Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1895

AangflTMrd 8 partyen kau Haodel vlBg Ie qual a ie qnal 18 a f i Zwaardere hoo r in prg Noord Hollandsohe ik Boter weini aanroer handel lug lloebotar I SO il 1 66 Woiboter 1 30 A 1 45 p Kilo Winterdleost 1894 95 BOCDA BOTTBMDIM Aangevaogeo 1 October TUd van Greeewleli Directe Spoorwegverbinding met GUUÜA IS St 18 88 l OS l ll l Jl I D A U 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 7 47 I 3 10 4 08 4 DEK HAiO OOUUl iHiga 6 48 7 80 7 43 8 30 9 88 9 4810 1811 8911 15 1 38 1 15 1 46 3 43 4 16 4 41 6 17 7 I OI GOUDi DF N OouiU 7 80 86 1 09 9 87 10 49 11 11 19 11 11 84 1 87 8 6 s 4 46 6 17 6 69 7 18 8 89 9 S7 11 06 11 18 9 68 10 18 10 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 5 80 5 47 7 48 8 81 10 10 U T 1 E C H T 6 O U D i Utrecht 6 88 7 60 9 9 68 11 84 18 08 18 60 8 10 8 80 8 584 48 5 806 86 8 09 8 501 6010 84 Woerden 6 58 8 11 10 18 11 60 18 86 8 484 16 5 47 ff ff 8 119 M10 Oudewiter 7 07 8 19 10 Ï4 v v 4 84 0 § 8 10 Gouds 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 1 88 8 50 4 87 5 80 7 00 6 419 88 lUT 1H8TKK0A M O O U D A Amstardaa Wp 6 50 8 15 9 t 11 16 11 80 8 51 4 85 441 MO 1 M TJO 9 04 10 44 ll ie 18 48 6 50 4 80 6 58 9M il 11 41 18 61 1 38 1 67 4 18 6 86 6 66 O O l Di U TEKCH T 10 00 10 19 10 66 18 48 1 18 9 613 11 09 1 87 10 10 11 17 1 45 3 07 10 61 11 46 1 80 3 08 8 38 S G O U U i i USTliRDAM 10 06 10 66 1 11 S tl 10 66 11 19 1 1 40 10 14 11 18 Staten Qdneraai U KAMkR Zlttiag van Woensdag 30 Jaonari 1895 By bet algemeen debat ofer de ataatsbegrooiing wees de heer Geertsema op de groote nitsettiog der Htaatsuitgaveii sedert 1878 zy K n wel 21 millioeo booger terwjjl daareategen de helnstingeo z n geklommen met 14 a 15 millioen Grootere bezuiniging schijnt niet mogeïgk en in de toekomst zal toch een verhooging der bestaande middelen nuodig zyu Spreker me ide echter dat we mogelijk is meerdere bezuiniging op de militiiire uitgaven eu bij dropg er sterk op aan om geen belastingen te Terhoogen voordat de mogelijkheid ia aangetoond om te bezuinigen op de militaire uitgaVen De heer Veoing Meine z protesteerde togen de beschuldigiog dat het gezag te Amaterdatn niet krachtig genoog ïn opgetreden Het heeft integendeel zeer reel kracht ontwikkeld dat enkele hakkerawagenu werden gemolestreed beteekent in eeo groote stad niets Onjuist is het dat de politie een bakker beeft geraden het werk te staken daar zü onmachtig was om hem te beschermen Het uiten van dergelijke ongegronde grieren benadeel het gezag Zd deu tydea bestaan er vdeleer redenen om het gezag te versterken door strafbepalingen bg oogenbtikkeiyke werkstakiogen die het pintool op de borat willen zetten en om te voorkomen dat openbsre vergaderingen om de wet te ontduiken in huishoudelgke worden veranderd eo te verscherpen de bepalingen tegen oproiing De heer Van Booeval Faure ilrong aan op opIoB 9ing van het eedsvraagstuk iets waartoe de grondwet vrjjheid geoft en wat geen omvaugryk werk is Hg gaf zelfs de redactie aan van de wet die de zaak on kunnen oplossen De heer De Jong beloogde krachtig de noodzakelgkhtid van een versterking der zeeweringen aan de Noordzee specitial te Callantiioog en op andere plaatsen in NoonlHoUand De heer Italiusen is het met den beoj Geertsema eeus dut er op militair gebied bezuinigd moet worden Vergelgkir g met andere staten gaat niet op diiar duze zigh uitputten en dus een waarschuwend voorbeeld zgn De heer Van Zinnicq Hergmann betoogt dat de klacht over de handhaving vun het gezag te Amsterdam hg de werkstaking niet peisoonlgk den burgemeester Meiuesz treft De heer Alberda van Ekeuateiu heeft sym pathie voor het ministerie doch acht de militaire lesten boven onze finaucieele krachten Onderwijs eu pensioneering van werklieden eiïcbeo meer geld dat bezuinigd moot worden op oorlog Voorts klaagt hg over het late tgdstip der behan eling dezer begrooting De heer Mellvill vau Ijgndeii zegt in het algemeen zgn steun tue aan het Kabinet dat moedig krachtig en boluidend optreedt doch behoudt in details zgn vrgheid van handelen Toor De heeren Itegout eu Sassen sluitou zich ook aan bg het zaïikrgke betoog van den heer Oeertaaina De eerste wyst op de vi le behoeften