Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1895

No 656 Maandag 81 Januari J895 ddste Jaargang fiouDSOiE mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met ui 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden g eplaatst vaii 1 5 reg pl k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat 13 niet zelden dat geuezïag anQbrengeude middoleQ toerallig ontdekt wordan die ia da handen van een bekwaam geneesheer oen goed Bueoea hebben Wafl met Priesailz de geleerde restiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende mensobheid gavorden U den eenvoudige boor F Henft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tsgea vrouwenziekten aan de band gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder aoodaaketjjk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesheerou begint te worden P Ook op het gebied ter beperking ran Eeuuwziektea begint er licht te komen en ook hier i een weg geopend geworden die op de eenvoudig t dn natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren ouferanderd aangewende geneeskundige hnlpmiddelca zoo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Ér zijn vele menscliitn die nooli ziek noch gezond zijn en toch klagen dat zü zich ia Hohaam en xiolallesbehalrewelgeroeleu het genngste niet velen kunnen en zolfs door een vlieg getergd wordaln ad eoo zich zelvcn en andoren tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door rreeteijke tngst ot door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Dan ijn er weder andere die te kampen hebhen met hoofdpün congestie zwakheid van geheugen oorauiuH en toevallen Eindelijk lyden de ergsten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende EÏekte Al deze ongelukkigQD die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zgn senuwiiek aa min of meer de slachtoffers der leefwijze ran onzen tijd Wie tot eene dezer oategorién van lijdera behoort en ingelicht wenscht te worden ofM de war king ecner nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam = M CLËBAN Co HeiUgeweg 48 Rotterdftm F £ van SANTENKOIFF Korte Hoofdsteeg 1 Itrecht LOBRY PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F voor wien een onderrichtend gesohriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oenexing gratia en franco verkrijgbaar gesteld wordt i Patent H Stollen SliU idirf iraiiirln UliDUCl 55 Der groêae Erfolg rf UlOrniinQ X potent H StoUe arrm4 it lui Anlut lu rw KtiMvm werthloêen Nachahmungen gegebui Mm kitifi Utlur imun eteO Kimrfen H StoUm mr m ui dlncl ftr In uUrni Omhuiilliiiitên ti aan iiiiitr Pltkit uit ubmaUiml métMnH Ut SS rrtMMm mi ZmtttUte ftk mt r Qooda Seelpersdruk v X Bukkkai fc Zoon ontvikkeÜDg der politieke gebearteninen roor Bftoffy scbyni slechts de t delgke gezagvoerder op het regeerioga vaartuig de eigenlijke kapitein komt over eeoigeo tgd Wat eindelijk de bevoordeeling betreft welke de houding der kroon in deze criais vindt zoo brengt men algetneene butde aan k mor Pran Jozef die zoodra hfl de terderfelijki Weener hofluoht had afgeschnd en in de fris che Hongaarache constitntioneele atmosfeer ademde zich hoedde voor gevaariyke experimenten welke hofiotriganten en reactionnairen hem inbliezen ten einde die Hongaarache Ja cobguen voor goed een gevoelige lea toe te dienen Keizer Prana Jozef heeft begrepen wa van hem ala conatitutionaal monarch verlangd word wat een loornitstrevend liberaal en zelfstandig volk toekomt Buime Keuxe in Wollen Handschoenen en C A CI3 B3 TElZi A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 17 JiNUAUI Vor krs slotkoers 93 Vi 94 mil 1017 lOl s loaV lOl l 81V 81 81 81 81 861 3b 267 73 7 977 97 A Vis KiniiüHn