Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1895

Directe SDoorwcsverblndlog met GOUDA Wloterdlenst 1894 95 Aangevaogeo 1 October TUd vao Greenwicli OIIDl aOTTESDAM 18 18 18 51 18 56 1 05 l lf I SI 1 81 7 10 9 SS 10 11 05 7 25 7 47 7 80 ItOTTIRDAU 8 48 8 10 4 08 4 40 DIN HAAG OOVDA aHige 6 48 7 807 48 8 30 9 81 9 4610 1111 8811 16 1 83 8 16 8 45 3 48 4 16 4 48 6 17 7 8 05 f U 7 45 8 07 8 18 10 08 10 11 OODDA DKN HIAO 18 11 12 21 18 54 1 87 8 56 4 46 B 7 6 69 7 13 1 06 4 57 6 11 g f 1 11 K g K H 6 16 1 17 6 08 6 88 1 96 8 81 1 38 I 5 80 6 36 18 41 18 61 1 86 1 57 4 85 5 86 6 55 6 41 7 48 OOI DA UTRECHT 10 06 10 19 10 65 18 41 8 83 8 618 18 4 47 11 09 8 87 10 80 11 17 8 46 8 07 6 06 10 51 11 45 1 80 8 08 8 3 3 60 6 89 O O II U A A U t T K K D A M 10 06 10 55 IC ll 8 51 4 47 5 88 10 5 11 19 1 40 45 6 1 44 f 4 48 7 01 1 49 7 11 1 58 7 80 1 11 8 04 7 86 8 09 09 781 10 9 810 1610 5118 0818 46 8 80 8 45 8 15 4 13 4 43 5 80 5 47 7 48 8 85 IO tl T X E C B T G O U D i IUtnobt 6 38 7 50 9 9 6811 34 18 01 11 50 8 10 3 80 3 68 4 48 5 80 6 86 8 09 1 108 6 10 14 Woerdsn 6 58 8 11 10 16 11 60 18 15 3 48 4 16 5 47 1 119 8410 11 üudowater 7 07 8 19 10 14 4 84 9 11 Oondt 7 80 8 38 9 3410 87 18 06 1 88 3 50 4 37 80 7 06 8 419 31 1I AMSTEIDA H 8 O D D A AiutardUi Wil 5 0 1 11 9 11 8 11 81 i 4 1i 4 15 T H 1 N Osad IM 9 04 10 44 11J4 11 41 1 10 i l l il 9 11 11 10 10 9 10 1511 3 11 48 6 88 5 67 7 45 8 88 10 14 6 37 7 69 10 87 5 46 6 17 6 07 8 6C 10 86 6 81 6 8 8 88 9 1110 68 10 14 11 11 Het weekblad de Ny verbeid schreef onlangs De tifcaat met het dueWao wiiistbejag metalen plaatjes ter waarde van 50 ceuts stempelend met eeo kooinkiyk oorstbeeld het Neü wapen en de aaodaiding 1 G en deze plaatjes TOnr fl Ned Ct verkoopende io ruil gevende Toor goederen of arbeid haodett immoreel c Tegen deze voorstelliDg van zaken komt de oudminister Piersoo op in het laatste nnmmer van dit wetkblad De Staat zegt hij o a handelt ioderdnad niet zoo immoreel ala hier wordt aacgeduid Sedert 1874 ïh aanmuDtiog vaa zilveren atandpeaniugen verboden en de Ütaat zelf munt ze evenmin aan Na 1874 z n enkel 3 mitlioen r ksdaaldera omgemant in galdene maar de hoevealheid zilveren standpeDDingen is niet door nieuwe aaumuoting vermeerderd Tegpn het gevaar van edeprecieerde munt waakt de wet van 1884 die de Regeeriog machtigt f25 miltioen aan r ksdaalders te versmelten en verkoopen zoo bet noodig ïs wat tot dusver niet het geval is geweest Men kan dus volkomen gerust zyo eo heeft geen recht te spreken van vnleche muntery ot gewettigd wantrouwen c Ook de raad om hg transacti Walijp in goud te bedingen ÏB verkeerd zulk eeo beding zou heet wat lait kunnen veroorzaken en uiemandd heeft er belang bg c Ëen AmBterdamHch jongmenscfa ood 20 jaar volgens z ne opgaaf diamantsiyper hg bedoelde zeker grove diamaolslijper is door de Delftache politie aaogehooden omdat hy door verbreking van een slot aiteen schuit had gestolen een jas en een vest die hy onmiddeliykjvoor 1 30 van de baad deed De jongeman die eerst opgaf Willem de Bruin te heeten maar later bleek den langen naam van C R H H F D te dragon is naar bet huis van bewaring overgebracht In het postrytoig vt n een trein tusschen Schernding en Eger ontplofte een pakket waardoor brand ontstond eu groote schade werd aangericht De postbeambten kregen verwond loge u De beer Schaepman heeft in Het Centrum c vier artikelen gewyd aan het onlangs versebenen kon besluit dat weder voor een jair vrystelling heeft verleend van de naleving der bepalingen omtrent het vereiscbt getal onderwyzers aan de gesubsidieerde byz scholen Met genoegen zien wy daaruit dat de beer Sübaepman zich krachtig uitspreekt tegen groote klassen In sommige kringen zoo schryft hy tgeldt het als een eer bied ivaardig door de vaderen overgeleverd byna katholiek beginsel dat een onderwyzer zeer goed o zoo gemnkketijk e n Bchool van 70 of een klas tan 80 kinderen ellende niets meer gevoelende maar ook van de vreugde des wederxiens voor eeuwig bftoofd Met den uitroep Louise rayne Louise 1 wierp B zich op de le enlooze licbameo en beproefde door wryven en liefkoozeo weder warmte eu beweging in de stijve leden te brengen Maar te vergeefs Altflo waren diep bewogen door dit aandoenlü e aohouwipel