Goudsche Courant, maandag 28 januari 1895

Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJ onder Redactie der beate KaihLetterkundigen Maandeiyka verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomnns Novellen Historische Verhalen Po éxia Allerlei Baadsels Logogrlef Rebus ent en voor den zeer lagen prgs van 6S CENT per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopsle maandschrirt van P STOKVIS WATERREUS üiTOBviiE s Boacu No 6568 Maandag 38 Januari J805 338te Jaargang C A öï eilliaar Middel TISIM Influenza Hoesl Borsl CB fiOMClHE COURMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uiizMidering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Gouda bij A WOLPF Mackt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Cognac fin Bois I 40 aUt r Sa oooiTAo mr sott vui A Mmek i U ABsnyM wordt g l Tai4 In tmmmI a Mound tfiihMi vnn B lillar inhoud voos oa vkn h t aWoit nu Sr F K JAN HAItXI BOOB Proofflasch f 1 80 DiWaUmd vwkitMbui Uit F H J V WANKOM J M£LKEBT OorthltOi firma Wed B 14 oui a KEKN1SGEVI G BCKGEMEESTEK en WETHOLIDERS tbb Goada brengen ter algemeene kennis dat door het betreurd overladen van de Heeren Mr A A VAN BERGEN IJZENDOOUN Burgemeeêter en H W G KONING Wethouder dier Gemeente de Heer M NOOTHOVEN VAN GOOB Wethouder krachtens Art 77 der Gemeente Wet ia opgetreden als waarnemmd Burgemeetter en dat de Gemeenteraad in zyne vergadering van den 22en dezer maand ingevolge het bepaalde by Art 90 van gezegde Wet tot Flaatmenangend Wethouder heeft benoemd den Beer G STKAVEB Goads den 23 Jannari 1895 Burgemeester en Wethonders voornoemd J H NOOTHOVEN VAN GOOB l B De Secfetaris BEOUWEB ADVERTENTXSW De GEDEPUTEERDE STATEN der PROVINCIE ZUIDHOLLAND Overwegende da tengevolge van het overladen van den heer Mr A A vau BERGEN IJZBNDOOKN lid der Staten van de provincie Zuid Hottand voor het hoofdkiesdistrict Gouda en die als zoodanig in dit jaar zon hebben moeten aftreden eene vacature in die vergadering ia ontstaan Gelet op de wet van den 6 Juli 1850 Stbl No 39 regelende de samenstelling en macht van de Provinciale Staten Hebben besloten te bepalen 1 dat de verkiezing van een Lid der Staten van de provincie Zuid Holland in het hoofdkiesdistrict Gouda ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van den heer Mr A A vin BERGEN IJZEN DOOBN zal plaats hebben op Dinsdag den 6 Wébruari aanstaande 2 dat de herstemming zoo die noodig mocht zgn zal plaats hebben op Dinsdag den IH Maart daaraanvolgende e Oratietihage den 21 Jannari 1895 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TA VENRAAT Griffier Accoord Hendriksen By vonnis dor ArrondisaementB Rechtbank te Rotterdam d d 23 Jannari 1895 ia het door Mr M M SCHIM van dbb LOEFP Advocaat en Procureur te Gouda namens den gefailleerde ABN OLD va BElfDUIKSENf Koopman en Commissionair in Groenten aldaar aan diens Crediteuren aangeboden en door dezen aangenomen accoord gehomologeerd en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der wet De Curator Mr D viN HOUWENINGB Botterdam 24 Januari 1895 EEMSCHE STOOMVEEVEEU SN Gheoiisohe Wssscherij VAM H OPPE HEIMEK 19 Kruiskade Botterdam Gebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az SpMialileit voor het stoomen on verven van alle Heeren en Dameagarderoben alsook alle Kindorgoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluchemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald T e stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Ooudt Snelpendrult van A Bsjnkhin k ZooK Visitekaarten