Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1895

Directe SpoorwegverblndlDg met GOIÜA Wlnl r Jle st ifJ AangevaDgeo 1 October Tüd vas Greeswteli 7 10 18 61 18 68 1 06 1 18 1 81 8 86 10 7 86 7 47 7 80 aOTTIHDA I S O D D 1 61 10 17 11 10 87 10 84 10 41 10 47 18 M 10 U 4 08 H 11 e 60IID1 DEtlHlie 87 10 48 18 11 18 81 18 64 1 87 8 66 4 46 8 87 6 6 7 18 8 8 S7J1 06 11 1 11 01 1 08 t 4 67 lUlf 6 48 7 807 48 8 80 88 8 4610 18 ll Si 18 161 88 8 16 8 46 8 414 16 4 48 6 17 7 8 08 i ii 1 44 0 0 § § t 1 49 v ff V f f 0 ff 10 80 0 ff 1 68 g V ff ff g 10 86 g 1 04 ff ff ff ff ff 10 41 g 1 0 ff ff ff 0 9 6810 1610 68 18 08 HA 5 S SO S 46 8 16 4 18 4 48 6 S0 6 47 7 48 8 86 10 10 UTIIOHTOOUDA Utieolit 8 88 7 60 9 9 68 11 84 18 08 11 60 S IO 8 S0S 6S 4 48 1 80 6 86 8 09 8 608 89 19 MWoerden 6 68 8 11 10 1611 60 11 86 0 8 414 16 6 47 0 0 9 119 1410 6 Üudenatcr 7 07 8 19 0 10 t4 0 000 U 00 00 19 0 0 Ooaila 7 80 8 8S B 84 10 87 18 06 0 1 81 8 60 0 4 87 6 80 7 08 8 41 9 81 11 01 iaiSTBBDA M Q O ü D A Amsterdam Wp 6 60 8 16 9 16 11 96 11 8 fl 6l 4 16 4 86 MO 1 0 eaada 7Je 9 04 M 1I M M M M M 1 08 1 11 1 17 1 88 1 88 HÜ l H S iO Ó7 11 87 18 41 18 61 1 88 1 67 4 86 6 86 6 66 41 7 4 OOI Dl B TÏICHT 6 86 8 40 7 68 8 0 l tl 10 08 10 1 18 68 1141 I S8 J 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 S8 10 14 6 60 8 64 11 0 i 87 7 6 10 17 6IS7O88 U 1010 11 17 M6 8 7 6 08 6 46 8 17 8 018 6610 8 J 18 7 8 8 88 8 41 l 10 61 11 46 l JO 8 08 8 81 8 60 6 ê fl 8 8 8 18 ll 10 68 00UÜA AM8TBRD4M 4 40 8 81 10 08 10 66 8 11 6l 4 47 7 4 10 14 ll I l t M 1 41 6 86 48 ll H Zooats il gemeld wil men het eokteeken op de Scheveoingache kast opgericht ter herinnering aan de teragkomit ran Willem I in Tetligheid brengen omdat het wordt bedreigd door bet afnemen der dainen Naar aanleiding hierfan vraagt de Arnh Crt of bet na zoo noodig i dnt jniH dit edeukteeken wordt in staod gebonden Zoo de nagedachteniB aan onzen eeriten koning niet op waardiger wgze kunnen vereerd worden Willem I bad zeker vooral getoetst aan de begrippen ven oozen tgd gebreken eo eene halve eeuw geleden werden die zeer breed uitgemeten Maar laagzamerhAod ii men onpartijdiger gaan oordeeleo en bet tegenwoordige geslacht waardeert bet r + at Nederland aao zgn eersten koning te danken beeft In plaats vau een merk teeken op de plaats waar hg bet eerst den voet op ohzen bodem zette zoo een mooument ter herinnering aan onzen eerstan Koning eene holde zyn die dezen Vorst toekwam Dit is zonalfl bekend ta steeds de wen cb geweest van Koning SVillem III van wieu daartoe intasscben uit den aard der zaak de stichting niet kon uitgaan Zondagmiddag werd in de Geplvinck een vergadering gehouden van democratische vereenigingen belegd door het voorloopig hoofdbestuur van den Ned Bond voor A g Kies en Stemrecht € ten einde te beraadslagen uf men niet zou kunnen komen tot de vorming van een Nederlandsche Volkspartg in den geest van de Friesche Volksparty Zestien vereenigingen waren geuoodigd en van dertien waren leden opgekomen Versche den afgevaardigden echter verklaarden geen mandaat te hebben De beer Vitus Bruiosma presideerde De volgende door mr Z v d Berg van den Etadikate Bond voorgestelde en op voorstel van den heer Gerhard eenigszins gewyzigde motie De vergadering gehoord de beraadslagingen draagt het bestuur op te onderzoeken op welke grondslagen mogelijk is tot voorbereiding van een Ned Volksparty een organisatie tot stand te brengen van de democratische vereenigia eo en arbeiders allnreerst voor de invoering van bet kiesrecht werd na langdurige discussie aangenomen ni t 3 tegen 2 stemmen Vóór stemden de Soc Dem Arbeiderapartö en de Metaal werkersbond tegen stemden de sRadikale Bond de vereeuigiog lOotwikkeliogc en bet hoofdbestuur Buiten stemming bleven de Bond van Landnatioualisatie De Dageraad f de Vereenigipg van Spoorwegbeambten S V de Schilders eo BehangersboDd de BoQd van OndeTwjjzersc en de Boc Dem Onderwijzersbond In de bekende zaak der valsche bankbiljetten nam gisteren voor den Hoogen Ilaad de advo caatgeneraal mr Van Maauen conclusie Hü stelde voorop dut het te wenschen geweest ware dat de vryspraak vau Keese aan bet