Zelfs de politiediea ar kon de tranen niet bedwingen die hem langs de wangen liepen h zeide maar dat de walm bem hinderde en wilde niet weten waar t hem eigealijk zat Daar hier toch niemaud helpen kou verliet de eeo na den ander de kamer Ook de agent vertrok om de beide lijken te laten weghalen 7 86 8 40 7 8S 8 17 7 SB 8 54 7 48 0l l ii 9 10 S 0 i lO 6 1S S lt e si S li 6 89 SS 6 SS Oouda Meordraoht Kieuwerkerk UaptlU Rotterdam Aotterdam Oapelle MiauwerlEerk Ueordreoht ttooda eoud 7 30 8 85 9 09 9 37 10 49 7 H 7 48 8 47 11 01 BL Ei 7 47 Z Z gir 7 58 6 56 11 10 K d L d 8 08 Voorb 8 07 9 08 ll SS Higt 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 Oolidl i 85 6 40 7 65 8 09 8 81 Oudaw 5 50 6 54 Wonden 5 69 7 0S 8 18 UtrHht 7 88 8 88 8 41 9 4 40 7 f 1 81 9 10 Goud A m9terdu Wp Toen een uur later de wagen van het huis van gerechteiyke l ksohouwiog aankwam vond de docter die medegekomen was in plaata van twee drie li jken Matheid inspanning en opgewondenheid badden reeds den door de onsohuldige gevangenschap geruineerden man dermate aangegrepen dat bet schrikkelijke einde zijner vrouw en doohter juist toen alle leed doorgestaan was zyne krachten te boven ging met gebroken oogen lag hg op de lyken zijner dierbaren eene beroerte had aan zi jn lijden een einde gemaakt besturen en otideiwyzen kan Het is mogelgk dat onze oudere onderwyzers met plak en roede bet vermochten Maar ik geloof te mogen betwyfelen of een katholiek pedagoog van ouKen ttid dit alsnog zou aanvaarden Maar ik geloof niet dat onze groote oude meesters met dit beginsel zouden instemmen Tu8 chen die hooge cyfers en de klasse van 50 55 leerlingen welke de schoolwet verlangt bestaat intuaschen nog en belangriik verschil Die laatste getallen vindt de heer 8chaepman echter geenszins te laag Oferdreven zyn de eischen der wet san 1889 niet zegt hy Zy zyn daarby de voorwaarde d volkom n redeiyke en ledeiyke voorwaarde tot bet verkrijgen der rykebydra en Men moet duü alie krachten inspannen om aan die eischen van wet en besluit te voldoen en deze inspanning moet van alle kanten wor Ien bevorderd en geprikkeld Wanneer dat zoo in zooals ook wy cjelooven dan meeuen wy dat de Regeering zeer jui t beeft gehandeld door het nieuwe uitstel aan eenige voorwaarden te binden welke die bevordering en dien prikkel aaiibrenpton Het besluit van Dec 1894 heeft tot vragen en twyfelingen aanleiding gegeven en het had zpker duideiyker kunnen zyn Maar wy gelooven niet zooals de he r Schaepman dat de Minister Van Houten verstandig zou Hebben gehandeld met eenvoudig bet besluit van zijn voorganger over te nemen enkel met verandering van 1894 in 1895 Elke prikkel zoo dan hebben ontbroken om zoo spoedig mogeliik uit den verkeerden toestand te komen Waar nog zoo vele scholen met 70 en 80 ja veel meer leerlingen onder één onderwyzer bestaan is het een verstandige daad van den Minister verergering van het kwaad aftesneiden door aan nieuwe even onvolledige Boholen ryk88ul 8iedie te weigeien en geen ler nieerdering van het reeds overtclryke getal leerlingen op onvolledige cboien toe te laten Er mogen daaruit geschillen ontstaan die beslissingen vereipchen die last is minder ernstig dan het voortwoekeren van het euvel der overbevolkte klassen Er is trouwens uitzicht dat er voor de scholen die tevergeefs naar versterking an personeel uitzagen verademing komt Het feit dat in 1894 1120 onderwyzer de akte hebben verworven tegen nog geen 900 in de beide vorige jaren wordt ook door den beer Schaepman beschouwd ala euUjj bewys dat de nood begint af te nemen Men scbryit uit IJlst aan de sN R Ot c Men is hier op t oogeublik weer zeer ontstemd over eene handeling van den heer L Huisman onze borgemeester en wtfe4 minder dan ooit wat men eigenlgk aan hem heeft Eene van de redenen waarom by het houden van vergaderingen bemoeilykt is dat hy zeer tegen herbergen en localiteiteu waar sterke drank geicbonken wordt ia iets wat niemand bem bier natunrlgk kwalyk neemt Voor het houden van vergaderingen of byeenkorasten is hier ecbler weinig andersi gelegenheid dan in een of ander koffiehuis doch in somraigw gevallen is hier ook nog een ander lokaal voor vergaderingen bewchikbaar n I de consistoüekamer der Nederl Hervormde kerk die