aart de bescbnldïgde dat by op zyn 15de jaar van school giof dat by ook op cabeciiisaiie ging doch geheel wegbleef omdut hy er niet heen ihle Uy di n meubelmaker verdiende by ongeveer drie golden s weeks Zyn moeder zei hy ws goed voor hem doch by bental haar menigmaal door met een valschen sleutel geld nit een kast te nemen Dit verteerde hy ia een herberg en by won veel met spelen Dour het lezen van onverstandig geschreven boekjes als De oneebul dig veroordeelde e en Het Guvloekte xebeim kwam hij er toe te denken om ook eenii fliak te stelen Mei Jan Oudshoorn sprak by er al over by den burgemeester te stelro of by de wed Ueute dte volgens hun meeuing wel f 200 bezat Vandaar dat het plan by hem opkwam de vrouwen te vermoorden en er te stelen ook om zich te wreken op Anna Beiers die van zyn Itefde niets weten wilde Vóór den moord beeft bekl getracht door een slaapmiddel de vroawen te vtirgiftigen dour dit in een kan melk te werpen die do vrouweu zouden gubruiken Vielen zy in slaap dan zou hy i taleu Hy iibi echter een mes tut de om de vrouwen af te makpn als zy niet goed mochten slapen Van die melk is eclitur niet gedronken Lntwr heeft by loodwit in den koffiepot der vrouwen gedaan Wonende nnast de vrouwen kon bü achter ov r een schutting in huia klimmen torwyl zy voor ii den winkel waren Ken derde poging lot vergiftiging was znringzout te doen in de kofBekan liekl heeft ook plan gtbad dt vrouwen snuif in hel gelaat te gooien en haar dan met een mes af te maken of baar een louw om den hat te slaan Oudshoorn beeft hem dit geraden had dat gelezen in de tTwee Weezen Bekl heeft ook de vrouwen taartjes willen geven waarin loodwit was gedaan doch onderweg het onweerde dien avond verloor hy ze Alle plannen tot moord overlegde hy met Ondahoorn die echter nooit wilde mcdedoeo Bekl had Oudshoorn beloofd hem oi k wat vau bet gestolene te geven omdat by er allt s aa wiet Oudshoorn zette h m steeds op B v als zü langs het huis der wed Beute gingen en deze slond aan haar deur geide hy twat een dun uekkiec bedoelend dat bekl haar toch gemakkelyk deo bals kon afsnyden Bekl zegt alles allpen te hebben gedaan van xyo familte wist niemand er iets van Nooit zegt bekl heeft by voor de mifidaud teruggedeinsd Oudshoorn heeft doelende op Anna Beiera dikwerf gezegd bet is toch zonde van zoo n knappe moid f maar dan zt ide bekl het moet tuch gebeuren voor de Alkmaarsche kermist Oudsbuorn weigerde steeds beki iagde te helpen Beklaagde heeft aToudeu achtereou over de schutting geloerd om te zien of er gelegenheid was om de tronwen te vermoorden Deo avoud van deo moord Zaterdag heeft by aan de denr nog met Anna gesproken die toen vertelde Maandags naar Amsterdam te zullen gaan en hem een portret te zullen geven Hy wist ook dat Anna Zaterdagavond vroeger naar bed ging dan anders 10 66 II Ot 11 09 11 16 11 86 8 86 10 7 47 19 88 9 46 11 01 9 61 10 08 10 11 8 18 H 4 A6 9 49 9 6 4 67 6 08 10 10 10 1611 88 11 48 Bat bekl door zyo ptan twee dagen uitte ntellen althans Anna Beiers zou hebben go spaard had hy niot bedacht Bekl had dicu dag geen drank gedronken dal dei d hy uooit i d week kwart over elf i bekl nobter OTW de aebotting geklommen hy kftd gecien dat vroDW Bate in de kenken zat te leien en met een byl die hy vond gaf hy vroow Bfite driemaat eeo slag op het hoofd Zy riep driemaal o God o God 1 By den eenteo stag keerde de Troav zich om toeo gaf hy nog drie slagen eo liep hard weg Hy klom weer over de schatting eo dronk iu de kenken hy zyo oodera water waaroa hy door de herberg zyns vaders de straat o ing Hy wachtte tot er geen