Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1895

Vrijdag 35 Januari J895 33s e Jaargang No 6566 watsji sass r r Onfeilbaar Middel TEGEN Influenza JoestJorsheD kertom fev y £ ABkerPiiiiExpeHer yit iiBitbitMiMMautewaulantegm mwxm coüMNT JSieuws en Admrtfufiebfad voor Gouda en Omstreken VerkoVihaid Vat baJegeua Fy g AikerPaln Expeller Ta Gouda bj A WOLPF JMarkt A 144b en DB LAAT en VAN SON apothdter Markt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iiur des mictd 0ü Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke ISTommers VIJF CENTEN Verkrygbaar by M PEETERS J N B Als beirqa van eebtheid is oaobet ee kurk steeds voorzien van denmaam der Firma P HOPPE Buitne Keutie to WoUen Haridschoenen en C A CIIEITBZ A van 05 Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 12 JANÜAttl alotkoers 93 V 101 81 81 i 81 Vor kra 1101 101 102 801 81 is 81 24 73 97 Sl liNB Oen Ned W S dibi dito dito Sdito dito dito ViHosaili Obl Qoudl 1881 88 4 Itaiib Inichrijving 1862 81 5 OOSTIN OW in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoaTOOiL Oblig met ticket 8 dito dito S 108 10b 69 6V 267 110 71V 4BV 100 764 678 102 687 1021 212 129 76 s 102 102 I4B 9a 66 2BV 103 93 182 188 lOB 99 64 i S i 104 lOlV 102 96 A 961 13 V 88 B4V 95 13 lO l io4 108 3BV BOV 18 210 186 108 no 1G3 108 116 8 128V 96V 48 75V 99Vs BnaLUin übl Gout ie Serie B dito Qeooni 1880 i ditobüaotb 1889 4 dito bij Hope 1880 90 4 dito in goud leen 1883 6 dilo dito dito 1884 B 8ns Perpet lobuld 1881 4 ToMMJ öepr ConT leen 1890 4 Oeo leeuing lerie D Geo leeninu serie J B lDAïa lïP Keo v obl 1892 B Mmioo Obl Buit Bob 1890 6 Vmmuila Obl 4 onbop 1881 Ah9T bdu Obligstien 1861 S i EoTTIMiK Sted leen 1886 S i fID N Afr Handelt Band Ar nd B T b Mij Certificaten DeiiUaatiohappij dito Arnb Hypotheekb pandbr 4 Oult M8 der Vontoul aand Or Hypotheekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Nod HandelmaaUob dito N W I Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4 OoaTlKE Oost Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 l l AmMïA Equit hypoth pandb 6 49 BSVs MaiK L O Pr Lien oort 6 NlD Holl IJ 8poar Mii aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorifogm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B lTiLH 3poorwl 1887 89 A Eobl 8 6B 77 Zuid llal Spwraij A H obl 3 PoMM Warschau Weenon asnd 4BOSL Gr Euss Spw Mij aand 6 Balliaehe dito aand lastoera dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 5 ICertk Oh Azovr Sp kap aaod B Loso o Sewast Sp Mij oblig 6 Orel Vitebsk dilo oblig i ZnidWett dito aand 6 dito dito oblig 4 63 104V l s AwnUA Cent Pac Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr 0 aand ditoditoWin 8t Peter obl 7 Denver k Eio Gr Spm eert v a niinois Central obl in goud 4 Louisv k Nashvill6Cert v aand Heiieo N Spw Mij lehjp o 6 Btias Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pso Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col le hyp O 6 Cahadi Can South Cort v aand Tis C Ballw kNav leh d e O Amsterd Omnibus My aand Kottord Tram eg Maat8 aand Km Stad Amsterdam aand 3 Stad Koltordam aand 8 BiLOll Stad Antworpenl887 2 i Slad Brussel 1886 2 HONO Theiss KeguUr Qesellsch 4 OatTlNR Staatsleening 1860 B K K Oost B Or 1880 8 Spanje Slad Madrid 8 1868 Ver NiI Bm Hyp Spobl oert 4 47 V KaotoDgerccht te Gouda Zitting vail Woensdag 23 Januari 1895 De volgeude personen zijn veroordeeld wegeue Jachtovertreding J V d B te Moordrecht tot f 5 of 3 dagen hechtenis