Goudsche Courant, maandag 21 januari 1895

Directe SpoorwegverblDdlog met GUIDA WlDlerdleost 1894 95 AangevaogeD 1 October THd vao Greeofflch GOKDa ROTTBRDAM vu 18 08 11 18 18 61 1 14 S 6 11 8 1 06 1 1 11 18 11 88 1 11 1 44 4 10 IIOTTÏRDA M G O B D A 9 46 9 1 10 17 11 60 11 10 10 87 10 84 10 41 10 47 7 80 8 48 9 i 10 11 01 7 SB 7 47 1 48 3 10 4 08 4 40 DEN HAAG GOUDA iHtge 48 7 10 7 43 8 30 9 18 9 4 10 1111 3811 15 1 88 2 15 1 4 8 48 4 1 4 41 6 17 7 i 0 l MVoorb 6 4 10 18 1 44 4 48 7 06 fN dL d 6 1 4 7 11 rZ Zegw 08 I 10 80 1 68 6 7 10 9 HBl Kr 8 14 10 8 1 04 7 1 Z M 19 10 41 1 09 09 7 81 10 Gnuda 807 08 18 810 1 10 6111 0811 462 SO 1 46 8 16 4 13 4 43 6 10 47 7 41 8 8 10 10 C T 11 c H T G O O D A Utimbt 1 38 7 0 9 6811 84 11 01 11 50 3 10 3 10 3 614 43 6 10 6 S 8 09 8 0 10 84 Woerden 8 68 8 11 10 16 11 60 12 86 8 414 1 6 47 l lU MlÓ ll üudew ter 7 07 8 1 10 14 4 14 9 1 Gouda 7 20 8 32 9 S4 10 87 12 08 1 21 8 50 4 37 10 7 08 8 41 9 81 11 07 AHSTIIOAHBODDA 6 11 7 46 10 14 1 Asaterdab Wp O 8 1 9 6 ll K 11 8 1 1 4 11 4 86 7 10 10 00 6 8 41 U ll Oauda j0 9 04 10 44 7 46 8 07 8 18 eOCDl DEN HlAO 11 11 1S 81 11 64 1 27 8 6 4 46 E 27 8 89 9 87 11 05 11 18 9 49 9 58 10 10 9 10 1511 88 11 48 5 83 5 67 7 46 8 38 10 14 5 37 7 69 10 27 5 45 6 17 8 07 8 65 10 86 6 116 8 8 28 9 1110 8 1 0 1 11 1 17 1 8 1 81 11 41 11 61 1 86 1 67 4 S6 6 16 6 6 OOI DAUTKECHT 10 06 10 19 10 66 11 4 1 88 1 518 18 4 47 11 09 1 87 10 10 11 17 1 45 3 07 10 61 11 46 1 10 8 08 3 88 G O D U A A USTERDAM lO Oe 10 1 11 11 1 1 U 11 19 l g 40 Ben gMoliohap dat onlangs een zeer geTaarlgken tocht Op den berg Tödi in het Glarai gebergte deed bestond uit dea heer Henneqain een Nederlaader die stodeot is Un het Polytechnicam te Zürich en zyu tndierriend Jacot met broeder en zuster De heer Henaequio bekend als eea kloek en moedig bergbeklimmer was at zeven maal op den Tödi geweest en ook de drie andere tochtgenooten waren flinke jongelieden Zy gingen i Zaterdags 29 Deo op weg warm gekleed goed iiitgerast voor den tocht en met froviand voor 6 of 7 dagen Het was toen helder weer en de tochtgenooten kwamen binnen betrekkelgk korten tgd in de eerste Sandalp hut wanr zg bleven rusten sZondagsmorgens was het donker en mistig en het begOD te sneeuwen Het ware nu voorzichtig geweest ten spoedigste terug te keeren nnar bet dal Maar men zette vooral op aandringep van Henneqoin den tocht voort De mist werd erger het begon zwaarder te sneeuwen en bet woei hard Zy liepen in den blinde voort voortdurend in gevaar onder een Inwine bedolven te worden of in een afgrond te rallen maar eiodelyk tegen 10 uur s avonds kwamen zg in de FridoUns hutc waar zg een scbnilplaata vonden Daar bletren zg de volgende dagen terwgl bniten de sneeuwstorm gierde Zy vierden het Oude en Nieuwejaar en kortten er zich den tgd met kaartspelen Dinsdagsmiddag planten de studenten een vUg een dekeu aan een stok op de hnt In bet dal waar men de berg bek limmerH reeds verloren achtte zag men die vlag als teeken dat zg nog teefden Woensdagsmiddags werd bet weder wat beter en nn aanraardden zg d n terugtocht door de dikke aneenw waar zy soms tot het middel toe in zakten gelukkig was de onderste laag hard bevroren anders was er geen doorkomen aan geweest Zoo kwamen zg na een moeitevoUea tocht weder in de Sandalp hnt waar zy uitrustten en Donderdags kwamen zij te Linlhal oan waar men bezig was met bet uitrusten van een expeditie om hen te belpen Volgens da Glaros Nactirichteu aan welk blad wg d bovengenoemde bgzonderheden ontleenden waa men daar algemeen verontwaardigd over bet dotle waagstuk Kloeke Alpenbeklimmers zegt het blad konden niet nalaten Hennequin deswege te laken Iedere bergbeklimmer moest toch eindelyk bedenken dat waar de natuurkrachten den mensch te sterk worden terogkeeren geen schande maar een heilige plicht ia t Oe Lombok literatuur in de Indische bladen raakt uitgeput dat blgkt duidelgk uit de couranten die de Nederlandscbe m il ons bracht Slechts enkele berichten en bgoa geen particuliere