Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1895

No 6560 Vrijdag 18 Januari JS05 33ste Jaargang Een ware Schat voor de ongelukkige alacbtoSIsra der ZeUl evlckking Onanie en geheime aitap ttingen ia bet beroemde werk ZDr Retail s ELFUEWAItl XU Hollandscbe aiigave tuet 27 afb Prya 2 goltlen Ieder die aao de rencbrikkel ke eTolgen vau dexe ondeagd Igdt moeC het tezett de oprechte leermg die het geeft redt iaarlyks duizend van een xekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland iOIMlË COCMIVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gescldedt dagelijks met uiiKondering van Zon en Feestdagen De pr js er drie maanden is 1j8S firanco per post 1 70 Afsonderlijke Nommers y IJ F GENTEl a ADVERTENTIEN worden g eplaatsi vaii 1 5 regreU è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift vaa den I kon Universiteita Prof Gehm Hobad Dr Harieu Bonn hebben sedert 60 Jaren ala Terzacfatend middel tegen hoeeten 1 beeschheid en aandoening der ademinga organen uitsteekende diensten bewezen 1 Bij spoedige afwisseling van warma en koude lucht is t bijzonder aanbevelena 1 wardig een bonbon te gebmiken Verpakking Oeele pakjee i 25 cent Alom varkrijgbur GEBR TERWINDTJ Waalslecnfabrlkanten I Brraa Wed P B 14 Qouda m n zien dat wie eenmaal een ipaarbankboekje beeit voortgaat met iparen Eren een loopje naar het naaitbütijiidr postkantoor daar dun naam opgegeven vaa den persoon te wiens behoeve fu boekje vurliingd wordt verder r ine liandteekeoing gedeponeerd bet toegedacht geldgeschenlt afgedragen n ge hebt wellicht op stoffelflk en zeJeiyk gebied den groodstag gelt gil van veel goed eu mis schien afgehoudnn van vel kwaads Amsterdam Dec 1894 i B Buime Keuiie in Wollen Handschoenen en C CHBiTBZ A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 15 JANUAUl Vor krs 3 101 loiv 101 81 81 8 Jf Vl 78 7 71 UTV lOkl 70 86 6 i S 110 44 101 alotkoera 937 101 81 881 IfBuiaHHO Cert lJe l W 9 J i dito dito dito tdito dito dito SVi HoHOAa Obl Ooudl 1881 88 4 iTiLLia Insohrgving 1B62 81 t UoflTBHa Obl ia papior 1868 dito in zilvar 1888 6 PoaTUOiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 78S 668 lOl s 60 lOïV il3 l 6 76 10 108 1487 98 66 108 98 184 UlV 108 S37 148 99 Vl 77 105 102 108 1001 65J 6 100 140 186 loyi 81 BS 61V 76 KiislaHU Ubl Ooat Sa Serie dito Oeooaa 1880 4 ditobiJHolhs 188 i dito bij Hope 183 II0 4 dito io goud iuen 1BB3 8 dito dito dito 1884 t Sruji Perpet schuld 1881 4 TeaKEli üepr Conv laan 181 0 4 Geo leeuiug serie 1 tiw teeniDif serie C ïuiuAra lUp K c v obl 181 8 Hllico übl Buit 8oh 18110 8 VlNIzUELl Obl 4 oubap 1881 AHntauM Obligatien 1881 S i BoTTiauK Stad lees 1886 8 l Nan N Afr Handelsv aand t aadso Tab Mij CartiScalen Daiiksatschappii dito Arob Hypotbeakb pandbr 4 Cult My der Vorstoul aand s Gr Kypolhoakb paudbr 4 Nsderlandsche baak aand Ned Uandelmaatsch dito N W k Pao liyp b pandbr 5 Roti Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTsNa Oost liong bank aand UusL Hypotheekbank pandb 4 AuaaiKl Kquit hypoth pandb 6 Maxw U fl Pr Lion eert 6 SlD Holl U 8poorir Mij aand 1 Mi tot Kipl V at Spw aand Ned Ind gpoorwagm aaud Nsd Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dito 1 8a I dito 8 4 BS lTA LU 8poorwl 1887 8 Aïobl S 65 7 Zuid lt l apwmg A ll obl 8 PoLlN Warsohau Weonou a ud 4 USL Or Ruu 8pw lij aand 5 Battiaoho dito aand 108 101 967 Fastowa dito aand 5 Israng Dombr dito aaud 8 ICarsk Ch Atow Sp kap aaud