Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1895

AaDgevaogeD 1 October Tyd vao GreeDtlch Winterdlensi 1894 95 aoUAl HOTTIRDlU Directe Spoorwcgvcrbiniling met iUUüA 18 61 18 88 1 081 18 11 88 I Sl liOTTIBDiH 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 18 10 7 88 7 47 7 80 U 08 11 40 8 16 8 48 8 10 4 08 DEN HAAG Hig 6 48 7 107 48 8J0 8 88 48 lü ll 11 8811 16 1 ff ff ff 10 18 ff Oohd 7 Ot 86l oa 8 87 10 4 18 11 18 81 18 4 1 87 8 66 4 46 7 68 7 IS 8 8 V 87 11 06 11 18 1 44 1 4 1 8 S 04 o 9 B8 10 16 lO fiS 1S 08 ll 4ft S 80 8 46 8 16 4 184 48 8 80 B 47 7 41 8 85 10 10 DTSKCHTGOVD A Utreefat 6 88 T 60 9 9 68 11 84 18 08 18 60 8 10 S SO 8 68 4 48 I SO 6 86 8 09 8 60 8 SV 10 S4 Woerden 6 68 9 11 10 16 11 80 18 86 8 48 4 16 6 47 8 119 84 10 n OudeKater 7 07 8 19 10 84 ir 4 84 v 9 19 I Gouda 7 80 8 88 9 S4 10 87 18 06 1 88 8 60 4 S7 6 80 7 08 8 419 88 ll OT AMSTBKDA M GOUDA AKsterdaa Wp 8 80 8 18 0 81 11 16 11 80 8 66 4 86 4 81 T IV 10 Geada ÏJO 04 1 1 4 67 8 11 8 4 1 11 8 i6 f t ff ff 6 08 8 8 8 68 6 81 1 89 6 80 6 86 10 10 TOlft 6 11 8 18 10 07 11 87 18 41 18 61 1 88 1 67 4 96 6 6 6 66 6 41 7 48 S 10 1611 88 11 4800 IDAIl TUCHT 10 08 10 18 10 66 18 48 8 88 61 8 18 4 47 5 83 6 67 7 46 8 88 10 14 ff 11 0 8 87 6 87 7 10 87 10 10 ff 11 17 ff 8 46 8 07 8 06 6 46 8 17 8 07 8 6 10 88 10 61 11 46 l 0 8 18 3 8 8 60 6 18 8 81 6 8 88 8 11 10 68a O U l A A M STIiaDlM 8 11 10 08 10 88 18 11 1 81 4 4T l tl 7 48 10 14 8 10 10 18 18 1 1 8 40 I 1 41 8 88 8 48 U U 10 44 18 16 4 18 48 1 80 6 80 1 88 9 08 11 sUgreld acfaUrgelAien In de ambaUDCe freesde meo Toor zyo lerei tgn wonden warea oui token eo aUeelD Ëet gebroik rao compresken met ga koo hem redden Doch het gebergte Wftaria bet tja geTonden werd berond zicb ia banden dea vüandt met ongelooflijke mooite iloagden zyn kameraden er in bet üs te ver cbaffen en zyu leven te redden Toen keizerin Eugenie dit rernam was de keixerlgkf familie Mn tafel de keizerin zat jatat ye te eten en zg Törklaarde nooit geen ge meer If willen gebruiken als bet gebrek er ann den markies De Galliffefc bet leren ruoest kosten In 1870 voerde de geuerasl de cftfalerie aan die den beroerodeo aanval bti Bedsn nitToerde een aanral welke keizer Wilhelm den nitroep 0b les brufes gtins ontlokte Zyn gedr in dien veldtocht bad zgne iMVordermg tot brigadecotnmandant ten gevolge Hg nam deel aan de onderdrukking der Commune en was de éérste die Par jg in de sema ne san glantec binnentrok Voor de opsiandelingeo kende by geen kwsriier wat hem nooit vergeven is Toch hcfft hy by die gelegenhei Kochefort het leveo geapaard Deze werd voor hem gebracht om volgens bet ttandrecht gevonnisd te worden Neeuc zeide dp markies doodt hem niet de menschen Icoiiilen zeggen dat ik mg heb willen wreken over de aanvallen die bg op mg heeft gedaan Zyn strengheid evenaarde zyn rechtvaardigheid Een zgner zonen die onder zyn commando diende vroege overplaatsing De generaal mgo vadert zeide de jonge Oalliffet is zoo bevreesd van nepotisme beschuldigd te worden dat by ieder bovelWniy voortrekt en dos mgn bevordering in den weg staat Ouder de beste vrienden van den generaal behoorde indertyd Gamb tia m n 7e uU dat De OalliStit veel iuvloed op dien staaUman bad Doch nooit beeft bg daarvan gebraik gemaakt Hg was te veel soldsat om zich met de politiek te bemoeien Het zal voor den markies De Galliffet een harde slug zyn dat by genoodjinnkt in thuns reeds het legei te verlaten waaraan bg met zulke heebte tmndeo verbonden w 8 en ditt hem van chasneur d Afrique tut commandant vsn eeu corps d armée bad zien opklimmen Prof N Beets zond het volgende veraje aao den heer Metelerkamp te Hroda naar aauleiding van een artikel in de Bred Crt Bji den ingang van het jaar 1HU5 Ontaard niet Volk vun tfederland £ n laat u niets bi duiden 1 Ontaard niet eerbre burger tnodl Ontnaidt niet kleine luiilcn 1 Ontaardt niet gg dit trouw gezind Uw rood bg handenarbeid vindt I Btytt die gy waart voor dezen En die gg nog kunt wezen Lknt niets al zijn de tgde alecht Het goede in u besmetlen Verzaakt geen plicht betwist geer recht Toont eerbied voor de wetten Verbeteriug rgpt by orde en runt Als Vrede en Deugd elkander kust Nooit kwamen goede dingen Door dreigen of door dwingen Dat is van ouder herkomst wgd Aan jongen en aan ouden Door de allertreffelyksten altyd lïetoogd en voorgehouden