wanneer het geen al te profane doeleinden geldt wel eens voor het bouden van bijeenkomsten verhuurd wordt Zoo was h v de efdeeMiig IJlst van bet Nederl werkliedenverbond Patrimonium tol nog too zoo gelukkig genoemd lokaal voor hare gewone feefttelyke jaarvergadering te mogen gebruiken Ook nu weer had zy voor dit doel de beschikking over de conBiatoriekaraer aangevraagd doch outving van den beer Hiiismau als administreerend kerkvoogd w igerend antwoord 10 55 11 08 11 09 11 16 11 85 1 16 9 45 9 51 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 19 9 37 11 06 11 18 9 49 7 45 9 48 De beer Huisman is nl langzamerhand van voorstander tegenstander van Patrimonium geworden èn wyl het hem t revolutionnair il èn ook omdat de leden ervan voor het meerendeei tot de Gereformeerde dolcerende kerk behooren tn het schryven waarin de heer Hiii mnn z iie weigering mededeelt en traèbt te motiveeren komt dit ook duidelyk genoeg uit Ieder zoo schryft deze bnrgemeester kerkvoogd moet zich maar by zyae party houden en er is in de dol eerendec kerk ruimte genoeg om te vergaderen Wat nu de eigenaardige spelling van het woord kdoleerende betreft is men bier nog in t onzekere of dit als eene hatelykhetd of als eene Bgrovec taalfout is op te vatten De afdeeling van Patrimonium heeft nu besloten h re jaarlyksche vergadering a s week op de bovenzaal van een koffiehuis te houden want de verwyzing naar het kerkgebouw kan zy natuurlyk niet ernstig opvatten Intusscben begrypt men hier niet hoe de heer Huisman die zoo tegen de koffiehuizen zegt te zyn nu op deze wyze naar het schijnt uit louter partyzucbt de menschen naar de herberg dryft Öla spijkers in de vruchthoomen Voor eenige maanden werd deze raad in tal van gegeven als eeo middel dat de den aanval der wormen be vakbladen vrucbten hoedt De Fruit trade Journal van New York bevestigt nu dat dit een goed middel is en voegt er by dat dit moet toegeschreven worden aan de oxydatie van het yzer door het aap van den boom waardoor zicO ummoniakEout ontwikkeld dat in al de doelen van den boom doordringt Qel blad raadt aan een half dozyn spijkers in eiken boom te slaan en die bewerking zal dan h i zonder twyfet met gunstigen uitslag bekroond worden Semperv Nu IS dan toch eindelyk Amsterdam gebeel gereed Lang heeft het geduurd en er kwamen al ongeloovigen die mompelden dat Amsterdam dezen winter ei nlijk geen Amsterdam zoude zijn gelukkig zy hebben ongelyk gehad Donderdag deed Carré zyne joyeuae entree binnen Amstels veste Zaterdagavond waren de gastvrye deuren van bet groote circus aan den BioneoAmstel voor t eerst weder in dit seizoen geopend om de schare belangstellenden en vrienden toegang te verleenen In de vestibule merkten we een paar schoone bronsgroepeo op geschenkeu van vereerders aan den heer Oscar Carré in April des vorigen jaars geschonken en thans te Amsterdam geplaatst Vroolyk flikkerden io het gebouwde tallooze lichtjes en beschenen de tatryke gezichten die met blydschap de manege nu gelukkig weer gemetamorphoseerd terug zagen Vol was het er byna geeofplaatsje onbezet vol en gezellig wel warm erg heel erg warm mjar dat binderde niet dat had ieder er gaarne voor over om Carré by zyn terugkeer zijn holde te kunnen bieden Opgewekt schitterde de muziek en de ryders begonnen hunne werkzaamheden en de ryderessen sprongen door hoepels en over vlaggen en de clowns deden het publiek schateren van lachen met de allernieuwste en de allerleukste grappen als van ouds maar vol frisscbe bekoring Levendig werd de heer Carré en uie minder mevrouw Carré toegejuicht zy ontving een paar corbeilleci baar gemaal een krans Er bestaat te Amsterdam een studiekring voor werklieden met de zinspreuk Nil nisi per Cbrist um welkejzich ten doel stelt den katlioliekeu werkman verstandelyk te ontwikkelen van fouten en dwalingen terug te houden en in staat te stellen door eenige kennis en spreekvaardigheid zoowel zyn rechtmatige en billyke eischen te verdedigen als op te treden tegen het socialisme 4 50 4 67 04 6 11 6 80 145 1 6 8 08 8 09 8 15 6 56 6 08 6 10 6 17 6 86 1 44 GOUD k 8 80 18 40 10 18 10 30 10 86 10 41 Voorb 6 54 N dL d5 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Z 1C 6 19 Onud 6 80 7 08 18 De katholieke werkman scbryft een