Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1895

nen beschermen Tot berkeoniog der persoon waar bet geld aan moet worden overgeleverd wordt ÜEd aangeraden dien persoon in de Engelsche taal aan te spf ekeu daar schryver dezes natuurlijk persooniyk niet aanwezig zal ayn Gy wordt tevens aangeraden dit aohrijfea niat te beschouwen aU een grap doch van ernst alzoo heden den 4 Decemb r s avonds tnsachen 9 en 9 30 Heolbrng voor hat daar bevindend café wees overtuigd van de uitvoering mijner bedreiging daar ik dat geld moet he ben en geen politie HA H € zoo hebben bedreigd zoo by hem geen f 25 deed toekomen met vernietiging van diens woning welke woning is onmiddeliyk grenzende aan een buis destyda toebeboorende aan mevr Franken te Cleef en waarvan bindten in den muur van pora emelde woning zijn bevestigd en welke brief hy aan gameiden heer Rehm heeft doen toekomen door dien te voorzien van het adrea Den heer W C Khens Schiekade 148 Rotterdam Direct afgevende ol te werpen in de brievenbus zich bevindende aan den woning van gemelden heer W C Kehus De beklaagde bekende Hy zeide den brief op het postkantoor te hebben geschreTen daartoe gedwongen door zgn trenrigen toestand Hy verhaalde van zyn zwerftochten in Londen New York NewOrleans enz Hy was by de Anicrikannflche marine ai i hospitaalhediende werkzaam geweest doch wegens ziekte naar hier gekomen In Antwerpen iu de Lion d orc had men hem alles ontnomen Vandaar dat by beroofd van alles naar Rotterdam kwam en b in groote ongelegenheid verkeerde De heer Rbena als getuige gehoord had zich den avond van 4 Dec naarde aangeduide plaats begeven eu waa daar door bekl in het Engelsch aangesproken waarop 6 politie dienaren Tan achter de boomeo te voorschyn kwamen en hem aangrepen In 67 bleek de beklaagde al wegens verduistering en oplichting veroordeeld en wegens zyn slecht gedrag scheeu hy ook al 4 maanden in het Huis van Bewaring te hebben doorgebracht Het O M by monde van mr J K H Enderlein requireerde 6 maanden gevangenisstraf De verdediger mr J Hanegraaff wees ophet onschadeiyko der bedreiging en riep declementie der rechtbank iu De Amsterduinsche briefschryver der ZwolBche Crt melding makende vun het overiyden van het Dagbïad vroeger de Amsterdammerc onder redactie van den heer De Koo zegt teu slotte Heb ik een grief tegen de Amsterdammer van vroeger dagen het groote dagblad dat de geheele AmsterdamBchtf pers met het Handelsblad incluis wakker schudde zoo is het deze dat wy thans aan hem moeten wyten al jf die verslagen van allerlei mogeiyke en onmogaiyke politieke vereenigiogen Werden deze vroeger genegeerd en maakte de Amsterdammer daarin va zeer terecht een verandering we krygen nn vau het goede te veel de sprekers wiezen naar gelang zy zich itt de krant zagen vermeld en het aantal vergaderingen wordt legio Schier iedere werkataker is zich een politiek persoon gaan voelen en haast zou ik gaan gelooven dat sommigi n zyn gaan staten thans een zeer bekead Amsterdamach werkwoord alleen uit zucht tot vergaderen Allen willen staken drukkers diamantwerkers slagers bakkers misschien ook wel dfi studenten Althans te oordeelen naar het voorbericht van den Studeutenalmnnak heerscht er ouder de ospes patriae een geest die tot verzet prikkelt nog een zoo u besluit vau de plicbtvergeten meerderheide van den raad of de jongelui dreigen met staking en de Synode van de Nederlaodsch Hervormde kerk vol clirii Lel ijken ootmoed en verdraagzaamheid lacht in haar vuistje Waarlyk de zucht tot staken zit iu de lucht met alle zekerheid kan ik mededeelen dat er pngineen zyn aangewend um onze Amater AangevaDgeo 1 October Tyd vao Greenwlcb Directe Spoorwegverblodlog met GOIUA 10 i 6 11 01 11 09 11 18 11 86 8 16 7 80 3 48 9 26 7 86 11 06 10 7 47 2 48 3 10 4 08 4 40 6 16 1 61 7 87 MO 10 01 DEN HAA8 G0UDA 28 9 461U 1211 8S12 161 882 162 463 484 164 426 177 I Oi 10 18 1 44 4 48 7 08 f 1 49 7 11 r 10 80 1 68 6 7 10 9 1 10 86 2 04 7 26 10 41 2 09 6 09 7 81 10 9 68 10 16 10 62 12 0812 46 2 20 2 46 8 16 4 18 4 48 6 20 6 47 7 42 8 t6 10 10 DTÏECHTGOBDA Utrecht e SS 7 60 9 63 11 84 12 02 li 60 8 10 3 20 8 62 4 43 6 20 8 38 8 09 8 60 l iO 10 S4Woerden 6 68 8 11 10 16 a 6U 12 26 8 4 4 16 6 47 1U S410 H Üudewiter 7 07 8 19 10 24 f 4 24 9 19 Goud 7 2U 8 s ii £4 10 S7 12 06 1 