dezen in de tweede plaats ten laste gelegde beter ware gemotiveerd In de eerste plaats behandelde h de voor Keese In de tweede plaats aangevoerde cassasiemiddelen Deze kunnen in zoover opgaan dat verzaimd is te beslissen lo dut door het aanbieden van een biljet van f 100 door Keese ter betaling van f 30 aangeboden nadeel kan worden toegebracht 2o hot bewys voor de valscbbeid berust op gissingao en redeneeringen van getuigen Coates en Beauser terwyl het onderzoek naar de valscbiieid de taak moest zgn geweest vau deskundigen Het van valscbbeid verdachte biljet dat Keeze by Beauser heeft gepresenteerd en door dezen is geweigerd is niet ten processe aanwezig en is ook niet onderzocht door deskundigen en is dus niet begrepen in de algemeene overweging 8 40 8 47 8 64 0I 10 8 08 8 18 8 81 88 6 S6 7 86 7 88 7 8 7 46 7 66 6 6 10 6 1 6 86 6 88 e ad M ICoonürtekt Kltuwtrkwlc I CptlU Botitrdus 7 tottndu Ckpdli Kieuw rl k Uoordnckt oud Qoudl 7 80 8 86 09 Z T U 7 48 8 47 BLKl 7 47 Z Z 8W 7 6 8 68 N dL d 8 08 Toarb 1 07 08 7 46 11 10 11 18 Oonda Oudew Woerden Utreohl Qouda Amsterdam Wp 9 10 10 66 7 6f Dit middel achtte adv generaal dus gegrond De overige middelen wilden gedeeltelgk den Hoogen iLad brengen op het gebied der feiten wat de splitsing der biljetten te min of meer g ed nagemaakte betreft ook de niet goed nagemaakte moeten dienen tot bewys dat de Ned Bank geld aan toonder beeft te voldoen Of de Bank zat betalen is de vra daarbg nieC Mocht de Ho e Raad ten dezen aanzien het gevoelen der rechtbank deelen dan zou daarvoor renvooi naar een ander hof moeten plaats hebben De overige middelen achtte avocaat generaal ongegrond Zoo meende by dat bet namaken van bankbiljetten met gestempelde handteekeuing valt onder artt 225 en 226 strafrecht dat geen beperking toelaat Hy concludeerde tot vernietiging van bet arrest en verwgzing der zaak naar een aangrenzend gerechtbof Uit8i raak maandag 4 Maart Naar De Telegraaf rerneemt zal het korps officierenmachinist ook deelen in de algemeene promotie die in dit jaar bg de marine zal plaats hebben tenminste volgens vertrouwbare berichten zonden niet minder dan 5 officieren van dat korps dit jaar den dienst met pensioen verlaten Wanneer de menitchen met de een ofandere zaak geen raad weten vraagt ieder naar gelang van ambt of workkriug hoe hy er t best zal uitkonieo Een koopman vraagt hoe daarmee te handelen een snyder hoe moet ik m dat lappen een naaister hoe moet ik dat plooien een timmrrmHD boe dat te beslissen een schoeumaker hoe dat te flikken een soldaat hoe dat te doen marcheeren een varensgezel hoe dat te schipperen een verver boe dat op te knappen een slager hoe dat varken te wasschen een klokkenmaker hoe dat te regelen een ge neesheer hoe dat te heelen een winkelier hoe no dat te leveren enz enz De Haagsche Ct is evenals het Amaterdamsche Burgerplicht van oordeel dat het thans niet bet oogenblik is voor een democratische Liberale Unie die hare conservatieve fractie verloor en dus in de toekomst de voornitslrevende party zal hebben an te voeren een program van werkzaamheden te gaan samenstellen voor het tydperk dat nog komen moet Wie zal ontkennen zegt het blad dat er in de schets door bet bestuiir dier Unie ontworpen veel is dat de volle sympathie verdient vau ieder die vooruitstrevend denkt Inderdaad dat te ontkennen ware dwaasheid Ën dat veel van dat program inderdaad In de toekomst als eisch zal worden gesteld spreekt van zelf boe het ook loope Dat men bet alvast binnenskamers voorbereidde desaoods met de besturen der kieatereenïgingen otn ter zyner tyd dadeiyk gereed te zyn ware dus goed geweest Maar het beginsel van het nu samenstellen van een program door de kiesvereeoigingen lykt ons in stryd met den eisch van het oogenblik en met de eiscben der toekomst beiden Thans hoort alle aandacht te z n gevestigd op de beloofde kieswet Daarom acht de HaagBche Crt deze poging van het besjour der Unie niet gelukkig en zy hoopt dnt de meerderheid der kiesrereenigingeo den wensch zullen uitspreken dat dit ontwerp program blyve rusten tot het nieuwe kiesrecht er zal zyn en daarmede de nieuwe kiezers die alsdan hun eigen program dienen