Goudsche Courant, zaterdag 2 februari 1895

If Directe Süoorwcgverbindlng met GOIUA WlDlerdieost 1894 95 AangevaDgeD 1 October TUd vao Greeii OOODI KOTTKIDIN 18 08 18 11 IS tl 1 84 I t 88 1 08 1 18 1 81 9 JJ 10 7 88 7 47 llOrt ï D A M 10 17 10 S7 10 84 10 41 10 47 0 l d 7 80t 869 a9 9 8710 48 18 1118 9118 84 1 87 8 86 4 468 17 8 69 7 18 6 89 S7 11 06 11 18 Hu 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 18 41 18 61 1 88 1 67 4 86 6 86 6 66 6 4 7 48 0 0 ID A U T RICHT 10 00 10 18 10 68 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 11 08 8 87 6 87 7 89 10 87 10 80 11 17 8 46 8 07 6 06 6 46 8 17 8 07 8 66 10 86 10 61 11 46 l iO 8 08 8 88 3 611 6 19 8 116 88 8 86 8 1110 68 fl O U U A A USTKIIDAM ünuda 8 4 8 81 10 06 10 68 8 11 S tl 4 47 8 88 7 46 10 14 mthirdu Wp 7 8f 9 10 lO lf 18 19 l 40 6 48 8 88 8 48 v ll l 0 88 10 18 10 6818 0818 461 80 8 46 8 18 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 IO ÜTlKCHTGOUDa Utrecht 88 7 60 9 9 6811 84 18 08 If O 3 10 8 80 8 684 48 6 808 86 8 09 8 608 1810 84 Woerden 8 68 8 11 10 16 11 80 18 86 8 484 18 6 47 f t U9 l410 l Uudewster 7 07 8 19 10 84 4 84 p t w t 9 1 Gouds 7 80 8 38 9 84 10 87 18 08 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 41 9 89 AMSTBlDi M 6 O U D 1 ABist rd a 4Wp 6 60 8 16 9 61 11 86 11 8 8 81 4 4Ji MO aaada TJO 9 04 10 44 18 16 18 48 8 60 6 10 6 IS 9 08 t rwi l Toor hem in mioderiog znl wordeo gebracht l maaod door hem ïb prevfotieva becbteoii Uoorgebraeht Staten Oeneraal ie Kahke Ziuiag fwo Donderdag 31 Juuftri 1895 Bij brt Toortgezet lg m eu debat over da BUatsbegrootiog beantwoordde de oiiouter Tin BotteüUDdsche Zaken mr J Roêll de rerRcbilleDde bewbuuwiugea der ledea De K geeriBg eeitle ipreker baodhaaft Uuur program wyziging TBU het kie r cht de perHuneele betaeting eo bei KtelseLtler geaieeute fioaDoiëu waaromtrent volkomen homogeniteit io het Mioiaterie iM taat Hy hoopt dat de kieswet ee nationale zat t a strekkende tot pacifioaitie eo xiet er geen bexwaar in dat het geroeeotebelaniingfltflflel desnoods na de Kienwet wordt behnnduld OatirneTeiiH zat de Regeering ook andere zaken behandelen Algemeaoe bezainiging i noodig allereerst echter op aiilitaire uitgareo De Uegeciing uireni dat onze rerdediging moet gebaseerd tjii niet uitsluitend op bet hebben van en pulitivleger mMr ook oj haudhuving un r neutraliteit vo rerdediging van ons land tegen een buitenlandscbeo vfjand Natuiirlük echter is hft dat voortdurend moet worduo gestruefil naar bezuioigiog Daarna verdedigde de minister de zinsnede der Troonrede omtrent deu ttamel ik guostiKen toestand an handel eu nijverheid in 1893 Hg verzekert dat in den geest van het laiidbouwcomité de Regeanng streeft naur geleidt Igke ontwikkeling van den landbouw duur iitbsidie onHerwgs enz Wnt de eedaquaeMtie betreft houdt de Minister vait aan zyn overtuiging dat bet oog ublik niet geschikt is vo r deze llegeering uni die zuak in vollen omvang te ragelen De minister vnn Juntitie Mr Van der Kaay verzekert nogmaals dat de Strufwet krachtig geaoeg ia om op te treden it gen ds agiteerende pHTty Deze raoj o motion stellen zooTeel zij wil zoodra zg zich vergrijpt aan de wet is de justitio krachtig opgetreden om dk Tenet te fnuiken Te Amsterdam Ut s Gra veohage en tegeno er hou die weigerdeji hetaettng te betalen is dstl ebleken Maar i v bnrganj moest wat meer de politie steuoMU wat bui ernioe l inonen en met dour ltidel k TerMt dn politie bg havr optr dcn beniueilijken HaDdhavIng der ord is het belang der bur gerg is oen algmr eeii belang Art 284 van het Strafwetboek kan ook toegepast worden op hun dit b j werkstakingen anderen beletU o te arbeiden Aan de ju titie is i eii onder uek opgedragen naar niet strufbare feiten welker bestrftflBug gewensobt fchgnt UverigeoH zou werkatakingi gepaard mat coutrai tbruuk we Tallen onder de be aliiigKn ran het Strafwet boek en ftaking aan fabrieken voor producten van opeiibivi r nut een bedrfiging d r open bare veiligheid kunnen h ieteu De minister vhu UiniienlandBc o Zaküu mr Van Houtuii verklaart vulKomeu doordrongun te iga van het belang van don litndbonw maar geen