M V L te Gouda vrügesproken O V te Beeuwp tot f 2 of 4 dagen hechtenis D de K en J H beiden te Moercapelle de 1ste bekl tot f 3 of 8 dagen hechtenis De 2e bekl vrijgesproken Overtreding Prov Reglement A d H te Nienwerkerk a d Usel W V te Hillegeraberg en J K te Bodegraven ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis W O te Capelle a d IJael tot f 2 ot l dag hechtenis W v H te Nienwerkerk a d Usel tot f 3 of 1 dag hechtenis Overtreding der Verordening op de bierhuizen te Oonda A K te Oooda tot f 2 of 2 dagen hechtenis Overtreding der Verordening op de bierhuizen enz te Gouda M B en P H te Gouda No 1 tot f 1 of 2 dagen hechtenis No 2 tot f 2 of 2 dagen hechtenis Overtreding Pol Verordening der gem Gouda G D V d A te Gouda tot f 0 iO of Idag hechtenis 0 T B A d W en K M allen te Gonda ieder tot f t of 1 dag hechtenis Overtreding Strafwet L V T en I B beiden wonende te Zevenhuizen ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap U J zwervende T G D d J D A N te Gonda en S v H te Oudewater ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap b 2de herhaling W V te Gouda tot hecbtenisstraf van 2 dagen 34ysto staats loterij Be Klasse Trekking van Woensdag 23 Januari No 13408 18 000 No 6826 ƒ 1 600 No BllO 6497 14404 en 148B0 ieder ƒ 1000 No 6209 9471 12157 en 13 90 ieder 400 No 2406 31 64 8398 3804 182S0 19029 on 20208 200 No 770 1967 2416 3600 3814 4004 9206 9897 11963 16209 17004 17618 en 19782 ieder f 100 Prijzen van 70 127 2909 6842 7844 10373 13385 16180 18614 131 29B6 6003 7936 10398 13383 16197 18693 133 3088 6109 7948 10189 13416 16300 18687 373 3092 6176 7981 11196 18630 16509 18686 42 3249 6184 8004 11213 13693 16684 18748 4B8 3316 6345 8083 11229 13838 16820 18879 956 333B 6807 8630 11263 13933 16897 19080 998 3497 6377 8869 11311 14015 16909 19088 1086 3499 6891 8600 11379 14202 16943 19178 1112 SB76 6443 8736 11402 14427 16973 19298 lllB 3728 6503 8854 11430 14488 17049 19340 1138 3960 6558 6932 11431 14678 i7116 19308 1260 4165 6628 0030 11404 14601 17247 10468 1268 4183 6626 0196 11689 14666 17469 19749 1848 4213 6666 9341 11790 14676 17480 19980 1493 4250 6740 0288 11914 14857 17711 20067 18S2 4471 6744 9410 11983 15106 17717 20198 1671 4475 6767 9418 12187 15180 17782 20216 1778 4643 6847 9447 12316 18136 17818 20242 1838 4801 6936 9664 12878 18371 17840 20284 1946 4988 7103 9873 12392 18281 17861 20362 1981 4987 7207 9642 12681 18329 17863 20176 2212 6001 72iO 9697 13B46 15388 17878 20B81 2289 8868 7280 0770 12862 1B378 17042 20608 2390 5607 7516 0864 12656 18806 17046 20624 2432 8618 7828 0004 12649 16580 17993 20809 2828 5671 7839 10149 12742 18822 18150 20887 2529 5684 7642 10173 12879 18808 18283 20867 2847 5738 772410280 18028 16084 18314 20982 2851 5828 770210S01 18160 16157 18883 20983 2874 5838 7841 10329 ADVERTENTIÊN Namena de Familie betnigt oadergeteekende zyn harteiyken dank voor de bewgxen van belangstelUng bö bet oTeriyden Tan hunne geliefde Moeder en Behawdmoeder Mevr Wed H O SPRUIT gfib VAN P0BLGBB8T ondervonden H W C SPEÜIT Wy brengen onzen dank voor de humane wyze waarop gisteren de heer 6 C FOKÏUIJN DROOGLEEVER z ne eerste Inboedel delVerkooping na Zyne ongesteldheid hield De ge KOOPLIEDEN TEHUUEofTEKOOF EEN HÏÏIS gelegen op de MARKT A 63 te Oouda waarin meer dan vyftig jaren eeno goede MANDFACTUÜEZAAK gevestigd is Men adresseere zich aan Mej de Wed I JOOSTEN OooMANs Ilamont België PEANSCHE STOOMVEEYEEU Oheniisclie W ssoherij