Goudsche Courant, dinsdag 22 januari 1895

No 6564 Woensdag 33 Januari J805 33ste Jaargang drie Huisen ru Erven in de Keea Faaelens Rolwagen teeg F Noi 37 38 en 39 k W J Tan Leeuwen voor f 3575 Hnia en erf Groeneweg X 147 k N Verburg Toor t 1400 Wiokelbuia Lange Groenendaal I 61 eu 61a k M L Steenwinkel voor f 3090 ftoiMBE imm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgfave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jjer drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regpl 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters woften berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Visitekaarten OSDBRTMWSAASTEN Rouwkaarten met bijpassende Couvert worden net en spoedig afgelererd ter Boeken ConrantDtukkerg van A BRINKMAN ZN Buime Keuxe in Wollen Handschoenen en C A CIIB3iTBZ A van OS Ai S 73 73 Beurs van Amsterdam ia JikNDlUI Tor lin S Vi 100 101 lOï i 81 ei i 81 861 u S 7 Vi 97 lotkoen 101 101 81 81 NlslUAKS Cert Ned W B i dito dito dito 8 dito dito dito SV HoMOi Obl Ooudl 1881 4 iTAldl InKhriJTiQg 1863 81 5 OonKNB Obl inpapior 186S fi dito in lilver 1868 5 PoBTUoiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 lOb lOfj VU 61 19 SöVa 110 78 447 100 760 6 OV Il 12 83 102 8 2 127 188 ffi 78Vi 101 8 l 98I i 6 26 V 8 90 1 0 1 8 106 S 60 63 B8 ii 1 4 9 64 77 lOBf 77 l i 109 103 100 101 6 l 97 9 100 1 0 1861 1 11 3 6 9 1 lO l lov 103 103 Vi 7i lOB 36V 6 11 1 18 2 0 18B 108 l O 103 108 116 127 9 1 48 48 SviUNB Obl Ooit Se Serie ditoOeoon 1180 i dito bij Botbi 1889 4 dito bü Hope 18811 90 4 dito in goud le B 188S 6 dito dito dito 1881 S Spmji Porpel chulil 1881 t ToKKsu epr üoQr leen 1890 4 Geo leeoiug serie D 6eo leeniD eri C ZoroAn UlP Beo oU 1892 6 Mixioo Obl Buit Sob 1890 6 Vuuuiu Obl i oabep 1881 iMniuiiJl Obligatiou 1861 3 i BonUDU Sted leen 1886 8 i NlD N Afr Handelar aand A audab Tab My Oertlfioalea Dau UaatBchappij dito A nib Hf potheekb paodbr 4 Cult Mij der Voratenl aand Qr Hjrpolhoekb paudbr 4 Naderlanduibe baak aaod Ned Haodelmaataob dito N W Il Pao fcyp b pindbr 6 Rott Hypotheekb paudbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 O0 TBKS Ooat HoDg bauk aaad Bd 1 Hypotbaekbank pandb 4 A 11IUIU Bquit bypoth paadb 6 Maiw L O Fr Lien oart 6 Nu Holl lJ Spoorff Mij aand Mij tot Bxpl T St Spw aand Nad Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Airik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlAUI Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Znid ltal Spvmij A U obl 8 Polen Waraobau Weoneu aBnd 4 Eon Gr Euat Spw Mij aand 6 BaltiKhe dito aand ïutowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 link Cb Aaow Sp kap aaod 6 L0 01P0 Sewast Sp Mij oblig 5 Oral Tit bak dito oblig 6 Znid Wdat dito aand 8 dito dito oblig 4 Aluuu Cbat Pao Sp Mij obl 6 Ohio k Nortb W pr 0 i aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm oart v a lllinoi Oeatral obl in goud 4 Louiar b Na bvilleCert y aand Mexico N Spw Mij Ubyp o 6 Miaa Kanaaa T 4 pet pref aand N York Ontario We t aaad dito Fenna Obio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 5 81 Paul Minn fc Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 CiNADA Can Soutb Cart T aand Tik C Ballw fc Nav Ie h d c O Amaterd Omoibu M aand Botterd Tramweg Maat aaud Nio Stad Amaterdam aand S 19tad Botterdam aand 8 BlLOU Stad Aatwerpenl887 2 i Stad Bruaael 1886 8 i HoNG Tkeisb Begullr GeoellKb 4 CfoaTBNR Staataleening 1660 8 K K 0o t B 0r 1880S Spu Stad Madrid 8 1868 Ver Nbd Bm Hyp Spobl eert 4 ADVERTENTIËN Tot diepe droefheid van my en myne Dochter overleed heden na een langdurig en mafteljjk l den mijn geliefde Echtgenoot HENRI WILLEM GERARD EONINC in den onderdom Tan b na 53 jaren Wed H W G KONING Salohon Huijqbms Gouda ld Januari 1895 Eenige en algemeene kennisgeving Oouda Soelpersdruk rau A Brinkhak h Zoom 1 V Hot behaiigd s den Heere heden 1 1 om jongite Eindje tot zich te nemen 1 1 Slechts negen