meoschen meer waren eu ging deo winkel van vronw Btlte binnen Uit den winkel nam by een mes van de toonbank en begnf zicb naar de kamer van Aooa die te bed lag By het lichl van een lucifer die hy aanstreek gaf hy een steek met een mev io haar slaap vervolgens een snede in den bals waarby zy hem een slag in het gezicjit gaf Toen stak bekt eeo lamp aan die op de tafel stond eo trok een lade ntt de kast in de kamer om te zoeken of er iets in was Op eoos hoorde hy een zucht hy keerde zich om ea i hoe Anna op baar knieën lag en er uit wilde Toen duwde hy haar weer in den boek en bracht haar een wonde toe waarby zijn mes krom werd Bekl i daarna naar achter gegaan om zicb te wassnffn by boorde vrouw Büte nog ademen waarom by haar m t een mes doodde Vorvolgunrt hei ft bekl zicb gewBS ichcn op de achterplaats Het was toen ongeveer 11 uur Daarna beeft ny uit de kast allen gestolen en yu zakken er mede gevuld Hy hoorde echter leven achter en verschool zich eeo tijdje waarna hy weder over de schutting klom en bet gestolene begroef By het overklimmeu der schutting hnd zyn vnder zyo boud uïlgfalaten omdat hy gerucht hoorde Het dier bekl herkennende maakte echter geeu leven zoodat zyn vader zeker dacht zicb vergiet t hebben Na alfes op een kleinigheid na dat hy by zich hield begraven te hebben is bekl om ongeveer twaalf uur weder over de schutting naar bet buis der wed BQto gegaan Hy beeft van de nog brandpode lamp in Anna ii kamer de peer afgedraaid en toen de petroleum over het baar van Anna en het beddegoed gegooid fierst stak hy het haar in brand om te zieo of dit brandde en toen dit geschiedde beeft hy er een kuiseo op gegooid om de vlam te bluaschen Daarna heeft hy bet lyk van vrouw Büte met petroleum begoten vervolgens het lyk van Anna Beiers uil bet bed gehaald om zyn pet te zoeken die hy verloren had Doch hy zocht niet lang waut die zou wel met alles verbranden Hy stak de tyken in brand trok zyo schoeoeo weer aao en verliet voor door deo winkel het huis Dat ook de huizen der buren in brand zouden gaan begreep bekl Hy had dat reeds met Oudshoorn besproken Kwam de brand ook in het buis van Boes duo zo uden zy samen beklaagde lamilie redden Oudsbnorn kon dan terena do r vlug mei de spuit van Lycurgu t te komeu de premie krygeu Toeu Awklaagde thuis kwam bod zyn moeder hem log gevraagd waarom zyo haar zoo nat was waarop by antwoordde dat bij aan de pons was geweest by Hoekstra een kennis en zyn pet in de slnot was gevallen t Hy was toen naar boveo gegaao en by zyn broertje guao slapen 6 66 6 08 W IO 6 17 6 86 8 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 9 09 8 16 6 48 8 80 4 10 18 80 11 60 8 16 04 AKsterdaai Wp Geada 6 60 TJO Tegen twee uur wakker wordende en geen brand ziende is by iu nachtgewaad weerot er de schutting naar het huis der wed Bflce gegaan heeft uit een kan met petroleum de lyken weer begoten en weder aangestoken en de keukendenr half open gelaleu Weer is by naar bed gegaan en om zes uur wakker gewordi n eu nog geen brand ziende ia hy weer nuar de wouing der vennoorden gegaao om zyn pet te balen H vond die met bloed bevlekt in de bedstede van Anna Beiers en i die pet gaan uitspoalfu achter hy hem op de plaats Weer ging bekl naar boven ijo kwam eeo half uur later heo den by ging zy kleeren nitwa Bcbeo bewarende dat die vol modder waren omd i t hy ii een sloot had gezeteu gelyk by tut zyn moeder zeide Miianduga bedt zyn moeder toen zij Ity het nitwrinsjpn van beklaagdes overhemd bloedwattr zag g vrsagd of by het niet gedaan bad Was dat zoo dan was het beter zicb te Terdrinkeu dan geboeid