subaidiën te mogen toestaan die hg onnuttig acht De miniiter van FiiiAnciën mr Sptengor Van Kyok verklaarde te zullen stroveo naar bmainigiog De minister van O rlug gen Hcbneidor befireed de cgfera opgegeven door dü heeriMi Regoot en Sasaen omtrent d militair üitgnvcn per Roldaat die vefi te hoog to De min van Wateratnat ile hr van dür Blegden Iwspreekt voDriiainelgk den ttaat onzer zeeweringen hg is vnn oordeet dat hrt onderhoud niet moet zyn ueii staatstaak De heer Fransaen v d Putte komt nog eeu Op de duinen bg Hchevetiinuen terug docli liudt weinig troost bg du miuifturs Na eenige replieken wordakn hoofdstukken TI en III aangenomen en de discusdie over Juitiiie tot bedeu verdaagd M M i chi gft aan de Haag8ohe t Zoodrn VI wat sneeuw gevallen is ailifH lllh Wi II rn iiJcii 40 8 47 8 14 01 9 10 t OI IS 8 11 8 19 8 88 7 7 7 89 7 4 1M Oosdt fl 80 Moordnebt 0 U Rotf rd m 7 lottoldlB i 0 wU 10 Kirawnimk I U UKrdnoU t M Md 11 01 U lO 1 06 1 86 1 88 Z T M 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 C Z gw 7v88 8 86 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 08 11 18 Oonda S SS MO 7 B5 8 0 8 11 Oudaw 1 80 8 64 t Woorden 5 89 7 08 8 1S Vtrecbt 18 7 88 8 88 8 41 9 i i l S CU joDgftus tenteren voorzien vao takkec b amterd met vogellgm die ze overal waar wat aarde zicht ar ia in den grond atekeo lidat in slootkatitjtsa die naar bet zoiden staan waar de zon allereerst de sneeuw tal doto smetten en waar vinken meezen Ijjatara roodborstjes eoi eeotg voedsel gaan zoeken Aan die takkeo kleren dan de beestjes aat Of ook met bengels trarhten zg ze te Igmenc hoog in de takken vnn het hakhout Indien een wet een hoogst oottige dit verbiedt waarom wordt dit dan oogluikend toegelaten Sooii ziet men ageo en Tan politie kalm staan kgkeo naar het plaateen van die vitrraderlgkp tflkjes Moest hierop niet scherper toezicht 7gu eo ernstig belet worden dat op deze vi ze lal van nuttige zttng fu andttre vogels vernietigd worden V Het il niet een dierenbeschermeod gevtwl dat mg deze refie eii do t schrgren om de de iisndHcht der Hutoriteiten in gemeeuten eu dorpen up de feiten te vo tigeii maar wie wett niet dat wa neer er em strenge vinter was in den zomer boomeu en ptauttm oneindig mio ler biMt hebben vau rupsen enx V Waarom V Omd t U er sneeuw ligt de fogeltjes miiirter geuiakketgk voedsel Tiuden en dau niet nog groot ren gver dim gewonnIgk millio ueii eieren van vlindersjbSór de geboorte domleu 1 dit niet een bffnngrgk werk dat ijvurig on bij fstaan moeten worden door diti üuttigti volgets zooveel mogelgk te beschermen V Dat men duo scherp toezie en hen siraffe die een zeer anttigts eu goed Inigrepen wet overtreden Men suhrgft aeu de N U Ct lil den laiitaleu tgd komen er in sommige Frieacbe couranten vuurtdureud prgsraadaela voor iu den regel van dien aard ilHtt eokiod m onmiddellijk kan raden Z die en goede optoitiiiog inzenden met zes blauwe post egala er bg hebben dau kana op een prgs Vooral te KoltuiD bloeit die industrie D Hr d igen nu is gebleken dat bg een der hueren die icli daarmede afgeruii allea bedrog ia dut ei nooit irgzen hebbeu bestaan terwgl li j reeds voor me fr dau f lOU aan postzegels heelt outvaugeu D pulitie biervan verwittigd heeft begrepeu in die staak een woordje mede e moeten sprukeu Inluibcben ii de dclioqueut uet de noorderzon vertrokken Uit Amsterdam wordf gemeld In Ona Hniat zal Zondag H Februari eoo concert gegeven worden waaiin mejuffrouw Johanna Veth met haar zangkoor van eea zestiental dames zal optreden Ook zaltay zirh doen hooren aaejuSroow Itenriëlte d Urnine aU zangeres en mejuffrouw Ëmiti Champury als pianiste Ër zhI zich vormen eene vast45 commissie vuor de tableaux vivanta daar de dames eo heeren die bg de vertoonde tableaux die zooteel genoegen gaven medewerkten beloofd hebben in een vulgeud jaar op dezelfde wg e op te treden De ingenomenheid door het pMiliek betonnd doet verinoedon dat eene dSrgeljjke rommisaie nuat vrucht werk anm ï al kunnen zgn Nuar aanleiding van de onl mgs gestelde vriiag of ook dit jaur de exameu voor be laatingcominiezen zouden acbterw e bigveu eelt ax n aan de Anih Ot vau