Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1895

No 6572 Vrijdag 1 Februari J895 33ste Jaargfifig JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is 1 35 fhtnco per pMt ƒ 1 70 Afzonderlgke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERtBNTXËN 1 Heden OTerleed tot onze diepe 1 droefheü ona lief eenig Dochtertje 1 Dr BAKKER NIËMEUËR B A D BAKKER NIEMEUER I DUPFEE 1 Gouda 30 1 1895 u GEVRAAGD TE GOUüA een Qemeubeleerde E A U E E nut KOST en INWONING bg nette lieden Slaap ameublement voorradig Brieyen met opgaTe van pry onder No 2365 aan het Bureau van dit blad TERSTOND GEVRAAGD te Gouda door een Heer een Qemeulseleerde Kamer met KOST en INWONING bfl nette lieden Br fr onder No 26 bg de Boekhandelaren H B BRBUER ZOON Arnlum 18 8 4 Haastreclitsclie IJschl Bg gelegenheid van het tien jarig bestaan IlSfSlSf op VRIJDAG IFEBKUARim IJa en Weder dienende A Opening der feestelgkbeden door een Optocht met het Vaandel op de Ijsbanen met Muziek B HARBRIJDERIJ voor Mannen aanvangende 1 uur Aangifte 12 nnr in de gatent Itdeg 1 Gld PBIJZEN f 50 f 30 f bmf 5 C Gevolgd door een AVOJIDirEEST HET BESTUUR Onfeilbaar Middel TBGÏN Influenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Honig Extrut Bekroond met Kere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille B0L8WARD 1893 Ëere Diploma en Gouden Medaille 1893 World B Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmMdelllJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken ELIANTHË is het beste middel der wereld H N van Schalk 6l Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc Sumatra straat 267 X n Haag Verkrggbaar bg F H A WOLFP Drogist Markt Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattihgen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G HoUandaohe uitgave met 27 afb Prgs 2 i nlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland tJs en Weder dienende WEDSTRIJDEN voor H H Amateurs over 1500 M en 5000 M op Donderdag 31 Januari I89S smoi gens 11 uur Prijzen KUXSTVOORVVERPEM Aangifte tot heden avond 30 Jan 1895 bij den ondergeteekende Donderdag 7 PelsruarilSSS s middags 12 uur WEDSTRIJD voor Beroepsrijders op de korte baan PRIJZEl 100 25 en 10 INLEGGELD 1 JnêchrIJving tot Donderdag morgen 10 uur bij den Heer C van den BMUG StolwijkeraluU Namens het Bestuur AUGUST VAN OORSCHOT ONTFERBAND is GOEDE EN GOEDEOOPE TAFELWOT Wg hebben ter aflevering gereed een gedeelte van een groot partg Merk Chalcau Ulontferrand die wg zeer voordeelig inkochten en die wy zoo lang de geheele partg nog niet gebotteld en in onze kelders geborgen is oauU deii franco hnis tot 21 50 per anker van 45 maathoudende flesscheo zonder fl i contant FroefBesschjes worden op aanvraag tranco toegezonden Voor spoedige bestellingen houden wg ons beleefd aanbevolen Firma C LOüREiNS Delftshaven Botterdam en Lange Tiendeweg D 34 Gouda 71 Indien U voor een pond Koffie besteedt 0 80 komt U g pond te staan op f 0 40 It pond Kathreiner sMalzkqffiekost j 0 1 5 jam n 0 5S hijgehrtiik van Malzkoffle bespaart U dm per pond f 0 25 V QebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Doetmadge door de nieuwste uitvindingon op machinaal gebied Torbotcrde fabricatio en uitsluitend gebruik van fijne en lijnsto grondstoffen garandeeroi Icn verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig fiibrikaat naawüeiirig beantwoordende aan den inhoud der resp Ktikotten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleTcraMcler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles eon bewijs van uitmuntend n fabriksdt Keeda 18J4 schreef de Accaiiemie national lie Palis Kous vouB dtfoemona une Hftdaille d sr première clm e en oonaidörattion d voire exoeUente tftbrloatlon de Chocolat bonbons varies eto ato Stollwgrck t fabrikaat is verkrygbaar