Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1895

11 08 u f 11 81 ï 4 8 88 4 80 8 84 56 7 10 11 88 4 87 fi OS ff t ir 1 0 ff 8 04 S IO ff ff ff l U t 8 11 6 17 ff 11 18 1S S8 l Sl 1 44 4 10 8 10 8 41 6 18 7 M BOTTIRDAM e 0 u D 1 9 41 9 B1 10 17 11 80 11 80 14S 1 80 8 K0 3 48 ff ff 10 87 1 88 ff ff f ff 10 84 1 01 ff ff ff ff r 10 41 f 8 08 ff ff ff 0 M i ii 10 47 11 01 11 40 I IS S 48 S IO 4 08 Directe Spoorwcg verblndlDg iet GOIÜA WlDlerdleost 1894 95 Aangevaogeo 1 October TUd vao GreeDWIcli OOI D ROTT IDilJ 10 J 47 i H 4 40 DEK HAAS eOUUl HtR 8 487 107 43 8 30 9 18 9 4810 1111 3811 18 1 86 8 18 MS 3 43 4 18 4 41 8 17 7 8 08 l UVoorb 8 84 10 18 1 44 4 48 7 0 N dL dB B9 j 1 49 7 11 Z Zegw 08 10 80 1 68 8 7 10 9 11 BI lCr 14 KUB 1 04 j 7 l Z 1I 8 19 10 41 1 09 6 09 1 711 10 Onud 807 608 18 9 88 lO tO 10 8111 0811 48 8 80 8 46 3 16 4 18 4 43 6 10 8 47 7 41 8 18 10 10 U T 1 K C H T G O U D A Ulreolil 6 38 7 80 9 9 68 11 34 11 08 18 60 3 10 3 S0 3 684 48 8 10 bIÏS 8 09 8 0 8 89 10 14 Woerden 8 88 8 11 10 18 11 60 1M6 8 48 4 16 6 47 9 119 14 l n Uudei l 7 07 8 19 10 14 4 94 9 19 Gouda 7 80 8 8 9 84 10 87 11 06 l ll 8 0 4 37 6 90 lM 8 41 9 11 HM AMSTEIDA H S O U D A AsilerduWp 6 60 8 11 9 86 11 86 11 89 l 6 4 86 4 88 7 80 10 00 e d 7J0 9 04 10 44 ll K 11 41 I M 6 N 8 81 9 11 11 Ï 07 OEN Otkdl 7 80 8 I6 8 09 8710 48 18 1118 8111 841 87 8 88 4 48 B 7 8 89 7 18 8 89 9 S7 11 08 11 11 Ztf M 7 48 8 47 11 01 1 0 4 87 9 U 0 49 Bl Kr 7 47 1 11 1 I ZMW 7 88 8 88 11 10 1 17 8 08 8 R i t d 8 08 1 18 31 Vtnrb 8 07 9 08 11 11 1 81 8 80 8 3 t iH 8 18 9 18 9 8910 07 11 8718 4111 81 1 88 1 87 4 18 8 18 8 88 41 7 48 9 4 OOI Dl UTKECHT 8 18 40 7 88 8 09 8 11 10 08 10 19 10 88 18 48 1 13 1 813 18 4 47 8 83 8 87 7 48 8 88 10 14 8 80 8 84 11 09 1 37 8 37 7 89 lOM 8 89 7 03 8 11 10 80 11 17 1 4t 8 07 8 08 8 4 8 17 8 07 8 88 10 8 18 7 88 8 18 8 419 10 81 11 48 l 0 3 08 S SS S tO 8 89 8 81 8 88 8 18 9 11 10 88 O O U U A A H S T K II D A M 8 40 8 81 lO Ot 10 88 18 11 8 81 4 47 8 18 7 48 10 14 I ir 9 10 10 88 11 19 l MO 8 48 8 88 9 41 11 11 theoriefin wel en weEcnliJk oitdrnkke de OTerfcoigiog deser redtctip d i tij hare eigen artikelen eruitig meent Moeten zy echter aangemerkt worden b U eene geloofebelgdenis der aanBlaitlngigeziade radicalen dan gelooren wg met dat de kansen op eene naawe aaneen laiting Tan hen en de democratiiche libertien door die openbaarmaking sterk gereK a zgn Dat de graanrechten in de artikelen een noodzakelijk kwaad genoemd worden kn n reeds kwalgk dvAuti du worden toegegeven ilecht ten halre stemmen wg er mede ïd Een kwaad noemden we de graanrechten met Tolle overtuiging maar dat bet kwasd noodzakelijk il ontkennea wg Uaarrun ii nog nooit het bewgs gtlererd zelfs door de r r tokste laodbouw protectionisten niet Zy badden in den regel geen ander argument dan dnt de grauorecbten bg den kwijnenden toestand ran deo graanbouw om bekenden redenen een middel waren om meer geld voor de producten te bedingen £ en argnment dat voor de belanghebbeodcn zelf mistichiea van veel gewicht il maar een baiten de kwestie staand persoon niet overtuigen kan Om in een kwawl als ooudzakelgk te kunneu berastea dient men overtuigd te zgn dat op f eea andere wgze dsn door bet aanvaarden van het kwaad een zeer groot voordeel te verkrggen is Het bewgs daarvoor is niet geleverd men heeft het zelfs niet beproefd Trouwens dit bewgi ia niet te leveren Hoe men in iandbouwtgdschriften in vergaderiuge en bgeenkomsten ook schrijft en redeneert hoevele kolommen en groepen van ci ifers men ook op het geduldig papier doet afdrukken om te betoogon dai de regeering in den nood der tgden zorgen moet dat de vaderlandube producten hunne waarde behouden en de mogelgkbeid daartoe op dit oogenblik alteen te vinden is in kuoatmatige bertchermiog door graanrwhten en toch ia niet over het hoofd te zien wat alle redeueeringen en cjjfers omverwerpt dat overal ook in de groote rijken die hunne grenzen sluiten voor of den invoer bemoeilgken van vreemde producten en wier voorbeeld men hier zou willen gevolgd zien met evenveel redenen als hier oipr achteruitgang over verval over onmogeIgkheid van loonende graanbonw geklaagd wordt Zoolang dit feit bestaat gaat het toch niet aan hot eeoig middel tot verbetertug vao onvoldoende landbouwtoestaudeu in Nederland Ie zoeken in maatregelen