Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1895

Vor k alotko rs S 94 101 10 ly inW 101 80 SI 81 81 l 817 ü 861 TJ 7i I 1 7 101 lOBV Ou b l 1 1 8 1 110 1 72 l V lOU 1 No 6567 Zaterdag 26 Januari 1805 33ste Jaargang Nieuwe en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dè Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys i er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 AfïonderHjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden l erekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Visitekaarten ONDEBTSOnWKAABTEH Rouwkaarten met bijpassende Couverte worden net en spoedig afgeleverd ter Boekeu CoorantOrnl kerj van A BRINKMAN ZN Buime Keute In Wollen Handschoenen en C CI3 Ea TEZ A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam S JANUA UI 760 686 102 681 1021 211 102f 102 l l i 66 24 103 93 184 1881 106 49 143 641 f 104 lOlV 102 100 l 97 i lOOlV 140 is e ll s 88 63 98 IS Vls 101 104 72 106 36Vl f l 14 210 186 108 110 1C3 103 116 128 951 ITiDnuHD Cert Ned W 9 dlt dito dito 8 dito dito dito S HOKOU Obl Qoudl 1B81 8S 4 ITILIX Inuhrljviag 1862 81 5 Ocurnn Obl iiipapiarl868 dito in dlnsr 1888 5 POKTDOAL Obltg mot tickst 3 dito dito 8 Kdiumb Obt OoBt 2e Serie 5 dito aooom 1180 4 dito bij aolhi 16811 4 dito b i Hope 1881l 0 4 dito in goud leee 1888 8 dito dito dito 1884 i BtkVlM Ferpet iobuld 1881 4 Tnuuu Oepr CoiiT laen 1890 4 öeo leeuiag lerle I Qeo leeoiDff Berie 0 2uiDAn Ulp Beo t oU 1892 6 MJIIIOO Obl Buit Sob 1890 6 VXMBZülu Obl 4 oubep 1881 AlornDU Obligatieu 1861 S i BoTTIXDUl Sted lees 1888 3 i Nbd N ATr HaudeUr aaud Aveadeb Tab Mg CertiÜRatea DeiiMaataohappü dito 4roh Hypotbeekb paodbf 4 Gnlt Uy der Vorstaal aand Qr Hypotbeekb paudbr 4 KadarlandBohe buak aaad Ked Haodetmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 4 ITtr Hypotbeekb dito 4 Ooi BNR Ooat HoDg bank aond RusL Hypotbeekbank paudb 4 Ambbiiu Equit bypotb paudb 8 1841 Maxw L U Pr Lieu oort 6 Nbd B8 Zuid ltal Spirmij A U obl 3 PoLBN Warsobau Weenen aaud 4 loal Or Euu Spw Mij aand 6 Baltiaoha dito aand 77 101 100 ïaatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand B Knnk Ch zow Sp kap aand 8 Lokowo Bewaat 9p blij obUg Orel Vitebak dito gblig 8 Zaid Weat dito aand 8 dito dito oblig 4 101 14 AiiBBiKA Oent Pao 3p Mij obl 6 Cbio Il Nortb W pr O aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer Ie Bio Gr Spm eert r a Ulinoia Oentral obl in goud 4 Louiar It NaahvilleOert T aand Mexico N Spw M lehyp o 6 Mias Kanaal v 4 pot pref and N York Ontario West aand dito Penns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 8 Bt Paul Minn k Éanit obl 7 Un Pae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O B Camada Oan Soutb Cart v aand Tbk C BallT fc Nat Ie b d o O Amaterd Omnibus M aand Kotterd TramwegMaats aand Nil Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 BlLolB Stad Antiirerpanl887 2 i Stad Bruase 1886 8 i HoNO Tbeisa Kegullr Oesellsch 4 OoBTlNR Staatslaening 1860 K K Ooat B Cr 1880 3 SrAMB Stad Madrid 3 1866 T r NBl BeE Hyp SpobI eert 4 KENNISGEVING BCBGEMEESTKR en WETHOUDERS ran Goada brengen ter algemeene kennis dat door het bekend overlyden van de Heeren Mr A A VAN BERGEN IJZENDOORN Burgemeater en H W G KONING Wethouder dier Gemeente de Heer J M NpOTHOVEN VAN GOOR Wethouder krachtens Art 77 der Gemeente Wet is opgetreden als loaamemend Burgemeester en dat de Gemeenteraad in zyne vergadering van den 22en dezer maand ingerolge het bepaalde bü Art 90 