VAK H OPPEIMHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door 1 M den Koning der Belgen HoofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameegarderoben alsook alle Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste métuudo geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week MELIANTHE FlÜi so e 76 eait fl K de leulu Toaikaadaa ia 4e meiato Apolhit i en Uj I Ad KokHr t Oe te Batteriua Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en jouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World a Hygienic Exposition Chicago iGEBR TERWiNDT I f o II Samengesteld nit de meest heilzame beatanddeelen is aangenaam van smaak maag versterkend en zacht pnrgatief Waalsteeofabrikanten Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mi in geen huisgezin ontbreken mELIANTIlK i u l oooLo luiddal ilöi Wèi eld JAARLIJK8CHE PBüDOOTIE van 26 Millioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd uitmuntende Kwaliteit Concurreerende Fr sgn Grootste Stoom waalateenfabriek in Nederland Vraagt Prijzen en Monster H I vanSchaik Co Machinale Fabriek DE H0N16BL0ËM Sumatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bji F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Visitekaarten StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd sa Toorschrift van den kon UniveraiteitB Prot Gehm Hotrad Dr Harieis Bonn hebben sedert 60 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening dor ademingsorgwien uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t b zonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes i 25 cent Alom verkrijgbaar ONDERTROUWKAARTEN Rouwkaarten met bijpassende Converts vrorden net en spoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrnkkery van A BRINKMAN ZN Een ware Schat PDIKE ODDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk t nightoaR voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G HoUandaehe uitgave met 27 afb Prpa 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeagd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Mf azin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegelB en in eiken boekhandel in Holland ƒ 0 80 0 55 Indien U voor een pond Koffie besteedt komt U pond te staan op f 0 40 1 pond Kathreiner sMalzkoffiekoêt j fi lHtemmtn bij gebruik van Malzhojfie bespaart U dus per pond f 0 25 Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ c iSfArocHE is de meest Krachtige en Versterkende KIINA WIJ aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekrt ond met EBREN DIPLOMA en GOD DEN MEDAILLES Verkrügbaar in flacons f1 90 en f 1 Depot ts Qouda bg den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist 1 Oouda Snelpendruk vsn A Bininux k Zoon BINNENLAND GaüOA 24 Jannari 1895 De Tergadoring van Zondagsrust op Woensdag 23 Jan gehouden is verdaagd È n kleiu ffeïat hoorders slechts was opgekomen Waarlijk de straten en de wegen wind in aanmerking genomen behoefde men er zich niet over ta verbazen Dïe gekomen waren naren zeker alle driekwart of geheel roorstaaders van Zondt fsrost een tw felaar of een halve trotseert znlk weder niet De meeting zon dua haar doel hebben gemist de geachte spreker voor die arond beloofde bjj een eerste aanmaning op t appèl te ziJn en met een vriendulyk woord Tan den Tonrzitter gingen de vergaderden uiteeD Zondag 27 Januari 1895 zal van wege de Nederl Roomsbh Kntb Volksbond c afdeelin Gouda eene Algemeene Yergaderiog plaats hebben des avonds ten 7 