Oort Ked W 8 ï dite dito dito 8 dito dito dito Ji i aoMOi OW Goudl 1881 88 ITAUI Insohrgting 1863 81 i OoSTBMa Obl ia papier 1866 K dito in zilver 1868 PoamoiL Oblig met ticket Sdito dito 3 lobv 69 86 7 6 897 110 717 44 101 761 6 97i lOl l 61 1027 813 U6 767 108 108 1467 987 66 S Vw 1027 98 180 H9V 1061 497 68 l i 99 65 777 105 108 1087 100 687 100 140 1367 ll l 81 687 96 14 107 108 747 106 367 49 117 20 7 180 1087 109 1C3V 1037 1167 12BS 96 477 Rotund Ubl Oost ie Serie S dito Oeoou 1110 4 ditobgBothi li89 4 dito bil Hope 18S1I 90 4 dito inhoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sruin Ferpet lebuld 1881 4 ToaiMj aepr Conv Isen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leeniex serie C ÏDtsAjB Blp Sec v obl 1892 S Muioo OU Buit Seh 1890 6 VsNBZUlL Obl 4 onbep 1881 AKsmDiM ObUgetien 1861 8Vi EoTTiaDlH Steil leen 1686 8i i Kis N Afr Hacdelsv aand Arendsb Tsb Mij Certieeateu D u Ma tsobappij dito Arob Hypothaekb paodbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotbeekb paudbr 4 Naderlandache baak aand Nad HandelmasUeb dito N W Il Pao Hyp b pandbr 1 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTENa Oost Uong bankaaed Edbl Hypotbeekbank pandb 4 Ahbkiiu Ëquit bypoth pandb 6 49 68 97 657 777 Maiw L G Pr Lien eert 6 K Holl IJ 8poor Mij aand Mij tot Eipl V St Spw aand Nad Ind Bpoorwegm aand Nad Zuid Aftik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito t faiULSpoorwl 1887 89 A lobl 8 Z id Ilal Spwmii A H obl 8 POLIM Waraehau Weenen aaDd 4 Kosi ör Russ Spw Mij aand 6 Baltiaobe dito aand 1087 101 96V FaatowB dito aand 6 Xwang Dombr dito aand 6 ICirsk Gh Asow Sp kap aand t I Loaowo Bewast Sp Mij oblig 6 Oral Vitebak dito oblig 5 EnidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 U i 14 107 losy AKiaKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio tNorth W pr Cv aand ditoditoWin 8t Peter obl 7 Denvar k Bio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav k NaahvdleCert v aand Maïioo N Bpw Mij lehyp o 6 Mias Kanaaa v 4 pot pref aand N Tork OnUrio il West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif lo bvp in goud 5 at Paul Minn k Manit obl 7 ün Pao Hootdliin oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 6 Canjlsi Can Soutb Oert v aand Tin C Ballw k Nar la h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Kotterd TramwegMaats aand Kbd Stad Amaterdam aand 8 Stad Uolterdam aand 8 Baan Stad Antwerpenl887 3 i Stad Brnsael 1886 2 HoNO Tbeiss Uegullr Gossllsch 4 OosTlNK BlaaUlsening 1860 K K Oost B Cr 1880 3 SfiNJB Stad Madrid 8 1868 Ver Nan Bai Hyp SpoW oerl 4 497 WATEEGETIJUEN TE GOUDA 1895 8mor ens s avuiidü Hoog Lang Hoog Lsag Vrydag 18 Jan 11 50 b l5 12 06 8 31 Zaterdag 19 12 22 8 47 12 57 9 22 Zondag 20 133 9 58 2 08 10 33 Maandag 21 2 43 11 08 3 13 11 38 Dinadag 22 3 44 12 09 4 04 12 29 Woensdag 23 4 24 12 49 4 50 i r Donderdag 24 5 16 1 41 5 34 1 59 SPBINGTIJ den 26en av Predikbeurten MOOHDHECHT Nfd H r Kerk Zondag 20 Jannari sVoorm 10 uur Di v d Mror v Kuffeler a Namifld 2 unr Ds v d Meer v Kuffeler Doopsbedieuing 34 8 staats loterij 6e Kln ae Trekking van Vrijdag 18 Januari No 18337 50000 No 16692 5000 No 6888 16974 en 18970 ieder 1000 No 926 5692 7947 8197 en 14927 ieder ƒ 400 No 5667 10268 14666 15906 en 19124 ieder 800 No 8141 413 l 5862 8501 9594 9788 12184 14283 15044 15366 19016 19396 en 20276 ioder 100 Prijzen van 70 63 2719 5864 8214 10838 13113 16756 18693 65 2758 6013 8305 10989 18115 IS764 18600 117 3780 6096 8398 11020 13158 16836 18790 820 2848 6172 8588 11058 13426 15843 18819 860 2891 6265 8689 11299 13927 16981 18996 346 2900 6266 8643 11416 14036 16083 19260 391 2903 6278 8645 11664 14038 