Goudsche Courant, maandag 21 januari 1895

No 0563 Dinsdag SS Januari J895 33ste Jaargang EZUIMGIMGü Betaalt geen 2 i Cent voor een Sigaar zoo giJ deze thann in tel Hepöt van A H 1LLK Lange Tiendeweg O No 25 even goed van qaaliteit kau bekomen voor 2 Ceatd als dat u tot bedeu toe in Gouda altyd voor 2 nt gekocht hebt De Strykstertjes t Modei X mtUrSl Sigaartje mmm mmmi JSfieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 2 Cents Te Gouda bfi A WOLFF MarU A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Overal wordt mee geconcurreerd IJl Waarom tot heden toe met SIGAHENflniet 11 De I üitgïive dezer Gouyant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De pr js jier drie maanden is 1 26 franco per pist ƒ 1 70 AfMnderiij e Nommers V IJ P J C E N T E N ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 reg el è 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte ifcending van Advertentiën tot 1 uur des midd Pateut H Stollen iS i s Du uuIg rriïtlumilriuni iniiiitrltt unSollGi X Der grosêe Brfolg den ilüQrnUïlQ i Patent Stolltm arrungen htt Aniui zu r rlahMetiM werfhlosen Nachahmun en gegibu Uan kaufe daher antar stetë scharfen U Stollen itur von im $ dlraei odar In ioloiien EliênhÊndlunien In dênan amtrPlakat Wit nebmitehtnd tiagehingtlit = S rrmiaiieten uné Zeugnüfti inüa uod fruKo Haiiilelaroerk Gy die Hoe t uit de Blikken Tromfnel N KATER en Co Gedepon trd QltOSiyOBW Elk stokje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrijgbaar bö onze bekende Verkoopen a Q i ÊilT aar Middel InOuenza Hoest Borsl eo MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Uonden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gooden Medaille 1893 Worids Hygienic Exposition Claaxgo Samengesteld oit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag ia geen huisgezin ontbreken MELIANTB E is het beste middel der wereld H van8chaik Co Machinale Fabriek DE BONIGBLOBMt Sumatra straat 267 Dm Haag Verkrügbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Agentuur bü de Firma Weé BOSMAU te Jou la POIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merk s NIOHTC AP Vfft krygbaar bq M PE ETERS Jz N B Ala bewys van echtheid is cachet en kurk stoeda voorzien van den naam der Firma P HOPPE WqI il de btits bwiijviBg togen Jiotit nUl BJuum titk L BOMBpyn n kortom Anker Pain Expeller tagtn nkio vu 1brid unl gf nat k t bntl hmn mu t wsaden tegeo 5 l Anl er Paln Expeller ADVXïRTENTieN TerkeadJuM W t Bwet du atieds in lfld r Imisgezüi Htiden overleed na een Kortstondig UiJuu niön gelielde Echtgenoot P vis NESTELROÜE in den ouderdom van 72 jaar Wed 1 W VAN NESTELRODE dnwoidMg hoodwi Prü N Ml Tt OMt 1 flM dl tuoh f wuuadMl ia 4e meMte Xyotkekco en bij T Ad meUt k Oo Ie fMttjiam VAH GrELKN Gouda den 18 Januari 1895 OiCIETEIT et HANDSIGAA s LOUIS É SSCHOP Mki Voor de vele bewyzen van belangstelling ondervonden tjjdens de ziekte en na het overladen van onze geliefde Moeder betuigen wij onzen hartelgken dank De Kinderen DE MOOR GëVKAAGD Tweeljekwamo KnecMs werkzaam geweest z Dde ip een STOOMWASSCHERIJ en zelhtandig kunnende werken Kost en inwoning loon naar bekwaamheid W gJ HUHil U STOOMWASSCHBRIJt Zeiat Ij On ierliiigemn lwaarbor lllaalscna i NEillLAJNDIA EUWA DK Heden overleed onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader P tan NESTELRODE in den ouderdom van 72 jaar Uit aller naam P J