Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1895

No 65T1 Donderdag 31 Januari J805 33ste Jaargang OOIIMIHE COHINT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagel jks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De pr JB per drie ouianden ig 1 25 franco per po t 1 70 Afeonderl ke Nommers VUF CENTEN ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regel è 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bairn Kauae in W ollen Handschoetien en C CECBiTBZ A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam tS JAJiUAUI Vor kra slotkoor 4 lOl is lOli 101 101 101 81 Vil 81 81 88 V 78 V u 97 8Vl lobv 106 70 86 15 26 110 72 44 lOÜ 760 686 102 68 101 211 128 74 1102 102 1 99 66 26 104 96 184 188 16B 637 g 144 99 66 77V 108 101 10 100 102 101 7V 98 98 100 98 140 186 10 10 87 68 98 IS 18 104 78 106 0 86 60 18 210 188 108 100 ICS los 116 128 96 48 Niunuxs Cert Ked W 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vt Hsiiau Obl Qoadl 1811 88 4 IT4UI Iiuohrti ing 1862 81 5 OosUHB Obl IQ papier 1888 5 dito in zilrer 1868 B PemTuaiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 ttiiUKli ÜU Ooet 8e Serie 4itoOaeoni 1180 4 dito bij Botbl 188 4 dito bij Hope 18SII I0 4 dito in goud ieei 1888 I dito dito dito 1884 8 Bruiii Ferpet eokald 1881 4 Touiu Oepi Conr lem 1890 4 Oeo leeeing aerie 1 Geo leeoiog eerie 0 ZsiDAra IlR Beo T obl 18t 8 tlinoo Obl Buit Seb 1890 8 VaxizinLi Obl 4 onbep 1381 AHnilD LK Obligstien 1861 S i BOTTIIDU Bted leen 1886 8 i Nlo N Xfr HaadelflT eend A endeb Tib Mij CerlifiaaleD PtfUMeetiobeppij dito Arnh Hypotbeekb pendbr 4 Onlt Mij der Vontenl eend l Or Ujrmrtbeekb peedbr 4 Niderlenaeche beok und Ned Hnndelmuteoh dito N W k Fu Hyp b pendbr t Rott Hypotbeekb pendbr 4 Utr Hjrpotbeekb dito 4 OoeTiKK OoBt Hong benk aand BtreL Hypotbeekbank pandb 4 i AvniKA Bquit hypoth pandb 8 Uaiw L O Pr Lien eert 8 Hn HolLU Spoorw My aand Mij tot Sipl r St 9pv aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Euid Afrit Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTUII Spoonrl 1887 8 A Sobl S Znid lMl Spwmij A H obl 8 POLIM Wareobau Weenen aand 4 Bni Or Buaa Spw M aand SBalliaolia dito aand Tutowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 5 ICarek Oh Aeow Sp kap aaod 6 Loeowo Sewaat Bp Uil oblig 5 Orel Tltebek dito oblig t ZaidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 AlaiIKX OeQt Pao Bp Mjj obl 6 Okie k North W pr 0 aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Deorer k Bio Gr Spm oert T a Illinois Oeetral obl in goud 4 Louiar fc NaebvilieCert T aand Ilaiieo N 8pw Mij lehjp o 8 Mial Kanaae t 4 pet pref aand N ïork Ontario fc Weit aand dito Fenna Oblo oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 8 BI Paul Minn k Manit obl 7 Un Fee Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie bjrp O 6 CaMADi Cao Boutb Oert T aand Tl 0 Eallw k Na Ie h d o O Amiterd Omnibue Mij aand Kotterd Tramweg Maatt aand Nbs Bted Amsterdam aand 8 Btad Bolterdam aand 8 BlLOU Stad Antwerpenl887 S i Stad Bruaael 1886 2 a HoNO Theiaa Regullr Gesellsch 4 OoeTlKR Staataleening 1860 8 K K Ooat B Gr 1880 8 Bfanji Stad Madrid 8 1868 Ver NlD Bes Hyp Bpobl oert APVERTENTIBN Den 1 FEBRUAEI a s herdenkt J V O OU 8 den dag d t hg SB Jaar un de Pitteofnbriek van wylen den Heer H W O KONING is werkzaam geweest TERSTOND GEVRAAGD te Gmda door een Heer een QemeulDoleerde Kamer lyt EOBT en INWONING bg nette lieden Br tt onder No 26 by de Boekhandelaren a B BREUKR ZOON Amh n Cognac fin Bols tX AOdeUter OOOHAO FI BOtB van el4t4 Ano ymo oadt ceiavwd iD veaseaalaa bamanda flaaaohan Tan B Lltar Inhoud roonlan y hal aMiat nn Dr F T Proafflaaoh i f 1 80 DlWailaal ratoüfbaai M i P H J V WANKUM firma Wed P J MÊLEERT üoathaveB B U 6ouda E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te consQlt eren uitgezonderd Zondags ran 10 tot 5 nar voor TANDZIBKTEN VULLISGEN KVSaiTASDBS OEBITTEN enz VRIJDAGS ran 10 tot 12 nar