correspondenties van bet oorlogsterretn I In de IiOc c neemtGoesti de voortreffelgke beriohtgever afscheid van zyne lazers meteen korte nabetrechtiog Daaraan is het volgende ontleend L Er worde onmiddelgk gestreefd naar aanrakingen met de Batiërs Deze kunnen verkregea worden door vertrouwde SisAnks die niettegenstaande den opstand in Midden en Oost LomfaQ nog in grooten getale op de Westkust j de Batiërs vermengd zyu ook dooroot olkomen toegedane Baliers van Bali lIT cfoor vermaagachapping en aanhuwelgking met Lomboksche Hindoe s in ieder opzicht de aangewezen personen zgn om ons in deze zaak van dienst te zyu Al is bet ook moeilgk op de hoogte to blyven van hetgeen er onder onze nieuwe onderhoorigen omgaat dit moet tot eiken prijs verkregen worden en de eerste staatszorg blgveu Een tweeden steen des aanstoots beeft men te rermgden door te zorgen dat de verhouding tusachen Batiërs en Sassak s zoodanig wordt dat zg met en naast elkander kunnen wouen zonder elkander lastig te vallen 8 40 8 47 8 S4 9 01 10 e os 1S 6 11 e si 7 S6 7 SS 7 S 7 7 B6 1 10 5 11 8 9 i SS Stiida ICoordnoht Nieawsrkerk Otfüt Botterdim Kotterdul Otpdle Viesirnlcnk Mootdrwht aoid Gobdi 7 SO l6i 09 Z T H 7 49 8 47 BI K1 7 47 Z Z BW 7 68 68 N dL d 8 0t Toorb 8 07 08 H t t li t ll 9 9 10 87 M 49 11 01 11 11 07 11 17 OoDdi 6 86 6 40 7 66 8 09 8 S Ondew 6 60 6 64 i Woerdeii 6 1 7 08 8 11 UtrnM 18 7 18 8 88 8 41 9 40 7 6f 8 11 9 1 0 iid Ajutirda Wp Natuurlgk kan van voorrang van Batiërs boven Sassaks nooit meer quaestie zgn en moeten allen voor het Ned Indisch gouvernement gelijk zgn Maar aan den anderen kant moet dit laatste bepaaldelgk waken dat den Batiërs door hunne medebewooera geen overlast worde aangedaan bu dat oude veeten geen aanleiding tot moord of vechtpartyen worden Men ontwapent de eersten of laat ik üever zeggen men tracht dit te doen en ten rechte maar dan brengt de billgkbeid mede dat men ook aan de Sassaka hunne geweren afneemt Worden de muren bg de Batiërs omgeworpen zeer zeker een wijze maatregel dan mag men ze by de tegenpartg niet laten stian kortom men moet den Mobamedanen even gned als den Hindoo s de gelegenheid ontnemen elkander kwaad te doen De Minister van Binneolandsche Zaken beeft getgk wy dezer dagen meedeelden aan Gedeputeerden van alle provinciën een aanschryring verzonden met het advies om by plaatsing van armlastige krank innigen in een of ander gesticht waarborgen te eiscben tegen onnoodige dwangmiddelen op den Igve c Aanleiding tot bet zenden van die missive beeft de Minister genomen uit de meedeeting van de Inspecteurs dat nog attgd in verschillende krankzinnigengestichten dikwerf zelfs eigenmachtig door de verplegers patiënten aan handan en voeten gebonden en somwglen bovendien aau bnu kribben vastgesnoerd worden f Tegen dit optreden nu van den Minister en de inspecteurs brengt Dr v d Chija 1ste geneesheer aau bet krankzinnigengOi ticht te Zutpheo een ernstige bedenking in Pubticiteit zegt hg in de N R Ct t is uitstekend eu stellig een krachtig zoo niet het krachtigste middel om verkeerdhedeu op te beffen Maar dan worde ook publicitei in haar volkomen otuvaog toegnpast m a w men noeme alsdan ook bij name die gestichten waar nog dergelyke dwangmiddelau door ondergeschikten worden toegepast Nu is het een verdachtmaken van allen en het gaat niet aan allen te doen boeten voor enkele onverbeterlyken De wyze van handelen thans gevolgd maakt op mg den indrek dat öf de macht van heeren ins acteurs luttel eu onbeteekeuend is en dringend uitbreiding vordert öf dat hun invloed ter verbetering op minder doelmatige wgze is toegepast Worden toch in sommige gestichten dergelyke ongepaste handelingen in practgk gebracht dan zou ik meenen dat bg bet voortduren daarvan na voldoende waarschuwing en aanzegging de tyd daar is om er den strafrechter mede in kennis te stellen en zi onder de qualiflcatie van mishandelingen te brengen Nu echter wordt tanga een omweg voorgesteld Om de gestichten te treffen niet zoozeer direct ten bate der