V4N NESTELRODE Pz Gouda den 18 Januari 1895 HliPPÜ sluit in pndeflinge tejjèn Uste billjjk premjën igen dip Huizen Roe i Do Maat waarborg jVerzeke ende GoJdei en enz Tarieven Vjersl gèu en Inlichtingfii bg den gent A Jt LA ÈBMB Kari eraelkalopt S 14 Gouda 1 WESTLANDSCHE f HYPOTHEEKBAUK gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op É Hypotheek et verkoopt 3Vj Pandbrieveh TBD 1000 ƒ 500 100 en 50 Inlicljtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn £ Co i hH f OpenUre Vétkooping te G10UI A ien overstaan van den Not ria G C fORTllIJN DMOGLBEVER op DINSDAG 22 JANUMII 189 1 des morgens te 9 uren aan het Hnis WjjkC No 87 aan de Gouwe van eenen goed onderhouden J HOOFT GRAAFLAND J A TisERPERSROIJAARDS INBOEDEL De Directie I benevens Metselaaisgereedschappen OPENBARE VERKOOPIMG ten overstaan van den Notaris Q C FORTÜUN DHOOCILEEVEH op MAANDAG 21 JANUARI 1895 des morgens te elf ure in het KofGehuis VrbdkBbstc van den Beer Harduzeb aan de Marktte Qouda van l No 1 Een ruim ingericht Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien E CASSUTO TANDARTS MAKRT 154 GOUOA aan de SpieringWijk F No 40 groot 2 Te aanvaarden 1 Februari SCHUUR en grooten TUIN straat te Gouda aren 5 centiaren 1895 No 2 3 en i Drie HUIZEN en ERVEN achter perceel No 1 in de Kees Faesens Rolwagensteeg Wflk F No 37 38 en 3 $ Al len bj de week verhuurd elk voor 1 No 5 Een HL IS en EKF aan den Groenenweg te Gouda Wyk L o 147 Verhuurd bfl de week voor 2 En No 6 Een ruim ingericht van vele gemakken voorzien te consulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVSSTTANDBS GBBIXTEH enz VRIJDAGS van 10 tot 12 uur kosteluone behandeling Alle OPERATIËN pijnloos m ümAWrNKEL O K K Nir KI UKI Sh OMM K T RU ar I Ciii Mi s H wAssr iKw i met afzonderlijke BOVENWONING ERF en GROND in den Langen Groenendaol Wyk I No 61 eu 61a waarin thans eene Spekülagerlj wordt uitgeoefend Verhuurd bg de week beneden voor 3 50 en bovek voor 1 50 De perceelen zgn de 3 lafste werkdagen TÓór den dag der veiling van 10 tot 8 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Na afzouderlgke veiling en afslag woedende perceelen No 1 tot 4 gecombineerd Nadere inlichtingen geeftvoornoemde Notaris FOBTÜUN DROOGLEEVER te Gou Goud Suelpersdruk van A Bmskmas fc Zoos Infjfi i U vo M pe pOnd Kqflie beiteedti 4 Lmt U Vji pond te staak op f 0 40 1 Vi ÈwMalêkoffifkost K Ü YitezammM h bij brf ihéaf M jkoMebespaart Uaiisnerpond 25 Opeinbare Vrijwillige V kooping De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voornemens op ZATERDAG 2 FEBRUARI 1895 des morgens ten 11 ure m het Voormalig Bechthuls te Ammeratot in het openbaar te verkoopen HUIS IIEI En7E no 94f met eene party BOVWUND daarachter boven Broekateegt onder Berg ambacht Copac fin Rois X fliO d Lit r D coaiTAc nir bois ▼ au da SoolétA Anonyme I wordt gclflvard In Tsraagal de bomuids Seasohen vui 6 Liter Inhoud Tooriien Tan het atteat rut Dr F T yXN HAMBIi ROOS Pioefflaacli f 1 30 UlMiiitamd TwkrUgbKu bij P4H J V WA KL M J MELKëRT OoBthaven In twee perceelen en gecombineerd Te aanvaarden het Boawland by de toew zing het overige 1 Mei 1895 firma Wed B 14 Gouda Visitekaarten ONDEETEOUWEAAItTEN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken Courant Drukkery van A BRINKMAN ZN J i BINNENLAND ODÜA 21 Januari 1895 Weder heeft ijbze gemeente een gevoelie vei4ie8 geleden door het overlijden Tftn