IcogtelooM behandeling Alle OPERATIËN pijnlooa Een ware Schat voor de ongelakkiffe slachtoffers der Zelfbeviekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARIl G Hollandsche uitgftTe met 27 afb Prya 2 iialden Ieder die aan de Tenchrikkelgke Kevolgen van deze ondea d l dt moet bei lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVerlaga Mogazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËNBIËR uit de Kloosterbronwery DE SCHAAPSEOOIa Tilburg door onderscheidene geoeesheeren aanbevolen als versterkend en gexond wordt per fnst en gebotteld geleverd door Cr J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 PJkJRXaTS Eenig Agent voor Gouda en Omstreken Innteips TE PARIJS Zenden gratis 8Dfranco ket prachtig feiHuatreerd lODE tUHIl met boUandsohen of ft ansohen teLst bevatteDac da afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen TOor het Winteraelzoen ran kleederen hoeden at toof heeren damei flo kinderen op gefrankeerde aanvraag aai II JULES JtLUZOT a C PARIJS stalen van lUden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllohtintoB welke voordegoodeen prompte nitvoarlngsa Ier bestellingen benoodigdtun ButtUmgm van Si francs en hoogtr wor Jen met eene verbooging van 5 0 0 fliMM umht iittrll un laktmindi ntliltn in allt plaaiun mm Nidtrland aan httli bêurfil Ds klanten hekben geene formalttelteB vtor de Inklaring of andersinta te vervullen aiaar ons rinptmthult u futndaal Ifoori Brabant daarmede belast s f Sf PDIEE OUDE SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merkt NiaELTOAP Verkrygbnar bij M PEETERS Jz N B Als bew B Tan echtheid is oaohet en kurk stoeds roor zien van den naam dar Firma P HOPPK WatHONTFEBBlNDisII Zie de Courant van WOEl ISDAG Kraepelien en HoInCs Quina LarocheQ u iNAfAÏocHE Is de meest Krachtige eo Versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneeaheeien Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons k f 190 en I Depat te Ooada bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIIIKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingoo op macfunaai gebied rerbeterde fkbrlcatie en uitsluitend gebruik van fijne en Jijnste f rundhtuffon f randeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwfeouri beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Breyets als HofleTerftHcler 44 Eere Blploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikartt Uueds 1874 schreef de Accaderaie national de Paris Nous vous déoemonB una 1I dallle d or première claMM on oonalderatlon de votra exoellente fiabrioatlon de Obooolat bonbons variee eto etü jT StOllwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H A Cuniiseurs Banketbukke enz enl Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julias Hatteuklodt Amsterdam Kalverstrajit 103 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zeldeo dat geneziog aanbrongeDde middolen toevallig ontdekt trorden die ia d handeti tbd eea bekwaam geneoBbeer eea goed sacoei bebben Was niet Friesoitx de geleerde vettiger ar walerkuur methode wiens woooplaata een bedevaartsoord roor da lijdende manschheid geirordea is den eearoudige boor Henft niet een Ztreedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegea rrou wensiektea aan de band gedaan dia bet lancet der ohirurgen reeds minder uoodaakelyk heeft gemaakt en tbaaa gemeengoed van allo geueesheeren begint te rorden F Ook op bet gebied ter beperking van seuuwtiektsn begint er liobt te komen en ook bier ii een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel ia staat zga de sedert jaren ooferanderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum ent geheel te verdrin gen Er zijn vele meDscbuu die noch ziek noch geJsond aijn en tooh klagen dat zij ziob in lichaam n ziet alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door eea vlieg getergd wordeln en zoo ziob Eslvcn en andaren tot last zijn zonder het te willen Vete borden geplaagd of door rreeseiike angst