die geld eihcheu teiwgl de laatste iu bijzonderheden aantoont dat de militaire uitgaven hji ons te hoog y jin in vergelgking met andere Staten De heer Vun B windereu dringt tipeciaul uan op herziening der gemeentebelasting De heer Van Niapen van Pennerden dringt nan op behartiging der economische en vooral der landbouwhelangeu De heer 8chimmelpenuinck t d üye weuscht ook beperkiug van uitgaven maar ook handhaving onzer onnfhanhelgkheid De medegedeelde pgfers bewgzen nog niet dat wg te zwaar belast zgn mot milit ire uitgaven De hver Bultman wenscht bevordering van den landbouw en acht het wenBchelgk dat landboQW geheel bg het dep Waterstaat worde gebracht Heden is de minister Itoëll aan het woord 8 40 8 47 l 8 a oi 9 10 Oi u 11 8 8B 7 86 7 S 7 7 4S 7 t5 Oouda Moordnohl Ni UT rV9rk Oaptll Rotlgrdam 7 Sottatdua Oap U i lO Nlrawntok i lt Uoordnokt t S6 oud i SI 7 4S 1 0 1 11 1 17 1 B8 Z T M 7 41 8 47 11 01 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 1 8 68 11 10 N dL d 8 01 Toolb 8 07 9 08 11 11 Mtf 8 119 18 9 39 10 0711 17 Cm dl 8 S8 8 40 7 86 8 09 8 11 Oudtw 8 80 8 64 WMrdeii 6 69 7 08 8 11 Utncht 8 11 7 11 8 18 8 41 1 40 7 6r eoudt AnittrduD Wp 8 11 1 10 De heer A Prell de bekende redacteur van de sDoutiche Wochenzeitung in deo Xiederhiadenc heeft onder hei motlo smeed hvt gzfr terwgl bet heet is c een warm pleidooi gebonden voor onze Udische oudgedienden Men haalt zoo betoogt bg onze dappere Iridiiche soldalen triomfantelgk in wanneer zg in bet vaderland zgr teruggekeerd men juicht hen toe sommigen krggen een ridderkruis of een medaille maar verder bekommert men zich niet over hen Wie zorgt dat zg eene betrekking krggen En dat hebben zg toch wel jegens het land verdiend Thans uu de Lombok exp ditie bet g er smedende terwyl het heet is moest men deze zaak ter hand nemen Ook aan de vreemdelingen onder de teruggekeerde Indische soldaten mocht wel eens worden gedacht De Nederlandpcbe wet bevat bepalingen waardoor vreemdelingen die in het Indische leger hebben gediend over de grenzen moeten worden gezet wanneer zg na bun terogkeer geen hewgs kunnen overleggen dat zy iu hunonderhrud kunnen voorzien ouk al hebben zy over eenige middelen te beschikken terwgl een landloopsr di vreemdeling is daarentegen in liet lundj mag blgven oo hg slechts eenige centen op £ ak beeft Dat is wel hard Naar ÜrJnbeek guuii terwgl men nog jongi en nog Kua arbeiden is geen aangename raad Ëétie botrukking weet de schr die uitnemend voor den oud koloniaal geschikt zou zgu Waarom zoo vraagt bij de zoo dringend noodige rworganisotie der stedelgke politie met uitgevoenl Wet is in de laatste jaren op dit stuk veel verbeterd maar een voorbeeldig korps is nog niet gevormd Nog bergt de politie te veel elementen die deze gewichtige instelling in het staatsleveu eenigszio beschouwen als een tgdelgke noodhavun elementen die nog moeten leereu wat de yzeren klank van het woord discipline beteekent en evenmin gehoorzaamheid weten af te dwingen als zelf te gehoorzamen Nog waait door hét korps niet de geest die de hand voor verlokkende aanbiedingen gesloten hoodt want ach de aoldg is zoo karig de dieuHt hard het gezin tairgk Het groote publiek kent dat zwak eu onthoudt daarom den dienaars der wet zgn ontzag De goede elementen Igden onder deze vernedering bet begint in ben te gisten slechts eene gerit g aanleiding is noodig ennnhezon t nenheid tretdt in de plaats van tegenwoordigheid van geeat Stelt men echter tegenover het pobMek mannen van wie het weet dat zy allen waardig zgn over de rust der burgerg te waken mannen die ook in het gevaar hunne kalmte niet verliezen mannen die een geschenk voor een kleinen bewezen dienst weten te weigeren in het rustige besef itaat en stad bieden mg voU doende middelen van bestaan dan zal zich langzamerhand ook de vrgzinnigste Nederlander met de geduchte verzoenen Üe politie is er toch werkelgk niet alle n om mgne persoon Igke vrgheid te verkort n Do zekerheid iu het moederland eene betrekking t zullen vinden moet van onberekenbaar goeden invloed zgn op het moreel der ïndiacho troepen Men moet eeus de bittere opmerkingen hebben gehoord lu het hcipilaal die den gelukkigeuf kameraad golden wieu een kogel zoo dour vlerk of poot