uur ia de zaal Knnstminc der Sociëteit Ooa Genoegen als spreker zal optreden de Zeereerw lieer Pastoor a W Kooiogs van Amsterdam Centraal Adviseur De ondernyzer H van Hunnik aan school A te Reeowyk ia als zoodanig benoemd aan een der opeal are soboten aldaar Zaterdagfmorgen zou de knecht van den stalhottdsr M te Haastttcht oen kar met mest naar het land brengen Dicht by den Agterpoortachen molen viel hy van den agen en kreeg d zwaar beladen kar over zyn borst Het aard ging met den laat door naar bet land en bekommerde zich niet om den voerman die met zeer veel moeite naar ha terug giag De onmiddellgk geroepen geneeskuadige moest constateeren dat een drietal ribben gebroken waren Hoewel de patiënt veel pyo lydt Is de toestand bevredigend Met een geweldigen slag zgn laatst enkele reuzan in de kom vnn het dorp Stolwijk gevallen en ten gevolge daarvan is jammer genoeg die gemeente er niet op verfraaid éy den wi eamaker G v D daar waar zich de weg van Gonda naar Berg Ambacht wendt atond een viertal kolossale prachtige boomen sieraden van het doi p Deze hebben voorgoed afscheid genomen Uet vellen ging by een paar er Tan met groote moeielykheden gepaard en die twee alsof ze verbolgen waren over hunne onttroniog sleepten in hun val van nabestaande haizeo hier een aantal pannen daar een brok muur mede Toen no 3 zyo trotfichen nek ter aarde boog vlogen dn dak FEVlLLeTO TEEUGGEEOEPËi DOOB HUGH CONWAY Da demon nam alles in beslag ea liet mij oiets dan duisternis duisternis en nogmaals duisierais De dood immers was verkieaetper wellicht zou ik ontwaken ia een nieuwe wereld van liolit de sombere TOOde gloed van t rijk der dood D den Uadee is selfii nog verkieielijk boven de duisternis in deze 1 wereld I zoo riep ik uit in mijne wanhoop Deze laatste sombere gedachte moge den zielstoeataa sohetaeD waartoe ik vervallen was De waarheid is dat ik mij opzettelijk voorgenomeD kadi hopeloos ta z ja hoewel alle hoop mij toch nog niet benomeu was Jaren achtereen bad ik gevoeld dat mvJQ vijand op my tag te loeren Wanneer ik op eenig schooa voorwerp staarde een prachtig tooaeel aansohoawde welker aanschouwing de gave des geziohts dubbel dead waardeeren dan was het mij aoms alsof ik een fluistorenda stam achter mij hoorde die fèide i irte eeniger tijd kom ilÉ weer en dan is het uit ttet dit alles It trachtte wel over mijne vrees te laeben maar met dat al kon ik het voorgevoel vau naderend onhail niet van mij afzetten Mijn vyand had tl eens reeds een staaltje gegeven van tg en h j vemooht waarom niet een tweeden keorP Zfja eersten auvaJ ijjn eerste venohjjnen kan ik pannen over het dorp gelukkig zonJer ongelukken te veroonaken Voor het gerechtshof werd gisteren behandeld de vordering van den indertyd g schorsten gemeenteontvanger van Ouderkerk a d IJ tot terogbetttliog van by hem in beslag genomen gelden De ootvaoger was borg gebleven voor iemand en toen hy zyne verplichtingen dienaangaande niet nakwam werd in zyne woning beslag gelegd op eeu achryfbureau waarin goederen van huishoudeUÏ aard en ook eene portefeuille met bankbilJHtten benevens eenig zilvergeld lagen Bewerende dat die gelden hem niet toebehoorden maar by die in zyne hoedanigheid van ontvanger onder zich had stelde hy eene vordering in tot terugbetaling en de rechtbank to Rotterdam stelde hem in zoover in tgelyk dat hy tot het leveren van bewya werd toegelaten De tegenparty kwam echter van die oit prank in hooger beroep en namens haar betoogde