Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1895

60 C D A ROTTIIKDAM 18 08 18 18 18 6 1 84 8 68 4 60 18 61 4 67 1 01 i 04 1 11 5 11 18 88 Ji SS 1 8 1 44 4 10 6 80 KOTTBRDil HOUD i 9 45 9 51 10 17 11 60 11 10 1 4 Mr 10 87 1 56 10 84 8 08 t 10 41 r ff 8 08 0 08 10 11 10 47 11 08 18 40 8 16 e sï J S7 11 06 11 18 Hue 6 487 207 48 8 S0 1 9 49 Voorb 6 64 K N i L d6 6 k 9 58 Z Zegw6 08 lii j r u ii 10 10 Ze M S I9 9 10 1611 38 11 48 Gnada 6 80 7 50 8 13 Dlreete Spoorwegverbinding met GOUDA Wlolerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October TUd van CreeiffteJi is 10 8 01 8 11 I f 6 85 7 45 8 07 8 18 QOUPA ÜEN HAAO 18 1118 8111 54 1 17 8 66 4 46 S H 5 6 7 13 1 06 4 67 6 11 K 1 11 6 16 1 17 6 08 6 22 1 96 2 31 1 31 6 20 i6 11 4112 61 1 S6 1 67 4 86 6 25 6 56 6 417 43 0 0 I Di l TSECH T 10 06 10 10 10 66 12 48 2 23 2 613 18 4 47 11 09 2 87 10 80 11 17 2 4S 3 07 6 U6 10 61 11 46 1 20 S OS 3 2 SM D 2ilG O D U i A MSTKBDAM 10 08 10 66 12 11 2 61 4 47 10 6 18 19 1 8 40 t 4t 8 3 10 4 08 4 DEN HAAS GOÜUA aHige 6 48 7 207 48 8 30 9 98 9 4610 1811 3818 16 1 88 2 15 4 3 48 4 1 4 48 17 7 0 tjt 8 5810 1610 68 18 0319 4 2 80 1 46 S K 4 18 4 43 80 47 7 49 S 8 10 10 DTXICHTGOVDi 1 Utrecht 6 33 7 0 9 0 6811 84 18 08 18 60 3 10 3 80 8 14 48 80 6 86 8 09 8 01 0 10 84 Woerden 6 8 8 11 10 16 11 0 18 8 8 48 4 18 47 0 1194410 11 Üuile iter 7 07 8 19 10 14 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 38 9 8410 87 18 06 1 81 3 60 4 37 80 7 08 8 41 9 81 IMSTEIDlll eoODl Arilenlan Wp O 8 1 11 96 11 30 8 6 4 86 4 86 T IO Oeuda 7 10 9 04 10 44 11 18 11 48 8 0 4 80 6 6 9 6 88 6 57 7 45 8 38 10 14 6 87 7 89 10 37 5 45 6 17 8 07 8 6f 10 35 21 6 35 8 28 9 1110 56 10 14 11 18 de gemeenteraden verklaren te kunnen heffen maar z is dat de gemeenternden voor ziob de bevnegdheid verlangen om zelre vast te stellea welke toelating aan huone gemeenten nit de Rcbatkist verstrekt behoort te vorden Wordt dit aan W en O toegestaaD tien twintig andere gemeenten staan gereed hun voorbeeld te volgen en niet meer iu tienmaar in honderdduizenden zoud jn dnaubsidiën uit te trekken zgn Want de nood ib byna en de b erte om op de schatkist te verhalen wat de wetgever nagelaten heeft langs don rpgelmatigen weg van wetiwyziging in de gembentekassen te doen vloeien is iu volstrekten tin algemeen Men moge daarom met den heer De Beaulort de aanneming eene onnangenaine noodzakelijkheid noemen men neme de wetsontwerpen niettemin aan He staatsbelang moet het zwaarste wegen Gisterochtend te half v jf ure is nit de loods te loosduinen een machine van de WeatlandKche stoomtram waarin door den daarmee belssten persoon voor de vroegrit het vuur was aangelegd zouder mucbiuist weggereden naar Oen Baag Men vermoedt dat de stoomkrnk op een verkeerden stand was gebrachc zoodat toen zich voldoende stoomkracht had ontwikkeld de machine zich in beweging Zftte en over het gewone spoor u ar de stad reed Ala door een wonder zyn op het traject door het trektuig zonder bestuarder afgelegd geen ongelukkeu gebeurd en dat terwyl de bel niet ter waarschuwing in beweging werd gebracht Na ook de bocht aan de lijnbaan veilig te rgn gepasseerd is het gevaarte h het eindpunt over den straatweg tegen een boom gestuit waardoor het materieel der machine beschadigd werd De scboorsteeupgp viel er af en rolde in de gracht Wegens het vroege uur en de dnistoruin waren slechts weinige personen langs den weg en de paar ooggetuigen die den machinist hig zyn toestel misten konden door de snelle vaart van de machine nieta uitricbteu om hnar tot stilstand to brengen De minister van binnenlandsche zakeu brengt voorloopig ter kennis van belanghebbenden lo dat in 1895 tweemaal gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van het ezimon ter verkryging der akte van bekwaamheid bedoeld in art 56 onder a der wet tot regeling van het lager onderwya zooais die i gewyzigd by de wet van 8 Dec 1889 Staatsblad no 175 en dat dit examen voor de eerste maal iu dit jaar zal aanvangen op 2 April e k en voor de tweede maal op een nader te bepalen dag in October 2o dat in 1895 éénmaal gelegenheid zal worden gegeven tot bet afleggen van examen ter verkrijging der akte van bekwafimbeid bedoeld in art 65bi8 