voorstander moet niet metjden mond vol tandenstaan tegenover den sooiatistischen radtong De vergaderingen worden eiken 2den en 4deuDinsdag der maand gehouden in bet Wajenvan Amsterdam op het Damrak H bl liOMBOK Aan correspondenties in de Javabode dd 11 en 14 Deo van Lombok is nog het volgende ontleend Schreef ik a in myn vorigen briel dat Dinda Amina naar Java was vertrokken eoo vergiste ik my deze Sasaksche vrouw vau den radja bevindt zich nog te Ampenan en ia wegens ziekte onder dokters behandeling Waarscbyn1 k gaat zy niet naar Java aaogesien zy haar verlangen beeft te kennen gegeven om weder naar hare vroegere woonplaats nabij Pringa Sela terug te gaan als reden opgevende dat de radja in de laatste jaren zich niets aan haar heelt laten gelegen liggen Meu is met den bouw van de versterking in Mataram zoo ver gereed dat morgen eene compagnie van het 11e bataljon dieu postkan bezatten Als de versterking gebeel en al voltooid is dan wordt de post te Tjakranegara ontruimd en geslecht De post Pagasaagan is lieden verlaten en geslecht de troepen van dien post eene compagnie van t 5e bataljon zyn naar Ampenan teruggekeerd Nu en dau wordt by wyze van machtsvertoon naar verschillende richtingen uit erokt doch alles blyft rustig Aan bet omverhalen der muren door de bevolking zelve wordt flink de hand gehouden met het inleveren der wapens gaat het echter niet zoo vlot toe doch misschien hebben de Baliërs niet zoo veel geweren men spreekt an 2000 repeteergeweren als wel vermoed wordt De Sasaks beginnen gebrek aan levensbehoeften te krygen en komen van heinde en ver naar Ampenan om ryst op te koopeo Ala er in de behoefte vau ryst door invoer niet spoedig wordt voorzien dan ia er veel kans dat er een hongersnood onder de bevolking uitbreekt Veel nieuws van hier valt er op het oogenblik niet te melden Gisterenmorgen heeft er eene plechtigheid plaats gehad n I het plaatsen van eon gedeukteeken op de graven van den generaal majoor Van Ham en vau den 2en luitenant Musquetier die beiden op den noodlottigi U dag van 26 Augustus sneuvelden de erete by den aftocht van Tjakranegara naar Mataram de aatate hy den terugmarsch van Soekarara naar Tjakranegara en wel ter hoogte van de messigit Grogol Beide officieren en eenige minderen werden toen naby den Dewatentempel waaiin de troepen vau Mataram en TjakrauE gara waren terugtrokken begraven Na de vermeestering vau Tjakranegara werden de begraafplaatsen dier gesneuvelden opgezocht en gevonden en gisterenmorgen ten 8 ure hutl bovengenoemde plechtigheid plaats waaraan werd deelgenomen door tal van officieren Tftn de tanden zeemacht Nadat men zich op den post Radjah bad verzameld werd voorafgegaan door de kapel van het 2e bataljon dat deo marebe funèbre speelde naar den doodenakker gemarcheerd Hier schaarde men zich in een wyden kring rondom de graven welke reeda kwistig met bloemen en krauaen waren versierd Achtereeuvolgens namen de pastoor Smit de predikant Ofiferbaus en de kolonel vau den staf De Moulin bet woord en herdachten de af gestorvenen in de meest roerende bewoorditi gen De 2e luit Lamberts richtte by deze gelegenheid ook een woord tot zijn afgestorven vriend Musquetier Alles liep in de beate orde af en de officieren en troepen Leerden naar hunne respectieve kampementen terug Dagelyks hebben er confertntiën plaat i met de verschillende Balische hoofden Gisteren o a verschenen de veracbïllende Sasaksche hoofden uit deze buurt voor den resident Aan deze boofden werd medegedeeld dat de oorlog ge ëindigd was dat zy geen vyandeiykhedeo meer moeaten plegen tegen de Baliërs dat zy de van de Baliërs geroofde goederen wapens enz moeaten inleveren en tevens werd hun de verplichting opgelegd binnen zekeren tyd de muren hunner erven af t breken tot één nieter hoogte van den beganen grond 9 40 0 4t 9 4 10 01 10 10 11 M t lt 11 80 11 80 7 I i ir 7 14 7 1 7 JT 4 45 4 5 01 09 5 16 1 41 iO I U 10 Zooil ik u TRMgêr raeda whreef ui de restiging dnr achterblgveade troepen xioh bepalen tot AmpeoAQ on Mataram Het beerlyke en rnime kampement te Kapitan wordt langeamerhand ontruimd eo het 5b bat thana te Tjakranegara ral eerat naar Ampenan komen wanneer de bariaan het oorlogeterrein hebben Terlaten E en ala rroeger inllen Mataram