21 3 60 4 87 6 20 7 08 8 419 8 11 01 AMSTEID AM SOU DA AlEitardali Wp 6 60 8 16 9 66 11 26 ll iO 6e 4 26 4 81 7 10 10 00 Goud 7 80 9 04 10 44 12 16 11 48 8 60 6 0 6 68 9 81 11 8 18 11 AO S0DD4 HEN Oov d 7 3011 86 9 09 9 37 10 4 12 11 12 21 12 64 1 27 8 66 4 46 6 27 6 69 7 18 8 89 9 S7 11 06 11 18 Z T M 7 42 8 47 11 01 1 08 4 67 8 11 9 4 BLKi 7 47 I Z tw 7 i8 8 6 11 10 N dL d 1 0 Yooib 8 07 9 08 11 92 H f 1 1 9 18 9 99 10 07 11 S7 12 4 18 61 1 1 OOI Di 1 08 1 11 1 17 1 2 1 82 1 S8 1 67 4 26 U T H E C H T 8 11 6 16 6 08 8 22 6 81 6 20 8 36 6 26 6 66 6 41 7 48 4 47 6 28 6 67 7 46 8 88 10 14 6 87 7 69 10 27 6 46 6 17 8 07 8 68 10 86 6 21 6 C6 8 28 9 11 10 68 6 6 40 7 66 8 09 8 21 lO Ofl 10 19 10 66 12 48 2 23 2 618 18 t 60 8 64 Il 3 6 89 7 08 8 12 10 20 11 17 2 46 8 07 6 06 ê 1 7 I 28 8 41 10 61 11 46 1 20 8 18 8 32 8 60 6 29 O O U U A A M 8 T E B D A M 8 11 10 08 10 16 12 11 2 61 4 47 9 10 10 66 U 19 1 8 40 1 46 Niet minder dao 19 verzueksohrtfteu te zamen 1375 oadertoekeoiDgeu tbd oncUrwyzers ait nlle deeleo des laads dragendd zgu bg de Ee pte Kamer iogekomeD om onderateuoing te Tragen van het erzoek tot de Regeering gericht om rykapensioeaeu te erlaagyu vour weduwen eo weezen Tan openbare ouderwyzers De Toorxitler der commissies Toor de Terzoekachriften uit de Eerste Kamer de lieer Alberda an Ekenstflin heeft de vorige week Vrfldag het verslag uitgebracht en zeide daarin het Tolgende Het aanzienlijk aantal ouderteekeuareu Tan deze adressen bewgct het gioote belang dat in de Terwezenlpiug der weoachen gesteld wordt een belaag dea te grooter naardnt het in verband staat met het lot viin weduwen en weezen Hetgeen Tcrzocht wordt betreft een onderwerp dat by de behandeling der begrooting in de andere Kamer heeft gediend en in deze Kamer kan dienen Heeft de commissie h het telkens inkomen Tan nieuwö verzoeksuhriften gewacht luut bet nitbrengen van haar advies ze meent dat dit thans dient plaats te hebben nu de begrooting Toor 1895 by de Eerste Kamer in behandeling is Ze meent tevens de opmerkzaamheid te mogen vestigen op de vraag of by eventueele inwilliging van de uitgedrukte wenschen den wodnwen en weezen van b zoadere onderwyzerp welker scholen van corporatiën nitgaan eveneens Toordeel uil bedoelde foadaen zoude kannen worden verzekerd Op Toorttal der oommissie zgn de verzoekschriftsD ter Tisie gelegd opdat de leden iler Eerste Kamer er kennis van kunnen nemen Het hoofdbestnur van de NederlandBche Proctectiouiatiscbe Laudbouwveri eDiging heeft een adres gericht tot de Tweede Kamer waarin met klem verzocht wordt in den geest Tan de motie Dobbelmaon te besluiten tot io oering en heffing van graRurechteu De Vereeniging verwacht daar an verbetering in den trenrigen toestand van den bonwboer terug keer van de werkloozen uit de groote stfden nanr het plattelanti waar het aan arbeid niet zal ontbraken behoeding voor verderen achteruitgang van bit bedryf van veehouder en zoivelbereider en eindeljjk beter en gezonder brood zg het dan ook tegeu verhoogden pr s Op het oogenblik zoo wordt gezegd heeft de maat cbappg reeds het aanzien van een groot armenhuis by heffing van graanrechten za i uien algemeen weer brood kunnen koopeo TeTeas heeft het bootdbeatunr verschillende laudbouwvt reenigingen en andere belanghebbende corporaties aangezocht dit adrea by de Tweede Kamer te steunen en heeft tiet een beroep gedaan op de financieele medewerking dier Voreenigingen om de oogevner 50 000 circulaires te kunnen verzenden De te maken onkosten worden op pl m f 1000 geschut 8 40 8 47 8 64 8 01 9 10 6 08 a is 8 81 6 29 8 36 7 26 7 82 7 89 7 46 7 66 i 6 10 6 18 s se 6 31 Qoud Moordnelit Niea rk rk 0 I Ua Bottardun Bottordui 0 r U MMBWtrkmk HoordTHkt S ad j 1 7 46 oud Oudiw Wondea 8 40 T 6f Cauda iBitaidu Wp Een brandbriefacbryver was de eerste bekliiagde die gisteren terechtstond voor de Rott Arr Rechtbank ter zake van schrittel ke bedreiginp met eenig uiiadrgf waardnor rieaigemten Teiligheid van goederen in gevaar wordt gebracht gedaan onder eene bepaalde voor waarde Het was H A H H bojaar bo pitaalbediande zonder vaste woonplaats thans aldaar gedetiueerd Da aanklacht luidde dat bek op den 4 December van het vorig jaar te Rotterdam W C Rehm wonende Scliiekade 148 in een door hem geschreven tjrlef luidoude Rotterdam 