Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1895

I No 6565 Donderdag 34 Januari J805 33ste Jaargang S Vt GOUDA fiOüDSCHE RANT NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priys er drie maanden is 1 25 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd r ouda Snelperadruk van A Bbjnkiun 8e Zoom Buime Keniie In Wollen Handschoenen A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam n JANUABI slotkoer 4 1017 Vor krs sai i lOOU i 101 102 Sl s 81 81 V S s 77 lOb 70 881 6 l 9 110 71 100 80V 81 KionuiiD Cert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HoKOi Obl Goudl 1881 88 4 Ital InBohrgving 188S 81 8 OoBUNB Obl in papier 1868 8 dito in silver 1868 8 PoMUQAl Oblig met ticket S dito dito SEuiLlMD Obl Ooat 3e Serie 6 dito Oeeons 1880 4 dito bij Botbi l8SS 4 dito bil Hope 188U 90 4 10674 764 670 102 63 102 212 I28Vs 76V loaV 102 146V 99 66 36V 108 92 180 laev 106 49 8 l 144 98V 64V 7V 106V lOlVs 108V 100 98 98 lOOV 140 1867 11 88 84 96 147 107 losn i 76 106 64 188 ditoingoud leen 1888 6 dito dito dito 1834 6 8w l Perpet aehuM 1881 4 Toutlll Oepr Conir leen 1890 4 Geo leaning erie D Qeo leeniox serie C luiDArjl Blp Bee T obl 1892 6 Ulxlco Obl Buit Scb 1890 TiNIztiIU Obl 4 onbep 1881 Ahbtiuiui Obligatlen 1861 8Vi BotTUtsui Sted leen 1886 S i NsD N Afr HandeUr aand Avendsb Tab My Certificaten DeiiMaataohapp dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mü der Tonteol aand Gr Hypotbeekb pandbr 4 Na erlandaohe bank aand Ned Handelmaataob dito N W k Fao H p b pandbr I Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hrpotheekb dito 4 OoaTSNs ÓoBt Hong bank aand EusL Hypotbeekbank pandb 4 Vi Akkkikx Ëqnit bypotb pandb fi 49 6SV Uaxv L 6 Fr Lien cert 6 N B Holl IJ Spoorw Mij aand Uij tot Expl T 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Kad Znid AMk 8pm aand 9 dito dito dito 1891 dito 8 iTAUl Spoonrl 1887 89 A lüobl 3 47 78 V Znid Ital Spirnij A H obl 8 FoLSN Waraobau Weenen aand 4 Bvsii Or Buu Spw Mij aand i Baltiaoba dito aand 101 Taatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Kirak Gh AEOW Bp kap aand 6 Loaowo Sewaat Bp Mq oblig b Oral Yitebak dito oblig 8 ZoidWoat dito aand 8 dito dito oblig 4 ll l isV loVi 104V 387 60V 137 310 186 108 110 103 103 1167 137 98 47 18 138V ilcnulu Gont Fae 9p U j obl 8 Chic k North W pr G y aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Danvar k Bio Gr Bpm eert v a lllinoia Central obl in goud 4 Louiav k NufavilleCert r aand MaxicD N Spw Mij lebyp o 6 Itias Kanaaa v 4 pot pref aand Tork Ontario k West aand dito Feona Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Fee Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le byp 0 5 Oanadx Can Bonth Cert T aand TlK 0 Ballw fc Nav le b d c O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaats aand NiD Btad Amsterdam aa d 8 Btad Bolterdam aand S BiLSll Btad Antwerpenl887 S i Btad Brussel 1886 i HoHG Tbeitb Begullr Gesellsch 4 OoBTlKR Btaatsleening 1860 8 K K Oost B Cr 1888 S Bfin Stad Madrid 3 1868 Tar NsD BeE Hyp Spobl cert 4 ADVERTENTIÊW Beden overleed ten huize ran onzen Zwager Mr J Lohuan JiNsaoNiue Kantonrechter te Onderdendam onze geheide Moeder Uerronw de Wed 8 HOITSËMATAN BoLiims M J TAM BOLHUIS HOITSBMA A J AS BOLHUIS nOITSEMA LUOAS Qauda 20 Jan 95 B j Tonnis der arrondissements rechtbank te Rotterdam d d 15 October 1894 is het huwelyk bestaande tosschen Mevronw MARIOS CABBÜTHBBS leerare en den Heer JAN ESSEB ambtenaar bjj de Staatsspoorwegen beiden wonende te Rotterdam ten Terzoeke Tan eerstgenoemde door echtêChei tUnff ontbonden verklaard De Procnreur van Kiscberes Mr C P ZAilJEB op Woensdag US Januari e k des avonds om 8 nnr in de Zaal KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOEGENi waarin hoopt op te treden de WelEi Gestr Heer H MEIJBOOM Lid van hei Hoofdbesinor Bntrée Ifiet Leden 10 cent SET BESTU VB Waarom word ik van mijn zenuwlijdeii niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot ia niet zelden det geaeziag aaabrengeade middoleo toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam geneesheer een goed sucoea hebben Wat niet Priesnitz de geleerde vettiger eer waterkuur methode wient woonplaats een bedevaartsoord roor de lijdende menachheid geworden ia den eenvoudige boor He ft niet een Zweedsob majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder aoodzalielijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneeaheeren begint te orden Ook op het gebied ter beperking van EeuawziektöD begint er lioht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigttt m natuurlijkste manier reaulUten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onireranderd aangewende geueeakundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Yzer Araenioum enz geheel te verdringen Er zijn vele menseben die noch ziek nooh gei oad zijn en toch klagen dat zij zich in lichaam en ziol alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en coo zioU zelvcn en anderen tot laat z n eondor het te wilton Vele wordea geplaagd of door vreeseijke augat of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Dan zgn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn ooogestie zwakheid yan geheugen oorauizen en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aan verlammircg vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeflgd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer du alaohtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategoriëu van lijders behoort en ingelicht wensoht te wordea over de wer king eenei nieuwe methode adresteera zich aan Amgterdam H CLEBAN Co Heiligeweg ii Rotterdam F E van SAWTEMKOLFF ICorto Hoofdsteeg l handteeJceninff met roode lettera op de Utrecht LOBR ¥ PORTOIV Oudegracht bij de Oaardbrug V voor wien een onderrichtend geschriftje over ZeDUwziekten en Beroerte Voorkoming en Geaezings Gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Overal fCENT verkrijgbaar Maatschappij tot JCxplo iftftie der Victoria Bron f eventioft tr Jfottfrffrtm 7iiirll Uifik S Verkrygbaar in t Hoofddepöt Toor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Fleach IS ents per halve Flesch 13 cents Kruik ït 17 Kruik k 13 terwyl voor de ledige Fleaschen en Kraiken wordt vergoed per heele Fleach 3 cents per halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent PüIKE ODDE SCHIEDAMMER GEIEVER Merk i NiaHTCAP i ® j Een ware 8chat voor de ongolakki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde w k Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Verkrygbaar by M PEETERS Jz N B A ls bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds roorzien ran den naam der Firma P HOPPE Hollandsche aitgave met 27 afb Prys 2 goldeu Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaari ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen hg faetVer Iag8I lagazin te Leipzig Nenm kt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 2eer ïïette Gesteendrukte mumsTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zd E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te consulteeren uitgezonderd Zondags ran 10 tot 5 nnr TOor TANDZIEKTEN VÜLU NGEN KVSSTIANDJSS OBBITTMV eni VBUDAQS Tan 10 tot 12 nar koêtélooMe behandeling Alle OPERATIËN pljrOoos HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËNBIER nit de ttioosterbrouwerfl DE SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene genees heeren aanbeTolen I versterkend en gezond wordt per fnst en gebotteld geleTerd doot G Heetman Westharen B 159 en Peperstraat K 11 Eenijl Agent voor Gouda ea Ooistr ken Onfeilbaar Ifiddel loflueDzaJoest Borst en MELIANTHE Superior Borsl Honig Extraet Bekroond met Eere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneeat onmiddellifk Kinderen nemen het gaarne iz Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld 11 K vanSchaik Go Machinale Fabriek DE BONIGBLOEMc P AJRXJS Snmatra straat 