en Ampenan weder telegrafisch worden rerhonden Heden is een gedeelte an de cavalerie aterk 38 man en 40 paarden naar Jaia TertrokkeU een peleton onder deo len luitenank Tan Maren moet voorloopig hier achterblijren Onmiddellyk na aankomst te Batavia ia Datoe Pangeran zoon van Ketoet en kleinzoon Tan den radja van Lombok vergezeld door den controlear ran Geaus naar Baitenzorg vertrokken waar honderde inlanders z ne kumst Terfaeidilen Te Bnitenzorg logeert hg bij den Demang Zoo berooft is de man to Batavia aangekomen dat de aesistent resident van Bnitenzorg hem dadelyk in een nienwe plonje heeft moeten ateken om hem in staat te stellen fatsoenlijk gekleed voor den gouvernenr generaal te Terachgnen Men vermoedt dat hij aangewezen is om als hoofd der Saaaka op Lomhok op te treden Volgens de Soer Ct zjjn de berichten omtrent het fortuin vaii den radja van Lombok schromeiyk overdreven De groote diamant waarover zoo veel drukte ia gemaakt scbynt slechts te bestaan in de overspannen verbeelding van een reporter want er zouden onder de brillanten van den Vorst alechta enkelen zyn die een maximumwaarile van 5 mille halen temyl de totale waarde slechts 3 ton zou bedragen De gebeele Lomboksche schat die wy in handen hebben beloopt een goede li niillioen en meer achynt er niet te halen Ken Dalziel telegram nit China meldt dat de Keizer in December een besluit heeft uitgevaardigd waarin hg het voornemen te kennen gaf flnaocieele hervormingen op groote achaal in te voeren D geldmiddelen van het rgk zegt het bealoit zgn door onwaardige en onbekwame generaals verkwist die voor hun eigen gebrnik geld hebben genomen dat voor het leger moest besteed worden De Keizer geeft ten slotte te kennen dat hy liever zich tot den dood tegen de overwinnende Japannera zoo verdedigen dan te vluchten £ arst no wordt ofScieel en volledig bekend de afloop van het strafproces der onderofiicie ren leerlingen der Pyroteohnisehe School te Beriyn die enkele maanden geleden allen geTankeiyk naar Maagdenburg werden overgebracht Geen banner ia vrygpsproken doch de raeesten 131 in getal hebben wegens ongehoorzaamheid niet meer dan 43 dagen gevangenisstraf ontvangen die door de preventieve hechtenis gerekend wordt ondergaan te zyn Wegens ongehoorzaamheid gepaard met gebrek aan eerbied eu bedreiging jegens meerderen zijn 31 veroordeeld tot gevangenisstraf van 44 dagen tot 9 maanden van welke de preventieve hechtenis wordt afgetrokken ook zyn 10 van die 31 onderofficieren gedegradeerd Twee onderofficieren eindelyk zyn gestraft met degredatie en ruim vyi jaren gevangenis wegens opruiing tot insubordinatie VERGADERING VAN DEN GËHEËmRA4D DINSDAG 22 JANUARI 1895 Voorzitter de Wethouder J M Noothoven raa Ooor Tegenwoordig de Bh Ja er Herman van Veen van Vreumingen van der Post Derckaen van Iterson Vingerling Densing Straver van der Sanden Hoogenboom en Prince Afwezig de heer Fortugn Droogleever terw l er twee vacaturen zgn De Voorzitter Ingekomen is eene missive van Mevr Koning Salomon Hnggens kenniagevende van het overlgden van baren Echtgenoot de heer H W G Koning wethouder dezer gemeente De voorzitter zeide naar aanleiding hiervan het volgende M H Wederom heeft onze veigadering en burgery een groot verlies te hetrearen Zatenlag 19 Januari 1895 op den d dat wg onzen Bnrgemeester ter mste brachten overleed zacht en kalm na een smartelijk doch gedoldig Iflden de heer Henri Willem Gerard Koning Lid van deo Raad en Wethoader dezer Gemeente in den ouderdom van biina 53jMr Zgn overlgden is een groot verlies voor deze vergadering aan welker beraadslagingen hg iteeds met warme overtuiging deelnam Gekozen 17 Juli 1887 tot Lid vau den Raad werden zgne bekwaamheden en toewgding door z ine medeleden op zóó hooge prgs gesteld dat hg enkele maanden daarna 27 April 1888 gekozen werd tot wethouder Voor het College Tan B en W is zgn dood een zeer groot ver 1 lies daar hg er een zeer gverig lid van woi Ook in vele andere gewichtige betrekkingen heeft hg de Gemeente uitstekende diensten bewezen waardoor zgn heengaan een zeer groote leemte veroorzaakt In vele besturen comniissiën vereenigingen kortom overal waar hg werkzaam was was hg door zgn groote werkkracht een waardig onmisbaar lid zgn overigdeu zal io vele