Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1895

Woensdag 30 Januari 1805 No 6570 338te Jaargang iOIIDStlHË COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant gfeschiedt dag el jks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommws VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg l k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zelfs voor den nieesl wantrouwenden overtuig end Den Heer W H ZICKENHEïMER te Mainz Slot Billigheim ambt Moabach Baden UEd kan ik verklaren dat er wol geen middel geschikter roag zgn om spoediger en zekerder zoowel by kinderen als volwassenen kwaadaardigen hoest en andere aanhoudende heeschheid te verdreven dan de uit uwe fabriek ontvangene Druiven Borst Honig Hü heeft de voortreSel kste diensten bewezen en bg Toorkomeude gevallen op verdere zending re6ecteerende teekend met Hoogachting Graaf tot Leiningen Billigheim Steeds echt onder garantie Te Gooda bjj F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog üudewater bg E Jonker Idenbnrg Bodegraven bg H Ererika firma Hegnekamp en Ch Sterk Stolwgk by C G v d Berg Bergambacht bg J d Dool t Hazarswoude by S Winters Handelsmerk Cy die Hoe t fcebruikt oit de Blikken Trommel TAN N KATER en Co Gedeponeerd GRONINGEN Elk stnkje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbasr In nette Blikken Trommeltjes 25 Ct bg onze bekende Verkoopers fiouda Sntiperadruk van A Bkinkic n k Zoon Herdain H Venteeg s Grarenbage M ZoaaeTeii Eotlerdam A t d Goe Hotterdani M de Pool Verzonden van Stolw k E HokHmaD Langerak De Directeur vao het Po tkaotoor VOBSTEB Buime Keuxe in Woüen llandschoenen en o £ o n i SZi k van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 20 JANUAUI Vor kn alotkoera ♦ j lUl l ini 1017 101 9l l 81 81V 81 Vl 82 8 V 26 78 97 97Vis 7V 8Vi lObll i 70 8 8l 88 no 73 45V 1001 760 S8 108 68 102V 211 128V 73V 1021 102 I 831 66 25 1041 86 184 188 1051 10 BO 63V 637 8 146 89 V 86 76 76 104 loiv 103 102V 100 101 87V 97 881 100 88 140 1391 101 87 621 8 1 10 10 104V 73 106 V 48V 18 137 810 186 108 108 1C3 108 116 1281 961 48 K1ÜIBU MD Gert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SViHoMOAa Obl Ooudl 1881 88 4 ItaUI Insolinjving 1862 81 5 OotfriNB Obl mpftpior 186S 6 dito in zilver 1888 BPoaTUGAL Oblig met tiftket 3 dito dito S RcsLiND Obl Ooat Se Berie 5 ditoOeoons 1880 4 dito bij Bothi lSStf 4 dito bg Hope 188V U0 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpANJK PorpeL lohiild 1881 4 TuiKïIJ Gepr oiiv teen 1890 4 iec Ictiiiing serie Df oc lüuQiDK serie C ZuiDAFa Uap R o v obl 1892 B Maxioo Obl üuit Sch 18B0 6 VlNKZUEbA Obl 4 onbap 1681 AmsTEKd h Obligaties L861 S i aoTTiaoAM Stod leoQ 188ft 8V1 Nbu N Afr llacdeliT aaud A endib Tab Mü Certificaten Deii Maatscliappij dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 CuU Mij der Yoratenl and a Qi Hjrpolbeekb paudbr 4 Naderlandaohe bank aand Nad Handelmaatseh dito N W b Pac iïyp b pandbr B Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTRKm Oott Houg bank aand EvsL Hypotheekbank pandb 4V AHiaiKA ï uit hypoth pandb 5 Maxw L G Pr Lien eert 8 Hid Holl IJ Spoorw Mij aand My totËxpl r St Spw aand Nad Ind SpoorwQffm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TAXiï Spoorwl 1887 8 A Eobl 8 Zaidritat Spwmij A II obl 8 POUN Warsohau Weeuen aa id 4RviL Gr Euaa Spw Mij aand 6 Bahiaohfl dito aand Faatowa dito aand 6 Iirang Dombr dito aand KKvrak üh AE0TrSp kap aand SLoaovo Seiraat Sp Uig obÜK 5Orel Vitebak ilito oblig 5 ZnidWest dito aand Bdito dito oblig 4 AiuaiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio