Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1895

Directe SpoorwegverbiodlDg met GOIDA Wtnlerdlenst 1894 95 Aangevasgeo 1 October TUd vao dreeowick GODDi KOTTIKpm 7 10 19 61 19 iS 1 09 1 19 1 91 9 9t 10 7 9 7 47 7 80 KOTTlRDi 11 0 O ü D A 10 17 10 97 10 94 10 41 10 47 8 10 4 08 4 40 DEN HAAG GOUDA 7 4S 8 07 8 18 OOIIDADEN HAAS Oouda 7 S0 8 98 9 09 9 87 10 4 19 11 19 91 19 84 1 97 S iS 4 48 97 8 89 7 13 6 99 9 87 U 06 11 19 1 0 1 11 1 17 i ió 1 89 1 49 1 B8 S 04 S 09 9 68 10 16 lO KS 1S 081 8 46 8 80 iM S K 4 18 4 48 8 80 B 47 7 48 8 8110 10 CTRBCHTGOÜDA Vtnoht 0 S8 7 50 9 9 58 11 84 18 08 18 50 8 10 8 80 8 68 4 48 8 80 6 86 8 09 1 808 8010 84 Woerden 6 68 8 11 10 1611 80 18 86 8 48 4 16 6 47 f 0 119 8410 61 Oadewater 7 07 8 19 10 84 0 ê 4 84 t 9 1B Gouda 7 80 6 88 9 84 10 87 18 06 1 88 8 60 0 4 876 80 7 08 8 419 88 11 07 AM BTfnt M onnni Attsterdan Wp 6 60 8 16 9 66 11 86 r 11 8t s7BHp6 4 8S 7 80 10 00 Gouda 7J0 9 04 10 44 18 16 11 48 l WtM 6 88 9 81 U Hue 8 19 19 99 10 07 11 97 19 4119 61 1 88 1 67 4 98 6 96 8 68 8 41 7 48 9 OOl DAUTÏÏOHT Ooid 6 88 6 40 7 66 8 0 8 91 lO Ot 10 19 10 66 19 48 9 98 9 61 8 18 4 47 8 98 8 67 7 48 8 8810 14 11 0 9 37 5 87 7 69 10 97 10 90 11 17 9 46 8 07 6 06 6 46 8 17 8 07 8 66 10 S8 10 61 11 48 l iO 8 08 8 89 3 60 5 89 6 91 6 88 8 88 9 11 10 68 GOUD A A USTERDAM lO Ot 10 88 19 11 9 81 4 47 8 93 7 46 10 14 lll 6 19 1 1 3 40 6 46 SI 49 11 11 op den hoek Tan de Vlaming en Wagenstraten te VHage hangt aan het huis ran den heer Pander een groote stadslantaarn die neds een paar maal naar beneden is gekomeD Ongelokkig waa dat gister weer bet geval jniat toen een politieageot er onder stond Dö helmhoed Tan den man werd verbryseld en hy bekwam een zóó ernstige hoofdwonde dat hg in een nabarig huis moest worden binnengedragen Zoa men in den Haag na eiodelyk niet eeua van dien banglantaarn afzien en er een ander soort roor in de plants stellen pe socialisten die zich na bun afscheiding van den Sociaal Dam oer Bond onder leiding Tan Mr Troeiatra en Portnyn hebben georganiseerd tot eeniSoe Deraocr Arbeideriparty Enllen op de Paaschdagen waarscbyniyk te OeTenter hnn eerste congres honden Het hoofdbestnur zal dan aan de afdeelingen een ontwerpprogram van beginselen aanbieden terwijl tevens een istrydprogram in behandeling komen zal dat de Tolgende eischen inhoudt I ïo o Ho van z w dirsct tissrscbt TOor alle wet eTende lichamen roor mannen en vrOQwen die hnn 20e jaar hebben bereikt met geheime stemming Vertegenwoordiging dei minderbeden Oe gekoieoen zyn lasthebben der kiezers Afschaffing der Kerkte Kamer Becbtstreekscbe wetgeving door het volk door invoering ran rolksinitiatiof recht der burgera om netten voor te stellen en van bet referendum goedkeuring door bet volk over belangryke wetten Uitgebreide zelfregeering der gemeenten II Volledige rrybeid Tan vereeniging en Tergadering van woord en schrift Strafbaarstelling van hen die inbrenk maken op deze rechten ni Koabeloos rerplicbt lager onderwga tot het 14e jaar met recht op voedsel kleeding en school behoefte a voor de kinderen uit de openbare kas Algemeene inroering Tan ambachtsonder wüs Koitelooze openstelling van alle inrichting van onderwya Koatelooze rechtspleging Invoering dervolkajury en sehadelooaBtellmg aan onschuldigveroordeelden en preventief gevangenen Afschaffing van het militaire stelstil invoering van algemeenen weerplicht in plaatsvan bat staande legtr Beslissing van internationale geschillen langs soheidsrecbteiyken weg Scheiding van kerk en staat Sterk opklimmende belasting op deinkomsten het vermogen en de erfenissen metvrgatelling van de lagere inkomsten en vermogens Invoering van het staatserfrecbt Afschaffing van atle belastingen op de noodzakeiyke volksbeboeften Vni LandnatioDalisatie Vergoeding aan de pachters wegens door hen aangebrachte verbeieringen van den bodem Uitbreiding van het onteigen ingsrecht tot bet brengen van onhebonwden grond iu handen der gemeenten Verbod van verkoop van grond door publieke lichamen aan particulieren Afschaffing van tienden en heerlijke reebten en van atle bevoorrechting inzake bet jaobtrecht IX Natioualiaatie der monopoliën vanindustrie en vervoer in bet algemeen belang Uitvoering van ryks provinciale en ge meentewerken in eigen