Igders maar secundair door ze financieel af te breken ze ïn hunne inkomsten te treffen door het aangaan van eveotueele contracten of de vernieuwing van de afhanketyk te maken van beloften Maar bet meest bejammer ik deze circulaire omdat ze uit handen van de hoogste autoriteit op ons gebied komende het publiek natuurlgk de stellige zekerheid geeft dat het in gesticht A B of C al zeer treurig met de üumaniteit gesteld moet wezen en de andere vermoedelyk net niet veel beter zullen zyn Men seint uit Den Haafi Thans is op initiatiet der Vereeniging voor handel en nyverbeid een gemengde commissie voor bet Scbeveningsch baveubelaog geconstitueerd verdeeld in een technische een financiewle en een oeconomische sectie Drie technici zullen baar toegevoegd worden uit de vereeniging van burgerlgke ingenieurs en het instituut van ingenieurs 10 65 11 01 U Ot 1 H 11 1 16 10 08 10 11 6 69 7 13 11 16 6 11 6 31 S 6 41 7 48 4 7 08 6 10 06 S 0 6 19 4 47 1 46 Men zat trachten een weinig kostbaar plan voor bavanbouw in verband met kustdefeusie te ontwerpen eu eeu con cessie aan vraag te rerkrggen Aan Regeeriog Gedeputeerde Stalen van Zuidhollaod en het Gerbeentebestuur van den Haag stal officieel vaik d aamenstelling der commissie kennis wordsn gegeven onder inroeping van den steun dezer autoriteiten Aan het Nieuwst wkrdt geseind datlaitenant v d Plank aan dysenterie overleden is Oe Ie tpit der art A v d Plank behoordetot het detachement vkn kapitein Lindgreeneu was dus eenigen tijd in gevangenschap bgde Batineezen zooals zgn lotgenoot dr Ujlaki op zoo aangrgpende wgze heeft beschreven I Mf n herinnert zich hoe de drie officieren nadat zy ongewapend te Ampenau waren teruggekeerd oumiddeUgk naar Soerabaja werden geëvacueerd om te herstellen van de doorgestane ellende Dokter Ujlaki keerde reeds eenige maanden geleden met verlof naar zgn vaderland Hongarge terug kapileiu Lindgreen kreeg intosachen weder een nieuw commando luitenant Van der Plank echter schijnt voortdurend ongesteld te zgn gebleven Men meldt uit Zwartsluis De beide vermiste bankbiljetten van Omtrent den moordaanslag op Tesael deelt mr Herman J Keizer in het D v N mede Ik kan noch mag thans mededeelen hetgeen vroeger tusscben dr W en myu cliënte schijnt te zgn vootgevallen Het was naar mgne meening in bet belang van beide partyen en besohouwde ik deze zaak van zulk een ernstigen ikard dat ik vermeende bet dringend vnrtangen vau mijne cliënte om in tegenwoordigheid barer moeder een conferentie op Tessel te boaden niet te mogen weigeren Men veronderstelde eo ik moet beamen niet zondpr grond dat dr W niet te Amsterdam zoude komen Terwgl ik met ZËd stond te spreken viel plotseling een schot en snorde my rakelings een kogel voorby Ik stond versteend Een tweede schot deed mg mgn bewustzyu terugkrggen en bemerkte ik toen dat dr W uit te kamer gevlucht achtervolgd werd door mg cliënte die door een glazen tochtdeur in de gang voor de tweede maal bad geschoten en dezelve opende In een oogwenk vtoog ik uit de kamer op baar toe en ontrukte baar de revolver die daardoor voor de derde maal afging De dames liepen het buis uit en ik mocht mg verheugen dat oflt een door mg en dr W ingesteld onderzoek bleek dat ZEd door bet perste schot slechts zeer licht gewond werd Beide vrouwen werden gearresteerd doch alleen zy die geschoten had in arrest gehouden Dr W en ik begaven ons uit eigen vrge beweging den votgeuden ochtend naar den officier van justitie te Alkmaar waar wij beiden als getuigen werden geboord 4 0 4 7 04 11 6 80 146 1 66 1 01 8 0 1 16 66 8 03 10 17 1 41 1 80 11 40 11 08 Uit de pas verschenen Britsche statistieke opgaven over bet jaar 1894 schiint men te mogen afleiden dat de zuivelindustrie ten onzent bezig is zich in Engeland wederom vasten voet te verorcren Zoowel de invoeren van boter als vau kaas zyu aanmerl4 yk toegenomen De invoer van margarine vermindert echter De invoer van boter ait Duitsohland on Frankryk is gestadig verminderende en schoon i die uit Denerarken nog blgft