Goudsche Courant, maandag 4 februari 1895

Maandag 4 Februari J893 No 574 33ste Jaargang i p i HPPi f9mwi MMIE OIRAIVT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uHy ondering van Zon en Feestdagen De pr js er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vai 1 i r gcls a 51 enten iedere regel meer 10 Centen Uroóte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën to 1 uur des midil KE ViVISGEFfiVG IHEICHTISOKII Wn KE IIÏAJIE CHADI OP HlüOEIl KCKHKN TBKOOKZAtCK BURGEMEESTER en WETHOÜ DBRS rnn JOU DA Geiien art 8 der Wet n ilfii 2n Juni 1875 StMUbl l DO 95 Doeo ie welen Dal 7 y Tar ani in bebbeo terleend aan N Mogeiiilorff en lüne rwblrerk nj en den tot hel oprichten eener huidenzontery endroogery op hot perceel aan de Karnemeiksloot geteokend K no 302 kad ter lectie A DO 3040 E W Klik en zjjne reclittorkriJK ndeu tot het oprichten eener mfderij hliknliigiiijen lakkerii in het perceel aan de VogelciuanK geteekend M no ITO kaïl ctie C no 2642 ft Gonda den 1 Kebmiiri 1805 I urgemee ter en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEtJ vak OOOU l B i e Secretarin imouwEii WATEROETlJüEN ÏE GOUDA 1895 s uiorgenf s aTontl Hoog IjBJIg Hoog K Zaterdng 2 Kebr U l 7 44 11 40 8 05 Zondag A 12 01 S2H 12 38 U l 3 Maandag 4 7 36 4 01 7 2 4 1Ï Dinadag 5 2 36 11 01 3 08 1133 Woeniilag 6 3 41 12 06 4 08 12 33 Donderdag 7 4 36 1 01 4 59 1 24 Vrüdag 8 5 23 1 48 6 46 2 11 8PB1NGTU den lOen Fel r s a f 2 5en 34 7 Staats loterij te KlMBC Trokking van Vrijdag 1 t Arusri No 10716 1000 en Premie SOOOO No 5017 10 67 en lUii ieilor ƒ 1000 No ♦ Bil 6800 on IIUSS ieder 400 No 688 7996 18U 17980 en 17786 ieilcr lOO No U 7 8 S 0066 10367 10618 10684 1S4H H601 16776 1871 en 10590 leebr ƒ 100 PrijMn ran 70 198 S87S 4880 7660 lOOU 1SI08 16641 186S8 178 877 4601 7671 10J08 13J80 15S44 18667 tU S887 4867 7687 10810 13848 16637 187S4 810 410 4994 7816 10817 1844 16768 18899 Sl 704 6090 7887 10401 186S6 16066 19101 gS4 886 6180 7940 10744 186S7 161Ï7 19106 01 9881 6187 7986 10848 136 3 16130 19167 746 1984 6190 7990 10886 18667 16801 19173 943 977 S 81 7994 11068 18669 16308 19S0S 80 8O60 6680 8098 11180 13703 16864 19866 1064 SOSf 6709 8 a9 11281 13731 198 1 19297 1189 8900 6789 8456 11849 18868 16488 19448 1106 3866 6792 8487 11384 13918 16 71 19618 1169 8886 6017 8684 11893 14000 1993S 19890 iJ67 3377 6186 8669 11619 14189 16668 19894 nr 8 T8 6881 8888 11767 14926 167SS 19911 I4ta 8881 68 8 8786 11838 14869 1I 984 19924 1 01 8496 63S3 8830 11843 11627 19924 20014 U88 8616 6484 8907 11866 14737 16099 20168 16t 8688 6609 ► 943 2075 14776 17089 20101 1669 8668 9668 9076 12181 14072 17111 20201 1618 8664 9988 9863 18219 14977 17230 20208 1698 897 6781 9899 12807 14997 17337 20349 1974 87 7 8817 9309 12415 16018 17484 20410 1763 8776 9888 9381 18481 16058 17955 20492 1960 3899 9032 9441 12614 16088 17702 80616 016 8914 7009 9600 1264 15146 17866 20649 064 8976 7033 9613 18669 16231 18871 0910 17 4024 72 9659 12696 16816 18080 20f45 9t89 t060 7852 9690 12647 16961 18189 0686 947 4168 7378 9666 