North W pr O v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Kio Gr Spm oert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louisv k N ihvilloGert r aand Mexico N Spv Mg leh p o 8 Miaa Kansas v 4 pot prof aand N York Ontario t Wost aand dito Fonna Obio oblig 6 Oregon Calif e hyp in cuil B St Paul Minn li Manit obl 7 Un Fao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp 0 B GiNADx Can South Cert v aand Tim C RbUw k Nav le h d 0 0 Amaterd Omnibua Ug aand Rotterd Tram wegM jj aand NiD Stad Amaterdam aand 3 Stad Kottordam aand 8 Bbloik Stad Antworpenl887 S i Sud Bruaaol 1886 S HoNo Theisa RcguHr Gesellscb 4 OoaTBNR Slaatsloening 1860 6 K K Ooat B Cr L880 8 9pi NJB Stad Madrid 8 1868 Ver Nrd Bö Hyp SpobI oert 4 ADVERTENTIEN Voor de rele bewyzen van deelneming onderronden by het overiyden ran oni jongste Kindje betuigen irjj onzen hartelgken dank H M DEPCKSEN N DERCKSEN HOKMS Qouda 28 Januari 1895 Zeer Hette Gesteendrukte mEAABTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN en Zn OPNAME in deu huiselijlceu kring endegelyk toezicht op de stadie gezocbi tegen billgke rergoediug by een onderwgzer of leeraar te Gouda Toor eea JONGEN de R H B School aldaar bezoekende Brieven onder letter C aan den Boekhandelaar P M BAZENDIJK Rouerdam OpenlDare Verkooping te WADDINXVEEN ten overstaan ran den te Gouda resideerenden Notaris G C FOETÜIJN DROOGLEEVEE op WOENSDAG 13 FEBKUABI 1895 dee morgeoB te elf uren in het Koffiehais ran den Heer ob Ruitbk aan de Brug van No l tot 3 Een HUIS SCHÜUE ERVEN en 3 TUINEN aan de Goawekade w Waddinxveetit kadastraal bekend in Sectie F No 161 163 164 en 165 te zamen groot 5i aren 10 centiaren Te aanvaarden de Tuinen terstond en het Huis enz den P April 1895 No 4 Twee perceelen TUIN of BOUWLAND en eea perceel BOSCHHAKHOUT liggende achter het falagpad te Waddmvveen kadastraal bekend in Sectie G No 194 195 en 196 te zamen groot 44 aren 50 centiaren No 5 en 6 Vyf perceelen TUINLAND een perceel HOOILANDen een perceel BOUWLAND liggende langs en by den Bruggeneg te Waddinaiveenf kadastraal bekend in Sectie a No 21 tot 27 groot 31 aren 82 centiaren en Nos 40 41 en 41 t te zamen groot 56 aren 60 centiaren De perceelen No 4 en 5 nyn verhuurd tot 25 December 1895 voor ƒ 75 en perceel 6 ia terstond te aanvaarden De perceelen zgo behalve het Huis enz dagelyks te bezichtigen Het Hois is te zien de drie laatste werkdagen vóór don dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVËR alsmede ten kantore van Notaris Ut l MOLENAAR te Waddinvxeen ij Onfeilbaar Middel TBGKN Iniluenza Hoesl Borsl en Kcelaandoeninp MELIANTHE Superior Borst llonig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWA8D 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Dipoeition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak raaagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellUk Kinderen nemen het gaarne in Mag ia geen huisgezin ontbreken MËLIANTIIE is het beste middel der wereld H van SchaiU Co Machinale Fabriek DË HONIOBLOËMf Snmatra straat 267 Ven Haag Verkrijgbaar h F H A WOLF Drogist Markt Gouda Een ware Schat TOor de ongulokkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandsche uitgave niet 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelyke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlüks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Mf azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen intending van het lédr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland WttisHOHTFEBBAM