161S4 19277 474 2908 6312 8874 11696 14072 16173 19344 487 2920 6474 8771 11637 14131 16208 19516 700 8006 6487 9S80 11649 1415 16916 19663 751 8380 6515 9366 11660 14160 16877 19644 766 3646 6556 9446 11716 14314 6548 19881 860 3608 6921 9497 11744 14296 16801 19986 3840 6942 9602 11861 14619 16844 199831039 4002 6974 9B99 11862 14588 16874 20006 4138 6979 9696 11867 14610 16891 200311104 4170 7117 9789 12136 14716 16898 20029 1187 4278 7189 98 6 12211 14831 17S0S 20087 1194 4298 7248 9871 13886 14867 17292 80273 1312 4317 7427 10061 12266 16007 17449 203791484 4486 7461 10090 12373 16158 17643 204381483 4504 7497 10268 13291 16171 17615 206261656 4618 7569 10269 13299 15272 17716 205801659 4886 7664 10291 188 7 1628S 17832 206111663 4836 7686 10573 13624 164B6 18022 206601860 4968 7836 10576 127B0 16566 18218 20770 086 6172 7916 10636 12898 15678 18268 2079 3193 6367 79 1 10748 12978 16608 18888 208563339 6494 7997 10816 18998 16640 18343 809362437 5508 8034 10880 13096 15727 18508 30999 2609 5751 8308 7o Lijst 6e Klasse No 16243 m z 15293 70 en No 11757 m z 11775 ƒ 70 ABVERTENTIfiN Heden overleed onze geliefde Behawdzuster Tante en Behnwdtante Mevronw CORNELIA ELISABETH PETBONELLA BANTZINGER Weduwe van Dooter Wilhelmos Stolwijk tjjdig voorzien van de H H Sacramenten in den onderdom van bgna 80 jaren Wed J J BANTZIN6ER VAS Kl AVB BN M C ÜES8ING BaNTZI 6BB P L HESSING V C A B BANTZINGER S A H M BANTZINGER Bbebkel Gourfa 17 Januari 1895 GEVRAAGD Twee bekwame Knechts werkzaam geweest zyode ia een STOOMWASSCHËRÏJ ea zelfstandig kunnei e werken KoBt en inwoning loon naar bekwaamheid W 6 BUR3ER STOOMWASSCHERIJ ist Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandêehe COU ranten worden dadeiyk opgezonden door het Adverteutie Burean van A BRINKMAN ZOON Govda OPENBARE VERKOOPING TE C3 OUD A ten overataan van den Notaria G C FORTÜUN DROOULEEVEH op MAANDAG 21 JANUARI 1895 des morgens te elf are in het Koffiehuis sVrbdbBest van den Heer HiRDUZER aan de Markt te Gouda van No 1 Een ruim ingericht SCHUUR en grooten TUIN aan de Spieringstraat te Gouda Wyk F No 40 groot 2 aren 5 centiaren Te aanvaarden 1 Febrnari 1895 No 2 3 en 4 Drie HUIZEN en ERVEN achter perceel No 1 in de Kees Faesens Rolwagensteeg Wjjk F No 37 38 en 39 Allen hö de week verhuurd elk voor 1 No 5 Een HUIS en ERF aan den Groenenweg te Gouda Wp L No 147 Verhuurd by de week voor 2 En No 6 Een ruim ingericht van vele gemakken voorzien met afzonderlflke BOVENWONING ERF en GROND in den Langen Groenendaal Wflk I No 61 en 61o waarin thans eene Spekslagerla wordt nitgeorfend Verhuurd bjj de week beneden voor 3 50 en boven voor 1 50 De perceeleu zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot II nren te bezichtigen Na afzonderlgke veiling en afslag worden de perceelen No 1 tot 4 gecombineerd Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTDIJN DROOGLEEVEB te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWriRli G Hollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelpe gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen b hetVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegeU en in eiken boekhandel in Holland Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C FORT U UN DROOGLEEVEB op DINSDAG 22 JANUARI 1895 des morgens te 9 uren aan het Hnis Wp C No 87 aan de Gouwe van eenen goed onderhouden INBOEDEL benevens Metselaarsgereedschappen Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nren te zien E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te oonsnlteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur voor TANDZIBKTEN VULLINGEN KVSSTXANDEU GEBITXBN enz VRIJDAGS van 10 tol 12 