Tertrouwbare zgde nude dat deze examens in de eerste jaren niet te wachten zgn Door de afschiifiing der pntenteu vermindering van acci DZen en het feit dat door de verhoogiug vnn den accgiH op het gedistilleerd io Ouitschland de gruotate prikkel lot suiukkelarg aan onre grenzen ia weggenomen zal meu niet het tegenwoordige amltennaraperioneel nog lang kunnen T lataan 11 01 11 01 11 18 11 88 8 86 18 88 18 88 10 08 10 11 8 07 UEN 8 18 R 1 1 B 6 11 6 16 6 88 6 S1 6 88 6 80 10 10 10 1611 88 lr 48 Voor de rechtbank tn Brunei veracheuen le cr dagen een aaiital per oneo die bg de jiMj te verkieziogcn niet aan hunne verpliehtiim tot stemmen hadden voldanii en di s es e kracNten de nieuwe kie wet die ork kiegpticbt in fM irde Tervolgd werden Het waren roeuscben Tan allerlei slag De rechter Uet de meetten ditmaal er af komen met een bnriapng aso andereo we d een boete van 1 franc opgelegd Er waren enige zooderlioge gerallaD Zoo waren er een bank roetier die het kiearecbt verloren bad en daarom geen oproeping oot ring maar die on iorh wegens ago veriaim voor du rechtbank werd gedaagd een aoldaat die natuurlgk werd rrggesproken omdat foldaten niet mogen meestemmen eo eenige ziekeu uit hel gastboia die geen bericht van hiinr e ziekte konden zendrn omdat zg van niets wisten Ren heer verklaarde itnt liy om 8 unrvooide deur vnn het stembureau was geweest niaur ie nog gealoten bad gevonden en toen weer WM heengegaan omdat hg geen tgd ha een dergelgk geval dus als bier eena is roorgekonieo De rechter wna echter van oordeel dat men aan de heeren van het bareau eenigeo tijd moet gannen voor de voorbereidende werk zaamhedeo en de ongeduldige kiezer werd tot 1 franc veroordeeld üistereo nacht is te Amsterdam inbraak gepleegd in het kantoor van de firma Veltman eo Co dekanfabrikanten Korte Prinsengracht Fabriek en kantoor zgo des naehts onbewoond De beer Veltman had Uinnd avood te half negen het kautoor ve laten en allea behoor gk genloten Gisterenmoi en ontwaarde men dat de straatdeur open atond bet slot daarvan was blijkbaar met een loopergeojiend Het slot echter van de kantoordour was met gcweUl opengemaakt Vobr de ramen waren dekens gehangan kannelgk om Ie verhinderen dat van de straat af het licht zoo opgemerkt wordeu dat de Hieven ontstoken hebben Van de dubbele brandkast was het lot in den dikken buitenwand op rnwe wgze uitgehakt een werk waarvan de stagen zeker het huis behbeo doen dreunen De binnendeur was eveneens krachtdadig geopend Het bleek diit gestolen waren ern cheque vnn f1700 en f 1500 aan baukpapier Kenige wiasela ter waarde van ongeveer f 4000 hebben de dieven wel uit de ka t gehaald doch niet medege namen Zg lagen over den groud verapreid Een paar acbrijftafels waarin aieta van waarde geborgen was bleken geheel onaangeroerd te zgn De inbrekera zgo in weerwil van betgverige zoeken der politie oog niet gevonden Hbl De RusMD werken voor zoover zg werken volgens eene Duitscbe statiatiek 267 dagen per jaar Ëneelacben 268 Spanjaarden 290 Oofltenrgkora 295 Italian o 298 Beieren en Belgen 3 X Franachen eo Saksers 302 Zwitaers Denen en Noren 303 Pruieen 305 Nederliinders en Amerikanen 308 en Hongaren 312 De gemeente Ërberfold U veroordeeld tot de nauzienlgke scbndevrrgoeding van f 53 000 aan den koopman H Bockbacker die toenbg hel gaslicht ii zgne woning wilde ontsteken door een ontploffing het gezicht verloor eo de rechterhand verbrandde en wel omdat deze ontploffing was ontstaan door de onachtzaamheid au een arbeider der atedelgke gasfabriek die den vorigen dag aan de gasleiding gewerkt had Dat is eeii andere uitspraak dan die van deu Nederlaodacheu rechter die eeo ei ch tot schadevergoeding tegeu eene apoorwegraaatachappy ingeateld ontzeide op grond dat de uiau die een oog verloor doordat bg aan de buiten ecu waggon aangebrachte noodrem wilde trekken toen de trein in gevaar waa dit dan lüaar badmoeten laten daar nieta hem had gedwongen tot het geven van die waarschuwing 7 10 4 80 4 87 f 04 8 11 8 80 1 4I l 8 8 08 8 08 8 18 8 68 S OS 8 10 6 17 8 88 8 60 8 48 7 80 1 44 1 O IJ D 1 11 08 3 10 SEN Voorb 6 64 N dL d6 I Z Z gif6 0B Bl Kr 6 14 Z