12776 16892 18414 20981 973 4836 7409 9961 12039 16506 18573 1659 9849 4896 7482 9967 13048 16 80 18694 ADVERTENTieN TE HÜÜK MmeD op drukken sUud een geheel Huis of Benedenliuis met waterdichten kelder geschikt Toor CA PÉ Britren te adresseereB onder No 2366 aan het Bnreau deMr Courant E CASSÜTO TANDARTS WARRT 154 GOUDA te oonsulteeren aitgesonderd Zondag ran 10 tot 5 unr Toor TANDZIEKTEN VüLUNQBN KPWSrTJtWHBW OEBITTMV eni VRIJDAGS n 10 tot 12 nor koêteluote behandeling All OP BATIËN pijnUioa Kl M Kraepclien en Ho uf s 11 i a i O iiiiia LarocheQrI SRocHE Is if inecsl Kraclillgc en Versterkende KINA VMJN uabevolen door Ui van biDDen en buitenUndsche genAesheeren Bekrooud met EEKiCN DIPLOMA en OUDEN MEDAIL LKH Verkrggbaar in flacons ft 90 en i Depot te Gouda by Patent H Stollen den Heer A H TEEPE Apotlxeker Toorheen C THIU Hraepelieii llolm Hofleveranciers Zeist nu Htirl mnmtt luiMtr Du mill tn lutlt llr iav Fitnilii Warnung lier grontte Ei foUh üti un rt Patent H oUeti arrungeii hst AnlëU lu r i Mtim werthlosen Nachahmunffmt gagtba Mên kauf dêfur anurë tietn acharfen H Stollf mie nn un $ dimt odar In loMm eiMhandlungen m darm umar PUkat wlé ntbmiW dj nuf hangt lit S Pr i lM€n uné Xeugnime fltf frvicc Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DoBimatlgo door de nii iiwste iiitvindinRcn u i nmcliinaal getiiod rerbeterd fcbrlcttie en uitaluitend gebruik van tijiio en fljnüto gnnidstotli n j ranileerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen anbereienswaardig fatiiitaat naunkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Ktiketten Le Firma brriaaMe 27 BrevetH tils HoflCTcrnvicler 44 Ecrc Diploma 8 gouden enz Medailles m bewijs van uitrauniond 6jn fabrikaat lired 18 4 whreuf de Accademie njlwnal lö PariR Nous voua dAoemone uaeHcdallIe il r premiere elsaae on oon ld r tlon da Totra exoellenta fabrication de Chocolat bonbons varlea etc etc StOllwerck l fabrikaat is verkrijgbaar bij IT H Confiseura Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordiper voor Nederland Jnliai Xattenklodt Amsterdam Kalverslrajit 103 Waarom word ik van mijn aenuwlijden niet genezen omdat Gi tot heden Jit t reclite pad ter g enezing niet kerdet kennen Hot IS niel zelileu tUt gflQQEÏug aRitbr fn tOQ lu miildnlett toevallig ontileict worden die iu do hniMleii VHti 0011 bükwanm anoeallOer oön goed succo hobban Wa niut IVieaiiilz de jreloerdn vestigcr ear wiilttrkiiur mutbode wioiiB woonplaatB een bi dovnartBOord loor du lijdonde nitjiischheid geworden ii lea eeuvoudigo boor P IWh niet oen iWoudscb majoor Thura Brand Ranaamd oen middel tegeu irouwonziektoD ann do hand gedaan die het lancet dor chirurgen roods mindor noodsakelyk heeft gemnakt uil Ihane K i 0 iïood an allo goneoiUeeron Iwgint te orden Ook op het goUied ter beperking an wiiuwBii kt begint er liohl te komen en ook hier ii ceii weg geopend geworden die op de eonvoudigite on nituurlijkalo manier res Uttlen oplevert welke wol in stant Wie tot reno dezor OHtegoriuu vim lijders beliourt on ingolioht wensoht te worden over