Goudsche Courant, dinsdag 29 januari 1895

Afw if No 0569 Dinsdag 29 Januari J895 33ste Jaargang WatisMOHTFEBRAND mimm cotrant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken e STIUJkSTERTJES van Z l voor i het Depot A BILLEN Lange Tiendeteeg X 2S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pngs ier drie maanden is 1 26 fi anco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN im xl Patent H Stollen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regpk è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Itili icW biintrin lullllcl T5l O VOM Erfolg WafnunOt w n Pat mt H ataUm arrunieit hat Mtn lu far tchlaileitaii wertMaaen Ifachahmunifmi teiaban Uan kwifa dahar unaara ateta schar en H Stollen ruif nu ima diraet onar In aaletten Elunhandlungan In danan unaar Plakat wla nabanatahamt anagahangl lat rraUlitten and ZeugnUae gratia and frama Buime Keu e in WoUen Handschoenen en CA CHEILTEZ A van OS Az £ 73 73 Ucurs van Ainslcrdani a JANUABI slolkoiTB 101 Vor kr NmiULiMu Cort Nod W S 2 I ililo ilito dito 8 I lOl u dito dito dito 31 I Wl i HosoiE Obl Ooudl 1881 88 ♦ loa ITIUE Imolirgving 1862 81 6 SO j 81 s OosTENR Obi m papior 1868 6 Sl u dito in zilver 1868 6 81 PoHTUOAL übliü mot liokoi 8 20 dilo dito 3 24 u ttu l ND Obi Oost 28 Serie 6 78 ditoGoooDB 1880 4 7Vi dilobgaotliii 1889 4 B7 ditol gUopel8SU i Ü4 B8Vudito ID good leoD 1883 6 10 dilo dito dito 1884 6 lObV Spakjk Porpct chiild 1881 4 70 ToMBU Gepr Conv Uon ISSO 4 86 Goo loeiiing Borie 1 26 g Geo leonioK Berie 0 38 ZuiD Am lUp Hec v obl 18 i 8 110 M lloo Obl Uuil Sell 1880 6 72 A V18MUELA Obi 4 onbop 1881 46 AilBTBEDiM Obllgution 1861 I i lOOf ttoTTBEDiM Sted leon 1886 S i Nbd N fr KacdelBV aaud A oQdsb Tsb Mg Certilioateu 760 D il M BtBobappg dito 685 Arnh Hypothoekb paiidbr 4 102 J lt lIj der VorBtonl Band 68 b Or Hypothoekb paudbr 4 102C j Nudorlaiidsche bank aand 211 Ned UandelmaatBob dito 1287 i N W It Pao Hyp b pandbj 6 75Roll Hypotheokb pandbr 4 1021 Utr Hypotboekb dito 4 102OOBTKKK OoBtHong bank Band 1447 RusL HypotUookbank paudb 4 Vi 9 Amkuika Equit hypoth pandb 5 66 Maiw L i Pr Lion cort 6 24 ïfïD Holl U 8poor Mtj aand 104 Mij tot Kipl T St Spw aand 94 Ned Ind gpoorwegm aaud 184 Ned Zuid dito dito dilo 1891 dito 5 105 0 s 68 lTU l Spoorirl 1887 89 A Eobl 3 49 Zaid llal 8p nii i A H obi 8 SS PotEN Warscbau Weonen aand 4 144 aoBL Or BuBB Spw Mij aand 5 99 66 77 BaltiBche dito aand l Vi FaBtowa dito aand 6 7 7 is Irtrang Uombr dito aaud 6 104 Knrak ÜIi Abow Sp kap aand 5 101 102 101 B Vl 8 B LoBowo Sowaat Sp Uij oblig 5 102 Orel Vitebsk dilo obhg 5 100 Zaid Weat dito aand 5 97 dito dito oblig 4 98 AllMUJi Oent Pac 8p Mig obi 6 100 Ohio kNorth W pr C ï aand 140 dito dito Win St Peter obi 7 186 Uen or It Eio Gr Spm cert v a 10 lUinoiB Central obi in goad 4 88 LouiBv NaBhvilloCert v aand 62 Meiioo N Spw Mij Ich p 0 6 9 b 13 MiBB Kansas v 4 pet pref aand IS N York Ontario West aand 10 dito PennB Ohio oblig 6 104 Oregon Calif lo hvp in goud 5 73 St Paul Minn It Manit obi 7 106Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 85 Canada Can South Cort v nand 507 Ven C Rallw St Nay lo h d o O 18 Amsterd Omnibus Mg aand 210 Rottord Tram weg Maats aand 185 Nbu SUd Amsterdam aand 3 108 Stad Koltordam aauil 3 109 BiLOlB Stad Anti orpenl887 2 i 108 Stad Brussel 1886 2 i 103 Hond Tbeiss Hegnllr GcboIIbcIi 4 116 OoBTENR Staatsleuning 1860 6 128 K K Oost