Goudsche Courant, dinsdag 29 januari 1895

AangevangeD 1 Uctober TUd van Greenwicb Winterdienst 1894 05 ÜOTTIItDlU Directe Spoorwegverbinding met GOUüA 12 51 11 S8 1 0 1 11 1 21 KOTTIKDA V lo n 10 87 10 84 10 41 10 47 T 8S 7 17 3 10 4 08 4 40 DEN HiAO OOUUA 7 48 8 07 8 18 10 08 10 11 aUUDl J F N HlAO 12 11 12 81 18 64 1 17 S 6S 4 46 6 87 6 9 7 18 8 19 9 37 11 06 11 18 10 18 1 44 ff ff ff ff 1 49 10 80 1 68 10 36 1 04 10 41 1 09 9 8 10 16 10 68 18 0811 46 1 SO 1 4 S K 4 11 4 48 10 47 7 4 IM M U T ï O H T 0 O B D A Utrecht 6 83 7 E0 9 9 68 11 84 11 01 18 10 3 10 3 80 8 0 4 48 10 88 8 08 8 08 88 1 MWoerden 6 8 8 11 10 16 11 0 IS K 3 484 16 47 119 8410 11 Oudewater 7 07 8 19 10 14 l 4 14 9 19 Gouda 7 80 8 88 9 34 10 87 18 06 1 81 3 0 4 37 6 10 7 01 8 419 81 tl f 1 0 1 11 1 17 1 8 1 81 1 86 1 67 4 86 10 06 10 19 10 6 18 48 8 18 J 613 18 4 47 6 28 6 67 7 48 8 88 10 14 11 09 2 87 6 87 ff 7 69 10 87 10 80 11 17 8 46 8 07 06 46 6 17 8 07 8 1 10 86 10 61 11 4 1 80 8 08 8 813 60 6 19 6 116 8 8 18 9 1110 8 o O V U k k H 8 T K R D 1 II 10 06 10 8 11 8 1 4 47 7 4 10 14 10 18 19 l 1 40 4 6 l 9 48 J1 18 AHSTIXDA H 6 O U D A 8 18 9 11 1 11 80 S l 4 8i 4 li T H lt H 9 04 10 44 18 16 11 48 MO 1 8 8 18 11 het opruimea vaa xyQ gereedschap mee ie netneu een zeer practische r 7 Q vao doen troDweuB I Ëeoige wijzigingen der koainklijke beslaiten tot Tasta elling van het leerplan en van bet eindexamen der gymnasia t n in overweging De minister Van Houten deelt echter in het gevoelen dat de beschavende iovloed dien de Btudie der onde letteren op bare beoefenaars heeft niet mag worden prysgegeven en dnt voor de jongelieden die een academische opleiding begeerenï de gymnasiale examen niet Ie gemakkelijk moeten worden gemaakt Woesdag is ten huize eener vrouw wonende aau de Rechter Rottekade te Rotterdam gearresteerd de ontrouwe bediende van den gouden zilverkasbonder P Ilooijkans Jz wonende Binnenweg uo 10 In zjjn bezit worden uog een gouden en zilveren horloRe gevonden hem ter reparatie toevertrouwd lerwyi tevens uog by een winkelier op de Hoogstraat in bewlag is genomen een gouden horlogo hetwelk hiJ daar had verkocht Ann het politiebureau ir de Witte de WitbBtraat ia de verdachte in bewaring gesteld Id het tuchthuis te Toledo kregen drie geTaDgeoen ruzie en brachten elkander levensgevaarlijke verwondingen to IPoen de directeur dö Btryders wilde suheiden werd hy door een andere gevangene aangeval en en evenzeer gekwetst weder een ander gevangene en eeu oppasser die beniiddeleod wilden optreden ondergingen hetzelfde lot De stryd eindigde eerst toeo militaire macht aanrukte Het tuchtimifl te Toledo wordt zóó slet ht b jwankr dat eeuige dagen geleden byna al de 180 gpvangeneii allen zeer zware niisdadigdrs waien ontsnapt Onder het opichrift De ziel der negotie achreel de Amat D v N in zgn nommer au Vrydag het volgende Dat geld de ziel der negotie is i ten spreekwoord ons braaf handeldrijvend volk als uit hot hart gesneden Geld maakt zelfs de ziel tot pen zaak van negotie Bü de ontva igst der LombokstriJderB op jl Zaterdag werden jombokliedje s verspreid wier refrein op geestdriftige wyze zong van het goud dat ze voor t opbeumu liaddeu Onze atraatjongens zagen zich daarmee een heerlgk tooueel voor d oogea gemaald dat in hen den lust zoo kunnen ontsteken om zich voor den dienst naar Indie aan te meiden stond er maor weer spoedig een expeditie naar Lombok voor de deur Reeds Piet Hein wist er van te spreken en kon r over klagen dat geestdrift nn dit allooi zich mengde iu hst gejubel dit hem als held begroette Toen hy de Bpaansche Zilvervloot had overwoonen werd hy met uitbundige geestdrift toegejuicht een geestdrift waarvan onze Bchooljeugd uog leert gewagen ea dio van tyd tot tyd in onze straten weei klinkt io het welbekende lied En Piet Hein klaagde er reeds over dat men thans zulk een ontvangst hem bereidde terwgl eeu jaar vroeger toen hy de Spnnjnarden iu de Allerheiligeubaal geïlagen had geen enkel woord van welkom geeu van buide en dank hem was gabracht toen viel er geen zilver als buit te behalen Ons volk bleef dus na twee eeuwen zicli zelf geiyk En wel ons volk van n Og en laag want de Lombokliedjea druklen dezelfde hoo e geToelens uit die de duiten dor Balische