dea oudslieiA vrethouder den heer H W a Kohiiig Zaterdagavond ontsliep liy na lang uri bijden Schoon wij dus in de laatete dunli op dezen afloop waren voorbereid de inlruk is tooh pijnlijk daar dit sterfgeval zoo spoedig volgt op andere oote verliezen die onze stad door den dood van bekende en geachte burgers leed De heeir Koning heeft zich in verschillende be ekking jegena i de gemeente verdjensteiyk gemaakt Hoofd eener induatrieele ondern4 ning vond hij den tijd zich aan de algeiAeene belangen te wijden Ieder weet met Hoeveel yver hij als ma joorcommandant der schutterij werkzaam was en hoe hij als raadslid en wethouder de zaken der etkd met den meesten ernst en toewijding bejstuurde Waar hij nuttig kon zijn deed nien nooit te vergeefs een beroep op zyne medewerking en wat hij ter hand nam behartigde hij met ijver en nauwgezetheid De heer Koning is niet oud geworden Moi f i sou by eerst 53 jaar geworden ijn Voor of cier opgeleid en als zoodanig te Qouda in garnizoen gekomen nam hij ontslag uit den dienst vestigde zich hier werd directeur der kaarsepittenfabriek 5 Januari 1883 majoor der schutterij in 1887 lid van den raad en in 1888 wethouder der gemeente Zgn kennis van het militaire leven en zijn oorspronkel e opleiding maakten van hem een voortreffelijk commandant der schutterij welke betrekking hij steeds met ingenomenheid waarnam totdat de staat van zijn gezondheid hem onlangs dwong ontslag te nemen In ruimen kring zal ook dit verlies nog lang gevoeld worden Yrgdag ia eeae houwmanswouiog onder Uselmonde bewoond door W Lageodijk Sr 60 W Lagendyk Jr afgehraod Het vee is gered eo ook oen weinig van den inboedel Naar men zegt is de brand ontstaan door het vallea van een petroleam laataren FEV1LLET0 ONSCHULBII VEROORDEELD Ëen Levensbeeld door Qbuneri Linke 8 Het meiaje stak een lucifer aan en lerliohtte eoo het kille vertrek geen enkel meubelstuk was te zien ateobti een oude ijzeren pot atoad op de kieiae kaobel dnarnaast een gebroken fleaoh die ola kandelaar dienat bad gedaan Ia sen hook der tamelijk groote kamer waa eeoe armoedige bedstede half gevuld met oud atroo wat hooi en eenige lompen waarop in half opgerichte houding eena bleeke uitgetaarde vrouw sat Het kind nam deu pot van de kachel om haar moeder daaruit drinken te geren maar er waa Qtets dan jja in ffWaoht een oogenblik lieve moeder bet water tB weer bsvroreo zeide ze en al voelend naar le deur ging zij naar beneden Bven later kwam ijj terag en riep Uier moeder drink au 1 Alles bleef stil de vrouw lag maohtelooa op haar bU id estrakt Toen het meisje geen antwoord kce streek ze weer een lucifer aan Toen ü de zy naar da bedstede kuste het bleeke gelaat der kranke eo Hep Ooh sterf tooh niett fieate moeder ik sal vuur aanmaken dan kunt ge u warmeu Doeh daar de kranke lioh niet bewo liep het ntiq e vlag weg en koohc ia het naburig winkelde De Courad met terugkeereade Indische militairen aan bnord kwam Zaterdagmiddag tegen 1 onr te IJmuiden aan naar vele Amsterdammers waten De bai emeester van Velzen hield eefi toespraak waarin hy hulde bracht aan t lodische leger en overhandigde een krans die n den bezaanamast werd geheschen Kapitein Wyqmalen beantwoordde die toespraak Ër werd luid ere de Koningin geroepen Aan den wat was muziek De boot werd tusschen 4 en 5 uur te Amsterdam verwaobtl Uit Abcoude wordt ouder dagtpekening van 18 dezer bet volgende