de wer king uener nieuwe methode adresseero zich aan AiiisterdttiM N 7l KHiW Clluit i mv 42 Rotterdam F E vail SAMTKNKOLFF K arte iloofdsteeg I rtrecbt LOURY X rpRTO V Üudegraofat bü de Osardbrug F Ut voor wian eon onderrichtend geaehriftjo ov r Zauuwxiekten en Beroerte Voorkoming en Geneiinga gratis on franco verkrijgbaar gottotd wotüt ECHT letti Xé0t Toora 1 op de Oberiahnstein Blll£mUltBtllVICnMABR0II OaMlAHtlSTllll K r9 M Overal i f EC EN ït verkr baar 3tantiielioppi j tot EjcpUdtatie der Victoria Bron ri sfi if1 r Tfofterdam Zufdbtank S Ooudft Bnalperwlruk van A BaiNKMAN fc Zoon 4 k iiiiciiimt V nteUlat Müanda 4 Febrnarl l8ftS Vereenigde Rotterdamtche Tooiiaeliatan Directie LË UKaS a HASPKJLS i rolgd door Een Euwelijksreisje Aanvang half 8 uur W F Gewone bepaUugeo en prgxen t Ken ware Scha u voor de ongelukkige tlacbtoffera der bevlekkinff Onanie en geheime uit tingen ia net beroemde werk Z Pr Retail s ELFBF VAKI G Holl Ddscbe ui ftre met 27 tdh Prgi 2 gulden Ieder die eau de Terichrikkelgke gevolgeu rui deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jurlgks daisend van een zekeren dood Te TerkTg n bg hetVtoIflgB Magazin te Leipzig Neamarkt 94 franco tegen inzending Tan het bedrag ook io poatzegols en in eiken boekhandel in Holland Tj Onfeilbaar Uidd4 TMi Influenza Ho st Bont M KeeiaandoeoiBgen MELIANTHE Superior Borst Iloglg Kxlraet Bekroond met Eere Diploma en Uondall Medaille O ENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Qoudeu Medaille 1893 World Hjgienic Exposition C kago Samengeeteld uit de meeat heilzame ba standdeelen is aangenaam Tan sosaal maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneent onmiddeUtJIc Kinderen nemen het gaarne in Magin geen hnisgeiin ontbreken M ELI A NT H E is het beste middel der erelil II van Schaik Co Machinale Fabriek DB HüNlOBlOEMf Bnmatra straat 267 Dm Haag Verkrijgbaar bü P H A WOLFP Droi gist Markt Gouda FBMSCEE STOOMVERVSmJ Chemische WasscherIJ j TAB j II OPPE HEIMEII i9 Kruiskade Botterdatn Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt roor GOUDA de Hen A VAN OiS Az Specialiteit voor het etoomen en Terren felle Ueerenen Damesgarderoben ataook alle Kindergoederen Bpaciale inrichting voor het toomeo tui ptachemanteti veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naat da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondhad e volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken ign da prgzen 25o o gödaald Te stooQen goederen wis nieaw aflvrerlMtar in 3 d en ba verven goederen in eene waek 1 I I 11 Zeer ITette C esteendrukte NAAKEAmJES worden GELEVERD door K BRINK91AIV en U 4 BINNENLAND GOUDA 2 Febroari 1895 In het Algemeen Politieblad van den 31 Jeauari 1 5 komt onder de robriek Bekeudmakiugen bet volgende verzoek voor De Comtniaaaria an Polilie te Goeda verzoekt te worden bekend gemaakt met de verbiytplaita van Pietertje Dekker 21 jaren dieuatbode gezondp kleur bruin haar en gekleed met zwarten mantel en boed ji heeft op 20 Januari j l aavonds 7 uor baar dienst verlaten en sedert