i lyOsoHO Soirast 8p Hg oblig 8 Orel Vitebsk ililo olillg 8 ZoidWoat dito sand 5 dito dito oblig 4 117 Haiioo N 8pw Mg Ithvp o J 5 Uiia Kiuiutr 4pot prar und IS i N ïork OnUrio k Wmi aaod 10 dito Penni Ohio tblig losy Ongon Calif la hvp in oud 5 Ti g Paul Mian k Mault obl 7 105 Ud Paa HoordliiD obhg I dito dito Ijtno Col Ie hyp O S AmaKA Üent Pso 8p Mij obl 6 Chic k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Qr S i ourt v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NaahvilluCarl v aand 1 10 86 80 l l 810 18 IM s 109 icai lOS i 1161 108 74 Cahaua Csn South Cert v aamU Vin C Rail fc Ns Ie h d it O Amslerd Omnibus Mi ssnd 1 Rottord Tramwflg Maats aand NiD Stad Amsterdam aand S Stad Hollordsm aand 8 BtLou Sud Antwarponl887 S l aud Bruasel U86 S J HoNO Thais Regullr Oosellsoh 4 OosTINR Staataleeuing 1860 B 1S5I K K Oost B Cr 1880 8 98 SpANJt Stad Madrid 3 1888 I 48 Var N li Ilos Hyp Spold eert 4 147 48 16 Januari 400 18449 18897 f 14437 J§398 14S46 f 484 14771 19433 14919 19538 I5I84 19685 154iri 63 15443 19791 1 674 19818 34 7 Staats loterij Be K lass r Trekking van Woflusdsg No SaO en 1S88S ieder 1000 No 181470111066 en S0130 ieder I No ST 900 No 1173 1595 6898 9489 9791 13089 15693 en 16415 100 Prijteu van f 70 109 8458 55S1 7686 9988 1U71 163 8517 5659 7771 9931 11880 315 86111 5689 7791 10018 11930 543 8681 5789 8073 10083 11951 5SC 8790 5795 8 46 10087 UIM 677 S84S 6884 S8S3 10183 18818 750 3086 6019 8887 10880 18398 979 3108 6085 8889 10348 18545 lBt09 19815 15866 19881 15875 19833 5983 19878 1600B 19950 16055 80011 16089 20034 16889 20113 16395 80168 16567 20284 16618 80232 16649 20846 17136 20341 17304 2034E 17619 20434 17637 20496 17782 20590 17786 20639 1S200 20673 18478 20786 18816 20891 19100 2096S 19294 108B8 lIBtt 10417 18605 10455 1881 10580 18905 10569 18918 10664 18938 10711 U95I 10788 13084 10864 13144 10819 18215 10933 13643 iOn4 13718 11030 13857 11226 18905 lt896 13976 11A08 14087 1I4 9 14114 11624 14150 11657 14 67 11685 14181 11697 14239 11699 14890 11701 14348 4tl 8477 8504 8550 8586 8590 8599 8 13 86 4 8673 9018 9067 9114 9138 9178 9871 M 9 35 9564 9563 9596 9736 9837 1091 8111 eio 11B6 8198 6188 1888 9848 6800 1836 8871 6248 1897 8449 6859 1838 8887 6398 1352 4105 6448 1474 4187 6864 1BS6 41B8 6B84 1BB7 4178 6585 1849 48S8 6701 1855 4672 6795 1994 4673 69 1997 4707 6924 8026 4809 6939 8040 4818 7071 8131 5019 7122 8136 5098 7297 8245 5184 7 08 8868 5843 7388 8386 5275 7484 8398 5381 7477 2484 5480 7548 5e Lijit 5e Klssie No 5878 m l 5868 100 WAÏEIiGEÏIJüEN TE GOUDA s ruorgens Hoog Lang 189 Woecsdiig 10 Jan Donderdag 17 Vrij ing 18 Zaterdag Zondag Miiandng Dinsdag 6 2 7 47 8 31 9 22 fl 2 7 20 8 15 47 8 10 10 l r i 12 22 1 Xi s avondi Hoog 10 27 19 20 21 22 22 0 i 12 57 2 4 1 11 08 S 44 12 09 2 08 10 13 3 13 11 38 4 04 12 29 SPUINOTIJ den 2 ien s a ADVERTENTIBN Ondergeteekenden betaigen harteiyken dank voor de talrijke bewyzen van belangstelling en deelneming ondervonden by de ivaterrnmp te Stolwijk Tttuis D VERWAAL A DBH HOLLANDER W FREDKlKZE W LOEVE Slolwijkeriluit 14 Jan 95 Onfeilbaax Uiddel TBOKN Influenza lloesl Borst en MEUANTHE Superior Itorst llonlg Extract Bekroond met Eer Diploma en Uouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame l estanddeelen is aangenaam van smaak masgversterkend en zacht purgatief Geneent onmithlellijlt Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHË is hot baste