die in andere landen met den meesten ernst bier en daar tot uverdrgving toe toegepast het ontstaan q dergelijke toestanden niet hebben kunnen voorkomen niets tot verbetering of weguemiog van de kwaal hebben kunnen bgdragen a oe 8 40 t il 1 14 0l t io 01 UI il ill Si 1 H T M 7 1M 7 1 i IO l ll t a i M Sandl MoordrMlit N uw rknk OiixH Rottttnlftm oHndui Ckpdlt Minimkuk llMtdrwkl S l 7 4S goD 01 Omdt OucUw Woerdai UUMkt Uouill Initudi Wp Een geneesmi4iel tegen de kwaal weten wy niet te Keven wjj erkennen de groote bed nkeiykheid van bet feit dat de eerste belanghebbenden de graanbonwers zelf evenmin daartoe in staat zyn en alzoo in hunne ra dulooshoid een middel aanprgzen dnt elders geen baat g even heeft Het doet ons wel een twgfe len aan de v trouwbaarheid van de adviezen dor deflknndi en over hun eigen vak Men heeft om maar een voorbeeld te uoemeo lecht8 éen ong te sUaa in üe Amerikaanse tydsohriften en dagbladen van de laatste maanden om dergeiyke klachten over de moordende concurrentie van de ZuidAme rikaansche graanbonwers tegen die van de Unie aan te treffen als men h er te lande leeat en hoort over de prijsverlaging door deu invoer van het Noord AmerikaHnsche graan er wordt reeds gewezen op de noodzakelgkbei om de binnenlandtcbe prodoctie te beperken Nu is het waar dat in de VereenigdeS atpo wet naar een ander middel drin knnstmutige prgaverhooging door regeer ingemaatr Keten moest gezocht worden om de producten van den vaderlandacbeQ bodem op waarde te hondeu want beschermd door invoerrecbt is er door de Vereenigde Htiiten durhtig genoeg Kn tocb boe dnebtig ook met ïóo weinig nut Tdor land en volk veel ifrer nog dan Nederland door depressie en werkloosboiü geteisterd dat er eene krachtige reactie tejfeu de b chermende handolipolitiek der Noord A merikaanscbn Unie is ontfitaati die remis een geduchte bres in de sterke vesting geschoten beeft lAtü meldt nit Alkmaar dd 15 dezer Het verhoor wordt voortgezet De schildersknecht G Schnt heeft beklaagde tweemaal loodwit verschaft eenmaal in t enwoordigbeid vao Jan Oudshoorn den tweeden keer na den moord Andriea de Roog 16 jaar ond heeft voor beklaagde zuireringszont itehaald en hem dit in tegenwoordigheid van Ondshooru ovfirhao digd In het bgzijn van K tuige Oe Roog deed beklaagde loodwit in taarjea om daarmede xooals bjj voorgaf de katten te vergeven die de kippen zgns vadera opaten In de werkplaatfl werd dikwgU gezongen doch n dfn moord had Boes daar geen lust sneer in H wa i t en ook beter van geld voorzien en droeg anddre kleeren zoodat hg zelf zei Zg kunnen mjj ook wei voor den moordenaar houden nn ik andere kleereu draag t linkliiagdes gewezen patroon Bierenbroodspot verklaart dat Klaas twee jaren bg hem ga werkt heeft en zeer goed was vim aanname dat hg hem een enkele maal wel eens op aneerlgkheid heeft betrapt doch dat beklaagde overigens ijverig was De revolver die hg eens aan Anna liad laten zien bad bekladde uit getui e a lade genomen doch daarin later w fr neergelngd Omtrent Oodrihoorn verklaart Heraiifft dat hg wrs pen suffer doch overigens evenals Klaas altgd gpreed om voor zgn baas te vliegen Getuige Visaer meubelmakersknecht deelt nog het een en ander irede over een gesprek met heklasgde voor het huis der slachtoffers gevoerd waarua de zitting te 10 15 tot morgen verdaagd wordt Heden meldt meo uit Alkmaar Het getuigen TPMoor wordt voortgezet met het verhoor van den veldwachter Koster die verklaringen aflegt aangaande een familielid van beklaagdes moeder als zgode wreedaardig tot welk type beklaagdes moeder achgnt behoort te hebben Hierna wordt voorRelezwn eene verklaring van beklaagde op 25 December afgelegd waarin bü zegt dat zijne moeder tot hem gezegd heeft ontsteel rag niet telkens geld doe dat bg eon ander vermoord vrouw lïnte maar Ook droef zij kennis van den diefstal bjj Asser zy raadde haar zoon aan den moord met een scheermes te volbrengen Dat bij dieu moord Zaterdagavond vou volvoeren wist zg niet maar zg moet begrepen bebbftu dat bg er mede bezig was toen hg na vrouw Bute drie bglslagen gegeven te hebban thuis kwam om oen glas water te drinken Dezo verklaring heeft beklaagde later ingetrokken zeggende zgn moeder bescbuldigd te bebben om verlichting van straf te krggen Cornells de Wit en Jan de Ngs die beklaagden kort na den moord hebbeu gesproken