bij H H Confiseurs Banketbakker enz enz leneraalvertegenwoordiger voor NederlandJ Uns Mattenklodt Amsterdam Kalvorstraat 103 Gouda Baslpertdruk v b A Binnuuil k Zoox Sodeteit ONS GENOEGEN 4 AbooiUBieat VMntclUng baandag 4 Februari 1895 Vereenigde Rotterdunache Tooneelisten Directie LE OKAS bn HASPELS flllMWmEi gevolgd door Een Euwelpsreisje Aanvang half 8 uttr W Gewone bepalingen en prgzen FEMSCHE STOOMVEBYEBU II Ohemische VasschCFf VAK H OPPE HEIMER 19 KruUkade Botterdam Qebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen BooiddepAt voor OOUDA ds Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven vaa alle Heerenen Dameagarderoben alsook all Kindorgoederen Speciale inrichting voor het stoometi vu pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden n U d nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfii worden onschsdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken liJn de prjjzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflevatbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week E CASSUTO TANDARTS MARKT 154 GOUDA te consulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur voor TANDZISKTEN VOLLINGKN KVSSTXASDBS OBBITTBlf enz VRIJDAGS van 10 tot 12 nnr kottekmm behandeling Alle 0PEEAT18N p nloos Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUI VEKSM AG AZIJN onder Redactie der beste Kalli Letterknndigen Maandelijks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Boman novellen HiatorUche Verhalen Poëzie AUerlH Saadsela Zogogrle Bebue en en voor den zeer lagen prgs van 6S CBST per 3 maanden franco per posi 80 cent Goedkoopste mundschrift van Nederltiid P STOKVIS WATEERBDS ÜITG V S BOHB Handelsmerk ey die Hoest gebrilkt uit de mikken Trommel N KATER en Co Gedeponeerd OBOyiyOBlT Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommel Ï25 Ot bg onze bekende Verkoop srs Zeer ITette Gfesteendrukie worden GELEVERD door A BRINKHAN ei Zii BINNENLAND GOD DA 31 Januari 1895 In de giiterenarond geboaden huiahoadel ke Vergadering ran de Liberale KieerereeoiiitiDg B iVerplichtt ign tot bestoarsteden benoemd de hb A L Thi rtn J W Vorater M Blonker Henry C J C Hoogeodgk C Witte Tan de V lde H Straver en A Jonker Kz Als csndidut voor het lidma tschap der ProTinciale Staten ter Toorzieninj in de vwttnfe ontslaan door het Oferlyden van deo heer Ut A A Van Bergen IJzendoorn wordt genoemd de heer Mr J K Van Weel kantonrochter te SchoonhoTen Naar wy vernemen vindt deze caodidatuur ook ia andere geraeentou van bet hoofdkieadiitrict Goada grouten böval Scb Cfc De iJ ploeg Krimpen a d Lek c van de reeUerg Van der Garden Co rertrok Dinsdagavond 8 oor van Uotterdam en kwam te AmaUrdam giiterenutiddag 4 unr aan gevolgd door een lichter beladen voor de fttoonvaartmaatsQhftppgenf Nederland ee Oceaan i welke lichter gesleept erd door de Schiebiid ran deulfde roedenj UiaidagBvoDd jl hield de heer A A Beekman van Schiedam in het Nut te Haaatri cbt eene voordracht Voor de paoze drot ZEd voor de novelle Gemeen Suldaatc eo na de pa De taal der lietde ie internationaal Dat bet jja Zondag nog niet lang vertronvrd was ondervonden een paar jougedames die per schaats de gemeente Stolwykeen bezoek braobten 7 9 zwierden er lastig oplos toen ze P £ S bzagen De eene visoden kant op doch deandere zakte vóór ze den vasten wa bereikihad dnor het ijs En toen gedachtig zekeraan de spreekwgte gedeelde vreugd is dubbele vreugd trok de laatste bare nog drogemedezniter in bet nate element Spoedig evenwel voelden ze dat dio dubbele vreugdetoch geen onverdeelde was en daarom klauterden ze met vereende krachten legen deowal op bonden de schaatsen af en zetten ba rea tocht te voet voort Scb Ct Donderdag 24 Janoari hield de heer D Hage eene lezing ia het departemeut ran het ïlfit te Krimpen