gemeli Aan het postkantoor alhier had het volgende plaats dat veel ongerief bezorgde De directeur was eonige dagen met verlof toen de vaaroB mende klerk hèt ongeluk had de deur der brandkast dicljt te doen slaan terw l de sleutel in de kast lag In de kast bevonden zich geldswnai den aangeteekende brieren ent Een smid werd geroepen doch zonder gevolg Aan den afwezigen directeur werd per telegraaf bet ongeval vermeld en deze zond terstond een tweeden sleutel en toen bleek het slot te z n verbogen altbaas de deur wil niet open Ër is om een brandkastmaker gezonden die de kaat met geweld zal moeten openeo Da Torkoop op 23 Januari te Amsterdam zal volgens beslissing der Amatprdamsche rechtbank gt houden worden op de binnenplaats van het perceel lleiUgenweg 19 z nde bet voormalig huis van arrest of bewaring te Amsterdam Deze beschikking der rechtbank wordt hiermede gemotiveerd dat de Nieuwatraat teD evolge van het daar heerschende drukke verkeer en met bet oog op de weinige breedte der straat niet geschikt toelaat den verkoop by executie aldaar ie houden c De verkoop zal dus niet in de woning van A M Reens plaats hebben Nu deze beschikking zoo gevallen i zal Reena de geëxecuteerde naar Recht voor Allen mededeelt zich door eeu rechtaknudige laten bystaan De bezoekers der publieke tribune van de Tweede Kamer zullen voortaan de gelegenheid vinden welke voor die der gereserveerde tri bane reeds bestaat om hunne overjas en af te geven alvorens op de tribune toegelaten te worden Bg regenachtig weer veroorzwken de natte kleederen in de warme zaal raak zeer onaangename uitwasemingen voor eeoi e peDinogoa houten kolen Toen kort daarop het kaobeltje braadde dat door zya lichteu de donkerheid in een schemerÜoht veraaderde ontwaakte de vrouw en vroeg weer om drinken Nu lieve moeder kom bij de kachel sitteu imeekte het kind i eal spoedig goed warm zijn ik zal terwgl nog een kop koffie en wat brood voor u halen Be vrouw aleepte zich naar de kachel en eakte daar weer ineen Gedaobtelooa staarde zij m den vuurgloed Wat is het leven mompelde sij nwat cal er van mij en m jn arm kicd wordeuF Eerlek kao z voor Bioh en voor mij den kost niet verdieneD wat blyft haar daa anderf over dan de aohaade P Mij man is er beter aan toe die uit in t tuchthuis eu behoeft geen honger dorat en kou te ligden I Wat eeft een eerlijlcen naam als men daarmee verhongeren moet I Hu ik beu nog koud en mijne tong 18 heet eo droogt Na keerde de dochter terug met koffie en brood en smeekte baar moeder te eten BeKeerig nam dsze het brood brak het in tweeea en gaf één atuk aan haar kind fUoud u het maar üeve moeder ik heb geen hoager zeide het meisje maar keek tooh veriangend naar het hrcod Eel Marie eet en drink ook een paar alokken koffie drong de kranke baar op Haal ook nog wat kolen ea vraag beneden een fleaoh ter leen daarin breng ja voor een groajen brandewijn mede dat verwarmt sneller en beter rMaar moeder gy hebl mij altijd gezegd brandawiJD is vargift De Katholieke bUden bevatten het bericht dat te Amsterdam met toestemming en ondei hooge goedkeuring van mgr Bottemanne biaschop van Haarlem door de paters der Sociëteit van Jesua een inrichting voor hooger ouderwya zal worden geopend Met het onderwijs io de gymnasiale klassen zal reed September e k een begin worden gemaakt Het Centrum teekent by dit bericht aan Het voorrecht dat den Katholieken vaa