beheer Vaststelling van een minimumloon en maximnm arbeidstijd voor alle werklieden in dienst van openbare lichamen en by openbare werken Verschaffing van arbeid aan werkloozen X Kostelooze geneeskundige behandelingen verpleging by ziekte en bevalling en koatelooze begraving waar deze worden verlangd Krachtige voorzorgen ten bate dor algemeene gezondheid en veiligheid verbetering der arbeiderswoningen en wyken en scherpe keuring der levensmiddelen 9 0 8 40 8 47 4 01 9 10 e o S IS 91 99 6 7 J6 7 SS 7 19 7 4 7 B 8 S IO t ll t 96 S 8 fioudl Uoordrwht NUuwnVerk hpalle Botterdun Soiterdtm 0 p Ua jrUuirnlnrk Moordnoht Old 7 11 01 Zar M 7 49 8 47 Bl Kr 7 47 Z Z11BW 7 88 8 68 N dL d g 09 Voorb 8 07 9 08 11 10 11 99 6 60 8 64 6 89 7 08 8 19 9 18 7 98 8 98 8 41 9 Oudmr VfoniM Utntlil 8 91 9 1 9 40 7 Bf Qoud iliBitaidui W XI Een arbeidswetgeving omvattende allearbeiders mannen en vrouwen en alten ar beid soowel in de groot klein en huisin duatrie als in landbouw en veeteelt Invoering van den aohtorigen arbeidsdag Verbod van loonkorting door boeten truokstelael enz Regeling van den vrouwenarbeid 0 f den voet van geiykbeid van loon by Relyken arbeid en in verband met de licbamelyke gesteldheid Verbod van den arbeid van kinderen beneden 14 jaren Vermeerdering van het getal arbeidsiospecteura en benoeming daarvan door de arbeiders Invoering van bureaux voor arbeidast istiek en van kamers van arbeid Verzekering der arbeidere tegen ziekte en ongelukken invaliditeit en ooderdom op kosten van den Staat en van de werkgevers en onder controle der belanghebbenden Onberroepelyke verantwoordeUjkheid der werkgevers Zorg der gemeenschap voor werklooze arbeiders De N R Ct c wydde een drietal opstellen aan Graaorecbten € Aan bet slot van bet derde komt zy tot deze conclusie waarmee wij ons geheel kunnen vereenigen Wy zyn niet ongevoelig voor delbezwarfn waarmede de Nedarlandache laodbnuw in aommige streken te kampee beeft Velel eggen de oorzaak dier bezwaren is van voorbygaandeu aard de lage pryzen kannen geen stand houden zy vergoeden veelal de productiekosten niet meer weldra zal men betere tyden zien aanbreken Het is mogelyk dat dezulken recht hebben maar in deze kwestie treden wy niet wy spreken ia de onderstelling dat de pryzen vooreerst onveranderd blyven Want zelfs naar die onderstelling mag geen sympatbifl voor landbouwbelangen ons nopen om het hefifen van graanrecbten aan te bevelen Groedkoop brood goeckoop veevoeder vryheid van beweging voor den graanbandetaar en den fabrikant die graan als grondstof bezigt zyn zulke onwaardeerbare weldaden dat zy niet mogen worden prysgegeven tenzy om zeer groote rampen te verhoeden En het is ons gebleken dat slechts een betrekkelyk klein deel van beo die op bet land hun beslaan vinden van graanrecbten voordeel zou trekken De Haagscbe kroniekscbryver van de N Gron Ct f beeft hooren verzekeren dat de heer Van Honten gereed ia met zijn ontwerpKies wet en dat deze zoo al niet reeds verzonden dan toch binnen zeer korten tyd by den Raad van State zal inkomen Daaruit volgt dus vanzelf zoo voegt by erby dat ook de minister van Financiën zyu herziening der personeele belaating op het papier beeft afgedaan en dat ook deze voordracht het eerste stadium van onderzoek nabg is In Maart zal dus naar men vertronwen mag zoowel de eene ala de andere voordracht de Tveede Kaonr kunnen bereiken Het overbrengen van den ex kapitein Dreyfus uit de gevangenia om de reis naar het eiland Ré te aanvaarden blykt volgens nadere berichten niet met zoo veel stilte te hebben plaats gehad als aanvankelyk werd gemeld Er waren toch onvoldoende maatregelen tot handhaving der orde genomen en de politie was niet iu staat de geweldige menigte die ziöb by het station verzameld bad in toom te houden Toen de veroordeelde tasacben de agenten de wachtzaal binnentrad drong de menigte op Men stak lucifers aan om zyn gelaat te zien men schreeuwde buiten en bionen Te water Dood aan den verrader ïc en sloeg hem met atokkeu en vuisteo De agenten sleepten hem ten slotte in een omnibus waarvan de menigte de ruiten verbryzelde Eindelyk werd by met moeite aan boord van het schip gebracht 10 11 09 11 09 19 SS 9 4e 9 51 10 09 10 11 9 49 8 11 1 99 88 4 87 10 10 10 1611 88 11 48 Dit lafhartig te keer