B Cr 1880 3 95 Spanje Stad Madrid S 1868 47 Ver NBD BeB Hyp SpobI eert 4 APVPRTENTIBN V De Wed P van NBSTELRODE en Kinderen betuigen hnnnen dank voor de blaken van deelneming ontvangen by het overladen van haren Echtgenoot en hunnen Vader Gouda 26 Januari 1895 Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by het overlyden van onze geliefde Moeder en Behuwdtnoeder Mevrouw de Wed ROELOFFS Staal betnigeft wy onzen harteiyken dank A M ROELOFFS KoE Wed P C M 8CHULTZ RoEIiOFFS J A ROELOFFS j Gravftihagt 26 Januari 1895 OCIETEIT 2 Ct HANDSIQAAR LOUIS BISSCHOP Dubye Bumi Wal de bette iairrijTlB t i Jioht IVal RkOTwaHelr LeBOenpijaan keitotn fcs Anker PaiBExpeller f§X il nvt lui kntltHMuateweadea togen ES Anker Pain Expeller y l aioat du stMdi ia ied r huügeün = v AnkerPain Expeller Fiiji N at 7t out u 1 26 de Ha TooiUDdaa ia 4a Meest Apothekeo en by r Ad BioUer t Co te Bottnrdam Ta Gouda by A WÜLFK Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt OpenTjare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaris G O FORTUIJN DROOGLEEVBR op DINSDAG 29 JANUARI 1895 des morgens te 9 aren aan het Huis Wyk F No 40 aan da Bpieringstraat ten slerfhuize van Mej de Wed L db Kmoop tbq eenen goed onderhouden INBOEDEL waaronder eenig antiek PORCELEIN GOUD en ZILVERWERK enz Daags te Toren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Openbare Vrijwillige VerJiooping De Notaris J P MAHLSTEDE ie Bergambacht is voornemens op WOENSDAGEN 6 en 13 FEBRUARI 1895 inhet vooemauo RechtHUis te Berkeniooude des voormiddags ten 10 ure in het openbaar te verkoopen De Bouwmanswoning geteekend nr 15 met SCRÜUR ERVE en TUIN op hetdorp alsmede 9 Hectaren 18 Aren 37 Centiaren WEI HOOI en BOUWLAND onder de gemeente BERKEXWOUDR in perceelen breeder by notitiën vermeld Om te aanvaarden de Landeryen by detoewyzing het overige 1 Mei 1895 Openbare Verkoopingf De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op WOENSDAG 20 FEBRUARI 1895 des voormiddags ten 10 ure ten flerbetge van JACOB ZUIDERVLIET op het dorp Stoltcijk in het openbaar te verkoopen HET HUIS geteekend A No 43 met ERVE en GROND staande midden op het dorp STOL WIJK trekt van de straat tot C G ïaï dsb BERG belend oost J ViN ELK west Th BOUTBR Kad Sectie O No 24 groot 1 Are 30 Centiaren Grondlasten over 1894 3 95 Te aanvaarden 1 April 1895 E CASSUTO TANDARTS MAURT 154 GOUDA te consulfceeren uitgezonderd Zondags vau 10 tot 5 uur voor TANDZIBKTEN VULLINGEN KVNSTTASDBS GBBIITMN enz VRIJDAGS van 10 tol 12 uur kosteUioxe behandeling Alle OPEBATIËN pijnloos Qouda Suelporsdriiic vau A BalNKHAN 8t Zoon D L van WAFKUM Alle da en zyn voorhanden VERSCHE ZOUTE BOLLR SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbesclmit GOUDA LANGE TIENDEWEG Haudelsmerk Ciy die Hoest Kebrulkt uit de Blikken Trommel V4 N KATER en Co Gedeponeerd ORONINGMN Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrygbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ce hg onze bekende Verkoopers Zelfs voor den meest wantrouwendeii overluigfend Den Heer W H ZICKENHEIMER te Mainz Slot Billigheim ambt Mosbach Baden UEd kan ik verklaren dat er wel geen middel geschikter mag zyn om spoediger en zekerder zoowel by kinderen als volwassenen kwaadaardigen hoest en andere aanhoudende heescbheid te verdryven dan de uit uwe fabriek ontvangene Dmiven Borst Honig Hy heeft de voortreffeiykate diensten bewezen en bfl Toorkomende