Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1895

Zaterdag 10 Januari J805 No 6561 ZATERDAG lOaANüARl 1895 BEGINT DE GROOTE OPRUIMING TEGEN OSGEKEND LAGE PRIJZEN van alle voorhanden GOEDEREIT om plaat te maken yoor de NIEUWE V O O R J A A RS ART IKE LE N in de XIELVVE WliVKEL Markt A 70 3e ho yan af den KORTE TIENDEWSQ j O A B BA lsTTZIHSra EE 33ste Jaargang fiouDSCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken elotkoer 94 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommerg V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ ü iN LABocHE Is df meest Krachtige en Versterkende RI ArWlJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandfthe geneesfaeeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons it f 1 90 en I Depot te Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker voorlieen C THIU Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist i GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DcBlmati door de nieuwste uitrvindingen op machinaal gebied Terbcterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei leu verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig febrikaat nauwEeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Hrma li ehaalde 27 Brevets als ïïofleveraacierj 44 Eore DIploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1871 schieef de Apcademio national de Paria Nous vouB déoemons une HteAallle d or première ela so en oonsidératiou devotre excellente ftbbrioatlon de Ohooolat bonbons varies eta eto StoUwerck s fabrikaat ia verkrijgbaar bij R H Confiseurs Banketbakkcra onz enz eneraalverte nwoordiger voor Nederlandjfnus Mattenklodt yfi Amsterdam Kalverstraat 103 JBuinte Ketme in Wollen Handschoenen en CA CIïBniTBZi A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 16 JANÜAUI Vor kr 81 101 101 lOl a 81 e 81 i 82 201 26 V 7 97V 10b O l 86V 6V 89 110 69V 44V 101 81V 81V 81V 25V 105V 26V 751 669 1017 61 102V 813 126V 76V 102V 102 148 99 66 S6 102 93V 184V 1891 106V A 68V 143 99 65 77V 106 102 102Vi 100 66V 100 140 186V 11 81 68 96 13 lOV I03V 106 S6V 48 H 210 180 108V 109 1C3V 108V 116 186V 96 47V uuuND Cert Ned W 8 i i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi Uoliau OblWoudl 1881 88 t UlJiH Insolirijving 1868 81 6 OosTKNa Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoBTUGAL Oblig met tiolcet S dito dito 3 EciUJtD Obl Oost Se Serie 6 dito Oacons 1880 t ditobgaotbs 18811 4 dito bü Hope 18811 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 8pjj Ferpel sobuld 1881 4 ToaltBU jïepr Oon leen 1890 4 Gee leeoing eerie D Geo leeoing serie C ZDioAra ElF Bce obl 1892 5 Ibuoo Obl Buit Seb 1890 6 Vkhbzubla Obl 4 onbep 1881 A H TiaDUl Obligetteu 1861 8 i aavri l XK Sted leen 1886 3 i NlD N Afr Handelsr aaad Avendsb Tab Uij Gertifioaten DeuMaitBobappij dito Arnh Hjpotheekb pandbr 4 Cult M der Torstenl aand i Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandsche bank aand Ned Handelmaateob dito N W I Pao Hyp b pandbr I Rott Hf potheekb pandbr 4 Utr Hjpotboekb dito 4 OosTB a Ooat l ong bank aaad RusL Hypotheekbank ndb 4 AhbbJika Bquit bypotb paudb fi 49V 63V lOiw L G Pr Lien oerl 6 NïB JloU IJ Sp03rflf My aand Mij tot Hxpl V St Spw aand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Alrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito E lTillI Spoorwl 1887 89 A ïobl S 66V IT Znid Ital Spwmij A H obl 8 PoLlN Warsehau Weenen aand 4 Rdbl Gr Rues Spv Biij aand 5 Baltiiobe dito aand 102V 101 9 V Fastowa dito aand S Iwang Dombr dito aand 6 Klarsk Cb Azow Sp kap aaod B LoBoiro Sewaat 8p Ulj oblig 8 Orel Vitebik dito oblig 5 EnidWett dito aand 6 dito dito oblig 4 iiV 64 103V 49V V AmiUKA Cent Fae Sp Mij obl 6 Ohio fc North W pr C y