Dat is door beide schade en baat Alom bevestigd vroeg en laat £ d zouden zij die t weten t lo Nederland vergeten P Het orgaan van het christen werkliedenverbond Patrimonium gaf dezer dagen een Ptasltje Tan de wrange vrijchten die de arbeiders plukken als zij aau de oproerpredikiug van anoialistiiche volkavriendoni gehoor geven 7 86 8 40 7 88 8 47 7 81 8 64 7 48 8 01 7 88 i lO 8 8 08 10 8 18 8 11 81 8 88 8 8t 8 88 8 88 8 80 Ollll Hoordnolit NUunrknk OlllMll ttottordui attoidu OftMll Kinwakuk MtordMekt Qrai 1 QOOD Z T H 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 Z ZHW 7 68 8 88 N d L d 8 08 Toorb 8 07 0 08 8 81 hndè 6 16 8 40 7 88 8 08 Oud w 1 0 4 ff ff ff WMTdw 68 7 08 8 11 ff ff Ulmkl 8 18 7 18 8 11 1 41 4 40 l lf Qouda Aantardaa Wp Men weet dat de beer Jnnasen alhier dezen winter een zeor doelmatige organisatie vnn werkveraobaflSug op touw heeft geiet Ilvt p an zon zeker in alten deele gelokt zyn wanneer er niet gebrek san geld wu De gitt n evenwel vloeien niet zoo ruim als uien annvankeIgk had gehoopt Hn geen wonder zegt Patnmoniam c indien men bedenkt hoeve len dergeneo voor wie thans werk wordt tievraagd het werk dat zg hadden moedwillig hebben verschopt Het blad vernam het volgende Mgnheer B had een buis dat alneettebet hecht ék weldoortimmerH toch feitelijk al uitgediend ead en sinds jaar en dag onbewoond was A dien tyd was het te hoor doch niemand Wilde er aan en mynheer B wss vooreenige maanden besloten het te laten afbrelsen en hefbouwen waartoe hy Ust gaf Hsa H zyn timmerman en £ de metsel a hndden er hnn begrootmg ingeleverd en daarvoor was hun het werk opgedragen Het werk met kracht aangevat vorderde goed n weldra stond het nieuwe buis onder de kap n zou worden afgewerkt Op ztikeron morgen gaat mguheer B eens naar he in aanbouw zynde huis doch vindt niemand aan den arbeid De timmerkneéhts hadden meer loon geëiiicbt boos H die bet huis gaarne voor de beraamJe begrooting wilde opleveren had hunnti eischeu niet ingewilligd Wat geschied was werd aan mynheer B mede gedeeld J sze gaf last het werk voorhands te laten rusten eu in toornige stemming ging hij naar huis Duur gekomen ontmoet hy eenzyner vriend n lid der commissie voor werkvorscbaffiog die zgne medewerking inroept Dezen boort hij geduldig aan en 4oen het commissielid had uitgesproken vertelt mgnheer B hem zgo wedervaren en vraagt Zeg eena denk je dut ik gek bent Zil ik nu de Ini die by rog legeu 0 cent in bet uur arheiderde het werk gt ataakt hebbeo op deze wyze nan den kost helpen Nadere verklaring overbodig merkt Patrimonium hierhi op Doch ons is het geen raadsel waarom na de jongste onberuden werkstakingen te Amsterdam er uu zoo weinigen zyn die eenige belangryke som voor de werkverschafBug wüleu afz nderep Vervolg der behandeling van den dubbelen wuoid te Schugeu voor de rechtbank te Alkmaar Sueeks bewaarder in de gevangenis die nu gehoord werd verklaart dat beklaagde zeer spraakzaam is zonder berouw te loonen Soms vertelde by lachende zyne misdaad Op lyo naamplaat of nummer doelende zeide beklaagde dat hg die ondersiheiding eerlyk met koppeneoydeu te Behagen bad verdiend Niet iedereem darft dat Naditt beklaagde is verwyderd wordt diens vader geboord Zijn vrA vorklaardedeze was erg lastig eerst nVde begrafenis der slachtoffera bad Zij gezegd le ieeneD dat Klaas de moorden had begaan 0 sndriugeD van baar en Kiaao had hy in de instriKÏVie valsohelyk verklaard in den avond va i den moord eeu man vluchtende achter het tuiis gezien l @ hebben doch ook toen wantrouwde tiy Klaas niet Getnige raakte verward in zyne velk s ringen van wat hij zag en an wat vrouw Boes en Klaas hem tiaolitten wii i te makeo Beklaagde wordt nu gehoord lo tegenwoo dighbid van zijn vader en bevestigt wat t e president vau zgii vaders verkWriogPil oorleeat fliy ontkent echter dat hy zyn poeder op den avond van den rjonrd eeft geaeroken Na Ret vertrek van den vader wordt de llu ocddr Hndoff 16 jasr oud gehoord Na den moord zegt deze was Klaas bleek en onrtistig en dwong bg getuige mede naararhteren te gaan om to vernemen wat het door hem geboorde gillen O Q MÏ 1 beteekende Getuige weigerde echter Hy herinnert zich niet goed meer dut Kiju moeder op den dag v a haren zelfmoord hem gezegd heelt dat Klaas de moordeunnr was Op vsrztjek van Klaas heeft getuige ook voor den rechter vnn inAtruclie