IJSC LUB GO UDA DIITSDAG 29 JAITUAEI des avonds 7 uur ikWwmwmÊT De deelnemers worden beleefd verzocht zooveel mogelykmet LAMPIONS te rijden HET BESTUUR Kraepelien en Holni s Qiiina LarocheQ iNtKcHE is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons it f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda bfl de Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Httt 19 niet zelden dat Reuezïag aanbrmig eDde middulen toernllig ontdelct irordea die in ds handen van oen bekwaam genoesheet oen ifoed aucoes hebben Was niet Priaanitz de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiens woonplaaU een bedevaartsoord voor de lydende menacfafaeid geworden it den eenvouftige boor f Hepft niet een Zweedsoh mnjoor Thnra Brand genaamd een middel tegen vrouwenziektou aan da hand gedaan dio hot lancet der chirurgen reeda minder ooodsakeljjk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesheeren begiat te wonlen P Ook op het gebied ter beperking van Eouuwziokton begint er licht te komen en ook bier is een weg geopend geworden die op de eeovoudigste en natuurlgkate manier reauUntan oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren dn eranderd aangewende TeDeeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium ïzer Arsenicum ens geheel te verdringen Kr zijn vete menschun dte nooh ziek noch ezond sijn en tooh klagen dat zij zich in Uohaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zolfa door een rlieg getergd wordeln en £ 00 zich zei ven en anderen tot last zijn zonder het te wilton Vele worden geplaagd of door vreeaeijke angst ol d ior droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan Kijn er weder andere die te kampen hi l ben met boofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuizea eb toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende stekte Al deze ongotukkigen die men op elkon leeftijd onder etk geslacht en eiken stand vindt zgazeaawuekea min of meer de alachtotfers der loefwijse van onzen tgd Wie lot eeoe dezer cq tegorien vjin lijdera behoort en ingelicht wensoht te worden over d wer king eenar nieuwe methode adresaeere zich naa Amsterdam 91 CI ËBAK Co Heiligeweg 42 FEAHSCHE STOOMVEEYEEIJ Gheniiscbe W sscherij TAK H OPPEIMHËIMER 19 Kruiahade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning dei Belgen Elooiddep6t tooi GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en Torrwi m alle Heerenen Dameggarderoben alsook allt Kindergoederen Speciale inrichting voor het lioomea Ta i pluche mantels veereu bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar d nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of ge rfd worden onsohadelgk voor de gezondheid i volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekea sgn d prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw iflsmtMIfr in 3 dagen te verven goederen in een mptii Abonneert ü op het iDX o S KATHOLIEKE TÜIVËKSMAGAZUM onder IMsctie dei beete Ealk Letterknndigen Maandelgks Terechgnen 48 peg groot formaat over 2 kolomm fi prachtige lectuar als JBomaiMf Sovellen Hiitoriiehe Verkolen Voèxi AUerUt Baadêels Zogogrief üefrIM en en root den zeer lagen prgi ran 6S CXHX per 3 maanden franco per poel 80 cent Goedkoopste inaaodselirift van Nedtrlawl P STQKVIS WATEatUlDA DrrSiTii e iöt BINNENIiAND GOUDA 29 Januari 1895 De bandelBdrnkkem Edanw en Johannissen sprekenda ali de Redactie van het Dagblad van Gouda c le en deu Uitgever van bet Verslag van den Gemeenteraadc ten lasto dat de venlaggever enkele in den Raad gesproken woorden Tordnuid zou hebben All