verklaren dat bg tegen ben de heftigste verwenschingen uitte over den moordenaar Hoos bakkersknecht te Amsterdam bad verkeering mft Anna Beiers gehad die grooten afkeer van Klaas aan den dag legde Gtituige vond l klaagde mede onaangenaam Z oodrn hg van den moord hoorde verdacht hg er Klaas Boes van en dat hg het uit wiaak gedaan bad Maria Visspr heeft vier nachten met beklaagde te Schagen kermis zehoodeu Hg wastoen vroolgk maar grillig Zij waren evbuwelprettig nit geweest en Klaas die nog hI ruimvan gelA voor ien was betaalde alles Op eenvan die avonden zaten Anna Beiers en baar vrijer achter hen Klaas keak dan telken om maar Anna lachte hem uit 11 01 It 8 11 Rits a 88 10 10 10 181 1 88 11 48 Jan Wagenmaker verklaart dat Boev op de kermis te Dirkshorn lot hem gezegd heeft ilk wou dat ik Anna Beyera hier had dan zou ik haar doodsteken c Op een knderen keer dreigde h i een jongen met een geladen revolver In zgn tegenwoordigheid tiet Boes eene met kruit glas en spgkers eladen cacao bus die bg jelf gemaakt had springen zetf gende v moeaten den bn gemeesier Tan Schagen ook in de incht laten liegen 4 omdat er verordeningen gemaakt waren op rechten en slaiten van tappergen De veldwachter Prgs zegt dat vrouw Boes kort Tóór haren zelfmoord hem vroeg nt KUaa bad bekend Wanneer bg niet bekend heeft zeide sg maak ik een eind aan mgn laven Bezoekers van het koffiehuis van Boes hebben vrouw Boes hooren zeggen A lot is on ebnldig mgn zoon he ft alles edaaa Hierna wordt nog gehoord de rgksveldwach er De Vries die nagenoeg hersteld is Hg legi verklariegeo af omtrent een notitieboekje van Boes waarin adressen moraten voorkomen Na de pauze wordt de gedetineerde Ondahoorn gehoord Hg verklaarde dat beklaagde hem voorstelde de vroawen ie vermoorden om g b1 te bekttwn en wrl door vergilti iiig of door wurgen met een toaw Getqiige raaJdde bekUagde dat nooit af Hy vond het slleen zonde van die lieve meidc vaarop beklaagde eidc t moet geb uron want ik moet geld hebben Getuige wist dat beklaagde een bom vervaardigde voor den burgemeester wat hg aflaadde Des ochtends na den moMd oi ving by es mantbitjet van Klaas voor zgn stilzwggen wat bg echter niet wilde aannemen Beklaagde schudde ontkennend met het hoofd Getuige Oodsboorn heeft eene ware boetentronie veel ml er dan de hoofdpersoon in dÜ treurig drama Hg ia giniperig m t vaste oogen Hg heeft nooit moeite gedaan om door mede deelinc aan anderen de plannen van Boe wanr an ng volkomen op de hoogte nas te verhinderen Dat de mourd op IL Augustas zon gepleegd worden wist bg niet wel dat het omstreeks dien tgd gebeuren zou Het muntbiljet verborg hy omdat Klaas het niet wilde terugnemen Op eene vraag of bg by het erhaal van de byzooderbeden van den moord niet zgn afgryzen aan Boes beeft te kennen gegeven antwoordt getuige ontkennend Men metdt nader uit Alkmaar d d 16 dezer Getuige Oudshoorn wl echter niet erkennen zooveel van de byzonderheden te weten als beklaagde hem toedicht In antwoord opvragen van den verdediger zegt hg des avonds van 8 tot 11 uur thuis te bebben iitttin lezen daarna ia bg naar bed gegaan en eerst den volgenden ochtend te 8 uur beeft hy het ouderiyk buis verlaten Op een vraag vtn het Openbaar Ministerie of getuige nu berouw voelt antwoordt hij bevestiijend en geeft daarna een definitie van dat l erouw welke leeUop een van buiten geietird lesje gelgkt Van aandoening geen spoor of telken De president neemt beklaagde weer in verhoor die echter aan zgn Maandag afgelegde verklaring niets meer heeft loe te voegen Daarmede is het getuigenverhoor afgeloopen De president brengt daarop een kort zeer waardeerend woord aan het parket voor den onverdroten gver in deze zaak Kan den d elegd Den officier van justitie en rechtercommissaris komt meent by de dank der mautschappy to Het Openbaar Ministerie mr F F Karseboom krygt bat woord voor zgn requisitoir Hij daukt den voorzitter voor zgn welwillende woorden doch de ambtenaren der justitie hebben hun plicht gedaan Als in den laatsten tgd niet in alle gewichtige rechtszaken het gewenscbte licht is op egiian mag dut niet aan de justitie worden geweten daar de niet ontdekte misdaden niet minder moeite en arbeid opleveren dan die welke eene geweoichte oploBsiug krggen Hg dankt president en rechters voor de leiding van d t geding den burgemeester de polftiebeambten