Goudsche Courant, zaterdag 26 januari 1895

Wlnlerdienst 1894 95 OOUDA ROTTXKDIU Aangevaogeo 1 October TUd vao Greenwlcli Directe SpoorwcgverblDdlng met GOUDA 18 18 18 61 18 8 1 06 1 1 11 88 1 81 UOTTIRDAU 7 80 8 48 OOBDA DEN HJAO 18 4 1 87 8 4 46 27 7 18 1 06 4 7 11 1 11 r e l8 1 17 08 6 88 1 86 6 31 1 8 6 80 6 86 1 86 1 67 4 96 6 96 6 41 7 43 OOIDAUTKIOHT 10 06 10 1 10 66 19 48 8 83 8 61 8 U O 8 37 10 80 11 17 8 46 3 07 10 61 11 46 l SO 8 08 S 38 S O l U A i HSTIRDA 10 06 10 8 11 8 61 4 47 10 18 1 l 8 40 48 Ulgs 48 7 80 7 48 8 30 S8 46 10 1911 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 17 7 0 8t Voorb 4 10 18 1 44 4 48 7 01 N dL d6 1 4 J 1I Z Ziiglr6 08 10 80 1 8 7 80 l i BI Kr 6 14 10 86 8 04 7 96 Z0 M 6 H 10 41 8 0 0 7 81 10 Ooud 8 807 08 18 8 10 1610 8 18J S 19 4 9 90 8 4 3 1 4 18 4 48 80 47 7 48 8 8 10 10 D T I K C H T G O U D A Vtreobt 6 83 7 0 8 11 84 18 09 18 0 8 10 8 90 8 9 4 48 90 6 86 8 0 8 01 0 10 14 Woerden 6 8 8 11 10 16 11 0 19 9 8 49 4 16 47 0 110 1410 1 üudew ter 7 07 8 1 10 94 w 4 94 Gouda 7 20 8 88 84 10 87 8 06 1 88 8 0 4 87 90 7 08 8 410 19 é 11 01 AMSTIIDIHOODDA Autordam Wp 60 8 1 ll 11 80 8 4 8 4 8 T iO 10 00 S d 7J0 04 10 44 19 16 li 8 0 80 8 0 U 11 den der bg hei iDteroaiionaal goederenrerkeer tasacheo Nederland België Luxemhorg PraiMo SakstiD Beieren Baden en Oostear k Hongarije betrokken npoorwegon Nederland reap de Nederlandscbe spoorwegen zallen op deze conferentie vertegenwoordigd worden door de Hollandache IJzeren Spoor w eg MaaUchappij Deze gedelegeerden vormen het zoogenaamde laternationnle tariofcomité c Het doel ran dit comité ia nnnr aanleiding en met ioacbtneming der bepalingen der Bernsche conventie eene onderlinge overeenstemming te verkrijgen in de b j elke Mattlehappy of voor eSk laod bestaande gedeeltelijk door de maatachappyen zeUcn en gedeeltelijk door do betrokken regeeringen vastgeatelde bepalingen en reglementen betreffende bet vervoer op de sp orwegen van goedereu van alterlei aard en in het byzonder van Toorwaardeiyk ten vervoer aan te nemen goederenaoorten Naar aanleiding van door dit internationaal tarief comilé reeds vroeger genomen besluiten is een tariefboek voor bet onderlinge goedereoverkeer tuaachen de betrokken apoorweg iRatschappgen der bovengenoemde landen te samen gesteld bevattende onder meer eene algemeene klassifikatie of rangschikking der goederen naar de te berekenen vracht en toriefjea van by ondere en bykomendu kosten Toor laden en loaieu van goederen voor douftOa formaliteiten enz der verschillende landen Dit tariefboek hetwelk voor de bandelawereld zeker van niet gering belang zal zyn zal vermoedelijk reeda op den len Pebr a officieel by de betrokken spoorwegraaatschap pgen worden ingevoerd dus ook voor het pnbtiek aldaar te verkrijgen zjjn Het British Medical Journal bevat een brief uit Rome over den gezondheidstoestand ran den Paus Te recht acht de achrgrer deo welstand ran Z B Leo XHI een zeer groot algemeen belang en hij verheugt zich omdal de Paua thans voor de eerste maal aan zyn lyfaits dr Lnpponi verlof gaf mededeelingenoverzliu gezondheidstoestand te doen bestemd voor de per mededeelingen die oak op medisch en pbysiotogisch standpunt merkwaardig zyn daar Z H den 2den Maart e k zyu 85ste levensjaar zal hebben voltooid De gezondheidatoeatand van den Paus ia op het oogenblik uitatekend in de laatete acht maanden heeft hij zelfs niet de geringste ongesteldheid gevoeld Zonder twgfel is dit een gevolg van zyn krachtig gestel meer nog van een uiterst regelmatige levenawgze en van onthouding Slechts éénmaal in zijn 35e jaar heeft Leo XIU aan een ernstige ziekte geleden typheuze koorts Hg was toen te üeneventum waar zyn geneesheer dr Vulpo zooala dr Lapponi meedeelt Z H genas met drie koude baden Dit is dus wel een der eerste gevallen vau toepassing dtr waterkuur Overigi ns heeft de Paus steeds oen goede gezondheid genoten Ook thans nog zgn alle lichaamsdeel en gezond en verrichten zy hnn fonctiën volkomen normaal Geen schyn van zwelling der bloedaderen valt waar Ie nemen Een ander gewoon gevolg van den ouderdom de arcua scnilisc boven in het hoornvüea van het