267 Den Haag Verkrflgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Printemps TE PARIJS Zenden gratis en franco t prachtig geïllustreerd BBE ALMW met bollandschen offransoben tekst bevattend d afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Winterseizoen van kleederen boeden tnz voor heeren damei ta kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JILUZOT a C PARIJS Stalen van zijden vollen en katoenen stoffen taken enz eaz worden eveneeni firanco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer d prezen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen 4er bestellingen benoodlgdzijn BtttêUingtn van S5 francs en hooger worIvo met eene verhooging van 5 o O hiffM êraekt $ n otH oaa Inkomende nehttn m all plaaUen van Nederland aan Mals bezorgd De klanten hebben geene rormaliteiten TOor de inkiaring of andersinta te verrulleD Mar ons réêxpéaWêkaie fltxêndaat Noord 9rtü ant daarmede belast is BINNENLAND GOUDA 23 Janoari 1895 Hedenmiddag ten 12 uur werd bet stoffeiyk orerscbot van den Heer B W G Koning Wetbonder dezer Gemeente en Kommandant der dd Schutterij uit welke betrekking ZKd wegens ongesteldheid ootaogs ontsl had bekomen ter aarde besteld Een zevental volg koelMn volgde de lykkoets waarachter eeo extrarytoig met kraDsen Op het kerkhof gekomen werd de lijkbaar gedragen door de 4 sergeant majoors en 4 oudste onderofficieren der dd Schutter de baar met kransen werd gedragen door 2 onderofficieren terwyi het kanjer oenevensdemazitk den stoet volgdeji W ofScieren der dd Schutterij stelden zich aan bet hoofd an hei kader Vele corporation wnar de overledene lid of beatunrder Van wafa waren op den doodenakker teffeowoord Aitn m groeve nam allereerst het woord dé heer J M Noothoven van Goor loco burge meester die uamene de Gemeente den overledene dank zeide voor hetgeen hy voor de Gemeente gedaan had toen wy laataledeo Zaterdag onsen geachten Burgemeester Mr A A ran Bergen IJzendoorn hndden ter aarde besteld waren na afloop van die plechtigheid zulke OUganstige berichten omtrent nwe toestand gekomen dat ook wy het ergste vreesden eo die vrees was niet ongegrond want reeds des avonds vernamen w uwen dood Wy zeggen V dank voor de liefde die gg aan ons hebt bewezen Rast zacht en in vrede Daarop trad de heer A van Reedt Dortland kapitein by do dd Schatter naar voren en sprak het kader en Je schottery aan die veel in hareu majoor kom mand a ut badden verloren B was een streng maar ook een goed chet hg was rechtvaardig en hamaaa wy zullen trachten bet zelfde voetspoor te betreden waar ieder lid der schuttery een voorbeeld aan kaa nemen z oe nagedachtenis zal in dankbare herinnering by de achuttery blyveu De heer Oldeman Predikant der Rem Gemeente waar de overledene lid van den K rkeraad was bracht ook in welgekozen woorden zgne hulde aan den overledene en bracht in herinnering dat hy den heer Koning had leereu kennen als een man vast van beginsel hy was een man die zyn plicht kende en ook niemand beeft ooit te vergeefs zijne vriendschap aangeroepen De Rem Gemeente verliest veel in den heer H W G Koning De heer H G van IStaveren bracht den overledene de hulde van wylen zyn vader die FBVILLETOI TEEUGGEEOEPËÏÏ DOOB StUGH CONWAY EEHSTB HOOFDSTUK In daisternis en In gevaar Ik Bohrijf dit verhaal en zend bet de wereld in omdat ik er byzondere redenea voor heb Eens heb ik In een vertrouwelijk oogenbHk aan e Q Triend eenige merkwaardige bijzonderheden meegedeeld nit een deel van mija leven Ik geloof dat ik hem toen verzocht heb er verder aan nieroaod wat van te zeggen hij zegt van niet Hoe bet zg hg heeft het oververteld aan een aoderen vriend heeft er wat by gedaan denk ik die vriend vertelde het weer aan een ander en zoo giug het voort Wat or op die wijze dadelijk voor een verhasl van geworden Is ui ik missohien nooit te weten komen maar na ik eenmaal Ewak genoeg geweest ben om dingen m D haiselijk leven betreffende aan eon auder toe te ver