4 12 94 Deu WelEd Heer dea Heer W C Rhens Scliiekade 148 alhier Mynheer Hiermede wordt ÜEd verzocht heden avond tasschen 9 en 9 30 uur aan de Henlbrng zijde rechter tichiekade aan een danr bevindend persoon te doen ter hand tel len de aom van f 25 lig gebreke daarin zal u moeten verwachten yernietiging van nw huis of geweld aan uw persoon Ti acht niet de tasschenkomat der politie iu te roepen daar deze uw eigendom nog uw persoon kun doaiacbe dienstmeisjes tot een strikec te bewegen meer loon en meer vryen tyd zouden eischen dezer ijuffertjea zyn geweest ge weet toch dat elke fatooeniyke Amsterdamsche gedienstige van het vronwelyke geslacht het praedicaat van juffroaw heeft en hoe dwaas die dienitboden staking ook uit de verte moge lyken reeds waren er huismoeders genoeg die de Trees om het harte sloeg liet meeste medelyden zoude ik hebben gebad met onze militairen die reeds in Decernl er 11 herhaaldeiyk des Zondags werden geconsigneerd en alzoo gedwongen waren izicheen gehuelen rustdag in de kazerne te vervelen doch die dan terwyl de nuisjesvryaf hadden genomen en met het our vanthuiskomst spotten arrest zouden hebben t Ware al te erg geweest De N R Ct zegt in een eerste Hoofdartikel over Graanrecbten zich niet te vérwonderen over het herleven in onze dagen van het agrarisch protectionisme De graanpyzen zyn annmerketyk gedaald Nadat zy in de jaren 1884 en 1885 anmerkelyk waren gedaald zyn zïj tamelyk stabielgebleven tot 1890 In 1891 bad zelfs doordeu slechten oogst van Rusland een aaniieulyke Terhooging plaats die echter van korljenduur is geweest de middelprys Tan 1892 Wkswel iets hooger dao die van 1889 doch alager düu die van 1890 Maa nn volggewederom een sterke daiing de pryzen k imeu op een ongekeud laag peil i Op de Lqbdenscbe markt conslateert men fan 1880 Jot1894 een daling tot beneden hetó I Die sterke daling zegt he Blad brengtstoornis in allerlei toestandet ï en alvorensdeze zich uaar de nieuwe pilzen geschikthebbeo nioet eenige t d verloftpen Het ishard voor hen die land hebb ii gekocht ofgepacht vier of vyf jaren geledéli thans metgeldelyke opbrengsten te moaten genoegennemen die zich slechts met veelf lagere koopof puchtpryzeu verdragen en ni ts is uatuurlyker dan dat zy hetzel rfe geneesmiddel verlangen dat elders is toegepast graanrecbten Wy bcgrypen de steqliming eu zouden h tonbillyk achten een onwelwillend oordeel tevellen over dezulken aU ondep de gegd enomstandigherfeu hun gellpf lu de beginsejenvan ihandelsvryheid hebbén verloren of vk T vertrouwen daarin geschelpt is j Veeleer schgnt het ons fle plicht an elk die oog en have heeft voor de agrarische belangen om rnstig te onderzoeken of het aloude vaaodeH niet tijdeiyk althans moet ffordeu weggeh gen Wy zieft in steUe s van economische politiek slecbii middelen nooit doeleinden mildpelen om de welvaart van het land te bevorderen en waarvan d keuze mug btipaald worden door de behoeften van bet oogenblik Hetgeen gewoonlyk goed is kan ouder byzondere omstandigheden minder bruikbaar zyn c Doch gelyk men wel vermoeden kon dit onderzoek heeft de N R Ct niet tot de slotsom gevoerd dat zulk een geval thans aanwezig is Zij verzekert niet te blind te zyn voor de schadnwzyde van de daling der graanpryzen maar bet is hare overtuiging dat het zeer bedeukelyk zou wezen haar door invoerrechten die om eenige werking te hebben boog zouden moeten zyu te keer te gaan Van dat gevoelen zal de redactie in twee volgende artikelen rekenschap geven Men herinnert zich de proev n genomen door den hoofdicgenieur van bet Engelsch telegranfwezen Preece om zonder goleiddraad te telegrapheereu Hiermede overeenkomende proeven zyn thans geschied door de heerea Rubens en lïathenau te Berlyn die het water als geleider hebben genomen Tivee electrodeu op een afstand van 500 meter van elkander geplaatst in bet wuter van het Wannermeer hypPotsdam ontviugen de electrische stroom van een battery van 50 accumulatoren op den oever geplaatst ledere WiDlerdleost 1894 95 6 68 8 08 8 10 8 17 8 86 2 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 1 4S 1 66 2 02 2 09 2 1S GODDi ROÏTIKDAM 18 08 18 18 12 61 1 14 12 68 1 06 6 42 2 80 1 1 18 88 1 21 1 44 BOTTBRDA M 1 O II D A 18 88 9 46 11 60 8 61 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 12 40 12 08 