Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1895

No 6559 Soeletelt O S GKNOEGRK la Abaanenent VoontelUiig Dondunlag 17 Januari 1895 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE 0IU3 kn HASPËL8 fttimiifflii ijerolgd door Een Euwelijksreisje Aanvang half 8 uur jUP Gewone bepalingen en pryzen Donderdag 17 Januari J805 33ste Jaargang ftoiMHE mmkm Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken alotkoera 981 101 De üitgrave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 tmtco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van l H rege 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaaat ruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWAKD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam ran smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneeat onmUdeUUk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H V van Schaik Co Machinale Fabriek DE HOMGBLOEM Sumatra straat 267 Den Haag Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda HET ALOM BEROEMDE TllAPPISTe BIEIl uit de Kloosterbrouwerii DE SCHAAPSKOOI t Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en getond wordt per fust en gebotteld geleverd door 6r J Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat K U Eeniji gent voor Gooda en Omstreken Zeer Fette Gesteendrukte ummm worden GELEVERD door A BRi KNAK en Zn t Buime Keuaè w Wollen Handschoenen en C A CHE3ïTBZi A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amslerdam U JANUAttl Torkra a 101 101 ir 7V TV 70 86 W 110 lOlf 81 106 781 88 101 108 lis 1S 761 10 1017 148 lï 98 184 189 108 Vi Vu 148 99 84Y n 106 10 loo 88 looy 140 188 10 18 10 lOSl 787 106 60 ♦ 810 180 1091 109 KI 1081 118 491 61 781 144 98 Niunumi Oart Nad W 8 t dito dito dito I dito dito dito I i Hoxau Obl Ooudl 188I8S 4 I ui Inobrgiirig 1808 81 5 OoniK Obt iD pipior 1888 i dito in iilfet 1848 8 PotlDOiL Obli met ticliot 9 dito dito 8 Su uiiD Ubl Ooit Sa Soria dito aaooni 1880 4 ditobgBolbi 18811 4 dito b j Hope 188l 0 4 ditoingoud JeoB 1888 dito dito dito 1884 6 B k i Porpel lohuld 1881 4 Totliu Oepr Conr laan 18 0 4 OaoJeaoiligMriaD Geo leeaio aeria C ÏBiDA B B o T obl 18 S 8 Hluoo Obl Buit Sofa 1880 8 VlllllDIU Obl 4 oobap 1881 Aliniliiu Obligatien 1881 S i BarriuuH Stad leoo 1888 8V Km N Afr lUndeUr aaud Araodno Tab M Cartiaoatan DaiiMiatidbappy dito Arab Hypotfaooiib paodbr 4 Cult My der Vontodi aaud l Or fiynotlioal b paudbr 4 XederlaDuaohe baalc aaad Ned Haodelmaataoh dito N W Il Cao Hyp b pandbr 6 Roti Hjrpotheellb pandbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 OoaTlKl Ooit HoDg baDlc aand KuBL Hjrpothaeltbaiiii pandb 4 i Ameeika JCquit bypoth paadb 5 Maiw L U Fr Liga eert 8 NlD Holl U Spooro MIj aand Mij lol Eipl T St Spir aand Nad Ind Spoorwogm aand Nad Zuid Afrili Spm aand t dito dito dilolSill dito i iTAULSpoorwl 1887 89 A 8obl S 88 64 77 ünid lul Spwmij k U obl 8 PoLIN Wanohau Weeneo aand 4 BllaL Or Buaa Spw My aand 8 fialliaoha dito aand 108 101 66 ïaatova dito aand i iwaog Uombr dito aand 6 ICurak Oh Azow Sp kap aand 6 Loaoaro Soirut Bp M j oblig 5 Orel Vilabak dilo oblig 8 ZgidWeal dito aand t dito dito oblig 4 10 18 10 108 78 lliuiu ü nt Pao 8p Mij obl 8 Cbio tNortb W pr C T aaud dilo dito Win au Peter obl 7 Uenrer k Rio Gr Spm oert T a Ulinoii Ceatral obl in goud 4 Louiii Il NaihvilleCort v aand j Maiioo N Spv Uy lehyp o 8 Mias Kaniaa t 4 pot pref aand N ïorkOnUrioli Weat aand dito Penui Ohio oblig 8 Oregon Oalif Ie bvp in goud I Bt Paul Minn k Maait obl 1 Uu Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 6 OiHiDi Can Boutt Cort T aand Vi O aall kNa lek d o O Amalard Omnibui H aand Kotterd Tramwag Maali