gaan tegen een weerloozea misdadiger ontbrak er nog maar aan om bet gevoel van watging dat eerst bet Terraad en daarna de pabHoka degradatie heeft moeten wekken te voltooien De gerncbteo dat de Koning van Griekenland er aao zou denken afstand te doen van den troon worden van verschillende kanten tegengesproken Een te Athene beraamde groote betooging op straat werd door de sterke troepen opkomst snel en langs vreedumen weg onmogelyk gemaakt Omgeven door adjudanten reed de Kroonprins de volksmenigte te gemoet en drong er op aan dat zy hare grieven door eene deputatie aan den Koning zon doen kennen en tbana matig naar hais zou gaan Wat geschiedde Te Chicago worden thans eleclrische brievenbussen gebruikt By bet steken van een brief ia de bus door den brievenbesteller wordt de bewoner van het buis langs eloctriscben weg gewaarschuwd door drie korte geluiden ter onderscheiding van de gewone buisbel die in dezelfde geleiding geschakeld kan worden Voor het Hoog Militair Gerechtshof werden gisteren iü hoügör bofuop de pleidooien gehouden in de zaak van den luitenant ter zee 2e kl V V die door den krijgsraad te Willemsoord was veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en vyf jaar ontzegging van het recht om by de gewapende macht te dienen Mr W Heineken te Amsterdam die als verdediger van beklaagde optrad was van oordeel dat bet aan bekl ten laste gelegde misdryf niet viel onder de termen der wet maar veeleer als eene daad van insubordinatie disciplinair behoorde te worden gestraft Zoomin de ten laate gelegde belaediging als de bedreiging door woorden kon naar pleiters meening worden volgehouden want toen luitenant t V na zich zonder verlof van boord te hebben verwyderd en daarvoor door zyn kommandant M te zyn gestraft dezen toevoegde nu zal ik ook niet verzwygen dat ik u meermalen dronken heb gezien geschiedde dit in een ge iprek onder vier oogen dat bekl gevraagd had De kommandant kon dus door die woorden niet dalen in de achting zyner medeburgers Terwy indien de verweten dronkenschap onwaar wus iu de bedreiging met openbaarmaking daarvan ook geen gevaar kon gelegen zyn en die bedreiging dus evenmin strafbaar was als wanneer men iemand dreigde met een mes of zwaard van papier Pleiter wees nog op de minder goede verstandhpuding die er tosschen dezen officier en den kommandant bestond welke den eerste had weerhouden om van den laatste nadat hy op 26 en 17 October j l verlof had gehad nogmaals de gunst te vragen ten einde afscheid van zyue familie te a Hage te nemen verlof te hebben op 30 October Toen hem dan ook aangezien by gjne redenen opgaf verlof geweigerd werd verliet hy eigenmachtig het acbip eu ging hij naar s Hage van oordeel dat wyl er nog 4 officieren waren by best gemist kon worden Mr Heineken las een brief voor van een vroegereo chef Tan v Vl kommandant van de Arguaf die nit belangatelling aan bekl vader had geschreven eu diens zoon ofschoon hy hem driftig en opvliegend noemde daarin zeer prees Pleiter riep de clementie van het Hof iu ook met het oog op de ouders van bekl die zelf reeds zwaar voor zyne fout is gestraft daar hy sedert 31 October gedetineerd is 8 68 08 8 10 17 6 49 9 9 90 9 60 4 80 4 67 8 04 B Il 8 90 1 48 1 68 9 09 9 00 9 16 19JI0 19 08 19 40 10 18 10 80 10 38 10 41 Toorb 6 64 N dL d8 69 Z Z gw 08 Bl Kr 8 14 Z T 1I 6 19 Gouda 6 80 7 608 18 De advocaat fiscaal Mr P Verloren van Tbemaat wierp een ander licht op de feiten die by als zeer ernstig beschouwde Hy zag wel degelyk zoowel beleedigiog ala bedreiging in de door bekl gebezigde woorden en dut deze het voornemen had opgevat waarvan hy door zyn vader teruggehouden was by den Minister den kommandant M van neiging tot dronkenschap te beacholdigen toonde aan dat bekl een wraakgierig karakter had Bekl had trouwens zelf bekend dat het hem te doen was geweest van de hem opgelegde straf ontslagen te raken Mr Verloren was eveinrel t b oordeel dat de krygaraad te Willemsoord een te streng TODDÏa had geveld en sloot aioh aan t den eisch dien de fungeerande advocaat fiscaal by dien Raad gesteld had namelyk 7 maanden militaire gettf niutnif londar meer Het Hoog Militair Oenchtshef m1 op nader te bepalen datum itspnak doen Maandagmiddag tnen het al soatjaa aan begon te sohemeren stond op de