te maken 00 D D i 18 18 18 08 10 66 11 08 11 0 11 18 11 86 8 86 18 l 10 01 10 11 8 18 8 07 4 8 11 8 18 e 88 0 81 8 80 6 08 6 80 8 68 10 10 10 16 1I 8M1 4S Te Rotterdam beeft zich zoo meldt de N R Ct een syndicaat gevormd met het doel om in Lmerika een onderzoek te doen instellen naar de nieuwe zetmachine bekend onder den naam monoline Het onderzoek zou iu hoofdzaak betrokking hebben op de vragen in welken omvang de bedoelde machine reeds is ingevoerd op Amerikaansche zetteryen velke uitkomsten men er daarmede heeft verk en in bet byzonder of van de monoline op den duur dat praktisch nut te verwachten is betwelk men nu geneigd is er ziob van voor te tellen an als oiivloeisel bierran of de mogelijkheid overweging zon verdienen bier te lande eene fabriek van monolinM te stichten Voor Ged Staten werd gisteren de Traag behandeld of de dienst van een vrgwilligor by het Reeervekader als broederdienst in aanmerking kan komen De milltieraad bad ten aanzien van een loteling dezer gemeente wiens ondere broeder als vrgwilliger by het reservekader diende deze vra ontkennend beant woord Het lid van Gedeputeerden mr graaf van Bylaudt was van meening dat de dienst bg het Reservekader kan vallen onder de hg art 43 der Militiewet bedoelde diensten welke recht op vrgstelling geven De beslissing wordt later med edeeld Wereldtentoonstelling van Hotel en Reiswezen Dat Engeland niet zou achterbiyven bg de inzendeiB uit andere landen was te verwachten rn men is nu dan ook reeds zeker van de deelneming vau 22 groote Ëngelsche firma s Bovendien rekent bet bekende expeditie kantoor Cook and Sons op een zoo grooten toevloed van tooriiteo dat deze firma zich thans reeds beeft verzekerd van 270 kamers zoo by particulieren als in hotels te Amsterdam waarover zg de beschikking zal hebben tydens de tentoonstelling boven het gewone logies dat zy steeds voor haar reisklanten aldaar openhoudt Van Ood Hollaod zyn nu 16 huisjes iu geraamte verrezen de gansche kant aan het Ryksmusi am en over acht dagen zullen er zeker 40 in aanbouw zyn Dat het oude stadhuis van Amsterdam ook te midden der gebonweu van Oud Holland zal prgken is thans eker het stadhuis van De R p zal daarvoor bomen te vervallen Hce iemand zyn eigen grootvader kan zya Ik maakte kennis zoo vertelde een oog betrekkeiyk jong man met een eigenaardig treurig gezicht met een jonge weduwe die met een volwassene stiefdochter in hetzelfde hnia woonde Ik huwde de eerste Mgn vader die dikwgls bij ons kwam zag herbaaldeiyk onze stiefdochter werd verliefd en trouwde met baar Daardoor werd mijn vrouw de schoonmoeder vau haar schoonvader en mijn stiefdochter werd myn stiefmoeder en de stiefvader werd een stiefzoon Mgn stiefmoeder stiefdochter mgner vrouw kreeg een zoon ik dus een broeder want hg is de zoon van myn vade en myn stiefmoeder maar omdat by de zoon onzer stiefdochter is werd myn vroow zyn grootmoeder en ik de grootvader van myn stiefbroeder Myn vroow schonk my eveneens een zoon Myn moeder stiefzuster van myn zoon is tevens zyu grootmoeder want by is do zoon van haar stiefzoon en myn vader de zwager van myn kind daar diens zusters zyn vroow is Ik ben de broeder van mijn eigeu zoon wanthet kind is an myn stiefgrootmoeder Ik bende zwager van myn moeder myn vrouw isde tante van haar eigen zoon myn zoon oomvan mijn vader en ik ben myn eigen grootvader Huismoeder In de mededeeling van den minister van buitenlundsehe zaken omtrent de zaak van de Costa Rica Packet ia een drukfout in den datum ingeslopen die verbeterd is om te doen oitkomen dat de gezagvoerder van dat schip van 6 tot 28 November is gevangen gehouden dus slechts 22 dagen terwyl uit de misstelling kon afgeleid worden dat die gevangenschap een jaar bad geduurd 6 66 6 08 a io 6 17 88 8 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 146 1 66 8 08 8 0 8 16 1 84 8 68 4 10 18 80 3 10 O IN 10 16 Yoorb 6 64 N dL d6 K Z Zegw6 08 V V Bl Kr 8 U Zev M 6 19 Onuda 6 807 501 18 Te Schelm is de smid Mosblech het slachtoffer geworden van een droom De man droomde dat by zich ia den spoortrein bevond en moeet uitstappen Hy begaf zich uit bed naar btit raam opende het stapte er uit en brak by