de deur ait te gaao Zyn moeder had tater beloofd bek looveel mogelyk voor te spreken maar als bet te erg liep zou ay de waarheid zeggei liever dan nok gestraft te worden BeklsAgde heeft steeds de daad jegens zyn moeder ontkend al trachtte deuheiDOok uit te booren Maandags heeft bekl Ondahoorn gesproken en gezegd t ia afgeloopen waarop Oudshoorn zeide t is gaaw gegaan eo van bekl bet tientje kreeg dat bekl in zijn vest had gestoken Op 20 Anguata hoeft bekl eeo gestolen ketting opgegraven en geworpen op het erf van Simon Alot om san dien de pchold te geveo Hy had dit ook aan Oudshoorn gezegd Daarna volgde de arrestatie Met een yziugwekkeode kalmte vertelde bekl gedurende twee nren tang al deze byzouderheden en nu pq dan ging eeo gemompel van Teroniwaardiging dour bet publiek Hblad Van Batavia beeft men aan het Soer Hbl geschreven Het stoomscbip tPrins Hendrik c van de maatachappy Nederland bracht van Europa komeodr aanmerkelyk veel beschadigde lading te Batavia aan Als oorznak ran dat verschyosel noemt meo een vreemde vergissing die terwyi het schip in de Emmabuveo lag moet hebben plaats gehad Te Padang was veel lading gelost die do r waterhallast vervangen zou worden In stede ou echter de waterslang te draaien op de pyp welke io de hallast tank staat schroefde men die op den peilkoker van het voorschip zoodat het opgepompte water in het schip terechtkwam De boofdmacbinist zou dat werk aan een stoker hebiwn opgedragen eu daar beide pgpen naast elksnder staan had de man zich ver i t Op zich zelve zou de vergissing niet veel te beteekenen hebben maar nu er een massa lading bedorven is men schat de schade op f 25 0ü0 wordt zy bedeokelyker vooral voor de ansnradenrs die de schade zullen moeten dragen daar de Maatscbappy op baar cognossemeo o uitdrokkelgk bepaalt dtt zy niet aansprakeiyk is voor de nalatighaid van de opvareudeu barer achepon Naby Wageningeo bad Zoodagmorgen op de traralyn van de Staats poor naar £ ede eeo botring plaats tosscheo een losse locomotief O een locomotief met persooenwageo De losse locomotief had als 2e macbioe gediend om een vorigo tram door de noeeuw tot Benuekom te brengen Op de plaats waar de locomotieveo met kracht ti gen elkaar inreden zyn 2 scherpe bochten in de lyn vandaar dat er geeo sprake koo zjjn van remmen Beide baddf n de stoomfluit laten hooren docb waarscbyniyk omdat beide te gelyk floten was dit niet opgemerkt Met zulk eeo hevigheid kwamen de machiufi tegen elkaar io dat beide eveuals de perfiooeowagAos geheel onbruikbaar zyn geworden Niettegenstaande zicb op de losse machine 5 personen ti ronden eo er o a in de tram 4 passagiers waren oor Amsterdam zyn er in het geheel maar vijf gewond waaronder de brievenbesteller Eén mashinist en éen passagier zyn zwaar gewond naar men echter hoopt niet lévensgevaarlyk De geneesbeeren Niemeyer en Vermaude rerleendeo terstond alle niogelyke hulp Proces ver baat u door de politie opgemaakt io verband met art 165 Wetb van Strafrecht Door deo geleider van de losse locomotief moet naar Wsgeniogeo de uitdrukkelyke laat zyn verzonden dat geen tram mocht vertrekken zoolang hy niet met zyn losse macbioe aan station Wageningen terug was 9 40 9 47 9 4 10 01 10 10 IIJO 11 10 8 10 8 68 4 SC 9 08 4 46 4 86 6 08 6 9 6 16 81 7 0T 7 17 7 84 7 11 7 87 41 9 10 8 10 10 r 0 bOA 80 S I6 MO 4 88 ao 4 81 1 18 7 60 9 81 Hoe deuken de mensehen over hetliegioen van Eer heeft de Figaro gevraagd naar aanleiding oatuuriyk van de vele arrestaties van meoschen die het recht hadden deze ridderorde te dragen De antwoorden die bet blad W dtia Trug heeft