en de inwoners van Schagen voor de hulp zoo bereidvaardig aan de justitie verstrekt Het zal hem meent spreker niet moeielgk zijn het wettig en overtuigend bewijs in deze xaak te leveren Als grondslag dient df verklaring van beklaagde en spreker moet aant9onen dat hy alleen de dader is van het afschnwelgk feit Spreker vestigt de aandacht op enkele bijzondertii d n in dn woninfif d r vermoorden na de daad opgemerkt eo geeft dan ean kort onrzicht daarran Ze sgo reeds alle bekend De getnigen zgn niet eenstemmig over deqnaciüs of het licht in den wiokel oog brandde Beklaagde zegt van j q spr fcer gelooft dat en nit bet fait dat bekbugde het lieht doofde bigkt slim overig Beklaagde stak Anna Beyers in den slaap van bet hoofd omdat hg wel eens gelezen had dat mik m steak doodeljjlc is Onmiddallfik werd kei meisja wakker en worstelde met ham in d donkere badstede Welk vreeerigk etseh iwelijk tooitReU Eindelgk werd zg stil eu beklaaK ie mueodo dat hg het meisje geworgd bad Dmt hg dit alles beeft gedaan wordt bjiwezen doordat hg het glas van de b loglitmp schuin op de tamp beeft gezet Dil hi eft beklaugde Terkhurd en bet ia door den recbter commissarta conform bevonden Spreker zegt dat beklaagde Anna Beyers letterlgk heeft geslacht Beklaagde wil daarover geen byzonderheden meedeelec en ofschoon gewoonigk zeer kalm scbgnt hg op dat oogenblik zich niet volkomm meester te zgn geweest Uit een vergelgking van de verklaringf n van ver cbillende getnigen met die door beklaagde gegeven moet de noodiakelgke gevolgtrekking gemaakt worden dat beklaagde beeft gehandeld zooals bg gezegd beeft Zgn verklaring dat bg eerst de hersenpan van Trouw Bute beeft vjerbrgzeld en eerst een pooa daarna haar den bals heeft afgesneden wordt bevestigd door de deskuodige getnlgan Deze bgzonderheden kunnen hem door niemand zijn medegedeeld en er bIgkt nit dat beklaagde en niemand anders de weduwe Bute heelt vermoord De effecten die bg vond liet hg onaangeroerd hg bad er niets aan Het door hem oiitvrt eaiile en later teruggevondene is alles bfrkend als van de weduwe afkomstig behalve een ring Eerst heeft beklaagde bet Igk van Anna in brunt ge token doch bij beeft het vuur weer gedoofd omdat by door de voordenr het bais m e t verlaten Dat hg dadelgk of kort na zgn misdaad een gesprek met zgn moeder beeft gebftd is niet met zekerheid aan te nemen Beklaagde geeft daaromtrent aarselend antwoord By zjjn herbaalde bezoeken aan bet hnts van vroow Bute vermeed hg zorgvuldig de aanraking net de Igken en bet trappen in het bloed Zgn verhaal aangaande den vluchtende man heeft bg s Zondags aan verschilleude personen opgedischt Heeft bg de feiten geheel alteen bedreven Beklaagde z t van ja en bet is moeielgk dit punt tot volkomen held rbeid en zekerheid te breugeo Maar aaagezifn de ontvreemde Tuorverpeu alle gnvouden zgu op de plek door hem aangewezen bestaat genoegzame reden zijn verklaring uan te nemen dat hg geen meiieplichtigen wU Na deze verklaring en het vinden der jjestoleu vourwurpen upde door beklaagde aangewezen plek vindt spreker geen te riueii om Jan Ond liooru voor medeplichtige te houden De prfmtdihttie is bi wezi n door de verklaringen TFin Oudshoorn Met voorbedachten rade hee t beklaagde t oide vrouwen Tern rd uit geldzucht alleen Wat beklaagde voor een persoon is kan moeilgk in een paar woorden worden samengevat In de ee te dagen v in verdenking achtte men het onmogelijk dat een jongmensch met zoo weinig jbysieke kracht die misdaden kon bebben betkernn Naast sterke sporen van groote vurdurvuuheid totindefhg althans in de gevangenis vele goede eigenschsppen Soms is hg werkelgk gevoelig soms ook oprecht Wat zyn izextel aangaat was bg in hechtenis meestiil kalm hg eet goed slaapt goed alles dus bewijzen van eeu rustigegemoed temmiog Hg bezit ook gevoel van dankbaarheid 8 43 i 40 11 01 11 10 47 K 84 r ff n 10 01 Ê ff a oi 10 10 luo IIJO 4 48 8 11 7 07 8 10 Ml 4 81 7 17 8 80 8 08 7 14 V 1 1 8 09 t 7 11 f 8 18 8 81 7 17 8 10 l M 8 81 Zgn opvoeding was volstrekt niet slecht maar werkLe niet mee om zgn niet al te grooten aanleg een flioken stap voomit te brengeu Zgn vader is als snfferig zgn moeder als vrouw van snelle actie gekenmerkt door vele getuigen Brengt men een en ander in rrhiwl Mi hetgMs T rklurd itomhmil Mts f Trouw Boe d n most erkeud worden dat beklaagde