nienwe Groenten markt te Amsterdao een vischkoopman zijn waar wat op te blaaen Een paar voorbygangers brachten hem aan t verstand dat de visschen door de onwelriekende tabakalncbt uit s mans mond er niet friascher op zouden worden Een vloed van krasse woorden tot zelfverdediging volgde en in zyn verontwaardigingaloeg de koopman zoo hard met ayn acheWisacben op den wagen dat den omstanders deapatttin in het gezicht vlogen Daar voelteenaklaps de bezielde redenaar zich door eenigeforsche banden aangegrepen omhoog getild een oogenblik later ligt hjj op z n eigen wageo boven op de schelvisaehen en tengOTolgevao de wet der zwaartekracht die ds kardompen deed een ommeiieotje later oietdeacbelviaschen io de modder Het publiek gierdevan de pret en de politie kon er niets aandoen Tyd Te Lent over Nijmegen wordt sedert Vryd aTond Termist de aldaar gestationeerde veldwachter E Hertenberg Hy verliet omstreeks 11 aren dien avond zyn woning om de gebroikeiyke avondroote door het dorp te doen en op het sluiten der herbergen te letten doch keerde tot dusvarre niet terug zoodat men met grond vreest dat hem een ongeluk is overkomen Hy laat een vrouw en even kinderen achter Wy lezen in de oade tAmersfoortsohe Coar vsn heden 21 Jan Twee en een half millioen zal de verbetering van de haven van Harlingen kosten De Tweede Kamer beeft daarvoor millioenen veil maar de post van slechts f 30 000 voor de kleme rivieren waaronder ook de Kern werd door baar verworpen Aldus de Amersfoortsche Cric van 18 Jan 1870 Nu zyn wy Terder Althans in den tyd l Maar de Eem is na een kwart eenw nog in denzelfden toestand Ie Uit Amsterdam meldt men Eeens de voorzitter der antibelastingver eeniging zal beden zyn eigen inboedel onder den hamer zien komen Hy houdt een koffiehuis met biljart in de Nienwstraat eene zyatraat ran den Nieowendyk Daar werd gistermorgen omstreeks 9 uur een begin gemaakt met bet uitdragen van den inboedel om dezen te vervoeren naar bet voormalig huis van bewaring aan den Heiligen Weg waar op de binnenplaats heden de verkooping zal plaats hebben Op die binnenplaata is daartoe zelfs een tribune voor den dearwaarder zeker opgeslagen Het uitdragen van den inboedel ging niet gemakkelyk Niet dat bat publiek lastig was er waa een sterke politiemacht vóór en in de woning geftosteerd Maar men slaagde er niet in het biljart naar befaooren uit elkander te nemen en zocht te vergeefs uaar de hulp van een deskandige 8 69 4 90 De moeiiykhedeo met het biljart men wist buiten al te vertellen dat het aan den vloer vastgespykerd was hadden teagerolge dat bet beslag op dit stuk tan den inboedel werd opgeheven Het overige huisraad en df inventaris van het koffiebnis werden daarna begeleid door eene sterke afdeeUng politie naar het voormalige huis van bewaring aan den Heiligen Weg vervoerd gelyk te verwachten was volgde een jnichende stoet den inboedel en het escorte Een Btrooibiljetje werd verspreid waarby de burgerac werden opgeroepen hedenochtend om 9 uur op den Heiligen Weg samen te komen TUd vao dreeowick 8 43 ff os 40 47 64 10 01 10 10 11 09 11 10 t f ll jO IIJO 4 46 4 66 6 09 6 09 6 16 6 31 f f f 6 61 7 0T l le 9 41 7 17 M 7 94 f 1 1 7 31 7 37 1 30 10 0 46 3 48 4 16 4 49 6 17 7 9 06 9 U 4 48 7 06 I I 7 11 6 7 90 9 11 ff 7 9 f 6 0 7 31 10 Onse goede bnitenlui De niterste wil werd door d3n notaris gelezen Item ik vermaak aan myn neef Jannes de twee schapen die verleden week weggeloopen zyn onderjteld dat zy terngkomen Komen sy niet terug dan vermaak ik ze aan myn trooweo knecht Nicolaai Tot de gemeenten welker openbare schoollang merband wordt ileeggepomptf behoortook Wonbrogge De gemeenteraad wiena meer derheid dit leegpompen volstrekt niet met leedeoogSn aanziet kon eenigen tyd geleden wegens hat vermindard aantal leerlingen weder eenaeen ooderwyzer eervol ontaUg geven met ingang van 1 Januari en om de gemeentenarendeze bezuiniging niet slechts dankbaar te doenbeseffen maar ook in bun zak te doen gevoelen besloot hy met ingang van 1 Januari dehondenbelasting tot op de helft te verminderan I Volksonderwys lEr is in Limburg alweer eens een moord gepleegd Zaterdaff vermiste men te Lommel den dag was hy eene ronde gaan doen en beloofde hy aan zyne vrouw om één uur thuis te zyn Aangezien hy s anderdaags nog