den val opde ttrutdamgi Aan eenige voorbygangars kon de amfd het gebeurde nog voor ign sterven vertelten Men maldt nit s Gravenhi £ en ernitig ongeval trof Zaterdagavond een oppassend politieambtenaar van bet Centraal Commissariaat van politie aan het Alezandenveld In de wachtkamer vo de faoofdagoDtan was de rechercheur van politie van den Doorn bezig zyne revolver schoon te maken niet wetende dat ar zich nog een scherpe patroon op bevond Plotseling ging het wapen af en de kogel trof v d D naast het recbter oog De ongelukkige zakte bewostelcos ineen Door twee geneeskundigen werd de eerste hulp verleend doch de kogel was tot in de hersenen doorgedrongen en kon niet rerwyderd worden De verwonde werd spoedig per raderbaar naar het ziekenhuis vervoerd WMr by slecbti eenige oog nblikken later oVerleed De overledene was on zyn ver en goeden wil by zyne chefs zeer geaien Hy laat eene vrouw met negen kiuderen achter Uit Amsterdam wordt geschreven Ëene werkstaking op 1 Maart e k van huisschilders en tehangers is in voorbereiding Door de behangersgezellen voor zoover zy n l vereenigd zyn is den patroons eene circulaire aangeboden waarin hun verzocht wordt het loon van 20 op 25 ets per uur te willen verhoogen voor werklieden boven 23 jaren en op 20 ets per uur voor jongelieden van 15 tot 23 jaren Voorts voor overwerk 25 pet per uur Ëiudelyk een werkdag van 12 oren en afschaffing van Zondagswerk uitgezonderd by nood en dan met 50 pet per uur verbooging By niet inwilligiog sal het werk op 1 Maart worden gealaskt Men Bcbryft uit Volendam Lt Zaterdag zyn een aantal botters van hier die van de kuilvisschery huiswaarts keerden door stilte overvallen on hevige vorst maakte het voortgaan verder onmogelyk Daar zaten onze kloeke mannen in hunne open botters spoedig opgesloten in het y terwyi zy weinig of geen proviand aan boord hadden Nadat Zondag allerlei pogingen waren aangewend om beo te bevrydeu is t gisteren de stoomboot De Noordster uit Edam gelukt de vaartuigen die van bier zichtbaar waren binnen de buven te sleepen Op dit oogenblik zit nog een Oostzaner botter buiten en de Noenrdster zat trachten ook dat scheepje af te brengen Door een stoomboot uit Hoorn zijn eenige Volendammers die daar op zee in t Hop vastzaten binnengebracht Groote ongetastbei l bestaat over een paar botters die noch bier noch te Hoorn zya binnengesleept Door den burgemeester van Edam is nu perdraad een krachtige sleepboot uit Amsterdam de Heemskerk ontboden die reeds see koosen eerst koersen zal naar Urk Mogen de pogingen met gonstigen nitsli worden bekroond Intusschen moeten er enorme kosten gemaakt worden eo ddt ts reeds een groot bezwaar nu zooveel kommer hier geleden wordt Een wyziging van bet Academisch Statuut waardoor het schrijven van een proefschrift niet langer verplichtend wordt gesteld voor de promotie in de faculteit der recb geleerdbeid zal dezer dagen by den Raad van State worden aanhangig gemaakt Ook het brengen vao verandering in de wgze waarop thans het afnemen van enkele staatsexamens aan boogleeraren der medische facoltaat opgedragen ple t te worden maakt een punt van overweging bg den minister van Binnen landscbe Zaken nit 8 4S 8 40 47 64 10 01 10 10 11 10 IIJO 11 80 4 46 4 86 6 08 6 0 6 16 7 07 7 17 7 84 7 ï 7 T 41 80 I 4 40 00 D D 4 41 1M 7 11 7 S0 1M lil 10 u Een t der opniiM J W D Keppel ie BerwyiUD die door de rechtbank te Dordrecht tot één jaar en in hooger beroep door het gerechtshof te s Gravenhage tot twee jaren hechtenis veroordeeld was en hiermede nog minder tevreden cassatie bad verzocht berust thans voordat de Hooge Raad uitspraak beeft gedaan in de opgelegde straf Een fout in bet grootboek Een oude Amerikaan die in tyne jeugd meer met den ban4el dan met de schrijfkunst op bad wist zich 4oor vlgt en spaarzaamheid een aanzieniyk ver ogen te verwerven Ofschoon hy niet scbryren kon zoo hield hy er toch geen klerk op a maar hield zyne boeken zelf bj Hy had lelkens bedacht ter inboekiog van zyne waren n artikelen die hy aan zyne afnemers op krediet verkocht Eeos kwam een klant by bem om af te rekenen Het biërogljphenboek werd voor den dag gebaald en de koopman b on 0p