vorsten op Lombok naar men zegt tot in onze Tweede kamer tegelijk met deu biyden afloop der expeditie liebheu wakker gemaakt Alleen die gevoelens uitten ich op varschilleude wjjze Op onze straten zingt men er van daarin is nog iets viin poëzie binnenskamers constateeren de mnnneu van zaken kortweg mei zelfvoldoening het feil hinnfu z n Ho duiten 8 40 1 47 8 B4 S Ot 10 6 0S S 13 6 11 e 9 a 35 7 26 7 S3 7 S 1 t 1M S i lO It 5 S 8 Soud i SO Moordraoht NMUwsrVerlE Oapvlle r Bolterdim 7 toUndua OipaUe Kieaworlcwk Itoordrcoht oud Oouda 7 S0t 36 09 9 87 10 4 Zn M 7 48 8 47 11 01 Bl Kr 7 47 Z Z BV 7 88 8 6 11 10 11 88 07 11 17 18 41 18 1 N d L d 8 08 Voorb 8 07 9 08 H g 8 11 9 13 9 39 10 Gocdl 85 6 40 7 5 S 09 8 81 Oudew O 6 4 Wowden 89 7 08 8 11 Utrecht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 Soudt 40 8 81 Amiteidui Wp 7 5 9 10 Want dat niet alleen het volk t in tegenstelling van hen die niet het volkc zyn het spreekwoord dat geld de ziel der negotie ia in eere houdt het zon de neïveteit zelve zjjn hef U een nieuwe ontdekking te verkondigen De weerzin om den tienden penning te betalen gaf wy vergeten niet dat ook andere en edeler motieven waarby het bunne deden maur gaf toch ten slotte hel sein tot den tachtig jarigen oorlog De weerzin in t algemeen om belasting te betalen zit nog steeds ous volk in het bloed t Zyu zeldzame indiridaen die verklaren dat zy belasting met het grootste pleizier betalen omdat ze er zooveel voor hebbeu waarvan ze dageiyks genieten en anderen te gelykertyd in staat stellen te genieten De meesten gunaen dat pleizier met gronte zelfverloochening gaarne aan anderen a a een treffund btyk van hun gemeenschapszin Men behoeft de volltsuitingeu bij een gelegenheid als de executie Reens maar te beloisteren om er van overtuigd te zyn dat moge die beweging door raddraaiers met bun eigen oogmerken zyn begonnen zg by een deel des volks dat overigens met sociaal democratische betoogingen zich niet inlaat levendige sympathie wekt Dat de overheid op dit stuk de uitvoering der wet behoort te verzekeren is buiten kijf hoe men overigens oordeele over de voortrefïeiykbeid van een of ander belastingstelsel Mofvr wie met harde woorden de wyze veroordeelt waarop het rolk het toejuicht dat tegen de betaling van belasting verzet wordt ge ileegd heeft toch te bedenken dat hel tolkt etrydt niet de wapenp die het overeenkomstig iyn kijk op de mantschappy onder zyn beroik waant Elders pleegt men dat verzet of voedt men wat er toe leidt op andere manier Belaitiiig ontduiking is voor geen greintje vau beter gehalte Het gejammer dat de vermogenbtlasting deed lofibreken is geen waardiger uiting by hen die daarin te tetalen hebben dan s volks verzet is by zyu schatplichtigheid Wilt voorts zno goed zyn in aanmerking te nemen dat de kleiue man all hy in zyu oog te hooge belasting betaalt geen gelegenheid hoeft oin zich mette woon elders te vestigen waarmede gij gewoon zyt te dreigen oi wat gy van plan zyt te doen of alreeds hebt gedaan Zal de sterrenkykery als voorspelling in eere worden hersteld De hoogleeraar Dufonr te Lausanne tracht het zoover te brengen niet echter om deu menschen hun lotgevalten te Voorzeggen maar om te weten te koojien hoe het weder zal worden En daar van betrouwbare weervoorspellingon het behoud van menschenlevens vaak afhangt is de zapk Toor het menschdom van groot gewicht Het betreft nameiyk den samenhang van het weder dat te wachten is met de meerdere of mindere schittering der sterren Arngo h eft al in 1852 er op gewezen en nn heeft prrf Dufour door een reeks van waornemingen het wnarschyniyk gemaakt dat flauwe sterreu de voorbode zyu van slecht weder on omgekeerd Volgf na hem haugt de schelheid van het sterrenlicht met allei n af van de vochtigheid der lucht en ook niet enkel van de dichtheid der luchtlagen welke de stralen hebben te doorloopen Ook de refractie straalbreking heeft invloed en deze wisselt al naarmate de Rterr n hooger of lager boven den gezichtsüiuder stnan Daarvan zyn tabellen vervaardigd die als grondslag b i de waaruemiugen kunnen strtkken Ook is een werktuigje samengesteld met eeu schaal van 1 tot 10 waarop men de kracht van het sterrenhrht kan aflezen 11 18 lO tS 11 01 11 09 11 18 U ii 1 86 11 