niet thuis was vreesde men een ongeluk en men onderzocht alle plaatsen eindelyk vond men zyn lichaam yselyk verminkt in eeu bosch a niet ver ran zyne woning Hy was op twee plaatsen getroffen door geweerschoten aan de rechtnrzyde en aan het hoofd Diuidag morgen had een onderzoek plaats doch er werd geen aanhouding gedaan Uit het prospectus van De Nieuwe Gidac onder redactie van W Klooa en H J Boeken De Nieuwe Gidac tweemnaodelijksch tyd ebrift heeft opgehoodeu te bestaan maar een Nienwe Gids als maandeiyksrh tydachrift gal de opengelaten plaata bezetten Deï e gebeurtenis door Telen met vreugde begroet geeft ons aanleiding bedaardelyk maar met krachtige overtuiging te zeggen en gelieve het te hooren een ieder die belang stelt in de Hollandsche Htetatunr er is in ons land geen periodieke uitgave die maandelyks baar lezers in de gelegenheid kan stellen een overzicht te ontvangen zoo oordeelkundig mogelyk saamgeiteld Tan wat er gebeurt en gedaan wordt in onza lettefen en onze staatkunde onze Veteoschap en onze kunst Wy oefenen geen oritiek op de zeker verdienstelijke pogingen Tan anderen om in de behoeften der verschillende soorten van lezers naar bun beste vermogen te voorzien wij coostateeren alleen het feit h dan niet de Nederlandsche literatnor die Teertien jaar geleden zoo mooi begon op te komen en die al die jaren door in gestadigen voortgang groeiend en bloeiend gewoixlen is langzaam aan tot de ryke verscheidenheid die er op het oogenblik te genieten valt is niet onze literatuur thans iu een periode die uit de verte gezien wat lyken gaat op het glorieryk tydvak onzer zeventiende eenwsche knust Het drama betepoatel der lyrische dicbtkunat de roman en de novelle de studiën der kritiek sy allen beginnen vert enwoordigd te worden in steeds ruimere mate en de tyd is niet verre dat ons kleine land zal innemen zooals het nl eenmaal gedaan heeft een der allereerste plaatsen in de Europeesche literatuur De redactie belooft te zyn in den meest ni estrakten zin van het woord liberaal op staatkundig gebied en den schijn te zullen rarmyden van partydigheid of exclusivisme Volgens eene raededeeling in bet Weekblad der gezamenlyke Diamantbewerkersvereenigin gen hebben eenige juweliers van huDneslypers eene molenhnur van f 1 per dag geëiscbt en hebben eenige slypersbazen zich reeds schrïfte lyk tegenover de juweliers verbonden genoemd bedr te betalen Het boofd comité der diamantbewerkera ia van oordeel dat de slypersknechts hiertegen hadd B moeten waken Hei is nu van plan eerlftng eene algemeene vergadering te beleggen waar de leden der vereenigingen in deze kwestie eene beslissing znllen moeten nemen Te verwachten ia tdBu c zoo acbrgft genoemd weekblad f dat zat besloten worden de molenhanr op het vroegere bedrag terog te brengen b t moet door middel eener werkstaking Het nieuwe tarief ter vervanging van het in November vastgestelde Toorloopige tarief zal naar het hoofd comité mededeelt waarschynlyk met 1 Maa t in werking treden Aan juweliers en werfcgeTers is eene circulaire Terzondeo marin ter bevordering van een gezonden teeltend in de diamant industrie en Tan eene betere TBfhon ng tusachen patroons en werklieden c hanne medewerking tot de vaststelling van dit aieuwe minimnm loontarief wordt gevraagd Uit Dinksperloo wordt gemeld Tan de goedheid van den vorst von Salm Salm in het naburige Anholt van wiens mild I dadigheid velen in deze gemeente en omatreken de bewyzen onderronden hebben heeft men in da laatste dagen grovetyk miabmik gemaakt door hem lysten roor weldadige doeleinden die geheel gefingeerd waren en vaUcbelyk met den naam van onzen burf emeester onderteekend aan te bieden De vorst die deze lysten wantrouwde verzocht een onderzoek met het geToIg dat een der bedriegers ontdekt is Men meldt uit St Maariiensdyk van 20 dezer Ben hevige brand die alhier hedennacht uitbrak legde 3 landbouwachuren welke aan elkander vastgebouwd waren id den tyd van enkele uren in asch Ben groote hoeveelheid on erimpeld riaa hooi stroo land bouwgereedschappen beoeTena 6 melkkoeien en 1 stier werden een prooi der vlammen Met behulp der brandspuiten uit deze gemeente later versterkt met die nit het naburige Scberpeuisse kon men beletten dat de brand zich uitbreidde tot een op enkele meter