middel der wereld II M van Schalk Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM Bnmatra straat 267 Den Haag Verkrögbaar bji F H A WOLFF Drogist Markt Qouda E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te oonaulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur voor TANDZIEKTEN VÜLLIN GEN KVNSITASDEN OEBITTSV enz VRIJDAGS van 10 tol 12 uur koêtélooM behandeling Alle OPERATIËN plJiUooa Ze ITette Gesteendrukte iUMAASTJES wïfden GELEVERD door A Bm KMA en Zn Sociëteit ONS GE OEGEN DE AANGEKONDIGDE TOONEELTOOSSTELLIE ojt morguUf Dtrnderdag 17 Januari in tot nader order UITGESTELIJ FBANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Ckemischc WasseberIJ VAD H OPPE HEIMRU 19 EruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoolddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen taielkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prjzen 25 gedaald iïi i I 3 Copae fio Boür oa ooaiTAo ib bois van da Svolété AJIonyma 1 vor4t sslaTaRl iiAanatal raa bamanda flaaSelia van S Lltar inhoudj voorsian ▼ au hat attait vm Dr P r yAR HaJCXI iOOB ProefflaTCh tf f 1 S0 DMallaad v titltbur tl P H J V WANKUM MELKERT Oosthavea Te stoomen goederen als nieuw afleverbnar n 3 dagen te verven goederen in eene week JAAKLUKSCHE PRODUCTIE van iïi KI i i 26 Millioen Steenea Fraaie Kleur Scherp gerormd Uitmuntende Kwaliteit Concurreerende FrUseii Grootste Stoom waaUteenfiibriek in Nederland Vraagt Prijxen en Monsters SiïïSJ C Patent H Stollen liiu Khrl Iroiiiirin uiigllcl Du iliilj rrat tlicU ftr line Fitrliliit Warnung Der grottêe Erfolg aart j unttn Fatent H Stollen fmmgan hat Aniui lu ter iohMantn wertMoêen Nachahmwigen gagebtn ¥ an Uufa dahar unsara ateta gcharfen H StoUi i nar ton um diraot odtr In talohan èlianhardlungen kt danan untar Platat wf $ nabanttahand Kttgehingt l$t = Pr UtUten unë ZeugnUêe gntk und franco SiokulaMtrka fndien U voor een pond Koffie besteedt 0 80 komt if pond te staan op f 0 40 V Malzkoffiehost 0 1 5 eromm 0 55 hij gebruik van Malzkojie bespaart U dus per pond f 0 25 Kraepelien en Holm s jQiiina LarocheQ c i£fARSHE Is de meest Krachtige en Versterkende KI NA WIJK aanbevolen door tal van binnen en boitenlandscho genoesheeren Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrjgbaar in flacons i flSO en ƒ I Depot te ffoudo by den Heer A H TEEFE Apotbeker voorheen C THUIRraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gouda Saslpervlruk vaa A Ba inu i k I BINNENLAND GODOA iT aari 1895 VIRÓADBRIKG va I inO£M££NT£RAAD op Vrijdag den 18 Janoari 1895 den na middagf ten 2 are Naar aaoUiding van het ornrlgden van den BargemcMter Mr A A van Bergen IJzen doorn Door de l echtbaDk te Rotterdam ii Woenadi 16 Jannari jl het failiiiaeiDeat uitgesproken Tan Anna Maria Warbarg weduwe D A Pooaioen winkelienter wonende te Gonda rechter commiaaaria mr £ Feith curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en pro onrear te Gouda Beroepen te Hendrik Ido Ambacht da W fHi dar Waal te Moercapelle Door den landbouwer v O wonende in t Beierache gem Stolw jk is gisteren bg de bargemeaater angifte gedaan van het ontvreemden van een vyftal zyoer eenden Ook andere boereil in die gemeente hebben gedurende de laattte nachten na eft erf zoo gemakkelgk over bet gs te bereiken ia minder welkome bezoekera bg han plaimvee gehad In de laatst gehouden vergadering te Moordrecht tot oprichting eeoer zangvereenigiDg beioigde de president de