Goudsche Courant, zaterdag 2 februari 1895

Zaterdag 2 Februari J895 No 0573 33ste Jaargang wmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ptgro ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s éSC É ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen f WWB R regels è 50 Centen iedere regel meer Oe piy er drie maanden is 1 25 franco per Vji B Bfv K Centen Uroote letters worden berekend poit 1 70 P mBb HkÜ plaaUniimte Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN a g g £ j C Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midrt CogDae fin Bols i s oooHAo mr aón 7 Am HAxn Booa £ O DIM IH 4 nrtiiiabi m P H J y WANKÜM J MÊLEERT UoaihiTMi Kraepélien en Holm s Qiiina Laroche tTiNÏSRSE Is Ie nieesl Krachtige eii Versterkende KI A WUIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEÖAILLE8 Verkr gbaar in flacons f 1 90 én ƒ 1 Depot te Gouda hg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeisl ECHT JOberlahnslein ttöP OinemUIIOtllVICmiUABIlOH OBiKlAHIISTll Maat8t happl j tot ExpluHutie der Victoria Xfron fItVPftfifift te Hfttt rilam Xtiidhlnak S ft Verkrygbaar in t Hoofddepdt Toor Gouda en Omstreken SLOTKMAKER en Co per heele i leech 18 ent per halre Flesch 13 cent Krnik kl7 Kruik i 13 terwjl TOor da ledige Fleaachen en Kruiken wordt vergoed per heele i laach 3 cents per halre Fletoh fl cents Kruik I cent Kruik l cent Qoud Saelpetidnik Taa A BamiMV k Zm tut tit SSli T sss 1004 3164 lOeil S160 1144 S 162 U46 3461 isio gsst ISeO 8t81 U50 31110 n 38 4 Uil 38S5 1780 40S7 1189 4091 tlOl 4103 149 ti91 il8i 4S69 158 4 05 i 80 4884 SOa 4841 8307 408 14a Lij t lil t8888 l 338i 16878 U464 17098 18888 17189 13648 179 8 138 3 17381 13877 17488 18928 17478 14306 17598 14885 17828 14712 17890 14726 18081 14906 18104 14940 18168 18138 18481 18190 18481 15297 18483 16317 18504 18402 18517 15M2 18896 19728 19789 19767 19771 19840 19399 20209 80219 20230 20244 20285 80304 20414 20470 90519 20627 20653 20716 90900 20993 M 7987 10S88 8888 7988 10483 8689 8181 10464 8898 8191 10841 8799 8189 10714 5898 8898 0794 8970 8388 10718 148 8389 10871 8187 8483 11088 8208 8889 1118t 8485 8888 UI91 8487 8888 11313 6471 8887 USS8 8494 91 0 list 8861 9143 11837 8978 9868 11883 7075 9386 U8S3 7098 9440 I18i0 7106 9818 19250 7140 9838 18409 7189 ie KUne Ko 173 13 m l 7313 200 WATERGETIJDKN TE GOUDA 1 SOS morgen B BTondp Hoog Laag Hoog Laag Vrgdag 1 Febr 10 17 i 42 10 4M 7 13 Zaterdag 2 i U I J 7 44 11 10 8 0 Zondag 3 12 01 b 26 12 38 I I3 Maandag 4 7 W 4 01 7f 2 4 17 Ulnedag 5 2 3fi 11 01 3 08 11 33 WofB dag 6 S 41 I2 0 4 08 12 33 Donderdag 7 4 3r 1 01 4 5 1 24 SHltlNGTU den lOen Febr n a 2 en j KËKKI8 iEVI G OBONDBBL I STINO De BUUaEMKËHTËRder Uptneeote Gouda brengt ter Blgemeena keiioia dat het Kohier Toor de Oroadbetniting op de Gebouwde pn Oogebouwde ËitfendomnieQ dier Geiueeute orer het jur 1895 op den 23n Januari IHDO door deo heer Directeur der Directe Belastingen DZ te lotterdaiu fxpcutoir vcrklaHnl ii guUld ia baodeu van den heenOatvBogfr i er Directe Belustiageii alhier dnt ieder beliisting chaldigo TfrpUrht 19 zjioea aarislag op den by üe Wet bepaatdea loet te voldoen eo dat bJDDeo drie maanden na afkondii iag van het kohier ouder overlegging van een dubbel kii bei