afstand staande schuur De ooraaak is onbekend alles was verzekerd Men schat de acbade op pi m f 14000 Blykens mededeeling van den minister van hiit2n zz zz blyft h t lotk ö 7i N J landers naar Duitscbland waartegen in 1890 en 1891 werd gewaarschuwd 7ich nog ateeds voordoen en biykt berbaaldelyk dat de betrokken personen niet bekend zyn met de hun aangeboden gelegenheid om alvorens zich in den vreemde te begeven bij den Nederlandschen consul ter plaatse lulicbtingeo in ie winnen De minister Tan binnenlandsche zaken heeft daarom den commissarissen der Koningin in de onderscheidene provinciën verzocht de burgemeesters aan te scbryven zorg te dragen dat de vroeger b doelde publicatie on aanteekening op de verhuisbiljetten steeds blyven geschieden en niet worde verzuimd bi afgitte dier biljetten den vertrekkenden de vereiachte inlichtingeu te verschaffen en dat tevens by de afgifte van nationaliteitsbewyzen de aandacht van personen al bovenbedoeld worde gevestigd op de wenschelykbeid zich tot den Nederlandschen consul te wenden By Komoktyk besluit van 21 Januari 1895 is met ingang van den dag waarop in uitvoering van de wet van 6 December 1894 de vereeniging der gemeente Rotterdam Kra lingen en Cbarlois zal tot stand komen eervol ontslag verleend aan F B s Jacob ala burgemeester der gemeente Rotterdam aan G Eï Lambert ala burgemeeater der gemeente Kralingen en aan mr J D A Van Blommestein als burgemeester der gemeente Cbarlois en tot burgemeester der nieuwe gemeente Rotterdam benoemd F B s Jacob voornoemd Ëene kostvroow te Haarlem ia dezer dagen bet slachtoffer geworden van een bebendigen oplichter Een gewezen O l militair die te hare huize zyn intrek bad genomen tegen betaling van f 5 50 per week wist op velerlei manieren van die vrouw geld te leenen onder voorwendaet dat zij het geld rnim vergoed zou krygen wanneer by eerstdaags te wacbteu overlyden eener tante te Leiden eene erfenis zoo ontvangen Uit Leiden kwamen voor 14 dagen achtereenrolgens een briefkaart vermeldende de ziekte en een telegram vermeldeude den dood van de tante Door de koatvroa v werden weder bereidwillig de reisko iteo aan den kostganger voorgeschoten en deze toog met witte das on in t zwart gekleed ter begrafenis De gewaande e fgenaam is na dien tyd niet meer te Haarlem gezien de vrouw vernam later dat evenmin van eene erfenia als van eene tante iets bekend ia Toen de boofdonderwyzer van Hoedekenskerke Zondag van Borsele per rytuig huiswaarts keerde overkwam hem een eroatig ongeluk Ëen oprit was door eenige mutsaards versperd Door de doiaternia was dit onzichtbaar Het rytuig kreeg daardoor zoo a geweldigen schok dat de passagier voorover met de banden door een ruit viel waardoor de polsslagader werd gekwetst Hierdoor ontstond hevig bloedverlies dat echter dank zy de hulp van den geneesheer te Heinkenozand spoedig gestuit werd Algemeen schryft men het geval aan kwaadwilligheid toe Het lUtrechtsch Dagblad c bespreekt in een hoofdartikel de staats eiploitatie van de telephoon waarvan het blad voorstander is Het wysi erop dat de behandeling van de door den heer Tydeman voorgestelde motie aan de Kamer gelegenheid zal verschaffen om zich over de zaak uit te spreken Met het oog op de plaaiseiyke concesaiën aan de B llTelep hoon Maat3chappy c waarvan de oudste die te Amsterdam 1 Septeptember 1895 en de andere vry spoedig daarna b v die te Utrecht einde XS97 afloopt acht het blad zoo ooit dan thans het tydstip gekomen om een beslissing te nemen Ia een vab de afdeelingen der Eerste Kamer werd algemeen geklaagd over het zwak en aarzelend optreden der autoriteiten tegenover hen die de maatschappelykeordflondermynenc Door woord schrift en daad wordt het volk dageiyks gedemoraliseerd en de overheid schyot het lydelyk aan te zien Tegen vervalscbing van levensmiddelen tegen overbrenging van besmetting door ziekten tegen drankmisbruik wordt ijverig gewaakt Maar op zedelyk gebied wordt n ets gedaan en tegenover bet verderven van ons volk door poroograpbiache en opruiende geschriften acbyot de overheid een lydelijke bonding aan te nemen Dit fieldt zoowel het ressort van het departement van bionenlandacbe zaken als dat van justitie De gevolgen blyveu dan ook niet uit Minachting voor het gezag neemt toe Ën een