beer Ketel zgoen dank aan de leden der vereenigiug die hem met eenparige atemmeu het presidium hadden toegezegd Ook bracht bg igneu dank aan den Raad en in t bgzouder aan den burgemeeater die met zooveel bereidwilligheid lokaliteit en wat meer ia licht en warmte hadden geschonken Verder wf rd een co oce pi regie ment voorgelezen en aan de goedkeuring der leden onderworpen Nadat aopraan alt teuor en baspartgen geïsoleerd waren werd deze bijeenkomst gealoten Vo4r de betrekking van gemeente ontvanger te Maanloia hebben zich 30 aollicitaatea aangemeld iEen bewoner van de Keizeragrachi te Amaterdam verloor in de Paleiaatraat zgn ring met grooten diamanten ateen Vrnchteloos zocht hg in de vuile sueeow naar zijn kleinood Weldra hielpen eenige mannen den heer Boeken en toen het ham peraooulijk b on te vervelen gaf hg aan een van ben zgn kaartje fev illetox onschuldigTveroordeeld Een Levensbeeld door GacNEBi Linke 1 Het was in de masud Augustus van het jaar 18 De dag was drukkend heet geweest en toen lioh tegen dea avond eeoe donkere wolkennsssa san den hemel samentrok haddeu de boerea met alle krachten gewerkt om oog voor het losbreken vaa bat onweer dan gezegendeo oogst in de acbureu te bei eo New Klaiïl was sleohts een klein msar welvarend dorp en da bewoners hadden ziofa ook dit jaar niet over da opbrngst van den oogst te beklagau integaadeel zoo goed en rijk als uu wss hy sedert j Het ÏB een smaad op onse rooderae wetgeviug en reobtaplagiag alsook op de geheele beschaving dat ooichuldig veroordeelden vele jaren in de gevangaois smakten zonder dat waoDeer hnnoe oo okuld bewezen de staat ook maar eenigo schadevergoeding geeft In den rijksdaff zga alle partyen kat daarover eens dat de staat verplicht is deso oagalakkigeD roor hun geloden verlies schadeloos te Tleo daar zg door ee e toevallige aanacnsebakeliog van onstandighedao of door ocwetandfaiid of oobe kwaamheld om te oordeelen der gezworenen of rechten of door valiohe getuigen onsohaldig gevsngeo gasat eu wellicht eerst na jarenlaDge gevangeoaehap verwoest naar liooaam en ziel aenxaam en varUten an ellandigar dan da ware sohaldigan io mei de belofte op een fiioke belooiiiog te kuunen rdkaoen zoo de ring aan zgn huis terag bezorgd werd Gisteren werd hem de ring gebracht doch bg nadere bezicbtiging bleek dat de echte diamant eruit gehaald was en men een valscbe daarvoor io de plaats gezet had Het ingestelde onderzoek aar den ontvreemder au den echten diamant heeft tut opg toe geen bevredigende resultaten opgeleTerd In de aaftk van een winkelier tegen de gemeente Schiedam die schade vergoeding eiscbt omdat zgne goederen door outamt tting geleden hadden wees de rechtbank te Uolterdam eergiateren vonnis De eischer ia nietontvanke Igk in ago eisch verklaard De rechtbank oordeelde met de gemeente dat de vordering tegen gedaagde niet juist waa ingesteld omdat de burgemeester gehandeld beeft tur uitvoering der weV van 4 Dec 1872 tot voorziening tegen beamettftlgke ziekten dus niet ala orgaan van de gemeente maar ala vertegenwoordiger van den Stiat Artikel 179 litt I der gemeentewet luidende Tot heb dagelijksch bestnur der gemeente aan burgemeester eu wetboudera opgedragen behnort Io het toezicht op deo publieken gezondheidsdienst kan volgens het voisuis hierin geene verandering brengen omdat hier alechti geaprokun wordt van toezicht op den localen gezondheidstoestand terwgl de eeratgenoemde wet unifortjie regelen