gelogen Even voor haren zelfmoord zei vrouw Boes tot Dolt de waarheid te zeggen en verder goed np te 10 66 14 08 U O U U 11 88 10 08 lO U 8 18 H I 1 0 8 07 DEN 8 86 Toen begreep bg dai Klaas de moordenaiir was Bg bet einde van bet verhoor barstjte getnit e in tranen los In de avondzittting doet Elisabrtb Franken I vroeger dienstbode bg weduwe Bote enig o mededeeliiigen omtrent de verboodiog tosscbeir de weduwe en bare nicht Anna Beyers Zg zegt dat beiden wel eena een woor twiat hadden daar do wednwe geen tegecj aak duldde Ook bad Anna aan getuigei gez d bftng te zgn voor Klaas Boea omdat bg baar een revolver getoond had toenlbg kwaad op banr waa By gelegenheid dat Klaas de mabooiekast van Anna kwam puli oereo ondervroeg hg haar naar de slaap plaatsen van beide vrouwen By die gelegenbeid vernam Klaas ook van Anns dat haar tant het ook buiten haar zaakje trg wel kon stellen Getnige herkent de messen ten proceass aannfezig als hebbende toebehoord aan de weduwe Bute erenals de door Klans gestolen voorjverpen Zoodra vrouw Boea hoorde dat getuilge voor den rechter moeat verschynen had jzy getnige gevraagd wat zg zon moeten verteilen Zeker wie er over buis kwamen je weet dat ik er nooit kwam illoen Donderdagsi om groente te koopeoc Zy aprak toen ook over baar zoon Klaas va dat by verdacht werd Zg vrouw Bies wist echter wel beter Z verzocht getuige maar niet over dat oppoetijen van de kast t spreken Op den avonp dat Klaaa bg Anna was om de kast te politberen heeft hy zuiveringszoot in de koffie der beide vrouwen gedaan Beiden dronken er VAU doch een hevige hoofdpgn by Anna was het eenige gevolg NOg een paar voormalige dienstboden der wedMwe Bute verklaren de aanwezige gestolen vüor verpen te herkennen als alkomatig van bare meesteres Nfdat eenige winkeliers in goud en zilver zjjn behoord over de stokken van overtuiging deettlde brigadier dtr ryksveldwncht te Annn Paul wna Ue Vries mede dat bg in de woning vsn Jan Oudshoorn achter een peal verhorgtu bet muntbiljet heeft gevonden dat Klaas Boes hem ns den moord gegeven had om daarmede diens atilzwygen te koopen Aangezien Oodshoorn zyn slaapvertrek niet koo verlaten zonder door zyu ouders gehoord of opgemerkt te worden nart hy geen deelgenoot of getuige van den moord Bg het overbrengen vnn Klaas naar Alkmai r had deze aan getnige De Vries gezegd dat Alot hem verteld bad de twee ou le vrouwen in Haarlem vermoord te hebben Hy Boea had aan den moord op vrouw Bute eu Anna niet willen meedoen aomd t een moord bloedsporen achterlaat c Hierna zakt De Vries een mnn als een boom plotseling ineen Hg is door een flauwte overvallen en wordt door zgn kameraden uit de zaal geleid In de zaal is het heden avond dan ook door de vulegaHlichten uo r beuauwder dan van morgen Ook chynt De Vries zich met het tairyk jiblitik dat zich teU ens voor het gebouw en m het portaal verdringt nogal druk gemaukt tti I bben Gisteren werd voor de rechtbank te Alkmaar het getuigenverhoor voortgeze Ds Guldeoanii en de directeur der gevangenis leggen gunstige getuigeui aeD iif omtrent het gedrag vau beklaagde in de gevangenis Uji is daar beleeld eu yverig De burgemeester van Schagen doet eeit verhaal aangaande de eerste verhooren van beklaagde en diens moeder UB de ontdekking van den moordenaar De beklaagde zegt de getuige scheen er vvrmnak in te scheppen d aL zgn valacbe getuigenis aangaande Alot geloofd werd By bet verhoor der moeder kreeg getnige deii indruk dat zg wei meer van de misdaad wist dan zy losliet dat zg in bet complot is geweest gelooft getuige niet 6 68 8 08 8 10 8 17 8 86 4 60 4 7 8 04 8 11 6 80 146 1 86 8 01 8 08 8 16 6 48 1 44 4 10 r o ui A 11 60 18 80 Voorb in N ilL d6 S8 ff ff Z Z gi 08 ff ff XI Kr e U ff ff Zof M t l ff Ooudl 8 80 7 60 8 18 IBM 10 88 10 41 Drie onderwyzers die beklaagde tot zyn iSde jaar onderricht gaven zgn eenstemmig in hunne verklaringen dnt Iwklaagdes moeder lastig bg de hand en opvliegend was en met de onierwgzers niet medewerkte voorts dat bekisagde s aanleg gering was ba h weinig lust en gver bezat Van zgn hebxoebt konden eg gsM verklaringen afleggen Omtrent zgn utd en peraoonlykheid verklaren beide eersten dat beklaagde huns iozieni gMn gemeens streken had terwgl de derde hem voor gluiperig faieidi Volgende getaigen Bgboawer i vadet en zoon leggen minder gunrtigeverkUnngen af omtrent vronw