nnr leoatelooM behandeling Alle OPERATIÊN pijnloos FEANSCÏÏE STOOMVEEYEEU BK Gheausche Wïsscherij H OPPeÏhëIMEB 19 KruUhoOe Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereuen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen T n pluche man tela veereu bont enz Gordynen tafelkleeden eni worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelHk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald DU ilHili FratUiElitnirglille nmuiiei Ifrmt Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 d en te verren goederen in eene week BINNENLAND ÜOÜÜA lO Janoari 1895 Heden bad de plechtige leraardebestelling plaats ran ODzen diepbetreurdea burgemeester Mr A A van Bergen IJzpndoorn De algemeeoe deelneming bleek dnidelyk uit de talr k sanmgestroomde menigte terwyi op het kerkhof alle aatoriteiten corporatiëa en inatellingea vertegenwoordig waren om een laatste holde te brengen aan zyne oaj edachtenia Tul van ko tbare kransen 32 dekten de lijkkist temyi een afzonderlyk rgtnig de lykkoeta Tolgde met de orerigfl kraoaen die niet alle een plaats hadden kanoen vinden in den l kkoets Het graf zelre was smualiToi door planton en bloemen getooid aan de achterzyde waaierplanten die aich over den kelder welfden aan boren en bonedeueinde veraieringen van allerlei kostbare witta bloemen terwyl bet graf van biqnen ook geheel was bekleed met groen en witte bloemen Nadat het lyk boven het grai wa geplaatst trad de heer J M Noothoven van üoor naar vor Q om namens de gemeente Qoada een afsoheidagroet te brengen aan den hoognewaardcerdea bnrgemeester 3pr betreurde dat geen welsprekender moüd dan de lyne de smart kon vertolken die bet hart van al zijne gftmeantenaren tbaox vervult Doch in zyne butrekking was hy de aangewezen persoon om namens de gemeeute den raad en de borgerij dank te bri ngen aan hetgeen Mr A A van Bergen IJzeudoorn gedaan heeft roor Gouda Veel hebben wfl aan hem te danken want zyü gebeele leren heelt hg gewyd aan de gemeente 3pr heeft twintig jaar ran uabg den burgemeester kounen gadeslaan ia yn werk en beeft hem steeds bewonderd ora zgne topwyding aan de algexeene zaak syn edel hart en zya stricte recbbvaardigbeid Met weemoed uam hy dan ook namens Gonda afscheid van zyn itoffeiyk overschot met de wensch dat hg mnge rusten in vrede Nooit nooit zal Gouda 4ezen hnrgetoeester vergeten Daarna sprak Mr D N Bronwer namens de gemeenteambtenaren en allee die korter en laffgor tyd onder hem gewerkt hadden een aaadoeniyk woord van hulde Wij in de eerste plaats zeide spr die dagelijks met hem omgingen en werkten dio steedi ran nabg zagen welk Dobet hart de burgemeester had Igden eeo ontugiyk een onherstelbaar rerlira Mr Van Bergen IJzendoorn heeft reel gedaan voor de gameeote wij waardeerden in h m een batrOQwbaar leidsman een edel chef een trouw vriend die ons steeds biliyk behandelde en in alles FEVILLETOIM ONSCHULDIO VEÏIOORDEELD Een Levensbeeld door GauNBar Linke 8 Z jn knecht die wat laat bij zijn meisje was ge blevent bad B thuia sion komen ea ook hem was het niet outgaan hoe ontsteld ziju baas er uit zag alaook het lange uitblijven dat hij van den boer niat gewoon was B wist te zyner verontschuldiginij niets anders aan te voeren aUdat hq zioh in de herberg versohrikkelijk over Lohman geërgerd had en om zicb te verstrooien was hy het bosoh ingegaan Daar had bij tegen zyne gewoonte de flesch te dikwyls aangesproken en was eindelyk van matheid in slaap gerallen Tegen het aaubrekea van den morgen moet hij wnkkor geworden zijn maar van den brand had hij niets gezien Thuis gekomen had zijne Vrouw hem zgn tang uitblijven verweten Zij begonnen te twisten en kort daarop was de brand