oog komt bij Z H voor doch alechts weinig merkbaar Het gezicht ia zeer goed een weinig verziendheid belet niet dat de Paus de courant leest zonder bril De pols doet regelmatig 68 ot 70 slagen ia de minnut De Paus is sedert zeer veel jaren in pten en drinken buitengewoon matig gewoon aan het volgend dieet Bg het outbyt eeu kop koffie met melk en een weinig brood Even na den middag soep gekookt rundvleeacb of een gebraden lamscótelefc met aardappelen öfeenige groeuten daarbgeen klein glas Bordeaiix wyn 7 4 K g 8 18 9 18 S9 10 07 11 87 18 41 12 61 Ooada 8 6 40 7 6 8 0 8 81 Oudew 60 6 4 WMrden 6 9 7 08 8 18 Vtnakt 18 7 88 8 88 8 41 9 Oosd 40 8 81 AlHtorc ui W 7 f l a Avonds a ep brood pn een glas wijo Z Oond 1 80 7 Ï6 8 40 UoordrMht 7 SS 8 47 NiaawflrVffk 7 S 8 64 0 p U 7 48 oi Bottfirdam 7 7 5B 9 10 8 6 09 Otpelle t io 6 18 Nitawerkirk 6 1 6 81 Uoordracht 6 S8 6 8 iuil S 8S 8 36 Ooa 7 80 t lt 1 0 0 87 10 4 18 111 Zev M 7 41 8 47 11 01 B1 KI 7 47 Z Zegw 7 S8 1 66 11 10 N d L d 8 01 f f Voorb 8 07 08 U J8 H drinkt geeo anderen wgn dan gewonen rooden nooit zwaren Een enkelen keer neemt bg tussoben de maaltyden nog een kop soep t e 8pi arertering ia opperbest maar de Paus eet zóó weinig dat dr Lappooi beweerde by één maaltgd meer te gebruiken dan Z H in een gebeele week Op aansporing van zgn Igfarts vast de Paus zelden ofschoon hg bet gaarne vaker doen zoo Op onthoudingsdageu echter houdt hg zich aan vischspy en tong of stokvisch Als htit weder bet toelaat wandelt Z H dagelyki ruim een uur io de tuinen van bet Vaticaan Nachtrust beeft hg zeer weinig noodig hg slaapt slectita drie a Tier uur in den nacht en een half uur na tiet middagmaal laat gaat hg te bed en hg staat zeer vroeg op Ofschoon do Paus er zwak uitziet beeft hg een flinke lichaamskracht Het eeuige teeken van den uuderduiu dut zich bii hem roordoet is eeo lichte beving L eo XIU s verstand is het behoeft waarIgk niet gfzegd buitengewoon helder en zf n faerinneringBrcrniogen bewonderenswaardig scherp om de eigen uitdrukking van dr Lapponi tfi gebruiken moUo prodigiosa eer verbazingwekkend De omgeving van den Paas merkt vaak met i roote bewondering op hoe h j b na instinctief terstood de meest grondige kennis heeft van vraagstukken die hem voor het eerat worden voorgelegd Wanneer de Pans zgn redevoeringen voorbereidt doet bg dit alleen in het heofd Hg maaVt slrchts penige kleine aantf ekeningen i ien enkel woord wordt opgeschreven waar loor Z H een geheet deel van zyn rede ainduidt Meermalen droeg Z H z n redevoeringen aan dr Lapponi van tevoren geheel voor en als zg later werden uitgeaproken waa woord voor woord de volgorde dezelfde Zooals bekend i apreekt Leo XIII met groot gemak po io aierlgkcn vorm Z H werkt onvermoeid gewoonigk vgftien uien per dag Van negen tot twee uur geeft hij audiëntie den verderen dag wydt hg aan i e vele andere plichten van zyn verheven ambt bijna voortdurend in zgn studeervertrek vertoevende Dr L appon die nog jong en zeer krachtig r in geest en van lichaam ii verklaart dot hij niut in staat zou zgn per dag zooveel te arbeiden en dat nog wel terwgl de Pau4 bepmld een nerveus temperament heeft Tea slotte zg vermeld dat Leo XIII matig snuift In De Residentiebode € wordt de volgendejniste opmerking gemaakt Indien men bg de H IJ Hpoorwegma tsclrippij een Igk tot vervoor aangeeft oètvaiij t men daarvoor een in beboorlijken rorm injjüricbten vrachtbrief ter onderteekeniog t i wjjl op den gesloten en gesoldeerdeu g0edeicnwagen een zwart bord waarop een witte kiHiis geschilderd gehangen wordt om aan te luiden wat de iulioud ran dien waggon ia Uy de MiJ tot Exploitatie van Staata8 oürwegen acht men dien omslag overbodig Mi ii gaat daar veel eenvoudiger te werk Een iiiiiljlenaar met een atuk kryt gewapend kuiijbelt eenvoudig op den waggon het woord Ijkt en men weot evengoed waar menn tn toe is Dit zoo echter nog zoo erg uiet wezen maar betgeen men met de vracbtbrieven die iU bloedverwanten ter onderteekening worden nlthana eeo jaar geleden werden aangeI k1i m durft bestaan overacbrydt alle grenzen d I welvoegelykbeid neen van bet betamenlijke 0p bedoelde rracbtbrieven toch