gekregeo antwoorden nn doodan en leveodeo heraten aeu waar mozaïek van meeningeo Alexander Domas fils onlangs groot officier van bet Lefi ioen van £ er geworden weigert te antwoorden maar lyo vader schreef in zyo Mémoires De nioiater die Hn ifo het officiers eo my bet ridderkruis gaf vond ich genoodzaakt te gelyk een anderen meneer te decoreereo witjoe rolkomen onbekend Mi naam ons tegen zyoe onbekand II f id moet beschermen Het gevolg wa dat ik het kmii in myii zak stak iu plaats van bet in myn knoopsgat vast te maken En dan deelt Domas oog een rurmaketgk verhaal mee van een ryken katoenhnodelaar die het Legioen van Eer kreeg omdat Karet X twee millioen had geleend eo het liotje altyd droeg iu het kaoop gat vao den sak waarin hy zyn portemonnaie had Joles Simon TÏndt er niets tegen dat het Lagioen vao Eer een algemeene orde is voor militairen en bni er8 maar voegt er by Meo moest de riddi rorden met Teratand en rechtvaardigheid geven inplaats vao oude gewoonten te volgen en gehoor te geven aan soUicitnlies en zich te laten ionoeoceereo c Reori Rocbefort vtodt dat het Legioen vsn Eer oiets meer waard is het wordt aUeeo gegeven aan men ohen die in het oog van de regeeriog weldenkend genoemd kunnen worden en bewyat dos niets Aurélien Scholl meent dat burgers io het Legioen van Eer vooral mooi viodeti dat bet het kruis der soldaten is van twee bekeode leden der balie zeide de eerste de ood deken Barbaox dat hy bet kruis had geweigerd toen het hem in zijn qualiteit van deken werd nangeboden als deken wilde by het niet hebben en hy had niet meer talent dan vroeger de aoder vond dat het kruia veel te algemeen werd Zola vindt bet Legioen vao Eer nog zoo kwaad niet het is toch altyd nnltigeo maakt den drager gezien ook io het huiteoland een bekend doctor ond het lintje voor geneesbeeren ook byxodder biykbaar eu Sarah Bernhardt verdedigde tegeoovt r haar interviewer het góéd recht der vrouw o a van de actrices die over het olgemeeo meer talent hebben dan de i teorst Omtrent den toi 8tand vao prof Snyders te Delft Ternemeo wij nader het volgende De doctoren maaktoo zich eerst ernslig ongerust de vreeselyke pynen in dio rug deden huo vreezeo roor ernstige beschadiging van den ruggegrant miftchieo ook van long l£ver Gelukkig zyn tot nu toe onruatha verscbynselen weggebleven de pynen zeer verminderd en vooral ook een led verschijnsel de koorts is weggebleven biyit das de toesland nog ernstig ƒ niemand wordt by den patiënt toegelaten dan de naaste betrekkingen elke dag geeft meer grood voor de hoop op ruUedig herstul Zeker aal het echter gernimeo tyd dureo eer het zoover is Te Hooaao is een brutaal stokje uitgehaald Aan eeo beeldhouwer der atad werdeu ougeTMr twiotig kleine gothische beelden te koop Aangeboden Wie be obrijfi intusschen de verbazing van den kooper eo later ook vao de autoriteiten toen gecoontateerd iverd dat die koostwerkeo van de Kathedraal afkomstig waren De dief moest eeo dolkoene klautdraar geweest zyn daar de beelden zich op ongereer 60 M boveo de grond bevoodeo Om er te komen moest de man langs de gevel klimmeo waar slechts enkele uitstekende steenen en kleine openingen in d ornamenten tot steonpuot konden dieüen By iedere beweging Nrerd zyn leven jlwdreigd de kleinste misstap een oitglyden van den buod konden hem in de diepte doen vallen Daarby beeft die klimpartij hij nacht plaats gehsd Natuuriyk had hy medeplichtigen die de beelden wf lke blijkbaar aan een touw neergelaten werden io ontvaogst name De verkooper der kunstwerken heeft ztoh paar Madagascar ingescheept zyn medeplichtigen zyn nog