88 6 11 6 16 g u 6 08 6 81 n 6 81 5 80 6 36 6 86 6 66 6 41 7 43 9 10 10 10 1511 38 11 43 De chef van den bydrographischeo dieuat by het departement van marine te Porya heeft de gezagvoerders en officieren der oorlogsKchepen en handelsmarine verzocht omtrent dit onderwerp wnaruemingen te doen en hem die mede te deeien Ook onze zeelieden zullen wel liereid zyn na te gaan of oitdozeste reu kykery voor weervoorapellingen eenig nnt ia te trekken Een Berlynacb winkelbediende had zich voor de rechtbank te verantwoorden wegens een zoogenaamde grap die slechte gevolgen bad gehad Hy kwam des morgens in de winkel waar hy werkzaam was in een eenigsgins rooiykec stemming en had de aardigheid een winkelju£froaw te laten vallen door den stoel waarop zy wtlde gaan zitten weg te halen Het meisje viel op den grond niet het hoofd tegen den munr met het gevolg dat zg een hersenschudding kreeg waarvan de gevolgen na drie maanden nog merkbaar waren De winkelbediende werd ontslagen en kreeg slechts met moeite eeu andere betrekking De rechtbank overwoog dit de schutdig reeds voldoende bestraffing voor zyn aardigheid had gehad en veroordeelde hem in aanmerking nemende de ivroolykec stemming waarin hy had verkeerd tot vyftig mark boete Volgens de Prècuraeur begint den lautsten tyd de handel in menschenhaar te Antwerpen weer fee ontluiken en zyn er reeds onderscheidene winkels van valscb haar geopendVoor een dezer laa de schrijver de aankondiging Vlechten van af 3 fr 75 Als men nagaat dat daarvan nog de transportkosten en de wiost van de tnsschenpersonen at mi eten dan begrypt men hoe weinig de vrouwen die uit armoede afstand doen van bare lokken daarvoor ontvangen Natour k koopt men voor dezen prys het minste soort want het mooie haar wordt nog altijd op prijs gehouden At dit htnr wordt van buiten aangevoerd want de Antwerpsche vrouwen zyn hoe armoedig zy het ook mogen hebben voor geen geld te bewegen er afstand Tan te doen Het meeste blonde haar komt uit Frankryk voornamelyk uit Anvergne waar de meisjes mooi maar arm zyn en door den nood gedwongf n haren haartooi Toor een handvol gehl prys geven Jaarlyks bezoekt de industrieel die iu dit artikel handelt de dorpen en in zyn linnen tent komen de armt boerinnen om zich het baar te laten afknippen Is het byzonder fraai en weten zy hare waar op prys te houden dan ontvangen zy wel eens twintig francs van den koopman die het gemakkeiyk voor het tienvoudige van de hand zet Vroeger leverde China veel haar m ar de zwarte klenr is thans niet meergewild bovendien is het ruw en grof en mannen en vrouwenhaar dooreongemengd Zoolang het hoogblonde of rosse haar in de mode was kon men het gebruiken met een weinig eau oxygénée een oplossing van wateretofperoxyde wist men er den rossen gloed aan te geven die zoo in trek was Maar nu is het aschbloud en strcoblond in de mode en do chemie heeft het nog niet zoover gebracht om aan zwart hasr die klenr te geven Een Zekere V te Zomeren die met een hondenkar dageiyks uitging oin te renten is laat iu dt n avond huiswaarts koerende mot kar en al in een sloot geraakt Hy heeft toen zichzelf nog kunnen redden en ook den houd maar kort daarna het was erg donker is hy opnieuw water geraakt en ofschoon hy er weor uit wist te komen was hy waarschynlyk dotir de koude bevangen dat hy niet verder kon Ten minste des ochtends heeft men hem dood gevonden op bet land terwyl zyn hond hem bedekte eu likte en woedend tekeer ging tegen de menschen die den doode wilde wegdragen Eerst toen eeu den hond bekende buuroiau kwam liet hy ze begaan De Haarlemsche rechtbank beeft veroordeeld Grietje Beudeker vischvenster te Zaandam tot 2 jaar gevangenisstraf wegens brandstichting in hare woning De eisch was één jaar gevangenisstraf oÊm 4 60 4 67 04 11 10 1 46 1 5 I OS 1 09 l K 6 66 7 10 6 03 6 10 6 17 6 86 7 80 8 60 8 48 8 8 1 44 4 10 HOU DA 11 50 11 80 JtBalarAaoi Wp 60 Oonda 7 10 Voorb 6 64 N dL d 69 Z Zegw6 08 y y Bl Kr 6 14 Zo M 6 19 Gnodi 6 30 7 0 8 13 De hoofdcondnctenr in U kbtar in p a aanval van krankzinnigheid een remmer mesateken toebracht ia gisteravond naar Amsterdam vervoerd De inspecteur der Hollandacha Spoorwegmaatschappg de he r Van Lockhorxt b af zich gistermiddrg naar Leiden om een nader onderzoek in