aand Nlu Stad Amitanlam aand 8 Stad Roltonlam aand 8 Bfloil Stad AntwBrp6nl88J 1 Slad Brunei 1888 HoNo Theiu Regullr Oeiallaoh 4 OoaTIHR StaaUleening 1880 B K K Ooet B Cr 1880 8 inxit Stad Madrid 8 1888 Var 49 ADVERTENTIÊN ♦ Voor de vele bewyMD tau deelnemmg betoond by bet orerlgden ran müu Kchtgenoot beiaig ik myn oprecbten daalc Wed L 0 KJNT TA Dm Ooiuia 15 Jan 1895 P EinJKEN en Th L J TEX MAKËLAAK8 allen veUenof VKI IDAO 18 JANUARI 1895 te AJttSTEBDAU diversen Verfwaren Chemicaliën Dro erijen aU CHLOOBKALK SODA ALOALI 8EL Dl 80UDE CAÜSTIO 80ÜA JAPAN WAS eoB enz afkomsiig van den brand der pakbQixf n in de Falokatraat Notitiën sgn te rerkrügsn bg bovengenoemde Makelaan Oproeping vu belangheïbe den De Oedepnteerile Staten der prorincie ZnidUolland roepen bg deze op de onbejieude belanghebbenden in zake bet door J C BOMIJS te Waddinxveen nit kraobt ran art 3 al 3 der Prorinciale rerordentug op de Stoomraart in de boezemwateren bg bon College ingeateld booger beroep ran een besluit Tan Dgkgraaf en Boogbeemraden Tan BIJnland dd 3 Norember 1894 waarbg aan appellant ingerolge de 2 alinea ran genoemd artikel bevolen ii zgn in de Ooutee bezuiden de Bo ko0p ehe bnug gelegen aanlegsteiger drie meter verder voornit t brengen om zoo zg dit noodig achten bunne memoriën en bewgsatnkken aan genoemd College in te zenden vóór den 10 Febrnari aanstaande Tot dien dag liggen da stnkken lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 nar ter inzage aan bet gebouw van het Provinciaal Bestunr Korte Voorbont alhier m Ontmhag den 8 Januari 1895 De Qedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorziuer F TAVENBAAT Griffie Op een der beste standen tegen zeer billgke conditie ter overname aangeboden een Brood en BaoketbakkerU Adres te bevragen onder No 2382 aan bet Bureaa dezer Courant E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te oonsulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur Toor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVyaTTAXDEN OEBIITBV enz VBIJDAQS van 10 tol 12unr koêteloo a Alle OPEBATIËN pijnloos Handelsmerk GU die Hoest g ebralkt wt ie Blikken Trommel N KATER en Co Gedeponeerd GBONIXOEy Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrijgbaar bg H W M 8TEEVEN8 Gouda H T D WOUDEN W PEBK Moordrecht M ZIJDEBLAAN Stolwgk W J T DAM Haastrecht 0 T WIJK Oudewater D T INGBN G MANSCHOT Hekendorp M BLONK Waarder C T EEUWEN WaddingSTeen H 8 GR0ENEN8TEIN Boskoop J T BEBOEN M BENSINK Bentbuizen A BALET Zoetermeer P T BOIIEMGN Zegwaard GEBR TERWINDT Waalsteenfabrlkanten JAAKLIJKSCHE PKÜDUCTIE Tan Is I 26 UiUioen Steenen Fraaie Kleur Scherp geTorrad Vümmlmdt Kaaliteit Conourreerende Früun Grootste Stoomwaalsteenfabriek in NedeiUnd Vraagt PrifMe en Uonstere FEMSCHE STOOMYEEVESII Gbemisehe W s lerU TAa H OPPEKHElillER 19 KruUhade BoUerdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven tib alle Heeren en Damesgarderoben alsook aile Kindergoederen Onfeilbaar Uiddel TBOEK liiflueDza Hoest Borsl en Speciale inrichting Toor het stoomen vaB plnehe mantels Te ren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode ge erfd Alle goederen hetzg gestoomd of g Terfd worden ooschsdelgk roor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriaken zgn d prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week t r FDIKE OUDE SCHIEDAMMER EUEVER Merkt NIOHTOAP VerkrflgbMr bj M PE ETERS Jz N B AU bewys TSQ eebtheid is caobet en kurk steeds voorzien Tsn den naam der Firma P HOPPE Uit het hoogste Noorden De voor eenigen tgd Tan U ontTangene zending Bgnlandschen Drniven Borst Honig is bgna rerbrnikt en heeft mgne kinderen die aan kinkhoest leden buitengewone diensten