Boes en beklaagde die in den vierden graad aan hnn verwant zgn Na de pauze van ongeveer dru uor vraagt de president den bekl of faj thans faat rreeselgke der gepleegde feiten begrypt Bekl antwoord bevestigend hg aegt ook nu en dan berouH over de daad te gevoeleu 1 0 verdediger vraagt of bekl otertaigd is dat zyn mo er dood i Hy zegt dit thans te gelooven en te weten dat zjj de band aan icb zelve sloeg De verdediger vrangt verder of de rader van bekl van ni ta geweten heeft en niet gezegd heeft Klaaa dat is al te erge Bekl antwoordt ontkennend Op bet kerkhof bij de begrafenis der slachtoffers beeft de moeder by de lykrede van den predikant bekl streng aiiiigekekeiji Heeft vraagt de verdediger nw moeder van dnt opgraven van en ketting geweten Bekl antwoordt ontkennend Hfi iH tot de misdaail gekomen uit een verbaal dat bg in een der boeken had gelozen I fJij segt dat bjj allereerat over misdaden sprak en Oudahoorn vroeg ieder met een touw eeu der vrouwen te duoden doch OuJshooru wilde niet Alsnu neemt liet getuigenverhoor een aanvang De eerste getuigr d rechter commissaris ja crwey deelt iu de vat hij in de woning de veduvve vond m den moord Hy verklaart verder dat bekl steeds kalm was en eerst eenijre anodoentng toonde toen bg bekende alles alleen te bebbfu gedaan Ook bg de mededeeliog van liet overlgden zjjuer moeder was by eenigazins angedaan Dock hy vroag nooit bijzonderbeden daaroTor Oet kreeg nooit den indiuk te doen te hebben met een ontoerekenbare Bekl zegt dat hy zich ateeds ooade zooale bg was en geen onverschilligheid voorwendde £ r werden o a gelezen een brief van b kl aan zgo ouders waarin hg vergiffenis vraagt voor zyn daad en een aan Oudshoorn ofer allerlei zaken Schagen en zyn vrienden betreffende brieven die volstrekt niet slecht gesteld waren Daarop volgt bet verhooren der doktersdeskoLdige In da avondziiting te zeven uur begonnen werd het getnigenverhoor voortgezet De publieke tribune wss nog dichter bezet dan gistermiddag Eerste getuige was de brigadierrgkaveld wachter Van der Stroif die bij het eerete onderzoek na den moord tegenwoordig was Deze vurbaalt van de moeder vsn bekl dat zy met de politie niet veel opbad daar zg eens wegebs mishandeling terechtstond Bekl zelf had nooit iets met de politie te doen en maakte nooit misbruik van sterken drank De moeder kou van hare kinderen nooit kwaad hooreo eu de dma b d thtiis niet veel te z 4ggeu Waarom vrouw Boes zelfmoord pleegde weet get niet Van Jan Oodshoprn weet by alleen dat hy een zeer stil persoon was hy lag hem nooit Iaat op straat De genieenteveldwscliter Abma getuigt ook wat by s morgens in de woning der weduwe vond o s dat onder het Igk van Anna Beien eeu gat in den vloer was gebrand Get wiet vnn de familie geen kwaad te z geu k niet van Jan Uudshooro bg wiens ouders bg veel aan huis kwam en dien hg noemde een weinig spraa 7 aam persoon Get Domper gemeen te reiniger verklaarde dat bekl een volgende ochtend met de menigte door de ruiten keek en zeide Hier moet je gaan staan om goed te knnneo zien Ie Bekl zegt dat gedaan te hebben omdat hij meende dat men anders zon denken dat hg er meer van wist 8 40 0 47 8 14 10 01 10 10 Een der getuigen vrouw Slik kwam in d avond van den moord lang het hpis jdvr we 8 08 4 4i 4 81 6 08 6 08 6 16 1140 IIM 8 11 1 11 7 01 t I 7 14 T I1 7 H Ml M l l 4 40 6 16 8 1 10 U DA 8 16 1 46 8 43 4 16 41 8 17 7 8 08 8 U 4 48 7 08 7 11 7 10 7 18 711 8 1 ff 10 8 8 08 8 10 10 0 ènw en nff 4oot bet rinkelraam in de keuken vroQW Bate erg arbterover in haar stoel lig r Zg talmde wel een oogenblik daar sg bonding gek vond doch liep toch door meenend dat vrouw Bate sliep Bekl heeft toen zonder at get dit opmerkte op straat achter baar geetaan en kou ook vrouw Bfite zien zitten Get Roggeveen kwam met get Posker i avonds oit de herberg van Boes en hoorde bg de weduwe roepen o God o God It en gillen en meende de stem van Anna Beiers te herkennen Doch Posker merkte op dat de vrMwea zeker rusie hadden Later k am get Kweldam er ook bg zg zagen in de voorkamer bg de wednwe eenige malen lucifers aanatryken en meenden dat de lamp werd aangestoken Ken geluid door hen gehoord schreven tg toe aan de aanstalten der bewoers om naar bed te gaan Get Poeker noemde bet gegil dat men hoorde seen aangrgpend geluid Toch ging hy niet binnen meeoende dat er rusie wns De sittiag