moeden aard b iiL De indrnk dieo preker door de grtoigea ran het weien Tao beklaagde moeder heeft gekregen ii beter gafforden dan dia aauraokelgk was Dat beklaagde eea K t enblik ign moeder heeft beKhuldigd i in ifln nadeel en eker lal het de moeder niet kwalgk kunnen worden genomen dat ij getracht heeft haren zoon roor srnitige ferdenking of beichuldiging te irjiwaran het kau alleen oor haar moederliefde pleiten Beklaagde beaohuldiging tegen Alot waa laag Uit dete beide feiten moet rolgena apreker beklaagdas tcerekenbaarheid wel dnideIgk en orertaigend bigken Die dnidt geen waenpiaak Hg wilde wat hg deed en met Tolle bewuittgn nn kwaad ran slecht te handelen Krenkinf in Terstand of geeatrWmogens is nertrena waarteneman eienmin liekelgke leraebgnselen of eenige stoornis daarran Beklaagde be rgpt rolkomen wat hg egt en antwoornt goed en dnidelgk op alle rragao De strafbepaling ia wet ie waar niet gemakkelgk msar de feiten sijn seker en waar en alleralschnwelgkat Het beleedigd rnlhtsgeTOfll eiscbt zware straf Voor de maatsobappg is het ewenscht dat beklaagde daarin nimmer terngkeert Zgn Terbelenng is mogeliik mocht ie werkelijk worden dan ksn hg nog weer in rrgheid gesteld worden Daarom eiscbt spreker levenslange genngeoisstraf Beklaagde boorde dezen harden eiaeh zonder eenig teeken san ontroering aan Hat ia niet waancbgolgk dat dit jaar weder examens roor Kommies bg de belastingen zullen worden afgenomen Ook deze ambteoaarskring Igdt aan een groot overcompleet DoitscblBod heeft in 1887 eene aanzienigke belasting op bet gedistilleerd ingeroerd en als gevolg daarvan behoort de kolosse spiritnsfraode langs die grens thans tot het verledene Die grens beslaat een terrein zoo lang als ons geheele land en 22 kilometer ier uren gaans breed dat Is bet ware bezaaid was met kommiezen Verschillende posten zoo wordt van deskoodige zgde het Hbl t ingelicht zgn reeds voor en Da opgeheven of van vier op twee personen gebracht doch er kunnen er nog Teel meer volgen Dan komt de inkrimping Tan het personeel die te wachteu taat wegens de serlsgind van den zootsccgns Hoe groot het getal Aal zgn dut hi rdoor gemist zal knnnen worden kan men ietwat nagaan door de M r T des ministers destgds op het wetsontwerp roor die verlaging te raadplegen waarin eene om Tan f 70 000 Toorkomt als nitwinning op tractementeu van kommiesen Het traktement Tan een kommies gemiddeld op l 600 gerekend en men krijijt 116 Ook laat de totsle aischaffing van den accgns op de zeep soorzeker zgn invloed gelden aangezien deze het geheele land door bjj de winkeliers aan peiling was onderworpen plns de erkzaamheden in en het toezicht op de ziedergen t£en gedeelte Tan bet orercontpleet als gesolg Tan dit een en ander bevindt zich thans in de soikerfahrieken Jen saikerrafBpadergen wat echter ook slechte tgdelgk is eo het andere wordt als aan valling gebezigd bjj roorf komende sterfgevallen en peusionneeringen QisterTOormiddag bad op den molen van E Ngzink te Heemse een vreeselgk ongeluk plaats Terwgl N bezig wat om zakken met meel Tan den older af te laten brak eeo klaps bet touw en oen zwaren zak met meet viel plotseling naar heneden Ongelukkig bevond de knecht Tan Ngziok Jan de Leeuw zich onder in den molen De zak viel hem op het hoofd waardoor hjj tegen den grond werd ge gen en bgna onmiddeltyk een Igk was T OiatormorgeD hadden te Dellt twee onge H lakken plaal beide veroorzaakt door spoeling karren De zoon van P L reed met een ipoelingkar over de Binnenwatersloot en week nit Toor eeif kinderwagen waardoor zgn kar ia botsing kwam ipet een spoelingwagen die van den anderen kant aankwam L Tiel met zgn hoofd op de brog en bekwam een bloedende hoofdwond Een paar nnr later werd de 70 jango t d S in de Churstraat door een apoelingkar orerreden waardoor zgn linkerbeen brak Posterllen m Telegrafhie Indien in het binnentandach verkeer de fisendar van een pakket waarvan em de onbestetbaarheid per dienstbriefkaart is gemeld nuanding Tan het pakket verlangt aan een nader i4r s kan hem in bet vervolg de gelagenheid worden gegeven om het daarvoor TtMintdigde port door middel nn op de TOon e der retonr kaart vast te hechten ft nk er egets bg TDOruitb tating te voldoen De frankeerxegels worden atsdso en kantore TU abending onbruikbaar gemaakt en voorts bg de nazending van het pakket de retourksHi