niet ontdekt De New York Herald deelt mee dat Cornelias Vanderbilt Dooderdag het prachtige paleis betrokken heeft dat hy io Central Park te NewYork heeft laten bouwen en dat Terre achter zich laat vele koninklyka residenties in Eoropa Het geboow fost io het geheel 12 millioen gulden Het is een nabootsing vao bet kasteel van Bloia en is van gronwen steen opgetrokken die nog meer uitkomt door eeo rowle ornamentatie De balzaal styl XIV wit en good een copie Tan een der beroemate te Parys is een meesterttokje Zy ia 25 M lang en 17 breed Het plafond is te Parys geschilderd door Toodooze Het stett 20 a 30 nymfen voor door zephyrs gedr D Eeoige bespelen verschillende muziek instrnmenteo evenals de miooogoden die ze onriageo terwyl een Cupido zich voorover boigeode zyo bo spant en eeo pyl richt op de dansende paren Al depaneelenderzaalzyn in denzeUden imaak geschilderd Guirlandes van witte of rooskleorigu en bUnwe bloemen verbinden de kroontysten waarop gebeeldboonde minnegodea geplaatst zyo De saai wordt verlicht met electriscbu lampen die midden in de gebeeldhouwde bloemen staan en door een monnmentalen kristallen Instre die nït Parys gekomen is F Q Koater s boek bindery te Amsterdam zond een wandkatender wnaivan het idee d r voorstelling van de plaat in het iniddeo aardiger ia dan de uitvoering die hlijkb4ar niet naar de natuur genomen in H M do Koningin wordt daar afgebeeld in eer e Diic d Dame zelf Hare vit r pontes sturend Een praktiscben kaleuder zond de ui ver L J V jen mede uit Amsterdam bet is een kalender ecbryfmap waar iede vel voor veertien degen dieu t doet als onJerle vb eï en dao vernieuwd wordt waarop het volgend blad d o kaleuder geeft voor de eerstkomende twee wttken met voldoende ruimte achter de weekdagen voor kleine notitiëo Weduwen en weduwnaars In Frankryk heeft men twee mtltioen wedu ien en n millioen weduwnaar Er zyn dus twee weduwen voor één weduwnaar Te Parijs zyn er driemaal zouvoel weduweu ala weduwnaars Buiteolaodscb Overzicht Weder een ministarieele crins in Frankryk Io de Kamer bield de socialist Milleraod zyoe ioterpelUtie over de aanleiding tot het aftreden van Barthou aU minister van openbare werken Hy verweet aan de regeering dut ZIJ eene qo ie ttiR welke de financiën dei tanda raakt aao de bealiasiog vao deu Raad van Slate heeft oodt rworpen hy stelde eeoe motie voor waarin de Kamer rerkloart de baudetwy e der regeering te betreuren eu eeo enquête verliiUüt De afgevaardigde Raynal die in 1883 min ster van ojienbare werken was toen met de poorweg mantschappyen vao het Zuiden en VBO Orieaos de overeenkomsten werden gesloten waaromtrent de Rand van State thans de bedoelde beslissing beeft genomen verklaarde eene eoquête niet te vreezeo de liefhebbers van Bchaodaleo zood o dao bedrogen uitkomen De minister president Dujioy zeide dat de regrering zicb niet tegen du verlnogde enquête zal verzetten Ily wees er p dat de Kamer reeds in loiii 1894 de competentie van dtn Conseil d Elat heeft erkend dit lichaam vervolgde de uiii ister beeft thans eene besliasing genomen die ongunstig voor ons is uit jevallen maar wji leggen ons by die boslissiog neer al betreuren wy haar Barthou die ter zake van deze besliDsing ia afgetreden zeide dat do regeering zich niet aan biire verptichtingbo kao ootrflkkeu iGemompet by de uiterste linkerzydet Het deel der raotie MilIerand waarin een enquête verlangd werd naar de handelwijze vao deo oud minister liaynal werd oiidat de regperi ig die aaovaard had met 253 tegen 225 stemmen aangenomen De republikein Treint stelde vervolgeus deze motie De Kamer