vooruitgaan 1 schync het volstrekt niet onmogelyk dat wg een volgend jaar op meer getijken voet met dat tand op de Britsohe markten zullen optreden Dat zou dan ten minste weer é6a ticbtpnntje zyn De Amstardamscbe bakkersgezel Ten Boekhorst bezocht de vorige week Antwerpen Gent en Brussel om daar de inrichting der coöperatieve iustellia en na te gaan Men beeft thans de volgende plannen Men wil door samenwerking met verschillende vakvereeuigingen in Amsterdam komen tot de opriehting van een coöperatieve inrichting op denzelfden voet als die in België bestaat een inrichting nt waar de werkman niet alleen zgn brood maar al zyna levensbehoeften voedsel kleeding enz bekomen kan De daarvoor noodige terreinen meent men gevonden te hebben in de Jan Steenstraat en ia den omtrek van de Muiderpoort Gelokt bet aan het comité een 2e hypotheek te stuiten dan worden beide terreinen in gebruik genomen zoo niet dan begint men roorloopig met één terrein Tentoonstelling Berlage Op bet Museum van Kunstnyverheid te Haarlem wordt op het ongenblik eene tentoonstelling gebonden ran de werken van den Architekt H P Berlage Nz Ofschoon de beer Berlage op het gebied der architectuur in ons land eene byzondere plaats inneemt hebben de bier tentoongestelde teekenittgen in verband met de plaats waar de tentoonstelling gebonden wordt in hoofdzaak betrekking op het kunstambacht en zgn vooral voor dea praktische gevormden werkman ze r merkwaardig omdat ze allen voor da praktijk hebben gediend De betimmering menbelen en verdere details voor de proeflokalen van Lucai Bols voor Arti en Amicitia en vele andere gebouwen zijn voor den timmerman en meubelmaker voor den kunstsmid in één woord voor allen wïer halp by bet dasrstellen van een gebouw wordt ingeroepen zeer merkwaardig omdat men dergelijke teekeningeu hoogst zelden te zien krijgt Dat de artistieke bekwaamheid van den ontwerper gepaard met de zeer ontwiktceide waardigheid vau zgn teekensohrift hier byzonder in het licht treden bewgzen de verrassende oplossingen die de ontwerper vaak by de meest eenvoudige onderwerpen weet te verkrijgen De tentonnstelling zat Zondag 20 Januari a e geopend zgn des morgens ten 10 nor In de te Groningen gebonden vergadering van de coöperatieve Land bon wvereeniging werd de vooruitgang dezer corporatie geconstateerd In de 7 weken die de vereeniging bestaat U ruim 4000 H L graan aangeboden en voor bet meerendeel verkocht tegen pryzen zeer tot genoegen van de landbouwers Op de vraag van den Voorzitter den heerD R Mansbolt van Wesipoldef bevestigdende landbouwers dit Onderscheidene leden zynvooruemeo 4 Gtevalliergerst te verbouwen daarbet der Yereeuiging gebleken i i dat door debrouwers in België voor deze gerst vry wat booger prgzen besteed worden dan voor ewintergerst L W 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 0 11 U 11 10 11 10 i It 9 01 4 46 4 6 01 09 6 1 8 61 4 10 7 0f T n 7 11 7 IT 41 f 9 10 f i M lO Ot 1 BJ de gravingen gedaan by de herstelling der door den storm aangebrachte schade aan de doinen te Zontslande zgn en 30tal onde munten gevonden grootondeels koperen en enkele zilveren De munten dragen de op schriften Keizer Vespanianus en Keizer Julianus Oe verzameling is oj ezonden aan bet Koninklijk Penningkabinet te s Gravenhage Door den brigade commaDdant der marechausHeg ta Gennep ia de gesignaleerde dader van da aanranding en Terwooding van vrouw B te Velden aangebonden en naar Tenloo OTergebraeht Toen nn de 17 jarige Joseph Eiber oit Afferden gisterenmiddag bij de verwonde gebracht werd herkende deze hem dadeiyk als den dader waarop iM ook eene bekentenis Tolgde Heden wordt hj tor beschikking derjostilie gestold De Amsterdimtehe rechtbank eroordeelde gister Klaas van Donselaar wien ten laste was gelegd dat by tgdens de werkstaking aan da kaarsenfabriek werklieden had mishandeld die den arbeid niet wilden laten varen tot eene gvraogeoisstraf van 6 maanden Door het O M was 8 maanden geëischt De borgemeester van Weersels ia eergiaternacht gearresteerd