kringen der burgerg diep gevoeld worden Velen was bg ten zegen Onze gemeente verliest in dezen eerlgken oprechten open man een uitstekend burger doch niet minder ia zgn heengaan voor zgne hooggeachte echtgenoote en dochter een ontzettiend groot verlies Zg missen in hem een liefhebbend zorgzaam echtgenoot en vader moge het bewustzijn dat haar leed door U en de geheele burgerg gedeeld wordt haar tot eenige troost zgn in deze m eielgke dagen Nimmer was zgn steun in deze vergadering meer noodig dan in deze ernstige tgden Zgn plaats is thans ledig zgn stem zal in dezen Raadzaal nimmer meer worden gehoord doch het goede door hem voorgestaan zal blgven Moge zgn voorbeeld tot navolging opwekken en de herinnering aan hem als een edel braaf Burger steeds hg ons blgven voortleven Ik heb gezegd De notulen der vergadering van 28 December worden onveranderd goedgekeurd evenals die van 16 Januari Ingekomen eene mededeeling dat hg Kon besluit was goedgekeurd de he ng van kaaien liggelden en brnggelden in deze gemeente Aangenomen voor kennisgeving 2 Eene missive van Gedeputeerde Statentot goedkeuring van de Raadsbesluiten totverpachting van de Tol en het Graagewaa benevens goedkeuring van het suppletoir kohier Aangenomen voor kennisgeving Eene missive van B en W betreffendede heffing van het schoolgeld op de lagerescholen waarin door de regeenng eenige aanmerkingen waren gemaakt Ter visie Eene missive van O van der Groef dankbetuigende voor zgne benoeming tot gaarder Aangenomen voor kennisgeving 5 Eene missive van J P Delchambre dank betuigende voor de hem verleende vergoeding Aangenomen voor kennisgeving 6 Een schrgven vun de Muziekvereeniging Eupbonia dank betuigende voor de gunstigebeschikking Aan enomen voor kennisgeving 7 Een schrgven van den heer J Koemankennisgevende van het overlgden van denheer P van Altena oud Weesvader Aangenomen voor kennisgeving 8 Een voorstel met memorie van den heerfl M Dercksen tot wgziging van art 2 derVerordening op het onderwgs voorstellendeaan de 2de Burgerschool voor Jongens slechts 3 onderwgzers aan te stellen die met hethoofd der school gemakkelijk deze betrekkingkunnen waarnemen en dit aan de gemeenteeen voordeel van ƒ 750 per jaar afwerpt In handen van B en W om de schoolautoriteiten daarover te raadplegen 9 Eena mededeeling dat door den Heer Mr A A van Berg jn IJzendoorn bg testamentairebeschikking was toebedeeld aan deze gemeente den grooten tuin met de gebouwen benevensden moestuin om voor publieke wandelweg testrekken benevens een kapitaal van 40 000 om eene wandelplaats te maken die van tweezgden kan worden ingekomen of een anderwerk daarvoor te stichten De Voorzitter In de vorige vergadering heb ik getuigd dat Mr A A van Bergen IJzendoorn de gemeente lief had en een goed hart toedroeg en ik verheug mg dat deze gift of stichting tot in het nageslacht zal blgven Aan de orde De Voorzitter M H de benoeming van twee plaatsvervangende wetboaders is nu niet noodig daar de heer Koning overleden is ik stel nu voor de benoeming te doen plaats hebben van eeo plaatsvervangend wethouder Uitgebracht borden 14 stemmen gekozen de heer G Straver met 9 stemmen De heer Straver neemt de benoeming aan Aan de orde 2 Het voorstel betreffende wgziging in de 6 tmeente begrootingen voor 1894 en 1895 Wordt goedgekeurd zonder hoofdelgk stemming Aan de orde 3 Het adres van de firma A Brinkman Zoon betreffende eene verhooging der toelagevoor de uitgave van het RaaJsveral Dit adres wordt verworpen met 13 tegen 1 stem die van den Voorzitter Verscheidene leden hebben hierover het woord gevoerd de bizonderheden hierover komen voor in het verslag Aan de orde 4 De benoeming van een onderwijzer aan de2e Burgerschool voor Jongens W ordt goedgekeurd Aan de orde 5 De benoeming van een onderwgzer aande 2e Kostelooze School Benoemd wordt de heer J M Schoonenberg te Waddinxveen met 14 stemmen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten buiteoiaodscli Uverzlcht Bourgeois schgnt niet te zutleo stagen met zO n ministerie De laatste beriofaten waren de volgeode Een uienwe conferentie tuischen de aansttande ministers heeft plaats gehad waarin over de iakonisteubelasting opnieuw is gesproken zy zgn nog niet geheel en al tot eenstemmigbeid ge komen Na