AnDBlagUiljet bezwaarachriften kunufx wordeu ingediend bj heereu litdeputeerdi Staten deser Froviucie Qouda den 30a Januari 1895 De Burgemeeiter J M NOOTHOVEN VAN GOOR 1 H BurgerlUken Stand GEBOKEN 27 Jan Petr is Johannes ouders J H de Wilde en A E W Sniit Stf JohaoDi ouders A Sohriek en A Verhoef 29 CaroluH oudera 0 Utpoutre eu A Meijboom Hubertua Mariantia oudere tl de Joog eu M J Zoetemau Wierdien Daders P Jankaegt en W van Waas OVERLEDEN AO Jan E C Niemyer n A Krygsman wed A Drnn 80 j m GEHUWD 30 Jao C J tan der Kley en H den Hertog ADVERTENTIlSrN 1 V Heden orerleed tot OÜ M diepe 1 1 droefheid one lief eenig Dochtertje 1 1 BAKKER NlËMEIJËlt 1 A D BAKKER NIEMEUER I DUPPKR 1 1 Ooiula 30 1 1895 1 E CASSÜTO TANÓART8 MARKT 154 GOUDA e oonanlteareu uitgezonderd Zoiidags van 10 tot 5 anr TOor TANDZIEKTEN VULUNOBN KVSHTTASDJES GEBITTBS ent VRIJDAGS Tku 10 tol 12 uur koatdoone behandeling Alle OPERATIËN ptjnlao Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door i BftINKNAIV D Zn TEHUUnofte KOOP EEN HUIS gelegen op de MARKT A 63 te Oouda waarin meer dan rijltig jaren eene goede MANUFACTUURZAAK geteetigd ii Onfeilbaar Uiddel TBOa liilliieiiza Hoest B rgt en Men adreseeere zich fun Mej de Wed I JOOSTEN CoOKAhs llamont Bel ie Keel ndoeniDgen iMELIANTHE Superiiir Borst lionig Kxtract Bekroond met Eere Diploma en jonden Medaille OENT 1893 joudeu Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diplonm en jonden Medaille 1893 World s Hjgienic Eipoaition Chitago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen ie aangenaam yan emaak maagveraterkend en zacht purgalief Oetfeent onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huiegezin ontbreken MELIANTHE ie het beste middel der wereld II V van Schalk Sa Co Macbinale Fabriek DE HüNlGBLOEMf PjA Rxo a Snmatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bü F H A WOLFF Drogist Markt Oouda TE PARIJS Zenden gratis an franco ïet praclilig KSiHuHtretM d lODE ALIHI met Aollandschen of fransciion tukst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heoren damei 1 kinderen op f efranko rde aanvraag aan II JULES JILUZOT A C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden ereneetii franco tooKCZonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inUohtingeo welke voorde goedeen prompte Uitvoeringen 4 r bestellingen benoodtgdzijn B leU ng$n van 5 francs en hoogtr wor len met eene verhoifginK van 5 0 0 fnmtê $ xteht tn orij oan Inkomtnd nchtm n all plaaUtn tan Ntikrlami aan hui b$iorgd De klanten hebben goene rormaliveiten voor de iDklarlns of andersmts te vervullen lur ons réaxpéatttêhui i $ nozêndaai Noord Brabant daarmede betast m PDIKE ODDE fl QENEVEE NiaiÏTOAP Vorkriigbur bg PÈETERS Jz M N B Mb bdwljs vaa echtheid ii oRohut on kurk steeds voorsien van den naam der Finna P HOPFB 4 GRATIS bekomt alk teser van dit blad het niet allMn voor deken maar ook voor z mI h heogal Maairljke eo tttit bo k 9E wiEiD m mm U i tchrijn eega brientuirl aao BÏohttr i Boekhandel M l tterdam ww SCHIEDAMMER Een ware Schat Toor de ongelakki slachtdEen der Zeilberlekking Onanie en geheime niispat tingen ia Het beroeibde irerk Z Dr Retail s ELFBFAVAIIIXO Hollandsche oitgave Oiet 27 afb Prqs 2 golden Ieder die aftn de verachrikkelgke