ONDSmOÜWEAARTEN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken Courant Drukkery van A BRINKMAN ZN Kraepelien en Holrn s IQiiina LarocheQ u iKAnSE is de meest Krachtige en Versterkende KI A WUIV aanbevolen door tal van binnen en buiteolandsche geneesheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ï f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GebrSi Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Tfirbeterde fabricatie eü uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondatoffen garandeeroi jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oon nanbevelenswaariilg fabrikaat uauwLeurig beantwoordondo aan den inhoud der resp etiketten De Kirma behaalde 27 Brevets als HofleTerancierj 44 Eoro Diploma s gouden erz Medailles een bewiJ8 van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 sdircyf dö Accadomie n Uional Ie Paris Nous VOU8 déoemons une nednlllis d or pireinière claMiie en consideration de votre excellente fabrication de Ohoool t bonbons varies eto etc Stollwerck s fiibrikaat is verkrijgbaar bij IC iï Gonfiscura Banketbakkers enz enz ïeneraalverte nwoordigec voor Nederlaiid Jnlius Hattenklodt Amsterdam Kalvcrstraat 103 y Indien U voor een pond Koffie besteedt 0 80 komt V Vi pond te staan op f 0 40 It pond Kathreiner sMalzJtoffieltost 0 15 omen 0 65 bij gebruik van Malzkoffle bespaart Udmperpond f 0 25 i Li mmt raoOè laHttm ECHT Xet rooral op de Oberlahnstein OlMCTEUHDtli VierORIABROH OB£fllAHIISmil Daar Maatschappi j tot JüxploUatle der Victoria Bron ffevP4ififff7 ff KoflcriJnm xidbhiak S Verkrygbaar in t Hoofddeptt Toor Qonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch k 18 ents per halve Flesch ii 13 cents Kraik ik 17 Kruik k 13 terwgl roor de ledige Flessohen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Krnik I cent Kmik 1 cent len MELIANTHE Snperior Borst Honlg Eitract Bekroond met Eere Diploma en Goaden Medaille QE14T 1893 Gouden Medaille BüLSWABD 1893 Eere Diploma en Goaden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Ckuago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIAMTHE is het besla middel der wereld H l vanSchaik €o Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEMt Snmatra straat 267 Den Baag Verkrijgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËAIBIËR uit de Kloosterbrouwery DB SCHAAPSKOOI c Tilburg door onderscheid ene geneesheeren aanbevolen ala versterkend en ge ond wordt per fast en gebotteld geleverd door G J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Wg Is ie Ui hwrlMu fciffg AnkerPaiii Expeller ipqun kMtem lideiMiir Tgg IsautlntMllMituiiteTaluilaiea Wat AikerfainlxpeHer trifi M mtt n ami m fl K de Mot Tooktatia ia M mtett iMtkaksa Wi I ii HMit O te BettariMiL FDIEB ODDE SCHIEDAMMER GENEVEB Merkt NIGHTOAP Eenig Agent voor Gouda en Omstr ken Yerkrijgb ar b i M PEETEB8 Jz N B A 1b bewiJB van echtheid ii oaohet en kurk steedi voorzien van den naam der Tirma P HOPPE I 1 j = M I d tg GEBR TERWINOT Waalstecnfabiikanten I JAAHLUKSGHE PBODDCTIE van g 26 UUlioen Steenen S Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmunieiuie KteaUteit a Concurreerende Frtjsen r Grootste Stoomwaalsteenfabriek in l j Nederland a Vraagt Pr xen en Monsters $ BINNENLAND GOUDA 26 Januari 1895 Naar wij Teraemeti zal op J9 Febraari a a de rerkieziog voor twee leden voor den gemeenteraad alhier plaats hebben Voor den Hoogeo Raad werden gisteren de pleidooiea geroerd in zake den burgemeester raD Gooda als die geraeoote vertegenwoürdigeude tegea bet college van d kgraaf en hoogheemraden van SchieUod betrefft Dde