weken mochten vy ons in 1 1 zyn bezit verheugen 1 B M DËECESGN 1 1 DËRCESËN 1 Hok b I 1 Qouda 2t Jsnnan 1895 1 Ondergeteekende bericht bij deze zgnen geachte Clientèle dat hg de METSGLAARS Z AE heeft overgedaan aan A H KVLIK Dankbaar voor het zoo lange jaren genoten vertrouwen beveelt hg zgnen opvolger beleefdel k aan J SGHOUTEi Onder referte naar borenstaande advertentie bericht de ondergeteekende dat hg de METSËLAARSZAAE Troeger gedreven door den Heer J SCBOVTMN heeft overgenomen Hy beveelt zich beleefdel k aan belovende eene aconrate bediening A fl KLLIB GËVB4 G0 Twee bekwame KnecMs werkzaam geweest zgnde in een STOOMWASSCHERIJ en zelfstandig kunnende werken Kost en inwoning loon naar bekwaamheid W G BURJlEll STOOMWASSCHERIJ Zda Haudelamerk GU die Hoest gebruikt nit de Blikken Trommel VAK N KATER en Cc Gedeponeerd OHOyiSOMlf Elk stukje heeft de vorm van een zittende Eat Verkrjgbaar by onze bekende Verkoopers E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA WBft IR BHU Wl T pwf te consnlteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 nur voor TANDZIEETEN VgLLI NGEN KVSSTTANDUN OBBIITBV enz VRIJDAGS van 10 tot 12 nur leoatelooxe behandeling Alle OPEBATIËN pijnlooê FPANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemisohe Wïsscherlj VAK H OPPE IIEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÓt vlor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor bet Btoomen en verven van i le Heeren eu Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van p Inch e man tela veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden aaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestbomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 2h gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te rerven goederen in eene week X t voor l op de ECHT baadtoekening met roode ietters JDberlahnstein OIKiCTEUK OtH VICTORIABtiOn OBiRLAHMSTCW c V Overal S fCFNlt verkrijobaar Maat8chappi j tot Jüxploüatie der Victoria Bron ffevesfif ff to notterdn n idhlnnl H firtndft An Omflt 1wWen Verkrijïbasr iü t H di SLOTEMAKER en Co per heele Flegch ïk 18 ents per halve Flesch k 13 cents Krnik ïh 17 Ernik 13 terwyi vorfr de ledige Plesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Krnik 1 cent Kruik 1 cent r rii Waarom word ik van mijn zenuwlijdeu niet genesen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat U niet zoldeo dat genezing aaobrüngiaade iniddoleD toerallif ontdekt worden die lo de banden van een bekwaam geneealieer een goed auccea hebban Was niet Priesnitz do geleerde veatiger eer walerkuur methode wïena woonplaata een bedaraartaoord roor do ladende mensohheid evrordeD ii den eenvoudige boorP He ft met een Zweedsoh majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vrotti wenziekten aan de hand gedaan dia bet lancet der chirurgeo reeds mindor noodsakelgk heeft gemaakt en tbaQB gemeengoed van allo goueeBbeereu begint te ordeb F Ook op het gabied ter beperking vao seuawziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eearoadtgitt en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijroorb Bromium ïzer Araenicum ene geheel ts verdringen Ér zijn vele meoscbun die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en zielalleab lve wel gevoelen bet gerlngate niet velen kunnen en zolfs door eeu vlieg getergd wordeln en £ 00 zioh zei ven en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagdof door vreeaeyke angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan cyn er weder andere die te kampen hebben met boofdpgn congestie zwakhei l van geheugen oorauizea en toevallen Eindelijk l deu de ergsteu onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk geslacht cu elkea stand vindt zyo zenuwziek eu min of meer de alachtofFers der loefwyze van onzen tijd Wie lot eene dezer oategoriea van lijders behoort en ingelicht wenscht te worden over de wer king eenei nieuwe methode adresseera