a d Lek over sociale belan FEVILLETOK TÊÊTCGEEOEPEN HUGH CONWAT 8 JËen uobte vinger werd er op mgn pols gelegd Wia is datP vroeg i jflk ben dokter Deaae om u te dienea zeide de vreerodsliag Beo ik iek g eweest Hoe langP Hoeveel digeoP f Slechts eeo paar uren Er is niels verontmstends in Qa Boaar weer liggen en hoad u nog wat rustig Heb g dorst ffJa ik sterf van dorst geef mg een glas waler Mea gaf het my Ik dronk gretig en voelde mg wat betw iNu juffrouw hoorde ik don dokter zeggen Zet wat slappe thee voor hem en als bij wat eten wil geef bet ben maar k kom wel eens weer aan Fnaeitla liet dokter Dfaae uit weer bg mgn bed gekooieQ sehudde zg de kussens wat op om mij r kketyker te doen liggeo Ik was uu goed waken der gebetfrteaiBsen Tan den nacht kwamen njj voor den geest met eene helderheid ztlfs in b aderkedeo die men bg de herianeringen van een weaeolijken droom in de verste verte niet hebben kan Hoe iMt il het PrisoilUiP vroeg ik gen Nil de pauze werden bgdragen geleverd door de heeren J H Speenhoff B Boogaerdt Mz en den spreker De bibliotbecarta deed eenige mededeelingen omtrent de wyze waarop de bibliotheek in beter toestand ia gebracht De spreekbeurten ter nntavergadering te Oudewater op 11 Woeoidag werden ditmaal door enkele nutsleden zaU vervnld Dr H P Van Praag droeg voor Het nieuwe Utopia van Jerome K Jerome Vierkante Joost c van J H Hooijer en Verhuizing VAn Dr £ Laurillard de heer J W D Van Uortb De Nachtwakerc van Francois Coppée terwijl de heer A C van Aelat geaccompagneerd door don heer J Posthumus het schoone DecUmatorium aDes Zangers vloekt ten beste gaf Een en ander werd op aangename wgze afgewisseld door piauonauziek rau JaatstgeDoemden Heer en Mej H Zyistra Met een woord van dank van den voorzitter eindigde deze hoogst genotvolie byeenkomst II Woensdag bnd te Oudewater eene hardnjderg op schaatsen plaats Van de acht op gekomen mededingers behaalde J P do Boer van Wateringen deo eersten prgs f 40 J DuiuisveUl van Wateringen den tweeden f 15 en P Hougeudyk ran Haastrecht deo derden f 5 Te Rotterdam ia giateroacht eeu onbennde vrouw op straat doodgevroreo Te omereo is iemand die piet een houdenkar dageiyks uitging om te venten in een sloot geraakt en daaruit levenloos oj ehaald De ongelukkigft was bevroren Gisteren was bet feest voor de schooljeugd te Krimpen a d UroI Door den onlangs benoemden burgeraeeeter den beer B Koker werden de leerlingen der openbare lagere schoot onthaald op chocolade krentenbroodjes en verdere versnaperingen Heden zal de heer Scbramade uit Uotterdam eene voorstelling geven voor de leerlingen Namens bet uitvoerend comité der Wereldtentoonstelling van het hotel en reiswezon wenlen gjsteren aan H M de Ilegentes twee fraai gebonden albums aangeboden met photografieën van een aantal gevels welke het oudHollandsch marktplein zullen sieren Daarbji zgn gevoegd voor de beide Koninginnen in bruin kalfsleder gebonden boekskens behelzende gosohiedenis en strekking der tentoonstelling ffKflt gaat naar twanlf uur jongeheer Pnscilla sprak op een toon die dood unlcomen dat zij pgn gk aangedaan was ïTwaslf uur 1 wat ïs or met mij gebeurd P De oude dieust naagd schreide dat hoorde ik daidetijk Zij gaf geen antwoord ik herhaalde dus de vraag O jongeheer Gilbert 1 snikte zg hoekondtgij zoo doen Toen ik in uw kamer kwara en uw beil leeg zag meende ik door den grond te gaan Toon ig mijn bed Ueg zag ik beefde er vsn Oe afgrijselijkhedan van den naobt wsren werkelgk gebeurd Hoe kondt gg zoo doen jongeheer ging Priscilla voort i zonder een woord te zeggen uitgaan en half Londen doortwervon alleen en zonder iels te kunnen zien Ga hier eens zitten zeide ik en vertel ng eens wst gij meent dat er gebeurd is Zy bad baar hart nog niet ten volle lucht gegeven Indien gg u wildrt dronken