nieta fan zich laten hooreu De officier van gezondheid Ie kl H r d Veer wordt met 1 Mei raa Gouda naar Delft verplaatst en in zyn plaats ia tot chef vau het mil hospitaal te Gouda benoemd de off van gez Ie W J A ïeeling thans te Middelburg By KoD Bésl ia de kapitein G P H Zimmermann van bet late reg infanierie op pensioen gesteld en bet bedrag vau het pensioen bepaald op i 1735 en ia hem te rekenen van den djg waarop zgn pensioen ingaat de rang van majoor verleend De volontair C L vao Deotekom vau d MiliUtire Sebool te UaarUm is bevorderd b volontairkorporaal Maandagavond zal door ongesteldheid vanden beer D Llaapela in plaats van de geannoneeerde stokken Weldoeners der Mentcbheid en het Huwel jk8rei8Je € opgevoerd worden Ue Ëerc looueelapel in 4 b drijven daarin trödeu op de dames Burlaga Verwoirt Harie van Bgsden Vink Faaasen Van Vellen Alida Klein Coelingh Vorderman enMiserios benevens de bh J Haspels Brondgeest F BoQwmeeiter F Tartaod Rosier Faaasen Van Kerkhoven Van Eg den Kremer en v d Logt Zaterdag 9 Februari a s zal de heer Willem van uylen in de Sociëteit Ons Genoegen c eetfige Voordrachten houden met geheel jiienw programma Door bet gezelacbap der Gebr van Lier zal Blaandtig 11 Februari een Tooneelvoor telling plaats hebl n Opgevoerd wordt De Vrouw van Papa Comedie Operette in 3 Bedrgven FEVILL ETOIS TERUGGEROEPEN HDOH CONWAY 10 M s geVal was behandeld naar de eeavoudifi t eu veiligtle methode van oporstle die welke altijd ver koten wordt waaueer de nard der liekte en de Iroftqd van dea patièut het toelaten zij wordt Botutie of abaerptie f eaoeaid Toen allei afgeloopen was en alle gvvfar voor iiiflaminatie awoken toen ik bevond dat ik met behulp van iterk convexe glazen tamelijk goed tien kon voor alle f ewooe verricht a ieod wei Bchta de dokter mij ou zich wlven geluk Het bebjofde do voorspoedigste geuezinK te zulleu z n zeide hij die hij had hiJKewoond U ne geneztog moet wel iets ougewooDS geweest zijn wuit in alle werken ororoof nekten die sedert uitKefteveii tgn staat boor ik yn geval genoemd als oon voorbtield vsti H guen kau gedaan woiden Zoolang ik leef zal ik my het uogonblik herinneren dat mijne geaeztiig verklaard werd tot een feit daU de varbandaD werdaA afgenomen en il met voorzicb tighaid veder ra na oogen gebrniken mocht Walk eene vraagde te ontwaken uit dien nacht dio nooit weer scheen te lullea eindigen ië ontwaken 1 dat wil zeggen de zon de sterren te z do wtlken drijvende voor den wind door de blauwe aohll Qraene takken t zien wuiven op dan sachleD Onder dankzegging aau de gt ver bericht de commisaiü voor werkverschaffing dat sedert do laatste opgave b i baar is ingekomen vno Mevr S Z f 100 Mevr U il Dames N N f 2 de Ueeren P M M i 10 D f 1 H f 1 X f 10 T f 1 J f 1 bydrage uit de kas vau het Onderling Ziekeufonds der mannelgke werklieden van de BtenriDe Kaarsenfabriek Gouda f 10 terwgl bovendien door bflanghebbonden bg goede gabaaen eene som is bjiepngebracht van f 23 50 waarvoor ann 9 perwneu gedurende 2 dagen werk i verschaft met het in orde maken