iHage 6 487 207 488 80 Voorb 6 64 N dL d6 60 Z Zegw6 08 4 Bl Kr 6 4 Zor li 6 19 Qnuda 6 80 7 60 8 13 10 10 10 1611 88 11 48 10 14 11 18 7 46 9 41 6 28 8 86 10 08 10 11 onderbreking van den stroom was na te be speuren op een afstand van 4 KM op een telephoon die genchakeld was in een kabel dia ondersteund werd door twee booten en ondergedompeld in het water De aanwezigheid van kleine eilandjes en van deze booten had niet den minsten inTloed op de overbrengiiig Tan dën stroom De aan het telegraafkantoor te Sftkata werkende beambte Tanaka kreeg bevel om zich naar Korea te begeven teneinde by den veld telegraafdienst te arbeiden Den 22 October verliet hy Sakata en bevond zich met ugo vader in den vroegen morgen van den volgenden dag in de hoofdstad Juist toen hy afscheid had genomen van den chef T n Idea postdienst eu zich naar het spoorwegBtation had begeven om naar Hiroshima te reizen kreeg die chef een telegram uit Sakata van den volgenden inhoud lOngeToer eén uur na vertrek van Tanaka zyn diens Trouw en kinderen gedurende een aardbeving gedood Deel hem dit mede c Heb je je jrerstand verloren o gde Éyn vai p hem toe ver Onmiddellyk werd iemand naar het station l estuurd om Tanalra de droevige tyding te brengen Hy z t reeda iu een waggon en keuvelde met zyn vader toen de bode met de woorden iSfeap uit Ge kunt tniet op reis gaan Er is een groot ongeluk gebeurd toen de dépêche overhandigde Tanaka was hevig ontroerd toen hy het treurig lot van zyn vrouw en kinderen vernam po wilde uit den V en stappen n zoon c vo ïei je nu ye met een vijai Uj te doen hebben in hoe groot gewicht het mbt van veld jlegr st is Eerst komen vaderland eh keiJy trekt naar fiet oorl gs terrein en ik Trouw en kin l ffenia Vader c u myn sma t Prgifcteren t ik dat b t üfers behoorij ade keét schoondol il v0or d i t é rafenp ifèn i ren iorgen c henk ijme v Tanaka tei antw oAf las odk al te trootiu Tóen ia eid nani vaÉt de i yiit n or altyd wa fran i Wji Ja on op te offeMD vod f he vaüimi za gestoken eS ik Uei dopi j rader ik vertreiv en zal myn e trein srobmde weg naar S kata ter g en begroet tbr en kleinkiud ren i t Het gerechtshof té LeëuwaHfil ewezen tegen G Br 21 jaren h beeft ari b gewezen tegen W ör ül jarén boerenkoectlt te Schiphorst gem de Wyk die voor de rechtb iuk te Assen heeft terecht g taan ter zake dat hy in den nacht Tan 18 op 19 September 1 1 te Meppel den wachtmeester der marechaussees G Meyers toen dezezeke t ren G B in verzekerde bewaring wijde breogen onverwacht by den kraag Rreep schopte en sloeg eu daarna Richter die door dea Wachtmeester te hulp geroepen was in den vinger gebeten beeft doch w rd ontslagen van rechtsvervolging omdat die fhiten onder de omstandigheden waaronder zy gepleegd zyn ophouden zelfstandige misdrijven van mishandeling te zyn en wederspanuigheid vormen welke echter niet is ten laste gelegd Het Hof heeft het vonnis bevestigd ten aauzien van bet bewys der feiten overigens vernietigd beki Bchuldig verklaard aan mishandeling van eea ambtenaar en hem veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf Naar wy vernemen ia de aanvraag de vergunning tot oprichting van een krankzinnigengesticht op het landgoed Groot Presikhaaf onder Arnhem door belanghebbenden ingetrokken De gehuwde arbeider W G te Poortogaal weid gi teren gearresteerd en Baar Dordrecht overgebracht beschuldigd tb 1 in den herfst twee schapen te hebben gestolen By een hnistiljikeu twist bracht de vrouw van beschuldigde dit i isdryf aan t liaht 9 40 9 47 8 64 10 01 10 10 11 80 11 10 1 10 8 62 4 80 9 0S 4 46 4 6i 6 08 6 09 6 16 11 10 6 31 7 0t J 17 7 14 I il 7 87 41 9 t0 De Talagruf Kaeft het Tolgenda bistoriaohe Bchet e n drie Niouweramslelsche oachtdienden Het vroor De Hoeenw lag vnatgetrapt op de straten Het was laat en ik bg den veg Natnurlijk Ik ben altjid laat hg den weg Dioht bj het Nienweranntplsch Raadhois op den Amsteldijk kwam ern vrouw uit u steegje aanboUen Ze liep te builen huilerig te scbreoDwen ch Ood diender dieuder kom s bier i Ilc ben geen diender c A h God aob God Ze zgn an tT6oh Ze lijn an t veohte Ach God hgslaat m dood W I i er dan 1 Acb God waar is non n d enilerU enze bolde huilerig aoikkend voort over denaneeuWweg Uit bet Raadhuis kwamen puist drie agenten nachtwakers met dil ke mutsen op