dien en dien tyd ontving n een vaatje mm op dien en dien tyd 10 pond thee op dien tyd een kaas Neem me niet kwalgkfC riep de klant ik heb noch van n noch van iemand anders een kaas gekocht want ik maak myu kaas zelf pU moet de kaas gebad hebben zeide de koopman want zij staat hier in myn boek opgeteekend De klant bestreed met kracht dat hy geen kaas ontvangen had Nadat zy nog een geruimen tyd getwist badden viel het den klant opeens in dat by een molensteen van bem gekocht bad Juist riep de koopman ik heb alleen vergeten het got in t midden Mn te geven toen ik dit artikel in mijn boek aan teeken de Hoe men een ring van den vinger af kan krygen Men steekt eeu langen sterken draad door het oog eener naald en brengt deze dan met het oog naar de hand gekeerd onder den ring door De draad trekt men eenige duimeo in dezelfde richting verder waarna men de naald wegoeemt eo dau bet lange einde van den draad vast en regelmatig tot aan den nagel om den vinger windt Is dit geschiedt dan vangt men aan met bet korte einde van den draat dat op de hand ligt af te winden Op deze wyze draait de draad van den binnenkant van den ring om den vinger zooilat langzamerhand den riog van den vinger ingestreken wordt Deze onfeilbare manier zal zelts den nauwsteu ring zuuder bezwaar van den vinger verwyderen In een weiland aan den ryksweg van Roosendaal naar Breda beeft meu gisterenmorgen eeu naar gissing SOjarig man gevonden geheel bebloed en zwaar gewond Door hulpvaardige personen werd by in eene nabystaande woning gebracht alwaar de ongelukkige zonder tot bewustzyn te z jn gekomen spoedig deu geest lo de weide was de sneeuw op verschillende plaatsen rood geklenrd an het bloed De politie doet onderzoek Het lyk is naar het doodenhuis van e algemeene begraafplaats overgebracht De Boswinkelsche klompenmakery begint door geheel Drente allengs eeu zekere vermaardheid te verkrygen Aanvaokeiyk door eeu deel der arbeidersbevolking op het touw gezet om s winters wat te verdienen levert HoBwinkel nu reeds via Ter Apel naar de Veenstreken en veenkoloniën eu Zuidwaarts naar Emmen en door Oosteiyk Drenthe massa s klompen en is deze industrie voor velen een goed loonenda arbeid in den winter geworden Men rekent dat er 300 400 paar klompen s weeks afgewerkt en verkocht worden Een groote bruiloft de grootste welke nog ooit in bet Zillerdal gevierd werd is Maandag te Zeil Tyrol g even De bruid was een dochter van den postdirecteur aldaar Er waren niet minder dan 600 gasten genood die allen niet alleen deelnamen aan den kleinen maaltyd voor het trouwen en asn bet overvloedige bruiloftsmaal daarna maar ook volgens het gebruik in den loop van den d al de elf drankhnicen van het plaatsje moesten bezoeken Het aantal ossen en schapen welke op deze brniloft werden opg ten met de noodige Tiroler En5delni is zeer aanzieniyk en er werd heel wat wgn gedronken 0it da rardere behandeling der laak Joniani bet volgende t Er worden rersobillende verklaringen afgelegd alle betrekking hebbend op de benarde financieele omstandigheden van mevr Jonianx en op poffini n door haar aangewend om daarin verbetering te brengen De verdediger mr Qranx z daarom het volgende Wy zonden het recht hebben te protesteeren tegen dit défilé van getuigen die alleen verklaringen aflagen over feiten die de qnaestie niet raken by gebrek aanbewyzen ten aanzien Tfttt bat tm laste gelegde LmI one spreken orer de veigiftiging c Het O M Wg uilen er over spreken Intusschen loopt bet verdere verhoor steeds over de financieele aangelegenheden en de betaalde of onbetaalde schulden van mevr Joniaox verder over leveranties aau baar gedaan Ook worden eon drietul geestslyken gehoord tot wie bekl zich gewend heeft Zy vonden geen au atlen vryheid haar het gevrsi de geld te leeoeo £ n banner verklaarrie dat hy de uitgaven van betgezin Jodiaoxop 10 000 francs b rootte Baron Osy gooverneor der provincie Antwerpen verklaarde met den heer Jonianx w ens zaken in betrekking te hebben gestaan eo mevr Joniaux in hooggeplaatste kringen te hebben ontmoet In Nov 92 heeft de bekl hem geld eer leen gevraagd om een smet uit de familie te wisscbeo zy wilde zich niet tot baar