gevallen op verdere zending reflecteerende teekend met HoogachtingGraaf tot Leiningen Billigheim Steeds echt onder garantie Te Gouda bjj F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht by J D den Hertog Oudewater by F Jonker Idenburg Bodegraven by H fc rerika firma Heynekarap en Ch Sterk Stolwyk hy C G v d Berg Bergambacht by J d Dool Hazerawonde by 8 Winters Visitekaarten oiTDEmomAAmii Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken Conrant Ornkkery van A BRINKMAN ZN 2 Us ilnlj Prat lliett fir Dane ritrUUti a BAL MASQUÉ Specialiteit in alle soorten van MASKjBMS zooals Gase Satine Mecanique en Echte Italiaansche Karakter MASKERS en verder alle benoodigdheden voor C08TÜTJMS bij I S KEISER Korte Tiendeweg Liter D GOQIVAO TIVI B018 ▼ □ d 8 lé é AaoiiTme wordt sal vwd ia tévmmI bamMid OsMohan aa o Ll er Inhoud voonl n vwi hot tt t T n Dr p yAK HAiaii BOOS ProBfll 5h k 1 1 80 mwülul nttitlibur k i P H J V WANKÜM J MELKERT Oosthnea PDIKE ODDE SCHIEDAMMER SEHEVEE Merkt NIOHTCAP Coj nae fin Boii Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B AIb bewiJB raa echtheid i cachet qd kurk steeds roorzien T D dan naam der Fimai P HOPPE en a VrNKEL 0 PPEIDOMKi f f kOMINKIJJIvi SUIOMVI KVF RI P i i Agentuur by de Firma Wed BOSMAlteGoüda FBANSCHE STODMVEEVEEU Gheutlsohe WssscheriJ TAM H OPPEr IHEI IER 19 Kruiskade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koiiog der Belgen Boofddepót voor GOU DA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het atoomen en verren van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeciale inrichting voor hst stoomen vtn pi ache man tets veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadëlgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekea zgn ds pryzen 25 gedaald Te stooDien goederen als nieuw afleverbau in 3 dagen te verven goederen in eene wedt BINNENLAND GOD DA 28 Janoari 1895 Door de Politie te Schoonhoven is gearresteerd 3 v R bygenaamd de Koerier die iu den nacht van Woensdag op Donderdng op de Gouwe by Mej de Wed Houtnun een rait had iagedrakt eo verschillende schrylbehoeften enz had ontvreemd Hy is naar d ze gemeente overgebracht en iu bewaring ge teld Hy is een oude bekende der iustitie die reeds verscheidene malen kennis gemaukt heeft en een heel gevaarlyk persoon Het Orgaan van den Ned Bood van OudOnderofficieren wgdt een woord van hulde aan de DBgedachtenia van den Beschermheer en Eerevooraitter der afdeeling Gooda De afdeelings correspondent schryft Onse aideelïng heeft in de laatste dagen groote verliezen geleden Hoewel het droevig feit reeds by allen bekeid wat werd op de baiteogewone vergadering van Vrydag 18 dpzer door den Voorzitter officieel aangekondigd het afsterven van Gouda s burgervader Mr A A T n Bergen IJzendoorn onzen hooggeachteu Ueachermheer By de woorden van hulde gewyd aan de oagedacbteois van den ontslapene rezen alle aanwezigen van hunne zetelt teu teeken van oprechte instemming met het ge pÉWlttnf Bn geen der Een groot braaf burger ie aan zyne Gemeeate ontvallen Beschermer van al wat goed en edel waj weldoende waar zyne hand vond wel te doen de vader voor syn ondergeschikten en rechtvaardig in al z ne handelingen was Gouda s Borgeueester met zyne Gemeente als t ware saamgegroeid Buitengewoon groot was dan ook d belangstelling by d plechtige ter aari e bestelling Hoewel op verlangen der familie de begrafenis in allen eenvoud