der vnorscbreven wet Voor huisen schoolonderwijs in het vak vermeid onder j in art 2 der wet de vriJe en orde oefeningen a ir gymnastiek en dat dit pxamen zal aanvangen op een nad r te bepalen dag in October Het tgdstip waarop en de aotoriteit by wie zy die zich aan deze exameos wenschen te onderwerpen zich daartoe zullen bebooren aan te melden zullen nader overeenkomstig de voor deze examens bestaande voorschriften worden bekend gemaakt Wy hebben reeds met een eukel woord melding gemaakt van bet denkbeeld door een der Friescbe afgevaardigden ter Eerste Kam r baron Reugers in een nota toegelicht om een onderzoek enquête iu t stellen ten einde precies te weten te kouien wat in Friesland eigenlijk omgaat Dat denkbeeld is reeds tweo jaar geleden door den heer Van Honlen dfatjjds lid der Tweede Knmer geopperd 7 U 8 40 7 88 8 47 7 8 S t4 7 4 0J 7 SS 10 Aeada Moordreoht Kisuwerkerk Oapell Sotterdam 7 7 Si tottoiaiia B o hU i io Kuiwnbrk 5 19 MMrdiwkt 5 38 t 8i V nd Ooudl 7 80 8 86 9 00 9 37 10 48 11 01 Zn U 7 41 8 47 BI Kt 7 47 Z bigw 7 88 8 88 K dL d 8 0i Tliolb 8 07 9 08 11 10 f M 11 9S Ht a 8 11 9 18 9 89 10 07 11 17 eoDdl 85 S 40 7 58 8 09 8 11 Oudew i tO 8 54 t Woerden i 59 7 08 8 11 Utreehl 8 18 7 J8 8 18 8 41 40 7 f 8 11 9 18 Qouda JkmitonUm Wp Toen is gebleken zegt de heer Reugers dat er zich in de oeconomische en sociale taestnndfn t n plftfttenlandn van Friesland veel voordoet wat bevreemding wekt an zelfs door ben die e r plaatselyk bekend zyn niet altyd voldoende kan worden opgelost Het voorloopig Verslag over de bekende wetsvoorstellen betrefiende Opsterland eu Weststellingwerf waarover gister in de Tweede Kamer de beraadslaging is aangevangen doet zien dat men ten aanzien van de juiste kennis dier toestanden nog niet veel verder gevorderd is Terwyl sommige leden betoogen dat de ontredderde toestand der financiën in Frieslaud te wyten is aan de Rijkswetgeving schryven anderen die hoofdzakilyk toe aan de gemeentelyke ïudeeling en het gemeentelijk beheer wordt verder aan de Icerkelyke besturen verweten dat zy zicb weinig aan de armen laten gelegen liggen aan de burgerlijke besturen daarentegen dat zy met onverantwoordelyke vry evigbeid in het bedeeien te wei gaan Men vindt in dat verslag zelfü de meening uitgesproken dat iu Frieslaud geen waterschap bestureu zouden zyn wat mede tot opvoering der gemeentelasten scheen by te dragen dat da uitwonende grondeigenaars niet voldoende iu die lasten deeleo en dat aanneming au h t wetsontwerp betrettende üe plaaiselyRe belastingen van de ministers Lobman en De Beaufort de bestaande moeilykheden zou hebben voorkomen terwyl eindelijk een Kamerlid niet geschroomd heeft het volgpus hem overmatige drankmisbruik alt da ware oorzaak aau te wyzeo In vele dier beschouwingen meent do heer Rengers straalt een zeker wantrouwen door ten opzichte van de wyze waarop de zaken in Friesland geregeld en bestuurd worden Sterker is dit nog het geval tn de aangehaalde reden van mr Van Houten die onomwonden do mogelykbeid veronderstelt dat de toestand opzeltelyk overdreven wordt met het doel ora daardoor de beurs van den Staat en dus indirect de beurs van de bevolking over het geheele land open te maken voor Friesland De heer Rengers noemt dit wantrouwen ongemotitjveerd maar toch begrypelyk By die voortdurende onzekerheid omtrent de ware oorzaken der financieele moeilykheiden in Friesland met het oog op de mogelykbeid dat weldra exceptionneele maatregelen tegenover enkele Frieüche gemeenten zullen worden toegepast geeft ook hy daarom aai de Regeering ter overweging door eene plaataelyke enquête iti voege als die reeds krachtens de wet van 19 Januari 1890 iu verschillende deeleo des lands heeft plaats gehad zoo mogetyk meer licht te verspreiden over de oorzaken der byzondere moeilijkheden by de meeste gemeentelijke huiaboudmgen in Frieslaud ec over de middelen die tot wegnemiug daarvan zouden kunnen woiden aangewend Hy houdt zich verzekerd dat zoodani e enqnête tec plaatse door bekwame practische en onpartydige personen ingesteld niet minder dan welke onlangs naar den toestand der arbeidende bevolking werd gedaan tot een juister oordeel van de maatschappelijke en oeconomische behoeften van een