trouwen zgn onze buren begonnen mg te brsehoawen als een man met een historie iemand die met een niterlijk prozaïsch leven in stilte een heelen Tonan beleefd heeft Wat mij zelven betreft zou ik mij daarover aiet bekommeren ik zou hartelijk lachen om die opgesmukte opmerkingen mgoer historie dte ik onvoonooh zoo ïangen tyd onder den majoor Kouing by de Schuttery bad gediend De heer Schim van der Loeff predikant te Leiden die vroeger hier zoo lange jaren bg de Rem Gemeente was herdacht den heer Koning als vriend Zyne vrienden hadden uooit te vergeefs by hem aangeklopt zgn vtiendenhart was voor ieder geopend ook zijne overtuiging was vast geworteld mocht hy inzien dat hij had gedwaald dtto wa4 hg ook de man om dit te erkennen Hy bracht den oserledene dank voor hetgeen hy voor 7yne crienden was geweest en voor zyne toenyding zyne nagedachtenis zal nog lang by zgne vrienden in herinnering blyven De heer Dr H Uasel de Schepper dankte namens de weduwe dochter en verdere familieleden allen voor de betoonde belaogstelling bij deze droevige plechtigheid Door verschillende corporatiën waren kransen toegezonden en wel van Daaelyksch Bestuur dezer Gemeente Hoffmaus Stichting Remonstrantsche Gemeente Boud van OudOnderofficiiren Regenten van het Oude Manoenbuis Officieren der dd Schuttery Kader en Muziek der dd Schuttery Personeel der Pittenfabriek Weer baarheids Vereen iging Leden van het Burgerlyk Armbestuur In ons verslag van de gnuleenteraad vnit gisteren staat dat de Voorzitter de benoemiog van twee plaatsvervangende Wethouders niet meer noodig is dit moet zyn niet raogelyk Door Gedeputeerde Staten van Zoid Holland in de verkiezing in het hoofdkiesdistrict Gouda van een lid der Provinciale Staten in de plaats van wglen mr A A van Bergen IJzendoorn bepaald op Dinsdag 26 Februari n de herstemmiug zoo noodig op Dinsdag 12 Maart Gisterennacht zyn door het indrukken van een ruit by de wed Houtman op de Goowb alhier ver cbeidene BchrgfbeDoodigdheden ontvreemd Oe politie heeft onmiddelgk alle plaatsen in den omtrek waar kooplieden van dergelyke sonisteryen gowoonlyk logeeren er van in kennis gesteld en hoopt op die wijze weldra den dief te kunnen arresteeren Voor de Arrondissemeats Rechtbank te Rotterdam zitting van Dinsdag 22 Januari stonden terecht L V L 23 jaar arbeider te Reeawyk wegens mishandeling tot f 5 boete subs 5 dagen hechten il tigerwijs zelf in omloop heb gebracht Het zou mg tamelijk ODversokiUig zijn of de eene goede vriend mg hield voor een voormaligen communiBt lid aan da beitauratafol van eenig geheim genootschap dat een andere goede vriend had vernomen dat ik vroeger terecht gestaan had wegens een halszaak dat nog weer eeu andere meende te weten dat ik vroeger KoomBohKatholiek was geweest en dat er te mijnen behoeve een speciaal mirakel geschied was Indien ik alleen stond op de wereld en nog jong ware dan zou ik zeker da moeite niet nemen om door meedeeliog van de eigcnlgke toodraobt der zaken at dat gesnap tot zwijgen te brengen Ik zou mogelgk als vele jongelieden mij gestreeld voelen zulk een belangwekkend personage te zijn Maar ik hea na eenmaal niet jong meer en ten anderen sta ik niet alleen in de wereld Er staat een wezen naast mij dat mg dierbaarder is dan het leven Een wezen walks hart ik zeg het met blijdschap weldra geenerlei poor ran zeker verleden meer in zich cm zal dragen een wezen dat baar opreohte lieve leven zonder myaterién of verborgenheden wensoht te leven dat noch toor betor noch voor slechter wenscht door te gaan dan zo workelgk ia Zij is het die de zonderhnge ongerijmde verhalen niet aardig vindt die men van ons opdïsoht die tioh oms een weinigje ergert over de uitlokkende vragen die vraag zieke vrienden somwijlen meenen te mogen doen en otn harentwil heb ik oude aanteekeningen nagezien berinneringen van vreugde en leed weer opgeroepen en verhaal nu aan ieder die het lezen wi al wat hg met mogelijkheid kan wanscben te weten en