werd hierna verdaagd tot heden nblad Da StaatseoQraDtt bevat een overzicht van de opbrengst der voornaamste rgksmiddelen over December 1894 en tevens van het geheele vorige jaar De opbrengst ia in December f 641 000 beneden die Tan bet vori jaar gebleven waar toe vooral lagere ontrangaten oit den suikeracogni oit bet snccesaierecht de domeinen de invoerrechten en loodsgelden hebben bygedrsgen Over het geheele jaar 1894 ia de opbrengst echter nog bgoa 27 milÜoen hooger geweest dan in 1893 en bgna 17 ton booger dan de raming dua een vrg gunstige uitkomst Die vermeerderiug is voor 1 millioeu te daakeo aan hotsere opbrengst der directe belastingen Dit cyfer geeft intu schen oog geen jnist denkbeeld an de werking der oieu e beloatingen omdat in 1898 de vermogensbelasting slechts van Mei af werd geheven eo over dat volle jaar nog het patent werd ingevorderd dat met Mei 1894 door de bedryfi belasting is vervangen Op de Vermogenbelasting is in 1894 reeds ruim 7 millioen afbetaald of 2Vi ton meer dan de raming over een geheel jaar £ r werd 23 ton meer ontvangen dan in 1893 Van de Bedrgfsbelaating is f 2 438 000 afbetaald wat f 630 000 minder is dan de raming van het patent over 8 maanden Daarby kwam dan nog f 1 372 000 voor de laatste opbrengst van het patent 1 Januari 1 Mei welk bedrag f 84 000 beneden de raming bleef £ r ii dus op die bron van inkomsten een tekort van ruim 7 ton vergeleken met de nuning Ook de personeels belasting heeft ruim 2 ton minder opgeleverd de grondbelasting echter f 42 000 meer Zoodat ten alotte de directe belastingen f 625 000 onder de raming zgn gebleven De Accijnzen hebbeo daartegen 1 millioen maer opgebracht dan geraamd was en slechts weinig ruim 2 ton minder dan in 1893 toen nog tot Mei de zeepuccyns bestond en de zoutacoijna driemaal zoo hoog waa ala daarna In 1893 brachten die twee accgnzen nog 26 ton te zameo op in 1894 de verlaagde zoutaccyns alleen f 1 461 000 tegenover een raming van P millioen Dit nadeelig verschil is rnimscboota goedgemaakt door de varhooging van jlen accgns op gedistilleerd waarvan de raming ad 26 biillioeD door de opbrengst met bgna een millioen werd orertroffen Vonrta door de suikersccgns die 8V millioen moest opbrengen en waarop in 1894 ruim 9 millioen is betaald tegen 8 7 millioen in 1893 De accgna op bieren en azgoen gaf f 79 000 boven de raming die op wgn f 7000 meer maar de vleeschaccyna f öCKK minder De derde fioofdbron van inkomsten de indirecte belasting beeft 2074 millioen gegeven 5 ton boven de raming en ook bgna 3 ton meer dan in 1893 ofschoon toen nog over de 4 eerste maanden de registratie en hypotheekrechten b Ager waren Die beide heffingen hebben dan ook te samen 7 ton minder opgebracht dan het vorig jaar maar bgna 7i ton boven de raming Dit nadeelig verschil werd goedgemaakt door 9 ton hoogere ontvannt uit de saccesaierecbten boven 1893 f 370 000 boven de raming en byoa I ton meer oit de zegelrechte f 35 000 boven de raming Van de overige middelen gaven de invoerrechten £ 255 000 meer dan gertaiM was en fl5 y000 meer dan in 1893 de loodsgelden ongeveer 2 ton meer de pottergen f 20 000 meer de domeioenf 50 000 meer de tel graphie fll 000 meer dan de raming Bg 1893 bleef de opbrengst der telegraphie ecbUr f 10 000 achter weder een bewgs boe belemmerend bet ve l te hoog biunenlaudscb tarief werkt Zaterdagochtend werd aan de monding van de MereeV een schoener overloopen door een stoomaohi i $ de eerste zonk en hoewel men spoedig te hnip kwam verloren drie man der qoipage t t leven Het besoek van den Rgkskanaelier Von Hofaenlobe aan Bismarck herbaaldelgk ni steld laaUtetgk nog door ongesteldheid an Von Hohenlohe heeft nu Znterdag plaats gehad De RykskanseUtT ging veigezsld nu zgn zoon naar Friedriehsruhe Aan bet station bevonden zich Graaf Herbert Von Bismarck eu Graaf Von Rantzau de Ouit cbe gezant bji ons Hof Fchoonzoon van den oud kanselier om de gssten te ontvangen Daarna reed men naar BiamNrok a buiten verbigf Na een dejeuner onderhield Bismarck icb geruimen tyd met den kanselier Daarna had een familiediner plaats Na l et diner vertrok Prins Hohenlohe weer naar Berijio Bultenlaodscb Overzicht De crisis in Frankryk ia weder eeu van die verrassingen die men alleen tu Parys kau verwachten Eeu nota van Havast deelt mede dat Cosimir Perier president der Frnnsche Kep ibliek zgn