vindt men O ilfi verscbillende rubrieken dit vermeld Vrachtbrief tot verroer van lerend vee Atu tal stuks een t tS Mit Igk c 10 6 II oi 11 0 11 16 11 86 8 86 18 88 46 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 8 18 07 8 9 9 87 11 0 11 18 t H t f 9 8 f f ir 10 10 10 1 11 8311 48 18 4 47 83 6 67 7 46 8 88 10 14 87 7 9 10 87 0 6 46 6 17 8 07 10 3 O 89 6 21 e e 8 28 11 10 S8 7 46 4 10 14 11 18 28 6 8 l ommentoar overbodig I lii trouwe oen weinig eerbied voor het i v i lIo de hchamelgke Werken rau B irm hartighdid ware bg de Maatfcbappg tot Exploitatie niet miiploatstc In de eerste vei adering van dit jaar ran commiflsttrisaen van het Rgk peosioenfoadi voor wedawen en weezen van bnrgerlgke ambtenaren werden Toor 1895 opnieuw tot voorzitter onderroorzitter en secretaris gekozen reap de beeien ptof dr P ran Geer J tl Smits en P J Raammakers Op den 3Uten December 1894 bedroegen de kapitalen voor het fonda ruim 44 milhoen gulden nominaal hetgeen by tegenwoordigen hoogen koer der inschrijvingen Grootboek ruiui 427s millioea reëel bedraagt Er waren op 31 Dec 1894 2840 weduwen en 207 weezen die tezamen een pensioen ontvingen van 608 359 per jaar Te Porto Manrizio in Italië had het atedeigk beetuur gtswtigerJ d pachtsom voor bet drinkwater te betalen omdat verschil van meening ootdtaan was over verschillende pauten van contract Op den morgen ran deo dertienden Januarisloot de Maatschappg alle toevoer af en destad ia aedert dat oogenblik geheel zonderdrinkwater De burgerij is woedend tegen deMaatschappg êu men is berreesd dat ongeregeldheden zullen plaats vinden i In pene te Utrecht gebonden bgeeukomsc van eenige buitengewone en werkende leden van het Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland is het programma besproken voor het examen ila heilgymuast dat eerlang vanwege bet Gebootschap zal afgenomen worden benevens de wgze waarop de cursussen ter opleiding van heilgymnaaten zouden gegeven worden Bepaald werd dat de bciilters ran de M A voor gymnastiek ran een gedeelte van bet examen zouden vrggesield worden on dat uietbezittera van eeu akte voor gymnastiek behalve bet examen voor heilgymnast een zoogenaamd aanvultiuga examen moesten afleggen waaruit hunne bekendheid bleek met rrge oefeningen en toeateloefeniogen die in de heilgymnastiek van nut kunnen zgn Omtrent de door het genootschap op e richten curanssen tot opleiding van heügymnasten achtte men weuscbelgk dat dit geschiedde door werkende 1 den gymnastiekonderwgzers daarin met raad en daad bijgestaan door geneeskundigen waartoe de aanwezige dokters zich gaarne bereid verklaarden Het liefst zon men zien dat de cursussen in de academiesteden gebonden werden Zoodra de Regeering een Staatsexamen voor de uitoefening ran de heilgytnnostiacbe praktgk instelt legt bet genootschap in dit opzicht zyne taak neder In De Tgd wordt er de aandacht op gevestigd dat herhaaldelijk voorkwam dat brieven aan mindere militairen in Indië gezonden terugkeerden tot de afzenders met de opmerking Overledenr en op die wyze vernam men dan bet doodsberiobt van den geadresseerde Wel ztju tydens de jong fte expeditie tegen Lombok per telegraaf zelfa de dood en de verwonding ook van mindere militairen overgebracht maar of ddar ook siierren ten gevolge van ziekten rermoeïenis of uitputting daarvan kwam gef n bericht erenmin als van welk sterfgeval ook Toch meent de schrgver wore hierin gemakkelgk verandering te brengen Bij het overladen boe en waar dan ook ran Indische militairen worden zoogenaamde boedel commisaarispen benoemd in den regel ii een van hen officier Deze commissarissen beheeren deu boedel van den overledene krygen diens officieele papieren in handen waartoe onder meer behoort het extract uit het stamboek In dat extract komt voor de naam van de plaats waar de overledene het laatst gewoond heeft waar dus vermoedelgk zgn familie en 4 60 4 67 6 04 6 U 80 1 46 1 6 8 08 8 0 S K 6 6 6 08 6 10 6 17 86 8 0 8 68 6 48 8 80 1 44 4 10 G O W D 1 11 60 18 80 3 10 DIN 4 H A 1 O 18 40 bloedverwanten wonen of uen althani wiet waar dezen gevestigd zjjn Weina kan znlk eeo bfledelcommioaaria niet officieel rarplichtc