zou plaftta hebben hadden tal van burgers hunne woningen met teekenen van rouw omhangen en mo st de lykwagen die de talryke bloemkrauseo niet kon bevatten gevolgd worden door een afzonderlyken koets die de overigen bevatte waaronder ook het liuldeblyk onzer afdeeling en waardige plaats was aangewezen Onder de vele depntatiën die aan de groe o geschaard ionden werd de Ned Bond van Oudooder officieren door die onzer afdeeling vertegenwoordig Daar werden woorden gesproken zooals alleen aan deze plaats worden geboord n zeker zullen de laatste woorden van den spreker steeds in heugenis blyven Nooit nooit zal Goui a dezen Burgemeester vergeten Nanweiyks van den doodenakker teruggekeerd FEV LLETO TSBÏÏGGËËÖEPÊN DOOB HÜGH CONWAY Daar ik toch nog eoo Keel ver niet van Walpole trsat verwijderd wai geweeot in mijne opgewondenheid dacht my dal het ongeveer twee uur moest lijn op lijn best Nog voorzichtiger dan toen ik uilging om niomand wakker te mnkaa begon ik te klimnien toen ik de trap gevonden had Zoo blind ik was scheen mij de plMteelijIce gesteldheid toch eenigszins anders Do trapleuning liet lioh cenigszint anders gevoelen De loopvr onder myne voeten wa daoht m ook niet de ulCde Was ik misschien werkelijk in een vreemd huis Het is meer gebeurd dat een vreemde sleutel een slot opea gemaakt heeft Onder die omstandigheid kon ik das toch in eeo verkeerd huis zijn aangeland Ik bleef Btaan e txweet brak my aü by da gedachte aan d D oeteligao toeatand waarin ik op die wjjze sou gekomen ïyn Eerst wilde ik terugkeeren an het volgende buil eani opnemen toen ik my heriunerde dat Ey ons boven aan de trap op het overloopje een oon te aan dea muur hing met een gipsen beeldje er op tk lraa maormalen gewaaracbuwd er mijn hoofd niet tacen te atooten ik kou al mijne twijfelingen doen ophJUen door liieromtrout oen onderzoek in te stallen dui ging ik de trap op Boveo lynde voelde ik langs ireft der afdeeling een oieowen sim ütHoogedel Geatr 3eer H W G Konio Majoor Commrtndant der Schuttery oozen Eere voorzitter is niet meer Hoewel reedn ian lydend was deze s an te Toor2ien doch indez umataodigbedeD treft hy der afdeeling dubbel zwaar Slechts eenmaal genoot zji defer haren uerevoorzitler ia baar tniddeo te zien hoewel toen reeds zichtbaar was dat zijne kwaal hure verwoestenden iovloed dt ed gelden De kranige lud oMcier de man die al wat militair wus zulk een warm hart toedroeg die eerst omlerxocht vóór hy 7 yn woord gaf ia ons mede ntvalleo Eeo vurig vaderlander wa hij Jaren geleden woonden wy eene lezing by door hem gehouden over de verdediging au uns land Mot scherpe geeselalagen werden door hem getuchtigd zg die do leer lerkondigen ons tand ia tóch niet te verdedigea en toen aan het eind zyner voordracht het tweede conplet van ooa volkslied Bescherm o God bewaak deu gronde werd gedeclameerd glom er eeo traan in het raaoooiyk oog Zie waar zulke mannen de afdeeüng en den Bond ODtvallea ia dubbel reden van rouwe Moge de hoop ons echter hy btyven hunne plaatsen eerlaug even waardig we er tti zien ingenomen Eere zy hunne nagedachtenis Tnsscfaen de atatïons Qotula eb Oudewater van den Staataapoorweg zal oaby den polder JËlüertel een halt worden ingesteld voor reizigers zonder bagage De hiervoor te maken werken zyn opgedragen aan den aannemer H J Nederhorat te Gouda Dinsdagmiddag 25 aonari 1 1 ontstond er brand in de H K kerk in de Meye te Bodegraven