te Htellen Te Wermond it proces rerbaal ran het voorgevallcuo c gemaakt In den mond van de Theems U een krniU schip m t een lading schroot kogels en krolt behoorende aan het EugeUche gouvernement in de lucht genprongen De knal wis te Oravesend hoorbaar De bemanning bestaande uit vijf koppen scbynt omgekomen daar nog g en spoor van hen werd gevonden Gedarende geruimen tijd werden nog kleine ontploffingen in de overUljfselen van de schuit geboord Gelukkig bl f de schade beperkt tot het vaartuig zelf Vier kruitichepen lagen een kilometer verd r Dezer dagen overleed te Boraelo een 82jarige ongehuwde ingezetene die meer dan mo halve eeuw bore betrekking van dieoatbode op een en dezelfde hofstede verrold In de laatste dagen wordt in ons land veel bloemkool uit Italië aangevoerd in mandjes van 18 stuks De prgs is by verkoop in den laatsten tyd 10 a 11 cents De kuipersvereeniging Steunt elkander te Maassluis zal iu overlt met de reeders aldaar een verbooging van loon trachten te Terkrggen van f 0 05 per ton Een Amerikoaneche advertentie Een aardige bekendmakiug verscheen onlangs in een te Chicago uitgegerett blad Gestolen of we geloopen een kerel dien ik dom genoeg waa te trouwen toen ik mg op zekeren dag haitengewoon eenzaam gevoelde en te lui wai uaar een ander om te zien Hy Kiet er nit als een fatsoenlgke vent doch hg isz rzwak van karakter niettemin is hg atim geno altyd thuis te komen aU bet regent tepzg een net meisje hem haar parapluie leent Ug antwoordt op den naam Tom De laatste maal zag ik hem met Julia Harrie roodloopeu en hy zag er even gek uit als altyd Wie den armen drommel oppakt en by ug brengt zoodat ik hem zyn liefhehbery om rond te dwalen en zyn neiging roor liefdesavonturen TOor goed afleeren kan woidt bg dezen vriendelijk uitgenoudigd meft mg een tasje thee te drinken Henriette Smith De stoomboot State of Missonric van Cin cinnati op weg naar New York in op een rots io de Ohio gestooten en binnen vgt minuten gezonken Ongeveer 100 personen waren aan boord waarvan 6 zyn verdronken Het aantal krankzinnigen dat zich aan het Ely ée aanmeldt om de een of andere redeoi ia merkwaardig groot Nauwelyks heeft de heer Fiiure zyu intrek in het palein genomen of hy heelt reeds Egn gek gehad Zondag vervoegde zich een persoon by den concierge eu deelde hem mede dat hg de nieawgekozen president w s en dal hy onmiddeliyk naar zyue vertrekken wilde geleid worden De coucierga is echter reeds door de gewoonte op dergelyke bezoeken afgericht en hy antwoordde eenvoudig Wel zeker mgnbeer de president ik maak er u echter eerbiedig opmerkzaam op dat u eerst door den roillitairen gouverneur te Parys moet worden bevestigd in uwe waardigheid i Een politieagent zon den nieuwen president Laar deu gouverneur geleiden en de ongelnkkige werd natnarlyk near een gesticht gebracht 8 43 9 40 11 08 11 1 w 9 47 ff f K 9 4 ff f a 10 01 ff 9 0S 10 10 11 10 11 10 4 4 1 7 07 8 18 1 41 4 lt ff 7 11 ff 9 10 08 7 1 l 09 7 11 5 1 7 JI 8 M lt M 46 3 43 4 16 4 48 17 7 8 01 M 4 48 7 ff ff ff 7 11 ff ff 7 10 ll ff 7 1 ff 09 7 81 10 By een txwkliaiideUu Ie Anaterdam heeft deier dagen een brntale oplichtetö plaAta gehad Ëen jonge man die ich uitgaf voor den zoon Ta een bekend stadgenoot kcfcht bg verschillende ibeioeken een collectie pmchtwcrken tol 4mè van f 136 By Jyn laatste bezoek teide de kooper dat de qnitantio maar aan tja vader moest gezonde worden want deie hieli er niet van dat lya zoon groote inkoopen op rekening deed Bij bel aanbieden Tan de qnitanlie bleek dat de kooper feu brntal oplichter was de heer die hjj als zyn vader bad genoemd kende hochden kooper noch de boeken En de hoekhaodelaar die do boeken afstond ia el ingeloopen Gistermiddag kreeij een tuinman te Hil legersberg ooi een nietige zaak meteen bnorjongen van 15 jaar woordentwist De man maakte zioli driftig verwgderde zich haastig en kvam terug met een pistool waarmede hij dreigde doch zich nog bijtyda bezon en niet choot De vader van den knaap heeft de politie van het voorgevallene verwittigd BDiteaiandscb Overzicht Het Fransche ministerie is gereed De beer Ribftt is gelnkkiger geweest flan de heer fioorgeois Het ia hem niet alleen gelukt e il kabinet bgeen te brengen maar zelfs zgn de namen der nieuwe