aand dito dito Win 8t eter obl 7 Denyer Sc Bio Gr Bpm eert y a Illinoie Ceatral obl in goud 4 Louisv NaihrilleCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 8 Mies Kansas y 4 pot pref aand N York On rio West oand dito Fenifl Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 ün Fan Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp 0 6 CANXDa Can South Cert v aand Tin C Balliy t Nay le h d o O Amsterd Omnibus M aand Kotterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 3 Bimh Stad Antwerpenl887 S i Swd Brussel 86 S s HoNQ Theiss Regullr Geseltscb 4 OosTiKR Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Bpahji Stad Madrid 3 1868 Ver NED Bez Hyp SpobI cert i 47V ADVERTENTIËN Heden OTerlsed mgn harteiyk geliefde Echtgenoot Mr A A van BERGEN IJZENDOORN Burgemeester van Oouda liid der Provinciale Staten van Zaid HoUuid Ridder in de Orde vanden Nederlandschen Leeuw in den ouderdom Tan 70 jaar Wed TAS BERGEN IJZENDOORN EVEKINK BUSOBBS Qoudüt 16 Januari 1895 nige algemeene kennisgeving De Prijzen der Verloting der der Ohr Jouged Ver DORCASc zgn gevallen op No 181 en 155 BET BESTUOB FEANSCnE STOOMYEEVEEIJ UN 1 Gbeuiische Wasscherij VAM H OPPË HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stootnen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben aUook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goeduren hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z y de prijzen 25 gedaald Te atoomen gaederen als nieuw afleverbaar n 3 dagen te verven goederen in eene week GEBR TERWINDT Waalsteenl abrikanten I JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van 26 Millioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd üitmuviende Kwaliteit Concurresrende Prijzen Orootste Stoomwaalsteenfjbriek in j NederUnd Q VrcMgt Prtjuen en Monêters HET ALOM BEROEMDE TltlPPISTEKBim uit de Kloosterbroüwenj DE SCHAAP8KOOlf Tilburg door onderscheidene geneesheeren aanbevolen als versterkend en gestond wordt per fust en gebotteld geleverd door 6r Heetmatii Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Ëenig 4gent voor Gouda en Omstreken Onfeilbaar Middel TBGBN Influenza Hoest Borsl en MELIANTHE Superior Borst Honlg Extract Bekroond met Ëere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1898 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en 7 acht purgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc Sumatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bü F H A WOLPP Drogist Markt Gouda Gouda Suelpendruk tbq A Bbinkhan Zoon Sociëteit ONS GENOEGEN DE AAMGEKONDIGDE TODNEELTOOmELLIlTi op heden Donderdag Jt Januari ia tot nader order UITGESTELD E CASSÜTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te consulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVSSTTASVES GEBITTEN enz VRIJDAGS van 10 tol 12 nar leoateloo e Alle OPBRATIËN ptjnlooa Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kaih Letterkundigen Maandeiyks verschyoen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als HoTnana Novellen Bigtorische Verhalen Poëxie AUerlei Baadêela Logogrief Bebuê en en voor den zeer lagen prys van dB CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS UlTGEVUB S BOSOH Jiokiï Wat is de beile kwrMu tanii KkeuutU Leaiuwiim 1 telen WB D vaa u leiiei Mui Wat 1 aM lull Mlm Ma t ireidea Uf a i TAnker PainExpellef AnkerPiJaExpeller Vat i Imi iuia leamiteige kooden Fiïa M etst TB oiat w f 1 36 de SmoIl Teoitudu Ib 4e nuol Ipelkakeii en bil r Ad Blohter Oe te Bettenluii Te Gouda bfl A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ÜHKémL crwi i 3ii vir V 2 JE aRAJ ri a maojlbiks nv mm TE PARUS 1 Zenden gratis anfrancQ ï t prachtig geïllustreerd lOBE ILIIII met AoUandschen