minder bekend deel van ons vaderland kan leiduu en bovendien dat zoodanige enquête als een weinig kostbare proef dienst kan doen die by welslagen ook elders zou kunnen worden toegepast om de noodige gegevens te verzamelen voor de in uitzicht gestelde rpgeliug van het verband van ryks en gemeentelyke belastingen Het komt oos voor dat dit deukbeold ten zeerste aanbeveling verdient Wordt het toegepast dan kan het later tat andere gewö ten worden uitgestrekt als voorbereiding van maatregelen van wetgevfodeu en anderen aard lO tD 11 01 11 011 11 18 11 95 I IS u os 7 47 5 r8 8 85 7 46 9 41 Met Staphorster boertje is iemand die meent het geneesmiddel voor alle mensohelyke kwalen te kennen en van heinde eu verre zoeken patit nlen hem op om by hem baat te vinden Hij houdt in verschillende plaatsen zelfs zitdagen om zyue patiënten te ontvangen eu hy heeft dan ook een drukke practyk ïu den laatsten tijd hield hy ook zUdag in eene herberg by Heerenveen eu nauwelijks was dit bpUtind of t il vHn patientGii poodden 7ich der waarts Zonder onderzoek maar alleen door vragen is de pseado dokter spoedig achter de kwaal geeft altyd hoop op voUlageu beterschap Hij vertelde o a zoer zeker om vertrouwen te winnen dat hy te Arnhem en Amsterdam patiënten bad onder de eerste standen hy werd dan met de equipage van het station gehaald ju hij wan zelfs aan het Hof ontboden by H M de Koningin r entes De goe gemeente besloot uit het laatste feit al dadeiyk dat daarom de justitie het boertje maar zyn gang liet gaan de Koningin zou dit wel bevolen hebben Maar welk eene ontnuchtering voor de patiënten toen gister de politie een onderzoek kwam instflllen naar aanleiding van huu cuusult Itii bet l oeftje en tea edoe te van de medicamenten in beslag nam om chemisch onderzocht te worden Nn het boertje stuurde zoo groote dosis medtcyn c voor ieder dat de politie er wel wat van meenemen kon Zij zitten daarom Dog lang niet zouder poedertjes Dat het boertje best zaken maakt is te begnjpeu hji vraagt niets voor zyoe hulp maar wat men oor hem afzondert neemt hy üankbaar aan Voor de lechtbank te Arnhem stonden gisteren terecht A l en W B beiden sclioenmakersknerlits te Ueiitichem beschnldigd van meineed en VV J B eveneens schoenmakersknecht te Dentichem beschnldigd van door het doen van beloften en dreigingen de beide eersten tot het doeu van een valscheu eed te hebben overgehaald De officier van jnttitie eischte tegen W J B 3 jaren ea tegeu de anderen 2 Jaren hechtenis Naar aanleiding van den dood van den prins van Beauffremont vertelt een bewoaer van Bonn Duitsühland het vol eude Door de ridderlijkheid van dezen generaal is onze streek destyds aan een groot gevaar ontsnapt In November 1870 bevonden zich in het garnizoen van Wubn eo Gremberg by Cobleuz duizende krygsgevnugenen De Franscbe officiereu bevondeu zich in zooverre zy bun oeiewoord badden gegeven vóór het einde van deu oorlog niet meer tegen Uuitschlaud de wapenen te zullen opvatten iu verschillende steden waar zy slerhts aau een lichte militaire coutröle waren onderworpen Zeer vele hoofdofficieren waaronder ook geu oemde generaal hadden hun verblyf te B inn gevestigd Tegen het einde van het jaar liep het gerucht dat by hen eeoige gistiug heerscbte Nadat een huu toegezonden zending cbaasepotgeweren en revolvers iu beslag was genomen werd de waakzaamheid verdubbeld Op een goeien dag echter stelde de prins een onderofficier dien hy dacht te kunuea vertrouwen van het complot dat meu bezig was te smeden iu kennis Onder leiding der officieren zonden de gevangen soldaten het garnizoen overrompelen t 9 Wahn Keulen eu Coblenz zon tegelijkertijd hetztilfde gebeuren De prins achtte zich als officier en edelmin verplicht uan d zen opstand ge u deel te nemen noch hem te bevorderen Hy liot b t den onderofficier over de noodzakelijke maatregelen te nemen Deze deelde bet don c mmandaut van het garnizoen mede eu deze vertelde het weder aan deu commandeereudeu generaal Herwarth von Bittenfeld Dan 22en November liet deze verscheidene officieren oplichten en niAr Lötzen OostPruisen overbrengen Aan de ridderlijkheid van dien generaal was het dus te dankeu dat de stad voor groote onheilen bewaard bleef Boiteudieu zou het kleine