ministers reeds in het Journal Officiële afgekondigd De heer Ribot treedt op als minister vnn fiüfuiciën en de heer Trarieux de advocaat rt Bordeaux aedert 1879 lid van den Senaat fi mmiiter Tan justilie geworden De heer Trarieux die hakend staat als een goed jurist en een uitstekend redenaar is 55 jaren oud De miDisteaea van oorlog eu marine zyu aangeboden aan geaeraal Jamont en admiraal Besnard Zoolang deije officiereu nog geen beslissing hebben genomen zullen de heereu Rib t au Trarieux voorloopig hun departementen beheeren Van de vorige ministers zyu gebleven de hoeren Hanot ux Leygnes en Punearé Hanotaux blyft minister van buiten andsche zaken welk departement hy gedurende een jaar met groote bekwaamheid heeft beheerd de heer Poinaaré voorheen mioister vau financiën wordt nu ministetjfan onderwys hetgeen hy ook reeds was io het eerste kabinet Dupuy en de beer Loygues voorheen minister van onderv ys is nu minister van biunenlandache zaken geworden Behalve Ribot eu Trarieux tredeu als nisAVe fuioistera op de heeren Andrè Lebon handeh Gadand landbouw en Chautemps koloniën Gadand is lid van den Senaat voor Dordogne en Chautemps is id der Earner Deze drie ministers traden tot dusver in de politiek weinig op den voorgrond De heer Dupuy Dutemps de minister van openbare werkeu is meer bekend Hg is 48 jaren oud advocaat en lid der Kamer voor Gaillac Hy behoort evenals liibot eu Trarieux tot de gematigd republikeinen eu wyjde als afgevaardigde vooial zyne krachten aan bandeiszaken Te oordeelen naar zyn verleden zal de heer Dupuy Dutemps eene goede krachl worden voor het Kabinet Ribot De toestand op het Balkan echiereil nd geeft nog steeds aanleiding tot ongerustheid Het VVeener Fremdenblalt € hetorgaao van grcaf Kalaoky deu Oostentykscben minister Tan baiteolandsche zaken verklaart dat Oostenrgk niet Tooroemens is twist te zoeken met Bjlgaryo maar toch betoogt het blad dat do Oostenrykscbe regeering geeu genoegen kan nemen met de verhooging dor invoerrechten waartoe de Bulgaarache regeeriog ia orergegaan Hoe vorst Ferdinand zich uit deze moeilykheid zal redden is nog onzekir Toch is het niet aan te nemen dat daarover een ernstig geschil zal ontstaan Een ernstiger gevaar voor den Bulgaanchen vorst is do party leider Zankoff die nu weer naar Sofia is teruggekeerd Naar men beweert is de poging van den vorst om zich met Zankoff te verzoenen niet gelakt Vandaar het gerncht dat Zankoff weer een verbood heeft gesloten met Saraveloff en Stamboloff teneinde de regeeriog te bestrgden In Servië is alles rustig Koning Alexander is uit Belgrado vertrokken en heeft zich begeven naar Pargs waar hg eenigen tyd ttX vertoeven De minister president Christitch is tgdens de afwezigheid des konings tot regent benoemd Do Russische minister van buitenlandsche z ken Von Giera is in den avond van 26 Jan rteatorten De beroemde minister was reeds langen tijd riek zoodat er herhaaldelyk sprake ii geweest TUI zgn aftredpo Czaar Alexander wilde echter den bekwamen staatsman niet dan in den uitersten nood ontslaan en ook cxaar Nicolaas verklaarde zgne diensten nog niet te kunnen ontberen Toen de jonge keizer fia ïgne troonsbeetgging de ministers in audiëntie ontving en de 74 jarige Von Giers andermaal op zyn ontslag aandrong zeggende Uwe Majestait ziet dat myne beenen my naoweiyks meer kunnen dragen antwoordde de keizer Uwe beenen heb ik niet uoodig maar uw hoofd Von Giers had een lange diplomatieke loopbaan achter zich Na by verschillende consu laten werkzaam te zyn geweest werd hy achtereenvolgens gezant te IVheran te Bern eu te Stockholm De Rgkskanselier prins Gortschakoff met wiens nicht prinses Kaotukuzenns Von Giers gehuwd was benoemde hem iu 1875 tot directeur van bet Aziatische departemeut daarna tot sucretaris geueraal hij buicenlaud cbe zaken Toen Gort chakoff de leiding der hultenlundsche aangelegenheden nederlegde werd Von Giert feileiyk minister van buitenlandsche zaken Zyu invloed was iof a nog niet groot eer t na zyne werkelyke benoeming in 1882 verkreeg Von Giers de leiding der buitenlandsche politiek AU zoodanig bad hy een belaogrgke stem in wat men noemt bet Europeeach concert Groote voorstelling Vrydag iu de Belgische kamer met tragiiichen aüoup ouder uigemeeue