offrsnsohen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlnteraelzoen van kleederen hoeden nz voor heeren damai en kinderen op gefrankeerde aanvraag au 1 JULES JILUZOT C PARIJS Stalen Tan zijden vollen en katoansn stoffen laken enz enz worden OTeneeni franco toegezonden doch men gelieve dur Toor de soorten op te geven en ongOTeer d prijzen te bepalen Dit album bevat teTtns de inliohtlngen velke TOor de goede en prompte uttToarlngtn A r beitelhngen benoodigdz n BnleUtngen van 3S francs en hooger wor im met eene varhoogtQ van 5 0 0 htfM BraoHt êti vrQ oan inkomtndê noht$R in alU ptaaUen van Nederland aan kali tKorgd De klanten hekben geene formaUiaiten TMr de inklaring of andersinta u Terrullen éux ons rétxpialUêhul n Ktxêndaat tfoeri Brabant daarmede belaat is BINNENLAND GOUDA 18 Jannari 1895 Morgenmiddag ten 12 onr zal de teraardebeatellÏDg ran onzen burgemeester plaats liel ben die zoo eenfoodig mogelyk zal plaats hebben Het bericht dat de muziek der dd Scbutterg op d begraafplaats zal z n om den OTerledene eene laatste hulde te brengen kannen wg ten stelligste t enspreken Ds heer D Samsom beeft na hetorerlgden van onzen bui emeester in z ne winkelkeet eene smaakToUe rouw étalage uitgestald terwijl de heer A van Öalen eveneens eene rouw étalage beeft aangebracht welke beiden zeer Tele bezoekers trekken Op Termoeden van bedrog in den boterhandel is gisteren door de politie een monster boter in beslag genomen Gisteren is door de politie alhier aangehouden eun minderjarige jongen oitZwammerdam die nit een kraam op de markt eeo mes had ontvreemd Er is proces verbaal tegen hem opgemaakt en hy naar zyn ouders gebracht Nog werd tegen denzelfden jongen procesverbaal opgemaakt wegens het dragen vaneenverbodm rftpem fl e In eene gezellige büeenkomst van den Chr Volksbond gisterenavond in de zaal Oranje eo Nederland gebonden is gecollecteerd voor de werkeloozen dat l 3 45 opbracht Morgenavond zat de heer A Kattermole te Moordrecht in het nieuwe café sUnie eene tooneelvoorstelling geven opgevoerd wordt De Voddenraper van Parys c drama in 8 tafereelen en een voorspel Door het comité uit de bakkersgezellen te VGravenhage dat de beweging voor Zoodagarnst en loonsverhooging heeft geleid was tegen gistermiddag 2 uur in de Hoog Duitsche Sohoawbargiaa voor de laatste maal eene vergadering belegd voor gezellen en aanverwante vakgenooten om van gedachten te wisselen over den toestand dcrHaagschebakkersgezellen en mededeeting te doen van de laatste werkzaamheden van het comité Havers deed nitkomen dat hoewel in den toestand van den gezel over het algemeen verbetering was gekomen verschillende door het FE VILLETOni ONSCHULDIQ VEROORDEELD Een Levensbeeld door Gbunbbt Linke In de stallen brulde en trapte het vee de paarden rukten eo lohearden met angatig gehinnik aan liunnt iJEereB halsters varkens renden ala bezeten knarrend eo schreeuwend ran de eene brandende woning naar de andere terwijt de vogels met vertsagde vleugels krijschend eene veilige schuilplaats loobten De menschen self liepen als rasenden been eu weer Hier miste men nog een ouden vader daar wist men niet waar zijn kinderen gebleven waren De een vloekte of aohreeawde een ander jammerde Mn derde zuchtte of bad terwijt de oude pastoor wiens woning door de vlammen onaangetast bleef niet wiat tot wien by het eerst eeo troostwoord zou riakt D wien hy t eerat met zijn raad zou bystaan Berst met de aankomst der soldaten uit de nabnrige itad kwam er eenigszins orde en overleg onder de höfw ladetooze menigte Van redden waa na geen prake meerAlleen stukken muur en schoorsteen en IB waren bli jven staan werden omvergehaald om g f meer ongelukken te voorkomen Bijoa geheel i o dorp was verwomt Behalve de kerk