zich aan Amsterdam H ClEBAW Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTENKOLFF Korte Hoofdateegl ttrecht LOItftY PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug P 3S voor wieu een onderrichtend geschriftje over Zeauwziekteu en Beroerte Voorkoming eu Oenetingk gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Kraepelien en Holm s Qiiina LarochcQ u i lS a E Is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJiV Aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flaoona k f 1 90 en ƒ J Depot te Gouda bj den Heer A H TEEFE Apotheker voorheea C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist ZL tt Patent H Stollen Stiti ittirli roniittltt uiiilltt mi tliili PBU oicii tir gunt FiMaiiti Warnung J er groêM Erfotg n untere Patent H Stoilen Otohuten rka arrungm hat Anitu lu nrtehleiienai wertlil09en Nachahmungen gegabtn Mm livjfa d er uniere stet $ scharfen H Stollen itiir ¥ M imH dlraet odêr In tolelun Eltoithuidlunien tfiflwr amer PlÊiktt fwf $ nebtnitthtm f Mutiahingt M = Ü reiêlitten untf ZeugniMe tfntt mui fruKo Abonneert U óp het S KATHOLIEKE TUIVËKSNAGlZiJN onder Bedactie der beate KaUiLetterkundigen Maandel ka Teracbgnen 48 pog groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnur als BomanSf SoveUe Biatoritehe Verhalen Poèxie AUerlei B€uidseU Logogrtef JBebus etui enx Toor den zeer lagen prgs van S CSNT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITGKVKR s BoNK BINNENLAND GOD DA 22 Jannari 1895 Loop der bevolking gedurende het jaar 1894 Op 31 December 1893 bedroeg de werkelyke bevolking der Gemeente nit 9641 m 10643 r Totaal 20214 Vermeerderd door geboorte 417 368 795 vestiging 516 540 1056 Totaal 933 908 1841 Verminderd door sterfte 256 229 485 vertrek 557 526 1083 Totaal 813 755 1568 Zoodat bet totaal op 31 December 1894 bedroeg 9761 m 10796 vr Totaal 20557 Onder dit getal zjn begrepen 107 mannen en 15 vronwen gebnisvest in de militaire gebouwen Het aantal gesloten huwelgkeu bedraagt 157 De nieavbenoemde burgemeester te Krimpen a d IJsel de heer B Kokjr Jz werd gister in eene openbard raadsvergadering op plechtige wgze geïnstalleerd Na toegesproken te zgn door den oudsten wethouder den heer G T d Oieasen die hem de medewerking beloofde van wethouders en raadsleden en daarna het teeken der waardigheid overdroeg aanvaardde de heer Koker zgn ambt meteene toespraak verzekering gevende van het ernstig voornemen om zich op het voetspoor van zijn waardigen voorganger onverdroten aan de behartiging der gemeentebelangen te w den De 2e wethouder de heer A C Mgnlieif sprak hierna den nieuwen borgemeeater op hartelijke WDza toe en sprak de hoop nit dat eenmaal ook van hem getuigd zou kunnen worden bg beeft met vrucht gearbeid en de algemeene achting genoten Hierna volgde de benoeming van den burgemeester tot ambtenaar van den burgeriyken stand Een talrgk publiek was bg de installatie tegenwoordig Tweetal te Wonbrogge ter electie aangeboden aan den ambachtsheer den heer Van Eeghen te Futten o d Veluwe ds Van der Waal te Moerkapelle en ds Bokma te Bruiniaee Uit Den Haag wordt gemeld Gister zjo in den tweeden yjver in het F EiJlLLETOlX ÖNSCmDÏG VEROÖËrmD £ ea Lereosbeeld door Gbunbri Limkx C In de groote zaal waar wol geplozen werd hserBshte eene diepe atilte pn xelfa toen de directeur binueDtjad wendde niemand zich om maar ieder sftg strak voor zioh op zijn werk jyBolse r riep da uireoteur Geen menaok bewoog zioh Bolze I No 86 I riep hij nogmaals Geheel aan t einde der zaal atond werktuigelijk een boeteling Tan zijn zitbank op ifBoIze kom voor Gy zijt Trij de ware aohuldige il ontdekt 1 riep de directeur op vroolljken toon Bolze kwam langzaam tot den directeur en keek ODversobUlig naar den grond ffZeg ben je dao doofP Verheugt ge je dan niet Gij tijt Trij en kunt gaan waarheen gij wilt 1 teide de directeur weer en legde de hand op zijn schouder Bolze zag hem ongaloovig aan eu schudde