van geiegde Wet tot Plaatavervangend Wethouder heeft benoemd den Heer G STRAVER Gonda den 23 Januari 1895 Burgemeester en Wethooders voornoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOR 1 B De Secretaris BROUWER KENNISGEVING Belasting op de Honden BUUGEMEBSTEll en WBTHOUOERS van GOUDA lo overweging nemende dat bij Art 2 der Verordening op de invordering der Belastiog op de Honden vastgesteld door den Raad dier Qemeente den 8n October 1875 aan eigenaars of bezitters dezer dieren de verplichting ia opgelegd om daarvan jaarl ks in de maand Januari aaogiite en betaling der belasting te dnen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uitnoodigiüg de gevorderde aangifte en betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen Gonda 24 Januari 1895 Burgemeester en Wetbonders voornoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOB 1 B De Secretaris BROUWER Burgerlljkon Stand GEBOREN 19 Jannari Tennis ouders 0 de Bruin en E Vogelaar Jannigje oadera L Dekker en M J van Ryswgk 21 Pieter ouders 3 Vergeer en J van Vliet 23 Gerrit onders J van der Klejn en M Ott OVERLEDEN 22 Jan A Boer 6 m p Myngaatd hoisvr van W Hoosbeek 68 j A J van der Bree 2 d 23 W T Wildenburg 78 j T J Dpman 61 jaar Reeuwljk GEHUWD G 1 Knikker en M Ooster iik AOVERTENTIËN Heden overleed ten mynea haize myne geliefde Tante Mejaffroaw MAR GARETHA HÜIBERTA BRINKMAN ia den oaderdom van 84 jaar en 8 maanden Wed J H KUIJPER8 geb C 0 BaiNKHAN Delft 23 Jannari 1895 Heden overleed te Delft onze waarde Behnwdzaater en Tante Mejuffrouw MARGARKTBA HUIBERTA BRINKMAN in den ouderdom van 84 jaar en 8 maanden Wed A BRINKMAN DoEBBORO HEILTJE N BRINKMAN NICOLINE M L BRINKMAN Dm Haag 23 Januari 1895 Voor de vele blyken van belangstelling dezer dagen ondervonden betuig ik hiermede myn weigemeenden dank fl G00RI8SEN Eene WEDUWE uit denfataoenlyken stand vraagt tegen half MAART a b een im ut ALCOOF of wel ZITKAMER met SLAAPKAMERTJE en kleine KEUEEN op netten stand liefst beneden Brieven franco onder No 2364 Bnrean dezer Conrant E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te consulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 6 uur voor TANDZIEKTEN VULLINGEN KVSSTXJJfDEN OBBITXXm enz VRIJDAGS van 10 tot 12 uur 7 te2 io e behandeling Alle OPERATIÊN Pijnloos StoUwerck sche Borstbonbons f e briceerd na voorschilft van den on UniTeraiteitsProl Gehm Hofrad Dr IfarieH Bonn hebben sedert 60 jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bü spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes i 26 oent Alom varkrljgbaar Kraepelien en Holm s IQiiina LarochcQ rmlfArocHE Is de meest Rrachllge en Versterkende KI A WIJN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesbeeien Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrsgbaar in Bacons ii f 1 90 en 1 Depdt te Gouda bj Wm den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist aaSkC Patent ollen StItI ICttrfl Iroititrln uiliUcl Bo iliiii mi UKktnriiaiit I er grosse Erfelg tUn uiMrt P€a nt H Stollen arrungan hat AbIêms zu rtr8ohM$n9tt wertTUosen Nachahmungen gfgtbtn ttan tstife dakor untera stets scharfen H Stollen nur Wl um dlnct odtr la ufohen BliMhuidlungen in dtnait uKttr l laktt fwla ntbanatahandf aiugehéngt lit Z FtsisUtten aé ZeugniMêe gntk imd franco Warnung lürlUuii Waarom word ik van mijn senuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Uet is niet zelden dat geaezing aaabrerrgeade iniddoleD toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam geneeaheet eea goed sucoes hebben Wat niet Prieantts de geleerde veetiger eer viraterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende manechheid geworden U den eenvoudige boer Heeft niet een Zweadsoh majoor Thnre Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de band gedaan die bet lancet der chirurgen reeds minder uoodsakelyk beeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeran begint te worden Ook op het gebied tar beperking Tan Esuuwziekten begint er liobt te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eenvondigate en natuurlijkstfl manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewentle Keneaskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te rerdringen Er zijn vele meoacbun die nooh ziek nooh gezond lijn en toob klagen dat zij ioh ia liohaim en ziolallesbehaWe wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door ecQ vlieg getergd word els eo eoo zich zelvcn en anderen tot last zgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeaeüke angst of door droefgeeatigheid kunnen niet slapen en worden door beqauwde droomen gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn oongestie zwakheid van geheugen oorsuizaa en toevallen Eindel k lijden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk gealacdit on eiken atand vindt zjjo zenawiiek en min of meer de slachtoffers der leefw ze van onzen tyd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort au ingelioht wenaoht te worden over de w r king eenei nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEBAW Ci Heiligeweg 42 Rotterdam F E van S4KTIÜVK0LFF Korte Hoofdateegl L treeht LOBKY l ORTOi Oudegraobt bij de Oaardbrug F SS voor wien een onderrichtend geaohriftje over Zenuwziekten en Beroerte Toorkoming eo Qeneitiiga ifratia en franco verkrijgbaar gesteld wordt JLmt Toor l op de ECHT liaiuiteelcenijiff mot roodo lattTS CfORIAHf4 Obeplahnstein f BIK£CTCUKDiR VICTOKIABROH OBEHmHKSTCIM verlcrijgbaar Maatschappij tot Mxploüutie der Victorin Uroii ffeiJfMiffd tfi Hottprfiffm n dbfmi S Verkrggbaar in t Hoofddep6t voor Qonda en Omstreken SLOTEMARER en Co per heele Flesch it 18 ents per halve Flesch ik 13 centa Krnik 17 Ernik Ik 13 tervgl voor de ledige Flesschen en Kraik n wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 centa Krnik 1 cent Kmik I cent Abonneert U op het S KATHOLIEKE TüIVERSMAGAZIJIV onder Redactie der beste E 4bLetterkundigen MaandelgkB versehgnen 48 p groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Moman Novellen Historiëehe VerhaZenj PoèxU JUerlei RcMAselSf Zogogrief Mebua en mm toot den zeer lo en pr e Tan 5 CBHX per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopste uiaandsctirift van N derlftiëi P STOKVIS WATBRREUS UlTOEVKB S BOBOH Oouda Snelpendnilc tUi A BanncKiM fti ZtNtir BINNENLAND GODDA 25 J noari 1895 ftm den heer mr C J A Hegdenryck Hd van den Raad van State is de toezegging ontvangan dat Z H Ë Q in de aansiaaode lente Toor de leden onzer B K LeesTereeniging als spreker zal optreden Ongetwyfeld zullen velen met toldoeiiiog van dit bericht kennis Woensdag werd door den Raad der gemeente Weddingaveen eeryol ontslag verleend aan den heer J M Scboonenberg onderwgzer aan school D hg de behandeling Tan het verzoek pm eervol ontslag Tan den gemeente veld wach r J Weeda werd besloten deze zaak met gMloten deuren af te doen WoensdagftTond liep het gerucht te Wnddingsveen dat de IJseldgk op doorbreken stond De bewoners der