outsteltenis Tengevolge van de on verzoen lyke bonding der meerderheid beeft de voorzitter de heer De Lantsheere in een oogenblik van gerechtvanrdige verontwaardit ing zyn presidium neergelegd De heer De Lantsheere heeft zich altyd en vooral den Inatsten tyd nu zyn ambt hem zware verplichtingen oplegde door de voortdurende oneenighnden tuischen de recliterzgde eu de Hociali ten stfedtt als een stipt oopartydig voorzitter doeu kennen zOodut vooral de linker yde re b n lieet c yu besluit te betreuren want als hy byziju aftreden volhardt wie waarborgt er voir dat zyn opvolger hem als ttreug rechtvaardig voorzitter zal elykeu In t kort deeleu wij de aauleidiug tot het gebeurde mede By het voortgezet debat over de begr otiug van justitie bracht Auseele een waar requisitoire tegen de groot industriëlen uit lie hi namen uoemeiid en feiten aauvoereod beschuldigde vau de grootste willfkeur tegenover bun arbeiders Een van ben jaa t zyn arbeiders weg als zy lid iiyn vau Vooruit eu looft een premie vau een fr uit voor deageen die hem aanbrengt wie zicli aarstuiteu by Vooruit Een ander ontsloeg ztjn arbeiders omdat zg deel uitmaakten van een syndicaat Tul van dergelgke feiten noe de Anseele op Den Gentschen fubnkauteu in bet byzonder legde hy ten laste dat zy hun arbeiders bedrogen en bestalen Lib ralen en katholieken verzekerde Anseele slaan de banden ineen wanneer het de arbeiders geldt wanneer het er op aau komt dezen als vleesch voor exploitatie te gebruiken Aan de regeenug aau de bourgeoisie in t algemeen verweet hy er twee zedeleeren en twee rechtspraken op na te boudeu en zicb tegenover du arbeidende kiusse ttaillable et ccrvéable a merci te gedragen als een bende van Cartouche Men kau zich voor itelleu het tumult en de onderbrekingen welk deze heftige pbihppica uitlokte Vooral do afgevaardigde Epinan hoorde men bo en allen uit Inaauitê nep hy waarvoor hij tot de orde werd geroi pen wat hem met belett het woord te her halen Te mMden vau het grootste rumoer zette Anseele zya rede voort Toen Eeinan daarop het woord erlangde om zyn gedmg te verklaren maar van Ansoele s rede sprak als van een di cours d éaergumèue werd by opnitiuw dooi den voorzitter tJt da orde geroepen met de raadplegiug der vergadering AIIoüu de imkerzyde stoud op ter bekrachtiging van den presitlentieelpii maatregel de geheele rechtorzyde bleei zitten Deze houding verklaarde de heer De Lantsheere te beschouwen aN een stitzwggende demonstratie tegen zyu besluit Daar alzoo de meerderheid hem de noodzakelyte autoriteit onthield om de diacuiBién te leiden legde by zyn presidium neer Onder de luide toejuicbingeu der linker iyde verliet de heer De Lantsheere den voorzitters zetel dezeu openlatend voor den onder voorzitter don heer Tack terwyi hy zelve zyn plaats als afgevaardigde innam Welke moeite de heer Eemnn ook deed om den heer Di Lantsheere weder op zyn fauteuil terug te brengen hoe ook te midden van de algemeene toejuichingen achtereenvolgens de heer Woeste die het gedrag der meerderheid zocht te verklaren door er de beteekenis aan te geven van een protest tegen Anseele s woorden de afgevaardigden Vandervelde en Lorand hem bezwoeren zyn ontalag terug te neman j een krachtig nooit weerklonk van de lippen van den heer De Lantsheere die met enkele waardige woorden zyn handelwijze toelichtte Ik hecht niet aan woorden ik hecht aan daden Ik kan niet langer rekenen op den steun der meerderheid ouder deze omstandigheden handhaaf ik myn ontsl t Onder den indruk fan deze raanneiyke verklaring ging de vergadering uiteen Zeer geloofwaardig klinkt het door den heer Wreste aangevoerde ter verontscholdigiog van zyn gedisg en dat zyner vrienden niet Vóór de zitting kon men rei ds in clericale bladen lezen dat de meerderheid een gestreuger d w z partydiger optreden van den voorzitter tegenover de socialisten verlangde Oogen scbgnlgk heeft men den beer De Lantsheere een lesje willen geven doch deze heeft de lans gelukkig gepareerd en de arrogantie der meerderheid gevoelig gestraft Na lord Rosebery en den heer Balfoor heeft thana sir William llarcnurt de kiezers ingelicht over den politieken tqei tnnd In een te Dtirby gebonden redevot ring besprak de kanselier der schatkist in de eerste plaats