in den namiddag nog verschillende utappen gedaan te hebben is Bourgeois naar den president der republiek gegaan om mede te dfelen dat hij van de opdracht tot kabiuetsvormiog afzag Aan wien de heer Fanre nu de samenstelling vau een ministerie zal opdragen is nog niet bekend Nu de pogingen van den heer Boui eois zijn mislukt zal de president waarscbgnlgk wel weer een der leidera vao den rechtervleugel der repoblikeiusche partg niet deze taak belasten Men k tn derhalve weer een ministerie verwachten onder leidin r van den beer Dopuy of van epu der andere gematig epublikeiuspbe partiJIeiders De politieke toestand blgft dan gelgk deze was onder het bewind van president CasimirPerier Van de staatkundige richting van Fanre den nieuwen president kan men zich eenig denkbeeld maken als men nagaat wat hg io eene rede aan zijn kiezers den 5 November 1893 beeft gezegd Hij verklaarde loen een liberale republikein te zyn en polemiseerde scherp tegen bet radicalisme dat gouden bergen beloofde dat o a scbeiding van kerk eo staat voorepiegelde maar baar niet uitvoerde toen een bgna bomogeen radicaal kabinet aan het bewind wub Faure verlangde eene sterke regeering en bg verctond daaronder veene vereeuiging van mannen die al hebben zg niet het zulfde iiitgangflpnuf toch een gemeeuFchappelgk doel bebben en e n geineenschappelgk programma tot welks uitvoering zij eerlgk samenwezken zonder nevengedachten en onder toepapsing ener nauwkeurig omschreven politiek die voor iedereen begrijpelijk is en vbh de ambtenaren een duidelijke en eerlgke bonding eischt € De ministerieele crisis in Italië begint nu ook haar oplossing te naderen Koning Humbert heeft reeds het decreet geteekend waaibg d j zitting der Kamer wordt gesloten Spoedig zul uu zeker het besluit volgen waarbg de tgd voor de nieuwe verkiezingen wordt vastgesteld De heer Cri pi behoudt derhalve het veld De kiez rs moeten nu beslissen of zg den minister president dan wel de Kamer meerderheid zullen steunen Te Rome zijn nog nadere berichten ont vmgen betreffende den staat van zaken in Abesainië Volgenü den Esersito is uit do brieven welke in het kamp van Km Mnnga 4cha zijn gevonden gebleken dat dit opperhoofd tot dezen aanval is overgegaan overleg met koning Meoelek den ror t van Abessinië Indien dit bericht waar blgkt te zgn kunnen de ïtaManen zich nog op verdere nioeilgkbeden in Noord Oost Afrika voorbe reiden want koning Menelek wa tot dusver eun getrouw bondgenoot van do Italinnen Voorloopig echter scbgnen de Italianen in Abeasiuië niets te vreezen te bebben Het Engekche Par ement ia togen 5 Febr bijeengeroepen De politieke veldtocht welke over het lot ran het kabinet moet beslissen zal derhalve spoedig een aanvang nemen Lord Salisbury de leider vau de Tones in bet Hoogerhuis en de h or Balfour bet hoofiJ der oppositie in het Lagerhnii zulleu weldra een manifest uitvaardigen waarin zij bet program der conservatieve partji zulleu ontwikkelen De beide leiders der Tones zullen dftu antwoorden op de verklaringen dezer dagen doo Lord Roiiebery te Cardiff afgelegd De verwachting dat de invallende winter eeu hondgen ot der Obineezen zou zgn zoo als bii lu 1812 een bondgenoot der Russen was OD den Japanners zou beletten hun zegevierenden tocht in het Hemelscbe Eyk voort te zetten is niet bewaarheid Hoewel het volgens de berichten uit bet Oosten van Azië had sneeuwt is de sneeuw toch niet in staat de streng atrategi che plannen der Japanners ook maar ééu oogenblik in verwarring te brengen Wat door den generalen staf van den Mikado ii ontworpen wordt door de gene mals ten uitvoer gebrncht op eene wjize dia werkelijk bewondering afdwingt In het Noorden rukt generaal Nodzu onvermoeid voort naar den Chiueeschen muur waarachter de Cbineesche troepen na in Mand8ch0Lrg ettelgke nederlagen te hebben geleden zich bebben teruggetrokken De verbinding met het legerkorps van Diaarscbalk Ojaraa die verbroken was door diens tocht naar PortArtfanr is blgkens eene mededeeling in den Timesc hersteld beiJe legerH zgn voornemens gezamenigk op te treden om te opereeren tegen Nio Cbang en King How Hieruit blgkt dat voorloopig van eeo voortrukken naar Moekdem geen sprake meer is doch dat de verbinding met de kust behouden moet blgven en dut