worden bet hoofd der gemeente kennis te geren ran het orurtgden in lodiS ran den roormaligen genieentenaar met beleall verzoek der familie kennis te geren van hetati eval Doch bierbg dient dan gebroik g auukt te worden ran de eerstrertrekkende mail en niet zooals thani met de brieven un Indische militairen welke met 5 cents wordea gefranknerd het geval is per zeepoat d i per Nederlandache mail daar dit een te laoganiiis Dat onders en betrekkingen goedkoop hunne brieven aan militairen in Indië kunnen doen toekomen is prgzeoswaardig doch waarom den Indischen militair die toch niet rnim bg kaï 18 15 et te laten betalen acht hg een ongerijmdheid Waarom nog 15 et root een brief nit Indië en 12V TOOr een brief naar Indië Nemen wy nu eens aan dat de Staat zich verplicht de brieven van militairen benedon den rang ran officier naar Nederland over tu brengen tegen een tarief ran vgt cent per vgftien gram dan zal dit voorzeker aanleiding geven dat menige brief verzonden wordt die nu niet uit deu pen rfbeit uit gebrek aan geld Natuurlgk weuschea wjj vooral voorde berichten uit Indië een kortsten weg dn niet via Amsterdam of Rotterdam rechtstreeks De militair die den brief schreef plakt er een legeltje ran 5 cent op en deie brief wordt afgestempeld of gewaarmerkt door zgn chef compagnies bataljons detochementacommandant en door den militairen factoor op het postkantoor bezorgd Eenvoudiger kan dunkt ons de contr6le niet geknoei is nogC noeg onmogelgk Bg troepen die op expeditie zyn zou het zeer gewenscht wezen aan alte deelnemers vrijheid ran briefport toe te staan Voor den officier is het soms al moeiyk po t zegels enz te verkrggen hoeveel te nUMtyket zal bet dan den mindere vallen wiens benn plat is Ware op Atjeh vroeger en no onlangs op Lombok vrgdom van briefport toe gestaan oor de expeditionnre t pen dan zou toen en nu menig hart geruster geklopt hebben en nog kloppen in Nederland Wordt de eerste maatregel kennisgeving onmiddellgk iia overlijden langs officieelen w bepaald dan zullen geen bri ven meer terugkonen met dood of overleden Wordt het briefport rerminderd dan val in Nederland meer fattp kendbeid met India en toestanden aldaar door dringen en reker menig leed en Igden voor komen worden c De vinder ran de geldswoardiga papieren te sGiavenhage verloren op 15 Oec 1894 is eeu polderwerker die zich noemde P rap Vliet ongeveer 30 jaren Op 15 Dec 1894 vond hg de papieren op straat in tegenwoordigheid van een te VQro venhage wonendeu verver Aao dien gaf hg op dat hg te Breda of m de omstreken daarvan giug werken Met den Bollandacben trein verliet bg s Grareuhage De geldswoardige papieren hield bg bij zich Lezen of schrgven kan hij niet Hg kwam van Bchereningen waar zyn laatdte adres niet is konnen gevonden worden De commiasarii ran politie der 2e afdeelmg te s Grarenhage rerzoekt dringend dezen polderwerker te doen opsporen de papieren in beklag te nemen en met bet procesverbaal van het verhoor aan hem af te zenden Uit Bleiawyk wordt gemeld Woensdagavond werd aan de kinderen der Zondagschool van de Ned Herv Gem een fepslelgke avond bereid Door vrgwillige gaven ran belangstellenden en de bemoeiingea ran predikiint en kerkbestuor mochten de helpsters het genoegen smaken aan de kinderen een prettigen avond te bezorgen 8 88 40 47 9 4 10 01 10 10 11 08 11 10 08 4 4 4 08 0 1 8 8 4 80 IIJO iM 7 0T 7 17 7 84 7 81 7 ST 8 10 4l I 0 0 0 1 óo 10 Ó 1 4 40 GOUDA De behoeftige kinderen kregen kleedingstakken en de meergegoede geschenken van anderen aard Verder werden allen onthaald d luWa dagen ii het in Dirkaland onrustig Eiken afond Terzamelt sich een Tolkameiiigte roor de wouing van een zekeren W een niet ter goeder nliiMia bekend ttaaud pareoon Men lieeo voornemens hem nit zyn bnia te iialen n met hem af te rekeoeo Slechts door het persoonlijk optrodeo ran den burgemeester gelnkte het Dinsdagarond de orde te handhaven Voor de volgende avonden Werd hnip van de raks politio gevraagd Ter1R jl de mannen de rekening met W souden itfsloitan hadden de vrouwen plan dit met OOne vrouw te doen gelukkig kwam tot uu toe daarvan niets W scbytit heden vertrok t D to zgn