Zaidplaspolder verkeerden daardiMx in grooteo angst Te half twaalf nar kw m echter de geruatstellende tydÏQg dat het waier takkende was en t gevaar voor t oogeDblik geweken De minister Tan koloniën brengt ter kennis nn belanghebbenden d t in 1895 TOor twee jongelingen gelegenheid Beslaat om te worden mgenomen ten einde onder het genot van een subsidie van f 5100 te worden opgeleid tot militair apotheker bg het Nederlaodeoh lndiache leger dat de aanvrage om toelating bg gezegeld reqneat vóór den tienden Juli e fc by het departed ent van koloniën moet zyn ontvangen CQ dat het vergelykeud examen zoo spoedig zal plaats hebben op Dinsdag den dertigsten Jnli e k eu volgende dagen dea voormiddf ten negen ure in Let phsrmaceutisch laboratorium der ryke aniversiteit te Utrecht aan de Rynkade Bg een gisteren gehouden vechtpartg op het gehucht Haar te Weert werd zekeren Th Hoeken een groot aantal wonden met een mes toegebrachtt waarvan de geneesheer er niet minder dan fier en twintig moest toenaaien Ofschoon de toestand van den gewonde die naar men zegt in de vechtpartg aanvaller was seer bedeukelgk is Bchgot er toch hoop te bestaan om hem in het leven te behonden Een ander bedwam bg die gelegenheid een diepe snede over den rug en eene aan de hand FEUILLETON HUGH CONWAY 8 Het was verkeerd van mij Ik had heter gedaan mij terstond aan andere bekwame handen toe te vertrouwen Voor er eene maand om was waa ik hopeloos en Ba zes weken wat ik hijoa krankzinnig Blind blind blhid t Voor altyd blind I Ik werd too neeralaohti dat Ik er over begon te denken om generlei operatie te Willea ondergaan Waarom zou ik m tegen t nood lot verzetten Voor t overige van myn leven wat ik gsdoemd tot duisternis 1 De kundigtte ervaring de bektriiamBte hand de nieuwste vindingen zouden niet ia Ktaat eijn noy bet Hoht der oogeu terug te geren Vbor mij wat het gedaan met de wereld Ku gü weet leier hoe ik weken aohioreea doorhnoht in duisternit in volslagen moedslooabeid zal to niet verwonderen dat ik in een tlspeloozen nacht bgAi wsDMhte dat ik ali Job de keuze kraug om Öêd tf vloeken en te sterven Zoo gij u nog verwondert lees dan het bovenataande voor aan eenigen hlUd Hij ui u zeggen wat zyne gevoelens waren toen hem de ramp het eerst overkwam Hij zal de diepte mijner smart kannen peilen I Geheel aUeen was ik niet met mjjn leed Alt Job had ik troosten maar niet als Sliphai cam laii Uit Amsterdam wordt gemeld dat het terrein achter het rgksmuseum dat gisteren door den gemeientpraad verhuurd is voor een op te richten nieuw cirrus zal geëxploiteerd worden door eene naamlooze vennootschap genaamd Maatachappy Arena Het doel der venoootachap is een groot yzeren gebouw te stichten en dat in zgn geheel of Toor gedeelten te verhuren Als directeur zal optreden de heer A Hsrtug Az onder toezicht van 2 commissBrisseu de heeren C A A Dudok de Wit en mr J H L Burgsma Btj onderbandsche aanbesteding hebben voor den bouw iogeachreven de heeren D Cerlgn en Zoon en A J de Haan te A msterdam voor f 48 680 H J Nederhorst te Gouda oor f 47 6U0 A Toorenvliet te Rotterdam vooi f 39 900 Johun C van Meurs u N Smit Ie Amsterdam voor f 38 300 Aan laatstgenoemden is de bouw gegund Naar men nader mededeelt zgn de gevallen van gele koorts die zich aan boord van Hr Ma stationschip Alkmaar c op Cora9ao hebben Toorgedaao nïet van verontrustuuden aard Ala voorzorgsmaatregel tegen verdere uitbrei ding is de ontBcbeping der bemanning gelast Uit Amsterdam meldt men De