of door droefgeestigheid kuuneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan s n er weder andere die te kampen bebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizea en toevallen Eindelgk Igden de ergsten onder hen ene verlamming vitusdans en vallende ziekte AL deze ongalukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn zenuwaiek bq min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categonen van lijdera behoort en ingelicht wenscbt te worden over da wer king eener nieuwe metbode adresseere zich aan Amsterdam = H CLEBA V C Heïli ge weg 42 Rotterdam F E van SAKTEAIKOLFF Korte Hoofdsteeg l l trecbt LOBBY PORTON Oudegraobt b de Oaardbrug F SS voor wien een cndctricbtend goscbriftjo over Zenuwziekten eu Beroerte Voorkomiag en Oaoaiian gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt M r brü Fatent H Stollen niBKlirf tnuitrin uiiiUcl DU iliilg Pnt llttkinrgiint Fttililiiu Warnung i J wf groaae Mirfolg tfM UMSM Patent H StoUen Visitekaarten 0NDESTMWE4ABTEN Wat êrnngvi hët Aniut lu MrÊOhMiKién werthtosen Nachtihmungen gaiêbw ütvt ktufi diher unurê etets tcharfen H StoUeti iHir rttt im diraet odtr In uhhtn EliMfigndlungen m 4§n ii UMtêr Plêktt fwti Mb n t htn if tmêgthingt lit ZS Frtiêliêten uné Zeuffnime gitlk ntf fmioo Il da béfia ki t kwr visf tagea Jioht LaaMNp aaa kartom AiiterPiiiiExpBliiir Vat iiMilMl V au te waadan tegen Vit M itMdl in iadw haiigetiii Rouwkaarten met bgpausende Converts Olden net en apoedig a lererd ter Boeken ConrantDnikkarg Tan A BRINKMAN ZN = Aiter Pajiilxpeller r Ad VUUt Ot k BgttBtun Ta Oondi bg A WOLFF Markt A mh m DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Oottda Snelpendnik tu A BuNxifiK k Zoon BINNENLAND aOlJDA 30 Januari 1895 Door da politie alhier ia hedea naar Rottfirdam orei bracht eea miaderjnrige jongen die het onderlak bais ontvlncht was Hat Afbndfeest gisteren door de IJsclab gegsveo alaagde uitmnotend de baan waa en plafond verlicht met ongeveer 800 lampiooa i welk ran verre een aardigen aanblik aanbood Völe r defB en rgderessen reden met verlichte UmpioDs Wg brengen in herinnering dat voor bet aanataando BaUMaeqné in de Sociëteit Ons Uenoegen by den wiDjkelier I S Keizer op do Korte Tiondeweg eene etalage van maskers ia aangebrsoht waar ieder ietslvan z jn gading zal vinden Ook voor b t koopen van goederen voor Coatomoa ia dit magazyn uitatekend iogenCht De reehibank i Botterdaa vweordeelde gisteren A S broodbakker te Gooda w ens bedriegelgke lumkbreak en diena huisvroaw J A Vn zonder beroep aldaar wagens het tW 4wdri g Ï9ko verkorting van de rechten der Bcfaoldeiachera in bet vooruitzicht van faillissemmt eenig goed aan den boedel onttrekken teswgl het faUliasement is gevolgd iedar tot aea maanden F T d H 27jaar ajonvur te Oooda wegens landlooperg toi 12 di en hechtenis In de Dabgh d der gemeente Moordrecht motfit gistermiiddag een bespan oen wagen wftaracbter nog een anderen wagen met een niet te sterk touw verbonden was uitwyken Door de gladheid maakte de achterste wagen een swaiH het tonw brak en de wagen reed laet gang den dgk at en zoo door het gs te water a Murgena waa deze metkwagen beladen nMiij Korienoord reeds omgevallen waardoor de melk nït de asaen wegvloeide en één der twee paard wn poot brak Het gt van het kanaal nabg Moordrecht bleek ond nog niat aterk genoeg te zgn om te borgden daar twee jongetjes die er zich OB waagden het ongeluk hadden er door te nekken Zg werden echter hoe vel met moeite gelokkig nog juist bgtgda gered FBVILhETOm TEBÏÏGGEEOEFEIT DOOK HDQH CONWAT D Myn naam daoht mg moest ik aan die moordcaaara niet leggeu sg zouden mij dan in t ooft kouden en als hunne veiligheid het te oeoiger tyd vnwisohte zoudtD lij mij nog hetzelfde lot doen oadergaaa als de man die nabg mijn stoel Ug Dus gaf ik een verzonnen naam op maar al het andere was waar AI dioe tgd dat ik sprak hoorde ik de vrouwenstem san t andere eind der kamer Zij maakte mg soo lennwBohtig