en de kstorie die boven den wind waren gelegen was er ïjna geeo huis of het had van bet vuur te lyden ehad Het vee was in de vlammen omgekomen e oogst was verbrand en bovendisn waren drie oomiié ondervonden bejegeningen vau patroonsde noodzakelykheid deden inzien dat de f ezelbn zich vooral moesten vereeoigen wildenzy niet de behaalde overwiDuingen weder varliezen Hy laakte de houding van een patroon die terngkrabbelde op bet éénmaal toegestunf en thans zyne gezellen Zondagsavonds wederom 6 uar in plaats van 10 uur laat beginnen Dit noemt hy woordbreuk c en van ouwilcbeticht hy een ander patroon die beweert dathy in de onmogelykheid verkeert de gesteldeeiachen in te willigen terwyl volgens oordeelvan den voorzitter het best mogelyk is daardie bakker een oven in re erve heeft i Ook door anderen werd deze haodetwyze van patroons afgekeurd Ten slotte ging de byeenkomst oi r in eene hniahondelyke vergadering ter behaudelmg o a van de oprichting van eene afdeeling van den Nederl Bakkersgezellenbond en van een weerstandskas In de Ringvaart van Haarlemmermeer i het volgende ongeluk gebenrd De werkman Oe Reas met vronw en bind huiswaarts keerende nam zyn weg over het ys van de Ringvaart Nauwelyks er op zynde brak bet met het ongelukkig gevolg dat de man verdronk Vrouw en kind werden met groote moeite gered De Botterdamscbe ipolitie heeft da hand gelegd op drie kinderen van welke de oudste 14 jaar in en die op roof uitgingen in verschillende winkels De beide jongens stalen de artikelpQ en het zosje een meisje van 12 jaar verborg ze in haar kleprt u Op het bureau vond men by het kind worsten nioijes wanten enz alles v u diefstal afkomstig By de verkiezing voor een lid van den 6e meenteraad te Dellt hadden van de 1858 kiezers slechts 783 hnn 8ti m uitgebracht Gekozen werd dr J Thomee ib met 628 stemmen De heer H N Basoski bekwam 74 stemmen Van onwaarde waren 55 briefjea Zaterdagavond vertrok een vlet nit de haven van het Nieuwediep naar buiten om te visscKen doch keerde Zondagmiddag niet terug Daar hét zwaar sneeundeen onstuimig weder was maakte men zich zeer ongerust over deze menachen waarom een andere vlet ter opsporing werd uitgezonden aan welker bemanning bet gelakte dïe visschers verstyfi van koude op de zandbank in Onrust te vinden en naar het Nienwediep teiug te voeren mensohenlovena te betrearen Nadat de komraandant zioh overtuigd had dat zyne bevelen stipt opgevolgd werden trad hij op den paatoor toe om met dezen nader te orerleKgen Goeden morgen Eerwaarde zeide da majoor terwijl hij salueerde het spyt my zeer dat we onder zulke droevige omstandigheden kennis met elkaar moeten maken Ja sprak de oude geestel ke en drukte de hem toegestoken hand het ia een harde slag Voorjaren IS hier nu da welvaart geweken en dan nog drie menschen verbrand t Ia eene zware zware beproeving ook voor den sterkste 1 fMaar hoe is de brand dan toch aangekomen vraagde de Majoor deelnemend waarop met oen achouder ophalen geantwoord werd De majoor en de pastoor gevolgd door velen van hen dio allea door den brand verloren hadden gingen nu naar de plaats waar de brand was ontstaan Lehman stond bandenwrinRend bij eÜ i oo brandend erf ziin oude vader was mede verbrand I Van Lehman nooh van een der zynen was een goed antwoord le bekomen Men vernam enkel uitroepen ala myn arme ongelukkige vader 1 of die oude brave man 1 en lergelijkQ meer Het is merkwaardig zeide hoofdschuddend de majoor tot den pastoor dat juiat hier de brand ib uitgebroken en dat van de woning hiernaast telfs niet een stroohalm gedeerd is Wie bewoont dat erfP Zekere Boize heer majoor een vroeger te goeder □ aam bekend staand man hier kortweg Winkel BoUe genoemd Bij het hooren van den naam Winkel Bolze