man wenden vreezende dan buiselyken vrede te zuUen verstoren en dealde dezen get mede dat haar door een geeateiyke den raad gegeven was zich tot bem get te wenden Getuige heeft haar toen 600 francs fieleend Nogmaals komt bet spel ter sprake De wyze waarop iu den huize Jonianx gespeeld werd gal kolonel Stoops als getuige gehoord aanleidiug zyn relaties met de famlie Joniaux to breken Het biykt uit zyn verklaringen dat een dame Lambert 7000 francs aan den bekt en een juffrouw Bertouille haar 6000 fraoes heeft geleend Jnfirouw Bon wens Notemann verklaarde 7 jaar in diensteder hekl te zijn geweest zy heeft haar 2000 fr geleeml welk geld haar met interest is teruggeven Zy verdiende f 25 a f 30 per maand Wyn zegt ze was er byna nouit in den kelder gelach Kolonel De Villers Dufourneon verklaarde vaak t n huize der familie Joniaux te hebben gedineerd Men werd er goed ontvangen zegt by Er werd vaak gespeeld maar niet grof De grootste som die hy verloor was 40 francs al perklaarde de heer Van Calster dat op een avond de vrienden 1200 francs te gelyk verloren Uit de verklaringen van mevr Neef bleek dat bekl byna altyd won Mevr Joniaux vond in haar verklaringen aanleidiu heftig te protesteeren Zy wyst er op dat mevr Neef zelve verklaart haar nooit valsch te hebbeu sien spelen en dat generaal Van der Smissen baar gezegd heeft dat get J tot alles in staat was en dat zy zich voor deze motst vachten Mevr Neef zegt ze heeft te Brussel een relatie Mevr Neef Mijnheer de President zult u toelaten dat die vrouw my beleedigd Mevr Joniaux Ik zoek geen schandaal ik ben beklsagde ik moet het recht hebben my te verdedigen De heer Froidville commissaris van politie te Spa verklaart in 1887 mesrouw Jonianx betrapt te hebben op valsch spel Dat was in het Casino Het biykt dat baar eeu brief is geschreven waarin baar verzocht wordt daar niet meer terug te komen Vervolgens wordt gehoord George Ablaj neef der beklaagde en broeder van Lionel Hy heeft groote sommen aan haar geleend en huewel de bekl beweert dat die sommen baar geschonken zijn boadt hy de onjuistheid daarvan staande Den 6 Maart is hem medegedeeld dat zyn adei Alfred Ablay ongesteld was Hy kreeg daarna een telegram Vader overleden congestie Zya vader gebruikte nimmer morphine Overigens vertelt hy weinig wat niet reeds bekend is BaltenlaDdsch Overzicht De boodschap van den Franschen president is verschenen Na een lange inleiding waarin hy o a verklaart een bescheiden dienaar der republiek te zyn zegt hy ongeveer bet volgeide Ik zoB slechts op voldoende wijze uiting geven aan de groote erkentelykheid welke ik over myoe verkiezing gevoel indien ik de eer dier keuze niet ten volle terngbracht tot de arbeidzame democratie waartoe ik behoor Ik zal niet te kort schieten in de vervulling myoer plichten welke my zyn opgelegd door het congres toen mg de handhaving der grondwet werd toevertrouwd Door de groote kalmte welke Frankryk by de laatste overdracht der presidiale macht aao den dag heeft gelegd beeft het land getoond boe zeer het vertrouwen stelt in de toekomst onder de bescherming van denrepablikeinscben regeeringsvorm Die regeeriogsvorm zou trouwens geenerlei gevaar kunnen loopen want Frankryk weet zeer wel eene onvruchtbare agitatie te onderscheiden van bet onopbondetyk nastreven van wezenlyken vooruitgang De goede wil ran allen moet gericht zyn naar het verkrygen van verzoening Italmeering en sociale rechtvaardigheid opdat in eene algemeene overeenstamraiug het st ffelyk en geestelyk welzyn ran alle worde verkregen Ik breng bolde aan het leger Frankrijk is sterk genoeg om zyn vredelievende gezindheid te handhaven en het heeft dan ook vfm j patfaieSn verworven die bet seer op prgs stelt Frankryk maakt zich gereed om de verschillende natiën te noodïgen op groote feesten vroBbtea van baar arbeid waardoor onzeetuw schitterend zal worden bekroond Ik noodig allen uit tot samenwerking ter verhooging van Frankryks macht enn eDi In de Kamer werd door Ribot de presidiale boodschap g lezen De zinsnede omtrent de karbeidrAme democratie werd zeertoe ejoicbt Goblet oud raiiiister presideot iuterpelleerde het kabinet omtrent zyn algemeene politiek