Een petroleumkachel van haar omnulsel ontdaan eo geplaatst in t orgel om de vochtigheid tegen te gaan veroorzaakte dit ongeval Door t tydig oprukken van de brandweer en t nemen van gepaste maatregelen wist men de vlammen alleen tot t orgel te bepalen dat evenwel geheel vernield werd De waterschade ia belangryk in de kerk sieraden hebben veel geledenw De mazelen en t roodvonk nemen in de gemeente Bod gravgo zoodanig toe dut du scholen voor de helft ontvolkt zyn Ofschoon wan geen kwaadaardig karakter is eeo der aangetasten overleden Een exectoriale verkoop wegens beUatingscbuld gister te Nieuw ndara gehouden ia door den deurwaarder geschorst toeu oudanks de geoomen maatregelen enki le nmnnea dei den muur maar vond geen console Liitog nd ul ik voelde op die plaats een deurkozijn Toen was ik zeker dat ik verkeerd was Hot ecRigo wat mij te doen stond was stilletjes maar weer naar beneden en bet huis weer uit to ftaan eu dan het volgende hui te onderzoekon Toen ik al tastende den tenifrweg zocht hoorde ik boe laat het ook was nog gugoua van itemmen van menichen die samen spraken in ds kamer waarvan ik den deurknop in mijn hand hield Woorden kon ik niet onderscheiden miiar ik hoorde duidelyk spreken Ik stond besluiteloos Was het maar niet b ler dat ik binnenging en de aanwezige personen met mijn ongetukkigo positie bekend maakte Ik kon dan do zaak uitlegtren en verschooning vragen Mijne blindheid zou de vergissing alleszins begrijpelijk maken Zonder twijfel zou een van hen my dau te recht helpen en naar buis brengen Ja dal was het beste wat ik doen kon in plaats van als een dief het een huis ua het andere in te sluipen om het echte te zoeken Misschien hadden al de huizen op onze rij hetzelfde slot on denzelfden sleutel Als dat hot i eval was kon de een of anrlere verschrikte bewoner wel een pistool op mij afschieten voor ik hem beduiden kon hoe onschuldig ik was Juist toen ik aan de deur wilde tikken hoorde ik eene vrouwenstem Zy soheen uit de tweede kamer te komen en bij een zacht accompagnement van piano te zingen Ik bleef staan ea luisterdu tk bflb zoozeer mijn hart lucht gegeven in klachten over mijn treurig lol dal tk vergelen heb U te zeggen dat ik toch nog ééoe troost bad in myn ongeluk die heerlijke gave namelijk die den blinde zoo menig maal te stade komt de muziek Zonder die ware ik wallioht in die lange weken vau duiiterais en onze Aiuaietdan scha auti belaKtiugvereenigiutf er in falaagd war n eeniije bagatellen voor een aar ceiiton nieewter te worden De rett van d n iubi edöl werd oaar Monnikendam ver vuerd Door zekere firma zoo wordt aan de Amst c medegedeeld w 8 hy vergis iug op n Wissel vau i 300 geplHatst een egel van i 15 en op een wisnel Tan f 30 000 een gel ♦ an 15 cent hetgeen juist omgekeerd had rtioL ten ZflU Hier had eene owillek nnge vergissing plaatgevuuden Daarom werd door de firma een verz pk chrift by den mini itev an fiuanciëo ingediend tot inwis ieiiog uer ebrnikte zoftels welke onbruikbaar wa eu Men meende dat hierin zou worden toegestemd omdat de Staat geen achdde zoude lyden on dt inwisaeliug van ten onrechte gebruikte egels met machtiging vnu den minister steeds kan geachieden De minmter van financiën Weigerde echter tot driemaal toe de inwisse lug en beriep zich onder meer hiert p dat geenn iDVisseliug kaa plaats hebben vuu zegels welke gebruikt zy u voor reeds geteekenoe en voltooide stukken omdat