het hoojfil Dat zal wel niet waar zijn I nVenscb denk je dan dat ik je Toor den gek bftOd V Tiel de directeur hem driftig in de rede rik beu TerduÏTeld uiets op mijn gemak met die heele geschiedenis zoo twaalf jiren voor niets opge slobeD te xitteu brrr ik dank je 1 Maar we zullen het hem Inpeperen Be dader een echte Talsohaard heeft Troeger bg L geverkt Toen nu L bemerkte dat hy een oogje op tijn dochter bad stourde hij hem eg Om liob te wreken etak na de knecht Haagsche Bosch gevondea de iflken vnn een Trouw en een 6 jarig feaiapje later gebleken moeder èu zoon Do moeder waa met hiiar kind uit de echtelijhe woning weggeloopen tengevolge van huiselyke oueenigheid en heeft zich hot jongentje aan het lyf vastgeklemd verdronken Dit geval maakt hier e en boogH droevigen indrak Het Diplomft A voor de nivere toepassintr van het CorreBpoadeatiMchritt en vertrouwdheid met het systeem Stol2e Wéry kou heden verstrekt worden a n de damea G de Groot VGravenhage N J Oort viaen Nieuwediep E T J Sickens a Ciravenhage en aan de heeren A J van den Bont Zierikzee E van Broekhuizen Spanbroek D an Gelder Amaterdam F Sleutelaar Groningen A A Raebel Arnhem en H P Swildens Soflek Over de Pranfecbriften van 5 Candidateu voor Diploma A moest afwyzead worden beschikt Door den heer A Hoogendoorn Sigarenfabrikant te Zwollcf is een m rk Stenografen Sigaren gefabriceerd De verpakking zal de photographiën van StoUeen Wéry benevens andere kenmerken doelende op de methode StoUe Wéryc toonen Naar men mededeeli kan men au deze sigaar alle goede eigeuaehapptfs towelu veBT dio M t 4e Ml aigaar moet bezitten De Baanbreker redacteur mr P J Troelstra zegt dat de personen van wie de beweging tegen dea gerechtelflken erkoop van den inboedel van A M Reeos op Woensdag 23 Januari te Amsterdam uitgaat geen sociaaldemocraten zyn maar ledea van den ociahstenbood en anarchisten Het blad vreest dat de 238te Januari tot gebeurteuissen aanleiding zal geven waarvoor het niet gaarun de verantwoordeiykbeid zon willen d agen Opdat zgn zwijgen niet aU een bewys van solidariteit met Keena en Recht voor Allen c zou kunnen worden uitgelegd laat het nog vóór 23 Januari zijne affceerende en waarschuwende stem hooren Wy herinneren ons niet zegt het Hbl f ooit znlk een menfcheomaasa aan deHandelFikade te Amsterdam en op de steigers van de Nederland c te hebben gezien als Zaterdagmiddag by do aankomst van de Conrad met het Lombok detachement aan boord Zelfis by het uitgeleide van het eertte detache ment dat na het bekend worden van her Lehmans woning en daardoor t beele durp lu brand Dit alles beeft hg op zijn Eiekbad bekend Ik weasobte dat ze hem weer wat opflikte en hem dan hier naar mij zonden I De duivel zal den schoft beet krijgen I Wat zal ik nu beginnen mynheer de directeur zeide B gelaten haTe en goed heeft men mij ontnomen kracht tot werken heb ik ni it meer en myne vrouw en kind zqn wellicht geetorven ik wil maar liever hier blyven lang zal het tooh niet meer met mij duren vMaat aien ch ben je dan heetemaal krankünaig geworden P t zou evenwel geen wonder wuzen dacht do directeur hierbij maar wachtte zich er wel voor het hardop te zeggen Alles is niet zoo erg als gij denkt zoo ik gehoord heb woont uwe vrouw met haar kind te Berlijn de bewoners van Ntiw Klenz hebben al 60 daalders voor U ingezameld en voor het vervolg zullen er ook wel goede liefderijke meoscben ign die met uw lot b aan U geen gebrek zullen laten lijden Dus vaa het medelijden der menichen zal voortaan mijn bestaan afhangen nadat het nu duidelijk en klaar gebleken ia dat ik onaaUuldig de beste jaren mijns levens in t tuchthuis heb doorgebracht t vroej nu B terw l hg zich oprichtte en den directeur vast in de oogen staarde is er dan geen recht te verkrijgen P Alles heeft men my van rechtswege ontaomen en nu zal ik moeten bedelen omdat ik onsobuldig veroordeeld ben Neen Mynheer ik dank voor zulke genade 1 De directeur