bewezen loodat ik om eene nienwe zending Terzoek om dit middel steeds in voorraad te hebben Dr O THOBELL Ostergötlandslan Gardebij Zweden 10 Jnni 1891 Dit voortreffelgke sedert 25 jaren met bet gunstigst succes aangewende en natnurlgke huismiddel is echt verkrygbaar Te Gouda hg F H A Wolff Boskoop bg J Tan Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg I BodègraTen bg H Freriks firma Hegnekamii en Cb Sterk Stolwgk bg 0 G t d Berg Bergambacht bg J d Dool Hazerswoode bg 8 Winters v Patent H Stollen SUUKUrfi Irointrln uiglltl Dis iIuIiI Pra Unte llr tm mmiiiti Warnung JHr gro 9e Erlolfi dut unun ealmtH Slollm tnangên hai Aniêu ii nrtcMêOtim werthtosen Nachahmunffen eeitbui Mis tÈufi dthir urnri Mett Mcharfm H Slallen im ten UI dinet odet la teldm £ lttiiltu Hunien bi NWi PItkel l le MiiMsr M = Pr alWen uniZetttnttte tnUt mul fmcc Kraepelien en Hohn s iiina LarocheQ u i£fAroci E is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsohe geneesbeeren Bek rflb n d metEEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaai n flaeod k f 1 90 ta f 1 Dep4t te ffoudo bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C TH£U Rraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Oouda Snolpendnik ran A Bukkvak k Zoon BINNENLAND GOUaA IB J niian I8f r Onse jemeente heeft een onverwacht en ontzaglijk verlies geleden door het overlijden van onzen geachten burgemeeBter Deze tyding die zich hedenmorgen aU een loopend Vuur door de stad verspreidde verwekte allerwege de grootste deelneming ja ontateltenis omdat men algemeen den eertten magistraatspersoon waardeerde en hoogachtte Men vertrouwde op hem omdat men overtuigd was dat hij voor de stad leeide en hare belangen onverdroten behartigde De beer Al ertus Adrianus van Bergen IJzendoorn was geboren 24 April 1824 en bereikte dus nog niet ten volle den leeftijd van 71 jaar Sedert 30 Juni 1864 wa bij burgemeester Wat hij in die 30 jaren dat hjj dit eervolle ambt bekleedde voor de gemeente deed is te algemeen bekend dan dat hèt noodig zou zijn voor oqze lezers daarover uit te weiden Hij was een van die tegenwoordig zeldzame burgervaders samengegroeid met de gemeente waarin zij geboren en opgevoed cijUj en die geen andere eerzucht kennen dan geheel zich te wijden aan zijne medeburgen Waar hij faalde was het met de beste bedoelingen daarvan was ieder overtuigd Met eere zette hij de traditie zijner familie voort de beide namen die hij droeg welke vroegere Goudsche regenten in het geheugen terugriepen baddon re 8 een gt en klank toen hij zijn ambt aanvaardde maar thans zullen zij ons en onzen kinderen onvergetelijk blijven Tijden van voorspoed beleefde hij maar onder de minder gunstige omstandigheden van den laatsten tijd verloor hij den moed niet en zoo gaarne zouden wij hem nog eenigen tijd gehouden hebben Dat zulks niet heeft mogen zijn is een slag voor de gemeente Ook buiten onzen kring werden zijne verdiensten erkend De Regeering eerde hem met het ridderkruis van den Kederl leeuw en zijne collega s in de Staten begeerden hetn in de Gedeputeerden een bewijs dat zijn kunde en ervaring de aandacht trokken van ieder die met hem in aanraking kwam FEVILLETOK De Schim van NeU7 Devitt Naar hel SnfeUeh Kan heeft mü sedert gezegd dat ik mij sleobts verbeeld heb dat ik haar ug en ik ben zeer geneigd om te geloovea dat bet zoo was maar wat mij vreemd voorkomt is dit dat fay er z k nstuarlgk uitzag Ik was zoozeer door verwoDdenug anuge repeu dat ik geloof dat ik reeds balf boog om haar Ie groeien toen eene plotselinge vreea my als aan den grood genagsld deed stsso t Was ya oude vroaw meteen scherp gerimpeld slttw geztobt en zy keei mg aan met denzelfden