dat ik had kannea optpringen en dea eersten dsn beaten by den keel grypeu eo hem vrorgen als ik maar zooreet had kunnen zien al had kit mg ook het leveo gekost Toen ik mijoe ophelderingen g even had werd er opnieuw berasdslaagd al flaiitarend De sleutel die mg bq oa het leren gekost bad weril mg afgevraagd lic veronderstel dat ze hem gingen probeeren en bevondeo dat ik waarheid had gesproken 2y gaven hen mij niet terug Maar de stem zeide Qelnkkijlf voor n dat wij u geloofd hobbeo Sta op Ik stond op en tan t aaders eind der kamer werd ik weer op een stoel gezet Toen ik mgne handen aitstak bevond ik dat ik in eeb hoek sat met het gelaat naar dtti naar Eerstdaags hoopt bet Waddingaveenscb Leesgecelachap haar 75jarïg bestaan te herdenken Naar wg vernemen is door het beituur de beer C C Regt uitgenoodigd een feestrede uit te spreken Vóór 25 jaren bü gelegenheid van het 50jarig bestaan trad de vader van deu heer G C Regt ala feestredenaar voor het gezelschap op In den Zuidplaspolder te Waddingsveen zakten Dinsdagmorgen twee kinderen door bet Ijs Door het malen der machine bad de gsvloer zgo kracht verloren Gelukkig werden de kleinen hgtgds op het drooge gebracht Koningin Wilhelmina heeft gisteren voormiddag in eeoe arreslede een tocht gemaakt door bet Haagsche Boach Zg b af zich per rgtuig naar de Boschbrng waar zg plaats nam in de gereedstaande slede bespannen met twee vlugge Arabische dravertjea en voorafgegaan door een voorrijder Na half twee ging de Koningin schaatsenrgden op de ijabaan aehter het Huis ten Bosch in tegenwoordigheid vao hare moedrr De persoon die te Rozendaal voor dood in eene weide is gevonden is geblekea te zgo Msrious Koevoets woonachtig te Uueven De politie heeft op het Igk een onderzoek ingesteld en bevond twee diepe sneden in den rechterpols Ëenige personen bg wie K het iTaatat is gezien zga gehoord In den nacht van Maandag op Dinsdag is bg de splitsing van den spoorweg Rotterdam s Hage een dobbele seinwacbterswoning tot den grond toe lafgebrand welke bewoond werd door twee gezinnen het eene gezin bad kleine kinderen en bet andere gezin 4 kleine kinderen Daar er daar ter plaataa g eu water waa trachtte men den brand te bluaachen met zand dit ging ook niet daar het bevroren was Alles w e geassureerd De Min vru Waterstaat deelt aan de Eemte Kamer mede dat de waarnemiogen tot volledige kennis van den toestand der zeeweringen vereischt geregeld worden voortgezet en vermeerderd met de peilingen Ook Delfland eo Noord Uolland bobben de noodige maatregelen tot voorzieningen deels genomeu deels voorgenomi n of in overweging genomen Tot een wettelgke regeling waardoor in het beheer en bet onderbond der zeewering wgziging zou worden gebracht bestaat tot dusver geen aan i Zoo gg a verroert of omkijkt zeide de item ifgeioorea wy niet meer aan uw bliodheid Die woorden waren niet mis te verstaan vooral ook ffegeni den dreigenden toon der laatste woorden Ik kon alleen stil zitten en zoo aandachtig mogelgk luisteren Ja e badden veel te doen Zg Hepen snel heen en wuer Ik hoorde kasten en laden openen Ik hoorde papieren verscheuren en kon ruiken dat zij verbrand werden Ik hoorde een zware vracht van de vloer optillen hoorde Honen scheuren hoorde geld rammelen zelfs boorde ik dat er een horloge dat ergens uitgetrokken was uaast mij op de tafel gelegd werd bet tikte Toen voelde ik een luchtBtroom en begreep dat de deur geopend was Ik boorde zware voetstappen op de trap voetstappen van mensohen dia iets ewasra torscheo ik sidderde bg de gedachte welke vracht ztj torsohten Voor dat dit laatste bedrgf werd afgespeeld bod het karmen der vrouw opgehouden Het was gaandeweg flauwer geworden en had bg tttsschenpooseQ gebeel opgehondeo Dat ophouden was eens groote verlichting voor mijne overspannen zenuwen maar het werd nij wee om het hart als ik dacht dat er wellicht twee slachtoffera gavallen waren in plaats van een Hoewel ten minste twee mannen de vracht