ontalag heeft genomen De nota vat de voornaamste denkbeelden samen die de president der Republiek voornemens i te ontwikkelen in de boodschap welke hi tot de Kamer za richten De President hee t bet beilmt genomen nit zyn n pbt te treden De vergadering en de stemming der Katner van zgn in zgne oogen slechts ondergeschikte incidenten in den strgd dien men tegen het parlementaire stelsel en tegen de openbare vryheid heeft aangebonden Hy had gehoopt dnt het presidentschop der Republiek ontbloot als het is van middelen nm krachtig op te tredeo ook verschoond zou bigreu van de aanvallen der partyen en dat het politieke vertrouwen vnn alle republikeinen hem kracht en gezag zou verliepen Hy had gehoopt dat ig die hem vgns ondanks gesteld hadden in een post wasr hg rle gL l enheid om zich zelveo te weren mist zich de verdediging van den ambtenaar die dn hoogste waardigheid des lands bekleedt tof tank zouden hebben gesteld De president heeft den ministers verzocht voorloopig hunne aanvrage om ontslag in te trekken ten einde een geregelde overdracht van bet bewind te verzekeren Dupoy heeft de presidenten van Kamers en Senaat van Perier s besluit in kennis gesteld deze zolten net parlament in urgentie byeenroepen Men dacht dat het ministerie redelyk vast zat na het votum vsn vertrouwen door de Kamer in de z ak Oérault Richard gegeven Maar in Frankrgk zit een uiioiiterie nooit rast en het onverwachte heeft er steeds plaats De onmiddellyke oorzaak van dez crisis is gelegen in bet besluit van den Raad van Stote over de rente garantie É de maatschappyen tot exploitatie van den Zuider spoorweg en dien van Orleans De bee ÜArtliou liud aan de raden van bestuur dier maatschappyen een circnlaire gericht waarin t werden uitgenoodigd om in de schuldbrieven den datum te noemen waarop de ren te garantie van den staat eindigt De Baad van State beslistn dat dit onnoodig was daar de bepaling betreffende het eimiigeu der garantie termynen vervallen wa door de overeenkomst tusschen den Staat en de bedoelde maatschappijen in 1883 onder bet bestanr van den heer Raynal aangegaan Uit deze bcHlisaing van den Raad van State blytct uit den Pargscben brief dat de m 1883 grts oten overeenkomst omdat ze van het eindigen der f arantie termyneri geen molding maakt voor den geheeleu daur der toen verleugde concessie aan den Staat e garantie der rente van de schuldbrieven der geonemde maatschappyen oplegt De heer Bartbou die uieta te do had dan aan de spoorweg maatschappyen van dit gew iflde kennis te g veu n de al nra xgner circulaire in te trekken die op den bewusten datum betrekking had meende genoodzaakt te wë n zyn portefeuille ter beschikking van den president der Republiek Ie stellen Over deze qnaestie liep de tnterpelktie diede beer Millerar d in de Kamerzitting tot deregeering richtte De ioterpellant maakte deregeenog eeu grief er van dat zy een quaestidwaarin de financiën des lands gemoeid xgn aan de beslissing van den Raad van State badonderworpen Bij stelde een motie voor waarin de Ksmer verklaart dit te betreuren en waarin tevqns een enquête naar het sluitender oVereeokOmst van 1883 werd gevraagd De heer Raynal onder wiens mioist rle debedoelde overeenkomst werd gesloten weideeenenquête niet te vreezen De minister presidentna de gevraagde enquête in beginsel te hebbenaangenomen betoogde bet goed recht van denKoa van State een beslissing ala in de hierbesproken qoaestie te nemen en hield dewet tigbeid dier besliasing vol Verschillende leden voerden het woord verschillende moties werdbn voorgesteld eode regeering v£rklaardo Sicb te vereenigen meteen ntotie van den bear Trélat Imdende iDeKamer bet beginsel der scheiding vau de taatsmachten eer bied ig didi gaat over tot deorde van den dag c BH de stemming bleek dat deze motie met 263 l n 241 stemmenverworpen wae Onmiddellgk na bet bekend worden vkndit resultaat besteeg de heer Dupay de tribune nm de volgende mededeeling ie doen De Kamer zal b rypen dat na dit votum de regeering niet kan voortgaan deel te nemen aao de lieraadslagingeu Met zgn collega s verliet de premier de Kamer zgn ve Wk had een luidruchtige toejaicbing op de bauken der uiterste liukeizgde ten gevolge Na bet Tertrek der ininiaters nam do Kamer met algumeene 329 stemmun een motie aau van den heer Krantz luideude De Kamer do rechten van den staat reaerveerende