krabde lich verlegen het hootd en wia tegen deze zoo eenvoudige maar ware redeneering niets in te brengen Het duurde nog lang eer mmm tiom trabok verraad naar Indië vertrok met de kPnnaos Wilhelmina in Septnmber II was de belangstelling niet zoo groot als thans Van het dek van de Conrad t gezien was het é4o aaneengesloten menschenmassa die men feg En als de boot langs de steigera voer 4 verde het door de lucbt ho dea petten kdoeken werden gezwaaid het waa een geestdrift dien men moet gezien hebben om hem te kunnen begrypen het wai eeu deelneming die goed deed die bewees dat bet volk nog g voelt voor da dapperen die goed en bloed over hebben voor het vaderland Boven het gejuich der menigte klonken de volksliederen door Zaagmau s kapel die op den steiger stond teu gehoore gebracht en die èn aau wal èn aan boord nit volle borst werden medegezongen Toen de boot gemeerd lag en de brng uitgelegd stroomden tal van officieren van bet garnizoen an van de schutterg ann boord Eoomede een groot aantal onderofficieren I et detachement stond onder bevel van yn geleider den adjudant kwartiut meester Washington aangetreden en de plaatsetyke Itommandant kolonel Loeff sprak het kortelyk toe Mannen zeide by wy voelen behoefte hulde te brengen aan u dia onder zoovele gevaren de overwinning op Lombok hebt bevochten Namens het garnuoen uldaiir breng k a hulde voor uwe daden ea wenich Ik u tet dftf Ifót n io Qw T©ftt r fisn voorspoedig gu Leve bet Ned Indiaehe leger I Op dezen kreet antwoordde kapitein Wy malen met een Leve bet NederUnd ohe leger wat door honderden werd herhaald Diep getroffen door de oiitvaugst prak luitenant Velds nog een en el woord Ik ilank u sprak hg namens otis alltm voor owe huld die ons zeer getroffen heeft Uwe belangstelling heeft ons goed gediiao wg danken n zeer Leve Amsterdam c Toen werd den officieren de eerewyn aan iuboden door de Nederlandeen de soldaten werden onthaald ieder op een halve flt scb w n waarna zg zich inscheepten op bet bootje dat beu naar het afmons eriug lokaal op de Lauriergracht zon brengen waar hun een eenvoudige doch welkom raaalttid wachtte Luitenant Velds die een schotwond in den linkerenkel kreeg en zeer ziek aan boord was gebracht is op reio weer voor een groot deel hersteld Het Hoog Militair Gerechtsdof deed ia zlJne zitting van Dinsdag o m in hooger beroep uitspraak in de strafzaak van ilen mihcienplaatsvervanger stukryder bij bet Ie regiment B tut het ioKiclit kwam dat de vrijheid tooh vürkieselgker waa dan het tuohthmsleven ffjft wel ben ik oni eïukkig do gevangenisluoht heeft myne krachten verlamd werktn kan ik dua nitjt meer eer ik aan Gods vrije natuur gewoon ben word ik miasohien ziuk Tusschen al dit gejammer bracht de directeur veel il t midden om ham moed te geven ofschoon hij zelf van de waarheid zijner woorden ten volste overtuigd was maar wat moest hij doen er viel aan de hrele zaak nieta te vuranderen Kerst nadat hij B herhaaldalijk pp vroBw iq kind gewezen had gelukte het hem zyn verlangon uaar de vryheid op te wekken De directeur voorzag hem van kleeren en reisguld en zoo verliet B het tuohthma dat hij in den bloei zyns levens wa bianengegaati en nu Keheel afgeleefd verliet Zijne hsreu waren grijs geworden zyne wangen ingevallen en de vroegere zoo heldere gela tstrekkeu hadden hunnen glans verloren Tp Berlyn aangekomen wendde hy zich naar het bevolkiugkadaster om de woonplaats zijner vrouw uit te vorscben Dit ging zeer moeilijk daar B uiet wiat iu welk jaar zij ie vrouw zich hier gevestigd had Door nedelyden gedreven gelakte het eindelyk den ambtenaren hem eenïga inlichtingen te gaven B begaf zich naar de aangeduide woning maar vernam daar dat de vrouw reeds voor jarea weder verhuisd was Ten slotte kwam by met behulp der politie de laatste woonplaats te weten waarheen hij zich nu zoo spoedig mogelyk brandend van verlangen begaf Zooala hij van de politie vernam had zyne