ii evolgeu vau deze ondeagd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het gwft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag dok in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Abonneert U op het S KATHOLIEKE Tl IVEKSMAGAZIJ onder Redactie der beste Kath Letierknndigen Maandeiyksi verschgnen 48 pag groot formaat orer 2 koloihmen prachtige lectuur als Jtoman novellen Hlttoriiehe Verhalen Poê t3 Allerlet BaadselH Logogrlef Rebut enz nx Toor den zeer lagen prijs van iS CENT per 3 maanden franco per posi 80 cent Goedkoopsli maanilschrlft van Nederland P STOKVIS WATERRECS UiToavBa s BoscH Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na Toorscbrift van den kon Universiteit Prof Oehm Hofrad Dr Htrt U Boon hebben sedert 60 Jaren als Terzachtend middel tegen hoesten bdeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten betrezen 6ij spoedige afwisseling van warme ep koude Ivcht is t bijzonder aanbevelenswardig oen bonbon te gebruiken Liat Toora op de Overal f Verpakking Oeele pakjes i 26 cent Alom verkrijgkur Sociëteit ONS OKNOEGEN it AkoneneBt fMntclUag Maandag 4 Februari 1805 Vereenigde Rotterdunsche Taoaaelisten Directie LB URA3 rn RASPKLS mooEiifisiiffliii gerolgd door Een Euwelijksreisje Aanvang half 8 uttr JI F Gevrone bepalingen en prgien FBMSCHE STOOMVEEVEBU a Ckemiseke WisseheriJ TAN H OPPE HEIMEB 19 Kruiskade Botterdam Gebrereteeid door Z M den Koning der Belgen Hao ddep6t TOor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het fcoomen en verren tfu alle Heerenen Dameegarderoben alaook ftlle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantels veemi bont enz Qordgnen tafetkleeden enz worden nur de nienwste en laatete methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelük voor de gezondheid on volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken sga da prgzen 25 gedaald iifuuiteetcuaiaff tnmt rood l0H rm Te stoqmen goederen als nieuw affeverbMtf in 3 dagen te verven goederen in eene eek BINNENLAND eOODA 1 Febroari 1895 Aan het postkantoor Gouda en de daaronder rei teeiende hulpkantoren werd gedsrende de maand Januari 1895 in de Rykapoat Baarbaok ingelegd i9ö20 15 Terugbetaald 160ll 4ii Het laatste door dat kantoor oiig even boakje draagt bet nommjr 4196 Ib de vei adering der liberale kieavereenigiog Stolirv werd Woenadagavond met byna a iemeene atemmen tot caudtdaat voor de Provinciitle Staten vacature Van Bergen IJzendoorn gekoun de heer F B W Gautbier burgemeeiter van Goaderak AAn de gvatermiddag te Stolwük gehoedeo hardriyderg voor mannen nitgeecbreven door de gaclub Stolwiik werd deelgenomen door 12 peraonen De prga van 40 werd beluald door P J den Boer van Wateringen de 3 premiën van f 20 f 10 en f 5 re p doolr P Smiti en J Smita beiden te Strgen en A Hoogendyk te Haastrecht Tengevolge van den aierkeD wind die over 4 JKnUagiKl fijH vMi aijn in het ys 14 wakken gekomen die echter weder in den af geloopen nacht zyn dicht gevroren doch niettemin zeer gevaarlgk zyn Permissie om teuten te zetten wordt dan ook door den burgetaeefter van Kralingen nog niet verleeod Ta Appelscha ia een man volgens het oordeel der boereu omgekomen van gebrek en ellandso Men voud hem op een strooleger awi niets audera dan een jas