daarop de handteekentng van deu trekker voorkwata en ten slotte bleef de minister de inwisseling weigeren offldat zooals Z E beweerde de wet do ï6willigiug van bet verzoek niet toeliet Wy ootleenen aan de Regeeringsantwoorwn op de Toorloopige verslagen der Eerate Kamer de volgende mededeelingeu Dfl Regenrin biyft bet tot stand brengen van eene Kieswet als hare houfdzaak beschoowen Zy zal niet nalaten hare toe ej girigen ter zake zoo spoedig dit mei een behoorijjke voorbereiding der daartoe betrekkelyke wtftsnntwerpen zat zyn overeen te brengen na te komen Maar even eer staat liet by haar vapt dat bet haar plicht ia er naar te treven nevens ilie hoofdzaak ook meer dan ééue andere ge wichtige voorziening op wetgevend geliied wnarvan de di iogeude noodzakelijkheid alK ugH 10 klimmende mate is gebh kea tot stand te brengen Dus zal zy er vuor hebben te waken d it voorzooveel haa betreft güi ii wets voordrtichten worden aatibangig gemaakt waar an redeiykerwy e ii te vrrwuchleu lat Zi dn behandeling der kieswet zouden kunnen Teriragtjij De regeering vleit zich mei de hoop nog ia den loop van het kaleniierjiiiir voorste len ter Zake van eene beteie regeling an Oe riieeuti financiën en van Üenieentelyk bolaNtinggebied l y de Siaten Goueraal te zullen kunnen aanhangig maken kjrhuid voltla n kruukzitinig K svonli ii lu lien ix iid uren aoUteruen zelf had kunnen spüli n cuncurieii bijwonen en anderen huoren spelen eu zi i feii myn leven zou ondraifukjk geweest zijn en ik r i by d luflblo waurLox ik anders n ijnu toevlucht folticht 70U genojnen hebben om hot dragelijker te maken Ik bleef staan en luistorde nuar bt t lied Het wus uit i fne niHUWB nperii in Ëngelnad nog weimx bcko d en het Btuk was een van dio vvuJKe diluttanten niet licbt ondernemou Ue sanKsn s wie bet ouk zijn mdcbt zou bet zacht eu met gedempte stem alsof y hare roil kracht niet durfde doen uitkomen wellicht omdat hot reed koo laat tn dou o ioht was Sen kenniT kon echter gemakkelijk hooron dat bij geene gewone zangeres voor had Men kon boor U dat zij methode bad en zich opzettelijk inhudd en dat ty onder gunstiger omHtaiidiKheden praclitig elfecl moest maken Ik wns verrukt Hi t kwam mij voor dat ik bij een b 8loten KozeUcbap van aclcnrs was aangelund diu eerst zoo laat in den avond vnj waren dat 2ij er een gedeelte van deo nacht bü morsten aanknoopQD Des te boter dacht ik zulke zwervende meoBoheo zuUeu door mijo uachtelyk bezoek des te minder van ban stuk gebracht worden De zangeres was underwyl het twoede couplet be goniiQU Ik ging met myn oor tegen de deur staan om eiken toon te kunnen opvangen Ik was benieuwd te hooren hoe zij de effectvolle maar lastige finale zou uilbrenKsn toen o yreoselijke ovemang van do zoetvloeiende toneu en zachte woorden van hartstochtelijke liefdol ik op eens een gil boorde een benaowden vroeselijken gil omtrent welks beteekenis men Eich niet vergissen kon Hy werd gevolgd door eei lang eo diep gesteun dat eindigde in een akelig Df bealj sing Ier Vülgitrde waarin de loge dl MKle ontwerpen van wet by de Statn Oe neraal zullen worden behandeld tigt niet by de regetiruiif maar ook y ziet g n reden waarom eventueel de hier b dnelde ontwerpen ïHB wet eveual andore iii t nog na d aanneming van de kieawQt zouden norden tut stand gebraclit De Regeel ing is vuoroemenH bepalingeo te ontwerpen om ronder onregelmatigheid het eheer an sland zaki n gaande