mr C J Frao9oi i nu dat de bewuste geiden den ontvanger niet in die hoedaaigbeid konden toebehooren omdat by in zyn ambt eschorst was En waren z j zooals de rechtbank aannam wèl in zyne qualiteii onder zyne btTusting dan had de actie niet door den ontvanger maar door den burgemeester moeten zyn gedaan Mr P F L Verschoor voor den ontvanger optredende bestreed deze meeniDg o a op grond dat de gemeente die door borgen gedekt was er geen voldoend belang by bad om in deze als eischeres op te treden Conclusie 0 M 11 Februari De kapt plaatselyke adjudant J Xj Furnée wordt 1 Pebruari overgeplaatst van Wierickerscbaos naar Amsterdam B en W hebben naar wy vernemen aan den ondernemer van het Volkszeebad te Scbeveningen op zyn verzoek opnieuw vergunning verleend voor het exploiteereo van zyne inrichting en daaraan nu ook vrouwen baden te verbinden docb onder eenige voorwaarden in het belang van de veiligheid der baders en van de openbare zedelykheid Hy moet een voldoend en geoefend parsoneel aanstellen de badwagens voor mannen en vrouwen moeten op een behoorlijken afstand van elkaar ter weerszyden van den vuurtoren en onder toezicht der politie worden geplaatst de ondernemer zal een reddingsboot reddingslynen eu andere toestellen moeten aanaeba£fen en het tarief ïs als volgt vas esteld van 5 tot 9 uur s ochtends algemeen 5 cti per bod voor tnÜ nog zeer goed herinaereu Ik w s toen een dartele sohooljongen zoo geheel ingenomen door spalen en leeran dat ik er nauwelijks notitie van nam boe zonderling dof mijn ééne oog werd en hoe vreetnd dat oog er begno uit te zien Ikherinner mij dat de vader van dien dartelen jdagen hem meenam naar Londen naar een groot somber uitziend huis in een zeer stille straat Ik weet nog dat we lang zaten te nachten in eene groote kamer waarin verscheidene andere mensobon waren die meerendeeU met groene kleppen boven de oogen of doeken daarvoor gebonden in t rond zaten te waohton Het was zefs eenigszius akelig om te zien zoodat ik bly was toen we in eene andere kamer warden geroepen waar een vriendelijk man zat dien myn vador mynheer Jay noemde Deze beer legde iets op mijn oogen dat ik nu weet dat betladonDR wns ik kou toen niet eens voor een korte poos veel beter zien daarop keek by met groote glazen en spiegels in mijn oogen ik weet nog boel goed dat ik wenaobtte dat hy mij zoo n groot glas mocht geven om door te kijken en wat een bearlyk brandglas zou ik dan gehad hebben I Toen zette bij mij met den rug naar t raam en bield mij eene aaDgestoken kaars voor tgesioht Ik vond dat alles heel grappig en zou wel lust gehad hebben om er om te lachen indien mijn vader niet zoo buitengewoon ernstig gekeken had Toeu debeer Jay syo onderzoek geëindigd had zeide hij tot mijn vader houd de kaara ook eens juist zooats ik die gehouden heb Houd haar eerst eens voor het rechter oog Nu jonge heer wat ziet gijp Hoeveel kaarsen meen ik Drie in l midden een kleine heldere maar ondersteboven Goed na net het andere oog Hoeveel duP i i joogtiis den geheelau dag 5 ets en na 9 uur ot volwa sen mannen 10 ets en voor vrouwen ten hoogste 20 ets Men meldt uit Deo Haag Volgens gerucht zou beden by het departement van marine uit West Indie een telegram zgn ontvangen meldende dat op het Nederl mtarinescbip Alkmaarc thans liggende ter resde Curasao de gele koorts is uitgebroken T Wee manschappen der equipage van dien bodem zouden reeds aan deze ziekte zyn over ledenIn de kantoren vanden lieer Auerhaao