legertje zunder ruggesteun in een vyandelyk land geheel vernietigd z n geworden 5 6 6 08 8 10 8 17 6 88 8 50 7 10 10 80 10 36 10 41 Een panische schrik beviug echter de burgers van Keulen op Kerstavond Een trHusportschip met goederenwagens was door het iJs afgesneden en dreef den Rijn af Ëen militaire post by de Kenlsche spoorbrug hield dit voor het sein van den opstrnd en sloegalarm waarop te 11 uur drie kanonschoten werden gelost Eerst den volgenden morgen werd het misverstand opgehelderd Tot nu toe bleef dit allqs geheim daar d generaal echter niat meer leeft meendu boveagsnoemde officier dit voorval Ie kunnen mededeelen Omtrent zyne Inohtvaart met den ballon Ph6nixf die op 4 December 11 te Slrassfurt opsteeg meldt dr A Berson de volgende bijzonderheden De ballon was gevuld ttat 2000 M naterstofgas en ste om 10 nnr 28 min des morgens met vry heidaren hemel op Hoog in de luchi zweefden kleine wolkjes Binnen een uur na de afvaart had da luchtreiziger een hoogte van 5000 meter bereikt De temperatuur was toen 18 graden Het werd zeer droog en de zoastraling was slechts eeer zwak Om 11 uur 49 was de ho te 6000 niöter eu de thermometer wees 25 5 graden aan De heer Berson kreeg toen last vau hartklopping doch gevoelde ztoh overigens wel Op een hoogte van 6750 meter die IVj uur na de afvaart werd bereikt begon de luchtreiziger zuurstof in te ademen waardoor zyn toestand veel beter werd Nadat nog eenige zakken met zand buiten waren geworpen steeg de ballon tot 8000 meter tarvyl de temperatuur daalde tot 39 graden De heer Berson had veel moeite zich goed te houden Keu oogeublik vielen hem de oogeo dicht maar by wist kracht te vinden Kichjweder op ie richten eu meer ballast uil te werpen Op 8500 M was de hoogste tnchtreis volbracht die vao den heer Giaiaher op 5 Sept 1862 Doch nog hooger steeg de tPhöoix by een temperatnur van 42 graden De ballon doorsneed op 9000 meter een laag uiterst fijne eirrostratuswolkeu welke uit sneeuwdeeltjes ya opgebouwd Om 12 uur 45 minuten dug 2 8 nor na het vertrek stond de barometer nog slechts 231 millimeter wat een hoogte aanwijst van 9600 meter boven deoppervlakte der zee of 9150 M boven de plaats der op tyging De thermometer stond toen op 47 9 graden Than achtte de koene lucbtrntiger het voorzichtiger te dalen De daling had langzamer plaats dan het opstygeu en duurde vol drie unr terwyl de reis omhoog 2 uur 20 min bad geduurd Naby Kill kwam de ballon ueer De resultaten van dfze opstyging van dr Berson zyn lo het was de hoogste lochtreie welke ouit werd gemaakt 2o de outdekkïng dat de eirrostratuswolkeu uit sneeuw bestaan eu met uit ys zooais men geloofde 3o de waarneming van het toenemen der windsnel Ileid naarmate de hoogte grooter is By haast volkomen windstilte beneden werden in bet L eheet in 5 uur 17 m meer dan 310 KM afgelegd wat wyst op een gemiddelde snelheid van 16 g M per seconde Op de a s algemeene Vergadering van de Broederschap van Commiezen der Posteryen nullen o a de volgende punten behandekl worden Herziening der bepalingen over borgstelling van rekenplichtige ambtenaren artwidsduur 10 verband met avood nacht en vroegdienst ovordering van een juist öordee over Aff commiezen door de autoriteiten welke weg it aan to wyzen voor een billyke promotie in verb ind met het groot aantal ambtenaren by een voreenigden dlonst en het klein aantal hoofd ambtenaren de vergadering spreke de wenschelijkheid uit dat stappen worden gedaan bij den minister vau W H en N ten einde tu verkrijgen dat de conduite lysten vóór dt opzending ter inzage zullen liggen voor de uubtenaren Te Bergen op Zoom zyn in de laatste dagen eonige ongeregeldheden vooi ekomen tusschen burgers en militairen Gisteravond werd o a dü schildwacht geplaatst voor de kazerne Markiezenbof aangerand door een drietal joogeliedbu Een daarvan zekere S werd oiimiddeltyk gearresteerd en aas de politie overgegeven terwyl de beide anderen nog liozelfden avond ziJn in faechtenii genomen 8 88 8 43 9 40 41 M 10 01 10 10 U 0 11 1 8 6 1140 11 10 1 10 4 46 4 6t 6 08 6 09 18 7 01 T 1I T M 7 11 7 7 1 41 940 f i 1 44 1 4S 1 68 8 04 8 09 7 00 7 11 7 80 7 86 7 81 9 11 ff 10 6 09 ll Oj 10 00 8 10 lO Ól De drw vnmMtkv gn Dow it gtfangenii te Breda