H 6 18 Goud 6 80 7 60 8 18 10 80 10 88 10 41 De heer Vening Meineaz heeft iu de Eerste mmrm Kamer weien op brt gevaar dat veor da maatacbappg eu de algeoMeae v iligb d ia ga lagen in de volkomen vröhfid van weikstaking die aedert de afachaffiog der atnitbepal Dg en coaliiiee bg de wat vaa 1872 bier te lande beataat Hfl noeoade bat geval dat de werklieden eoer gaabbrirk plHtaeUng deu arbeid neerlagen Hetzelida onderwerp ü thaa aaidhaugig hg aen andere Ëertte Kamar den ftinaat vaa Frankrgk die aok bet raebt nut initiatie beeft wat on e Barste Kamer alst Ia de vorige maand hebben 64 leden vau den Senaat een wetootwerp ingediend waarbg coalities wordeu verboden die ten doel hebbes den arbeid te doen staken uf ophou en bij ataabwerken en bg den ipoorwegdienat Bet rapport der cummiasie uit den Senaat welke verslag heeft uit te breogao over de vraag uf oorstellin van ledeu iu overweging xnlléu worden genomen is thans f yinhatT gemaakt Wg ontleenen aan dit atok brt volgende De voorstellers zgn vau oordeel dat ereen groot onderscheid bestaat tuaacbeo werkstakingen bg particuliere ondernemingen waarhaar beteekeuia biuoeu zekere greoceu blgft eo die welke voorkomen in d openbare dïattsten waar zg een deel van de krachten deaIrtodi eu den Keregeldeo gang vau zaken verlammen en daarom alÜcht in bet maatacbappelyk leTen groote verwarringt zelfe rampenkunnen ten gevolge hebt en Het g men al niet de leer ia torg daaa dat bg geachillen over loon of de voorwaarden van den arbeid ieder bet recht heeft tot een coalitie zgn toevlucht te nemffD ala een grondrecht welks gebruik de Staat niet mag verkorten dan nc kan men uletde arost miakenoen vau den toestand die zou gvboren worden wanneer men plotseling beroofd wordt vao de rooroaamate verkeeramiddelen waaneer de arbeid in de arsenalen atilataat of belangrijke bronnen van ataatain kom aten io Mot worden verstopt sOugetwgfeld atett de eerbied voor de vrg heid huoge eiscbeu maar mt n die téé var gaai dat men niet bg de wet zuu tnogaa waken tegen de mc algkbeid van ecoaopiiaebc storingen waarbg de nationale welvaart mat ernstig nadeel wordt bedreigd commissie is niat g rovpeu zich orar die vraag uit te lateu zg heeft alleett dm Senaat voor te lichten of tr reden bestaat bet onderwerp naar een speciale commiiaaia fan onderzoek te verwgzeo Zg is van oordetl dat bet weUvooratel zonder eenigen twgfal gewichtige belangen raakt en daaroni een onderzoek overwaard ia c De Senaat beeft over dit voorstal nog geaa besluit genomen In de Uinadi f te Loudeu ouder voorcitting Tan lord Claud H mi ton gehoodea balljaar Igkactie vergademig van aandeelhoudera er Great Eastern Railway Co c jwrida de voorzitter naar tianleiding van de Termattdaranf der ontvangsten op de stoomvaartl a naar dea Hoek van Holland io bet afgeloopen jaitr dat lie directie deze uitkomsten hoogit tfevre digend acht maar de aandeelhouders niet mOa ten aannemen dat eene dergelgke toeneming van het verkeer zat voortduren en baar veel eer beschouwen als vau except ionealen aard De lechtatri eksche gemeenschap met Berignis naar de voorzitter verder mededeelde m onvoltooid tengevolge van moeil kbedea welkaalleen de Proisische minister vau Spoorw eukan opheffen De spreker weigerde echter tegelooven dat de Duitache regeering zon big ven dralen aan het Uuitsche en Britsche po bliek de fa iliteiten te verschaflen waarop metrecht wordt aangedrongen U OV 10 N 11 Uit Konstautiitopet wordt beriobt dat de ptanneu vopr deu bouw van een brug over den Bopphoros der verwezenlgking oabg komen Ken Frausch conaortinm dat thans tot tevradeiihci l der Turksobe r eeriug beijg in met het uiakeu van hareowerkeu aan dun Gouden 8 82 8 43 9 40 U M U 9 4t ff 9 64 r 10 01 lii 8 M 08 10 10 11 10 4 IC 4 48 8 81 7 01 8 11 8 41 4 86 f 1 V 8 08 1M f M f 8 09 7 11 4 40 8 16 6 61 7 81 t M 1 H 00 ü Dj 1 86 8 16 8 48 8 43 4 16 4 41 6 17 7 8 01 1 M 1 44 4 48 7 08 r 1 49 1 7 11 A 1 68 8 7 80 t A 8 04 f 7 88 K 8 09 8 09 7 81 10 Soorn lal ooooesme krygon tot het bonwea ma ea ifworwegbrog welke de Siiropeeache met de iVBiati he kost verbindt Vier Tork ebe marineofficier n en twee PranKb ingeaieors