was het alsof Lehman uit oen droom ontwaakts De exploitatie maatschappy van S S heeit a ii haar pers neel voorgeschreven dat by aanbieding tur vervoer op gemeenschappelyke reappctieve eoncnrrentieftation met de Hol iandschfl Spoorwegmaatschapp van zendingen bestel goederen bestemd voorstations waarmede de Staatapoor geen rechtstreeksch verkeeiheeft maar wel de Holl Spoorwegmaatschappy wanneer op bet collo respectieve op den vrachtbrief geen route is aangegeven afzf ndera er op attent moeten worden gemaakt dat by vervoer langa den Holl Spoorweg waarschyolijk een lagere vracht behoeft te worden betaUld dan by het vervoer per Staataspoor In die gevallen moeten afzHnders zich dng vervoegen aan de goede re nkan toren der Holl Spoorwegmaatschappy Oe Eogelscbe bladen bevatten gisteren het volgende verhaal Dr M Kay geneeaheer aan boord van Hr Ma schip Piünepr was 20 October by een dorp aan den Znidweathoek van Nyaaa Zanzibar op de olifantenjacbt gegaau By een waterplas zag de dncter een leeuw en een leeuwin op enkele passen voor zich uit Hy echoot tweemaal en verwondde den leeuw waarop beide zich ia het bosch terugtrokken Twee van de drie inland che jongens die den ilocter vergezelden li pen weg maar de jnger en zya jongen Muza giugeu unar het bosch om den gewondfto leeuw op te eporen Plotseling zagen zy het dier op 15 yardoor zich uit en M kay vnnrde op yn kop Vlaur op hetzelfde oogenbhk bad dp leeuw leeda 7ya sprong genomen ondereen vreeaelyk iïebrnl Ecii doodekiko wor telini begon Dr Vi Kay moest zyn geweer laten lallen ilair ly beide urineo noudig bad oeq bet brnllHiide dier van 7yii keel te houden Maur inmiddels was reeds zyn linkeiarm in de omhelzing gekraakt en sloeg het dier zyn klauw in den ecliter De docter lag iï t eldra onder maar verlooi zyn bezinoinij iÉ l Hy rinp tot Muza Mu a myn ain ct Jgebroken myn been is stuk bretjgt myn Al er Muza nam het en M Kay niet in stfct bet vast te houden liet Muza neerhurken en het geweer op zyn schouder latende rusten schoot hy den leeuw dood In bet kamp gedragen leefde de moedige jager nog eenige dagen en bezweek toen aan zyn vreeselj ke verwondingen Een behanger uit Rotterdam die al acht jaren in de gevangenis beeft doorgebracht en volgens zyne bewering dientengevolge door verschillende personen en zelfs door pol tieambtenaren bemoeilijkt Terd in zyne pogin ffWinkel BüIze Waar ia Bobe Het zyne is niet afgebrand F t riep hg opeens uit Schrik eu angst hndden hem zoo in verwarring gebracht dat hy nog niet gezien had hoe gelukkig zyn buurman door het verwoestende element gespaard was gebleven Ja waar was Winkel Bolze F Niemand bad hem gezien ff Winkel Bolze heeft mijn huis aangestoken 1 Bclze heeft het beele dorp en myn armen vader verbrand 1 Do duivel hale hem 1 raasde Lehman verder Met veet moeite gelukte het zyne woede tot bedaren te brongen en van hem te vernemen waarop zijne vree selijke vermoedens berustten fiolze had eenige jaren geledan met Lehman een prooes gevoerd over eene groote weide en een gedeelte bosch eu Bolze had ten slotte het proces verloren Dat prooea had veel gold verslonden waardoor hy altyd no in schulden stak Ook meende by zich m zijne reebten aannetaat t Is dus niet vreemd dat bij Lühmttn niet tydea mocht Gisteravond nog waa bet m de herberg tot eene heftige woordenwisseling tusschen hen gekomen en daar Lehman zioh over hot verlies van Bolze vroolijk maakte had deze ztoh in deier voege geuit ffNu noe zijt gij de ryke Lehman en ik de geruïneerde Bolze maar denk ei aan het blaadje kan verkeeren wij hebben nofi niet geheel Bf erekend Toen was hij heengegaan on niemand had hem meer yUm hm t is zonderling meende de majoor fren ook vreemd dat de man zich niet laat zien Daarop