en gispte het in de regeering dat deze geen werkprogramma had gegeven Overigens drong hy aan op samenwerking en zinspeelde daarby op de verkiezing van Faure gemompel in net centrum Hy erkent dat de houding van den President geheel correct was toen by Bourgeois een opdracht gaf maar waarom heeft hy zirh daarna niet tot de radicale fractie gewend Gnblet vroeg voorta de bedoelingen der Regeering ten 0 icbte der maïtres chanteurs van de hervormingen die noodig zyn en van de successiebelasting Het Kabinet is btykbaar bezig om eene crisis voor te bereidea Ten slotte stelde Goblet deze motte voor De Kamer zich niet willende inlaten met de recbter yde eu met de anti democratiache politiek gaat over tot de orde van den daf Ribot zeide iu zyn antwoord dat bet geheel tegen de gewoonte zou zyn geweest indien de regeering een programma had ingediend De regeering zei de minister voorts ziet zeer wel de evolutie die in het gansche laud plaats heeft eu wil die niel belemmeren zy wen cht de financieele hervormingen te bespoedigen door de successie we daarvan allereerst los te maken Ten slotte kondigde Ribot oene wet omtrent amnestie aan De afgevaardigde Bastide stelde eene motie voor waarin vertrouwen werd uitgesproken in de politiek der regeering die samenwerking en sociale hervormingen beoogt Ribot vereenigde zich met deze motie dïe aangenomen werd met 329 tegen 79 stemmen De minister Trsrieux diende een ontwerp in strekkende om gebeele amnestie te verleenen omtrent vergrypen tegen de openbare veiligheid persdelioten misdryven by werkstakingen enz De amnestie betrekkelijk de vergrypen tegen de publieke veibgheid werd met algemeene ntemmen verleend en het ge heele ontwerp werd aangenomen met 511 tegen 7 stemmen Nng werd door den afgevaardigde Gauthier een ontwerp ingediend tot grondwetsherziening Hy vr eg daarvoor de urgentie maardeze werd geweigerd met 322 tegen 138 stemmen Ëindelyk diende Boissy d Anglas een voorstel iu om alte bestralende maatregelen die de Kamer tegen Jauréa en Rouannet was begonnen te staken Ook dit vrerd met algemeene stemmen goedgekeurd De Senaat heeft na de voorleiing van de boodschap de zitting opgebeven Maarschalk Canrobert is den 28 Januari overleden Journal des Débat en Républi iue Prancaise bevatten tat van onthullingen t betreffende de aftreding vtn Casimir Perier Waarvan de korte inhoud de volgende is Poiocaré had besloten bet voorbeeld van Rarthou na de gevall n beslissing van den Raad vnn State te volgen eu af te treden Dupuy deelde mede dat by het dan niet honden kon en onk been zoo gaan Daaroa nam Casimir Perier hem ter zyde en verklaarde dat ook hy zich in den val van het Kabinet zou laten meesleepen Dupuy en Poincaré bleven oen Het belangrykste van deze mededeelingen is dat het ministerie Dupuy dus by het Kamerdebat over de spoorwegqusestie tengev9lge waarvan het aftrad van bet uanstuande besluit van Perier op de hoogte was en dit werpt een eigenaardig licht op de houding van het Kabinet tegenover de verschillende voorgestelde motiën Overigens schyueu ons da persooniyke of politieke redenen welke Casimir Perier tot zijn beslissing geleid hebben van geen actueel be lang meer De correspondent der Timjs spreekt van voortdurende ministerieele tegenwerking en geeft aan de geschiedenis van Perier s aftreding den titel van Jozef door zyuo broeders verkocht Keizer Wilhelm wiens 36e verjaard op de gebruikeiyke wyze gevierd is beeft by deze gelegenheid in het byzonder de aandacht willen vestigen op de vyf en twintig jarifte herdenking der overwinningen van 1870 71 Daarom zal niet alleen het Sedanfeest dit jaar byzonder luisterryk gevierd worden maar zullen van 15 Juli e k af tot 10 Mei van het volgende jaar 96 dut zoolang als de FraoschDnitsche oorlog in 70 71 duurde telkens hy bet ontplooien der vanen en banifreo deze met eereteekenen versierd worden en de kanonnen met eikenloof Als herinnering aan het roemryk verleden zullen in de zegelaan in den Tbiergarten marmeren staonbeelden worden opgericht van de vorsten van Brandenburg en Pruisen tot op keizer Wilhelm I znomede de tweltenissen van uitstekende mannen nit dien tyd zoowel die van militairen