de staatkunde der regeering en de gevolgen die dnarmede verkregen waren fn alle buitenlandsche aangelegenheden bad zy er steeds naar gestreefd den vrede te verzekeren en nooit was do vrede in Europa zoo weiuitf bedreigd ils thans Waar onrech gepleegd was zooals in Arraoniè was de Engelsche regeering er in geslaafd m t modewerking der andere mogendheden maatregelen te nemen om de verkeerdhedeu tegen te gaan In de binncutaudsch aangelegenheden heeft de regeeriug steeds haar plicht betracht Zy heeft getracht in het beheer der marino de fouten goed to maken dïp baar voortiangsters hebhen gemankt In Ierland ia de vrede bewaard dank zij een ver taodig bewind Tot ontbinding van het parlement zul de regfeririK niet overgaan zoolang zj het vertrouwen van Het Lagerhuis btijit genieten eerst wil het kabinet de taak vervullen die bet voor due jaren op zich heeft genomen De met at nood akelyke ontverpeu die thans aan dorde zullen gesteld worilen yn doccheidin cao kerk eu staat iu Wale de luvoi rnii vmi ligemeen kieartcht eu d regeling der Itrscnf grondqiiaestie de matiKheid qua Htie bttreft ile rege ring niyft daarin trouw aun liatr otide plaiinen De fuiirróle ov r den verkoop nii ilerkon drank moet in banden komeu van lief volk De regeenug zal voorts vun het Lagerhuis de veiklaririg vragen dat de bemoeiing vmi het Hongerhui met de wetgeving een karakter hdeft aangenomen dat ui t lan er kan geduld orden het Hoogerhiiis is en hinderpaal geworiten voor de ontwikkelit g der natie Tmi slotte zeide sir William dat alle gerucbEen ov r verschil van gevoelen tu acheu de leden van het kabinet onjuist zun Lidien de legeenngspariy zoo een ge ind is als A r geenng dan bfhoeit men geen vrees te koesteren voor het uitvoeren van het iniuiaterieele programma Een ander lid der regeering de heer Robertson lord der admiraliteit heeft iu een meeting den toestand der Engelsche marine uiteengezet De verhalen over de groote nit gaven voor de marine gedaan noemde bii onjuist In het volgende jaar znlleti £ 70 I 0 X ifordeii besteed voor het vervaanligtm vau ttnkken en andere groote werken Daarna zuHea de uit aven geleidelyk afnemen zoodat m ds eerstvolgende tien jareu niet meer dan 4 862 000 p at zullen worden uitgegeven Ooch daii zal de Hiitscbe uianue ook de grootste en best iiigeriebte van de geheele Wereld zyn Gnekeuland s nieuwe ministerie zoo wordt uit Athene gemeld maakt een foedeii tudruk Oh premier de heer Nicolaa i Delyannin niet te verwarren met zijn uaamgenooi die vroeger minister was is de Kewe en GnekHcbe i e aut te Parys over zyn bekwaamheden evenals o er die zijner colhiga ia men tevreden De miniBior van Kuancieu de beer K tzeaa die ondervoorzitter der Rekonkauier was beett zooaU immer het geval is in staten als df ze de miiiüt eni deuswaardi re taak Want uien moge aan dit nieuwe Ka miet ge n bek waam heden k un uei eggen coimi moge het met ingenomeubetd i e ri et U bei spreekwooid Z0i l Ah de urmo de deur inkomt vliegt de li fdo het ven ter uit En helaas iu het oude llullus ia de ariue do deur in ïekomen Onder de leiding van Trikoujus be ft Griekenland zicb vooral voor i oorlo sl ehoefien diep in de Rchnld geatukeu en au wenschi u de achuldeiacbeis voldoeon g honuer aanspraken Maar betalen als er geen gHJd is zat de heer Katzeas ook in de uneksthe Rekenkamer wel niHt hebben geleerd hoe hy bet zal aanleggen moet de tyd ons ojjenbaren De Zittingen der Kamer zyn r u voor 40 dageu geschorat binnen dieu tijd zal het besluit lot Kamerontbinding vnlgno eo dau hoopt men met de nieuwe Kamer en het nienwb Kabinet weer een poos voort te gaan Maar de schuldeifchern biyven roepen en de peasimiateu vo rspelleu dat ook de komende dagen voor Griekenland geeu verbetering zullen brengen maar dat het uog wat zal biyven boeten voor de onbezonnen streken zyner jeugd Inderdaad geen blij vooruitz cht INGEZONDEN OTEii smmicaT Het was met een gevoel van leedwezen en van vrengde dat wy kennis namen van Bur gerplicbt a bestuur om collectief ontslag Als wy bedenken hoe onder dit bestuur de liberale ideeën verbreid zyn hoe het ledental dor vereeniging gestegen is welke overwin ningen bg de stembus wy aan hunne gvertg pogingen te dankna hadden dan kan t met anders of wy zien met leedwezen