handelaar in zadelmakers en bebangerafournitureii en andere zaken gevestigd aan den Achterburgwal te Autsterdam ontstond iat ravond door een ongeval mt t bet ga Ucht brand Met Tuur taatte weld a alle verdiepingen van het huis aan zoodat de bewoners zich door de vlucbt moesten redden De kinderen vau den heer Draayer den hewoner van br t bovenhuis werden door buren gered en in veitt heid gebracht Ondanks de spoedige hulp der brandweer brandde het perc t voor een groot gedeelte uit De iuboedels der beide bewoners waren verzekerd f Naar de Tw Ct € verneemt heeft de inlllHiQtift in zake de handeliogen door den burgemeest r vau Weerselon gepleegd aanleiding gegeven dat het bevel tot voorloopige gevangenneming ia vernieuwd De zaak kumt dus eerlang in openba e behandeliog Omtrent deze zaak meldt het N v d D Gedeputeerde Statea van Overijsel hadden tofstemming gegeven tot het aangaan van eene It ening tot eeu bedrag van t 1516 waarop in Januari an het vorige jaar by de spaarbank der Maatscbappy tol Nut van t Algemeen te Almeloo die leeuing werd gesloten Van bedoelde machtiging scbynt de burgemeester gebruik gemaakt te hebben tot het aangaan van eene tweede leening tot hetzelfde bedrag by de firma Buisman Grstama Co te Zwolle In bet Westland is eene com missie gevormd beitaande uit de beeren J M Hoek te Poeldyk G A van Leeuwen te Loosduinen F C van Ryn te VGravenzaude A Hofstede te Nsaldwyk eq A Hogenboom te Honseleradijb om pogingen in het werk te stellen invoerrechten op land en tuinbouwproducten te verkrygen Myn vader was zeer ernstig o opmerkzaam Ik zie er maar een zeide ik ile groote ff Dit noemt men de oaioptriacbe proef het wordt weinig meer gedaan maar zij is onfeilbaar De jongen lydt aan tenticulaire oataraot By den naam van zoo n vreemdklinkeode kwaal verging my alle luat tot lachen Ik keek myn vader aan maar zag tot mijne verwondering dat hij uiet meer zoo bijzonder ernstig soheuo Kan dat geopereerd worden P vroeg hy Zeker antwoorddo de heer Jay maar het komt mij voor dat zoolang hel andere oog niel wordt aaugedaan bet boter is er niets aan te dofu Bestaat er evanr voor t andere oogP Er bestaat aityd gevaar dat de kwaal zich meeil elt ean t gezonde oog maar zeker is het met Ala hat getieurt kom dan terstond weer by rag Goeden morgen M t een baigin Uet de oos arts ona nit en ik ging weer naar schjol en hoewel binntin oen jaar tijds mijn zieke oog geheel dof was geworden gaf ik er niet veel om want ik had er volstrekt geen pijn aan met het goede oofr kon ik genoeg zien dacht mij bij t geen ik te doen had Toch harinuerde ik my steeds ieder woord van het onderzoek bij dtn oogarta hoewel il najaren er eerst hst gewicht van begon in te zien Eerst toen negens een accide t aan myn goede oog daar een doek over moest gebonden worden eerst toen begreep ik het gevaar waarin ik vorkeorde on van dat oogenblit af was het my alsof een onverbiddelijke vyand er op uit was om mij een vreeselyk kwaad te doen Sn die tgd was nu gekomen Met den eersten bloei van m o manaeljjken leeftijd met overigeai alles te ataten Ueneraal 2e Kammh Zitting van Woensdag 23 Januari 1895 Algemeen debat werd gevoerd over de ontwerpen tot voorziening in de regeling en het bestuur van de gemeente huisboudiogeo van Opsterland en Weatatellingwerf Oe heer Goeman Borgeaiua treedt in een Hi achiedkundige beschouwing om aan tetoonen dat art 144 der Grondwet zoo is geredigeerd omdat de gebeete Kamer wilde dut de eindbeslissing