onderzoeken t T enwoor lig de bedding van den Bospborus tusachen 3arai Bnrnu eo Haidar filcba om vast te at llen of een brug tuaschen fle beide ponten ai voerbaar ia Aan de Tnrksche zflde ia het onderaoek reedi gegindigd o err beTredig nd uitgevallen ook de resultaten nan den oever van Hairdar pacha ma tot daavarre gunstig en doen veruioudeu iat de bodem der zeestraat vaat genoeg ia om 4ao reuzenbouw Ie kunnen dragen Het water il bÖMi OTarat even diep met uitzondering ia de laadbank by Serai Bnrum De brug ii geprojecteerd op acht reusachtige pailera tusschen de beide oiiddelsie peilors zal d hoogte 72 meter boven den zeeapiegel bedragen nodat stoomboot n met de hoogste masten er gulor door kannen Men schat de kosten op 60 nillioen trancs en wil reeds der en zomer met de werken b inoen Usfeeat op de Zuiderzee De TeiefBigiiig Olympia Ie Monnikendam Wit weer plannen voor een feest t p touw gWi ffEVi eo we er dieneodet snt Zondag a a op de Gouwzee bj Monnikeudam een groot feest gevierd wordtiu het programma i vooral mork waardig door de volgende drie oammera yapaleis rut chbaan met sleden en ringryden op schaatsen Uet jja is reeds X0O ak dat de poetacliipper eergistereu te eoet van Monnikendam naar Marken is geVMidsld Mifdaad te Halfweg Over deze zank worden ao de volgende byzooderheden meeg deeld door de Haarl Ct c DiMdngarond 2 Jan werd dokter Mnlchior g e r oepen ten huize van Arie Kuiper slachter aan den Ringdyk van Haarlemmermeer naby Halfweg Hy heeft daar gevonden in de alactitplaats het lyk van M ittby Kuiper zoon van Arie oud 22 jaar Dr Melobior hwft het overlyden ge l90stateerd doch niet opgemerkt dat dié dood het gevolg was vao nitweudig geweld Hy heeft aangeraden bericht van overlijden a zenden aan den burgemeester van Haarltalkmermeer met verzoek om verlof tot btgraveti te verkrygen Deie lysogitte ia geschied Woensdagavond De bargenieester heeft daarop deo geneesheer Maaa uitgenoodigd de doodachouw te doen Tengevolge vao zyn drukke praktyk beeft Dr Maaa die schouw eerat Vrydag kunnen ve richten eo heeft toen bevonden dat Mutthys Koipjir eene wonde had ontvangeu aan de liftkeriwrst die door du kleederen huid longen en bart tot in le groote slagader was doorgedrongen Zaterdagmorgen ontving de politie te Haar leni daarvMB bericht tengevolge waarvan ZaUrdagavond ter inquisitie van den officier van justitie Jhr Mr A J Rei haan Maearé es in diens tegenwoordigheid de gerecbtelyke schouwing heeft plaats gehad door de doctorer vaa Lindeo Tan den Heurel en Bylereld nit Haarlem De uitkomsten van die acbouwing gaven aanleiding tot het feit dat He rechter oomraissariN Mr W A t Hooft vergezeld van den officier vae justitie bovengenoemd eu van den wnarnemend griffier Mr ld SpooTt aieb Zondagmorgen vroeg naar de plvata van bet misdrijf begaven De iostructie die van s morgens 8 tot s uamiddaffs S aur ouafgebroken werd voortgezet leidde niet tot een stellig resultaat De ver alagene die op Dinsdag ten vier uur gezond In wel was tbais gekomen beeft na dien tyd gelyk meer voorkwam ongenoegen met zyo hoiigaDOOtan gebad De vader en broeder beW€Ven dat zich dit ongeno en tot woorden bepaald heeft en dat nadat zy Matthy verlaten hadden deze zichzelveu vermoedelyk te kort heeft gedaitn Of dit beweren nannemelyk ia wordt nog door de justitie onderzochtZeer is bet in ieder geval te betreuren dat dit feit eerst Zaterdü ter barer kennis is ipbraobt Ook een vryhandelaar Een practisch Undbouwer verklaart in een ingez atuk in het Ned Landb Wbt Tolkomen eens te zyn met de ooncluaie detl bescherming voordeel geeft voor sommigeo nadeel voor talgemeen t De man een weiboer vertelt verder dat men het op a b landbouwterg daarover eena was dat men door protectie voor granen te vragen zgp eigep glazen zou inslaan eo dat er gezegd wéfd dat het byna noodig wa om tegenadrsssen in te dienen Niett nalaande dat allea scbryft de vry handelaar fn een p a Invoerrechten op Anerikaainefa spek en margarine zonden dankt my toch wel nuttig kannen z in doarby zonden alle boeren voordeel hebben f AUe boeren Aan du anderemenscbeadenkt de praolfwha laadboower niet wnsl De