met gering aandeel daarin hebben die ooderwyzers die ay het niet in de schooluren de hun toevertrouwde jeugd het omgekeerde vac vaderlandsliefde van gehoorzaamheid aao de wet en van eerbied en ontzag voor de autoriteiten inprenten Wat heeft men onlangs in de hoofdstad des Ryks gezien V Waar het wettiff ffflïacr vich mo molden Het beeraehte het terrorisme der werkstakende hakkersguzeilen en gedurende een geheelen dag hingen de ziekenhuizen en andere inrichtingen voor hun brood voorraad af van een laiaser passer vao het werkstakiugscomité Ontbraken daar de middelen om de orde te handhaven Zoo neen waarom is daarvan geen gebruik gemaakt WanLeer men zich de woelingen die zich in den laatsten tyd op onderscheidene plaatsen ip bet land hebbon voorgedaan voor den geest riep dan moest men erkennen dat de indiening van een wetsontwerp betreffende den staat van oorlog en beleg urgent ia en men verheugde zich dat de indiening daarvan in dit zittingjaar by de Troonrede is toegezegd c Dezelfde leden achtten het noodzakelyk dat de autoriteiten tot handhaving van het g il met meer kracht zouden gebruik maken van de middelen die zy ter beschikking hebben en dat de Begeeriug niet T a dralen haar krachtiger middelen te verschaffen indien de bestaande onvoldoende waren Zoo mennde men dat met name de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht omtrent opruiing en beleedigiog aanvullen vereischen De vorige minister van justitie verklaart dat onderwerp nog te overwegen Met klem drong men er op aan dat het niet by overwegen zoo blyveo maar spoedig een ontwerp door bem zou worden ingediend In een andere afdeeling verlangde men nieuwe organisatie der politie met dien verstande dat deze worde Rykspolitie op grond dat daarby een Ryksbelang betrokken ia Die organisatie is noodïg omdat de tegenwoordige omstandigheden eischen dat rusten veiligheid worden bevorderd by het by velen voigouwend basef van wat geuorloofd en ongeoorloofd is en dat misdaad misdaad is Tegenwoordig staat de politie op onvoldoende wyze onder de Rijksregeering Ook deze leden wezen op bet gebeurde te Amsterdam ten betoogen dat de overheid voldoende middelen mist tot noodzakelyke handhaving van macht en gezag Medd volgens dit gevoelen bebooren de bepalingen van bet Wetboek van Strafrecht leu aanzien van oprniins te worden verscherpt Ook met bet oog op het te verwachten nieuwe kiesrecht en het voorzien in tal vnn sociale quaestiën ia do verlangde reorganisatie vreuicbelyk Deze leden zooden het maken der politie tot Rykszaïik ook rechtvaardig vinden tegenover de gemeenten Zóó algemeen werd dit laatate in de bedoelde afdeeling niet toegestemd BaiteotaDüscli uv rzIcM Geen nadere berichten omtrent de ministerieele crisis in Frankryk dan dat presilent Faare opnieuw bij den beer Bourgeois heeft aangedrongen zich mei de Toruiing van een kabinet te belasten Di beer Léon Bourgeois beeft aan de op dracht van den president der republiek om een miniaterie te vormen tot nog toe met kunnen voldoen Nadat verschillende coufarentiea hadden plaats ffebad tusachen da heeren aan wie hy eeu portefeuille in zijn kabinet had aangeboden bleek het dat er geeu kans was tot eeuitem migheid te komen Het olode struikelblok van zoo menig Franach kabinet de inkomstenbelaating was ook nu weder de oorzaak der oneenigbeid Ën dat nog wel tusschen mannen die de heer Bourgeois juist om hun bekenrie denkbeelden in de quaeatie had byeeDgebracht De keuze van de heeren Godefroid Cavaignac Leyguei en Peytral had juist de bedoeliogalle voorstanders eener progressieve inkomst nbe lasting in het kabinet byeen te brenffeo hoe verschillend hunne meeningen ook op andere punten waren En nog steeds is de begrooting van vier milliard voor het loopende diena jaar niet aangenomen ze fs niet in behandeling gekomen De credietwet die zich gewooolyk slechte tot Maart uitstrekte zal ditmaal nog heel wat verder het jaar ingaan vóór het budget door Kamer en Senaat ii goedgekeard Wien zal da president der Bepubliek de vorming van een kabinet opdragen ala Bourgeois weer niet slaagt Indien hij de gedragslyn volgt die men van Gasimir Perier verwachtte en die door verschil lende bladen als deeenig mogalyke in dezeomatandigheden werd beschonwd moet hg den Waldeck Roasseau of