en en een zak tot dekking Door het dak waa de hemel op verschillende plaatsen zichtbaar Onder Oldebroek is een onbekende Zondag op den openbaren weg doodgevroren Aan de fa4 riek der heeren J M van Kempen Zenen te Voorschoten ie een zeer kostbaar Bink vervaardigd voor Indiê bestemd Het beettat uit een kunstig bewerkteu gouden koffer op plateau en zal den regent van Tegal dour sgne Tegalsche vrienden worden aangeboden Het deksel t versierd door een keorig gedreven Nederlandscben leeuw met wapfnachild De egden van den koSer die door leenwenklauwen gedragen vfordt zyn met prachtige gravures vflrsievd Urwijl in een ora FEUlLLETÖBi jwoa HDOH CONWAY l LUas stond ny helder voor deo geest tot op bet o q eBbUk dat da slaapdrank mg wnd ingeftevea van t KBSD er na dien tyd met m ftebeurd was wist ik niets Uit Fnsotlla s rerbaal bleek tny duidelqk dat ik in dien bewustslooxan staat tot op een aanmerkalnken afstand was weggevoerd en nearge iMd ob den heek eaner stmat waar de politie my toen gevonden had U doorzag het listige overleg Ik wat bewusteloos reggevoerd en neergelegd ver van de plaats waar de misdaad gepleegd was waarvan ik geiuige was geweest zeodoeade moest bet eikaal d rt ik er van zon doen ootinoig ongalootelgk sehgnen Vervolgins dacht ik aan het afgr selyke vao dat r voskt dat my over d baad gevloeid was toen ik Mergehondea werd op deo vermoorde Ik riep Briseilla fK k WHis aeide ik tenrgl ik haar mijne rechierhand voorhield is die hand schoon Was zij sekM n toen g ny voodt Sohoon y wel Deen joDf heer I Wat voor voU war er aan de hand F vroeg ik oenigazins dhfltg Zq as vol straatvail alsof gy in de goot gskrabt lauwerd schild de volgeode inscriptie in frame letteren is uangebracbt sSoufenir aan Raden Mas Adipatlt Ario Kekso Negoro ter eere van zgn 25 jarig jubileum als Regent van T gal aangeboden door Eyne Tegalsche vrienden 10 Septeiu ber 1894 Men meldt uit a Gravenhage By de politie kwam iBtereu eeu melkverkooper aangifte doeu dat terwgl hy aan het scbiethniije van Petit St Hubertt aan het Kanaal melk afleverde door misdadige handen muizentarwe is geworpen in z n kannen met melk en io de taaien Slechts een kort oogenblik had hy zyn melkwagen onbeheerd laUn staan De daders van dit grnwelfeit een poging tot vergiftiging zyn onbekend Ben verschrikkelijke ramp heelt op de Noordzee plaats gehad De Klbe t een der soeUtroomers van de Norddeotsche Lloydc een scbip van 2810 registertonneu is aangevaren door een Engelach kolenschi p de Crathie eeu stoomschip van elecbta 470 tonnen en het machtige zeekasteel is onmiddelyk gezonken terwyl an de 400 opvaronden slechts 20 werden gered Omtrent het lot der overigen verkeert men volgens de telegrammen n in het onzekere rjaar daar de Blbe4 oomiddflll na den slivt gesonkenii bestaat er bgoa geen twyïel of de 380 overigen hebben wellicht op enkeleuilzonderiogen na deo dood in da golven gevonden De Elbe was op weg van Bremen uaar New York en werd op 30 mylen van den Hoek van Holland tengevolge van welke ooraak welen wy nog niet aangevaren door de Grathiet Een viHSchersschuit die in de nabyheid vertoefde redde 20 opvarenden en bracht deze naar Lowestof Dfln byna d hflift korteren weg naar den Hoek van Hol land heelt de schuit vermoedelyk niet