was gegaan dat by aanspraak kreeg op pensioeu Tloe worden deze gelukkigen bengd die later althans van de zorgen over het dagelijksch brood zyn onthevenc Van harte Ktummen wg in met den wensch des schrgvers dut spoedig do tgd moge aunbreken wuarop onze ludischu oud soldaten niet alleen zullen worden ontvangen met de vaderlandsliuvunde kreten als din welke wg uog dezer dagen alum hoorden weergalmen Lang zullen Ke luven de trgders vun Lombok mnar dut hunne landgenooten voor wie zg hna leven veil hadden hen door duden in de gel geulioi l uilen stelleu ook het o erige deel van hun leven als nuttige staatsburgers op eervolle wyze werkzaam te zijn lO tE 11 01 ii oa u i U S 8 11 18 K il 11 O I T 10 08 10 11 8 18 H 1 10 8 07 11 18 6 88 81 S 36 8 41 7 48 1 10 10 10 1611 33 11 48 6 10 4 47 B S8 fi ft 7 46 8 88 lO U 6 87 V 7 5 10 87 I OK 6 46 6 17 8 07 8 51 10 G 60 6 S9 8 11 8 85 8 88 9 11 10 68 7 45 8 4 5 28 6 81 4 47 1 1 iTetegraiif De spanning taaacben de leiden der beide i ntirevotationaire fracties worden al sterkerea duidelgker Tot dusver voerden d heeren mr Lohman en dr Knjper eokel in hnn bladen strgdt de eerste in De Nederlander die sedert een jaar onder zgn leiding staat de tweede in De Standaard c Na de heer Kuyper weder üd van de Tweede Kamer is geworden en bg dair na zgn herstel cyn zetel heeft kunnen innemen treden zy ook met het gesproken woord tegen elkander op Bg de behandeling van de uitzonderings wetten voor de Friesche lameeBten het eerste debit waaraan de heer Kuyper deelnam is de kloof tusschen de beide Calvinistische staatslieden nog veel duidelgker iu het licht getreden En het zgn niet enkel geschillen an taktiek of practiscbe staatkunde De strgd loopt over beginselen over niet meer of minder dan de kern van He antirevolutionaire stsatsleer Ue heer Kuyper heeft de vorige week in de Kamer met nadruk gelaeraard wat die staatslepr cif cht en op grond daarvan het onmogelyk gpHcht d it een antirevolutionair Kamerlid voor de uitziuideringswetten stamde En toch hebbin de lieer Lohman en ook de heer Mickay lp wion de heer Kuyper zich nog wel beroepen had er niet alleen voorgestemd maar nok vóór gesproken De antirevolutionaire staatsleer blykt dus nog oo vast niet te staan Of is alleen de heer Kuyper in zgn gver om te getuigen verder gegaan dan hg verantwoorden kan De oplossing dier vragen zal wel hiarin te vinden zgn dat gelgke overtuiging in het godsdienstige nog niet leidt tot overeenstemming in bet staatkundige De heer Kuyper is volbloed democraat op een wyze die velen Z ijner vroegere medestanders tegenstaat Het geval leert opnieuw dat vermenging van goedsdienstige en staalkundige beginselen op den duur tot verwarring misverstand en scheuring moet lyden en dat een godsdienstige staatspartg vroeg of laat uiteen moet vallen tenzy zg een unfeilbaar persooulgk ge ag erkent Wg betwgfelen echter of htt gelukken zolhet gros der antirevolutionairen in den Iwudete overtuigen dat een zoo eminent en beginselrast man als do henr Lohman niet meerwaard is tot huuue richting te worden gerekend iHand Het Ëngelsche weekblad The Realm meldt Na den dood van czaar A iexunder 111 besloot iedere Uussische stad een gezant naar Peteraburg te ztiudim om een kruus op het rafvan den keizer te leggen De stad Mabüev had haar voornaamuteu burger Ratner genaamd gekozen voor deze zending en ofschoon deze reeds sedert dertig jaar blind was aaovaa dde hg de opdrarht Terwgl hg Ie Petersburg zat te luisteren naar de lijkmia vo r den overleden Czuar en zgn metgezel hem een beschrijving gaf van de pracht die hem omringde werd zgne nieuwsgierigheid zoodanig opgewekt dat bg uellicht mede onder den indruk van de plechtigheid plotseling zgn gezichtsvermogen terugkreeg Thans is de man in staat het kleinste gedrukte schrift te lezen zouder eenige moeite Zijn eerste daad toen hg terugkwam waa een gift van 15 000 roebel aan de armen van de stad zyner inwoning 7 10 4 80 4 57 8 04 6 11 8 iO 1 46 1 68 l OS 8 09 1 18 6 6 8 08 8 10 8 17 8 60 1 44 4 10 6 O n D k 11 80 li lO Voorb 8 54 N d L d6 69 Z Z gw6 08 Bl Kr 8 14 Ur U S l Onudi 30 7 50 8 13 10 80 10 38 10 41 Kf n eigenaardige vertooniog in Drente maken in het bekoorlgke dorp Gasselternieveeu dea winters een