het bcgintel van de Kheiding der stnattmacbten eerbiedigende gaat over tot de orde lan deu dag c De regeering aanvaardde de e motie maar zy werd met 263 tegen 241 fltemm n verworpen Ingevolge dit votum verlieten alle ministers de zaal en begaven zich naar den president der republiek dm allen hun ontslag t nemen De president der RopuhÜek heeft het ontslag der ministers aang nomen Een nieuwe dynaor etaanslag beeft te Parys io een der aauzieolykste wijkeo plaats gptiad Eeo bediende die tegen middernacht in de rue Monceau No C5 thuis kwam zag een doos ruor een der vensters liggen hy wekte den concierge die de doos op straat wierp Een oogenbiik later had eeo vreeselyko ootptoffing plaats waardoor vele ruiten io de straat verbryzeld werdeo doch die gelukkig getn personoiyke ongelukkeo veroorzaakte De bom was uit een blikken bns vervaardigd die met buskruit puin eo spykers wa geruid De dader is onbekend Hoewel in den omtrek van de plaits waar de aanslag geschiedde de rechter van instructie Atbalio de bankier Camondo enkele leden der familie Rothschild mevrouw Rose Caron eu andere artiesten wonen vermoedt men dat de aanslag niet tegeo eeo bepaald persooo gericht is doch alleeo ieo doel had de gegoede burgers schrik aan te jagen De oplossiog der crisis io Hongarije ia toch nog eeoigszins andera geweest dan de Reoterdépêche deed vermoedon Toen Vrydag de kooiog aEO baron Baoffy deu voorzitter der Hongaarscbe kamer de opdracht tot kabinetsformatie gaf en daarmede eiodelyk de ennige afdoende oplossing mogelyk maikte begreep men wel dat Banffy die reeds berbaaldelyk met de voornaamste liberale leiders had geconfereerd spoedig een mioisterie aao den kooiog zoo voorstellen Docb groot was de algemeene verbazing toen de telegraaf Zaterdag eeo recouitructle van bet kabioet Wekcrl meldde waarin Éarfiy aeifs niet werd genoemd Met eenigvn sobroom i maakten wy melding van deie plotselinge eu ougedaobte verandering ia den toestand u iA de lienswysa des konings ro het bte k dao ook uit de sedert ontvaogeo berichten dat io die mededeeliog enkeltt onjoistbedeti waren geslopen Niet Wekerie treedt op als president van het nieuwe kabinet maar baron Banflfy De beer Wekerie keert voorloopig tot bet ambteloos levi u teiug hy gaat heen met de zekerheid gedurende zyo bewiod io Hoogarye een aantal zwr nuttige en hoogst bulaugrykf lif rvormiogao te hebben ingevoerd Ziin pvolger is eeo man in de kracht zyns levens ly is thans 52 mar oud Banffj heeft h t vuitrnuweo der liberale party weten te wmnen door 7yn flink eo oupartydig opt edtri hIs voorzitter van de Volksvertegenwoordiging Vóór dien tyd was hy gouverneur vau Zevenburgen Toen u 1875 de fusie tustchen de pnrty van Fraua Deak en het liokercentrnm tot ataod kwam loot baron Dnnffy zich van ganscher harte by de liberale pHrty aan In elke wtrekking heeft hy zicb ooderficheideo ala een krachtig mao di io staat was zyo mveoingeo over hetgeeo nuttig eu goed was voor de bevolking door te zetten Nfoo verwacht in Hongarge dan ook dat ryii optreden als preaident van h t kabinet uiet zal leiden tut vvrgrooting vau den Oosleuryiiachen invloed doch veeleer tot versterking vau het Hongaaracbe natiunalitei agevoel Het kabin t Bauffy wordt volgens berichten uit BudnpeH aan de Vosoiiche Ztg voor een ovcrgHogsministerie gehoudeo welks taak zyu zal dH begrooting te doen voteeren en de nog onafgedane kerkelyke wetten in te voeren Hoe het kabtntit Bantfy zal zyu samengesteld is nog niet met juiath id bekend tiet is zeker dat nog Wekerte oog Hzilagyï er deel vao zuUeo uilmakeo De otid minuter van justitie