van ysban it Ëen massa inge iet nan hebben het plan atleon des Zondagsmorgen melk van liunnen me kboer te nemen ten einde di menschen in de gelegenheid te stellen ook wat meer van de zoo uoodig Zoiidiigarunt te kunnen Kenietei In Amsterduii den Haag en meer ïlaatseu geschiedt bet reeds redert eenigo weken Liiat Gouda met achter bigreu muar zooveel mugetyk trachten het beoc de doel der voorstanders van Zondagsrust te ateuneo Donderdag werd door burgemeester eu wethouders van Lekkerkerk annKesteed het anioveeren van een woonhui 4 on het maken van een onderwgeerswouing loKearbrttveii werd door P Bordje f 2695 G Neven Jz i 2037 O Sliik f 2740r P V Lifflboi h t 26 50 G V d Voet f 271tï W Pruit 3313 i J Neven f 2970 W KoutsUal f 2983 allen wonende aldaar J Staat Krimpen a d jek f2935 W Verwaal idem i 2804 50 J Colljn Oudfi kerk a d IJael f 3397 A P Boef Rotterdam f 3685 D Amesz jnuda f 326 5 1 V d Kuil C v Hemert Mof fdrecht f 3381 55 J Kersbergen G ouderak f 3393 en B MaaHev lt Maassluis f 2898 Gisteren had de uitgeschreven wedHtrgd vnii de IJsclub te Haastrecht plaats in het hanlrydeo waaraan 10 mededingers deelnamen Het feest werd geopend ten 12 uur met een optocht door het dorp met het vaandel en muziek Ten 2 ure hardrgden De prgs van f 50 werd behaald door J Smits te Stryeu de Ie premie f 30 door H Smits te Strgen de 2e prjraie f 15 door T J den Boer teBWaterijigen de M premie t 5 door H Koot U Berkel Vele menschen waren zaamgekomen begunstigd door goed weder liep alles in d beate orde af Ook het avondfeest gisterenavond door de wind en hare wiegeluude achuduwbeuldjei lo len werpen voor mijnen voel I Do hlocin ta n ii dm gisteren pog in den knop zat I nu eene ti oem 1 De wgde groene zee te zien I en baar uliitiij s tegen i nu avond mat oen rooden gloed ovortogen te zien naar het westen 1 Hergen rivierwc raoiischeu srhilder Blukken te zien Vormen kleAren en tinten te on dersoheiden 1 Diegenen to kunnif ztrri en niut enkel te kunnen hoorcn hunne bewegende ppca en vnondelijkon lach te kunoen ien wier hand de mijne drukte wier woorden tot mij gericht waren In die eerste dngi n van nieuwgehoren licht wns mij hft gelaat van iedere vrouw mnn of kind wolkom all het gelaat van eonun iliorbare vriend dien ik lang verloren maar thans tvrugguvonden hnd Na dezo boBohrijving van myue opgetogenheid zalhet misschien een erg pruziiisohr overgaüg schijnen alfl ik zeg dat het oenige wat m hinderde was datik die grooto oonvexo brilleglazen Voor du oogenmoest rsgen Ik was n g jong on het stond vreeaoIij k loelijk nZat ik die dingen nooit kunnenSiHogge K vroeg ik op een keer eenigszios gemelijk ir Dat is een punt hernam dokter Jay rWaarovor wij echs spreken moeten Jij zult altijd eon bril nmooten dragen U denk dat ik den Vriatatlens in uwo oogan heb woggenomen De plaats ib tliauB niDgeaoroeu door eene vloeistof Deze hooft een niterk straalbrekend yermogeu Kuer dikwijls schikt f de nntuur zich naar ons als wij oaa niut naar haar uwillen schikken Indien gü do moeite nitt nemen haar te dwingen zal zij zich