MD de adreakaart vaatgeheoht ten be wgze dat het port t voldaan en derhalve niet moer van den geadresseerde behoeft ingevorderd te worden Door tosscbenkomst van de Doiteche post administratie kannen gfwoue pakketten bet gewieht van 5 kilogrammen niet te boven traande met de pakketlMoten van Bremen naar Oost Azië worden verzonden naar Japan Het port bmiraagt f 3 per pakket Ëlk pakket behoort van twra donaneverklaringen vergezeld te zgn terwgl de strook van e adreskaart voor scbnftelgke mededeelingeu zal knnnen gebeaiKd worden Van de verzending zijn nitgesloten vergiftigde of gevaarlgke geneesmiddelen en onzedelgke prenten geschriften enz Benoemd 16 Jan Tot brieteogaarder teGrubbenvorst H J Boosten Verplaatst 16 Jan De kleik der telegraphie 2de klasje H Laagland van Am tterdum naar Leeuwarden 1 Febr De klerk der postergeu ie klasse ti Nauta van Harlingen naar Ded msvaart De klerken der posterijen en telegraphie 2e klarae IJ Veenstra van Leenwarden teleIjraafkantoor uaar B rgum en J Klaasetiz van Bergum naar Harlingen postkantoor Verlenging van verlof verleend wegens ziekte Aan den commies der telegraphie 3e klasse L C Verkerk tot 31 Januari a s Eervol onilagen i April De brie vengaarder Q de Zeeaw te Roon Bnitflnlandsch Overzicht Het büitenlaiulsche nieuws ontleent zgn belang beden aan de gebeurtenissen m Frankrgk Meer dan iets anders bewijst deze stap van een moedig en ernstig man als de heer Casimir Perier dat san de Seine een toestand van verwarring en wantrouwen beerscbt die tot een nieuwe revolutie leiden moet indien niet de bevredigdH mannen zich hun tand aantrekken tin hun atean geven aan de republiek Uit lie telegruramen die sedert gistermorgen zgn ontvangen blgkt uo boeveel moeite de beeren Üupuy Cballemel Lacour de voorzitter van den Senaat en andfreu bebben gedaan om Casimir Ferier van zgn besluit terug te brengen het mocht niet baten Dinsdagavond is officieel kennis gegeven van de demissie aan de voorzitters vuu da Kamer en van den Seniiat eu zgn deze lichamen tut een buitengewone zitting te Versailles bgeenge roepen ten einde Donderdag aIs Nationale Vergadering tot de keuze van eeu nieuwen president over te gatin Men verwacht dat Casimir Perier met uroote nieerderb id zal herkozen worden indien bg bigft volbarden bg zyn weigering staan de kansen gunstig voor Waldeck llouaseau aW candiduat der ref eeringsparty die als candidaat der oppoaitiepartgen Brisson tegenover zich zal zien De boodschap van Casimir Perier aan de Kamer en den Senaat luidt als volgt Ik had de moeilgkheden va mgn taak voorzien Het ocesidentscbap der republiek niet in de gel enheid zich te verweren en controle uit te oefenen kan slechts in hot vertrouwen der natie de moreele kracht vinden zonder welke bet niets te beteekenen beeft Men heeft de pnbliek opinie op een dwaalspoor getuid Meer dan twintig jaren van gdbechtheid aan de republiek en van toewgding aan ffe democratie hebben al de republikeinen niet vermogen te overtuigen van de oprechtheid en de warmte van mgn politiek geloof Sedert zes maanden wordt een campagne van lasteringen en beleedigingen tegen het leger de iipchtertgke macht bet Parlement en bet onverantwoordelgk hoofd van den Staat gevoerd en deze vrgheid in het stoken van haat wordt nog maar steeds vryheid van gedacbTe genoemd t De genegenheid voor mgn land veroorlooft mg niet aan te nemen dat men etke i dw opnieuw de beste dienaren van het vaderland en hem die hét tegenover het buitenland vertegenwoordigt mag beleedigen Wftt men ook moge ndeneeren van grondwettelgke plichten dat alles is niet in staat om mgn politiek eergevoel het zwügen op te leggen Misschien zat ik door mgn ambt neder te leggen aan ben lyien de waardigheid van het geiag en de goede naam van Frankrgk in de wneld ter arte gaat aanwgzen wat hnn plicht is lk blgf overtuigd d t hervormingen slechts znllen tot stand komen met de actieve medewerking van een regeering die vastbesloten is den eerbied voor de wetten te verzekeren zich te doen gehoorzamen en allen te rangschikken en groepeeren in een gemeenschappeIgk handelen De toekomst ga ik met rertronwen te gemoet Ik neem mgn ontslip als president der Franscbe Bepntliek t De zitting der Kamer van Afgevaardigden werd te 3 15 geopend De voorzitter deelt mede dat hg van den president der republiek de kennisgeving van