zal thaus waarscbynlijk in aamerkiuf komen voor hot presidium der Kamer De minister vun binuenlaudscbe zaken HieroDymi zal zyn portefeuille aan den nieuwen premier afstaan en met eeu ander dopArtemeut worden betast De Houved miniNter baroo Fejervary eo de mioister voor Kroalil Slavonit eu Dalmatie barou Jo ipowitch zullen hunne portefeuilles behouden ats minister van BnanciÜo zal optredeo de beer I islaus Lukaez tot dusver staateaecretnriï by bet depaitement vao fioaociën Slechts voor eeredienst ichyut nog goen digmilaris gevonden Volgen berichten uit Budapest zal ItnnfTy gisteren yn ministerie aan den kouiug ter goedkeuring voorleggen en zullen do ministers zich Woensda in de Kamer voorstellfo Uit Weenen wordt gemeld dat de oplossing der vriHis ook di ar mvt voldoening vernomen is Het kabinet Banffy tal naar de liberal orgauen meenen het vertrouwen tnssohen do kroon en de natie heriteUeo Zooals bekt nd is zyo de ontwerpen tegen de omwenteling door den Uuït cben RykHdau in eerste lezing aangenomen Volle ryfdagtn hebben de voortoopigH besprekingen geduurd wat voor et ne eerste lezing een ongekend lange tyd i Dat er in de laatste vergadering nog nieuw gezicbtspiinten zouden worden geopend wa met te verwachten Toch onderKcheidde zich de laatste dag der heraadslagingeu op enkele punten voldoende vau zyoe vourgaugerd om er met een enkel woord melding van te maken Eindelyk heeft de rykskauDtflier v Ilohen lohe aan de debatten deelgenomen Veel nieuws bad by den Ryksdi oiqt te vertetleu Herhalende wat reeds zou vaak gezegd ii gaf hy de verzekering dat da Umsturzvorlagef geen oitzouderiugswet is en by maakte eene vergelykiog tusscben den oorlog en drn stryd ter beveiliging der maatschnppy Niet den vyand te doodeu is liet dot l maar hem te overwinueo eo insgelyks bedoelt meo met bet ontwerp tegen de om ventelin niet de vryhi id rao meeninginiting te veritietigc maar atlepn den vorm waarin men aan zyne overtuiging lucht geeft bitioeo zekere perken te houden Vao meer belang wnreu da woorden waiirnade de rauktikaostlier zyue rede eindigde waarin hy zeide overtuigd te zyo rao den ateon der natie en van de mwrderheid in den Uyksdag Ligt in deze woorden opgesloten de b ïdreiging met ontbieding van deo RyksdAg indien de ootwerpeo niet worden aangenomen Sommige teden geloofden er dit ui te moeten opmakeo maar liiertegenover staat dat het Berliner Tageblat auil zeer goede bronc vernomen heeft dat maatregelen in dezen zin volstrekt niet in de bedoeling der regeering liggen De toekomst znl wellicht kunnen leeren wie gelyk heeft By gelet enlieid van bet Nieuw jaarfeest vaardigdu Czaar Nlco aaa een ukase uit gericht tot deo miuinter va Mog generaal Vitonowsky waarin buide wordt gebracht aan de verdienateo van dt t xxmUj betn dende de organisatie van bet jeget De Czaar verklaarde zyoe groote terredenbeid over het beheer vao den minister eo verleende daarom generaal Vaunowsky de Audreas orde Et ne durgelyke ooderscbeiding viel naar meo weet ook den minister Bunge ten deel De Peterburgsche bladen wydeo alten beKfaoQwlngen aan het voorafjgegaoejau waarby terefls natuorlyk de Tooroitiichteo voor 1895 worden besproken over het algemeen verwacht meo van dit jaar veel goed De Swet wgat vooral op deo gonstigen toestaod der flnanciën terwyl de sNovoje Vreinyn over den politiekeu toestand spreekt Dit blad herinnert met ingimomoubeid aan de iiandbaving van de gonle betrekhingen tnsM hen Ru land en Frankryk ondanks den dood lao Czaar Mexani er en presïdeot Car not wearvan de goede gevol ren zioh zullen doen gevoeleu iu Oost Azië wa