orergebracht Door deo garniioeiis eoimnaiidant is bevolen dat tot nader order aTondspatronilleeinllen loopto U de opgang naar de publieke tribune ao de Tweed Kamer ii do Tolgende kennisgeTin aangeplakt Beioeker der publieke tribune worden verzooht aWorens de trap te beklimmen wandelitoUten perapluien en pakje af te geveu ea iok boven aan de trap te ontdoen van hunne ovniassen Ben ecbildifacht met getrokken sabel stsat aan den voet van de naar boven leidende trap om ♦ waken dat aan het eerste deel van dit verzoek gevolg wordt gegeven Het voorportaal by de tribune is tot kleedkamer ingericht met kapetokken en wordt ook door een rulkachel verwarmd Oe Fran ïh bladen verhalen de volgende anecdote Toen de nieuwe president komende van Versailles over het plain van Marigny reed werd uit de menigte geroepen Leve BrisBon Félix Faure stond op en riep terug Leve Brisaon by i een even trouw republikein als de nieuwe President De menig antwoordde met een uitbundig Leve Féiix Faure Wij laten verder hier eenige woordspelingen volgeo aarmede de Franachen zich na de benoeming van Faure vermaken lo Het zal geraakkelyk zyn den nieuwen president te acclaraeereo Men heeft slechts hard Faure fort te roepen 2o Het achyot dat hy te Parys geboren B Ik dacht veeleer Faure de Vincenuesc 3o Zyn verkiezing kon niet uilblyven want men komt tot niets zonder F Faore effort 4b De gdest ver wanten van Brisaon hebben uitgeroepen Dat is een beetje al te kras trop Faure 5o Is hy sterk Hy ia Fanre fort sterk als een Turk 6o Hy zal zonder moeite de argumeuten van zyn tegenstanders ontzenuwen want het argoment van den sterkste dn plns Faure is altgd het beste 7o De nieuwe regeering zal sterk Faure zyn als de dood Um ziet dat zelfs de Franschman niet altiid even geestig is Het bovenstaande n est pag bien Faure zou men kunnen zeggen Toen de minister Dupny eergisteren te Versailles den beer Eelii Fanre ontmoette liap hy hem lachend toe Over een paar uren zal ik tot u zoggen Felix o gelukkige 09 gemeentebode te Zootelande Adriaan Jobse de oudste ingezetene der gemaente heeft met ingang van l Februari eervol ontslag uit syn betrekking gevraagd Jobse heeft thans den leeftyd van 92Vj jaar bereikt en is nog in bet volle bezit van a zyne geestvermogens Elken dA gaat hy goed of slecht weer geregeld de duinen op en af Vyftig jaren lang is hy voor de gemeente een getrouwe bode geweest en zeker zal hftm zyn ontslag op de meest eervolle wyze worden geschonken Vanaf het jaar 1835 dus zestig jaar was hy omen oproeper en bekle dde hy tevens dfl betrekking van keurmeester van het geilacbt enz Door de directie der Belgische Staatsspoorwwen il in overleg met de Nedcrlaudache Staatssp eu de Holl IJz Spoorweg My de goldigheidsdunr der kaarten voor internationaal verkeer verlengd Van af 1 Februari a s zullen de apoorwegkaarten voor heen en terug drie dagen geldig zyn Van Amsterdam naar Brussel en venier gelegen stations vierdagen nl den di van a ifte en de drie volgende dagen Met Paschen Pinksteren en Kerstmis zijn de ptaatsbewyzen voor alle plaateen uog geldig den tweeden dag na die feestdagen mits daags Toor het feest genomen De bepaling dat de reis op Belgisch spoor niet ma worden onderbroken blyft van kracht Edn bloedig drama is afgespeeld in een openbare school te Pea River V tj Op het oogenblik dat de school uitging loste een jonge boer zekere Wilton Bowden uit een jachtgeweer verscheidene schoten op de kinderen Vier leerlingen zyn doodelyk gewond en verscheidene lichter De schurk die op ataaodeo voet in hechtenis werd genomen gaf voor dat zyn geweer by ongeluk ie afgegaan toen hy voorby de school liep Men ecbnjft de geheele misdaad Mm een wraakneming tegen een kind en de ouden toe De gevangenis waarin de jonge booedoeiier is opgesloten moet door militairen bewaakt worden ttit vrees dat het volk hem aders lynchen zal Dinsdfunvond werd de landman A B vonende Wyde Wormer door 2 personen mei wie hg te voren eenige uren vroolyk had dooi ebracht op den openbaren weg baituu de bebonwde kom van Purmerend aangerand By zyne weigering om geld af te staan werd hy op den grond geworpen en maakten de aanranders zich meester van eene portefeuille met f 285 De vermoedelijke daders jjn