uantal solide tjalken men zegt dat er een zestigtal plegen in winterleag te liggen en daar thuis behooren Zy bevaren geheel Nederland eu België den Rgn tot beneden Keulen ook Hamburg en Bremen worden door deze Drentache tjalken beTOcht Een en ander herinnert aan den tyd toen zich langs de noordelijke grens van Drente een geslacht van zeelieden ontwikkelde en wèl niet door de nabyheid van zooveel wiiter want dat was er niet maar door de turfgraverij en het vervoer van turf Men zon nanwalyks geloovao dat van uit én veauiK reken waar elk vaarwater eerat tnoeit gegraven en aangelegd worden een geregelde torfvoari met detjaken niet slechts ofer de Zoidercee naar Bolland maar ook naar Noord Dnitfcblaod outataan is Ia bet voorjaar van 1857 bg gelegenheid van een bijzonder strengen winter gingen tal van schepen uit de Veenkoloniën naar de Elbe om daar turf te leveren De uhippen beniden ioen voor elke vracht van zes tot zerm honderd guU en voor die dogen een groote som Deze pennestreek uit de gescbiedenia maakt het duideiyk hoe znlk een eenige reenoyver heid 10 deze streken kon ontstaan en röortbestaan en hoe de veenkoloniën aan bun zeevaart zijn gekomen Helaas de laatste is verdwenen ea daeerste nl de veenderg kwynt heeft thanivan vroegere grootheid alleen nog maar deosobyn behouden en is voor velen sleehts eenmatig stuk brood Ook biervon geldt sSictransit gloria mnodi N R Ct t Men schryft oit Kozeodaal Uit het onderzoek der politie btgkt dai M Koevo ta die alhier voor dood in eane weide ia gevonden niet vermoord is zooals ainfankelyk algemeen werd gedocht doch JlDt K zich zelf verwond heeft by bet ioslaaft vod eene ruit Door oogst gedreven heeft de ougelakkige in de weide rondgedwaald alwaor by ieUgefolge vao het groote bloedverlies eo strenge koude een verschikkeiyken dood heeft gevoodeih Toen men hem s morgers vond W$nü zgne voeten bevroren en de leveDigeeatefi loo goed als geweken Het verlaten en te Mooisluis binnritge brachte Nooriche galjas heeft ia publieke vel liug opgebracht f 800 doch de burgemnester atrandvonder gunde bet oiet waarna faefc ffeer werd afgeslagen en door denzelfden kopper werd afgemynd voor t 1290 Tegeo deieo laatsten koop heeft do kooper protest laten aonteekenen en dringt hg er op aan dat het schip aan hem gegund wordt voor f 800 want in de verkoopconditie waa geen melding gemaakt of er op het eerste tweede of derde woord moest gemgnd worden Onder den titel van Statistiek van bet Ohristelgk ooderwya in Nederland is weer versébenen een beknopte bloemlezing van wcUnswaardigheden op het gebied van ons Cfariateiyk onderwijs Hooger zooveel nts lager saAmgelezen uit het jongste verslag van de Unie Een school met den Bgbel Voor ieder die tot welken tak van Cbriatelgk ondarwgs ook in betrokking sta t is die statistiek onmisbaar Maar zy is meer Zij geeft een uitstekenden blik op den toestand van onze Chriatdiyke School geeft tal van nuttige inlichtingen over de voorwaarden ter verkrgging derBgkshydrage en is op nog menig ander pont een welkome gida Uit de cgfern van het hoekje deelen wemeê dat op I Januari 1895 bestonden 570 Christelüke scholen met 92 987 leerlingen tegen 558 scholen met 91 990 leerlingen op 1 Jan 1894 Voor deze leertingen wurdt jaarlgks vrywillig byeengehracht de som van f 1 395 000 de Rykssabsidie bedraagt f 465 000 Het aantal onderwijzers en onderwyzereasen de Hoofden der scholen niet mede gerekend bedroeg op 1 Janno i j l 1406 tegen 1334 op 1 Januari 1894 Thans zyn er H73 kweekelingen bii bet Cbristelgk onderwgs een seer belkngrgke vermeerdering hg vorige Jsron in 1894 was het getal 630 Op 1 Januari 1895wAren er aan 155 seholeo met don Bybel 160 onderwijzers minder dau by K B van 18 April 1890 gevorderd worden Vervolgens geeft de statistiek een staatje van het aantal scholen sinda 1873 toeo er 300 waren in 1883 waren er 375 maar in 1893 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 9 08 4 41 4 88 6 01 8 09 6 18 U ï UM l l 7 0 t l7 7 14 T I1 7 87 Ml MO l 1 10 1 Ó 1 44 1 49 1 68 1 04 1 09 i a 7 M 7 11 7 10 7 1 7 1 ff ff fl Kl 6 09 ff 10 mren er reeds 546 tfaau is het getal onoaliwg xeidea 570 Nagenoeg een verdabbelingdus in 20 jaren tyds Stand Hei eerste bal de l Opérac heeft te Pargs pUata