zoodnt de rustige rust wet spoedig I terugkeeren Uit Nienwendam wordt van 23 Jan gemeld Bg eieontie had hedenmorgen eene verkoo tfng plaats bg K Bakker in de Buikslotermeer Ir waa vael Tolk op de been ook ei kolo so lÜalisten uit Amsterdam Bg den eersten koop r n zg de hoogste bieders en werd die ook een hunner gegund Daarna werd over eveild omdat do eerste kooper een werkelooze P geld had Per draad werd politie uit tertlam gevraagd daar er vrees bestond veraet De verkoop ging echter door en aurwaarder ontving het rereischte bedrag goederen werden onder politiegeleide op mm kar geladen en naar de plaats hnnoer bestemming getransporteerd Gisternamiddag is te Amsterdam de schildwacht die voor het gebouvr van de Nederlaodsche Bank de wucht bad wegens dronkenschap 1 zgn pobt verwgderd en naar dehootdwaoht op den Dam in arrest genomen 1 t Haarl Ct c Gistermiddag omstreeks 2 nur is bg de veelading te Zwolle Gerrit Zandkamp oud 58 jaar die bezig was om de veewageos schoonte lOkfB door de loMioOtief van den personentrein van Utrecht Iromende aangeredenhg 1 werd onmiddellgk gedood Zgn kameraadH Ester die in den wagen werkzaam was waarschuwde hem nog doch 6 Z die eenweinig hardhoorig was wilde de naar buitenslaande deuren opentrekken om in den wagente klimmen doch helaas even te laat Demathiniat en staker hadden niets van hetongeval gemerkt iZw Ct De heer A Cassiers uit Oent heeft te Brugge een voordracht gehouden bobbende tot onderwerp Keu HandelsTerhond met Hol Hg begon met de verschillende pogingen Ie herinneren sedert eenige jaren in het werk gesteld om tot een tolverbond tusachen België en Soliaud to geraken De pogingen zyu mislukt Inziende dat zulk een verbond voo het oogenbiik onmogelgk zon zgn wil de heer Casfiiers een bond van handelaars en ngveraars der twee landen tot stand zien komen ten einde het terrein vooreen bandeUovereenkomst TOor te bereiden Woensdagmiddag vas eene spoeliogschouw geladen mot spoeling toebeboorende aan den beer 0 v d Berg van Beugelsdgk zeilende in do Detftharensehe Scbie te Overschie met het oagetukkig gevolg dat door een hevigen rukwind de achoow omsloeg an in de diepte verdween De daarop bevindende schipper wist zich nog bgtgda te redden en zwemmende den wal tr bereiken Op bet Schonwgat in dezelfde gemeente werd een groentekar van M v d Bosch door een Tokwind opgenomen en bet onderste boven in de Rotterdamsche Scbie geworpen Het garechtihof te s Gravenh e beeft gisteren de beide wagequakers nit Hontenisse wegens meineed in de tek van twee personen eveneens wegens meineed vervolgd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf De rechtbank ran Middelhnrg had tien vrggesproken De door den keizer van Duitschland en kouingin Victoria zoozeer geprotegeerde Italiaan che schilder De Martino heeft gezegd dat bg in Wilhelm II een gedacht concurrent zon hebben als deze geen keizer was eu Wilhelm II lelf meent stellig en vast dat hg best zijn brood zon kannen verdienen met teekenen Die schilder is een vriendelgk man en de keizer roor zich zelf ook I Uit Scheveningen schrgft men dat gisternacht ran de zeewering weder een groot gedeelte rerloren ging rooral ter hoogte ran de Kerkwerf en het Pareljoen Ben tiental raartaigen beliepen een schade nn f 500 a f 700 en ook gingen rele losse voorwerpen van die schuiten verloren Vanwege Delfland werd tot drie uur gewerkt om bg Zeero8t € het water tegen te houden met sakken zand Omstreeks middernacht was een groote boot op ds kust De reddingsboot tond al gereed maar toen tegen hoogwatortg de wind veel bedaarde en naar het N O liep is bet vaartuig zeewoarta opgestoomd De heerea Fransen vao de Putte lid der Eerste Kamer Blussè lid van Ged Staten en Tavonraat griffier dier Staten bezochten heden het stmnd Ër ia sprake van de Nauldc 4je gevaar van instorten loopt door t afnemen van t duin naar een andere plaats te brongen Aan d i wt dstrgden op de schaats te Hnmar om het wereldkampioenschap io Februari a s zullen ook Ëngelscben deelnemen Biiit nlaii lscb overwicht Gisterenmorgen deelden wg een bericht nit Pargs roede dat de beer Bourgeois er in geakagd was een ministerie samen te stellen