Amsterdam door zulk een inrichting ten deel valt is moeilgk hoog g noe te schatten en zal zyn invloed op de toekomst m niet geringe mate doen gelden Vun eeu katholiek gymnasium dat de jongelieden vooi bereid en ontvaakelyk moet maken voor de studiën aan de Uuireiaiteit mogen te meer hooge verw ichtmgen word n gekoesterd wyl de priesters en leeraars der Rocieteit van Jezus op d pont op groot succes kunnen bogAu QD als hoogst bekwame paedagogen bekend staan De commissaris van politie te Leiden verzoekt namens de ouders opsporing en terugbezorging van hun 10 jarig zoontje welk kind ruim 6 wekflu geleden door de moeder is medegegeven aan een blinde vrouw om die vrouw te geleiden met bepaling dat het kind na verloop van 4 weken teruggebracht zou worden en waaraan tot heden oiet is voldaan badoaldb vrouw moet woonachtig zyn te V lzen en logeerde destgda in de Jan Voaaenateeg te Leiden Het Leger des Heilsc heeft weder een iiieaw tydschrilt uitgegeven getiteld De Wijde Wereld Het zal verschenen in maaudeiykscbe afleveringeu en artikelen bevatten gewyd aan bet reddingsweik de zending in hel binnenen tuiterili nd enz Ër zullen door bevoegde achryvtitrs karakterschetüeu in worden gegeven van onderscheidene bekende officieren en andere personen De inhoud ia rijk gelUuatreerd De hoofdcommissaris van politie te Rotterdam verzoekt namens de familie opsporing en bericht van den boekhandelaar W B S R wonende alhier 30 jaar Hg 18 13 de er op reis gegaan van hfer naar Meerkerk en ia volgenu bekomen bericht dienzetfden dag vau üiiar per arrealede vertrokken naar Arkel vanwaar hy per spoor zich beeft begeven naar hier Hg is echter tot nog toe niet in de echtelgke woning teruggekeerd Men vermoedt dat hem een on geluk is overkomen wBun je aoma bang dat ik je vergiftigea zalP ffNeen maar ffQaed haal ateohts bad de kranke ik meeade enkel wanneer men te veel daarvan drinkt ia het ean vergift als men weinig drinkt is het een me dloyo I Nadat de brandowyn en de kolen gehaald waren beval de vrouw alle kolen in de kachel te doen dan aou het wet gauw goed warm worden t Is keratmis en eerat nu begint eÏRonlijk de winter Hoe lang zal dat lyilen n g wel duren P Over kort of laag moeten we tooh alten aturven Dr ia geen uitweg meer aprak da kranke in zich z lve Lustig knetterde bet vuur in de oude kachel en toen ZIJ eens uit de flesch gedronken bud reikte zij deze aan haar dochter Dnok een llmkeu flok Marie Gij hebt haaat niets gebruikt niets in bet lyf het zal des te beter verwarmen en u goed doen Het meisje dronk een weinigen gaf de fleaoh terug ffHè wat brandt dat ia de maag moeder I ff Ha ha in de maag 1 In de ledige ingewanden meent ge We hebben sedert maanden geen warm ften gegeten zoo komt dat Drink nog eena kind drink maar ferm het maakt u spoedig warm en de koude zal u dan niet weder uit don slaap wekken Met deze woorden arong de moeder baar kind op zich aan brandewgn te goed te doen terwyl zij zelf de flesch aan den mond zette zohder veel te drinken De gevolgen bleven dan óok niet laug uit bet mei e begon alles door elkander te babbelen te lachen te zingen tot zij eindelijk op het bed in slaap vieL I O M B O K Het N 7 d D ontving het volgende telegram Het Sasaksche hoofd te Batoe Klian nani den Rus Mitligan gevangen en bracht hem naar Ampenau Bg den logementhouder U te tTtrecht vervoegde zich Oiusdagmiddag een net gekleed beer