slttwen en aohterdocbiigen blik dien zij al de jaren welke ik bij faaar gediend heb op mg geslagen beeft Zg placht een zware zijden japon aan te hubbeo die eea krakend geluid mnakte alt ig liep waardoor wjj altild wisten als zg aankwam Het kwnm mjj voor dat ik au betzelfde geluid hoorde en zg kwam dioht bg de plaats waar ik als aan deo grond gensgrid stond en wses dsoh ffg naar do kleine kamer bovaa de keuken Ik geloof dat ik ook dgo hoofd da beoa wéndtte toen ik weer opkeek was tg vertlwenen Myoe knieéa knikten eo ik had geeq kracht oai naar hfiis terag te keereo want een r uren later vond Jenuy mg io de lommer vaa een boom zitten terwyl ik over at m ne leden JMtt alsof ik de koude koorUbad Tal van instdlingen en commiasiën zullen noode zijn medewerking missen alle zullen zeker dankbaar zijn voor hetgeen hij in elke betreüting deed Moge de algemeene deelneming en de ongeveinsde blijken van boogachting voor den overledene welke de burgerij aan den dag legt de treurende familie een balsem zijn in de geslagen wonde Door de ArrondiasemeaU Kecbtbaak woni gisteren veroordeeld H T y 24 janr werkmau te Krimpen a d Lek w gena Rchriftelyke bedreiging mt ti een tfgen bet leven gericht tnisdrgf vnn den beer P T d Hoog lid der Prov Staten tot 1 jaar gevaagenisBtraf met aftrek der preventieve hechtenis van 23 November of Door de recherche te Am terdara is de hand gelegd op een zeer berucht inbrt ker H F trube genaamd een man die ter lake van inbraak by Terstek veroi rdeeld was tot een gevaogeais traf van 4 jaar en gedurende bet laatste jaar veracbillende sUiden door zyn inbraken onveilig maakte Het Arnherasch polltie wedawen en wee zenlonda dat sioda 15 jaren beatond in bloeienden toeatand verkeerde eepige dtiizendt D golden betat en xichmefren meer in a eympatbip van het publiek verbeui de is by besluit der vergadering van 14 dezer ontbonden verklaard De gelden 7 nMen worden verdeeld Ëen en under te een gevolg van de nieuwe penaioeuverordeniQg Door de Kykspolitio is t Bosschenboofd N Ü procesver baal opgemaakt tfgen twee individuen die aldaar des nachti oodor doodsbedreiging toegang cischten in het hui i van den pastoor en met geweld poogden binnen te drihgeo zoodat de pastoor voor zyn leren beducht in een aatigreozende kamer de vlucht moest nemen Gelukkig bad de dienstbode middelerwyl dr gelegenheid langs eene achterdeur bet buis Uverlaten om hulp in te roppen waarop by nadering daarvan de onverlaten afdropeu Een ontevredene Een der buiteolandscbe inzenders op de in den vorigeu zomer te Am terdam gehouden internationale bakkeryteo toonatelling dos zegt de Bakkers Bondscoorunt kan zich maar niet neerleggen by do hem door de jurie toegekende bekt oning Hy wil zyn diploma voor zilveren medaille Ik was na dien tgd drie weken achtereen ziek on de arme Jonny moet hare banden wel vol gehad hebben want meest was ik buiten konnis en kraamde allerlei dwaasheden uit Maar bet vreemde van de zaak kwam nu eerst aan eu als er iets van de beele uuk aan was dan eindigde het daar vaol sedert werd er in het huis der Deviti a mets vreemni moer gezien of geboord Ik heb daarin bgnatwislig jsron gewoond en kan dit naar waarheid getuigen Ik zat voor de eerste maal in mgne kamer op en gevoelde mg zeei zwak toen ik Willie en zgne zuster met elkander hoorde twtiteo en ben bg mg nop om den twttt bg te leggen Het was alleen om een stukje papior dat WiIHq ouder een lossen steen van den haard in de kleine kamer gevonden had wHet is er gemakkolgk uitgekomen zeide hg toen ik het papier iu mgne banden hield Ik heb den steen er niet net geweld uitgebroken en dji lag er onder en het is van mij wsnt ik heb het gevonden Nu ging