Ie honden til is een begrootiogawut uiut op 1 Januari aitgeateld Vau voorHtellea tot verhonging der opbreng t van de direite belastiogiMi of invoering van nieuwe directe betastingen kan tbani geen sprake zyn Van zwak en aarzelend optreden dec antoriteiten tegenover hen die de muatacbappelyke orde uiidermynen v de Regeering zicb niet bewust De woelingen zhd iu den laaisten tijd sierk vermin erd ZoowbI in Friesland ala in de hoofdstad toonde de Regeering middelen te benutten en te gebruiken tegen onwillige belastingBchuldigen By de bakkerS Btrika werd de orde npoedig hersteld en de vrybeid van bedrijf verzekerd Waar de politie optrad bleef zq meeater van het terrein Door niemand ia haar hulp vergeefs ingeroepen Oeun ernntig verzet oudervond zy Oudt rZ icht wonU ïntusfchen ia noevvr aanvuUiiig van hrt straiwetbook WKk dig ie Hoe aterk de productiekosten van allerlei artikelen teguuwoordig gedaald zyn blykt uit een artikel van de Nation c van 3 Januari waarin o a woidt uitgerekead dat een spyker slechts 0 0077 Amerikaansche centen kost dub is dus nog niet een vyttigste Ned cent De Malion rekent daarby uit dat het voor een werkman voordeehger is een spijker dien liy laat vallen te laten liggen dan hem op te apen tel h t oprapen van een apyker kost nen seconden zegt de Nation dan zou de man by een verdienste van 30 Am cent per uur 0083 cent verlie en door den npyker op te rapen Zells waiineei men aanneemt dat voor liet oprapen van wn spyker li chts drie Hei uodeu noüthg yn eu er rekening mee hundt iliit een werkumu by ons nog niet een derde lei t verdient van 30 Amerik centen dan nog zou h t lat ii liggen vun deu fpyker even koordci lig mtkoinen hIs het oprapen I e Nation neenit bly baar niet in aan inerking dat een werkman eeu gevulleu spyker gewooi lyk laat Uu en om heoi later by KorKOlen dat my het blot d deed vurslyveu De muziek hield plutsriiri up ea ik liourd den kree den dourdrin eiiden kreet eener vrouw ala eoh omieitenden uvergang van mt lodie tot wanklank daarna hoorde tk een diiffen slatï op dm groudl Toeu booid ik nluta meur Ik begrorp dat er dicht by Ie plaats waar ik slond een ufsabuwelijke misdaad gupiHfgil nas Mgii liart klopte geweldig In de ontsieltems van den oovanblik vergat ik dat ik niet was als anderen dat lichaHOiskr cht en moed my tot rdt ls konibm dii nen Ik verjfal alles bebaWe de aandrift om een misiUad te vourkometi om zoo mogelijk een moii8Clienl vi u te redden Ik stiet da deur nppn on staple onverhoeds de kamer btnneu Toen ik dnar ochler eensklaps ia t volle licht slond en daarby toch nieti ii durscheiden k n beK eep ik eerït recht de dwaaslixid en roekelnosbt id van mijn beginnen en eensklaps trof roy de geduchte als eeue flikkering dat ik oniiewApeiid blind en bulpetooi den dood was tegemoet geloopen in die kamer Ik hoorde een uitroep van verwensclnng on verwondering tevens Ook het v iVl der vrouw hoorde ik maar onderdrukt en flauw bel scheen my toe dat er IR het achterste gedeelte der kamer een worsleImg plaats itreep Hoewel buiten slaat om eenige liulp te bieden deed ik onwillekeurig eeu paar pasaun in do richting van waar bet geluid kwam myn voel stiet daarby tegen iemand die op den srrond lag en ik fiet boven op den liggende Ëene afgrijselijke gewaarwording overviel mij toen ik bijna aaustonds voelde dat mijn hand in aanrakiiig kwam met eea warme vloeistof die uit het liohaatn liep Wordt urvol§i