trad l ij t den pastoor de woning van B binnen Da dmni atondeo open zoodat zy on gen om zich eene broodwinniag te verschafien zoo met nog een paar werkloozen hebbeu opgericht de Vereenigiog Door Eii en Kracht ten doel hebbende het ondersteunen van wertcloozen Hy meldde zich aldaar by de ingezetenen aan tot bet inzamelen van giftan voor gemeld weldadig doel doch daar dit onder valsche voorgevens zou z jn geschied eu de behanger de ingezamelde gelden ten eigen bate zou hebben aangewend iverd by wegens oplichting tot 1 jaar en 3 maanden gevangeuisstraf veroorder ld Gister als appeltpnt van dat vonnis voor het Hof te s Gravenhage terechtstaande trachtte de veroordeelde uitvoerig te betoogen dat de Vereeniging voor welke hy z ide giften in te zamelen wel degelyk bestond én zich in veler sympathie mocht verheugen Het Openbaar Minii terie trachtte bet bedriegetyke van bekl s baDdelinxen nader aan te tronen waarby o a bleek dat deze in stryd met de waarheid zyn z g Vereeniging noemde eene koninklyk goedgekeurde terwijl de gevraagde kon goedkeuring om zeitr gegronde redenen werd geweigerd De vordering luidde bevestigiug van tiet vonnis Bevestiging werd ook gevorderd van bet vonnis onlangs door de Haagaobe recbtb ink gewezen tot veroordeetioK van een gepena fuselier an het Ned ludiich leger thans barbier te s Gravenhage tot 2 jaar gevangenisstraf wegens opUchtmt door het in pand geven van een waardeloos papier door hem genoemd eene geldige pensioenakte Er hestant vrees voor het leven an een honderdtal myiiwerkers die door een plotselinge wit erbruiilt in du Diglake schncht naby Adipy ufgeBued a mia chieu reeds verdronken zyn Van 238 man kwamen er 137 nog tydig naar boven Wat er van de overigen geworden IS dit zal eerst blyken wanneer men door pompen het iogestroomde water heeft verwyderd Van den gemeenteraad van Opaterland zal een adres aan de Tweede Kamer uitgaan ten verzoeke dat alvorens tot behandeling van de voorzieoingsontwerpen worde overgegaan een enquêtecommissie benoemd worde die alles in Op terUnd zou kunnen onderzoeken De nieuwe schoeuenfabriek van den heer Manrits van den Bergh te s Hertogenbo8ch zal electrisch worden verlicht en een blok der daarvoor aangekochte kaserne vroeger gediend hebbende tot woningen voor gehuwde militairen tot arbeiderswoningen worden ingericht hiiiderd het woonvertrek konden binnengaan Hier zagen zy B in dezelfde kleeding van den vorigen avond die met groote strakke oogen de komenden aanzag zonder bet bed zijner vrouw waarsan hij stond te verlaten De kranke wan kortelings moeder geworden Het kind was dezen nacht gestorven waardoor de moeder van schrik nOg verergerd door t brandgeroep weder was ingestort en nu den dood nabij was De pastoor had in eon oogenbHk den treurigen toestand begrepen trad op den ontstelden man toe legde de hand op zyn schouder en zeide met bewogen stem ffDe brand heeft u wel gespaard maar daarvoor is de dood uw huis ingetreden dooh wanhoop niet draag uw kruis geduldig want de Keer legt niemand zwaarder kruis op dnn hy dragen kan en dien Hij lief heefi dien kastydt Hy sunat er in de Heilige Schrift Hy heeft mijn hnia verbrand 1 Mijn vader vermoord 1 Met deze woorden kwam Lehman de kamer binnenstormen en wilde zioh op den ongelukkigen man werpen De achter hem aankomende boeren eu gendarmen hielden hfm echter tegen en brachten hem buiten De majoor beproefde uu allereerst in het byzyn van den schout eenige belderbeid in deze zoo netelige zaak te brengen Het resultaat bleek lang niet te zijn in t voordeel van B De reeda bovenvermelde uitdrukkingen die by in de herberg tot L had gericht en i n thniakomst omstreeks den tijd dat de brand ultbral waren sterke vermoedena tegen heni fTorit vervolgd