de dgkplicbtigheid vaa Gouda van eeoige hoefslageo ran den Bcbielaodachen Zeediik Rechtbank te Rotterdam en Hof te b Grareohage baddeo ofschoon op zeer rerscbillende groudeu de dykplichtigbeid van Gouda aaDgeuomen Mr B M Vlielauder üein betwistte de juiatheid dier bealisaing o s omdut Gonda geeu dijkplichtig laod heeft Mr W Thorbecke Irad roor dykgraaf en hoogheemraden van Schic Saud op De conclnaio rau bet Openbaar Ministerie en de uitspraak worden later medegedeeld In de jongste rergadeting der liberale kiesrereenigiog Burg6rpticbt alhier heett bet begtaur collectief ontslag ingediend oa een aitvoerige uiteenzetting der redenen door deo vice pr sideDi dr Jutiua De vergadiring atelde alle pogingen in het werk om hft bestuar van ziju beslnit terug te brengeny och het wilde daarvan niets we ten zelfs iet nadat door stemming zijn mandaat ojet overgroote meerderheid was hernieuwd De breuk die icb by de laatsic kamerverkiezing beeft geopenbaard achtte het bestuur onherateibaar 6g Miuiiterieele Beschikking ia de aergeantmajoor D f van Nabuya van het garnizoen alhier met iugang van 1 Februari a s benoemd tot administrateur by het Militair Hospitaal te Gouda De heer G Jocbman photograaf alhier heeft van den heer Mr A A ran Bergen IJzendoorn en prachtig goed gelykend portret gemaakt dat in den handel ii eu te rerkrygen bg Mej de Wed A Quant op deu Kleiweg Ook ran den heer H W G K niug is door borengenoemden heer een portMt rervaardigd in de uniform Tan majoor kommandant dor dd Scbattery hetwelk eveneens goed geslaagd ia en ook aldaar te rerkrygen is Beide portretten zgn genomen van bet portret wat gemaakt is by gelegenheid van bet FEVILLETOH TËRÏÏGGËROEPEN HDQH CONWAY Daar deze laatste geenerlei notitie van mij namen deed het m genoeg eo dat mijn uiterl k nooh mijn gaag eenige byzondere asadacbt trokken De meaate meoèehen z n zoo zü willen niet gaarne dat men ee tig gebrek dat zij hebtien opmerkt DM nachtelijke uitstapje deed mij goed Misschien was het idde dat ik toch neg niet zoo geheel hulpelooe WW en afbankel k Wül mede de oorzaak dat myae gemoedsstemming ia weinige minuten a nroerkelyk reranderd was Ik kwam zelfs van t eene uiterste lot kat andere van wanhoop kwam ik tot hoop van boop op ontwijfelbare zekerheid Als etno openbaring kwaor het over mjj dat myn gebrekgeneesel k was dat mijue vrienden gel k haddea gehad ondanks mijn voorgevoel Ik werd zoo opgewekt dat ik met opgeheven hoofd en met een vatten vluggen tred op eu neer begoa te itappen en bgna vergat dat ik niet zten kon Ik begon Weer aan allerlei dingen te denkan en rnyne gedachten waren opgeraimder Ata zy in maanden geweest waren Het tellen mjjner voetstappen deed ik niet meer ik wandelde maar voort en maakte reeds plannen nat ik doen zou en waar ik heen zou gaan als myne blindheid genezen wat Ik weet niet of ik met mijn stok 25 jarig jubilé der Weerbaarheid Verefniging Wy gelooven dat velen ich alt souienir beide portretten zullen aanschaffeD Woensdagavond hield het schoeomitkers zieken en begrufenisfonda üelp u zetvenc baar 20ate jaarlgkaclte vergadering ten einde rekening en verantwoording te doen waaruit bleek dat de ontvangsten badden bedragen f 269 30 de uitgaven waren f 176 zuodat er een batig aaldo was van f 93 30 Ingevolge enne bepaling in het reglement mag de kaï niet meer dan f 500 bezitten en dan moet bet overige verJeeld worden onder de leden wat nu w der bet geval was Sedert de vorige opgaaf is by de commissie roor werkrerscbaflBug ingekomen van Mevr P f 1 opbrengst eener collecte m een byeenkonist