er op eens een licht voor mg op terwijl ik de woordeu die op bet papier stonden trachtte te lezen Het vss een troowscio en deze hield in dat Nelljr üevttt de vrouw van den erfgenaam van Wyndhurst was I Op de aohteriijde daarvan stonden deze woorden die met bevende letters gescfireven waren Ik heb aan Lady Wyodharst gapiworeo dat ik dit aao geen levend sebepeel cal laten zien lytnt dcrs zal zg haren kleinzoon mgn echtgenoot ontei sa Ik leg bet hier neder tem l ik op de genade des Hemels reken dat het eenmaal gevonden zal worden ter wille van het kind dat ik onder het harte draag Het dnurde een geraiaeo tgd voordat ik kraeht iilet al M eweld vernodurd b bl eu m een voor e D doudea medailje £ erst wendde by zich daartoe tot het nitv ereod romit Toen dit niet hielp rit p by cU tnsscbeokom t lu van den uonenl zyner RegenriDg te Amsterdam en daar m k dtf e dluiarehe met bet geweoscbte gevolg had rlebtte by zicb ortlan a er request tot H M J KoDii gm tegenles beschermvrouw van de t otoon steil mg De direrteor vaii Hr Ms Kabinet stelde het varzoek toen nm nadere inlichtingen in bnoden HQ den minister van WnterHtaat Handel en Nyverbeid die het op ryu beort weer convo rde om advies nsar bet comité Maar natnurlyk bltjft de bekroning onveranderd Want daar kan zelfs de Koningnieta aan doen c En de Koningin tiegente evenmin Tel raaf Onmorziohtig sprt Zaterdag haddeu eenige schoolkinderen te Ëdam de aardigheid elkander erwten in de ooren to ntoppen Hy een knaapje van omstreeks G jnar kon de erwt niet worden nrwgderd De genecabeer van Edam raadde den vader van den kleine aan ten spoedigAte naar Amsterdam te gaan om het kind onder btbandeliiig van een professor te tellen die h t genoegen mocht smaken onder vroMelyke pgoen de erwt die in bet oor moest stukgeuHuikt worden eruit te balen Verleden week hield de baar Bahlmann in de Katholieke Kiesvereeniging te Rotterdam een politifke rede over verleden beden en nekomst Wat het verleden betrof weet hy alle rampen van het tegenwoordige aan de arondwetsherziening Over het Ministerie Tak was by overigens niet ontevreden noch wat de daarondtr voorgekomen benoeiningtm betreft Docb voor zaover Tak bonding by de kieswet aangaat die correct wa noch eindeiyk wat dn uutbindiog beireft die zuivering heeft gebracht en de eenheid der Katholieken htiflit hersteld Voor liHt beden stuit hy zicb aan by het standpunt van den beer Vermeulen onder ministerieel te zijn wil hy de Regeering teonon Hy ia o a ook genegen de golden voor de gewe en toe te staan als zy beperkt worden tot het leger zelf Voor de toekomot wit by rekenen met de waantchynlykbeid dat er 10 tt 12 eüf aliwteo in de Kamer komen en daarom wi hy billyke eiachen der erbeidempartyen inwilligen waaronder hy lo de eemte plaaca verstaat de p nMiüeu erzeker ng ten aaosien waarvan hy zich aansluit by deo hwir Harte Overigeni is hy tegen de democratie n tegen het algemeen itemrecht volgeus hem 10 een racniircbaal land onbestaanbaar Voor de Katholieken beveelt hy in t vervolg de g 3noeg kreeg om dit in de handen van eenreohts geleerde over te geren ea at spoedig daarop was het kind vsn Kelly UeviU op Wyndburst en werd door d familie baars ders erkend Ik heb sedert gehoord dsl de ongelukkige moeder in hare kraokzinnigtieid day en nacht kraste aan de steeden van de kamer waarin zg opgesloten wai maar al wat ik weet is dat zg er uitzagen alsofer jaren aan geschrapt was en toch gavun zg m jden sleutel tot bet geheim dat daarachter school niet I Mgo Wilt kwam getond en wtil terug en Wallis werd in de wereld voortguholpen door Miss Helen Wyndhurst too ali de defhge dame die et amaal hrt kind van de ongelukkige Netlj was nu