zelfs meer dan dat aangaande ons vroegete leven Nu ik dit gedaan heb zwgg ik verder voor goed over dat jL d K 29 jaar sjuuwer en P J J S jaar koopman te Goud wt gens diefstal ïau paling en snoek onder Haastrecht tot 3 maanden gevang ieder Daarna werden ter verantwoording geroepen A S 43 jaar iu staat v n faillissement verklaard bakker en diens huisvrouw J A V 54 jaar beiden te Gouda De aanklacht luidde dat zy ter bedriegeigke verkorting van de rechten der schuldeischers van den leu beklaagde in de maandeu Aogustos September en October 1894 alhier wat den len beklaagde aangaat als koupman die ia Ptaat van faillisteroent TCrklaard is bij vonnis der rechtbank te Rotterdam van den 17n October jl met iugang van dienzelfdua datum aan zyn boedel sOu hebhen onttrokken een linnenksatje een ki t met glaswerk twee pakken een winterjas een armstoel en hakker gereedNchappen wat de 2e hekl betreft aan den bedoelden boedel zou hebben onttrokken in het vooruitzicht van gemeld faillissement drie japoiioen een spiegfl een lade met kleediugstukken en verschillende gouden en zilveren voorwerpen eeu ki it met kleediugstukkeu en andere voorwerpen een tgk met kleedingstukken een kist met linuengoed een zak en twee kuasensloopeo met kleediugstukken en andere vourwerpeu een gesloten trommel twee kistjes een doos met kleedingstukken twee damesmantels een vrouwenoverrok twee kiuderjurkjes een bouten beschuittrommel met varisebillttnde fauishnudelyke artikelen eeu blikken trommel met eeuige glaasjes een mahoniehouten tafeltje eenine parapluiea verschillende huiahoudelyke artikelen en twee gouden kettingen terwyl het faillissement van den len bekl den 17 October 1894 is gevolgd De verschgaing dezer ecbtgenooteo op de plaats der bescbnidigden maakt een pynlyken indruk Vyf jaar toch was de man in Gouda als bakker te goeder naam en faam bekend Maar de zaken ging U achteruit en het gevolg waa dat bekl zich tailliet moest doeu verklaren In zyn faillisi emeut werd benoemd tot rechter commissaris mr A H v Tienboven aldaar en mr M M Schiic v d Lneffalbler tot curator Bekl hiulden de verschillende troederen aan den boedel onttrokken omdat de kinderen nagenoeg van alles ontblont waren eu het gebrek aan atle kanten den ongelukkigen tegengr nsde De curator had natuurlijk niet veel byzonders gevonden by de inventarisatie van den boedel en dit had hem aanleiding gi geven den beklaagden ernstig af te vragen of zg niets verborgen hielden Maar ofschoon hg hun op de ti Tolgen wees zy ontkenden iets te hebben ont rokkon aan den boedel Dat bleek evenwel onderworp Hier ligt mgn verhaal nu moett n de vraagzieke vrienden or het antwoord maar uithalen van mij krijgpn ze geen ander Wel beschouwd echter schrijf ik dit toch ook wellicht om mijns zulfs wil Ik zelf houd ook volstrekt niet van mysteriën en verborgenheden wier oplossing en verklaring niet terstond voor de hand ligt Dat komt misschien omdat ik zelf een mysterie beleefd heb dat ik mij nooit voldoende heb kunnen verklaren Ora te beginnen moet ik tal van jaren onverschillig hoeveel toruggaap hoewel ik desnoods jaar en dag nauwkeurig zou kunnen bepalen Ik was jong juist even vijf en twintig Ik was rijk want toen ik meerderjarig werd kreeg ik een jaarlgkach inkomen van ongeveer tweeduizend pond en danr het uit solide fondsen en bezittingen voortvloeide had ik niet noodig mij daaromtrent bezorgd temaken Hoewel ik reeds met mijn twintigste jaar geheel mijn eigen meester was geweest had ik mij geon buitonsporigbeden te verwijtan geen oude schulden to betalen Ik was gezoud en sterk en had wel is waar geen lichamelijke pgnen en toch als ik te bod lag keerde ik mij om en om op mijne peluw en zeide tot mij zelven uw leven ia da toekomst zal voor u weinig meer zijn dan een vloek Had de dood dan mieachien iemand die mij dierbaar waa van mijne jjde weggerukt Neon da eenige wezens die ik ooit had liefgehad mijn vader en mijne moeder waren reeds lang gestorven