uitgebroken Toen stierf het kind dat pas eenige dagen oud was en rerriel de moeder als t ware in razernij zoodat hij mofite had haar rustig te krijgen In plaats dtu dat l tf hjitp kon btedeo op de plaats waar de brand woedde had hij zelf wel hulp noodig gehad maar niemand had zijn roepen gehoord Hoe vertrouwbaar en juist dit alles ook sokeen toch kon geen der batrdkkenen aan allen argnaan weerttand bieden De ongelukkige B werd onder toeziekt der gen tegemoet kwam voor Loorer bet overeen te brengen wai met de belangen der gen eeote die bij steeds in de eerste plaats behartigde Nq mogen er zyn die zich soms rerongelykt ncbtten of het niet met hem atios wareo ieder erkende steeds dat de beate bedoelingen lezen bnrgemeester be ielden eu dat hg alleen handelde rolgens zyne opvatting van hetgeen bet belang van Gouda aischte Namens alle ondergeschikten van deo overledene riep hy bem een laatst vaarwel en een woord van dank en bnlile Lop Steeds zuu zyne nagedacbteuis bï hen blijven oortl veu Nadat d lykkist in het graf was nedergelaten en alle logse kransen daarop waren nedergetegd dankte de heer Kempers uit 9 Hngu namens de familie De heer Van IJzendoorn zeide by was niet alleen een goed burgemeester geweest maar een roortrcffeiyk echtgenoot en een lielhebbend broeder Namens du treorende weduwe en de i uster die zoolang met hum samengewoond had en de overige familie bracht hy een laatf ton groet a iu den overtedent en dankte voorts de burgerij en alle aanwez igen voor de blyken van vereeriug en deelneming Daarmede was de treurige plechtigheid atgeloopen en keerde ieder huiswaarts met de overtuiging dat een goed man en braaf burger uit OQs midden is weggenomen wiens uagedachtdnis steeds in Gouda in eere zal worden ge houden Zoorer wy ons kouden orertuigei waren ran rerscUiliende corporatiëa kransen towgeZijoden en wel ran Dagelijksch Bestuur dezer Gemeeute Hoffmans Gesticht Hoffmans Geaticht Gaarkeuken Bestedelingenhuis Commissie tot uitdeeling van Soep Commissie van Toezicht op het middelbaar ouderwys Curatoren van het Hooger Onderwys Maatschappij van Landbouw aFd Gouda Wüeibairheids Vereenigiog Burgerjilicbt Officieren der dd Schuttery en Schuttersraad Bestuur van de Oostpolder Meisjes der R H Burg rachool Meisjes der 2de Burgörscbo Bestuur der Sociëteit 0a3 Genoegen c Bond van Oud Onderofficieren Benerens rele van familie en vrienden VERGADRRING van den GEMEENTERAAD op Dinsdag den 22 Januari 1895 des namiddags ten één ure Aan de orde De benoeming van twee plaatsvervangende Wethouders Het voorstel betreffende wyzigingen in de Gemeente bofTrontineen Oor 1894 en 1895 darmen gesteld en terwyl de militairen zich ot denaftocht gereed mankten gingen de dorpsbewooors klagend weder naar de nog brandeude en smeulende puinhopen hunner bave terug Zea weken later atond B voor de rechtbattk te C besohuldigd van opzettelijke braidstichting De verdediger van deu aangeklaai do bewees haast met ouomstootelijke zekerheid ddt zijn cliënt met den brand volstrekt niets te maken bad dat een rampzalig aood ot het gewild had dat de brand juist bij L zyn vijand was uitgebroken en dat hij onmogolijk door eetuigen kon bewyzen wi ar hy geweest was vóór dat hij thuis kwam omdat niemand hem gezien bad Ondanks dit alles verklaarde Aa procureur generaal hem als schuldig aan t hem ten laste gelegde feit B zelf kon niets te zyner verdediging bijbrengen hij was totaal verplet Alles en iedeh sprak tegen hem Koodat hy mot groots meerderheid van Blflmmen door de gezworenen tot twintig jaar tuohthuisstraf veroordeeld werd Twaalf jaren waren toorby sedert het dorp New Klenz in de asch gelegd werd Nieuwe stevige huizon badden do vroeg