en werd de gebeele samenstelling van dit concentratie kabinet opgegeven Die sameoHtellmg gaf reeds dadrlgk aeoleidmg tot du verwachting dat het nieuwe ministerie een aiet al te laug leven zou hebbeo doch dut het des morgens pas ontloken des middags rfteds nwi meer zou bestaan vras uiet te denken Toch brengt de telegraaf ons het bericht dat de beer Bourgeois deu presidt nl der Republiek beeft verzoclit hem van de taak tot vorming van fen kabinet te ontheffeo Wat van deze plotselinge wgziging de oorzaak ih ts nog geheel onbekend Het telegram deelt alleen mede dat de president der repoblifk verschillende politieke personen op bet Ëlyaée htieft ontboden om met ben over den toestand te raadplegen De liberalen in Engeland troostun ziob zoo goed mogelgk over ban mislukte poging om den zetel te Evesham tot dusver in het bezit der conservatieven te veroveren De overwinning door den couserratievfu kandidaat kolonel Long beliaald wordt weer toegeschreven aan pluatselgke invloeden want kolonel Long behoort tot eene familie welke reeds sedert jaren ia het di trict Evesham bekend is Toch valt het feit uiet w g te cijferen dat ook deze pogiug der liberale party om haar krachten in bet Lagerhuis te versterken weer is mislukt De Daily Newsc wiit ook deze nederlaag aan de gebrekkige organisatie der liberale party en spoort de liberalen aan daarmede bun voordeel te doen zfiodra de atgemeene verkiezingen aan de orde komeu Bemoedigend roor de liberelen is zeker de uitslag der onlanga gehouden aanvuUings verkiezingen uiet Uit Londen komt het bericlit dst de Engelscbe staatsman lord Randolph Churchill gistermorgen is overleden Randolph Henry Spencer lord Chnrchill was de derde zoon an deu zesden hertog van Marlborougb Hg werd den 12en Februari 1849 guboren studeerde te Oxford en trad op 25jarigBn ieeftgd io bet politieke leven ala afgevaardigde voor Woodstock Hij sloot zich aan bg de conservatieve partg doch reeds lo 1880 scheidde hg icb met eenige vrienden min uf meer af om de fourth partg te stichten Hy geloofde in de toekomst der democratie on in baar beginselen en wilde optreden als leider der to ry democratie Hy zag niet in waarom de democratie uitsluitend radicaal moet yo waarom de to ry beginselen welke hy deo roggegraat van Engeland noemde ook met geloofd zon worden door een groot aantal handarbeiders Eu bg weid eenigszios in bet gelgk eateid door de geestdrift welke hg steeds wist te wekken bg de arbeiders De verschillende liberale regeeriogeu voadeu in lord Charchill eeo heftigen bestrgder doch ook de conservatieve konden niet zonder voorbehoud stait maken op zgn stenu Hg was een vurig bewonderaar der politiek van lord Beacousfiald en om zgn aandenken by het volk levendig te houden stiobtteu bij en eenige anderen de Primrose League op wier jaarlgk che byeenkomsten by vaak de theorieën van deo groottin Disraeh besprak Zgn krachtig optreden bad zgn benoeming tot voorzitter van de nationale eonservatieve vereeniging ten gevolge In 1885 werd hg benoemd tot staatssecretaris roor Indië in bet kabinet Salisbury In bet tweede kabinet Saliftbury bekleedde lord Randolph Churchill j Tan Juli 1886 tot December 1886 den poat van kanselier der schatkist en leider in bet Lagerhuis Toen hy aandrong op bezumiging in de uitgaven voor leger en vloot en daarvoor by zgn collega s geen voldoenden steun vond nam bg zijn ontslag Sedert was lord Randolph Churchill als lid van het Lagerhuis een onrerzoentgk tegenstander ran Gladstone s Home Rule politiek In 1891 en 1892 maakte hy een reis door Zuid Afrika waarvan hg een beschrgving gaf voor den Daily Graphic In 1893 ondernam bg een reis naar China op de terugreis werd hg ernstig ongesteld en bg zgn terugkomst in Engeland bleek de ziekte zulk een omvang te hebben aaogeuomea dat zy den org jeugdigen krachtigen man in weinige weken ten grave sleepte Het overigden van lord Churchill ia roor de torypartij in Engeland een groot verlies zgn aandenken zal bg zgn politieke vrienden zoowel als bg zgo tegenstanden lang in re blgven De ItalinaoBche ministeierle bladen verklaren dat de sluiting van de Kamerzitting het gevolg is van de verdaging