van de Ciiristelyke Volksbond f 3 55 bydrage uit de kas van de onderafdeeling van het Alg Ned Werkl Verbond f 10 bydrage uit de kas van de potteubakkers vereeniglug By tyds gezorgd f 5 bydrage uit de kas van de pottenbakkersTereeniging Steon in ziekte f 5 bydrage Tan het schoeomakHra Zieken eu Begrafenisfonda Help U zelreac f 5 afgezonderd ran de verdeelingssooi De commissie deelt verder mede dat ran al Maandag a 8 50 personen by baar werkzaam De stoomtram die Donderdagmorgen te 12 ureo te Oudewater moest arriveere i ondervond by GoeJHuverwellesluis eeoige vertraging By het omryden van dt n hoek brak er nl e n koppelstang en daardoor liep de tweede wagen uit de rails De vele passagiers moesten uitstappen doch konden gelukkig op twee oa plaats vinden in deo eersten wagen Men begon direct met alle macht den wagen op de riuls te brengen zoodat buiten bet wat lat r aankomen de verdere dienst er niet door ver stoord werd Op 13 Januari 1895 bedroeg het aantal leerlingen der Ie opKubare school te BergAmbacbt 192 waarvan 99 meisjes eu 93 jongens De veehouder M v V te Berg Ambachl mag zich reeds in het b zit van een bioed ei kippekuikens verbeugen Ueeda tóór 14 dageu broedde eene hen zeven eieren mt Op deu koeetal loopen de kuikens rond en groeien wonderwel naar den rand heb gevoeld nu en dan of naar dun kant der huizon maar aU ik het gedaan heb heb ik hfft werktuigelijk of icBtinctmatig gedaan zonder dat ik het wist of er mij iets van borinneron kon Ik kan niet zegg u of hel mogelijk is voor eenen blinde dte zich voor een oogenblik ontdoen kan van de vrees om ergens tegun aan ie loupen om even vast door te btappen ate oen ziende Ik weet alleen dat ik het in mijn opgewonden toastaud raoat gedaan hebben Bedwelmd door de teruggekeerde boop moet ik voortgegaan zijn aU een naohtwandelaa of als iemand die in een extase buiten zioh zolven ia Hoe hetaij in mijne opgewektheid als het andere vergetende ging ik voort zonder aan mijne blindheid lo donken totdat ik iemaud tegen t lijf liep die mij tegonkwam en daardoor van mijn ongelukkigon toestand weer bewust werd ïk voelde dat da man van mg terug guig en langs mij heen zicb verwijderda terwyl hij mompüide lompe vlegel Daar stond ik nu roerloos op de plek waar de ontmoeting had plaats gehad zonder te weten waar ik eigenlyk was en wat ik doen moest Zonder hu p kon ik den terugweg niet vinden on daar Ik mijn horloge niet bij my hail kon ik zelfs niet nagaan hoe tang ik getoopen had Het kon tien miou ten zijn het kon twintig minuten zijn het kon een uur zyn sedert ik mijne voetstappen niet meor geteld had Te oordeelen naar bet aantal dingen die my door t hoofd gegaan waren nadat mijne opgewondenheid begonnen was scheen het wel een uur te zgn Nu ik weer neergedaald wgs op de aarde moest ik er my in schikken op dit bépaalHe plekje te blijven staan totdat ik den tred hqjorde vtn eboig poliiieai ent of iemand anders die op djEt late uur laat ten minite in dit rusiige gedeelte van Londeo nog op straat iiap Ik Giiiterenmidd viel de rietdekkfr S B uiauiao te Blfiiswijk van deu watermoten ran A y ka den Bds waaraan hij werkzaam was ïSwaar gekneusd werd hy thuis gebracht Dinsdag had te Laogeruigeweide eene treuiSili plerhtigheid plaats De heer G W van riesten hoofd der openbare acliool werd naar fyn laat te rustplaats heengebracht Ëene ongfltiteldbeid van slechts enkele dagen maakte een einde aan zyh nuitig en welhesteed leven lïijna 40 jaren was de overledene aan het Ifflderwys dezer gemeente verbonden en ht eft Stch gedurende dien tyd aU een bekwaam