naar beneden gedra n hadden merkte ik tooh dat ik niet alleen gelalen was Ik boorde iemand zich luide en ala net een zucht van vermoeidheid tp een stoel utten en verooderstelda dat h mij bewaken moest Ik verlangde erg om te ontkomen ik verlangd te ontwaken en te bevinden dat ik dit alles slechts gedroomd had De naohtmerrie begon oadragetgk te worden Zonder mijn hoofd on te draaivi leiding Maar de Rpg zal overwegen in houver by een weldra in te dieoen wetsontwerp tot uitToeriog vnn art 188 der Grondwet s Koning uppertoazicht in deze Teraterking zal behoeven Aan de raden der gemeenten met meer dan 5000 zielen is een circulaire gezonden van den volgenden inhoud Ds ondergeteekenden daartoe ni enooi igd door de particuherearbeidsradeo te Amsterdam BoUward Dordrecht Franeker sGravenhage Haarlem Leiden en Zatfen en zelf deel uitaaakeode van die arbeidsraden veroorlooveu cich de vrgheid bet navolgende beleefd doch dringend aan de overweging v n awen rand te onderwerpen De genoemde arbeidsraden zgo eenstemmig van oordeel dat het in het belang van het algemeen gewenscht ia dat bg de uitvoering van werken ten behoeve uwer gemeente da daarbg werkzaam ZQude arbeiders beschermd worden tegen het gevaar dat bet loon ingekrompen wordt en de werktgd te veel uitgebreid wsnneer de aannemers dier werken op deze punten niet door bepalingen in de bettekken worden gebonden Zg lueenen dat waar bg bet opmaken van de ramingen niet gerekend wordt op vermindering der loonen of overdrg ing van den ferktgd het ook wenschelgk is bepalingen in de beetekken op te nemen die den aannemer daaromtrent binden Oe opneming van dergelgke bepalingen in de bestekken van werken ten behoeve der gemeente Amsterdam beeft doen zien dat deswege van de gemeente geen finaocieole offers van eenig belaog gevorderd worden Zg meenen dat ook het vertrouwen te nogen oitapreken dat uw raid bg ernatige overweging de weoscheiykbeid van de navolging van dit voorbeeld zal erkennen en ook voor de werken die in het vervolg ten behoeve van uwe gemeenten zolten worden uit voerd bepalingen betreffende een minimum loon en maiimum wetktgd in de bcbtekkeu zal doen opnemen echter met dien verstande dat in de beatekkao tevens beperkende bepalingen worden gemaakt ter voorkoming van toevloed van arbeiders oit andere gemeenten waar geene voorschriften omtrent minimnm loon en maximum werktgd in de bestekken voorkomen Van uw raad de dienstw dienaren prof mr B L Drucker voorzitter van lien part Arbeidüraad te Leiden h f van Malsen idom te s Gravenbage C Muyaken idem te Amsterdam Missiven van gelgke strekking werden gezonden aan de ministers vun oorlog marine zeide ik Hoe lang moet ik hier nog blijven bij al die akelighedeu De maa maakte eeno beweging op z n stoel maar antwoordde niat ffMag ik niet gaan vroeg ik ik heb nietigezien et mij op straat organs ik zal gek worden ala ik hier nog langer blgf Qeen antwoord Ik zeide verder niets Inmiddels kwamen de beide anderen terug Ikhoorde dat zij do deur achter zich dicht deden Toen kwam er weer meer gefluister ik hoorde eene flesch opentrekken en gerammel van glazen Zg namen eene versterking na de inspanntagen van den nacht Nu rook ik een vreemde geur als vao de aene of andere artsenij Ër kwam weer een hand op mijn sobouder en een glas vol van eeoige vloeistof werd mij tusachec de vingers gegeven nDrink telde da stem altijd dezelfde stam Ik wlI uiet 1 riep ik ybet is vergift Ik hoorde een kort barsch gelacb en voelde een kouden metalen ring tegen mijn voorhoofd fpH ia geen vergif het ia een slaapdrankje eo zal u geen kwaad doen Maar dit is wat adders zeide da stem kiea nu maar I daarbg drukte hg bet metalen ringetje sterker legen mijn voorboold Ik dronk het glas leeg en wis blij te voelen dathet pistool van mgn voorhoofd rerwgderd werd ffNa zeide dezelfde man ik raad u aan on als gg morgen wakker wordt te zeggen datggdrt nken geweest zijt of gedroomd hebt Gg hebt ook wel gehoord maar