uitgeTers van de Goud8che Courant bet verslag kan niet spreken maar geeft alleen het gesprokene zoo juist mogelgk weer antwoorden wg Wg borgpen de teleontelling der heeren Edanw en Johannissen over hun mislukte poging om ons een beentje te lichten en wg begrgpen ook deze nieuwe operatie om het Verslag ali onjuist Toor te stellen t Zgn beide uitvloeisels van dezelfde bg bun sterk domineerende trek van jalousie de metier welke volgens hen de heer van der Sanden volgens ons de Voorzitter uit hun handeling opmerkte en da heer van der Sanden was hun woordvoerder Waarlgk de heeren Edauw en Johannissen hadden wya gedaan zoo zg op dit punt niet teruggekomen waren Laat hun deze tereohttvgziDg genoeg zgn Bi kon besloit ïs tmoMmd tdi è mlóuAViÉ van politie te Zieriksee H Viascher thans intipecteur van politie te Ngmegen De Eerste Kamer komt hedenavond te 8J aur bgeeo tot hervatting der werkzaam beden Wetsontwerp houdende bekrachtiging van eene overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staitsspoorwegeo en met de Krimpenerwaard Spoorw maatschappg betrefJ ide den locaalspoorweg Schoonhoven Gou da üitühktel uit de Memorie van Toelichting Nadat een overzicht is gegeven van de pogingen tot Toorztening in de behoefte van Schoonhoven aan verbinding met het spoorw net en van de stappen die leidden tot het denkbeeld om een looaalspoorweg van Schoonhoven naar Gonda te bouwen ter lengte van 174 kilometer welke behaUe genoemde gemeenten de gemeenten Ammeratol Bergambacht Stolwgk en Haastrecht onderling zoo rerbindeut en om dezen spoorweg zoo mogelgk te doen ezploiteeren door de onderneming van den spoorweg Utrecht Rotterdam wordt medegedeeld dat zonder hnip van staatswege de onderneming niet bleek te kunnen tot stand komen FEViLLETOX TERUGGEROEPEN OOOB HOOa CONWAT t Voor ik kon opstaan grepen een paar sterke bsaden mq bjj de keel en drukten mg omlaag terv l ik diobtby duidelijk den hsan van een pistool hoorde overhalen O hoe wbnaohtte ik toen sleohts ééne seoonde te kanoMi tien Om slechts even diegenen te kuuuM sieo dia nij zouden vermoordan en nonderling 1 om te weten wsar de noodlottige kogel my treffen sou En ik dis kort te voren gewensoht bad te mogen sterven ïk voelde op dit oogenblik dat bet leveu selfs het laven der duiitamis my even dierbaar was alt aan eenig sehepsol onder de son Ik sohreewda luid op en mjjne stem klonk mjj toe dU of het niet da m oe was vermoord m nietl ik ben blind I blind bliod I TWEEDE HOOFDSTUK Drankea of droomend De handen die m OMfhielden lieten m niet los dat hadden zQ eohter vailïg kunoen doen In m ue positie wu mjjn eenige kaas op redding atil te blgven lieten B soo aygelijk de aanireüga pertonao te oVartaigeo van di waarheid van t fsen ik beweerde j Oor tageastsnd te biedn kon ik niets wioaen en al De Maatachappg tot exploitatie van stant spoorwegen verlangde zekerheid dat in geval van naastÏDg of vervalleoverklartng zg niet belast KOU btgven met de exploitatie van dezen locaal spoorweg maar de deswege door haar aan te gane verplichtingen door deu ataat zullen worden overgenomen Bovendien werd een geldelgk subsidie uit s rgka schatkist gevraagd De ambtsvoorgangers der tegenwoordige ministers van waterstaat en van financiën voeden vrgheid om onder voorbehoud van bekrachti ging bg de wet deze tweeledige staatshulp toe te zeggen onder voorwaarde dat van de op f 875 000 geraamde kosten van aanleg een bedrag van f 200 000 door subsidieo zou worden verkregen Aau deze voorwaarde i voldaan Voorts is onder deu naam van Krimpener waardBpoorwegmaatsebappg eene