over het bestaan van grove verwaarloozing zou zyn by de Kamera dat niet de Regeeriog moet besliaaeu over bestaan van grove ver waar looting en dat by de behandeliug niet gedacht ia aan gevallen als de onderhavige Heelt de regeering art 144 terecht toegepast op deze gemeputen Neen Grove verwaarloozing is niet af te leiden alleen uit het feit dat er geen begrooting bestaat Dan zoudon ook de Staten Genernal zioh aan grove yiTwaarlooxiug schuldig maken De weigering om de begrooting vast te stellen naar den wensch van Ged Staten berust op goede gronden de armeu£org kan niet langer gesteld en de boofdelyke omslag niet hooger en de b iiabüudelyke kosten zyn allerminst opgedreven Daarom moet apr de aanneming der ontwerpen vooralsnog ontraden By verwerpingzyn andere middelen om de begrootingen tedoeo sluiten zeer goed moueiyk By aanneming zullen ook groote moeilgkheden ontstaan by df vermeerdering van oninbare potten vermeerd ring van couflicteo Waar de Kamerbealiat in hoogste instantie ataat de ministerer buiten De beer Pyttersen v adedigt de betrokken gemeenten legen de beschuldiging van plichtverzuim Integendeel zy kunnen den toestand der gemeenten beter beoordeelen dan de Gedeputeerden en den Minister Da heer Van Houten streed vroeger voor de autonomie der gemeenten en thans maakt by een vet keerd gebruik van eene grond wette lyke bepaling ten eiude het zelfbestuur te doodeo Met cyfera trachte hy aun te toonen dat de gemeentebesturen niet andera konden handelen dan pj deden Dr Kuyper wiens longeó biykens zgn heldere stem weer geheel in orde zyn bestreed de voordracht omdat hier uit gram atisch en andere oogpniiten von geen grove verwaarloozingc sprake kan zyn De beeren M Mackay en De Beaufort achtten daarentegen do aanneming der voordracht door het Htoatsbelaug gebiedend geSischt De kern van dit vraagstuk zeide de heer De Beautort is ciet dat Gedeputeerde Staten een booir ren hoofd liikeii nnislHi wil en daa myner beschikking wat ik redelykerwya wenaohen kon pakte my din vijand thans aan Hy kwam snel veel soeller dan goraaBolyk in itoodanige gevallen tooh kon ik vooreerst het ergate nog niet gfllooven ik kon my maar niet voorstellen dat da toenemende dofheid van t waas waardoor ik allo diogen zag niet van zelf we r over zou gaan Ik was bonderde mijlen van huis in een land waar t reizen Ifingzaam ging en daar een vriend met mij reirde wilde ik hem niet zyn genot benemen dooreen spoedige terogreis Weken achtereen zeide ik er hem zelfa niets van hoewel ik week ean weok moedeioozer werd Ten laatste echter toen ik dtj kwaal niet langer varbergen kon zeide ik bet mijnen reisgenoot We keerden toen huiswaurta eu toen wij weer te Londen wart C en de lange reis achter den rug hadden wae ik met in staat iets meer te ondHrscboiden Ik kon het licht zien dat was alles Ik haastte mij om my bij den heer Jay te vervoegen Hij was uit de stad Hy was ziek geweest zeer ernstig zelfs Hij was voor twee maanden absent en zou geene patiënten zien voor bij geheel hersteld was Ik had al myn hoop op diei man gesteld Er waren natuurlijk andere bekwame oogartsen in Londen in Parijs en andere hoofdsteden maar ik bad my in t hoofd gezet dat ala ik gered kou worden het alteen dokter Jay wai die my redden kon Wie op de galg zit kan zyn galgemaal kiezen zegt men zoo hadilc natuuriyk het recht om mijn oogarts te kiezen Zoo besloot ik met mijn kwaal te blüven zitten totdat da beer Jay zyne praktyk hervatte fKordi 9 nol d