voor h t gebeele rgk ingeval ran besmettelgko tukten roorsohrgft Uit Amsterdam meldt men Een fliuke kloppartg viel eergisteren voor in de woning van iemand die bg de politie u s flesschentrekker bekend staat Hg kreeg bezoek van een winkelier met drie zoons eu drie bedienden een gezelschap van leven per nonen alzoo Vertroawende op het ontzag dat zgn escorte wekken moeat eiaohte de winkelier die korl te voren eene flinke beatelliag had afgeleverd óf zgn gbld 6i de goederen terug Toen hg van de vrouw des huizes tot bescheid kreeg dat de gekochte voorwerpen niet meer in huis te vinden waren begreep de winkelier dat zgn argwaan niet ongegrond was £ r ontstond een twist nitloopeode op wat men in een zaohten term handgemeenachap noemt De winkelier en zgn trawanten bekwamen enkele lichte Terwondiogen en werden nog bovendien door de politie welke tegen ben tr hulp was geroepen naar h t bureau geleid jaren niet geweest Nog tot last in dea avond waren da laatsten buiten in het veld geweest om ook oog de rest van den r kan oogst biaoea te balno en mensohan en dieren waren na do oozaglyke iospaauiog van dezen dag doodmoe Toften alle verwachtiog was de bui weder afgedreven een frissohe wind kwam op en een zich snelherhalend wcorliohten dat eenige minuten asnhield koelde de ztroospheer weldadiK f Hat was nu stil iu t geheele dorp zelfs de honden lagen in de hokken en auorkten alleen gaf het gesternte een flauw loheBierlioht dat de reeds nadereode Zondag in cyne eerste en diepste rust kou beschijaen lammer eohter dst die plechtige stilte zoo spoedig zon overgaan ia een heilloos alarm De oude baifdoove nachtwaker Bartel had tioh alsook evenals zy hond iMJnoden san de kerkdear neergezet maar was eveowel in de koele frissche vrijheid gestnld warden Reeds meermalen zijn door voorname afgovsardiF den voorsteilen io dozen sin gedaan ftty da regeering verklaarde steeds aan deze zoo zeer gewichtige zaak niets te kunnen doen In ons verbaal Onschuldig veroordeeld wordt Aaar waarheid de gosobiedents van zoo n deernisvol ongelukkig gowordea mensoh bei hreven Moge de jilgemeeoe wensch tooh eind l k vofvoldr worden dat e n door den atsat onschuldig veroo dtiulde schadevergoeding kan oiiehun Het ia asn plicht Att wetgevende macht dezen volkswenscM te vervullen en wg twijfilen ook niet dst d Pfchtazin eens de sege over d wonderbare desbetreffende beschouwingen dar regosrlagsoriaaan bahalsn aal In de Kroniek dar wtNtaiurichting te Neer ilboscli achrytt de heer Van t Liudenhout dese week onder meer Op de boerderg ign zooveel mf elgk verbeiteringen aangebracht aan de landergen De oogst van rogge tarwe atamede haver was rgk gezegend doch de aardappeloogst gaf een derde minder dan bat voorgaand jaar Opoiizo boerderö hebben we 32 itaks paarden en koeien Onze veestapel ia zaer gezond gebleren De jnelkkoeien hebben de iurichtiug van de noodige melk voorzien doch er was zooveel noodig dat er zeer weinig boter bereid is geworden Voor da jongens die het boerenbadrgf learen hebben we dit jaar steeds goede plaatsen kunnen vinden en zg die de weeiinrichting verlaten hebbeu voldoen over t algemeen goed zoodat er voortJureud meer aanvragen komeu dan wji joogena beschikbaar hebben wier lichaamskrachien voldo ode tgn ontwikkelden die alles aaogeleerd bi bbao wai noodig is om de inrichting te kunneu vertaleu eo mttt eigen handen in huii oudHrboud te voorzien Onder de bewoners van de atedan haeracht