diens aftreden heeft ontvangen en leest de boodschap voor Bg de paaaage waarin het heet dat de president met In de gel enheid is ïich te verweren wordt geroepen Sfl het algemeenitemreditdaalt Brinon iet de voorleaing voort onder het gemompel der uiterste tinkengde De vooraitter deelt mede dat de ministerpresident het Parlement tegen morgen 1 uur te Versailles heeft bgeeogeroepen Keu voorstel tot grondwetsherziening wei rt de voorzitter m ontvangst te nemen De zitting wordt jiipgebeven ondei de kreten Leve de sociale revolutie Leve de Koning Leve de Kepobliek en te midden vau een groot tumult gaat de vergadering uiteen In den Senaat werd het voorlezen der boodschap afgebroken door uitroepen van alle zgden hn elke zinsnede weerklonken protewten werd geroepen Het past niet zgn post te verlaten Onophoudelgk weerklonk een afkeurend gemompel en vooral bet slot der boodschap lokte algemeen protest uit De sitting is ten slotte tot Maandag verdaagd De repabhkeinsche groepen der Kamer hebben een vergadering gehouden tot het stellen van een oandidaat voor het presidentschap der republiek Op Waldeck Uuusseau werden uitc bracht 84 op Brisson 60 stem men voor warden noK enkele stemmen uitgebracht op Loubet Challemet Lacour en anderen fn de vergadering dsr republikeinen van den Senaat verkregen bg de eerste stemming WaldeckRousseaa 63 stemmen Brisson 54 Loubet IB Chatlemel Lacour 17 Dupnj 4 Magttin 3 De Agettce Havas meldt Nadat verscheidene bgeenkomsten van senatoren waren gehouden zgn de voorzitters der republikeinsche groepen van den Senaat hedenavond naar Waldeck Roosseau gegaan en hebben h m opnieuw met aandrang t etoogd dat hunne vrienden voornemens zgn op hem te stemmen In verband met den uitslag der stemming in de groepen van den Senaat en met de betoogingen van vele republikeinsche afgevaardigden beschouwt men het na dezen stap nis zeker dat Waldeck Housseau definitief de candidatuur voor het presidentschap der Bepubliek aal aannemen De jongste gebeurtenissen hebben in Frankrgk groote nntrupriug te weeg ebracbt nit Pargs wordt gemeld dat een tatrgke manigïe op de boulevards voor de bureeirn der agbladeu de bnll tins afwachtte waarin de ver chillende pbasen der crisis w rdeo medegedeed Dupuy bet ft ouder den indruk der groote vprantwoordelgkheid welke op hem rndt ohivangrgke maatregelen genomen om d orde te handhaven Het is te hopen dat hg er in slaagt de rust te bewaren indien bg den geHpsnuen toestand nu nog straatrniuoer en onlusten zich voegden zou het einde van i fl i rri ift nift t vnr r7 i n 71171 Geen enkel Franscb blad had bet aftreden van CasimirPerier verwacht en allen keuren zgn besluit af De Fignro zegt dat hetoordeel van buropa even streng zat luiJen als dat van Frankryk Men bad gedacht dat Casimir Penor een man van tfoeden wil was werd te recht of ten onrechte als ons laatste plechtanker vóór de revolutie oéi laatste kaart besahuuwd De taak is te zwaar gebleken voor zyn schouders en hg is voor den vgand gedeserteerd Het IS waar m n bad beleediging en smaad over hem uitgestort maar by stond te booi dan dat deze slagen hem zouden kunnen treffen Zgn grootvader heeft nog heel wat meer moeten zien en hooren Wie zgn karakter kent zat over zgn aftreden niet zeer verbaas zgn zegt het Journal des Debatsc dat den president nog eeoigszins tracht te verdedigen y asimier Perier was vóór alles een rechtvaardige energieke natuur gelieel de man om te handelen makr niet om stagen te ontvangen zonder die terug te geven en het lot had hem op een post geplaatst die aan de meeste aanvallen is blootgesteld zonder middelen om die te bestrgden üf de geschiedenis gn afgetreden zal goedkeuren wy gelooven het niet Het blad hoopt dat bet gebeurde de regeeringsmannen met sa ontaoedigen maar hnn integendeel een reden zS zyn om voor het welzgn des lands nn een wein g van de werkzaamheid en de energie aan te wenden die hnn tot dusver zoo jammerlgk ontbroken heeft De PriiisiHche Lautlilag beeft dfn li er Vod KöÜAaU prjsident herkozen De Pruiiiictie minister president vorst Hobenlohe verzocht het Huis hem vriendergk te gemoet te will u kom Hy beeft het voorzitterschap van den Proifischen ministerrand aangenomen wgl bg bet zgn plicht achtte de nnepstem van Z M den koning te volgen a schept moed uit het bewastzgn dat hy zich ééii voelt met hnt Huis in het