de oogeii Aca God kom s mee ze vechle soo De drie agenten stapten aan sla t weer luis met Barendje Acl God ja Soo komt ie dronken thuia is ie weer an t vechten Ach God bij vermoordt m c Hard gingen de dreunende ipassen o er deharde sneeuw i Ik achteraan i Eerst bet steefge in toenAveer een nantv zgptdegje waar rninoerlwus De deur stond aan Het gordyn wa op Licht geelde iu do amer waar een mjin in onderbroeik zich tona t verdbdigen tegen ien jongen kerel spjoordronken m lallend Ër was em oogenblik vao verwarring en gestqmmel to de agenten binnenkwamen Ik d r uit I Ik d r uit uitmoe r Laat me los Last I even stil vau een der agenten pakke dje spie rlup loilate Do rfhfsftii iia iBijjftei ken ihM kettii waa jrftuw en ort De ogende liHnld die de baaid e pakifflilW JDM poMp worionlgescbróef in tingen De ohur mnsde De dronken jongen nns p st Aii Ikan afm Sleurden en hem voort Oe nerqa agent bad nem in z n nek Voort ging i t mS t Tukl dE gver den v en grond 1 Ik er stil acGter J i Smeerlap c huilde de rech s be agent fiot je me in me baard pakke Smeerlap ik heb nog nooit gebnild k heb de tranen in raeoogenl Smeerlap f Kngp m n t ols niet af brulde de dron ï Mot jy me kameraaa in z n baard pakke patjakker schoft en de linker agen t beukt den dronken kerel op 2 n kop Vooruit schooier schooier vooruit de achterste agent schopt den boosdoener met n knie vooruit Ze waren bi t Ra dbnis Ik bleef nog even kyken liet me toen overzetten Wie is die dronken man vroeg ik den veerman sDa a kleine Burendje meneer Dat was zoo ongeveer drie uur s nachts en Js historisch Aan de Nieuweramstelsche politie wou ik iu overweging geven baar baarden te laten scheren Te Nevada in de Voreenigde Staten besloten onlangs een aantal geneesbeeron en belangstellende personen om als zjj een gepchikt persoon konden vinden zich door eene proefneming er Tan te overtuigen of de verhahn omtrent het levend begraven van Indische Fakirj al dan niet op waarheid berust Voor een som van vijfhonderd dollars vond men Z keren Levie Nyn die t bedenkeljjke zaakje wilde wagen Alle toebereidseleu waren reeds gemaakt toen de politie van de zaak hoorde en die verbood Men gaf het plan echter niet op wachtte kalm dat niemand meer aan het geral dicht en toog toen aan bet werk Njjn werd naar een plaats gebracht waar men voor overrompeling veilig was eu licbameiyk voor de proefneming afgericht de portie eten die hjj kreeg werd namelgk eiken dag kleiner tot men t minimum meende bereikt te hebben noodig voor tin stand blgven der levens klacht Daarop volgde de begrafenis Njjn werd op een plank gelegd en men duwde zijn tong chterait zoodat hot keelgat geheel verstopt was in mond neus eu ooron stopte men proppen katoen Het lichaam van den man was thans dood De pols sloeg niet meer de oogon werden glazig en elk leveueteeken verdween Men schoor N n s baard weg legde hem in een luchtdicht gesloten kist en liet hem in een graf neder Dit allei gebeurde in October en het lichaam aoeit tot 1 Januari 1895 bljjven liggen Acht weken lang hadden de iugewyden tusschen Trees en htwp verkeerd eu rjj meenden dnt twee maanden lang genoeg waren zoodat men bealMt Ngn op den 3en December iu het leven terug te roepen Het eerste gunstige teeken toen men hat lichaam uit de kist nam was een welige baardgroei Het lichaam werd in lauw water gelegd en gewreven de tong werd in juiste houding gebracht en de dotjes katoen werden verwgdud Het duurde niet lang of t lichaam werd warm en na een uur ijjds waren er onbedriegeljke teekeueu van leven Nu paste men warme comprtasen too eo pompte lucht in de longen De jchyndooJo maakte eene beweging haalde adem en na eenige vergeefacbe pogingen richtte hjj zich op en keek in t rond als iemand die akelig heelt gedroomd Na twee dagen keerden de spraak en de verstandeljjke vermogens geheet terug üe geneesheeren hebben alles precies opgeteekend en zullen een uitvoerig bericht over t geval in de wereld st ireu t Is nog wat heel vroeg in t juur aujlers zou men bet merkwaardig relaas lezende aan esn April mop gaan denken Iu de Hemsterbuiastraat te s H ge bad eergisterenavond een vrouw bet ongeluk met etn brandende petroleumlamp in de band van een keldertrap te vallen De vroow verstuikte daarbj haar voet en kreeg door dat de petroleum vlam vatte ernstige