dit zevental liberalen de bextunrszetets verlaten Als wy evenwel eens rond zien en aanschouwen in wtfikeu toestand de liberale party verkeert als wy bedenkeu boe mia cbien straks by de stembus onze steun gevraagd zal worden voor iemand die bü de vorige Kamerverkie ini ons op iilte mogeiyke wyze heeft tegengtiwerkt dan kan t niet anders of wg moeten het besluit Tan dit bestuur niet alleen billykeu maar 7olfs toejuicbeu t Bestuur heeft iuge ieo dut het langer oumogeiyk is zich te ontveinzen dat de vroegere liberale party met meer bestaat maar zich beeft opgelost in de 2 groote deolen waaruit zy ourspr nkelyk was saamgesteld flet eene deel de zoogenaamde conservatiefliberal n die zich vrue er schaardeu aan de zgde van Graaf van Znyleo tegenwoordig onder do leiding vau deu heer De IJeaufort r s het andere deel de i eavauceerd lineralen of zoo ge wilt radicalen die vroeger in den heer ïiiorl ecke bmmen leider vonden en te enwooidiK in de hoeren Tak Borgt ama en Kerdyk Het was een verkeerde zet der liberalen toen de couHer atieve partH zuh ontbond te dulJeii dat een deel dier conaervatioven in hunne r jeu plaats nam De liberale vlagwoa loen al oor een d e leugen ewordeu zij lekte een valstjbe lading Eu het gevulgeryan was dat er ateed kll bel ryeii twi teu eu uuoilyke praktykeu piaat hadden Ueeds lang getiot g is het gehleken dat saitietiWerkl g tu sclieu IWeo e cmeuti n die op pulitluk gein d zoo mt euioo eude moeuiugen Z ii iKegedaaii on ruchtbaar ja onmo elgk ii t Is onmoï tyk langer saum te gaan met iied i die uiiH eavuucourdeii uarue als locomntiof voor deu tr iin willen etien maar ougeuierkt al het motielijke doen om deu trein als die guecl up i ang is iniiider snel tu doeu luopen of geheel te doen stil staau U eluu laat ous dau ook uiet langer B ir elen door uiet alleen du lichting waartn Burger pi iclit a Betiiuur huudeUle als do on e te erkennen maar tevens door in de Tergaderiiiit van Wuensdag a s in het reglemeut zoodanige wy igiugen te brengen dat het den conservatieven langer onmugoigk is Hd te blyvnn van em vereeni fing diu eeu democ atiaL h karakter h e t Dit heefb gelooveu wy het llestuur iloor zyn collectief outslag willen buwerken Het twyt lde er aan waar het in de maand Mei 94 iu eigen boezem zoo werd tegen gtiwerkt ot bet wel zuiver de ideëu der Vereeniging uittprak Daarom wiilun wg het nitspreken dat het ons leed doet bet Bestuur van Burgerplicht te zien heengaan bet bad ons rertruuweo en wy hadden gehoopt liet op den weg der Liberaliteit te motfeu vergezellen tut aau de Democratie Dit IS tot uu toe eeu uumugelijkheid gehleken daarom worde alies amgeweud bet couaervatiül beginsel zooveel mogetyk uit ou e gr ledereu te weroo eu dit kan alteen door het reglement vau het huidige Buigerplicbt € ot van eeu nieuw ie nticbten Liberaal De 910cratiaclie Kiusvereeniging zoo lu te richten dut stuokkelary sobelnisch ekuoei eu andere ivurken van ongerechtigheid niet meer kuunen plants hebben Keu ii eloütsonder oek ia eeu te antiek idee luuar waar du feiten zoo luide spreken als by dl j mgate Kamer veikieziu daar veriuane eerst bet Bestuur deu oneeriyken broeder en zoo hij luet ii vurraderlyke kunstjes vi ortgaat royeere men liem als lid der Vereeiii ini lot Wülker vtirgadenugen by geen toegaug lueer hebbe Dit is dunkt ons de eenige weg om het Uustuur op z u besluit te doen terug komen üii mochten al niet alle bestuursleden genegen U bunne herbenoeming aao te nemen zorgt dun door uwe kouze lat van onze vereeniging eeii friHBcbe burvoriueude kracht uitj a die e Liljorale Uuie steuut iu hare plauiieu tot Programs wijziging HAIIBARD en EPO am rgeqs 8 arouds Ilcog Laag Hoog Laag 8 09 4 34 8 28 4 B3 K 47 bit 9 07 5 32 27 5 52 9 52 fi 17 10 17 42 10 48 7 18 11 19 7 44 11 40 8 05 12 01 b26 12 38 9 13 7 3Ü 4 01 7 52 4 17 WATEIlGETlJDEN TE GOUDA 1895 SPBINGTIJ den lOen febr s a Dinsdag 29 Jan WoeLsdag 30 Donderdag 31 Vrgitag 1 Febr Zaterdag 2 Zondag 3 Maandag 4 CrElsT LIJ T van brie È W o idfüsseürd aau onbekenden gedurende de Ie helft der maand Jniuari 1895 en door tusscheiikomst van het postkantoor te Gouda terug te verkrygeu Verzonden van Gouda Wed M V Straafen Amsterdam Koster s Gravenhage van Aasel Nijmegen L HamBar V Ter Aar Mej de Koning Am