iemand van diens zienawyze opdragen een weerstanda kabinet te vormen De taak vao dit kabinet moet zyn de begrootiog te doen aannemen en het Kamervotum te doen vernietigen betreffende de uitspraak Tan den Raad van State dat den val van het kabinet Dupuy na zich sleepte Ala de radicalen hun onmacht om hei bewind te aanvaarden hebben getoond is een andere weg byna niet denkbaar Mocht de Kamer een gematigdrepubli keinscn ministerie het politieke leven te zuur maken dan zal de president verplicht zyn Kamerontbinding voor te stellen en door een beroep op de kiezers bet algemeen stemrecht uitspraak te laten doen En indien ook dit beroep niet het verwachte gevolg beeft dan kan Frankryk eene nieuwe preside ntacrisis verwachten De heer Asquith Engelacbe miniiter van binnenlandsche zaken hield eene redevoering te Huil waarin by api ak over den voorgenomen aanbouw van oorlogascbepen die dit jaar grooter en belangryker zal zyn dan het vorige jaar De minister verklaarde dat deze vermeerdering der vloot uiet voortspruit uit den weusob om met de andere natiën der wereld te wedyveren in krygstorruatingen maar omdat de regeeeriog van oordeel is dat Ëugelauds overwicht ter zse nooditt is voor de veiligheid van het ryk en de beste waarborg is Toor het behoud van den vrede De koning van Italië heeft bet decreet tot sluiting der Kamerzitting geteekend Tot zoover heeft dus de premier gewonnen en zyn der regeering weer eenige maanden levens geschonken daar de algemeene verkiezingen niec voor April of Mei zullen plaats hebbeo Immers eerst worden de kiezersiysten herzien om ze in overeenstemming te brengen met de wyzigingen der kieswet verleden jaar door de Kamer goedgekeurd Een gevaarlyk tydatip roor de rafieering om tot die herziening over te gaan Wy weten niet of hare bedoelingen zuiver zyn dat men er aan z l twyfelen staat vast vooral omdat de bedoelde wyzigingen het aantal kiezers verminderen hetgeen niet ten nadeele van het ministeUÏe zal strekken Men spreekt er van dat Oriapi zyn oud district Palermo zal verlaten en zich te Rome candidaat zal stellen Te Athene zou Zondig weder een groote betoogiog plaats hebben die echter door bet vertoon eener sterke troepenmacht werd voorkomen Eeu Tolkaverzameliog op bet veld van Ares juichte den kroonprins toe toen deze met zyn adjudanten door de menigte reed De kroonprins gaf der menigte den raad kalm te blijven en door een deputatie een bezwaarschrift aan de koning te doen toekomen De orde ia geen oogenblik gestoord hoewel een groote menigte op de been wasentalryke afdeelingen cavalerie zich door de straten bewogen Ook op andere plaatsen zyn groote volkevergaderingen gehouden waarin besloten werd aan den koning protesten te zenden tegen de nieuwe belastingen Uit Patras ia een verzoekschrift gezonden waarin gevraagd wordt de ioAtslIing eener Constituante om de grondwet ie herzien en een Senaat in hei leven te roepen ten einde Griekenland te verlossen van het parlemeotairisme dat de oorzaak van de tegenwoordige ellende wordt genoemd Te Coriuthe werd een tegen betooging gehouden door de aanhangers der rageering Algemeen wordt geklaagd dat de politie en de soldaten in vele gevallen onnoodig bardhandig tegen de volksmenigte ia opgetreden Sinds Maandag is de orde niet meer gestoord Trikoupis beeft de koning bet ontulag vnn het kabinet aangeboden omdat er tusachen hem en den kooioK verschil van meening bestfind over bet optreden van den kroonprins lu de meeting van II Zondag Het aftreden van liet ministerie veroorzaakte op de beurs een paniek Mi n acht bet waar cbgnlyk dat er ou een kiBurlooa kabinet zal komen om de Kamer te onlbiuden De lAstic zet de redenen voor bet aftreden vau het kabinet uiteeu De tegenwoordigheid van den kroonprins by de manifHStatie van Zondag is zegt het blad een feit zonder precedent het staat gelyk met een afkeuring van het gedrag des mmiat rp die alleen verantwoordelyk is voor de openbare orde WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 a morgens s aronds Hoog Laag Hoog Laag Woassdag 23 Jan 4 24 12 49 4 50 1 15 Donderdag 4 5 16 1 41 5 34 1 69 Vradag 25 5 63 2 18 6 21 2 46 Zatordag 26 6 40 3 05 6 53 3 18 Zondag 27 7 07 3 32 7 21 3 46 Maandag 28 7 36 4 01 7 52 4 17 Dinsdag 29 8 09 4 34 8 28 4 53 SPfilNQTU den 26eo ar