brandwonden £ eo buurvrouw wist de vlammen gelukkig spoedig meester te worden mm VBUÜAG 18 JAMÜARl 1895 Voorzitter de Wethouder J M Noothoven van Goor Tegenwoordig al de leden behalve de bh Fortuyn Droo eever en Koning Üe Voorzitrar Myne Heeren ik heb de eer de vergadering te openen en mede te deelen dat e ne tpisaifve is ingeljoraen van Mevr de Wedï Van Bergen IJzendfforu Evekink Buagers ennis evende vaiij het overiyden van haren JËlchtgenoot Mr A A Van Bergen IJzendöorn jBurgemeester dezer Gemeente welke miaaive door den Stecretaris wordt voorgelezen De Voorzit r M H Geheel onverwaehtaen geheel or oorber d heeft onze GemeeBteeen groot ve liea geleden door het overiydenvan den heeP Mr A A Van Bergen IJzendoorn burgeiüeester van Gouda en hd derProv Staten I In Juni 1864 benoemd tot burgemeeater was hy uit dit geslacht de derde regent Gekozen in 1874 met byna alg stemmen tot lid vau deui raad dezer gemeente nam hy dit ambt waar en KLJne uitgebreide grondige studie van de gemeentewetgeving en bezield met groote liefde voor de stad zyner inwoning want hy had Gouda werkelijk Hef Voor zijne eervolle benoeming tot lid van Gedeputeerde heeft hij bedankt hy heeft geyverd zooveel in hem was voor de gemeente en dit werd getuigd by zyn 25 jarig jnbilé als burgemeeater nimmer heeft hy iemand om zyne godsdienst achteruitgezet hy waa door zyn ambt de eerste dezer gemeente en bet voegt ouB niet de tranen te droogeu die door zyne geliefde echtgeuoote by dit overiyden gestort worden Wy hielden de gegronde hoop dat de Gemeente nog eenige jaren haren burgervader die 70 jaren telde zou mogen behouden Eene ernstige ongesteldheid maakte binnen enkele dagen een einde aan zyn leven zoo dierbaar voor zyne echtgenoote en zyne familie Ik bid Mevrouw iJzesdoorn toe dat God baar zal sterken in het geleden verlies Mr A A van Bergen IJzendoorn zal nog lange jaren iu dankbare berinnering blijven voortleven voor de vele diensten door hem aan de gemeente bewezen M H Ik stel voor eene deputatie te benoemen die mondeling de gevoelens van deelneming van derr raad aan Mevr van Bergeu IJzendoorn zaloverbrengen en stel voor daartoe te benoemen drie raadsleden die de luugate jaren zitting hebben gehad en dan zal die Coramiaaie beataan uit my de heer Brouwer benevens de bh Straver van Iteraon en Hoogen boom De heer Fortuyn Droogleever is door ziekte verhinderd Tevens stel ik voor deze vergadering te sluiten en geene verdere werkzaamheden te verrichten Op de tribune waren verschillende stadgonooten tegenwoordig KuitKHlaodscb UVï rzIcht Het Congres heeft gisteren by 2e stemming tot president der Franache republiek gekozen den heer Félix Fanre laatstelyk miniater van marine met 430 ran de SOI uitgebrachte stemmen De heer Henri Brisson verkreeg 361 stemmen 9 stemmen weMen op verschillende andere candidaten uitgebracht I stem was in blanco De voorzitter van het congres ChallemelLaconr proclameerde mitsdien Félix Faure als gekozen tot president der republiek Terwyl de rechterzyde applaudisseerde maakte de niteiate linkerzyde een geweldig rumoer Er werd geachreeuwd Weg met de schurken Weg met de dieven U Het tomnlt was o beschryfelyk de kreet der socialisten werd beantwoord met het geroep Weg met de Commune U De socialisten juichten Briason toe De conservatief Baudry d Aason stond er op een Toorstel in te dienen om het preaidentschap der republiek af te schaffen De voorzitter weigerde bet iu ontvangst te nemen Het schelden duurde voort totdat ten slotte de voorzitter de zitting gestoten verklaarde Na afloop gingen Challemel Lacour Dnpuy en de overige ministers den nieuwgekozen president geluk wenachen In antwoord op hunne tüeaprafcen zeide Faure Meer dan ik niet woorden zeggen kan ben ik getroffen door de groote eer die my ia ten deel gevallen en de hooge waardigheid waarmede de Nationale Vergadering mij heeft bekleed Ik aanvaard den post met dankbaarheid en met het gevoel van de verantwoordelykheid en de plichten die hg my oplegt Al myne energie zal ik ei aan wyde Ik doe een beroep op alle vert en woordigers der natie zonder onderscheid an republikeinsche meeningen Wy zullen elkander steeds ontmoeten in ons emeenschappelyk streven naar de liefde van bet vaderland de toewyding aan de republiek de zorg voor goede rechtabedeeling de