stakende rooajesslgpers an verstellers hebben gisterenmiddag opnieuw in PlanciuH Tergad rd om te qerandslagen orer hunnen toestand De Woftnsdufï door hen gesteUre looceiacheii zyn alecbts door zes patroons ingewilligd en bun comité zelf de zt ak als halt verloren beschouwende liet thana de beslissing aan de werklieden zelveu allo verantwoordelykheid van zich afschuivende doch niettemiu tot volharding bg de stakiug aansporende Laat in deu middag was men nog uibt tot een positief resultaat gekomen Bet bleek dat de briljantsltjpers tot op dit oogenbÜk althana de roosjessiypers in den steek laten en dat het welslagen der beweging dus oitsluiteud afhangt van de vraag of de werklieden zelven elkander al dan niet zuilen misleiden door weder beueden het gestelde loon te gaan werken Het denkbeeld werd geojiperd de werkgevers tot het aangaan van een contract voor den tyd vnn een jaar te bewegen Dit bleek echter onuitvoerbaar daar zulk ea contract alleen waarde zou hebbeu indien het met den algemeeuen diumantbewerkerabond of met de roosjesslgpers vereeniging alt zoodanig werd afgealoten En nu was er dit bezwaar dat die bond en die vert ïulging nog geene rechtspersooniykbeid bezitten Zoowel de woorden van den voorzitter ala integendeel het waren goodharligu menacben die mij blijde rerw ehting trachtten tu doen opvatten aangaande de zekerheid mijner genezing Voor buune bezoeken waa ik echter niet zoo dankbaar ala ik hnd beboorQQ te zijn Ik bad niet gaarne dnt iemand mg zag in mijnen hulpeloozen toeataud Dag aan dag werd mijn zialstoestand erger Mijn beata troost was nog eene oude vertrouwde dienstmasKd mijner moeder zij heete Prisoilta Drew Zij had mij gnkund van mijn vroegste kindsheid af Toen ik naar Engeland terugkeerde wiis mg de gedachte OQuitataanbaar dat ik voortaan geheel aan de zorg van wildvroemden sou overgeleverd zijn daarom schreef ik haar een brief en verzooht haar bij mij Ie komen wonen Voor haar ten msnste behoefde ik mij niet te schamen als ik mij uiite in mgne smart zy kwam stortte tranen van medelijdeQ over mij en begon toen als een verstandige viouw haar best te doen om mijn lot zoo dragelijk mogelyk to maken Zij huurde voor mij een geschikte woning richtte tïch in voor hare moèilgke taak en waakte dag en naobi over my Terwijl ik slapeloos van zielaangst daar nederlag sliep zij voor de deur in de zitkamer op een kermisbed ten einde terstond bij de hand te zgn als ik haar noodtg had Hat was een donkere zoele nacht in Augustus De lucht die door het open raam naar binnen kw un had nauwetyka eenige uitwerking op de temperatuur in de kamer Alles scheen stil zoel en donker Het oonige geluid dat ik hoorde wiis de rei elmatige ademhaling van de slaapster aan de andere zijde van de df ur die zg om des te beter te kunnen booron op aen kiertje had gezet Ik was vroeg te bed gegaan Waarom zou ik blijvfltt optittenF Slaap en slaap alleen waa ver die der andere iprokera waren weinig bemoedigend voor hen die voor zich zelveu slechts heil van eene algemeene staking verwacliten Staten Oeneraal 2e Kauue Zitting van Doudtrdag 24 Jauuari 1895 Het algemeen debat wordt oortgezet o er de ontwerpen betreffende Opsterland en Week Ktel ling werf De heer H uwiog betoogt dat degeraepntebe nreii onmogeliik den belastingdruk kunnen ve ooi en daar de draHgkrucht reeds ia overacwoden en dtit de uitgaven voor armenzorg uiei te weelderig ziju Hy treedt ii uitvoerige bpiohouwin tjn over de armenz org in deze treken teu