te kennen gevende dat hg als ingenieur bg eene groote maatschappg werkzaam was en door deze te zyu bela t om Utrecht met Driebergen telefonisch te verbinden waartoe hg germuien tgd te Utrecht zon moeten verblgven en daarom gaarne eeu paar goede kamera zou willen hebben Daar de kamers welke de logementhouder beschikbaar had uan de eischen door den ingenieur gesteld voldeden was men het voor het verdere weldra eens en werd dan ook bealoten dat de heer Van der Velden zoo noemde bg zich na te hebben gedineerd naar het atation zon gaan om zgn bagage van daar naar het logement te doen overbrengen Wel had de logementhouder aaiïgebodeu deze te laten halen doch voor dat aanbod was beleefd bedankt gewor den Toen de heer v d V dien avond chter nie i terugkwam en zich ook den volgenden dag niet het zien kreeg de heer U kwiiad vermoeden en stelde de politie met heb gebeurde in kennis die een onderzoek instelde waardoor al spoedig aan het licht kwam dat een tweede hotelhouder op dezelfde wgze dupe was geworden Kwamen echter deze heeren er met enkele gutdena schade af minder gelukkig was de bode W te Driebergen Ook by dezen was de paeudo ingenieur met hetzelfde praatje verschenen en bad daarna zelfi diens beide zonen aangenomen om tegen boog loon zgne bagage eu eenige rollen telefoondraad te Utrecht van het station te balen en naar Driebergen te vervoeren terwgl verder nog werd overeengekomen dat een deel van het werkvolk bg bloedverwanten van W in den kost zou kcmen Geen wonder dan ook dat W met den ingenieur zeer was ingenomen en er niet bet minste bezwaar in zag om hem Woensdagmorgen i 40 voor te schieten tot d t zgue zoons des avonds met de bagage oit Utrecht zouden zgn teruggekeerd Zooala te denken ia maakten de beide mannen een vergeefscbe reis want aan hot Sbalion wist men van niets n daar men ook den ingenieur niet meer te zien kreeg kreeg men de overtuiging met een alimmen bedrieger te doen te hebben gehad Toen stood de zieke op ooriep f Marie Mariel Geen antwoord een overstaaubaar gebrom waa allea Zy dronk nu de overgebleven brandewyn in éénen teug nit wierp de fleach in een hoek en grendelde de kamerdeur dan sloot de ongelukkige de Kaohelklep waarna zy zich op het bed naaat hel meiaje neertelde Zy trok eo trok zoo lang aan het kind tot zg het in haar arm bad drukte vurige kusaen op het nu heete gelaat en sloot toen de oogen De diroktrur van het tuobthuia te N zat in zijn werkkamer en hield zioh onledig met het nazien der pas aangekomen dienatstukken V Duizend bommen en grunaten riep bij eensklaps en aloeg met de vuist op de tafel zoodat de daarop liggende papieren in het rond vlogen Zoo iets heb ik nog nooit ondorvonden 1 Twaalf jaren beeft de vent voor niets gebromd I Hè daar lou een ge woon mensch gek van worden maar met een onnoozele boer 1 Hij was opgeaprongen en liep den bewuaton brief at heen eu weer zwaaiend de kamer op en neer Eens vervloekte geachiedenii 1 Ja ongehoord I Ën de kerel die schoft de eiftenlyke schuldige zou den armen duivel waarachtig de volle twintig jaar hebhen laten uitbrommen wanneer niet vriend Hein was gekomen en hem voor het helaohe vuur had bang gemaakt 1 Jou gemeene schurk wacht maar Als je geneest on je komt hier in myn ryk dan Eult ge de engelen hooren zingen ja ellendeling I Maar nu zat ik eerst den man da blyde boodaohap brengen hy zal zoo blij eyn als een sohutterkoning I