ro stroohutt n vervangen uit de toenmalige kinderen waren nu mannen er vrouwen gegroeid de oude pastoor was dood en had plaats gemaakt voor een jongeren Lehman had zicb op zijn vaders erfdeel neergezet terw l Bolze Dog immer ia aller oogen oor den brandstichter gehouden werd Zijne bezittingen waren verbeurd verkluard eu zijue vrouw bad mot haar tweejarig dochtertje op zekeren dag bet dorp verlaten waarheen wilt niemand en B ut in t tuchthuis te N Het adres van de firma A Brinkman en9 oon betreffende eene verhoogiog der tuelagevéor de uitgave ran het Raadeverslag H De benoeming ran een onderwy er aan de2e burgerschool voor jongens De benoeming van een onderwyzer aan de 2e KoBtelooze School Door de Nederl opera v d Linden te Amsterdam is ter opvoering aaugeoomen een oorspronkeiyke Nederlandsche opera gicomponeerd door Martinus Bonman te Gouda op epo libretto van den beer Jac Philippi te Ut echt De titel ia De Tempeliers c Eeu der hoofdrollen daarin is door Bonman gecomponeerd voor den heer Orelio Door de ysclub t Beiersche werd Dinsdagmiddag een wedstryj op schaatsen gebonden waaraan allen letlen der club konden deelnemen Twintig liefhebbers donjieu naar prya en premiën die uit kunstvoorwerpen bestonden De prys werd behaald door P Slingerland dö beide premiën door P de Vry eu L de Vries Donderdag stond de vruchtryder P van Schoonhoven naar Gouda met zgo wagen op en IJseldijk dicbf by t Roosje toen de stalbooder van Br uit Guuda met een tilbury daar vootby reed Dat voorbyryden gintc zoo baaètig dat de rijtuigen met dn wi len elkander riiakteo waardoor de wagen van P zoodanig beschadigd werd dat hij de reis niet rerder dan Haastrecht kon voortzetten De Itindbonwer B trok zich dudeiyic de zauk aan i ing uHar buis baalde een zyner wagens en met behulp van eenige menactilierende mannen werden al de pakjes voor Schoonboren overgeladen en kon P zyn tocht voortzetten Do beschadigde wagen z l de smid Verwey herstellen ten kost van den stalhouder van Br Maandag namiddag bad te Krimpen a d IJsel plaata de aangekondigde hardrydery op schaatsen voor behoeftige personen uit di gemeente In het reglement vof r den wedstryd was bwpaald dat voor ouden en gebr kkigBn en voor weduwen andure personen mochten mededingen waarvoor de beste ryders zich hadden aangemeld Er wareo acht hoofd irijzeD uitgehofd waarvan de winners na onderling goedvinden nog reden om drie pryzen die bestonden uit een prys van 2U0 een Iste premie van 100 en een 2de premie van 50 signren wat door de commissie onderling zal worden bekostigd Om deze pryzen vooral werd hevig gekampt om prys of premie is zelf 4 maal gereden en spon wol Dn winter was met hevige strengheid ingevallen Handel en nijverheid kwijnden door Verontrustende oorlogageruohten zoodat de nood der arme klassen van dag tot dag grouter werd Aan den avond van den eerstin Kerstdag stond te Berlijn onder de Linden niet ver van Kranzlers hoek een halfwassen meisje Zy droeg een mandje aan den nrm welks inhoud bestaande uit lucifers zij den voorbij gangers ta koop aanbood Het meisje was slechts dun gekleed en beefde over geheel haar lichaam van koude Van lyd tot tijd liepen beele tranen over de hleekn blauwgevroren wangen en met stijve kromme vingera hield zij telkens eer aan ieder die haar voorbijgiug hare lucifers voor maar niemand kocht frOeh lieve Heer zuchtte halfluid het meisje ffwnt zal ik nu beginnen nog geen Qroachen ontraagen en hot ia reeds aohi uur wat moeten we tooh beginnen geen brood geen vuur geau licht en myne arme moeder ziek Eindelijk had een oude heer eou doosje lucifers gekocht en haar daarvoor een vyfgrosobatuk gegeven Met betraande oogen viel zij voor