oog altgd de groote dwaling dat voor het boeranbedrgf zeer weinig varstand eo ontwikkeling uoodig is zoodat mt u meent dat letnaad van beperkte geestvermogens nog nltgd goed genoeg is roor een boer Ër ia geen b drgt ID onze mnatschapiig waar zoovHel doorzicht en verntand bg uoodig ia dpin bgdH landbouw Bn wauoear iemand ait de hoogere standen een zoon heeft wiens veratand met helder is lust dbD hut laatste wat men voor hem kiest het bedrgt vau landbouwer zgn j e stand van den Tioogflnaamden heereboer inogu zeer sanlokkflgk schgnen n men mogu ilroomen van de gladde inelkkoeii n van otum dichter Poot de t rvanng l ert dat velen liclt Ineriu grootelgka teleiii tfsteld gevoelen dM zg wet heer kunnen zgn mnar geen lK er en dit ala men daarbij heb boarenbwirgf wil uit lefeoen de financ iüu zeker ruïneert Daarbij komt oog dat iemand die geen kapitaal heeft onmogelgk boer kan worden hij mag zeer dankbaar zgn ala het lot van boeren knecht hem ten doel valt en zoo hij tot een huwelgk komt Ug boereuarbeider mag worden Toch beeft man bet als boerenknecht of arbeider op t land in vele opzichten nog b ter dan ala werkman in de slad en het is een zeer groote fout dat zoovele hoerenknecbta en arbeiders naar de groote atedeo verhuizen De meeste hunoer vervallen tot armoede De Arnh Ct c dezer dagen d ijjvoering van graanrechton beaprekande schreef o a het volgende in verband met bet ook door morgenluoht ingeilspnn Plotseling hief de hond den neus ia de hoogte en snoof m Sa luoht rond een zacht kaeilereo an knappen had zyno opmerklaamheid getrokken Daar hij evonwol niets zag legde hg den kop weder op de uitgestrekte vourpooten en vleide zioh rroht gamakkelek neer Weinige minuten later echter iproog hij weer op het koappeu liet ilnh luider en vaker booreo en met een zacht gebrom liot hü zijne bespiedenden blik rondgaan om naar de oorsaak daarvan te zoeken In weerwil dat hg nog niets zag wat tgn srgwaan bevestigde hel hg tooh en hernixawd en luider knorren hooren want het knetteren nam immer toe ffWat heeft nu dat oude dier bromde de oude wachter kust Strom hier gs liggen ipnik hg vtrder en wees met da eeaa hnnd ouder de bank terwijl hg net de andere de slaperiiceoogen uitwreef In plaate van to gehoorzamen tiet de hond een heeseh geblaf uit en liep van de hoogte naar beneden Wijd en al wijder sosule de oude man de oogen open hg opende devmqnd eo wilde roepen maar aU bet ware verlamd door schrik belemmerd kwam er geen woord over zgne lippen an by j sdaodal BpeÜff Oaheel aan het boveneinde dos dbrpo waar Lebmann woonde knetterden en knapperden de vlammenlustig in de ouila stroodakon en de friavche morgenwind dreef met raiendu snelheid do begeerige vb mmen verder Kindet k gelukte bet deo waohterzgneKcdachtun in zooverre te veraamttlen dat hij metbewustzijn zag dat er brand iu t dogmas an b dus slnra moest msken B In plaats echter nu dadel k naar do braadaodaj boardary ta m aa de ia diapao slaap gad D ous overgeuomeo gevoelen vaa mr Traub in het Sociaal weekblad geuit Zooaia men weet verlangt dexe waarborg dat de door die heffing veroorzaakte pr averbooging vau da lw chermde producten niat tal komen in den zak van de landverhurende grondeigenaara maar alloen zal strekken tot lots verbetering van dtin graanbouwer zelf y verlangt dat de heffing uitsluitend ten voordeele van deo graaubotiwer io wiena belang ig geschiedt strakke en er duq geen voordeeltje voor de achatkiat mee beoogd