maken of iets tauemon ora in slaap te komen en vaa uwen toestand onbewust te worden dan badt gij dat wet thuis kuoaenHoen jongeheer daar zou ik zooveel niet uit gemaakt hebben in fi i geval voor een enkelen keer Gg zijt een goede oude malloot Priscilla Vertel mij alles eens van vannacht Eerst toen zij zag dat ik mg andere boos zou maken begon hare tong los t worden eu toen ik alles hoorde wat zg vertelde begon ik er van te daizclen Het kwam hierop neer Ongeveer een uur oadai ik weggeloopen was was tg wakker geworden Zij luisterde toen aandaohtig of ik sliep of ons i U verlangde Toen zy volstrekt J Het Kamerlid mr Bahimann is DinsJsg naar Rome vertrokken Hg zul eene particuliere aodientie aanvragen by den paus De boot die bij Edam in de Zuiderzee zat eo de noodvlag heeacb is bereikt Het was een vraofatboot van de heereu Matthes en Van der Ëlst tl Amsterdam geladen met larninoniakwater van Deventer op Amsterdam varende Do bemauning is nu te Edam aao den wal Op het Oalgewater bij Leiden vermaakte zich gistermiddag een geielsohup bestaande uit een heer en tweo jonge dames met scbaatBenryden toen plotseling een onopgemerkt wak hen alle drie door bet verraderiyk ys deed doorzakken Spoedig aangvbrachtc hulp mocht er in tingen twee der drenkelingen op vasten bodem te brengen doch alle pogingen faalden om ook de derde een zestienjarig meisje Van B genaamd en wonende aan den Morschweg te redden Niettegenstaande dun gebeelen nnmiddag Daar de vermiste werd gedregd mocht het niet gelukken het l k boven water te brengen L C t Wy vernamen dat de wetsontwerpen nopens Opsterland en Weatttalliogwerf in de Eerste Kftnar sullw bahftnd worden vóór Hoofdstuk V Binneniandsche Zaken Het wetsontwerp nopens de teruggaaf vanhft waarborgkapitaal der spoorwegconcesHie8amaratlg Cberibon zal behandeld wordenvóór de ilegrootiog van Koloniën D De uitslag van da verkieziag voor den Gemeenteraad te Rotterdam is als volgt Uitgfbracht 3512 van onwaarde 10 volstrekte meerderheid 175Ü Gekozen de beeren H J Bonn met 1875 mr C H B Bo t 1821 jhr F van Citters 1837 W J Droogleover Fortugn 17üJ J Drost 1890 F Ebeling 1907 mr E Feitb 1811 J J Francois 1759 P Havelaar Jzn 1864 tnr J van Heokelom 1811 mr C F A Hoogeweegen 2G37 E C W Hoyer I88G J Hudig 1940 G M Kam 1876 A Ketting 1704 mr 1 ü Kkj 1795 F Konh Jr 1882 W J Kraemer 3157 L P de Lange 1822 P Jl Mees 1893 A de Monchy 1862 mr 3 Muller Hzn 1869 W M Pieters 70 P van RoBsem 3225 dr E van Rgckevorsel 1829 L Sanson 1775 dr H J Sleurs 3148 J O Smalt 1814 dr W B van Staveren 2949 C E van Stolk 1914 mr A H van niets hoorde ging zij in mgn kamer vond het bed leeg en zag mg nergens Waarschijnlijk was z zelfs meer ontdaan dan zij bekonuen wilde Zg wist hoe mistroostig jn wanhopig ik in de Inntsta da en geweest was en ik twijfel niet of hare eerite gedachten waren dat ik mg van kant gumaaktbad Zglïppde deur uit om mij te zoeken en daar zg terstond begreep dat ag mg zonder hulp van andoren onmogeigk zou kunnen woervinden liep zg zooals iedere Kngeltohe vrouw in zoodanig geval zou doen naar de politie Toen zij aan deo eersten wachtpost het geval had meegedeeld fn hot dringende van haar hulpverzoek des te meer had doen uitkomen door van mijne blindheid vooral met sterke klourett op te geren en toen zij werkelgk daardoor veel deelneming had opgewekt nerden er telegrammen naar andere wachtposten gezonden om te informeeren of er onk zoodanige per oon ergens aangetroffen was Priscilla achtte in den grootsten angit tot ongeveer vfjf uur in deo morgen toen er van t andere einde der stad berioht kwam dat er daar juist een jongmensch gebracht was die wel blind scheen te zijn maar dio althans zoker dronken en onbekwaam was Priscilla begaf zieb in allargl naar de plaats waar ik was Zij vond mij bewusteloos