bescherming der nederigen en kleinen Volgens de berichten uit de proïincie heeft de verkiezing overal een uitstekenden indruk gemaakt In den loop van den avond overhandigden Dnpuy en de andere ministers den president hun ontslag Zy zullen voorloopig met de afdoening der zaken belast blyven De socialistische groepen hebben een manifest uitgevaardigd om te protesteeren tegen de keua van het Congres Zy beschuldigen hun tegenatanders dat dezen den stryd tegen de democratie willen voortzetten en de sociale hervorming willen vertragen De verkiezing van Félis Faure tot president c er republiek verrast de Paryzenaars evenzeer als het aftreden van Caeimir Perier De Parysche bladen gav den avond vóór de verkiezing korte levensschetsen van de candidaten die de meeste kans hadden om gekozen te wordep in de eerste plaats Waldeck Kouaseau en Briason voorts ook Dnpoy en enkele anderen aaü Félii Faure heeft alleen het i Journal des Debats gedacht en diens verkiezing werd door dat blad hartelijk gewenscht Naar ons oordeel is de keuze een gelukkige Fanre beeft zich zoowel in zijn particulier levjen ala in zyn diplomatieke loopbaan een mau getoond die aller achting waandg is Hy is geheel een self madet man en heeft wat hy is aan zyn eigen arbeid te danken Begonnen als werkman in een looiery is hy later een der voornaamste kooplieden eu reeders van Havre geworden Gedurende den FranschDuitacheu oorlog was hy adjunct maire van de stad zyner inwoning en commandant van de mobiele garde der Seine Inférienre zyn y moedig gedrag bezorgde hem bet Legioen 1 van Ëer Sinds 1881 vertegenwoordigde Faure het kiesdistrict Havre in de Kamer waar hy tot de gematigde republikeinen behoorde Hy was een zeer werkzaam lid en bekleedde door zyn groote kennis van zaken een gewichtige plaats in verscheiden belangryke commissïëu o a de commissie tot herziening der spoorwegtarieven voor de verkeerswegen te water da conversie der rente enz Wegens zyn omvangryke kennis op het gebied vau den bnitenlandschen handel en de Koloniën werd by onder het ministerie Gambetta in 18S1 tot onderstaatssecretaris aan hei departement van koloniën benoemd hy bleef dit onder het kabinetFerry in 1883 het kabinet Bris on in 1885 en bet eerste ministerie Tirard in 1887 Het waa in deze hoedanigheid dat hjj in 1883 tot president van de Fransche afdeeling der koloniale tentoonstelling te Amsterdam werd benoemd eu in die qualiteit vertoefde hy geruimen tyd Jn deze atad Vele Amsterdammers zullen zich den iunemenden geestigen man nog herinneren De beide laatste zittingjaren was hy vicevoorzitter der Kamer in Mei 1894 aanvaardde hy de portefeuille van marine in het kabinetDupuy Na den dood van Burdean werd hy van alle zydeu aangezocht om zich candidaat te stellen voor het voorzitterschap der Kamer by eventueelen verkiezing zou hy zjjue portefeuille hebben moeten nederleggen en bet was vooral op aandringen van Dupuj die den bekwamen minister wenschte te behouden dat hy de candidatnur weigerde Ofschoon hy dus niet aan den wensch van het grootste deel der Kamer voldeed werd zijn loyale correcte houding toch algemeen geprezen De nieuwe preaident der republiek wordt 31 Januari a a 54 jaar De daad van den afgetreden president wordt in alle Franache en dn meeste buitenlandscbe bladen streng veroordeeld Enkele aanhalingen laten wy hier volgen De Figaro Dr president wiens eerlijkheid onbetwistbaar is werd tan rechte of ten onrechte aangezien als laatsten waarborg tegen de revolutie Is onze laatste troef Da taak waa te zwaar voor zyn achoudars en hij is voor deu vyantl teruggu trok keu Indien da heer Casimir Perier volhardt in zijn noodlottig bealui zal Europa hem even streng beoordeelen als Frankrjjk het zal zeggen dat de Staatsman die niet vooruit reed de moeilykhedeu en verplicblingen van zijn ambt beseft eene lictitzinnigheid begaat als hy dit ambt aanvaardt en dat het lund recht heeft hem daarvoor streng te beoordeelen Het Journal Het ontdlag vau den beer Casimir Perier ia in de gegeven omstandigheden eene desertie c Men mag niet rergeten dat wy zonder ministerie zitten en de Kamer is uU een verloren schip de kapitein dïn uit plicht bet laatste aan boord moet bly Hu verlaat bet acbip het eerst ep geeft het over ten speelbal van de golven t De vKölniscbe Zt r zegt iu haar