Maatschappg opgericht welke zich in de eerste plaats den aanleg vau den onderwerpelgken spoorweg ten doel stelt in welke de bovengenoemde subsidiën worden ingebracht Aan deze Maatschappg is onder dagteekening van 7 April 1894 conoessie verleend voor den aanleg eu de exploitatie van een locaalspoorweg van Scboonhoveu naar Gooda De Maatschnppy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ia bereid zich met de exploitatie te belatten en tegen genot van alle iokoioatett eene vaste hnur van f 13 000 per jaar voor den spoorweg te betalen Uit dien hourprgs zal de KrimpenerwaardBpoorn egmaatschappg hebben te voldoen eene jaarlgkscbe vergoeding voor het medegebruik van het station Gooda de grond en waterschapalasten eu de kosten barer administratie samen begroot op f 2000 Blgft alzoo f 11 000 welk bedrag echteronvoldoende is om aan de aandeelhouder eenebillgke vergoeding in uitzicht te kunnen stellenover het aanlegkapitsai dat vermits de aanlegkosten op f 675 000 of ruim f 38 000 per kilometer zgn gt raan d na aftrek der bovengenoemde sobsidiën f 475 000 bedraagt Teraanvulling van het daartoe ontbrekende hebbende ambüvoorgangers van den minister eenejaarlgkscbe bgdrage van f 8000 in uitzicht gesteld m Door dit subsidie stggt het bovenjenoemde bedrag van f 11 000 tot f 19 000 Naar eene berekening der Regeering is de waarde van bet Rgksiinbsidie minder dan bet bedrag dat verkregen wordt door t 8000 te kapitaliseeren Ëeuvoodigheidsbalve werd er de voorkeur aan gegeven deze aangelegenheid de toekenning van het rgkssobsidie en de verhoading van de les TerlisEen Ik was terk maar al had ik almyne zintuigen tot mijn wil gehad lou ik toch waarsch nIgk mij niet hebben kunnen loaworstelen van den man die mij vasthield Ik voelde dat hy saer sterke armen en banden had Nu ik hulpeloos en blind was zou de oriteliog niet lang gednurd hebben Bovendien bad bij helpere hoeveel dat wist ik natuarlgk niet Bij de garingatfl beweging die ik maakte ware het met mg gedaan geweest Ik deed dus geen verdere poging om op te staan maar lag even roerloos sla het lichaam waar tk overheen lag Iedere minaut acheea mg een uar I Stel a mijo toestand voor Een blinde in een vreemd huis in eene vreemde kamer vastgehouden op het lijk van iemand wiens laatste gerocbel hij even te voren gehoord bcefï astgobouden door de afsohuwelgke moordenaars zelven sonder dat hg in hunne trokken kan lezen wat zg verder met hem voor hebban teder oogenblik den noodlottisen kogel of den doodelijken steek verwachtende I Klets ziende en nieta voelende dan de handen aan zijne keel en hot lijk onder zich ZeKs nieta hoorende daa dat onderdrukte kermen op eenigen afstand t Kan de wildste verbeelding sicb oen geval denken met het mgne gelgkataande Vroeger heb ik wel eens geloof geslagen aan de bewering dat iemands hoofdhaar plotseling grijs kon worden Ku gelf of ik het niet meer want dan moest myn baar bg t verlaten van de kamer wel sneeuwwit geweest zijn sis van een tachtigjarigon grijsaard Ik kan alleen zeggen dat op dezen oogenblik nu ik dit na tal van jaren neerschrijf nn ik zienderoogen weet dat mij geenertei gevaar dreigt nn zij die mij disrbaar zgn mij omringen 1 nu beeft mg de pen nc f II MvHtscbappg tot Exploitatie vat Staafcs poorIregen zoowel tot den staitt als tot de Krim fc nerwaard 8poorwegmaatschappg in eene enle tusschen de drie partgen te sluiten over enkomst op te nemen De genoemde ministers zich kunnende verfenigen met hetgeen door hunne ambtsvoorgangers in deze aangelegenheid ie verricht ign toegetreden tot de overeenkomst