genomen wegens den feilen tegenwind waarmede zy dan te kampen gehad zon hebben Naar het schynt heeft de Grathie hoewelze zelfs nipt lek was geworden niet getrachthulp te verleenen maar ia ze oomiddoljjltnaar Maassluis teruggekeerd Zoolang evenwelgeen nadere byzonderbeden bekend zyn dientmen zich van een beoordeeling der handelwyze van deu Ëngelschen gezi gvoerder t onthouden Op verdoek van een Amsterdami chen nota rif die met een derde wn borg Kebl en oor had Het oerst wat ik deed waa u do hHnilen en t geziobt of te wasscben Ik dacht dat zou u dos ts eerder weer bijbrengen dat ia gemeealljk hot geval weet u Maar miJD moutv mynn hemdsmouw ds reeUter mouw kgk eens of die ook vuil is Priscilla lacbta Ge bad in t geheel gefu roohterraouw meer die hadden ze uw afgescheurd of afgesneden Uw arm was bloot tot aan den elleboog Elk spoor van bew s voor t geen ik verhalen zou all getMurd te zjjn rerdweea stukSgewiJEe Niotszou er voor pleiten dan de bewering van eausD bliode ilio in stilte in t holst van den nacht zijn buis was uitj egaan en die veracheidene urea later dp grouton afstand weer gavonden waa en wel in zulk oenen toestand dat de bewakers der ppeobare zedalgkbuid verplicht wsrea hem io arrest te nemen Met de femoedbezwarende wotenscbap vrq zulk Bfa misdaad kon ik echter onaiogelijk zwggen Doa anderen daags waa ik g heel bekomen van de uitwerkselen vsn den slaapdrank eo na rjjp overleg zond ik om myQ n xaakwaarnemer H j was tevens een vriend in wien ik venrouwen telde ik boslout mij aan tgnen raad te houden Al heet spoedig bespeurde ik echter dat het een hopeloos ondernemen was hem te willen overtuigen van de waarheid van t geen ik verhaalde Hij lui terde aandachtig toe terwyl hg nu en dan inviel msl w l well of Hemelsoha goedheid of tis vreeslyk en anders dergelijke uitroepeo van verbazing saaar ik wilt dat hü maar wat net roy heenpraatte en de heele zaak ars een tinsbegoooheliiig beaohouwde Zonder twijfel had PriscitU ham eerat gesproken en hen alles verteld wal z j wist Kjjoo ongeloovigbsid en bouwbr die eenige villa s wilde ptaataen 9oder BuMum stelde zich eeu tniuier te Hof fan DelU in deze zaak als onder borg voor nim vier duizend gulden Tui u van diens borgstelling gebruik gemaakt lou worden kon de man evenwel uiet betateu Een vordering in reebten werd door den nDtanii ingesteld en door de rechtbank toegewezen mfutr toen de eischer het onuia wilde oxecoteereu was er by den tot betaling veroordeelde mets te balen Deze had zich van ryne guedereu o tdaan 44 or verkoop deels aan zyu stiefzooo deels aau eeu ander De ei cher deed daarop by laats bedoelden koop beklag le eu op de kooppenningen en stelde tegen den tuinman en diens stiefzoon de actie Pautianac in Hg werd toegelaten tot bewys vaor zyne actie maar de rechtbank bealiste daarna dat by in hei leveren daarvan niet was geslaagd Hiertegen voerde mr M P O Kappeyne ran de Coppello namens den notaris twee grie ven aan lo dat de rechtbank geen acht bad geslagen op het rapport van geboorde deskundigen omtreui de waarde van de panden door deu tuinman aan zyn stÏRfzoou overgedaan vnIgeuB eiscber beneden de waarde en daartegenover ioh reieeuigd b d met de verklaring van één getuige dat de pandeo niet te laag waren getaxeerd 