betooge dat de bedeeling karig en de nood boog is De besturen hebhen dus niai de belangen der gemeeoteu verwa irloosd De beer Beelaerts toetst de hsnileliugen der belturen aan bet bestaand recht eu komt tot ie slotsom dat zy oa lerecht gestreefd te h ben hun meeoing ingang te doen vinden moeten heruitten ia de be lissing in boogate Ï ort de kroon Door dit da te laten hebben l ro e verwaarloozing gepleegd de wet rniRd en ia de regeering verplicht te voorzien rom ib hg voor de ontwerpen üe beer Rutgers acht de ontwerpen volkoOMin grondwettig en atelt zich op betzeltde it ndpunt als de heer Beelaerts dat eenmaal U begroüting af ek urd de hüsturen verplicht W ireu een tweede begroüting op te maken Z i is ovwigena ètt dfr oa ge b e l aetiafr ètt de booge nilgaaf voor armenzorg uiet ten volle verlnuwbaar daar geblekeu ip dat ze iu Friesland w l eens word tteerd Ëiudelgk kenachetote de heer Rutgers de houding dezer gemoontebesturen als revolutiooair en g die op grond van bet beginiHl der gemeeutelgka autonomie hun bed gf veriledigen reagee en tegen do gemeentewet en trekken party voor de revolutie De heejr Baatert verdedigt ook de voorstellen ala volkomen gerechtvaardigd en nit t Aantastende de gemeentelyke autunomie In het belang der handhaving van het gezag acht hy aanneming der ontwerpen noodzuketyk De beer Hoyaards van den Ham verklaart zich op dezelfde gronden voor de voordracht Hy bestrgdt de argumenten van Dr Knyper die uit woordenboekHU zyu gepot De uift vaststelling der bei rooting n de beslissing van Gedeputeerden valt onder de termen grove verwaarloozing c De heer Farncombe Sanders betwi t de jai t heid Tan den weg door de Regeering ini e Inlagen daar by het aaogehnalde groudwetaarbikel niet toepaRRflyk ncht VerwaHrloozing Kelelhüid voor mg maar dien nacht wilde de slaup niHt over mg komen Ik drukte op de veer van mgn repetitiehoi loge dat ik gekoclit htid om ten minntü den tijd te weten Het aloeg één uur Ik zonk terug op mgne petuw Eensklaps kwam er een verlangen in mg op om eens naar buitun te gaan Hut was nacht er zouden dus slechts eukeU menschen pasteuren Voor bet huis waa een bree e goed geplavutde slraat Daar kon ik veih op en neur wauilnlün Als ik maar eens op don drempel kon gaan zitten ilacbt mg dat zou reeds veel aantfeiiaRier zgn dan iu de zuolo kamer en slapeloos in bed Het verlangen werd zon sterlc in mg dat ik op het punt was de oude Prisüilla te roepen en hut haar ie kennen te geven maar daar zg too vast in slaap was deed ik dat looh niet Ik wat dien dag nogal liisiig rusteloos en gemelijk ge weest en mgn oude getrouwe de hemel loone het haar diende mij uit liefde en niot om geld Waarom zou ik haar storen in haren slaap P Ik wilde beginnen met to leeren mg zelven te helpen ala andere blinden Ik kon mij reed aaokleeden zonder iemands hulp Alt ik nu stilletjes de kamor uit kon komen kon ik dacht raij d n weg wel vinden naar de voordeur naar buitengaan en zoodra ik verkoos ook weer den teruifWeg vinden de deur sloot met een kruk De gedachte van mg eena weer gehoel vrij te bewegen was Kanlrekk dgk en ik kon mij niet weerhouden het eens te wsfcen Ik stapte zacht ait bed en kleedde mij aan ik hoorde sleedt de gentfielde ademUaiing der slapende Toen sloop ik til mgne slaapkamer uit naar da trap Ik opende do trapdeur en stond weldra op den zachtea looper Ik gUmIsohte in mg selven toen ik daoht aan ia niet bewegen dair het gemeentebestuur zeer actief was Üe beer Heemskerk bad van der