dan beer neder en kuste zyne band toen ze hoorde dat al dit geld voor baar was Heb dank duizendmaal dank goede beer gij hebt mijne moedor ran den dood gered stamelde zij Toon sprQ ig zij op on eer nog de oude heer die door dit tooneel innerlijk benogco waa tyd had iets te aeggen of te vragen was het meisje al verdwenen Met vlngge schreden doorliep zij de straten vau hot binaenste gedeelte der stad tot roor de Preni De uitslag van dezen wedstryd die met geuoegen en spanninf werd gevolgd was Iste prya C I A Verkerk rice president der commissie 2de prys Engel Geneugiyk en 3de prijs Huig Verstoep Dz Alles liep in de beate orde af In de vergadering der afdeeling Stolwök van den Ned Protestantenbond te Stolwyk trad Dinsdagavond als spreker op Ds Proost pred te Koog s d Zaan Vóór de pauze behandelde spreker op boeiende wyze het boek Rutbc waaraan hg tat van menschkundige beschouwingen rastknoopte Na de pauze volgde de voordracht van Haver ichmidts 0p een Donderdagaroiidc Zoowel voor lezing als voor bydrage mocht Ds Proost by monde van den voorzitter Ür L A V Langeraad den harteiyken dank zyner talryke hoorders in outvaugt nemen Het aantal leerlingen der Ie openbare school te Stolwyl bedroeg op l Jan 245 n l 133 maun en 112 vrouw waaronder 5 uit de gemeente Haastrecht Boven den leeftijd vi D 12 jaren waren 23 jongens en 8 meifjes Het aantal kosteloos scboolg leerlingen bedroeg 51 jongens en 41 meiajes Door twee veldwachters werd Woensdagavond half 9 een man uit IJsselmoudsrao het Benrsatation te Rotterdam naar de Kaasmarkt verroerd Den misdadiger wiens geheele kleeding uit een broek een boezeroen en een pet bestond badden de politie beambten een stevig touw enige malen om het b venlyf gewonden en de armto op den rug vastgebonden Het einde van het touw hielden de bewakers vast De misdaad waaraan die man zioh had schuldig gemaakt was dat hy hoogat waarHchynlijk een halve idioot te IJsaelmonde door bard loopen de aandacht der twee veldwachters op zich bad gevestigd Aan het bureau rnn politie werd hy onraiddeliyk van zyne boeien bevryd eu behoorlyker behandeld Eergisteren hebben de Directenr generaal en de hoofdingenieur werktuigkaudige der Staatsspoorwegen eene proef genomen met een A B rytuig hetwelk van een geheel nieuw systeem van verwarming ia voorzien Naar wy vernemen beantwoordde de oitilag geheel aan de gestelde rerwachtingen lauer poort In eeu van de laatste buizen der S straat ging zy binnen verder over de binnonplaats naar hot achterhuia waar ïij anel de vijf donkere trappen opklom Een oogenblik luisterde zij voor een dor deuren maar klopte dan zacht aan Wie ie daar P vroeg eene zwakke stem van binnen Doe open moeder ik ban t uwe Marie Even daarop werd een grendel versoboven ea kon het kind binnengaan Daar er geen lioht brandde was het hier pikdonker Nadat de binnenkomende Ie deur weder gesloten had vroeg zy Waar zyt gij moeder Ik bob vijf Groschrn gükregen wat moet ik daarvoor koopen Enkele on verstaan baro woorden uit een hoek van het vertrek klonken als eenig antwoord Mijn öod lieve mooder jammerde het meisje al roodtastend naar de plaats waar baar moedor lag wees toch bedaard sHes zal weer beter worden ik bezit vijf Groschcn daarvoor kunnen we lioht kolen en ook brood koopen het zal wel weer goed komen Een akelig aohor gelach klonk door het bjjoa ledige vertrek Beter worden I ha ha ha bal Het ia al beter kind Ziet ge dan niet dien keratboom branden P he he he Zie hoe mooi hij brandt ffMoeder moeder wat zegt gij P Weet ge niet dat ik bij u benP De lange pauze die nu rolgde werd e ndelyk verbroken door een dof gesteun en eene matte stem zeide Water 1 geef my water 1 fTordt vervolgd