waarvan y hg bonne optreding het ontwerp gereed tonden Ook huns inziens verdient het aanbeveling 4en aanleg van locale verbindingen van Rjiksw e door sobaidieering te bevorderen indien if plaatselgke besturen der betrokken landstreek 4oor geldelgke opofferingen blgk geven veriinding met het spoorwegnet voor ontwikkeling der betrokken streek wenscbelgk te achten Zoodanige verbinding is des te meer gewenscht jlidien zg als eene voedingilijo vandenhoofd orw kan worden aangemerkt Zg achten het niet twgfelachtig dat de ontworpen spoorweg die door eene welvarende streek loopt s zoodanig aan het verkeer op de Igneu der Bxploitatiemaatschappg bevorderlgk zal kunnen qjjn De bepalingen van de overeenkomst welke bg de onderwerpelgke wetsvoordracbt ma de goedkeuring der 3taten Generaal wordt onderworpen komen wat de atgemeene strekking betreft overeen met die der overeenkomst betreffende den looaalspoorweg Sittard Herzogenrath Met bet oog op de ttic elgkbeid dat de kosten van aanleg bet geraamde bedrag aanmerkelgk overschreden en de Exploitatie maatschappij er voor zich zelve voordcel in moobt zien d n spoorweg te koopeu terwgl overname van den spoorweg tot dien prgs niet in het financieel belang van deu ataat ware te aobteo is in de overeenkomst eene grens gesteld aan bet bedrag van den prgs waarvoor de aankoop alleen met machtiging van de betrokken ministers en zonder tusicbenkomst van de wetgnvende macht zal kunnen plaatfl hebben Als zoodanig is aangenomen f 500000 of 25 000 boven de geraamde kosten van aanleg ad f 675 000 verminderd met het bedrag van de subsidies ad f 200 000 Bg de bepaling vnn den koopprga worden in elk geval deze subsidiën afgetrokken Evenals bg den spoorweg Sittard Herzogenrath zullen dus bij aankoop de aan de coucesaionarissen verleende subsidiën ten goede komen aan de Exploitatie maatschappg en bg naasting van deze aan den staat Door de IJsclub Gouda zgn t en Donderdag a s wedstrgden nitgrsehreven voor H H Amatenrs over 1500 M en 5000 M Prgzen Kunstvoorwerpen in le haiut er gaat mij een rilling door ds leden nu de herinnering bbd de vroeselgkate oogenblikken van mijn leven mg voor den geest ataat met eene aangnjpende holdeibeid die ik niet besflhrjjveo kan Het was goed dat ik mij atil kon honden en barbaaldelijk kon roepen Ik ben blind I sie het zalf maar Mijne bedaardheid de toon mgner stem moet zeker de balan waaraan mgn leven hing temijneu gunste hebben doen ovarataan en mijne hoorders overtuigd hebben Xa eene poos bespeurde ik bet sterke licht eener lamp diobt bij mgne oogen zoo dicht dat ik üe hitte in t gezicht voelde en ik merkte dat iemand licb bukte of neerknielde om mg scherp in de oogen te kijken Ik voelde zgn adem op mgne wangen een korte geagiteerde ademhaling dat kon wel niet anders na de daad waaraan hij pas te voren bad deelgenomen I Eiadelgk stond hg op oen oogenblik daarna lieten ds handen mg los en toan begon ik voor hst eerst te hopen dat mgn leven zou gwipaard worden Tot nu toe had niemand een woord gesproken Thans hoorde ik stemmen maar zij fluisterden zoo zacbt dat mijne opgescherpte ooren zelfs niet het minste konden verstaan ik kon alleen drie verschillende stemmen onderscheiden Al dien tgd kon ik dat onderdrukte kermeu dsr vrouw daartussohen booren a s eene daarbg passende akelige begetpiding Ik bad al wat ik bezat willen geven uitgezonderd het leven in ruil voor één minuut ziens om recht te weten wat er om mtj heen gebeurde en gebeurd was Het gefluister duurde voort Het werd zeer levesdig de een viel den ander telkens in de rede als