Ifidsman der jeugd d ieo keonen steedn op agn post met eene toewyding die deo 69jari l n man tot eer itrekte eu menig jonger hootd tot voorbeeld kan zyu Op d begraafplaats te Waai der werd Meecter van Drieaten herdaclit do r den heer Margadaot predikant te Uudewaler die deu overledene kenschetste als oen voorbeeldig onderwyxer en buiovader iemand die steeds z n plichten atreni roor oogen hield De heer Kila hoofd der openbare school te Waarder herdacht eveneens in eau weluitge uirnken rede zijn overleden collega De Raad deze emcent bewees door syn ugenwoordigheid de laatste eer aan dezHu getrouwen amhl naar De burgemeester wan door eene lichte ongesteldheid verhinderd bij ieae tQraardebestelli Dg tegenwoordig te zyu Den 22steu doTier hteld de Afdeeling Nieunerkerk a d IJsel Oapelle d IJ e en omMtrckou der EloUandxrhe Maitsulmppi van Laurlbouw nuar eerste vergadering in dit jaar in de oude school te Cnppllti a d US Hoewel het wi er verre van aanlukkelyk v bi was de zaal toch zeer oed bezet Na het lezen der liotulnn van de vorige vergadering het luededeelen van ingekomen stokken en bet doen van rekening i u verbutwoording van ileo peuQnigmee ter dienstjaar 1894 trad de beer A Bos zuivel consulent m de provincie Zuid Holland op met een ruordracbt oTer het maken van oudiche kaas Op een zei r populmra wyze wist by de vergadering zonwel voor uls na de auz vele nnttigu wenken te geven zoodat het niet onverdiend was dat hem by monde van dHu voorzitter en heer A C Koolmies le dank werd gebracht vun de ganoche vergadering roor zyn zoo leerryke rede Na de sluiting der byeenkomst maakten nog enkelen gebruik om aangaande het kaasmakeu het een en ander te vragitu In het laatst van de volgende maand hoopt de heer Bos nogmaaln voor de af leeling op te treden eu dan wel te Ni uwerkerk a 1 IJ I ging met deu rug lugen deu muur staan on ivaolitte geduldig Weldra hoorde ik iemand komen maar het was zulk em onregelmatige schoffolende tred dnt ik daaruit alteen reeda kon opmaken dnt Kulk een wandelnar ilo persoon nint was dien ik noodig bad Ik moest hem Inten pasceeren en op een anduren wachten Maar do voetstappen kwamt n naar my toe al scboffelundo en kwamen dicbt bij my toi staan terwijl eene stem in overeenstemming mot de voelen op jaligm toon zeide tfNou die bet am ook om nog orgor dan ik I kan je niet voort ouwe P moricen nog katieriger jlan ik doet me pleizier voor je 1 Kun je me ook den wog wijzen naar Walpolestraat P vroeg ik terwijl ik mij oprichtte on hem tttt ziijQ dat lic met beichonken was MWnlpole Straat wel zeker dat kau ik wel wel dat is de derde straat Uiiks geloof ik Als gy toch dien wog gaat zoudt gy mij dan daar tot op düH houk willen bren en F Ik hen een ongelukkige blinde en ben verdwaald Blind arme drommel I dus niet zatF Jongens dat zal niet gemakkelyk gaan ik ben niet heel vaat op mijn beenan en als de eene blind den anderen leitll raken beiden in den stoot Maar weet je voegde hij er met dronkenmaos deftigheiil bij ik wil een accoord roet je aangaan ik loon jou myn oogen en jy leent mij je heenen een modi idee I niot waar Nu kom maar mee Hij nam mg onder de i arm en daar laveerden we hoen Na een poos bteef hij staan ffUier 18 Wal polo straat zeide hy hikkend Zal ik J9 thuis hreogen We willen hopen dst dan het weer wat gunstiger raag zyn Staten Oeneraal 2e Kaukb Zitting tau Vrydag 25 Januari 1895 Ingekomeu ia een ontwerp voor de orer eenkomst mot de Ëxploitatie maataobappij en Krimpenerwaard spoorwegmaatschappy betreffende den lo caalspoorneg Sohoonboren Gouda Het