vrouw in den aanvang in kommerlyke omstandigheden verkeerd en zioh en haar kiad met veld ar tiller ie R de V T6 jaar oud geboren te Hoorn die in eersten aanleg door den krggsraad in het 3e militaire arrondissement standplaats Arnhem ter zake van diefstal T n eeu eetketel nit de kenken der kaKarne te Utrecht ten oadeele van den mede die kazerne iiewonenden stnkrgder AarssJe met toepassing van art 191 jo 17 von het er wetb voor het krggsTolk te lande was schuldig verklaard aan diefstal ten nadeele van een kameraad ia dn gemeenachappeiyk bewoonde kazerne misdrijf wat bet misdadige betreft meest overeenkomende met diefstal in de chambrée tan uadeele van een kameraad en veroordeeld tot twee maanden militaire gevsDgenisstraf Het Hof besliste dat het door den krggsraad terecht als rechtens bewezeu aangenomen feit niet valt onder de bepaling van bovengenoemd artikel 191 en er geen noodzakelgkheid bestaat om dit met behulp van art 17 onder die bepaling te brengen daar het oplevert het misdrgf vun diefstal omscbreven en strafbaar gesteld bg art 310 wetboek van strafrecht en dit artikel krachtens art 13 ran het crimineel wetboek voor het krggsvolk te lande daarop behoort te worden toeyepantt daar het misdrüf niet uitsluitend den militairen dienst betreft Tea aanzien van de op t4 leggen straf overwoog het Hof dat de geringe waarde van den weggpnomen eetketel en de omfltandigheid dat bekl dien ongebruikt in het raam van do keuken vond slaan en den £ gneB vermiste aanleidiDg geven om den bekl geen zware straf op te leggen Hy werd dus hchuldig verklaard aan diefstal en veroordeeld tot ééue maand gevauitenisstraf met bepaling dut die straf zal gerekend worden te zgn in ge aitu op 10 December j l Ook beëndii de het hof in deze zitting het hoogtr beroep ingesteld door J v R oad2I jaar geboren te Eede milioiea by bet regiment greniidiers en jagers doch wegens zgn voortdurend wangedrag gedetacheerd by het algemeen depot van discipline die door den krygsi aad te a Graveubage was veroordeeld tot vgf jaren militaire gevangenisstraf met vervallen verklaring van den militairen stand wegens feitnlgke insubordinatie door op den 17 November jl te Vlissingen den sergeant Van den Bont aart moedwillig twee slagen op het hoofd toe te brengen In de hevige g moedsbeweging waarin de beklaagde tydens bet plegen van het feit door drift verkeerde vond het Hut aanluiding de hem door den f ersten rechter opgelegde vryheïdastraf tot op drie jaren te verraioderen terwgl het Tonnis overigens in stand werd gehouden ü D f achureo en wasaoheo vuor don honger bewaard Later hoorde men niet veel meer van haar ala alleeu dat het meisje met lucifera te koop liep B die van vermoeidfaeid haaat niet meer voort kon ijlde met oen bang voorgevoel vervuld in de 3straat de 6 trappen in het achterhuis op en klopte zacht aan de deur Qiien antwoord Het is twuede ke atdag dacht B wie weet of zy niet ultKCKaao zijn Doch de buren zeiden dat de vrouw reeds lang ziek was dat zij niet meer kon uitgaas ook het meisje bad niemand gezien B klopte nu wat harder nog geen antwoord Nn begon men zioh onger ist te maken Het kon immers wel zyn dat er tets gebeurd was daarom zou mtiu don huisbaas gaan roepen Dnze was echter niet te vi ideu Toen werd onder toezicht van een agent vin politie door een sqiid de deur opeugebrokpa Een verstikkende damp kwam den bionentredeudpa tegemoet en daar het al donker werd kon men haast niets in de kamer onderachtiiden nLuoht riep de agent lucht frisscha lucht ia hier het eerst noodig eu hy liep naar het venster om bet te openen Hei wat is dat riep bij en was hyna over B gevallen die al binnengegaan was en uu ineengezakt was De agent had het raam opgeschoven en terwyl de walm daardoor wegtrok werd het ook wat lichter in het vertrek Op het bed bij de kachel lag de vrouw met bet kind in den arm even zooals zij zioh den vorigen avond bodden neergelegd koud en st f van alle