gehad Niettageustaande de strenge koude was het hal drnk bezocht De decoratie vao de ruimte voor de toeachouwe s viel zeer in den smaak de zaal was in tweeëen gedeeld door een water waarover een brug was gelegd eene oabootsiog van de bekende Brug der Zochten Tegen één our gleed eeo vaartnig beiaden met meisjes door het water voortbewogen door mannen die in den romp van bot schip verborgen waren Het regende bloemen op het bal terwgl de sneeaw buiten iu dikke vlokken neerdaalde De vraag 0p wient kosten behooren onze kasten bMohermd en onze zeeweringen onderhouden te worden die waarschgnlglc de er dagen eeo onderwerp van debat zal uitmaken in de Sarste Kamer wordt besproken in een ingezonden ituk in de Ambemsche Courant De schrijver meent dat de staut hiertoe verplicht ill de groote allenomvatteode gemeenschap omdat bet hier geldl le verdediging van bet geheele land met af zgn inwoners tegen de Bee een algemeen belang dus Thans worden de kosten van onderhond van de zeewe ibg en van het strand gedragen door enkelen door de groote waterschappen van Holland eeuwen geleden ia hun door den toenmaligeB landssoavereio die verplichting J igedrageo By deze naar schryvers meening gemeeoe nnbiliykheid komt nog een hgzondere in deo loop der tgden ontstaan Geheel io overeenstemming trouwens in dit opzicht met bet overoude recht zyn tot goedmoking ran door de waterschappen uit te voerao wetkeo alleen omslagplichtig gemaakt de landalyke eigendommen niet de gebouwde in de groote steden welker helsng by de verdediging tegen overstrooming oneindig veel grooter is in algemeenen omvang althans dnn dat van gene By de constitutie der bedoelde groote waterschappen leverde deze opleggmg van den last alleen aan de landelgke eigendommen geen beswaar op maar in de sedert verloopen zes of zeven eeuwen zgo de toestanden geheel veranderd Destgds waren de landelgke en de gebouwde eigendommen in dezelfde haud c Boreodieu hadden toöu al de gebouwde eigendommen ib vergelijking m tde landelgke slechts éf n oobednideode waarde Thans echter is door verschillende omstandigheden de verhouding in waarde van de gebouwde tot de laodelgke eigendommen geheel omgekeerd Na deze verandering in den maatschappelgken t estand kan het niet aangaan deze regeling te baodharen Doch ook in het belang r in een goede regeling acht de scbrgrer het noodig den 3caat alleen op te dragen wat nu geschiedt door drie organen ieder zelfstandig het waterschap dat zorgt en waakt Ged Staten die toazien en konnen bevelen en het staatsgezsg dat wonder genoeg waar het hier het be taan van bet land en het leven der ingezetenen beiraft geen enkele wel omschreven speciale laifsiandige bevoegddeid bezit dan alleen zeker veto ontleend aan het besluit van 1819 Was de geheele zaak in een hand dan kondan alle voorzieningen genomen worden naar een vast stelsel De redactie van de Arnhemeche Courant teekent hierbg aan Ofschoon het niet te verwachten is dat eene troaweos door denachrgver naar hel schijnt zelf niet te verwachten calamiteit te Scheveningen Gelderland spoedig icbndeo zou gelooven wü toch dat de schrijver niet ten onrechte zich plaatst op hei standpunt van de nationale solidariteit Wiezichdaarop telt kan niet ontkennen dat het door hem aangeroerd algemeen landsbelang in het geval der kustverdediging ten volk aanwezig is Het oomiddellgk materieel be g ran deze provincie mag by eene doorbraak niet gemoeid zgn het belang van de gQheele gemeenschap is er mede gemoeid ieder Nederlander ie daarhy betrokken BtlteolaDdsch Overzicht la de Belgische kamer is de ond minister Beernaert tot voorzitter gekozen met 91 stemman der rechterzyde De afgetreden voorzitter De Lantebeere kreeg 46 stemmen der linkersyde lo de redevoeriog waarmede by het voorzitterschap aanvaardde betuigde de heer Baernaeri zyn leedwezen aver het aftredeo van zijn Tooqganger Hy verklaazde bette betreuren dat deze Kamer gesproten uit bet algemeen kiesreoht tot dusver zoo weinig degelyken arbeid bad tot stand gebrachl en wekte alle afgevaardigden op persooolyke redetwisten te vermyden en zich hoone vaderlandsliefde en de grootheid hunner roeping te herinneren opdat met de hulp der Voorzienigheid het w rk van den socialen vooruitgang dat io 