2u dat eene door eiscber in de dagvaarding gemaakte fout was bftHhoDwd als de toevyding der vordering in den weg te staan Mr A J £ 4 Bik hield nameoi den ii inman vol dat eiscber niet had bewexen dat er aan zyde van gedaagden bedrog is geploegd eu bestreed verder At grieven tegng de beslissing der rechtbank aangevoerd De uitspraak volgt later Wy hebben reeds den uitsUg medegedeeld van de verkiezingen voor den nieuwen gemeenteraad dien Rotterdam verkrygt na de inlyvintf van Kratiugun en Chartoi Van de 211 vroegere raadsleden van Rotter dain die zicb beschikbaar baddi n gesteld Effn 27 herkozen Bovendien zyn nog G nieuwe leden terstond gekoxen nl drie candidaten der beide liberale kiesvereenigingen Vooruitgaogc en tRotturdam c de heeren Bonn Charluis Ketting Kralingen en F Kbch Jr 4én die door Vooruiti angten deaoti libaralen gesteld wai nl dr Hoogeweegen Kath een door deze en Rotterdam c gesteld de heer VjMndrager antir van Chartois o eindelyk Je heer Van Vessem antir die alleen door ds antiliberiUn was gesteund Ër zyn dus 33 leden gekozen eu over 6 plaatien moet worden herstemd Eu wel tusnchen de heeren mr K E van Raalte en M hinderde mij derhalve zeïile ik liom ueniKSzina bits dat ik over jla zaak niet vorder spreken aou In uwo plaats lou ik dat ook maar niet dueii teÜa bg iiaXüfAi ge ma oiet vroeg ik Ik geloof wel antwoordde hy dat gij dat alius Wel gozien et beleefd hebl maar alsik myneopiuie ronduit zeggon zal dnn geloof ik tuvena dat gij in uwen alaap zyt of estaao eu uitgegaan eu bet toou gedroomd hebt Te zeer gef rgerd om vorder mot hem te redenocren volgde ik tgnen raad op voor zooror zijn peraoon betreft en sprak er vorder niet oror Later met een aaderon vriend ginK bet mg ui even zoo ludivn rooaschen die mij van kindsbeen nf geki nd badden mg niut wilden gelooven boa kon ik dan verwBchton dat vroomdon mij gelooven zouden Alles wat ik aan t licht kon brengen waa zoo onbepaald zoo in de lucht zwoveiult Zelfn do plaats waar de misdaad waa gepleegd kon ik niet uitduidrn Hol wna ouduiZDobt dat iii Walpols atraat geeno huisdeur kon geopend wordm mot son sleutel sla do raguo Ikn andere Wal polo straat bestond er niet mga vriend die niet stevig op de beenen waa moeat mg vorkoord verkeerd vrrstaan en mij in oene andere straat gebracht hebben Eerst was ik oornemona obi eene ailvortontia te doen plaateen en hem te verzoeken zicb met mti in oonlaot te Blellea maar ik kou geen uitdrukkingen vinden die voor hem verstaanbaar waren Konder tevens kwaad vermosden te Wokken wellicht bg diegenen die ia de misdaad betrokken waren Indien zij ugn waren naam en ngna woonnlaata ontdekt badden kon er zelfs nu wel iemand op de loer staan om al mijne gangen te bespieden M n Uvab was ga II iluybroek beiden aftredende raadsleden 4 Hiidi laieü van Vooruitgang en 6 van de Huti liberale vereenigiugen 4 antirev en 2 katholieken De N Rott Cl zegt van den uitsl Uit de uitgebrachte stemmen bigltt dalantirevolutonairen en Katholieken gesoi dhebben voor eene krachtige opkomst hg destembus wrAraan men van liberale zyde eenvoorbeeld kan nemen Toch tonden ig hunnsuteuwe candidaten die gekoien werden erniet doorgekregen hebben indien niet Voomitgaiigi uietdecandidatuur van mr Hoogeweegeaeu Rotterdam t nut