liggende zoodra ik woer nuohteren was zou ilt voor den mogistroat gotivacht worden Kr werd terstond een dokter gehaald hg g f dadelijk getuigenis vati mgne onschuld wat betreft ftrt gebruiken van sterken drank Priscilla liet mg daarop voorzichtig in eene vigelanle leggen en gaf ten slotte üt heeren van de politie een standje over de w ze wau op g rog bodden neergelegd en behandeld Triomfauwl k vertrok mtipff met den bewustelozen patiënt en maa V W 9tr Tienhoven 1807 H C Vaaodrager 2051 J M Voorhoeve 1753 stemmen In herstemming komen de navolgende heeren mr J D A E ran Blommeatein met 1337 stammen W C Coepyn met 1G06 H Dane Czn met 1495 M H Heybroek met 1750 Herman Kolff raet 1390 P Lambert met 1331 mr J Mascheck met 1492 R Mitders met 1419 P van der Poli met 1541 mr E E van Kaalte met 1651 J VV Thompson met 1515 en Jac van Vesaem met 1615 stemmen Verder verkregen de heeren W Brandsma 896 D de Klerk 707 H van der Linden 1267 G van Gilse van der Pais Htn 630 G Prins 519 J A Roest van Limbnrg A Ein 576 P Smit Jr 696 F W Thorbecke 1312 stemmen Voorts zy verkozen 6 nieuWe leden van wie de heeren Bonn Charlois Ketting KraHogen en Koch Jr candidaten waren der beide liberale kiesvereenigingen mr Hoogeweegen r k candidaat van de antiliberale kiesvereeoigingen en van Vooruitgangc Vaandrager n r CharloiH oondldaat van de antiliberale kiesvereeoigiugen en van Rotterdamc eu Voorhoeve candidnat ran de antiliberale kiesvereenigiogen Er moet voor 6 plaatsen herstemd worden De behaodoling voor het Gerachtihof te S ¥ htg6 nn de laak ran dan SchtedamMheu gemoente ontvanger welke heden 31 dezer zou plaats hebben is nader bepaald op Zaterdag 9 Februari a s In een drok bezochte vergadering van timmergezeHen gisteravond te Haarlem gehouden waarin de heer Nolting vnn A inst6rdam als preker optrad is besloten een orgnni atïe der timmerlieden te beproeven ten einde otenali te Amsterdam een loon te kunnen bedingen van 22 cent per uur eu een werktgd tmi 11 uur des zomers en 10 uur des winters Te Nieuwer Ametel is in deu ouderdom van 56 jaar orerieden de heer Willem Koekkoek een lid ran het bekende icbildersgealacht De heer Willem Koekkoek schilderde voornameiyk stadsgezichten De rechtbauk ta Alkmaar heeft Cornells Uoes tot levensIsDgo gevangenintrnf veroordeeld in het bed kwam te liggen waar hg zoo roekeloos uitgestapt was Tot mijn leedwezen moest ik uit hare woorden opmaken dat al had zij de heeren van de politie hare verontwaardiging te kennen gegeven zg het toch met hen eens was wat betreft mgnea toestand Toch was zij dankbaar jegens den dokter dien zg echter vrees ik beschouwde als een knap en dienstvaardig nan die door eene aannemelijke explicatie al was die ook eonigszins bezijden do waarheid gaarne een fatsoenlijk heer uit de verlegenheid hielp ffMaar toch heb ik nog nooit beleefd dat iemand zoo lang drtaroa buiten kennis bleef setde z dos het toch nooit weer jongeheer voegde tg er bg Ik trachtte niot hare vermoedens te beatryden Priscilla was juial niet de persoon bij uitnemendheid aan wie ik de avonturen van dei nacht wensehte toe te vertrouwen Verreweg het eenvoudigste was niets te zeggen en haar maar te l ten begaan in t naken vau conclusies die wellicht niet zoo geheel onnl tuurlijk waren ffNu ik zal het niet weerdoen zeide ik Geef mg nu maar oen kopje t bee mot een boterbanmetje Zij ging heen om het te halen Niet dat ik trek in eten had ik wenschto sloehls eenige oogenblikken alleen te zijn om eens na te denken na te denken voor zoover mgn boncendB hoofd het zou toelaten Ik riep mg voor den geest al wat er gebeurd was sedert ik het huis was uitgegaan De opgewonden nachtwandoting den dronkea geleider het lied dat ik hnd booron zingen en daarna die vreeselgke sterk sprekende geluiden en aanrakingen JTonlt winotfd