heet Duis de geschiedenis zoo veel ik er van weet Indertijd joeg i i my schrik aan maar nu is zy voormij als een droom 4 politiek der vrye band aan niat ta boodgaoootschap met de antirevoIotioDairen De Algjimeene Nederlaodacbe Typografeationd brefi üp twee achtereen volgende jaarvar gadeiingan besloten in 1H95 op de bfide Paaschdagen te t trecht een nationaal Congres te houden voorde beoefenaars der graphiscbe vakken Het doel van dit Congres tal Eyn door samenwerking e ii weg te viudeo dia soa kunnen telden tot verbetering dar vaktoeataoden van den tjpograaf binder gieter lithograaf en ateendrukker Om alle misverstand te voorkomen wordt aan deze mededeeling toegevoegd dat dit Congres ntet ia een politiek CoogriM de Algemeene Nederlandsche Tyfografenbond ii aan vakbond bygevolg beweegt bg lich op economisch terrein Over den aanslag in de rneMonoeanla Pa rys weet men nog weinig te vertellen De conciërge van het buis werd even vóór uiddernaehk gewaarschuwd dat er een verdacht voorwerp lag op de vensterbank In plaats van bet bommenwagentje ta laten komen wierp by t voorwerp een oud biiouitblik op straat waar b t ontploite gelukkig zonder andere stachtoffar te maken dan een aantal glasruiten Natuurlijk heeft men den gebraikel kau verdachten persoonc zien wegloopen eo DZ Maar ontdekt ii er n0g Diets Da bom moet gemaakt zyn naar het reoent VailUot met dynamiet apykers en gekapt lood De 19 jarig0 B QroeaUmaD dia all vardacht van diefstal ten nadeale der kas van hei too nee gezelschap van den heer A van Lier in Kunstmin te Dordrecht tbaoi ia hat huii van bewaring zit opgesloten scbgnt eeu doortrapte schelm te Z n ooals wy lo ooa vorig Imrieht meldden beweerde hy de beida bankbiljetten van f 25 welke hy uit het geldmantra gastolen bad te h bb n verbrand uit vrees voor ontdekking en van bet overige vermiste geld ruim i H5 niets te weten Oisterocbbend by het opruimen van bet tooneel in Kunstmin waar de vooratellingea van De levende brug nu lijo afgeloopen vond men in een der kleedkamers een oudeo aan O toebehoorenden winterjas die man besloot os nauwkeurig te ondertoeken En werkelijk werden tnstchen da voering ter hoogte van de kraag met allean da vermiste twee bankbiljetten gevonden maar ook nog een muotbiljet van i 10 dat uirt io bet geplunderde mandje aanwezig is geweest Waarscl iialyk heeft ï diia slechts een gedeelte van bet geatolHD zilvergeld lo KanstmiD verstopt en het overige by zich geiiouden en later tegan papier iogewjjtseld Een bedrag van circa f 25 ia nu oog zoakf maar er bestaat alle hoop dat meo ook spoedig zal to weten komen waar dat geld gebleven if Vermelding verdient oog dat tydena devoorstatlingeii van De levende brng ta Leiden wuar Q eveneens medewerkte een bedrag ü f40 uit de kaï vanden boreaulist vermistwerd zonder dat men toen kon vermoed m hoedat geld verdwenen was D C Onder de ii l A brilliant soldiers geeft da Pariische oorrespondent van The Globes aea karakteristiek van den Franschen generaal De JaDiffet die den sümila d age heeft bereikt en nit bet aatieve leger by de reserve wordt geplaatèt Da getaeraal is nogkeveo flink an krachtig doch de wet is onverbiddetyk in den isob dat eens aan jon er handen het beval moet worden overgedragen Waiuig Fraoaohe generaals hebben zulk een schitterende loopbaan gehad ali de markiea De Galaat d jonge vive de galante edelman dia op eea goeden dag dienst nam onder de c aaseor d Airiqaa iu korten tyd de apanlattaa wiatta verwerven eb zich weldra by bet gebeele l er deed keonrn ali een kranig ruiter ren dap f ar ei onversaagd eoldatit ean boc t bèwaam officie In 1860 am hy deel aan dep veldtocht iaMazieo Doodaljjk gawoiul ward b op bft