als van atiatslieden en bnrgers De kosten zal de Keizer voor zyu rekening nemen De Keiser wgst er het leger op dat de daden van 1870 alleen verricht konden worden doormannen die zich onderscheidden door godsvrucht trouw en gehoorzaamheid De Franscbe expeditie naar Madagascar begint naar luid der jongste berichten van dit eiland een erit ig aaniieu te krygen De bezetting van Tamatave de inneming van een knostbattery en de verovering van een Malgaasisrh stoomschip zyu tot dosver de eenige wapenfeiten die van Franscbe zyde bedreven werden De Hovas rostteu ziob intusschen nit tot tegenstand Het Malgassisohe leger bestaat uit 37 000 man en als de bewapening nog wbt te wenschen Iaat is dit toch een gebrek dat met den dag beter wordt Engelache en Amerikaansche schepen lauden telkeosen voeren officieren geweren en ammunitie aan In den g ueralen staf van het leger der Hovas zyu de volgende vreemdelingen aanwezig de Ëngelsche overste Sbervington de Ëngelsche oud officieren Coster Sbarpinck Louibleyeo Wel de NoordAmerikanen Bell en Cook en nog eenige anderen De berichten die in Frankryk ontvangen syn melden dat uit alle provinciën troepen en levensmiddelen naar Omerina worden gebracht dat de gouverneurs alle voorraden ryst en vee vegvoeren nit bet gebied waarin de Franschen npereereu en dat duizenden arbeiders werkzaam zyn aan de versterking der défiléi Op 22 K M van Tamatave worden door de Hnraa twee versterkte legerkampen ingericht het eene by Manjakadriamauo bet andere by Antsivoinaka Bovendien worden troepen bgeengetrokkflu in de provinciën Andabalo en Mahamondiua De regeering der Hovas toont daardoor dat zy niet voornemens is zich aan de BVanacben te onderwerpen Bieden zy kracbtigen tegenstand dan kan de expeditie een kolonialen oorlog van langen duur na zich slepen want zelfs als de Hovas in enkele gevechten worden geslagen is Frankryk nog geen meester van het groote eiland waar de gelegenheid voor een guerilla te schoon is om er geen gebruik vaa te maken 347 Staats loteriJ 6e Klaaie TrakkiDg ran Dioidag 89 Januri Ka SSit ItOO Ko 159e i 14 89aa 49M 49S7 en ttO iedar 400 No 4690 7335 9916 9963 11769 13069 18076 an 18638 ieder 00 Ka 9964 35U 3681 4690 4607 5068 5967 8468 9949 16863 16605 19491 en S089 ieder loo Pryien ran 70 179 3093 6998 7789 10379 18447 14765 17659 336 3808 6693 7797 10606 18608 14810 17661 410 3833 5650 7984 10536 19660 14894 17614 640 8896 6887 8098 10676 12676 16147 17691 785 3318 6945 8110 10641 18834 16888 17701 984 3686 6041 8860 10687 18989 16583 17794 939 3669 6043 8884 10997 11967 15595 17859 1096 3701 6131 883 1 11048 18971 15659 17979 1088 3707 6189 8379 11199 18059 15788 18091 1095 3949 6299 8459 11847 18140 16783 18084 1519 4040 6399 8664 11300 13146 15765 18868 1647 4076 6881 8668 11330 13179 i5910 18597 1K69 4117 6487 8699 11388 18836 16919 18710 1716 4118 6449 8708 11404 18448 15987 18811 1871 4144 6678 8889 11489 18411 15953 18857 8 148 4179 6600 8917 11468 13631 16083 18884 2138 4918 6664 8984 11606 13746 16181 19008 2178 4396 1844 9183 11713 18998 16169 19019 8199 4503 kui 9380 11715 14167 16195 19047 8900 4699 6869 94115 11960 14179 16818 199 8 3844 4657 7099 9549 11970 14191 16459 8O008 8667 4674 7165 9715 II091 14840 16769 90105 8788 4719 7866 9796 18119 14947 16988 80158 8763 4740 7866 9898 19183 14491 17015 80806 8868 4861 7509 9953 18148 14694 17101 80488 8866 5013 7613 10084 12178 14669 17106 80490 8888 5061 7644 10366 18814 14678 17345 90878 3038 5155 7779 10896 18988 14758 17606 80957 WATEBGETIJDEN TE GOUDA 1895 smorgeDB aBTODda Hoog Laag Hoog Laag Woemdag 30 Jan 8 47 512 9 07 5 32 Donderdag 31 9 27 5 52 9 62 0 17 Vrgdag 1 Febr 10 17 6 42 10 48 7 13 Zaterdag 2 11 19 7 44 11 40 8 06 Zondag 3 12 01 8 26 12 38 9 13 Maandag 4 7 36 4 01 7 52 4 17 DiDidag 5 2 36 11 01 308 11 33 SPRIN6TU den lOen Febr ar 25en B a rE e f 1 Uk n Stand GEBOREN 25 Jan Nwllje oudera F B cbolten en E de Vroom Antoniaa Tbeodoroa oodera M Boete en M J ran VunreD 26 Margaretha Maria oodera C Teekena enJ Kallc i an OVERLEDEN 26 Jan 1 A Prang 5 m 0 H Streng 4 m 27 C M nneD 20 j 28 C Verkerk wed P de Werk 64 j ZeTenhnlMn ONDERTROUWD A J V rto n D Sol