e Regeering niet een ontwerp gewacht dat bg sommigen twyfel zoo doen ontstaan aan de grondwet tigheid Ook hy ia vou meening dat de fout ni t liu t by het gemeentebestuur maar veeleer by Gedepiiteerdeu De mitiiatr vau binnenl zaken de beer Van Houten De heeren Kuyper Borgeaiua Heemskerk en Pytterseu replicemleu nog terwgl de heer Lobman met nadruk de wetten verdedigt en Dr Kujper bestrydt elk lid moet bedeuken dat er in de eer te plaats een gouvernement moet zyu Heden voortzetting en repliek van den miuiiter Uit een onderzoek door de Maaischappy tot Eïploitntie van Staatfopoorwegen bg verscheidene der voornaamste spoorwegen io het bniteuland ingesieiri ia gebleken dat aldaar losw zich op de station 8 emplacementen bewegende locomotieven niet door een daarvoor aangewezen verautwoordelyk persoon worden brguleid en dat by reizigerstreinen de locomotief door den stoker wordt aan en losgekoppeld i1I i0 toD d t wordt toegHffMt op eiatMHift van bet meest uiteen loopende karakter wat hetreit verkeer beveiliging en wyze van exploitatie moet worden aangea men dat ook by de Staataapoorwegen in het algemeen genomen het bovengenoemde zooder bezwaar kan worden toegepast in verband hiermede is door de ËxploitatieMaatnchappij bepaald dat in beginsel de begeleiding van losse zich op atatiousemplacementen bewegende locomotieven door een speciaal peraooD zal worden afgeschaft en dat bet aaoen afkoppelen van de locomotief der remgeleiding tusachen locomotief en trein enz zal gnachieiIeQ door den leerliug machioist nadat de machine tegen den trein staat en nadat hy daartoe la t zal hebbeu ontvangen van eeo beambte van deu statioosdienst Aau den machinist wordt de verantwoordelykheid opgedragen die voor dezen berustte bij den peraoon met de begeleiding belast Gisteren hadden te Brussel in een der zalen Ttia het ministerie voor spoorwegen publieke Werken de cnnterentie ptaato vnn K dete eer de oRtStülienis vau PrisetUa als zg merkte dat ik er niet wus Ik deed da trapdeur weer dioht eu de trap nfitaaiide was ik watdra behouden aan de voordeur In t huis woonden ook andere heeren jongelieden die op lik uur van d n naoht thuis kwamen daarom waren er geen sluitboomen af te haken DedeurKing open mot eoo krnk soo ls gezegd en zoo kon ik ze gemakkelijk openen en weer dioht doon Voor een oogeuhtik stond ik brtluiteloos op straat bg na verlegen Het was de eerste keer dat ik naar bui Ion ging zonder Rf eldunde hand Het leek nif bgna een waagstuk Ik wist echter dat ik niets te vreesen had Üo straat eene zuer stille was volkomen eenzaam Ik kon op en neer gaan over het trottoir ea mg even als andere hlinden met eeu stokje overtuigen dat ik üT midden op was of aan den kant door nu en dan If ea den raudsteon te tikken Toch moest ik met de afstanden voorwaarts en achterwaarts eonii e voorzorg gebruiken Ik deed eerst twee en zestig schreden rechts en votjide toen dat ik aan eene dwars straat was ik keerde terug en deed weer twee en zestig passen daarna ging ik nog vgf o zestig schreden en was toen aan dip zijde ook aan eene dwarsstraat Dat kwam uit ik wist dat ons huis nagenoeg op de helft lag Ik was nu volkomen op mgn gemak Ik had mijne maat genomen en kon telkens alt ik het verkout voor mgne deur itilstaan wanneer ik vnn de eeoe zgde twee eo zettig of van de anders vgf en zestig passen deed Niet weinig ingenomen met mijne berekeningen wandolde ik duB np en neer ik hoorde een of twee vigilantes poBscereu en ook eeu paar voetgangers