en naar Almeloo overge bracht H wordt verdacht van valschheid in geschrifte Uit de gevangenis te Boermand z n de gebroeders A en W V nit Weert die op 1 Jannari te Ell HnnaeL den landbouwer H v G zwaar verwond tonden hebben voorloopig ontslagen De verwonde is aan de beterhand Ta Deventer heeft de politie de hand gelegd op 4 jeugdige knapen die er hon werk van maakten van onderscheidene hoizen de zinken afvoerbuizen te stelen die zjj bij uitdragers verkochten Bg een uitdrager werj een partgtje in beslag genomen Bulteniaodscb Uverzicbt Behalve door de aocialistischr pers wordt het Fransche Congres algemeen geluk gewenscht met lyn kenxe President Paure ontving aan het gebouw vau het ministerie van marine eeu groot aantal politieke persoonlykbeden De betr Casimir Perier is Donderdagavond om tien uur zyu opvolger geluk gaan wenscben De nieawe president zal aanstaanden Maandag het Slysée betrekken Baron Mohrenheim de Bussische gezant was een der eersten die den nieuwen president kwam feliciteeren president Faure heeft Bourgeois de opdracht gegeven een kabinet samen te stelten pourgeois beeft bedenktyd gevraagd tot hedenaTond om zyu vrienden te raadplegen Men hoopt thans dat de president door alle republikeinen geëerd zal worden als een onpartydig man die de verschillende partyen aan de regeering roept naarmate de raak afwisselende meerderheid dit noodig maakt Felix Faure behoort niet tot ben die als partyman in den slechten zin van het woord bekend zyn Gedurende zyu administratieve en diplomaeieke loopbaan heeft hy rich steeds gekenmerkt door zyu groote werkkracht en zgn onvermoeiden yver Het feit dut hy herbaaldelyk rapporteur was der begrootingsoommisaie toont dat voldoende aan het zyu slechts de vverkers en weters die voor zulk een taak worden aangewezen nooit de politieke kabaatmakers en schreeuwers De gebeele levensgeschiedenis van Felii Fanre is daar om dit te bewyzen Van werkman opgeklommen tot hoofd ran den Franaeben staat is hy in vele betrekkingen werkzaam geweest en steeds verbaasde by allen die hem gadesloegen door zyu kennis en zyu werkzaamheid Hy maakto een sp ciate studie van koloniale zaken en vond in verschillende ministeriën gelegenheid zyu ondervinding practisch aan te venden Doch tevens toonde hy zoowel thnis te zyu ïn hetgeen handel en verkeer betreft ata in de wereld der financiën fO in die van het zoewezen In het kabinetDopny bekleedde hy bet ambt van minister ran marine wat te moeilyker was ua hetgeen in de laatste jaren over den to tand der marine is geschreven Bekend is het dat hy by den dood van Burdeau werd aangezocht zich oandidaat te stelleo voor het preddium der Kamer doofa dat hy toegaf aan het verlangen ran Dupny in het Kabinet te blyren ten einde de regeering niet te rerzwakken De keuze ran dezen man tot president belooft veel voor Frankryk aau het Fransche Tolk en aan de Fransche Kamer vooral is het thans den nieuwen president het bestnur niet onmogalyk te maken De hertog van Orleans meende de gelegenheid om in troebel water te visschen niet te mogen laten voorbygaan Hy was van Londen naar Dover vertrokken naar hy aan een oorreipondent van Central News c mededeelde om dichter by zyu geliefd Frankryk te zyn ten einde spoedig en nauwkeurig met de gebeurtenissen daar te lande bekend te worden en zoo noodig maatr elen te nemen H wilde de rerbanningewet die hem uit Frankrp verWflderd houdt niet overtreden doch hoopte n Dov6r de gelegenheid te vinden aan zyn partygenooten bevelen te kannen geven als de omstandigheden dit noodig maakten Zyn geheele optreden beeft zich bepaald tot een scbrgven aan den heer Buffet den Orleanistischen senator waarin by zegt bereid te wezen zyn baste krachten zyn leven en zijn bloed te wydan aan zyn vaderland indien dit bem roept JËu aan hot slot spreekt by de hoop nit dat de dag vau morgen die bemin staat zat stellen ti werken voor de grootheid van Frankryk niet verre meer zal lyn Na dit onaobnldig manifest keerde Philippe van Orleans naar Londen terug Zulk