bekend en worden heden in baudett der justitie Dinsdagochtend werd uit de Franckeoians put een waterplas in de nabyheid van den Ouden Oranjedyk en gemeente IJzendyke opgehaald het lyk van een ongehuwde vrouw zekere Prudence Aldeweireldt Inde nabyheid lag haar mantel en een 8ch rtje Van den mantel werd de zilveren knoop gemist waarmede hij aan de hals gesloten wordt Tevens werd nug daarbi gevonden een doosje lucifers eu een nog niet aangestoken signar De justitie ait Middelburg heeft een plaatselijk onderzoek ingesteld £ eu verdacht peisoou is iu becbtenis genomen Op het graf van czaar Alexander III liggen thans ongeveer 650 kransen Men schat de gezamaulyke waarde op meer dan 800 000 roebels De Zuiderzee is zoover bet oog reikt open Wel ziet men van tijd tot tyd tamelyk groote hoeveelheden licht dryfya maar voor stoomschepeu zyn zy geen b temmering Alle stoombooten die gestiakt hadden hebben gisteren dan ook den dienst hervat Het Leger des Heils telt rnim 11 000 officieren over de geheoln aarde verspreid In het afgeloopen jaar sloten zich 250 000 raenschen by het leger aan Minstens 10 000 van dezen waren vroeger dronkaards Iu zake den moord te Busaum moet Koelman eenige bekentenissen hebbtn gedaan Henrietta Momber biyft steeds hardnekkig ontkennen X De openbare behandeling voor de rechtbank e Amsterdam zal waarscbijnlyk einde Febuari of begin Maart plaats hebben Ëen chadepostje vao een kleine f 30 000 lydt de gemeentekas van Amsterdam over het afgeloopen jaar wegens het verminderd gt verbr ik 720 300 M Het electrisch licht blyft daar steeds meer opgang mak n Gisterenavond werd zpkere H Slemps oud ongeveer 40 jaren tervryl hy met zyn vadpr den overweg te Bokstel wilde pa iseeren door trein 15 der S S gegrepen en overreden De onge ukkige werd ernefig gekwetst onmiddellyk werd een geestelijke ontboden ditar er een hoop was op het behoud van zyn leven De kanonniers der veld artillerie die in afwyking met de stnkryders gewapend waren met de korte artillfrie sabel worden gewapend met de lange sabel Iu de nabyheid van Kampen ongevfer 1 uur efstandti richting Kamperveen is tiedcnraorjien een boerenbuiaje waarscbynlyk bewoond door Van t Heel totaal afgebrand met den hooiberg BuiteDlandscli Overzicht HH Engplsche Parlement is legen 5 Febr tob hervatting van den arbeid byeengeroepeu De beide leiders der oppositie lord Salisbury voor t Hoogerhuis en do oud miiiister Balfonr voor het Lagerhuis zullen era mauilest uitvaardigen waarin het conservatief program zat omschreven worden en de verklnringeo vanden prdmier iu zyn jongste rede te Cardiff zullen worden gecritiseerd Het schgut gt makkelijker te zijn door Frankryk een president te vinden dan een ministerie zegt de Times € En het verloop van de miuisterieele c isis wettigt die uieeuing volkomen Wy deelden gisteren m de dat Léon Bourgeois de opdracht tot vorming van een kabinet had afgewezen na daarover met zyne politieke vrienden te hebben beraadslaagd Het blykt dat het voornaamste struikelblok voor de totstandkoming eener concentratie de tegenstand van Poincaré en zyne clubgenooten tegen de invoering eener progressieve inkomstenbelasting was Op grond hiervan meldde de Paryscbe correspondent van de Times v dat Poincaré zelf de opdracht tot kabinetsformatie van den president der Republiek verwachtte Daar zyn medewerking voor de concentratie onontbeerlijk is en hy in een kabinet Bourgeois geen zitting wil nemen meende hy dat niets anders zon oveiblyven dan hem de vorming van een ministerie op te drag n Het schynt dat de con een triepolitiek meer betrekking heeft op personen dan op beginselen zegt De Blowitz spottend Doch de president der Republiek wil vóór alles trachten te ontdekken wat onder gegeven omstandigheden door de radicale Kamerclab kan worden tot stand gebracht Daarom heeft hy Léon Bourgeois weten over te halen nogmaals pogingen in bet werk te stallen ora een ministerie byeen te brengen Hfj wil vóór hy een de gematigden die taak opdraagt de overtniging vestigen dat hy geen enkel middel onbeproefd heelt gelaten om Bourgeois en de zynen in de gelegenheid te stellen hunne theorieën in practyk te brengen Volgens de laatste berichten is hst ministerie klaar docb maakt de samenstelling