1886 aangevongen was tot een goed einde gabtacht mocht worden Oese toespraak werd deor deo rechterzijde nat byvallbetoigingeQ begroet De vraag wie de opvolgsr zyn lal van den heer Voo Giers als Russisch minister van buitenlaodsche zaken wordt zoowel in de Fransche als in da Ëngelsche pen besproken Voorloopig i de heer Schi chkio belast met de waarneming van de opeogev llen betrekking Doch de Timesc meent dat binnenkort een groote wyziging in het personeel der Rufsisebe ambassades zal plaats hebben en dat dan tevens de gezant t Beriyi voral LohanoflF met de portefeuille vun buitenlandsrhe zaken belast zal wo den Eerst wil men hem echter eenige maanden te Berlyn verblyf laten houden waarheen hij oog pas onlangs ter vervanging van graai Schoewalofl gezonden is Ds heer Schischkin zou na de lienoeming van vorst Lobanotf tot minister niet het ambt van gezant te Konstantioopel worden schadeloos gesteld De Weener correspondent vao de Tiniei zou in de benoeming van vorst Lohanofif tot opvolger van den heer Von Giers e n groote geruststelling voor geheel Europa zien de buiteolaudfche politiek van Rowland zou aan geeo beter handen konnen worden toevertrouwd De instructie in de afdreigin zaken zijn te Pargs afgeloopen üirard De Clercq en Potalia die voortvluchtig 19 allo drie vau sXIXme Siècle evenals Camilte Dreyfus van de t Na ion eu nug een vgfde persoon zullen erechtstaan Genoemd blad dat 15 jaren geleden onder About en Sarcej een uitstekenden naam had ia thans iu andere hiinden overgegaan en zal naar de nieuwe redactie belooft volkomen te goeder trouw in echt repuhlikeinschen geest worden geschreven gen President Faure heeft den jongen koning van Servië op bet EIjsée plechtig ontvangen nadat deze Zondag aan het station by ontvangst door vader Milnn en den servischegezan reeds namens Faure en ïlanotau compliraenteerd was geworden In den Rijksdag ts ingediend oen nieuw voorstel tot regeling der RiJksBuancien iu verhouding tot die van de aftonderlyke Staten en wel in verband met het wetsontwerp tot wgziffing van de tabakshetasting Voorgesteld wordt den binnenlandscben accijns van 45 M te vervangdo door een vnn 25 pCt voor sigaren en sigaretten en van 40 pCt voor rook pruim en snuiftubak het invoerrecht voor buitenlandsche ruwe tabak te verlagen van 85 op 40 M en voor bewerkte tabak te verhoogeo tot 900 M voor sigaren en sigaretten en tot 450 M voor ander fabrikant per 100 kilogram Volgen berichten uit Peet is een vriendscbappelgke oplossing der quae tle over de invoerrechten tusschen Oostenrgk en Bulgarije binnen korten tgd te wachten Men achgnt te Sofia ingez ien te hebben dat de eischer der Oo8ten yk che Regeering gerechtvaardigd waren en daarom bereid te vgn zouder schade voor de handelsbetangeu aan die eiachen tegemoet te komen Selert in Italië net besluit ia gevallen tot sluiting der parlemenlaire zitting schiint er als t ware eenige kalmte te ziJn gekomen onder de politieke partijen Is bet da kalmte vóór den storm Zeker is bet dat ofschoon nog niets officieel bekend is omtrent de ontbinding der Kamer men zich reeds yverig voorbereid op de aanstaande verkiezingen In zgo jongsten brief over tien politieken toestand in Italië wyst de Romeinsche correspondent van den Temp8 in verband met de vraag die telkens in Italië gedaan wordt aun den vooravond van algemeene verkiezingen en dus ook thaas aan de orde is of de katholieken aan de verkiezingsstrijd zullen deelnemen er op dat er sedert 1890 in de betrekkingen tusschen het koninkrijk Italië en het Vaticaan iets veranderd ia De heer Crispi nam te Napels den naam Gods in deo mond en het Vatieaan vestigde een apostolische prefectuur in de kolonie Erythrea terwijl de regeering io ruil voor andere goede zaken de exequatuor verleende aan een groot aantal bisschoppen die daarop sedert geroimen tgd hadden gewacht Vao den anderen kant wendde pater Michel Cnrbanora van Erythrea zich rechtstreeks tot koningin Margharitha en de koninklijke commissaris te Mil an trad op den dag der ofiicieele installatie van den nieuwen aartsbisschop plechtig aan diens rechterzyde den dom binnen De toestand is niet meer dezelfde als voor eenige JBren Men zou blind moeten zgn om dit met te zien Maar is de stand van