Haagsche eorrespoodent van de aProv Qr Goarant scbryft in zyn jongsten brief Voor éétte asak is de hofatad eene nitmun nde plaats namely voor het rerleenen van Twbaumd raim eradiet In dit opiieht toonan de winkeliers en magazyohoodera eene toegeTendheid en iydr aamhfid die leohta de cJdtame brutaliteit der gecrediteerde klanten STenaart Deier dagun verliet een ludisch hoofdamblènaar en familie niet stille trotn de residpnti Hi t hnifgeziu had het zich aan niets laten outbVnken en toen liet rerdweneil waa dook de melkWr met eene ach u ld vordering van 500 gulden up en bleek het dat de familie by dr sHg iiigmaatachappyc voor 2000 guiden in het kryt stond Verbeeldt n twee dnitend gulden voor ritjes door de stail in den tyd van een paar j iar Welk een lankmoedigheid van de Tyd der huurkoetaiersvereeoiging en wat een oplichter emak van de zyde der Indische familie die dank zy het onbeperkt en onbelemmerd crediet op eou flioken voet leefde zonder te betalen Van de buren werd geld wyn van alles geleend met eene onbeschaamdheid die voor de pen van een Van Maurik beerlykentof zou opleveren De ludischu familie ia per 2de klasse naar Insulinde teruggekeerd Vermoedelijk get zy zich in de nabyhirid van een of andere Deasa neer verkoopt mevrouw eene nonua intandsclifl koekjes van haar eig n deeg en melk van bare drie of vier kooien doch met minder ruim crediet dau waarover zy bij deu Ilutigschen melkboer zoo eiudulous bëüchikle Zoo baalt de oudre sideut zyn einde Waarlijk er in iu de reaidentie lau eigenaardige typen geen gebrek en hoeveel er over de hofatad ook al reeds geschreven ia er blyft nog altyd ryke stof over Uit Batavia ontving het Nieuws volgeod telegratÏRch bericht De heer G A Hoek agent der Kooiokljike Puk et vaart maatachoppij te ConthHin Zuid CilelïeH 18 vermoord Vermoedelyk moet hier weer gedacht worden a in een geval van mok zooala op ZmüCelebes zoo dikwijls voorkomt ouder de heethoofdige Makaasnreu en Boegineezen Het vorige jaar liet de jeugdige controleur M Fö inger te Segeri in de aldeeling Noorderdistricten ep dergelyke wyze het leven Woensdagmorgen Ie half zeven uur brandde te NiüUffvennep in Haarlemmermeer of de herberg en stalhoudery van A Duivenvoorde Ëen en ander was legen brandschade verzekerd Oor aa onbekend De btileodeude gebouwen zoouls kerk en pastorie der Herv gemeente zyn uiet berchadigd f e b rnfenis van muraobatk Canrobert zal Zaterdag op Staatakoaten plaats hebben Hiervoor wordt een krediet van 20 K 0 fianca aan de Kamer gevraagd De minister van oorlog zal üit wnoril voeren aai naam van de regeering hel 1 de groeve Io den afgelQOpen nacht ten 2 ure heeft te Haarlem een felle brand plaata gehad ten huize van den winkelier in beerenartikelen J i Prent in de Kleine Houtstraat vermoedelyk ontstaan dour bet springen van een petroleuiulamp op d i slaapkamer boven Hat perceel is byna gebeel uitgebrand He belandende huizen zyn behouden maar hebben nog al waterschade bekomen Alles waa verzekerd Ten ruim 4 ure was de brand gobluHcht De winkelier Prent wna voor zaken uitlandig Wasrachuwing voor kinderen Bekend is bet hoe vasthoudend yzeren voorwerpen bij strenge vorst zyn Zoo kwam het dut een klein meiaje te Groningen op weg naar school aan een yzeren bek begon te likken en de gevolgen ooderTOnd Haar tong bleef asn het yzer vastklcTen Goede raad waa duur maar daagde toch op in den vorm van een schipper die met groote voorzichtigheid mn beet water bet yzer verwarmde en zoo het meiaje in staat atelde langzaam haar tong weer loa te werken Gister werd te Groningen een groote hardrijdery op schaataen gehouden waaraan door 37 man werd deel genomen De prya werd gewonnen door G Ënjea te Schaaphok de de premie door Merk Klingma te Grouw BultenlaDdscli Uverziclit De beraadilagio io da Pruscbe KamsrOTPr het krediet voor de begrafenis rsü Canrobert wu seer rumoerig De Toonitter ran den lainiflsterraad Ribot werd door de niterate linkerz en de aocialiaten peraooalijk heftigaangevallen eu atelde de qnaeatie vtlia vertrooweo Het ontwerp tot Terleeoing ran het krediet werd aangenomen met 286 tegen 152 Btemmeo De Senaat heeit bet ambflftie