en er dus geen motieven behoefden te worden gelieven Volgens sommigen vulgt uit de sluiting logitob de ontbinding der Kamer De Dirittoc keurt de sluiting at en meent dat de Regeering met de ontbtndiug een spro g in het duister doet De Italia c 19 evenmin iugenuuieu niet het besluit n wgat op bet feit dat bg do loJktste ver dezingen meestal de socialen zich sterk roerleu terwijl de bourgeoisie rustig thuis bleet t kon haar niet schelen D Messag ero egt dat de algemeene verkiezingen zullen plants hebl en 28 April de herstemmingen 5 Mei De Italiaueu beleven tot du ver niet veel geuoegen van bun kolonie Erytbrea aau de lloüde zee Ze bebbeu te strijden tegen de DHrwischeu vo geliogen van den Mnhi i en gen een paar vazalh U vau deo Mie synischeti Vegus die het niet dulden kunnen dat d lüunipeani o vasten voet trachten te kry en lu iet Afrikaau ehe gebied Men zegt dat h t koning Menelik van Abe syuië zelf is die zgn vaaallen Ras Aloela en Ras Mangaaha uanHpoorde om de Italianen te he itrgdeu Tot dnsver is generaal Haratieri tegen deu laatsteu bgzonder gelukkig geweekt Hg wi t wat de twee vorsten in hun schild voerdfo en wilde hnn oor zgn Oiidaukp de berichten dal dn Derwiscbnn zich t t eeo inval gereed mankttn verzamelde generaal Buratieri een goot deel van zijn leger en rukte bg daarmede Uas Mangasha tegemoet In den vroegi n morgen voor de Has AU de iiabyheid der Italianen vtirmoedde overviel generaal Baratieri het kamp der Abessyniër b j Heuafe door zijn artillerie vuur wist bg schrik eu wanorde te zaaien onder de troepeu en weldra gelukte het hem den vyitnd op de vlucht te drgven Oo Italiaonache ca nlerio vervolgde de v uobteliiii ei en generaal Baratieri hoopte Rus Mansafiha gt vangen te zulle maken lutuaschen ver ochtorvolgeu mag de generaal het Abessyniscbe bnofd nif t want niet alleen moet htj zor en bytgds Kassala te kunnen bereiken indien dit door de Derwischen wordt overvallen doch hg moet tevens er op bedacbt zgn dat Ras Aloela en wellicht koning Meoelik troepen beschikbaar hebben om hem bg verder voortrokken aan te grgpen Baratieri beschikt m t gehee overeen Iroepenmacbt van 6000 ïi 7000 man maar een groot deel daarvan is verdeeld over 15 versterkte possen eu met de rest kan bg niet veel ondernemen noch tegen de Soedanrez n jn het westen noch in bet zuid n tegen de Abessyniè re Voorzichtigheid en wgshcid zgn dus twee deugden die de Iinliaan cbe bevelhebber wel in ruime mate bezitten rong om het ginds te bolwerken Reeds ging het gerncbt dnt inlaudscbe troepen door Itahaanscbe officieren aangevoerd door ongeveer 10 000 Derwisschen dicht bg KuMnala zyu aangevallen eu gebeel in de pau gehakt 15 000 welgewapende Mahdiftten moeten thans die stad zelve insluiten Zy is wel v rsterkt en goed van amunitie en proviand voorzien maar bet is zeer de vr ag of 7 y bat zonder hulp van buiten zal kunnen nitbouden Indien de EnnelHcbe troepen ni t spoedig uit WadiHalfa een demoustmtie tigfu Uoogola ondernemen om de Derwii chen te noodzaken zich met een gedeelte hunner troepen uoodwaarts te wenden zouden roor de Itahaanscbe bezetting wel eeuH bange daget kunnen aanbreken De regeering in net moederland beeft tot de uilzen ing van oog twee bataljons besloten meer kon met lydeo omdat men zuinig mneot wezen Eu is er reden voor de meeningdertTempd dat de Italianen einde ijk moesten gaan bagrgpen hoe weinig voordeel en boeveel gevaren het bezit van een kolonie als dieaan de Koode zee met ich brengt Ondanks den moed en de zelfopoffering door G neraal Baratieri en zgne troepen getoond ia er nog lang geen einde aan de nfiers dt j van Italië gevergd worden 347 Staats loterij Ke KtsBse Trekking van Vrgdag 26 Januari Ko 11618 IFOO No 4289 8482 11821 18778 en 20608 ieder 1000 No 1067 3728 4448 13707 16364 18S2S en 20069 ieder 4 0 No è093 9428 13379 en 14626 ieder 200 No 912 1479 12064 2196 4686 6296 6066 6660 6946 7216 8168 12138 18041 13992 19762 en 20719 ieder 100 Pryzen Tan 70 96 2420 4812 7489 9936 13177 16664 18876 108 2468 4866 7634 10U38 13183 16606 18965 160 2673 4926 7946 10060 18248 16716 19168 168 2604 608 7966 10068 13329 16749 19210 222 2723 6078 8018 10366 