een onervaren jongman ia niet de persoon aan wien men de regeering over Frankryk op dit oogenblik gaarne evertrouwd zou zien Volgens de iftépublique Franfaise bet orgaan van Méline is de verkiezing ran Félii Faure een schitterende overwinning van het vrybandeNteJael hetwelk nu de meester ran bet presidentschap der Republiek van dat dw Kamer en van dat in den Senaat zoodat volgens genoemd blad aan een terugkeer tot den tyd der handelsverdragen niet kan worden get wy feta In deu Duitscbeu Byksdag beeft de tweeda lezing plaats gehad van het roorstet der Centrum party tot intrekking der Jezuïeten wet De debatten wareu mbar kort en veel minder belangryk dan Woensdag toen de eerste leifiog aan de orde was Een en ander zy daarvan nog aangestipt Graaf Hompescb betuigde zyn leedwezen dat de Bondsraad geen gevolg had gegeven nan hit vroeger besmit van den Ryksdag tot dgeheele intrekking dier w Het Centrum zeide hij zat zyu voorstel zoolang herhalen ata noodig zal zijn want bedoelde wet is eene beleediging van het godsdienstig bewustzyu en van de grondwettige rechten De regeering roept op tot den strijd voor godsdienst zede i3n orde en het Centrum is steeds in alle Ouitsche lauden in dien geest werkzaam geweest maar de nitzonderingswet tegen de orde der Jezuïten is daarmede in stryd De sociaal democraat Liobknecbt verklaarde zich tegen elke uitzonderingswet en zyne partij zou daarom ook vóór het roorstel stemmen ondanks de wetenschap dat hetCentrum de aanneming daarvan beschouwt als deu prys voor haar steun aan bet Umstarz ontwerp Hiertegen in ging de stellige verklaring van Dr Lieber den leider van het Centrum dat üyn party niet haar steun aan bet omwentelings ontwerp afhankelyi heeft gemaakt vau de aanneming ran dit voorstel Zy verl ngt de toelating der Jezuïeten in bet belang van lecht en gerechtigheid en verbindt zich tot uieta daarmee Gisteren spraken nog Lieber een kort woord en Friedberg van de nat liberalen en toen werd het voorstel aangenomen Voor stemden het Cttntrum de socialisten de Polen en eeu deel der radicalen Men krygt dus weder hetzelfde tooneet als verleden jaar toen graaf Oaprivi voor de vraag stond of by aan een dergelyk besluit vanden Kyksdag ook uit naam der regeering gevolg wilde geven Toen verklaarde Capriri dat in den Bondsraad Pruisen in geen gpval aiodit besluit zyne goedkeuring zoude hpohten nu taat prins Hohenlobe voor het dilemma of hy de gematigde middenpartijen vrij conservatieven en nationaal Iibertilen door de afschaf fing der jezultenwet tegen zich in het harnas wil jagen dan wei het centrum waartegen bij ambtshalve een beetje toeschietelyk moet zgn doen volharden in zyne halve oppositie tegen de regeering Hohenlobe kan hier bljjk geven an zijne diplomatieke talenten Voor het centrum is de jezntetenquaestie allengs een der beste stukken Tan den inventaris geworden en telkens moet het weder dieust doen om in den Kyksdog achter de coulissen te werken Lord Rosebery hield te Cardiff een politieke redevoering De premiei verklaarde dat de regeering hei wetsontwerp tot scheiding van Kerk en Staat in Wales opnieuw zal indienen Ëeu campagne tegi n het Huogerhuis is onvermijdetyk maar het program voor dit zittingjaar zal eeu program vau zaken zyn eu slechts wetsvoorstellen bevatten die gerecdelyk aangenomen zullen wordeu De regeeriog kan niet nu reeds eeu voorstel betreffende bet Qoogerbuia by het Farleiuent indienen want dit zou tot een onmiddellykeontbiuding leiden en de regeering wil vooraf eenige populaire wetsvoorstellen doen aannemen Is het waar dat de verregaande demoralisatie der Gladstonianen voor ben alle hoop buitensluit van nog ooit weder de liberale tradities te kunnen doen voortleven De heer Balfour beweerde het Woeusdog in eene byeenkomst van zyne constituenten te Manchester en hij voegde er by dat zou er eerlang een beroep moet worden gedaan op bet kiezersvolk de party der Unionisten aaneengeklouken door jaren ran eendrachtig worstelen io voorspoed en in tegenspoed beter dan éénige