gaat over tot de orde van den dag t Deze besliasing der Frsnsche K mer schgnt aan te duiden dat zy niet voornemens ia in de beslissing van den Raad vao State te berusten Het niet Sindigen der rente garantie in 1914 zooals tn de overeenkomsten van 1859 1863 eu 1865 was bepaald en door een verzuim m 1883 werd w g lat m zal den staat naar een berekening vao de Justice c een milliard kosten Ën deze uitgave weegt by de Kamer zwaar Ondanks de besliasing tan den Rand van Stnte wil r g thans trachten na te gaan wat er aan te doen is om den Staat deze reutegarautie te besparen Vand iar het besluit om een enqui te in te stell n nnar het sluiten der overeenkoni l in 1883 en het votum waardoor de regeenog zich genoodzaakt zag af tn treden Toch schyot ons de houding der regeering geheel juist te zijn Heeft de wet aan een staaislichaam de hoogste beslisstog in geschillen vso bestuur opgedragen dan is het noodzakelyk dat alle partyeu zich aan die beslissing onderwerpen onverminderd het recht eeu onderzoek in te steMon nsar e schuld dor betrokken peraonen De heer Dupuy kon dus wel de enquête naar de overeenkomst van 1883 aanvaarden doch met het besluit op te komen tegsn het gewysde van den Raad vnn Sta e Men kau niet zeggen dat de pers veel spljt toont over het heengaan van heb niiniaterie Dopiiy Zelfs de Debats van d hsiid van Charmes s een artikel gevende over den val van het ministerie wysf hulde brengende aau den premier op de groote oneenigheid in dtn boezem van het Kabinet als een der redenen welke zyn nederlaag verklaren Hat trio Petite Hépublique Libre Parole eu Intranaigeunt is uatuurlgk een en al verrukking De radicale organen toonen zich zeer voldaan Welk ministerie uit deze crisis zat geboren worden knn niemand reedi voorspellen Ken mioiater ie WaldeckRousseau is onuiQgelyk omdat deze senator de portefeuille van binneulaodache zaken had in bet Kabinet dat in 1S83 de spourweg overeenkomaten sloot Het waarsehguiijkste ia een beroep up den radicalen Qud miniater Bourgeois en met hem ia de repubiikein be concentratie zeker weder met baar vroegejre glorie te komen We zullen thans maar vertrouwen dat bet Hongasrscbe ministerie werkelijk sf is De eenige niiniiitera die vau het ondti in bet nieuwe Kabinet zyn oveigegasu zyn Festrtit j minister van landbouw Jusiporitcli mini tt r voor Kroatië Slavomë en Dalmatië en Fejervary minister van landsverd digiuK die iich tevens tydelyk be ast met de portefeuille vau miniater uan t Ilof iu Weeoen Van Percael opvolger vau Hieronyioi Erd lyi opvolger van S ilagyi Wasait s en Dauieï opvolgers van ËötvÖi en Lukais kunnenwe onze lezera nog niets meedeelen het ïf onieuwe mannen De nieuwe mini ter van financiën de opvolger van Wekerle als zoodanig is Ladiitaua Lukaca een ander dan de straks genoemde Jarenlang zegt de iNeue Freie Pres e heeft hü als staatssecretaris van finauciëii Wekerle ter zgde gestaan opofferend en met gfluk Biaar wvèus d pt groote bescheidenheid Wekerle kan hem met geruatheid de voortxetting vrtu zgn werk met name van de regeling der viilota toevertrouwen Jammer dat bg ziekeIgk is Men kau van hem verwachten dat hg de SnaociSele poHtiek van Wekerle in alle opvicbten zal voortzetten Een paar byzooderbeden over den persoon van den oieu wen mioister presideut raog u bier vermeld worden Bfton Desider H offy geboren in 1843 te Klauseohurg waar zyn vader burgemeeiter wss behoorde lot een protestantsche familie Na te L eipzig en te Berlijn zgn studiën te hebben volbracht en na een reis in ft buitenland trad hy in de ambtenaarsloopbaan in Traosylvsnië Na twee maal aan de stembus de nederlaag te hebben geleden als csndidaat van bet linkercentrum sloot bij zicb in 187 by de liberale pang aan in den tijd toen juist het linkerceotrum zicb vereeuigde met de aanhangers van Frans Deak Achtereenvolgens werd hg banus in bet comitaat SzolookDobokaer en kooinkigk commissaris in hetcomtnt Naszod Beszterczer waar hg zgn strenge hand liet roeien aan de fi Kmeeosche Sskaische bevolking Ëersf lid vsn het hms van magnaten trad hg in 1892 onder bet ministeri Szapary bet huis van afgevaardigden binnen waar zyn krachtige persoonlijkheid hem spoedig in aanmerking deed komen voor bet presidentschap Hg volgde dan ook den heer Thomas Pecby die niet in staal was de rnmoerige oppoaitia iu toom te houden spoedig als voorzitter