zaken zóó veranderd dat het Vaticaan dat altgd aan de katholieken heeft verboden deel te nemen aan de verkiezingen hetzy als caodidaten of als kiezers tbans wyziging zal brengen in deze houding Deze vraag wordt levendiger dan ooit in woord of schrift te Rome besproken In regeeringfkringeu hoopt men dat de paus zooals niet officieel bevelen dan toch oogluikend zal toelaten de deelneming der katholieken aan de verkiezingen Om de gunsten an het Vaticaan in deze te winnen zoeken dn ro eeriogoorgaoeo het zoo voor te stellen alsof ditmaal de atryd hy de stembus loopt lusscben de parlü der orde die ao den heer Irispi en de revolotionnaire partijen welker triomf Leo XIII toch niet kan wenscheu Tegenover deze vriendelyke betuigtogen van regeering87 gde bljjveo de organen van het Vaticaan uiterst koel Zij verzekeren zelfs dal de H Stoel geenertei reden heeft om au bonding te veranderen eu dat bet non expidit ia al zgn ge ttrengbeid zal worden toegepast Een der bladen merkt zelfi nuchter op dat de aiinataando verkit ziog n de beteekeuia vtiu eeo plebiscüt voor of tegeu Crispi zullen hebbeo Welk belang heeft het Vaticaan er nu bij zich te mengen iu dezen zuiver peraoueelen strgd V Niettegenstaande deze afwy cende houding van bet Vaticaan acht bovengenoemde correspondent het wanrscbynlyk dat vete katholieken zich geneigd zullen toonen de regeeringseandidaien te ondersteunen vooral iu districten waar deze laatsten Htaan tegenover socialisten De ongelukkige financieele toestand in Amerika dien president Cleveland poogt ie verbeteren is de schuld van de Greshnm wet Dank zy deze zgu er een vgfhonderd millioen mnotbiljetten lu omloop welke de houders kunnen inwisselen voor goud en kunnen koopen voor zilver En die biljetten worden niet vernietigd maar de onwgze wet schrijft voor dat ze onmiddellijk weder moeten uitgegaven worden Het gevolg ligt voor de hand nu het voordeelig blijkt goud naar Europa te veri chcpen Men vindt hieronder het verstandig voorstel van den president om te beletten dat slecht gold goed geld het lund uitdrgft Maar er is helaus weiuig vooruitzicht tUt het voorstel vau den president zal worden aangenomen Het Congres wordt dra vervau gen door bet nieuw jUikozoue Wat de Republiketpen willen doiirluVezo is nog niet bekend ei het onheil is dat de meerderheid telken blgkan geeft geen begrip te hebben van currencyquestions Mocht het Congres echter ten Jantsto nog verstandig handelen door eindelgk den Vereenigden Staten een ruilmiddel te geven naar Europeusch en niet van uidanienkannsch voorbeeld dan is het hgna zeker dat de zaken overal zouden verlevendigen zoodat een reeks goede jaren wellicht weder begon Wei hai Wei h nOi niet in t he it der Japanneezen en naar het schjut ondervinden zo voor deze vesting heel wat moer mo ite dan voor Port Arthur Üeide oorlogahavenp liggen schuine tegenover elkander De breede straat van Petchili die toegang geeft tot de daarachter gelegen zee van dien naam scheidt ze en beeft Jnpnn beide baveus vermeoaterd dau ïs bet onbetwist meester ter zee en kunnen vandaar uit de operatiën tegen Peking begonnen worden Wei hai Wei is bovendien meer oog dan PortArthur de oorlegshaven vnn China waar de meeste schepen eun wgkplnats hebben gezocht Er liggen 8 pantser chepeo drie kruisers zes knunonneerbooteu en 11 torpedobooten gelgk uit Japan nan de sindep wordt go eind Men begrijpt dns dat de Jupaunee en hoogo wiiiirdo hechten oan do verovering van Weihoi VVei waarmee do vernicestering der vloot zou gepaard gaan Ue Japansclie schepen blokkeeren thans de haven en de Chineesclie durven er met uitkomen ook wgl e meest niet in staat zi u om te vechten De Kaog Tsit moet meteen kist met p itronen lui pr aau boord hebben PosterUen en Telegraphie Lompen kunnen thans weder ter verzending naar Denemarken worden toegelaten Benoemd l Febr Tot brievengaarder te Winsum Fr D Bakker Tot kantoorknecht ten spoorwegpostkan tore no 2 de adaistent Fl M B Wentink te Schiedam Verplaatst I Kehr De klerken dar posterijen en telograflo 2e klasse H D van Diggelen v n Arnhem telegrna kantoor naar Vüraveland in plaats van naar Amsterdam telegraafkantoor en H M Muller van Vöraveland naar Amsterdam telegraafkantoor 1 Maart De telegraBsten