avondblad Mfn kan rich zeer goed begrjjpen wat er in de ziel omgaat van een mui die altyd zyn plicht vervalt en die in droeve dageu Frank rijks vaandel luet ruine buuden omboog hondt eu daarvoor met vuile appels wordt geworpen Doch de man die by wiud eu weer by regen en zonnescbyu kalm zijn weg vervolgt zal aan deze scbeldpartyen gewend raken en schaft zich de huid rau een olifant aan Wanneer wy dos op i rond van hetgeen wy weten een oordettl rormen over dit rerlaten van het vaandel dan zouden wy moeten verklaren dat Casimir Perier of geen reine en hongstontwikkelde staHt£ mauswysheid bezit of dat hy zelf met weet wat zyn naam zyn karakter zyn politieke roep beceekenen voor Frankryk en de wereld Het komt ons echter voor dat de Fransohe conservatieven wot eude dat Perier hun laatste troef was hadden behooren te zorgen dat een Tiiineenge loten ministerie en een daarmede homogene meerderheid gereed stond den president te steuuon tegenover de luidruchtige socialisteu De Franache Kamer belet deu ministeries die ze trouwena zeiden laniEcr dan zeven maanden laat regeeren hun plicht te doen net is de Kamer die het oitvoereud b iwind met hanr commissies feitelyk iu handen heeft genomen Volgens ex president Casiniir Perier wordt dit tsep groot gevaar Hy heeft op bet gevaar gewezen door zijn aftreden Eerst later zal bewezen kunnen worden of hy er geen voldoenden grond voor had en of zyn weggaan eeu deaertie was Muar de les blyft toch indrukwekkend Ze bewyst wat een eerlyk fijngevoelig hoofd van den staat op grond van zyn ervaring geloofde eu door een daid van renunciatie bezegelde Men vergete vooral zyne woorden niet MiHschien zal ik door myn ambt neder te leggen bun wien de waardigheid vau het gezag eu de goede naam van Frankryk lu de wereld ter harte gaan hebben aangewezen wat hun plicht i In zake de nieuwe internationalen onderhandelingen c welka volgens den Belgischen minister De Mérode betreffende de overneming van den Congostaat aanbaugig zyn heet het thans dat Engeland en Duitschland in deze Hunexatie reeds hebben toegestemd maar dat van Frankryk nog geen definitief antwoord is ontvaiigen Geen wonder De Fransche minister Hanotaux neemt nog slechts voorloopig zyo portefpoille waar en zelf de President der Republiek nam zyn ontslag hoe zou daar nog tijd wezen om aan dfn Congo te deuken Trouwens voliieoa den Matin betroffen de onderhun elingen eigenlyk niet zoo zeer de annexatie van den Congo of Fraokryks rerht van verkoop als wel het karakter van ouzyditflieid di r nieuwe Belgische kolonie België zelf ia iudertyd on ydig verklaard en de Congostaat later ook maar uiet nader dez lfde voorwaardeu en thans dient de neutraliteit van den Congostaat ook als kolonie van België door de Mogendheden opnieuw gewaarborgd te worden Volgens den Bonieiuschen correspondent der Weeuer Pol Corr c zou eeri tdaags enn pauhelgk Hchryven aan d Belgiache biaachoppeu te wachten ryn betreffende afwykende uitlegging van sommige punten der Encycliek Rerum Novarum door een deel der Bolgiactje katholieke stuatslieden In een sohryven van den Koning van Hongarije aan dr Wekerln worden diens byzondere vffdiensten ten opzicht van de bevestiging van het evenwicht in de financiën van het land ten zeerste geprezen terwyl hem verzekf rd wordt lat de Koning hem by voortduring welgezind blijft De miniatrs Szilagyi Lukacs en Hieroiiymi worden ontheven van hun ambt met dankzegging voor hun met onver moeiden yver bewezen uit tekeude diensten en graaf Aodrasay eu baron Eötvöa eveneens met dankzegging voor bnn trouwe efl yTerige diensten Eergisteren morgen legden de elf nieuwe ministera den eed af Daarop werden ze door den Koning ontvangen Na het nieuwe Ka binet ontving Frans Jozef de afgereden miniaters Van het nieuwe ministerie verwacht men dat het een paar aanhangige wetsontwerpen en de begrooting zal afdoen de twee nog resteerende kerkeiyk politieke voorstellen in bet magnatenhuis zal doorbrengen en dan de beide ünizen zal verdagen Is de parlementaire zitting tot een gelukkig einde gebruobt dan zal de tyd aangebroken zyn om de fuaie öf met de secesaioniaten alleen öt met Aponyi s party samen tot stand te brengen Dan ook ia het oogenblik gekomea dat Bauffy zyu plaats voor een ander zal ruimen Zoo talt men aïob in Hongarye de verdere