worde tg eïsoht daarom dat de opbrengst wordt besteed tot vermindering van nog gebeven aocgnaeo op levensbahoel u gealaobt auiker bier an aagn zout en tot vermindering van den gadiatitleerd accijns Het eerste verlaugeu brengt mede het instelleo van pacbtoommiasiën die voor elk stuk verhuurd graanlaod den oom pulaoireu buarprgs zullen vast ta stellen heb ben voor dn vervitliing der andere voorwaarden allen de geestverwauteu d r reductie binnen en boiteo de Kamer hebben te waken Alleen in die ompttaodighedeu wordt in de baiBog vau graanrechlen als een noodzakelijk kwaad door hflt Sociaal waekbladt berua Wanneer dit alloa niet in twe doorwerkte artikelen van bet blad W a betoogd en uitfengezot sou er zoo laat de Arob Ct 4 hierop volgen rt den sgn voor da vraag i ernat of kortüwgl M n zou tot bet laatate kunnen bealuitea om bat humoriatiBche oontraat dat da zorg dezer redactie dat to ih nieia an de prgaverbooging der prodobleu in de zakken der grocduigflUNarslaudverhuurders maarallea in die vau da graaiibuuwers landgebruikera vloeien cal niet da omstaudiglieid maakt dat de p utectiouistiacho laodbouwvereeoiging de leidster van den veldtocht voor graanreohiau juist düor de gmndHigeusars laudverbourdera is opgerirbt ea wordt grïoapirivrd en dan ook iudardatd geen ander doel heeft dan bg de roottduronda daling vau den renteitaodaard de zuivere opbrengst van den grond voor den verhurenden eigenaar zooveel mogeIgk op de oude hoogte te houden Kn een tweade reden om hier aan apot ta deuken levert de nauwgezette zorg voor deafachaffiog van de nog geheven wordende aoegnxan op luveiiibehoelten c in verband met b t aanpreken van eeue belasting op het brood waarop de graanreobten dan ten slotte nederkoman omdat zg het graan en n en déptaisa den minister Mackay die iudartgd bet tegendeel bewaarde gevolgelijk het brood duurder maken Daar dit spotten met eigen argumenten tfobter eene iroqie ia van aleobt allooi die tot galgenhumor nidurt kunnen wa niet andara aaunemen dan dat de hier nedergelogde mensoheu te wakken liep hij naar bet tegenovorgestelde gedeelte des dorps waar de ahout woonde yWul riep by onderweg Braad I brand maar da slapenden waren te vJmI vermoeid om gewekt to kunnen worden door de iwakk itet un oen ouden man Ai wanneer niet d bond door sgn aanhoudend schor geblaf de andere dorpshondea had wakker gemaakt en dozen niet alle zonder uittooderiaf woedend erop los hadden geraasd bsd het nok lang kannen nuren aer over t algameea levea in t bedreigde dorp gekomen was Brand 1 brsud I riep da wachter en stiet wanhopig met deo oadeu vermolpsden stok tegen de vooslerlulken van het huis van den schoot Braad brandt Verschrikt opende de seboul nog maar half gekleed het venster en vroeg geeuwend i f Wat is er te daan BsrlatF Hel beele éon s sat io brand I riep dase en wees met de faandgd hter zich Toon schreeuwde hy weer Braod brandt Terwgl op dezti w ze da dorpsbewoners uit bun sisap erden gewekt eeitu het verteerende elementmet groote haait zijn vernielend wetk voort JaiitV4 dr den Hind aao teindo van t dorp was de braaduitgebroken Door Uogdurlge droogte en de velestroodaken vonden da vtammun dus r jkeiyk voedsel looilat de moeste menschen ternauwitrnood tgd genoegbodden om uil de brandende woningoa te vluohteortiar bet kerkplein dat oen veilig toevtuohifoord voorde bflflrcigden opleverde De verwïiring was algemeen en aan redden vad have of goed viel oiet tadeaken