niet gezien maar denk er om dat wy u kennen I Ug Uet mg tt i eo oe ik er mg ook tegea ver en waterstaat handel en ngverbeid met bet oof op de bestekken voor werken die ten behoeve van hunne departementen worden nifegevoerd Volgeoa den correspondent van den Standard c is te Konstaotinopel een cbolnraepide mie uitgebroken De overheid tracht hot feit te verhelen doch bet is bekend datiichinde beide laatste weken reap vier en zeven gevallen van de gevreesde ziekte hebben vooi edaan Deze gevalleo beperken zich met tot een bepaald stadsgedeelte doch zyn over de geheele stad verspreid Bet warme weder dat men te Konstaotinopel in dezen winter heeft zal er waarsohgnlgk veel toe bgdragen hei gevaar voor een uitbreiding der epidemie te vergrooten De meeniag van eenige leden der Tweede Kamer die het eene uitlog van ziekelgke philantropie achten de volwassen mannelgke arbeiders te willen behoeden voor de gevaren die hun arbeid noodzaketgk met oh brengt wordt door den minister van waterstaat in antwoord op het Kamerverslag over da veilig heidswetc terecht afgewezen Slechts al te veel misstanden worden ia fabrieken en werkplaatsen aangetroffen zegt fay die vroeg of laat tot ernstige ongelukken aanleiding n oeten geven torwgl de opmerkingen en raadgevingen van de inapecteon afstuiten op onwil van deu werkgever om verbetering of voorzifniog aan te brengen Voor al dergelgke gevallen de tnafchenkomat van den wetgever af te wgzen met een beroep op de vrgheid van arbeid kan reeds daarom niet opgaan omdat gelgk terecht in het veralag wordt opgemerkt in zoo vele gevallen van vryheid bg den arbeider geen sprake kan zgn De zorg voor het dagelgkscb brood dwingt hem den arbeid te aanvaarden ook ai atelt bg zich desbewQst aan ernstige gevaren Uoot Bovendien bedenke msn dat de gezondheid van deu arbeider wordt bedreigd door vele gevaren waarvan het bestaan hum zelfs geheel onbekend kan zgu Doch al ware zolki andera en al zou vaststaan dat de aibeïdera met volkomen kennis van zaken geheel vrgindekeos van arbeid waren dan nog zou het belang van den ataat medebrengen maatregelen voor te scbrgven die er toe kunnen b dragon bet ondermanen der gezondheid van eene grooie klasse der maatechappg te voorkomen en bet leven van vele ngvere arbeiders vaak hoofdes van gezinnen te redden Dat zalka in de meeate Staten ook aldaa ia ingsuen blgkt uit ie vele btiitpnland cbn wetKevinden waarin lette er kwam eeoe v rdooving over mij Mtjne gedachten werden onsamenhaogend eu mgn bewustzgn verliet mij Mgn hoofd viel eerst naar de eene tijde toen naar de andere Het laatste dat ik m herinneren kan il dat een sterke arm mg omvatte en verhinderde dat ik van den stoel viel Wat voor elixer bet moge geweest z n bet werkte snel en hevig Uren en nren hield het mij bewusteloos an toen het ten laatste uitgewerkt had en ik na veel intpanniug weer eenigermate tot een dof bewustzyn kwam en bespeurde dat ik in een bod lag en welia mijn eigaav bed zooals ik rondvoelenda daarvan de sekerb kreeg was het toea wel te varwondareo dat ik in teerst tot mg zalven coido ik heb dan vraeaalgksten droom gedroomd die een ziekelgk brein ooit overkomen kan Na deza inspanning zonk ik terug in ren half bawuateloazen toestand stellig overtuigd dat He niet uit hat bed geweest was Dia ontdekking was ten groote verlichting voor mij Toch al kwam mgn gerat moer op zijn gemak hetzelfde kon niet van mgn Itobaam gezegd worden Het was alsof mij het hoofd in tweeen barsten sou saijn tODg was droog en dik De dingen die gebeurd waren werden mij intassoheo helderder naarmate m o beH wustzgn helderder werd Ik giug opiitten in bed en hield mij de kloppende slapen vaat tusseheii de handen O dia goede jongen hoorde ïk mgne oude dienstmaagd zeggaa hg komt toolPeindrIijk weer tot liehtelf Toen boorde ik nog eene stem het waa eeua mannenstem zacht en vriendelgk tJa uw beer zal nu wel spoedig weer beter worden laat ik uwen pols eens voelen mgnbeer Vaughan