bewustzgn van troow ann den Koning en liefde tot i vaderland Deze redevoering werd met levendigen bgval ontvangen t minister van financiën dr Miqoel dienfre de begrootiog in In de Belgische Kaoier i de rnorgentflde overneming van den Congottuat door Bt gië ter sprake gebracht D minister van baitonlandsche zaken graaf De Mérode verklaarde dat de r eering ni niet in stéftt is volledige nlichtingen over baar plannen te verschaffetf omdat zekere verwachtingeu die zg meende te mpgen koesteren niet zgn verwezenlgkt Hei scbgnt dat van elders bezwsreo tegea de annexatie van den Üongostaat agn geop perd de ministor tgde dienaangaande alleen I dat de onderhandelingen woHen Toortgenk maar dusver tonder bealiseeuden uitslag Oraal De Méro venocht daarom uitstel van de discussies totdat de regeering het oogenblik gekomen achr om d gestelde vragen te beantwoorden souder dat tg daardoor in ongelegenheid kan komen D Kamer stond dit nit tel toe dat volgeni een latere verkUrio j van den minister waar ccbgniyk vnu geen langen duur tal sijn De Rprrespondent van de New York Hsraldc te Shaugal deelt mede dat Ghang Yin Huan pen van de Cbineearbe gemaobtigdoo die op weg zgu naar Yokobama voor eeoige dagen aldaar is aangekomen Zgu ambtgenoot Shaï Yao Leen was dsar rt eds Beide gedelegeerden zgn onmiddellgk naar Japan vertrokken in gezelschap van een talrgk gevolg Meer dan 130 personen aullen de beide Chineeache onderhandelnara vergezel ten Of dn onderhandelingen indien d ze werkelgk erorttig beginnen tot een resultaat xu len leiden blgft zeer twgfelaobtig Opmerking verdient dat men nu ook in China bxgint te protesteeren tegen het aannemen der bfirde voorwsarden wvlke Japan ttelt Zooael te Sbangai als te Canton worden reeds mnnifeiteu tegen de muren der poorten anngeplakt waarin wordt geprotelteerd tegen het steken van den oorlog Toch zal der Chmeescbe regeering wel ge n andere keus overblgv n dan tot eiken prgn rede te sluiten want aatf ernstig vanet valt toch niet meer te denken 347 Staats loteriJ Be Klasse Trekking vso Doudordag 17 Jsouart No 13S14 8000 No 4798 10119 ia7 3 17051 sn Kilt ieder laoo No ilSI 031 1B447 en la7t ieder 400 No 389 tos 7780 S09 en lllli isdar 00 No ilO 44 lOtt Uoa itia aa UMI iedsr 100 IB884 18871 16961 18890 16969 18980 19030 19001 19173 19880 19870 19918 18886 19489 18696 19911 18949 19984 laaai 1 9999 19a8 19748 8848 19887 1898 19911 18993 8014B 17048 90874 17387 8 891 17436 80468 17641 80981 17809 80841 i 960 80897 18088 8070é 1918a 80778 18148 80848 18879 80886 18818 80899 18418 11178 19644 831 Prijien Tsn 70 197 S7U U 790 lOtlS uai7 i i9 87io mi 7Mi lotsa isaej 90a 974 1178 7 al 10894 I978S 9 14 781 9398 7938 10788 19493 404 lil 10 9999 8101 10873 18949 Si 3119 B499 8893 ft 970 14031 a S7 8178 ises Uti U089 14081 741 3978 9879 8890 imM4I34 998 8389 8999 9998 11888 14194 1080 8497 9197 8888 11808 14I8 1077 9947 8010 8941 11949 14898 1098 8831 8078 9998 11899 14498 HBO 3884 9091 9870 11341 14741 117 3710 9168 B98 11767 14 94 1878 8808 8101 9f91 11789 l 87t 1313 8983 8918 9939 11934 14989 1384 9993 8848 9179 180 10 19098 1371 4149 9419 9888 18188 1BI48 1888 4198 8984 9706 18808 ItiiS 1787 44 8 9749 9743 S3U II843 8119 4499 9780 9913 19903 1 398 3315 4798 8988 9997 18194 16991 8498 4779 7190 9971 18971 16440 1688 4899 7399 10030 189ai 16697 8644 4881 7468 101 O 18908 18770 8084 6189 7481 10388 19139 16773 1866 6186 7807 10514 19617 16806 MAHKTUBHICHTlliM OOUdS 17 Janusri 1896 Ook heden wss ds grsanmsrkl rsil gseD beteekeeis zoodst de is ss noteerioR sobtèrwege biyft Vrih aekt AsDgs oerd 16 partyen kaas Hsndel rl g Ie lusl 88 ik 9e Dal 18 i 91 Zwssrdsre booger in prUs Nclt rd HolIsndsehe i f Boter weinig aanroer handal stug Ooeboter l 0 1 60 Weibolsr 1 10 1 80 p Kilo WAÏEKOKTUDKN TB GÜUUA 1895 s morgens s aronda loog Lang Hoog liiag Donderdag 17 Jan U h 7 20 11 22 7 47 Vryd K J8 11 0 8 15 12 06 8 31 Zaterdag 19 12 22 8 47 1 33 9S8 J2 57 9 2Ï Zondag it 2 08 10 38 Maandag 21 iAA U 08 3 13 11 38 Dinsdag 22 3 44 12 09 4 0i 12 29 Worcsdsg i i 4 24 12 49 4 0 MS SPRINOTI I dfi 1 2fien B BurgsrlUkaD Stand OËBOEIBN 17 Jan Antje Eliubaik rndars J Boot en L san Willigen OVERLEDEN 15 Jan 1 Sj rdjin 19 m 16 Mr A A tan Bargen IJundooni Baeuwilk OEBOBEN Adriana ouden U Heii enP ran Dijlc OVERLEDEN B Verlaan 2 d J goar 61 j i BchontaD l J