Zuchtte ik onder het leed van een onverhoord minnaar Neen ik had nog nooit met liefde in een vrouwenoog gestaard en zoa het misschien ook nooit kunnen doen Noch dood noch liefde waren oorzaak dat het lot my toescheen alt het ellendigste in de wereld niet waar Reeds waa een gedeelte verkocht of verdui terd of hg zekere vrenw De Rek in bewaring gebracht Acht getuigen worden in deze zaak gehoord Het bleek dat de curator voor een waarde van f85 bg de inventarisatie had gevonden en dat het passief f513 bedroeg Een der getuigen die o a een kastje voorde beklaagden had bewaard had nog gevraagd of hy er kwaad bg kon Neen bad de eerste beklaagde geantwoord waot t is mgn eigendom c De vrouw van de7 en getuige had f 19 van de beklaagden te vorderen en bad om aau haar geld le komen twee gouden kettingen 00 een paar ringen op verzoek der beklaagden verkocht Haar was ook oog verzocht door de tweede bekl om indien naar de herkomst vaa een kist met glaswerk enz gevraagd werd onder eede te bezweren dat zy die kist met den inhoud al lang geleden bad gekocht wat get zeer wyselyk weigerde Het O M bet ten laste gelegde bewezen achtend deed uitkomen dat het in het roordeel der bekl pleit dat zy hebben gehandeld uit ao st en voorzorg voor hun gezin zgzyn ook nimmer met de justitie in aanraking geweest Eisch 9 maanden ge vangen i straf voor elk der beklaagden Snikkend roept de moeder het medelgden der rechtbank voor haar kinderen in Uitspraak over 8 dagen Staten Oeneraal 2e Kahik Zitting van Dinsdag 22 Januari 1895 In deze zitting was Dr Kuyper weer aanwezig voor het eerst ua zyne ziekte De afdeeliogeo werden BamengeNteld on bet eindverslag uitgebracht over de wetsontwerpen betreffend de gemeente Opsterland en Weststellingwerf die heden aau de orde komen Voor de noodlgdeude Scheveniog che risBcbers zal Zaterdag 9 Februari io DiHgentia4 te VGravenbaga een concert worden gegeven waartoe medewerking ts toegezegd door de heeren Pauwels en Orelio van de Ned Opera den heer C v Wynbergen baryton en mej H Hrtrtog pianiste Ie irys van hetconsertvatorium te Parys terwyl mevrouw Pauwelsvan Btene van het Ned Tooueel voordrachten zal houden Het orkest bestaande nit 50 personen zal onder leiding van den heerv d Linden zyn Daar de plaatspr jzen zeer billyk worden gesteld is een groote opkomst van het pnbliek zeker te verwachten Ik was jong zoobIb gezegd vrg als de wind om al mijne neigingen te volgen Ik kon morgen aan den dag Engeland verlaten en de schoonste plekjer op den aardbodem gaan bezoeken plekjes die ik m j vroeger vast voorgenomen had te gaan sien Nu wist ik dacht mij dat ik ze nooit zou zien en bg die gedaahte voelde ik mij diep ongelukkig Ik was sterk van lijf en leden Vermoeienissen on ontberingen kon ik verduren Ik kon het uithouden togen de boste en vlugste voetgangers De jaoht en andere Uefbebherijen waarbij duchtige lichaamskrachten vereiacht worden waren mg nooit te ver moeiend geweest en als ik mijne linkerhand over mgn rechterarm liet gaan voelde ik dat de spieren zoo stevig waren als ooit Toch was ik zoo hulpeloos als Simson in zgne gevangenschap Want evenals Simson was ik blind Blind Wie nndors dan wie zelf blind geweeat is kan de beteekenis omvatten vun het woord blind Wie kan lezen wat ik thans achrgf en de angst hegrijpen waarmede ik mij om eu om keerde op mijne peluw bij de gedachte aan de vijftig jaren van duisternis die wellicht mijn lot zouden zgn Bij die gedachte wenschte ik soms dat ik ingeslapen zijnde nooit weer mocht ontwaken Blind Na jaren achtereen om mg heen geslopen t bebbon had de demon der duisternis mg eindelgkd hand op den schouder gejegd Na mg voor eep wijl tot een bedriegelijko gerustheid te hebben laten komen was hij mij eensklaps overvallen had mg in zijnegroote donkere vleugels gebuid en mgn gansche levenbedorven Scboone vormen santrekkelgke gezichten Bchoone landschappen fraaie kleuren niets vau dat al bestond meer voor mg Ifordi wervolffd