ontwarp in z u geheel aangenomen met 216 tegen 7 stemmen I e amnestie door de Fraoacfae Kiimer op tariork der regearing de woordvoardera dar aocialiatiaohe en reTolutinnnaire partyen als aan bewgs ran zwakheid Wngamerkt en daarom tonnen He bladen dier richting 7ieh volstrekt ni t dankbaar voor hetgeen ilonr de reget ring ia tt egeataan lutf vndeel beklagen ag tirb dat hit Kiibinet nOK niet verder it gegaan De Petite Hépiibliqite bet orgaan vau illerand aegt dat de amnestie door de 0 nbari nieeuiug gt €l8cht werd eu dat daarom de legeenng het toestaan ervan ui t kon achterwege laten Het is de eerste republikeiu che sterklc die door le sociuii teu genomen i Dezelfde kracht I al onae eiachen diieu Kegevieriii al onze tegenatan ters lullen vallen sooaia i asimir Perier eu Dupuy gevallen ziiov I e vlotrausigeautc het orgaan van Köcbefort ziet in de amnestie geeo genadeblijk maar een vertraagde erkouniug vau een der vorgate rech oriyke dwalingen dezer eeuw £ n de oterige bladen der uiterste linkerzijde Sjirekeu er al niet beter over Niet de regeeriog liüt volk heeft de auiuestiu voorgesteltf en Kibot heelt er uitvoering aan gegevoo oiuitat by gevoelde anders al diidelyk schipbre ik te zullen lijden Dat is dus de dank dien lie regeering voor haren maatregel oogst Het Hritsche kabinet Rosebery heelt een nieuwen atoriu te diorataan die zoo niel hpt heele Kabinet dan toch allicht den LordKanselier Hericlietl int aftreding kan nopen Deze wordt nl door baw lou nal St James s Gazette eu Tunes openlyk beechuliligil van ongeoorloofde presvie op een onder zgn oppergezag staand rechter Vaugban Willianis die zitting had I in het llot voor Faülissemeuteu en Unitkr eten on in hel proces tegeu The New Zealaud Loan and Mercantile Agency c de nHlatigliedeii V u het bestuur dier Maatschappg zóó cherp karaktensierile dat de raininter vau Koophandel Mundetla lu dat Bestuur zitting hebbeiiile zich genoodzvakt ag Oüi af te treden Ilerachel atralte ilou rechter met verplaatsing maar genoemde bladen dreigen nu met openbaarmaking vau brieven waurln hooggeplaatste permineii getracht hadden deu genueuideii rechter van een b1 te grondig underzoejt te weerhouden Dezer liegen werden te Londen weer ge ruchteii ver prHld over de moeilykhediMi die ontstaan wareu tusschen Engeland en Marokko naar aanleiding van een geschil tusschen ten sultan en den Kngelschoii gerant te iMurokko do heer Satow Van ofBcieele zljdo wordt de juistheid dezer lierichtcu terstond tegengesproken Het gerucht ontstond omdat de consul der Ver eenigde Steten deo Sultan eischen stelde welke deze uiet kon inwilligen De verstand hoadiog tusschen deo Bnltnn vtiu Marokko eo den Engelscbeu gezant laat nieta te weoschen Overigens schjjnt de toestanl in Marokko voorloopig geen reden van ongerustheid te geven De Mooren in Nuord Amerika houden ziob rustig zoodat daar vooreerst ge n ongeregeldheden te vreezen zjju De ernatigste qimeatie welke nn aan de orde zal komen betreft de schadeloosstelling wolko de Marokkaausche regeering aa Spanje moet geven Tot dusver neeft Marokko nog niet meer dun den eersten tertnyn der oorlogsschatting betaald De nieuwe Prui ische Minister vnn Landbouw Hammersteiu Lozten hield lin deu I auddag een belangrijke rede die over t geheel een goeden indruk maakte Het bekende voorstel van gtaaf Kanitz betrelfendo een staiitamono polie voor grnnn weea hg beleefd vnn Je band maar bjj gaf uilzieht op een nienwo auikerwet met verhooging Tan de verbruiksbelasting verhoogde uUvoerpremiën en verhoogde opcenten voor de grootere snikorfnbrieken ten gunste der kleinere landbouwondernemit gen Tot het verkrijgen van een be ere afzet van landbouwproducten in het binnenland beval hg uitbreiding vun kanalen aan ten etude het vervoer goeHkoopor te nmken Oe Minister veiklaarde ti o slotte dat hjj slechts nood e tot het aanvaarden der pc rtc feuilie besloten had daar deze hg de criais in don Duitschen landbouw slechts een lastpost vol zorg en moeite opleverde De Japanners gaan voort met hun aanval tegen Weihai wei maar tot dusver zooder beUegryk soccea Ten minate volgena de mededeelingeu nit Shnngaï