er van eeu otiguustigen indruk In deo Pruisi cheu Landdag die na een kort reces weer byeenkwam heeft de kansetier Vüu Hohenlohe gezegd dat alle geruchten over het aan taand aftreden van sommige miuistars ongegrond zyn Daaruit trekt men uu de coucluHie dat ook dn berichten betretiende het optreden van graaf Herbert von Bismarck als minister of gezaut goeden grond missen en hy vooreerst tenminst nog niet op het politiek tooneel verscUyneo zal De viaschery vereeni ing in Elzas Lotharingen beeft in hare laatste algemeene vergaden ng aangedrongen op de opzegging van het Vfrdrag met Nederland van 30 Juni 1885 By het sluiten van dit verdrag bedoelde men dat de zalmen tot iu Zwitserland den Ryn zouden opzwemmen maar de wyze waarop tbans do zalmvangst iu Nederland wordt uitgeoefend zoude dit doel geheel veryltden Van de zalmen heeft men tbans iu den Elzas iu bet geheel geen yoordeel eu daarentegen zyn lu het genoemde Over het verband tnsscben de Um8turzvortsgec en de opheffing van de jezuietenwet in bet Duitscbe ryk geven de Duitsehe bladen vele meer of minder duidetyke bespiegelingen ten beste Reeds eenmaal is het voorstel van het centrum tot opheffing der jezuietenwet door den ryksdag aangenomen doch de bondsraad legde het vo rstel eenvoudig naa t zich neer Thans verzekert men toonen de i ei eering eo de bondsraad eeu vriendelijker geziodhoid ten opzichte van de weoscfaen der katholieke party om ook dit laatste res je van Bismarck s Culturkampfc op te ruimen Geen won er dat meu verband zoekt tusschen deze veranderde gevoeleus der regeering en de omzichtige om niet te zeggen tegemoetkomende h uding van het centrum in zake de Um8tnr£Vorlage Zoo meldt meu dan ook reeds dat de bondsraad bereid is het besluit van den ryksdiig te liekracht gen het verbod aan de jezuïeten oiu zich op Duit uh ryksgebied op te houden zal weldia worden ingetrokken mits bet centrum zijn Diedewerkiug verleuut bij hut tot stand brengen der w3t tegen het dryven der revolutionaire paityun Hoever zullen de katholieke afgevaardigden bij dezen rnilhandel gaan Ten sttilligste verzekert men dat zij niet zullen stemmen voor de caoutchouc pa rag ra feu 130 fii 131 die dan ten doode zouden zyn gedoemd daar de kie er eo rege tring zich voldaan zouden verklaren indieu de rijksdag het lu difü zio gcwyzigd wetsontwerp en voornamelijk de artikelen betrekkulyk de socialistische propagauda m het leger aiiunam Wat er van deze veronderatellingeo te gehioten is valt moeilyk te zeggen temneilykeromdat men het spoor onder de ufficieui en begint kwyt te raken daur meu tegenwoordigweer jiit t goed weet welke QUfMn officieus welke dit niet zyn r De gewezen minister van ustitie in het ministerie Weckerlé da heer S iïagyi i naar men weet lot president vau bet Hougaarsche Htiis van Afgevaardigden gekomen De heer Szilagyi verkreeg eene meerüerhetd vau 60 stemmeu Op hem deu candidaat der liberalec werden 207 stemmen uitgebracht terwyl de beer Jasth de candidaat der radicalen en natioualcu 141 sternen op zicb vur enigde Van de liberale afgevaardigden waren er 50 afwezig De nieu ve voorzitter aanvaardde terstond de benoeming en verklaarde dat het steeds zyn streven loa wezen de rechten der volks vertegenwoordiging te handhaven In het Huis van Afgevaardigden is weer het program vao het kabiuet Banffy ter sprake gekomen In antwoord op een betoog van den Zevenbergsf hen afgevaardigde Jay die ten behoeve van de Saksers lu deze provincie opkwam hield de minister president Bauffy weer eene rede waarin hy het bakende progi am dat reeds door hem was medegedeeld nog eens toelichtte Baron Banffy herhaalde de verzekering dat hy voornemens is zish te houden aan bet AvBgteich hetwelk tusschen Oostenryk en Hongarije is gesloten eu erder wat de binoeulandscbe politiek betreft dezelfde politiek zal volgen al zyn voorganger de heer Weckerlé Men dient nu af te wachten welke houding de meerderheid in de Kamer zal aannemen zoodra de beide nog niet afgedane kerkelijke wetten jran het vorige kabmet weer in behandeling komen Te Peking maakt men zich zeer ongerust over den aanval dien de Japanners in den zin hebben tegen de haven Weuhai Wei op het voorgebergte Shantung Nadat de Japanners in de nabyheid t