andere vaardig zou blyken tot het by de horens ratten ran de vraagstukken des tyds Want zoo lichtte de spreker deze stelling toe bet ideaal der Gladstonianen was er een van schier louter afbreken terwyl de idealen der Unionisten gericht waren op de belangen van het Imperium op sociale wetgeving en op bet behoud van al die instellingen die nog het sap des levens in zich hebben en dienstig zgn tnt welzyn der gemeenschap Onder sociale wetflfeving nu verstond by de zoodanige welke bet meest reclitatreeks aangekant was en dus het krachtigste antidotum opleverde tegen bet soc alisnie INGEZONDEN Stadgfenooten Wederom verzoekt de commissie roor werkvprechaffiiug een oogenblik uw aandacht voor bet onderstaande Het is nu geen beroep op uwe offervaardigheid maar lonter om u een overzicht te geven ran hetgeen door de commissie in het leven is geroepen De commissie veronderstelt dat allen die hunne bydragen aan haar hebben toevertrouwd ook wel eens willen weten hoe grpot dat bedrag is geworden en boe daarmede gehan etd wordt Welnu daaraan voIdoet zy gftarue Zy kau dan mededeelen dat met onderstaande giften het totale cyfer bedraagt f 1227 38 waaronder een klein bedrag voor reeds verkochte vuurmakera Daarvan is tut dusver uitgeveven aan arbeidsloon voor34 werkloozen en aan grondstoffen en andersira circa f 660 Er blyft dus over ongeveer f 567 De commissie verwacnt dat zy aan producten nog al afleveren voor circa f 250 indien er namelyk periionen gevonden worden die haar van eeu piroote 150 000 vuurmakers wil afhelpen die y nog denkt te lateo vervaardigen en van een uauzienlyke party brandhout hetwelk door den beer L gratis ia afge tatn en door de werkloozen aan blokjds wordt gedaagd Met die f 800 ruim en eenige nog te verwachten bydragen van verpenigingen hoopt zy van ai Maandag a s 37 werkloozen nog bezig te houden tot einde Februari mits alles flink vau tapel loopt De commissie betreurt het echter dat zy 1 iet allen kan aaunemen die zich aanmelden Menig degelijk huisvader moet daarvan ver token blyven omdat de geldmid ul n het □ iet toelaten eu eeu beroep op de beurzen van itadgenooten reeds zoo dikwyis gehoord niet aangfnaam zat klinken Toch mag zy niet verzwygen dat zich nog 54 hoofden vaS ge mnea by baar hebben aangemeld die zy niet kan aannemen Waarvan die gezinnen moeten leven is voor naar een raadsel en met weemoed taat zy die menichen by hnrbaling te woord Zooals gezegd is zullen vau af Maandag 37 werkloozen aan de werkplaats werk vinden welke evenveel vrouwen ol moeders vertegfuvoordiuen en daarby npg in het bezit zyn van ongeveer 90 kinderen beneden de 12 jaar Ats men dun weet dat voor die personen weketyka benoodigd is een som van f 157 boeveel zouden zy dan nog moeten hebben om die 54 huiovaders ook nog 5 weken als werk kloozen te laten werken By vernieuwing noodigt de commissie allen uit die van nabü met de werkverschaffing keooia willen maken Bewyzen van toegang tot de werkplaats worden gnarne reratrekt door den beer C van Tongertoo Korte Groeunndaal Sedert de vorige npjiiaaf is nog ingekomen van A S v d C 12 50 aagitt der collecte an bet bestuur der vereeniging Providentia t 5 afgezondert ran haar bestuurs toetage an N N f 2 50 De Commissie M de Redacteur I Den 12 Jan werd in de TSchoonhovenscba Courante aangekondigd dat op Maandag 14 Jan een hardrijdery op schaatsen te tolwyk zoude plitats h bben ys en weder dienende lot spijt erenwel was het ys en het weer op dat aangegeven tydstip uiet di neude in de lerste plaats was de dooi ingevallen vrg zeld van sneeuw en in de tweede plaats was h t ijs te dun om aan den ei ch te voldoen niettagenstaaudu dit waren van elders menige mededinger opgekomen in de hoop dat het toch OU plaats hebben Misschien had bet ook wel plaats gebad ludiim zooals in de Bcnoonhovensche Cournntc ran d n 16 Jiin vermeld stond nift l edpu nacht eenige ooverluteu df ijsbaan onbruikbaar hadden gemaakt Van ijs en Weder dienende was geen sp ake wel een bewys dat volgens vermelde uitdrukkingen