zijn de eerste aanvallen door de Japanners van de landen de zeezijde beproefd ufgeelageu Te jheroo ill tol dusver de orde niet verstoord Van eeb aanval der Japaunera tegen deze haven achjjnt voorloopig nog geen aprake te zijn Oo in Maodachoerge worden de krggsverrichtingen voortzet Ook daar is na de verovering van Haitscheng door de Japanners geen beslissende slag gevallen Oe Chiueeache iifgezanten die de vredeaonderhandflingeu moeten voeren hebhen nu eindelgk Japan bereikt Met den Noord Amerikaanachen gemachtigde h oater worden de Chineesche onderhandelaars nu spoedig verwacht te Hiroechima waar een aanvang met de onderhandelingen zal worden gemaakt Of deze besprekingen sallan alageii blgft zeer twijfelachtig Wollen Handschoenen A van OS As £ 73 73 flours van Aiiislentam 81 JANUARI alotkoan v 101 lO Vis Vor kra Wl lOlU 101 108 817 Va 81 61 As Va 7V 7 V ifV 70 86 110 78 46 lOOVa 8i s Vt A Vsuaaijinu Ceii Noil W S i dito dito dito S dito diio dito 3V HoBoia Obl Ooudl 1881 88 4 ItiUt naehrgviDg 18111 81 l UusTEMa Obl in papier 1868 i dito in zilver 1888 l PoariJOal Ublig met ticket 8 dito dito 3 108V 760 686 101 64 101 v 811 U8V 75 io v 101 I44V 66 88 106 v i V 188 106 As K1JSI NU Obl Oost ie Serig 6 dilo ocons 1180 4 dito bij Kolba USV 4 dito bij Hope l8SI 0 4 dito in goud leen I88S 8 dito dito dito 1884 6 Bp NJl Perpet aoliuld 1881 4 Teaiaij Uepr Ooov Iseu UUO 4 Uae leeuiug aeije 1 ee leeaiotf aeria C üuiuAra Kir Hec v obl 18V8 5 Muioo Ohl Buit Soh 18aO 8 ViNizuu Ubl 4 onifep 1881 AllaTian ii Obligatieu 1861 9 KoTTlanu Stad leen 1886 S Niu N Jlfr Hacdelav saliü Ai udab Tab Mu Oertieoaleu l eiiHaat8obappi dito Aruh Uypotheekh poudbr 4 ult Mij der Vorateol aand a Hr Ilypolheekb paadbr 4 Nadsrlandaohe bank saad Ned Hauitelmaataoh dito N W k ftc Hyp b pandbr I Hutt Hypotheekh pandbr 4 i tr Ilypotbeekb dito 4 OosTZka Oost Houg bonk aand Itusi Hypotheekbank nsndb 41 AMlaiza Kquit hypotk paodb I Mazw L i Pr Lien eert 6 Sin Holl U 8poorw MiJ nd Mij tot Kzpl V 8t Spv aand Nad Ind öpoorwegm aaad Nad iaid Afrik Spm aaud 6 dito dito dito 1881 dito 8 iTiLlLSpoorwl 1887 8 A Kobl S 66 ♦ Aa 08 76 s 104 looy 100 V loo i 140 186 10 85 4 V 4 IS Va U L V 106 tv 48 l Va 810 187 110 110 109 103 116 187 nVs 47 2uid lul apw iiij A ll obl I PaLH Waraohau Waaaen aand 4 KuaL Ur Suaa 8pw Mij aand I Baltiaóka dito aand 771 10 101 7V Faatowa dito aand i Iwang Dombr dito aaud 5 ICarak lO la 1 V 10 AHBaiu Uaol Pae 8p Mij obl 6 Ohio k North W pr U v aand JitoditoWin 81 Peler obl 7 l eaver k Hio Ir 8pm eert v a Illinois Caotral obl in goud 4 Uuiav k NaahvilleCert v aaud Mezieo N 8pw M lehjp o 9 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York OnUrio k West aaad dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp io goud I 8t Paul Minn k Maalt obl 7 Da Pae Hoofdlijn oblig 6dito dito l ino Col Io byp O 6 lliaioa Caa aouth Jert v aand VzH C Rallw k Nav la b d e O Amaterd Omnibus blij aand Rotterd Tramweg llaats aand Nzn 8tad Amatordam aand 8 8lad Rotterdam aaad I HlLOlB 8tad Antwerpen 1887 l s 8iad Bruaael 1886 i a llONO Theiai Kegullr Oeeellsch 4 UosTIl 8laaUleeniag 1860 I K K Oost B Cr 1880 8 Span 8tad Madrid 8 1868 Var Nan Bos Hyp 8pohl eert 4 UKVONDKN VÜORWEKPKN In de miiaiid Januari 189 5 zjjn da volgande voorwerpen als gevondfn gedeponaard on aangegeven aan het bureau van politie 1 paar bonte kwasten I grtjse baura tnh f MOi I sleuteltje met ketting 1 wit wollen doekje lederen honden halsband nickal I sleutel 1 zuart lederen portemonnaie inh 1 kwartje 2 2 cent atnkken en 1 ileataltje I nickeleii bril 1 stuk van eau gouden oorbel zonder steen 1 manchet met koperauknoop 1 zwarte das 2 sleutels aan een sleatelring I portemonnaie inh f O 28 en 2 poatzagels r in 1 tïent 2 sleutels 1 FrieKbe icbaata an 1 kornlengeldknipjo inh f 2 21 De geTondeo voorwerpen in de muaud Augustus IHüi en met door de verliezers afgehaald zjin ter dispositie vjii do reepectieva vinders met inachtneming van art 2014 Hurgerl Wetboek Horenu voor gevonden voorwerpen zftov eel mogelijk geopi nd van 11 1 nur s morgens Gouda 1 Februari 189 0 De Commiaaaris van Politie W N ïi OAKiafEEN