op Bftrt n Banffy staat bekend als een opreehl en beproefd liberaal De zitting van den Proisischeo Uoddag if door de Keizer in de Witte Zaal van bet Slot geopendi met e ne Ui onrede waarin wordt medegedWld dat het niet gelukt is het evenwiebt lil de staatbuishonding te herstellen Da Keizer verwacht dit als resultaat van een overetmstemtning met dr Ryksdog over de financieele voorstellen Het laatste nadeetiga saldo is 31 millioen Mark dat van het loopende jaar zul WHarschgutük niet ouaanzieniyk minder syu dan de raming en het tekort van hot vorige jaar De troonrede kondigt maalregel o onn tol dekking der schade die da stormvloed op de Noordzee heeft aaiigoricbt de ougunstnie toestand van deo landbouw wordt Iwtreurd en een ontwerp aangekondigd betreff od het Anerbenrecht bij rente en vaste goederen Ton slotte roept de troonrede alle welge zinden op tot bet afweren vau de ittieds toenemende aaualngen op de muatsohuppelyke üfde I NQ E Z Ó W D B N FOOIKN en de RUKöPOSTSPAARBANK La Iibéraliti5 consists moins k donner beaucoup qu ï dunner propos La BRüïiSRa De fooienqnaestie is oud en afgezaagd Veel s daarover en daartegen reeds gesohreven Dat de cbaduwzydn er niet minder uin wordt wtiuneer du vryheid om goedhartig en liefdadig te zyu ontaardt in eeu soort bo dwang zat wel algemeen worden toegegeven Ouk da uioeuinu dat aan hetgeen vaak de sleur en oen soort van fatsoen hebben gofetioht een eiiidti moet worden gemaakt zal zeker door velen worden gedeeld Nog altyd is byv niet uitgemaakt waarom zoo vragen wy met anderen de bezoekers vau koffiehuizen en logementen zedelyk gedwongen zonden zgn om de bedienden dier uirirbtmgen op hunne kosten te onderhouden ourom eene Itelastiug van lu vele gevallen tot 30 u 50 pCt op de c usumptïe behoort to worden gelegd Oewooote men wil niet anders dan de rest zijn niet exutisch schynen geene uitzondering maken niet voor kaaN doorgaan tto gek Hiuur slaan Ku men doet als anderen Dwaasheid Ër bestaat echter een zeker ebrijik dat hoewel aan bet fooien stelsel verwant toch o i meer verdedigbaar toeschgnt dan de slaafsche gewoonte waarop hiervóïir wordt gedoeld Het gebruik nametgk om by bet ontvangen van rekeninggelden eene fooi aan den brenger of de brongsier onze bedienden te geren hen bjj jaardageD na den schoonmaak op 8t Ni cotaaS kermis Nieuwjaarsdag of andere fuestelyke gelrgenbeden geldelyk Ie bedenken De gever van de fooi of deftiger van de douceur zal het stoffelyk belang van den begiftigde voor oogen houdende méér dan anders v n zyite mildheid gt noegen smaken wannsor bij zirh hiertoe van df spaarbank bedient Inderdaad mag ree ls worden gewezen ophet verhiydend feit dat menige gift van dienaard door do rorg van Mevrouw Mynbei rof patroon f op een postapaarbankboekje werd ingeschreven en menige bediende langs dienweg jaarlyka een aardig sommetje bespaardkreeg te zyner tyd geschikt om nuttig dien tte doen Die stoivertjoa dubbeltjes en kwartjes anders zoo lichtelyk door de vingers wegrollende kunnen oed bewaard verrassingen bereiden en jutst op oogenblikken waarop ze goed te pas komen Bedreigt een afg dragen rok elk oogenblik den dieOKt op te zeggen t spaarbankboekje komt geruststellend een andere brengen bi int wn japon of jas aanspraak op rbst temaken t l oekj zendt er een thuis zonder Het evenwicht tusscben uitgaven en week of maand geld te verbreken c heeft men t voorrecht den jaardag van vader of ni A der te herdenken de koprren of zilveren bruiloft te vieren het boekje zorgt dat de liertoneriug aan bet genoegen met wordt vergald door akelige naweeën desgelijks brengt bet uitkomst wan user een of ander meubelstuk vernieawing vrasfit Zoo zgn de voorbeelden maar voor t grijpen Mei dergelyke gevolgen voor oogen komen we er at vaat toe de medewiirking in te roepen van utleo die bet wel mot hunne dienstboden on bedienden meenen om te zorgen dat hyA zoogenaamd vervalt den weg vindt naar drSpaarbank f Dien maatregel wpike in een ona bekenden betrskkrtgk kleinen kring reeds een goede gewoonte geworden is en vaak uifftekeode dienaten bewees zouden wy wenschen meer algemeens gevolgd te zien Als vanzelf spreekt veidieot het eveneens aanbeveliog in voormelden vorm ook geld gescbenkep aan kinderen en eitra toelagenako arbeiders te geven pit kan ook een begin van aanmoediging tot verder sparen zjn want in den regel zal u