P Drjjfhont van Amsterdam naar Franeker en C Steensina van Franeker naar Amsterdam 1 April De klerken der postergen en telC grafie 2de klasse A C Hennequin van het bijkantoor in de van GalenBiraat te s Gra veohage naar Voorburg en m E A M Brouwers van Vrorburg naar bet bgkantoor in de von Galenstraat te Gravenhage MAR TBBRICHTEN QOUda 31 Januari 1895 De opnieuw iogevatlen vorst eo de daardoor geheel gestremde vaart waren oorzaak dat er in granen nieta omging Vekharkt Melkvee geeo aanvoer Vette varkens goede aanvoer handel beter Ifi it 19 et por half K Q Biggen voor Engeland goeds aanvoer handel matig 10 a ISi et per half KG Magere biggen weinig aanvoer hsndot stug 0 60 Ei 0 80 perweek Vette schapen weinig aanvoer handel vlug 18 20 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug J 4 i f 14 Ruime Keuze In Wollen Handschoenen en C CHB TEZ A van 0 Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 30 JANUAttl Vor kra 94 lOl l 101 Sfl I 98V 110 7 461 looy islotkoeri 937 101 101 U lOlli 760 688 10 63 lOlV 111 1J8 U l losf 103 144 II 85 105 94 184 188 106 61 i US 100 10 lOOI a 98 ml 140 186 10 87 60 94 13 9 l 108 36 v 4 18 910 187 108 110 1C3 103 118 187 BV 47 188 WlDïïluiP Cert Ked W S 1 dito dito dito 3 dito dito dito S HoNOi Obl Goudl 1881 88 Ttui Inaolirg ing 1888 81 6 UosMN Obl in papier 1868 6 dito m lilTer 1868 tPoaTuoii Oblig met tielcet 3 dito dito 3 lluauND Ubl Ooit Se Serie 5 dito Oaoont 1880 i dito bij Hotbi l8 9 4 dito bij Hope 183B 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 8 apiNj Perpet lobuld 1881 4 TuEEIw Gepr Conr leen 1890 4 Oeo leeuing serie D Geo leeninK lerie U 2uli Ara Rlp Kee i obl 18Ui i Uuloo Ubl Buit Sofa 1890 SVtNizvELi übl 4 onbep 1881 AHiTBaUAM Obligatien 1861 3 l ÜOTTUOUI Sted leen 1886 3 l NlD N Afr Handela aand A endab Tab My CertiBoalen DuiiMaatiofaappi ditoArnh Hypotbeelib paudbr 4 Cult My der Voratenl aand Or liypotbeekb paudbr 4 Nedorlanosohe bank aand j Ned Ilandelmnatioh dito N W k Pao llyp b pandbr S llott llypotUeokb paudbr 4 Ulr Hypotbaskb dito 4 OülTBKR Uoat Hong baukaaud Hual Hypotheekbank pandb 4 AHKB1K L Ëquit hypoth pandb B 53 66 Maiw L B Pr Lion eert 6 StB Holl lJ Spoorir Mij aand Mij tot Kipl 3t 3pw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTiLlLSpoorwl 1887 89 A ïobi S 86 76 3 PoLlN Wariohau Weenen aand 4 Ruil Or Bum Spw Mg aand S Baltiaehe dito aand 108 101 100 Kaatowa dito aand S Iwang Uombr dito aand S ICurik Cb AioW Sp kap aaud Loaowo Sewaat 9p Mg oblig 6 Orel Vitebak dilo oblig ZnidWeat dito aand 5 dito dito obhg 4 lov AMRHiKA Ceut Pao Sp Mg obl 6 Uhio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Danrer Rio ir Spm oert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louisr k NaahvilleCert v aand Meiioo N Bpw Mg lefayp o 6 Miaa Kaneaa r 4 pot pref aand N York Ontario It Wu t aand dito i enns Ohio oblig fl Oregon Calif Ie hvp in goud 6 9t Paul Minn It Mauit obl 7 Uu Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 8 OaNADi Cao South Cert r aand ViN C Rallw kKar leh d o O Amatcrd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maata aand Niu Stad Amsterdam aand 3 Stad Roltordam aand 8 Bltilll Stad Antwerpenl887 i il Stad BruBsei 1888 i aj Hond Theist Regullr Oeaellacfa 4 OosTBNR Staataleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 3 SpaKit Stad Madrid 8 1868 V r N D Bei Hyp Spobl eert 4 347 Staats loteriJ 5e Klaaac Trekking van Donderdag 31 Januari No 1886 4860 on 9198 ieder 1000 No 4238 9765 10859 en 19997 ieder 400 No 9950 10864 11886 17846 18740 en 19768 ieder 800 No 499 3209 6471 9586 9575 12641 16848 16931 en 20812 ieder 100 Prijzen van 70 45 2403 670 7271 9772 18473 16633 18859 76 2417 4711 7276 9781 18484 16668 18969 90 2425 4722 7810 9860 12519 16706 19174 107 2186 4819 7387 9866 12617 15921 19266 183 3680 4865 74 40 0042 12544 16116 19350 893 2619 4896 7466 10066 12754 16177 10837 367 8648 4978 7472 10104 11901 16863 19416 416 2801 4923 7 194 10219 12928 16215 19438 453 2941 6ln 7611 10292 12993 16836 19469 491 2964 5167 7731 10298 13003 16625 19474 607 2986 5198 7740 10312 13017 16588 19482 761 3036 6371 7309 10380 13063 6697 19669 777 3077 6377 7831 10383 13800 16J11 19664 S17 Uil 8417 7848 10M8 18888 leW 19687