waarscbgnlgk na het terugdrgveu der Chiueesche troepen de tocht naar Peking cal worden voortgezet Thani biykt uit da ontvangen Rauterberichtou dat de Japansche troepen die voor eenige weken qit Hiroshima naar een onbekende bestemming vertrokken zgn da opdracht hadden zich meester te maken van de cnidelijke versperring die de golf van Pet chi Li voor de Japanacbe vloot gesloten hield Na PortArthur moet Wei bai Wei genomen worden ten einde zoodoende de Japansobe vloot in de gelegenheid te stellen ongehinderd de golf binnen te komen en troepen te landen die aan den aanval op Peking zouden konnen deelnemen In de baai tan Yung Ching zgn de Cbineezen al evenmin tand gebleken tegen de Japanners aU overal elders Nadat de Chineesche versterkingen door de Japansche vloot waren beschoten met zooveel succes dat het vuur der Cbineezen tot zwggen werd gebracht slaagden de Japanners er in sterke troepenaideelingen te ootschepen Langzaam maar zeker wordt zoo de tocht naar Peking voorbereid Uit het Noordcm de legers die zich voor de berenning vau NiuChang en King How gereed maken uit het Zuiden de troepenafdeelingen die geland zgu in ShangTung straks de derde armee niet meer belemmerd in haar tocht door de versterkingen te Port Arthur of Wei hai Wei landen te Tien Tsin of Ta Koe en optredend als centrumdivisie Tegen deze vereende krachten zal de hoofdstad van het Hemelscbe Rgk hoe versterkt en bewapend ook wel niet bestand blijken It middeis worden de vredesonderhandelingen voortgezet De Amerikaan se he oud staatssecretaris Foeter is te Yokohama aangekomen om de Chineesche gezanten bg te staan doch het voornemen van de Japansche regeering om de onderhandelingen sleepende te houden tot de zegevierende intocht in Peking ii geschied blgkt steeds duidelgker 3A 7 Staats loteriJ 6e KUise Trekking T n Oieidig tl Januari No 6438 100 1 00 No 1089IS 1000 No 1695 097 16113 en Ï0106 iadar 400 No nit 8761 8916 869S 10460 1107Ï 14766 16074 en 1997S ieder 200 No 1118 1786 6278 9880 11187 H888 18974 16644 17316 19809 en 10879 leder 100 Prijzen Tan 70 60 8640 6680 7674 10079 18908 16661 18844 43 8668 6638 7706 10146 18988 16660 18896 811 8668 6643 7761 10406 13066 16769 18846 886 8794 6678 7786 10638 13087 16884 18476 348 8811 6680 7860 10644 18187 16978 1868S 478 8878 6798 7888 10674 18166 16009 18688 473 8961 6814 7977 10707 13871 16081 I860S 664 3188 6896 8068 10861 18468 16007 18799 667 3148 6871 8809 10966 13471 16148 18800 678 8 90 6877 8837 10976 13818 16469 19099 617 3S68 8071 8691 11070 18677 16681 19118 8S0 8481 8187 8604 11487 18808 16697 19186 969 3518 6816 8780 11886 13990 18668 19817 981 3691 8866 8789 11773 14018 187 4 19461 1286 3e68 6978 8736 11879 14219 18792 19859 1480 8706 6896 883 U989 14848 16811 19874 1674 8986 6320 8866 11961 14334 16840 19767 1667 4081 8628 8874 11998 14871 1J064 19783 4130 8676 887 18002 14381 17088 19836 4871 6689 B9 8 18117 14 81 17841 19901 1777 4294 8777 8978 12182 14496 17433 801601782 4509 6896 9082 18190 14837 17634 80167 1900 4658 7048 9212 12886 14988 17577 80866 1914 4770 7088 9864 18306 15142 17809 208981969 4873 7194 9880 18448 16180 17688 202991998 4980 7236 0641 12660 16821 17768 808693093 6034 7246 9883 12769 16286 17880 208188186 6168 7889 9891 12796 11801 17877 208888148 6238 7436 9918 18820 16488 18003 208872207 6394 7654 9969 18866 16542 18810 183288373 6409 7665 10087 128 6 16548 18886 1253 WATEHGETIJUJSN TK OOÜÜA 1895 s morffena s aronds rioog Laag Hoog Laag Dinadag 22 Jan 3 44 12 09 4 04 12 29 Woensdag 23 4 24 12 49 4 50 1 15 Donderdag 24 5 16 1 41 5 34 1 59 Vrydag 25 5 53 2 18 6 21 2 46 Zaterdag 26 6 40 3 05 6 53 3 18 Zondag 27 707 332 7 21 3 46 Maandag 28 7 36 4 01 7 52 4 17 SPBINGTIJ den 26en ar Burgeriyken Stand GEBOREN 19 Jan T uni ouders C do Bruin en E Vogelaar Janoigje oudel L Dekker en M J tan Rijswijk 20 Arnoldus Jacolms onderg B J van der Bree nu D van der Heiden Elizabeth Adrians ouders J den Hertog en A J Komijn 21 Pieter ouders Ö Vergeer en J van Vliet OVERLEDEN 19 Jan H W G Koning 52 j U m 20 M L Dijkman 22 j 10 m 21 P de Graaf 54 j H M Dercksen 2 m N de Mo huisvr vaa J Anders 67 j Zevenhuizen GEBOREN Hendrika ouders H den Toom en F Ruis Pietje ouders J in t Hoot en L Oskam OVERLEDEN A Schipper 10 m