d deze gewichtige haven een legercorps aan wal hebben gezet heeft de Chineesche regeeriog baar gedelegeerden die nog steeds te Shang i vertoeven last gegeven oumiddellyk naar Tokio te vertrekken teneinde de vredesonderhandelingen zooveel mogetyk te be spuedigen Deze spoed der Chineesche regeering komt echter wel wat laat Te oordeelen naar da berichten welke uit Shungai komen zullen de Japanners waarqchynl jk reeds meester zyn vau Wei hai wei voordat de Chineesche onderhandelaars die den slakkengang volgen iu Japan kuuneu aankomen Reeds dezer dagen wordt een aanval der Japansche troepen tegeu Wei hai wei verwaeht PosterUen en Telegraphic Verplaatst I Febr De klerk der telegraphie 2de klasseS de Back van Rotterdam naar Amsterdam Verlenging van verlof verleend wegens ziekte aau di u commies der telegraphie 3e klasse R Rasker tot 31 Maart Overleden II Jan De commies der pusloryeu 2e klasseH van der Wiel te Middelbitru MAHlLTüËKXCaTlÜJM Oouda 24 Januari 1895 Heden was er een tamelijken aanvoer van granao hoewel da handel nog gering tvaa Tarwe Zoeuwsohe ƒ 5 40 i E 60 Mindere dito 4 80 ü 5 10 Afwijkende 8 80 a 4 25 P tóer 4 ü 4 90 Kogge Zeeuwaohe 4 a 4 40 Polder f 8 25 a 3 7E Buitenlaadsclie per 70 k 3 85 a 3 50 Gerst Winter 3 25 a 3 76 Zomar ƒ 2 80 i 3 50 Cbevallier 4 ik 4 76Haver Haverper heot 2 a 3 10 per 100 kilo 4 75 a 5 80 Henoepzaadi lutandsob 8 96 ÈL 8 Ï0 Buitenlandache 6 h 6 25 Kanariezaad ƒ 9 50 11 Koolzaad 5 80 a ƒ 8 60 Rrwieu Kookerwten ƒ 9 it 10 60 Niet kokende f a Buitenlandache voorerwlen per 80 Kilo 4 80 a 5 Booneii Bruipe booneu 12 50 ü ƒ 16 Witte boonen ü f Duivenboonen ƒ 5 5i i ƒ 6 80 Paardenboouen 4 75 a ƒ 6 2 Maïs per 100 Kilo Bonto Amonkaansohe 6 65 tt 5 90 ÜiDqaantuie 6 76 ft 7 VEEHAaET Melkvee geed aanvoer Vette varkens red aanvoer handel flauw IS a 17 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel flauw 16 u 16 ot per halt KU Magere biggen red aanvoer hamlol flauw 0 60 a 0 80 per week Vette soh pea red aanvoer handel red 16 a 22 Niiobtere kalveren rod aanvoer handel vlug J i k f 13 Aangevoerd 18 partijen kaas Handel vlug Ie Ha l 22 60 a 2b qual 18 h f 31 iwaardere booger in prys NoordHoJ landscho ƒ 19 ü ƒ 20 Boter weinig aanvoer handel vlug ioeboter ƒ I 46 a 1 60 Weiboter 1 25 a 1 40 p Kilo 347 Staats loteriJ 5e Kinase Trekking van Dondag 24 Januari No 869 10 000 No noes 8818 en 1S901 ieder 1000 No 7176 16667 1B2B4 en 20686 ieder 400 No 60110 en 12497 ieder 800 No 203 643 798 1198 1672 4909 12808 14306 16460 18074 18441 en 20167 ieder lOO Prijzen van 70 66 236 6695 7969 10310 12106 14666 18266 88 2381 6644 7971 10382 12149 14730 lS3i4 97 2414 5664 8070 10474 1218B 14792 18721 106 2633 6044 8293 10800 12213 14928 18861 186 2622 0076 8416 10606 12256 14960 18922 198 1760 6083 8486 10618 12340 14967 19000 204 2777 6093 8481 10713 12374 16076 19084 379 2782 6261 8686 10743 12417 16219 19208 60 2828 6389 8762 10812 12480 15631 19242 648 8027 6366 8911 10840 12611 15719 19244 721 3041 8 6 8970 10842 12772 16076 19477 804 3260 6606 0027 10981 13141 6582 19603 978 3314 6850 9081 11136 13152 16 l 19512 979 3861 6867 9161 11171 18219 16596 19561 1097 8406 6864 9210 11174 13340 16726 19606 1192 3426 6378 9213 11848 18439 16817 19704 1249 3483 8936 9236 11507 U457 17 47 19739 1280 8644 7013 9309 11638 13613 17196 19872 1856 SJ20 7109 9310 11657 13666 17276 20008 1373 3889 7268 9374 11675 13666 17314 20078 1406 4139 7269 9670 11614 1377S 17428 20146 1486 4804 7351 9607 11751 13790 17519 20254 1108 4897 7384 9716 11758 13963 17627 20889 1611 4460 7645 9885 11764 14029 17698 20639 1548 4606 7672 9911 11798 141IS 17797 20616 1718 4659 7786 9983 11828 14184 17809 20627 1918 4712 7793 10161 11852 14228 17998 20765 2088 4797 7800 10181 11858 14417 18046 20778 2206 4804 7871 10203 11857 14421 18146 20792 2223 4916 7899 10S57 11891 14440 18170 20801 2321 6180 7911 10288 12081 14671 18249 20804 2324 6462 WATKKGCTIJÜKN TE GOUDA 1895 a morgens 8 aroDds 11 oog Laag Hoog Laag Donderdag 24 Jaa 5 16 1 41 5 34 1 59 Vrijdag 25 h 6 2 18 6 21 2 46 Zaterdug 26 6 40 3 05 6 53 3 18 Zondag 27 T07 3 32 7 21 3 46 Maandng 28 7 36 4 01 7 52 4 17 Oiriedag 29 3 Ü9 4 34 8 28 4 53 Woensdag 30 8 47 5 12 9 07 5 32 SPRINGTU dea 26en s av