18J60 16826 19820 235 2724 6176 8114 10434 18441 16886 19 46 292 2759 5196 8164 10608 13642 16087 192 6 413 2867 5201 8221 106ug 137fO 16111 19271 2876 6206 8368 10610 139r9 16199 19286 8168 5369 8547 10799 14178 16216 19372669 3196 6606 8685 10960 14197 16 8S 19S89 748 8288 890 3352 1008 3689 l 8S S668 1068 3572 1191 3631 lïSI 3871 130T 390 1466 4133 1643 1191 1651 4204 1727 4223 17811 4384 1790 4361 1903 44011 1919 4424 1958 4126 2013 4470 2086 4666 2107 4569 2118 4664 2253 4689 2J6i 4811 l o Lust 1 4U 19891 16112 19687 16652 19626 16680 18743 16730 19811 16908 2010S 16997 20146 17097 20280 17146 20289 17169 20419 17441 20420 17469 8041I 17699 04a 17669 80660 17941 20583 18106 20660 18200 20670 18889 80789 18378 20861 18390 20839 18477 20892 18488 20991 18588 10892 70 5668 8718 11041 U118 6568 8760 11178 14231 6756 8766 11237 14282 5776 8835 11840 14424 6284 833 11482 14604 62 4 9065 11582 14568 6272 9104 11880 14610 6843 9164 11844 14673 6896 9309 8001 14706 6621 9 129 12023 14749 6523 9467 18067 14761 6667 9542 12124 14774 6609 li691 12160 16004 6113 9633 19152 1502S 6741 9635 12243 15030 1751 9664 12257 16061 6804 96 6 1Ü265 16098 6887 9684 18321 16104 6896 9710 12498 16191 6976 9712 12656 15877 7123 9803 12687 15384 7204 9867 12689 154S8 7336 9014 12698 16497 5e Klasif No 10849 m i Ruime Keuxe in Wolien llai dschnenon en c A cia BiTBz A van OS Az E 73 73 Itoiirs van Inislerdain 24 JANUA EI Vor kr lOl J lOl 80 81 81 26y Vl 971 7V 98 alotko in 101 81 817 9 V 106V 1067 697 86 28 110 72 46 lOO l 46 760 686 109 631 1021 211 1461 66 25 108V 94 184 188 106 i s A 1 6 VurnaLlKD Cerl Nod W 8 27 dito dito dito 3 dito dito dito SV UONOAB übl Qoudl 1881 88 4 ITALIR Iiisohrgviiin 1862 bl 5 üoaTïNH übl m papier 1808 6 dltu inzilierl86S 6 PoHTUoiL Oblig mot tickgt 8 dito dito 3 ElusLlND übl OoBl 2e Serie 5 dllo Seeon 1810 4 ditabgiloth 1889 4 dito bu Hope 1889 90 4 dito 111 oud Iwin 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perpet aohuld 1881 4 TUBKKIJ üepr üonv laan 1890 4 Geo leeuing serie D lec Iceninic aene 1 oiDAra lllr Uco v obl 1898 6 Mülioo Obl Duit Sob 1890 6 Venuuila Obl 4 onbop 1881 AHarlioAii übliKutieo 1861 3 llOTTEHOAM Stod lüeo 1866 81 NlD N Afr Hacdeliv aaud A acdaü Tab Mu Oertiüeateu buitMaatwbappij dito Arob Uypotbuukb paudbr 4 Jult M der Vorattml auiid Or Hypotliüekb paudbr 4 Nedorlandaoho bank aaa Ned llauilalmaaUah dito N W Si Pao Hyp b pandbr 6 Kotl Ilypothei kb paudbr 4 Ulr llypotboekb dito 4 OuaTKNE üoil lloiig bank aaud lluaL Hypothüükbank paudb 4 MCHIKA Kquit bypoth pandb 5 144 90 651 77V 104 6S l Ï V Maiw L i Pr Lion cert 6 Vau Uoll lJ Spoorw Mij aand Mij tol Kipl t St 8pw aand Nb 1 Ind Spoorwogm aaud Ned Zuid Afrik Spui aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALI Spoor il 1887 89 A Kobl S 49 ZuidItal Spoiiiü A U obl 3 I 68 i Pul IN Warachau Weenen aand 4 Kdil Or Kun Spw Hij aand 6 Balliube dito aaud Fastowa dito aand 5 UaoK Uonibr ditu aand 5 II V 100 97 1021 101 971 Klirak 100 140 1 6 88 51 105 SV 210 186 108 110 1C3 103 116 128 98 48 AHlBlKA Cent Pao Sp Uij obl 6 Obio fc Nortb W pr C r aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denrer k Hio Gr Spm cort T a lIliuoiB Central obl in goud 4 Luuisv k NaahvtUüCert v aaud Melli N Sp Mtl leb vp o 6 96 MÏBB Kansas v 4 pet prof aand IS i N ïorkünUnoIi WüBt aand loy dito Pauus übio obtig 6 Oregon Calif Ie hrp in goud 5 St Paul Minn k lllanlt obl 7 Uu Pao Hoofdlliu obhg 6 dito dito liino Oül Ie byp O 6 ÜANAUA Cau Soutb Cert r aand Vin U Ballw It Nar lo b d o O Amateid Omnibus M aand Rotturd Tramweg MaatB aand Niu Stad Amaterdam aand 8 Stad Holtordam aand 8 BlLOlE Stad Anti arp iil887 2V Stad BrUBsel 1886 2 HoNO Tlieist Kegnllr Gesellscli 4 OosTlNH Staatsleeniog 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Sfanji Stad Madrid 8 1868 V r Nau H Hvo 8pobloerl 4 WA rHlfUhTIJDK M TK GOUDA 18i 0 a aroads siuorgena Ilodtj jan Hoog Laag ZaterJn 2 i Jan G 40 3 0 5 6 53 3 18 Zundaj 27 7 0T 3 12 7 21 3 46 Maandat 28 7 3 i 4 01 7 52 4 17 liiiiad K 21 8 U9 4 34 8 28 4 53 Woei d g 30 8 47 5 12 9 07 5 32 Doiidi rdag 31 9 27 5 52 9 62 6 17 BPKINQTIJ leu 2Geu a