mensohen die een hevig dispuut hebben Uet onderwerp Tegen Donderdag 7 Februari ten 12 uur is een wedstrgd voor Beroepsrgders op de korte baan ui esohraven Prgxen f 100 f25 en f 10 Inleggeld i 1 Beide wedstrgden gaan slechts door indien gs en weder dienende Op de bonwhoeve van tPrios Hendrik oord nabg Baarn hreft een merrie twee veulent terwereld gebracht een vosheogst en een merrie Dit is een zeer merkwaardig geval in de dierenwereld des te zeldzamer daar moeder en kindereu zeer welvarend zgn l Bg beschikking van de arrondiaHnente reohtbank te Maastricht zgn naar de terechbiitting verwezen lo Thereaia Josephina Chaotillon weduwe van J J Pelzer oud 31 jaren en 2o Leonard Grots oud 22 jarsn arbeider beiden wonende te Bolobboltt Limburg gedetineerd verdacht van op 13 Auguittns 1894 met nog een derden onbekend gebleven persoon na vooraf hun voornemen door woorden en gesprekken te hebben te kennen gegeven om J J Pelzer echtgenoot van de eerste be klaagde te dooden dezen geworgd en daarna te Oirsbach Pruisen opgehangen te hebben In een atal bg da woning van daa tleoioh hetiwer Bn te HMrienmermeer werd Donderdagavond diens 22 jarige zoon in zittende bou ding dood gevonden Uit de Igkecbouwing door de plaatselgke geneeskundigen bleek dat een messteek in het hart het joogmeoscb onraiddelgk gedood had Naar aanleiding van hei bovenstaande werd Zondag door de Haarlemsohe justitie een nader onderzoek en te Halfw een verhoor ingesteld dat vau s morgens 10 tot s avonds 8 uur duurde en waarin behalve de huisgenooten verschillende personen werden gehoord De duistere zaak werd niet opgehelderd AIb een blgk van waardeering zgner 25jarige werkzaamheid ali voorzitter van de Kamer van Koophandel te Schiedam is aan den heer J J G Nolet een kunstvoorwerp aangeboden Het is ontworpen en vervaardigd in de Kon Ned fabriek vau de heeren J M Van Kempen en Zonen te Voorschoten en bestaat in een zilveren genie die omgeven van verschillende bandels attributen in rustende houding op een rgk voetstuk is geplaatst waarop de handel en ngverheid van Schiedam aan J J G Nolet voorzitter van de Kamer van Koophandel en iahrteken aierlgk is gegraveerd van buu ilübat was wel nn tu gaan 1 Na etrn poos hield het op en nu hoorde ik niets meer dan het akelig eentonig kreunen van de vrouw f Gg kunt opstaan seide iemand tot mij terirgl h mij met den voet aanstiet Toen ik zoo roekeloos de kamer binnen stapte verbeeldde ik mg eene verwensobing io eene vreemde taal te booren maar de man dis nu tot mg aprak sprak zuiver Ënsetsoh Ku begon ik weer eenigazins meester over mg telven te worden en was in staat in mijn geest op te nemen wat er gebeurd was Dasr ik bl was van mgne akelige ligplsata te kunnen opstaan deed ik zulks maar stond roerloos daar ik niets beten wist te doen Kom dezen kant uit recht voor u uït vier stappen telde da stem Ik deed zoo De derde stap bracht mg tn aanraking met den muur Zonder tw fel was dit eene extra proefaemiog omtrent de waarheid van mgn zeggen Ken hand l de zich op mijn sohouder en braofat rog bg een atoel Nu mgn heer seide de spreker die mg te voren had toegesproken zeg ons nu eens zoo kort mogelijk wie gf zgt en vhoe gg hier kwaamt mur spoedig we hebfa n niet veel tgd Ik begreep zeer goed dat z j niet veel tgd hadden zg hadden veel te doen veel te verbergen O ik wensofate zoo vurig een o enbHk te kunnen zisn i ik tou er jaren duisternis voor gegeven hebben Zoo kort en eenvoudig sis mg mc lgk was v haalde ik hun boe ik daar gekomen was Het eenige wat ik hun niet leids was mgn ware naam ITorit mmifd t