die van den beer Vaandrager waren medegegaan en indien de keerVoorhoeve die 1 stem boven de volstrektemeerderheid kreeg niat ook van liberale gdesteun bad ontvangen Wat ons in den nitslAg bet meest leeddoet is de niet dadelyka verkiezing van tweeder altredende raadsleden en in hot bijaonder van den heer Van lUalte Dit bekwameen talentvolle raadslid die als wethouder eengroot aandeel gehad heeft in de vervangingder oubilt k werkende vroegere directe ge ineentelyke belasting door eene billyke inkomRtuiibelastiiig moet zich thans aan eena her stnmmiug onderwerpen Op den laatiten avondvoor de verkieaing heeft men nog door allerleigeaobryf zgne candidatuur traebten ie dowNchipbr uk tydi n Of dit eeniKen invloed gehad heeft is ons onbekend wg zoeken lisletniet naar de reden masr dit wsten wg wel dat de tiber W plicht 18 by da bersiemming te torgen dateen hurer uitstekendste vertegenwoordigersmet eene scbitterrnde meerderheid weder inden Raad worde gebracht De laskbare Isqw neid thans betoond worde door eene trouweopkomst by de herstemming zooveel mogelykgoedgemaakt f Wy moelo bierbij nog voegsn dat bet geheel aantal kiezen in de drie vereenigde gemiwnten ongnveer 8300 bedraagt De opkomst van slechts 512 was dui inderdaad hg een zoo wichtige verkiezing uiterst schraal De arroudisseraenta rechtbank te VUoscb deed gisteren uilspraak in zake J V Berckom buitenslands vertoevende en H V d Heydeu ja Rotterdam betcbnldigd an mishaiididing zwaar ticbametyk letsel teflgevotge gehad hebbende gepleegd op A Rugwh in den Avond van 15 op 16 Juni 1890 en verktiVarde he n scholdig aan miihandejing en veroo deelde den eersten beklaagde tot een evnitgeniüstraf van 3 maanden en dan 2den bukl tilt ten gevangenisstraf van 1 maand spaard Blaar jn twuodeu kevr kon dat wsl ut met het ge al zgo Waarom zou ik mg leven in gevaar breugan door lUededeoliDgen te doen die niet geloofd zouden worden door botchuldigingen in te brongen tegoo mensobi n die mg onbekend waren F Waartoe ook zou dat allea dienen Op dit oogenolik hadden de moordenaara zeker elk spoor van hunno daad uitgowiacbl en lioh goed in vejlighoid geborgen Waarom sou ik er me aan bloot itaUeU om uitgelachen te worden wegeua het opdiascbso vaa eun verhail ala het ragno waarvaa ik de waarheid niet bewgzen kon N en dan maar boteC al die afgrgselgkfaodon van dien nacht te lati n rusten als een droom om te wordeii weggevaagd eo verfTsten Ik had dan ook spoedig ieta anders datmgnsgedarht n bezig hield n dat wel waard was er akehga dingen cm te vergoten Da hoop iiamul is zekerheid gowur len ik beu b jna linneloos var ireugds ds weloniicbap heoft gezegnvierd 1 mgn vgand beeft mg verlaten hg is reratagao en men zegt mg dat zijn terugkomst bgna niet denkbaar Is De wereld ia weer licht voor mij Ik kan zien Maar mgoe genezing duurde zoor lang Beide oogen werden geopereerd Korst het oene on toen die operatie good gelukt was bot aodero maanden daarna moest ik uog m donkHren blgvon Het licht werd mjj Un BaamtjüS en b kleine bootjes toegedeeld Maar wnt maakte mg dat uit nu ik maar wist dat er weer licht voor mg was F Ik waa geduldig zeer geduldig en dankbaar Ik volgde letterlgk de voorschriften op van dokter Jay wol wetende dat het loon dnarvoor m lo wachten atoud