de CommiMsie het in den ziu had de hardrydery op zoo een gevaarlyke ysbaan als boven reeds 13 vermeld te doen pUats hebben Gelukkig dan ook dat die onveriaten zich in den weg hebben gesteld ter voorkoming soms van groote ongelukken en daarom mo en y geen onverlaten genoemd worden Velen mogen btn zelfs dankbaar zyn dat zy de ysbaan onbruikbaar hebb n gemaakt Tevens werd in genoemdeiScboonhovensche Courant van 16 Jan onder bovengemeld niciuwa uit Sto wyk nog vermeld in de 9de tiende en Ilde regel Gelukkig zyn de daders bekend en heeft de Justitie de zaak reeds in handen Gelijkt de inbond niet reet naar een prysraadsel B Burffarltiken Stand GEBOREN 17 Jan Cornelis ouders G Zuidam en M J Gezelle 18 Abraham oodttrs H Burger en A Verboom OVERLEDEN 17 Jan T de Jong boisvr an P de Gruil 64 j A M J de Vries 14 j J van der Heyden 40 j C E P Bantziuger wed W Stolwyb 79 j 18 P van Nestetrodfi 72 j ONDERTROUWD 18 Jan C J van der Kley 29 j en S den Hertog 21 j HaaalTOoht GEBOREN Johannes ouders C de Graaf en i de Graaf Bartba ondera G ran Leeuwen eo C de Graaf Emerentia Catbanna ouders J He remans en M Boert ONDERTROUWD C J M Kroon eo H M H Kikkert Ruime Keuxe in Wollen Handsclioenen en aJt CTIJS2 TSZ A van OS Al E 73 73 Ueurs van Amsterdam lotkosn 100 10 1 18 JANUAUL Vor krB 8 Vi 100 lOli g 8iy l Vil lObl 101 1 760 6 9Vi los 61V 102 A 213 66 io i o 180 1 1061 68 144 n V Vh 105 loiv 108 loov 66 100 HO U6V 11 SS n n 137 lO l 103V 74V 105 S5V 80BV 185 108 110 1C3V 103 ii6y 48 KDiRLANn Gert Ned W 8 8i i dito dito dito 8 dito dito dito S i tloNQ R Obl Goudl 1881 88 4 Italis InsohryTing 1868 81 6 OosTiHa Obl in papier 1868 fi dito in zilver 1868 K PoBTUOAL Oblig met ticket 3 dito dito 9 Hdsland Obl Ooit Se Serie 6 dito GeooDi 1880 4 ditobjjBotb8 1889 4 ditobijHopel8SU 80 4 ditoingoud iesB 18 S 8 dito dito dito 1884 6 SpufJB Psrpet Bohuld 1881 4 ToaKKij Gepr CoQv leen 1890 4 Geo leetiing serie D Geo leenioK serie C iDiDArB IiiP Ueo v obl 1892 6 Mbxioo Obl Buit 8oh 1890 8 Vbnbzübla Obl 4 onbep 1881 Vkstkedam Obligation 1861 8Vi ttoTTBRDAM Steil löeu 1886 S i ffsD N fr Uacdelsv aaud Qdsb Tab My Certificaten DauMaatsohappü dito Arub Hypotbeekb pandbr 4 GulL M der Vorsteol aaud b Gr Uyoollieekb psudbr 4 Ciedertandsohe baak tand Ned UandelmaaUob dito N W Pao Hyp b pandbr I Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 ÜOBTKNE Ooit Uong baakaaad ElüsL Hypotheekbank pandb 4V Ahbrika Ëquit hypotb paodb 50 Vu Maxw L Q Pr Lien cert 6 tiBD HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl T at Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTAUB SpoorwL 1887 69 A Sobl S 66 77 Zttid ltal Spwmy A H obl 8 PoLiN Waraohsu Weanen saDd 4 ausL Gr EusB Spv My aand 6 BattiBche dito aand 108 101 7 Fastowa dito aand 6 Iwaug Dombr dito aaad 5 KvrBic Gb AEoV Sp kap aaad 6 LoBOwo Sewast 8p Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig S ZoidWeBt dito aand 6 dito dito oblig 4 i Vi lo i losl 18V lOSl i 116 49 A uXBiKA Gent Pao Sp Mij obl 6 Chio fc North W pr G v aand dito dito Win St Peter obl Denver k Rio Gr Spm oert v a Illinois Geatral obl in goud 4 Louis V Ie NaahvillaGert v aand Mexico N 8pTr U Lebyp o O Mits Kansas v 4 pot pref aaud N York Ontario i West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp ta goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Gol Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aand Tin G RsUfv k Nav Ie b d o O Amsterd Omnibus Mg aand Rotterd Tramtreg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Bbloib StadAntwerpenl887 2Vi 8uid Brussel 1886 S i HoKO Theiss Regullr Gesellsch 4 OosTiNR Staatsleening I860 i K K OQ t B Cr 1880 8 Spaxjb Stad Madr 8 1S68 Ver NBD BeE Hyp Spobl eert 4 OÜÜDA s aronds Hoog Laag 12 57 9 22 2 Ü8 10 33 3 13 11 38 404 12 29 4 50 1 15 5 34 159 6 21 846 WAÏERÓKrUUEN TE 1895 s morgens Zaterdag 19 Jan Zondag 20 Maandag 21 Dinsdag 22 WoecBilag 23 Donderdag 24 Vrjdag 25 SPKINGTU den Hoog L ag 12 22 8 47 l aS 9 58 2 43 11 08 3 44 12 094 24 12 495 16 1 415 53 2 18 26en