algemeen debat over de Qatwer eu Opsterland eu WeststeUiugwerf ia voortgezet l3e Minister ran Houten kwam op tegen Dr Kayp rH betof g aU zou de Regeering de rrybeden en rechten des rotks willen beperken Ook hy vortrouwt dat hy aanaeming der ontwerpen Friesland tut uitvoering zal meewerken Ovengeni erz kart de Minister dat als hem krachten worden gegeTeo by Kal streven naar een financieele regeling tusschen ryk en k meenten waardoor naar vaste regeling belasting zat kunnen worden geheven Aan den heer Heemskerk raadt hy aan meer gouvernementeel te zyn en minder te pleiten De heer Borgeaius conatateert dat de hoofdRcbold ligt hy de bureaux te VGrareubage waar de stukken te lang 7 n opgehouden wat de Minister pertinent ontkende evenzeer als dat het beroep der benturen verkort V Oterigeus blijft de Minister twyfeleo of de armenverzorging in Friesland in overeenstemming is met de wet Het algemeen debat is gestoten De Regeering wyzigde art 4 zóó dat de invordering iii twee termynen zal geschieden le ééue dadelyk de andere dertig dagen oa kennisgeving dut het kohier aan den ootvau yer rer invcirdoping ia gegeven Hierdoor verviel bel amendement der commisaie ran rapporteura Hol araendemeut Pyttfersen om uit den consulerani w g te Iwten de woorden dat verwaarlouziog is gc cbifd sdoor den raad der gemeenten wordt ntet inder tennd Het oiitwerp Of sterlaud is aangeuomeu met 57 tegno 27 stemmen Ook bet ontwerp Wfstsleiliugwerf is uHnuenomeu Tegen het notwerp Opi terland atemden de beuren Veegens Drurker Houwing PytterROK Stna1maii Van Alpben t Hooit tScliaaftma Hbomr kerk Handeru Hartngb Lliuk Liuftinck Tak Pynncker erritnen Borrfesiua Heldt Set et De U ier Meu tefN Knyff Kerdyk De Kanter Lelj A Smit en Doniie Aan de BteiOiiüug orer liet ontwerp We tstel lugwerf dat aangenoiihu werd met 57 tegen 28 stem men nam ook Dr Kuyper deel De Kamer ia uiteeugegian tot 26 i ebruari tfNeen dank je breng myn band dnar aan den huok VB h t buis dnn zal ik wrl ihuia komen Ik wou dut ik ook al tiiuis was Ik wou dat ik jau hennen te toen kon krijifon om mg thuis te brengen zeide myn zwaaiende geteidor j Atjuui het besto 1 Ik boorde bem vorder taveereo en ging toen verder om naar huis te gaan Ik was niet volkomen zeker of ik van die zyde twee en zestig stappen had tedoen of wel vijf u zestig Ik deed er t eu en zestig en voohU naar de deur bet was do onite niet Ik ging oen paar scbrooen verder met den sleutel in de band die van buiten do deur moest openen die sleutel was In elk geval een zekere guls ducht mij Ondurwyl was ik toob big dat ik weerzoo goud als thuis was vau mijneescapade ik begon or my zelfa wel ecu weinigje over te schamen Ik hoopte dat l nscdla my niet gemist en wellicht het buisin upachuddniggebracht had ik vertrouwde dat ik We Btilltiljes mijn kamor weer bereiken zou Met dat al was ik met vulkomen zuker da ik bet recbla huis getroffiin had maar ver kon ik toob niet mis zyn Ik ging den drempel op bet waren immers drie IrapjesF Ik zocht bet sleutelgat en stak den sleutel er in Hij draaide gemakkelyk om de deur ging open Ik was dus te reolit Ik smuakte inwendig een zekerevoldosning dat il zoo spoedig het huis gevonden had rReo blinde mi et het eerst ingezien faebbi n zeide ik in mij zalven dat de Noodzakelykheid de moedar isvau de Vindingrijkheid ik deed de deur zachtjes achter mij dicht en wilde du itilletjes naar myn kamar sluipen Ik was benieuwd boe laat het wet zgn zou At wat ik wist was dat het nog nacht moest zyn want ik zag nog geen licht en dat koo ik nogondarsoheidcD H ordi w§rw lgi