r Rusland groot belang bpeft hy den afloop van deo C hiuee ch Jspanschen oorlog Uok de iNovoetic ziet de toekomst onder bet bestuur van Czaar Nicolaas mi t gern tstellioii te gem et Dit Mad betwgt dat onder het Iwwind van den nieuwen Czaar U island yyne toegevende positie ooder de Ëuropensche staten op dezelfde wyze zal handhuTou ala tydena de legeering vau Czaar Aletaoder III 347 Staats loterii 6e KlaHe Trekking v a Uiaadeg 15 J outri Ko 180 4554 7759 8053 10745 15875 ei 16855 ie ler 1000 Na 3 9 87l 8778 ISSOi 17694 18014 u 80758 ieder 400 No 1714 8004 10508 18646 18694 ei 18896 leder 100 Ko 8477 8677 S6 5878 6g 8 S 10686 1118 14180 16776 I6 86 17060 17510 18458 en iOOOl i ler 100 Priiien n 70 64 81 18 6965 189 11168 19437 15766 18810 300 8010 6870 al6 11866 18480 15888 19009 385 3016 7081 9497 11885 13S80 15890 19087 481 9169 7088 9788 11583 13691 15986 19067 686 3389 7098 9794 11656 19791 16188 19108 608 3458 7065 9997 i 678 14011 16856 19188 641 3657 7860 10077 ll7a 14143 16884 19898 1054 3794 793110103 1180 14898 16448 19896 1068 9866 7498 10111 11895 14978 16789 19488 1147 8948 7570 10116 11S46 14886 18809 194SI 1811 3966 7646 10140 11886 14336 16904 19584 1856 4109 7700 10148 11968 14841 i7019 19686 1368 4708 7794 10385 18085 14898 11067 19678 1376 4746 7888 10367 18061 14389 17076 19786 1898 4878 7868 10899 18831 14479 17 06 19914 1469 6088 7980 10440 18245 14488 17839 19998 1577 5106 7968 1046t 18998 14586 17511 80016 1599 S186 801110475 18988 14748 17580 90086 1619 5999 8018 10476 19997 14769 17664 90179 1661 5848 8090 10683 9507 14778 17971 90988 1711 6349 9803 10764 19516 14803 18060 90946 1776 6374 8 84 10777 18590 14856 18118 90411 1810 6401 893910874 19565 14890 18164 80458 1879 6699 8379 10906 19678 14919 18160 80497 8096 5760 8491 1105 18783 15907 18998 90610 8110 6164 8659 11098 18899 15915 18889 90578 9817 6196 8741 HUO 19976 16970 18898 10690 466 6845 8879 11184 18044 16994 19809 90689 9676 0486 8896 11139 19149 15809 18468 90789 968 6691 8986 11184 13160 16380 18560 90794 9a84 0861 8987 11884 19378 16417 18608 80894 9846 6884 9169 11841 1JS84 15481 BurRurlUk8D Stand UEBOBëN 12 Jan Cithirin Johinni Elizabeth oadera L Breederland en C C Aria Cornelia Willem Fredrik ondera O W F Hofman en J van Roon 14 Geertmida Johanna ondera A O van Willigen en J EykhofF Johanna ondera T Binnendglt enT Tan den End Willielmina Cornelia ondera A Tan Dam en W C Tan dor Velden Willem Hendrik oadera O Polet en J tiroenoTeld Johannea oudera P Flanderhgnen U Plomp OVEBLEUEN 11 Jan O Holman 9 w 12 J Maatink 67 j 10 m L H Boot 5 m 14 H A Lamera 3 m Zetrsnbulien OEBOBEN Aaltje Margaretba ondera P Verboel en M Prioa OEUUWU D J Boa eu O TanLeenwan BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan iOUDA brengen ter kennta Tan de ingesetenen dat het inppletoir Kohier der plaataeljjke directe belaating op de Inkomaten in de Gemeente Toor bet dienatjaar 1894 door Oedopnteerde Stated Tan Zaid Holland goedgekeurd in afschrift gedurende Tgf maaoaen Toor een ieder ter lezing ia nedergelegd op do Hecretarie der Gemeente en dat Toormeld Kohier ter in Tordering ia toegezonden aan den GemeentA GOUUA 14 Januari 1895 Uurgemeerter en Wetboudera Toornoemd VAN BERGEN IJZENOOORN De Secretarii BItOUWEB WAïEHüETlJUKN TE GOUDA 1895 a morgens a iTunda llong Laag Hoog Laag Dina lag 1 5 Jan 9 92 5 54 9 44 6 09 Wofua lag lü lü 6 25 10 27 6 52 Donderdag 17 10 55 7 20 11 22 7 47 Vrying 18 11 50 h l5 12 06 8 31 Zaterdag 19 12 22 8 47 12 57 9 22 Zondag 2U 1 3 9 58 2 U8 10 33 Maandag 21 2 43 11 08 3 13 11 38 SPRINQTIJ deo 26en a f