Inngznmerhnnd laten rdaiDgen Igdirn er iemand is die daitrtoe degelo ganhaid heeft daa lijt gg het Gij ijjt nog joag IJsonib g pveri aloagile uïtiuuntend do banu WIS verlirht mut Lampions welke van verre een aardigen aanblik aanbood vele rgdurs en rgdei seu reden met verlichlo lftni ioiis A q den wedstrijd op wibaatsen Woensdagmiddag te liorkeuwoiidu gehoudun uameu 14 personen dfel Na een viunigeu stryd werd de pTys l e iauld door K Berkouwer te Ouderkerk a d iJacl terwijl de prüraiëo werden behaald door 1 Oudeiifs vau Berkenwoudo P C Rgkaart van Ouderkerk a d IJnel en O J De Vries van Stolwijk B lial Uxen wedptrgd deed du storm eeu wedstrgd ontntaan tussclwri hoeden m ptltan die mot ougoloofelijke sQülliei l fner de veldmi werden voortgezwcopt Vrgdugmiddag had de Iste hardrgderg om toveiiaiuiddelen m de gemeente Waddingaveen plant Do deelneming was groot het on guuatjge weer wjis oorzaak dat weinig Itelnng ttfllend publiek op do kampplunt t iKgenwourdig was Vrgdatfaïoiid trachtte eene opgtwonden itte tiigtQ te Wi ddingsveen den gewezen ryksveUU wachter J W uit diens wonmg te halen TlêAifï ü vluchtte uaar het lioofd der politm die weldra tor voorkoming van vmderüonaangenumheden op de plaats des onheils tegen woonig wa en tie menaehen raadde zich DHkr huif te begeven Tugeu tien nur werd door de meenten aan deze uitnuodi ing gevul gegeven Bfi de landbouwers J Leeuwenlinek en V Raaphorst te Haastrecht heeft men in deii nacht viin Dondurdug op Vrjjdag kippon gnstolcn Het cnutal medegeuomen kippen bedraagt 26 Bg euii hevigen brand die Vrgdagochteud oiu 11 uur in de buurtschap Zovenliut en gum Apeldoorn ten huizo vau II Put landbouwer ontstond zyii twee kinduren 3 on 5 jaar oud in lie vlammen omgekomen Het belangrykste in de raadszitting te Utreoht van eergisteren was oone voordracht tot het verleenen van ocue jnarli kschD subsidie van f 8000 gedurende den tyd van 5 jaren tot lostaudhouding vnu het muziekkorps der dd schutterg Voor on tegenstanders hebben zich iu de e zaak herhualdelyk do n booren Beweerde de eon dttt zulk eene boo e subsidie vau eene inrichting waaryan alleen de meer gegoeden profiteeren niet to pas I 2IJ hebt gt enürl i boroep on ii bestaan limiet niet ffsf viin nwe aogi n Kon hri mout gy altijd dragon maar indien gij hot er op toelegt dnt de niitunr irhiitpmtddolen zoo Bterk ots deiie zal luooton miSHen daa zal zij er zieh nllerwaarschijfilijkat in sehikken B4 IS eene lastige underneming weinige patiënten zijn er toe itt bIhsI gewet st of lielilien het geduld er toe Keha l otu f r iii to voiiiard Mi manr liij onffdervKidiug weet ik dat het iu vele guvnUen kan pgeschieditt Ik nam l t t b sluil dat hot gHlioureii zou Ik voli de zijnon raad Het waa mij erg Inuderli k maar ik iiugnn ouiie bril tu dragen wanrhij ik maar oven kon ztggen dat ik zio kon Maar hH loon bleef umi uil Langsttam etT lafig aim merkto ik dat mtjn goziclil heter word § Dtdat ik nit otigevoor tw e jaar iuii koti zoo goed als de ramste mcnsolii ii slecbts met huhulp van rene hrit ilie volstrekt niet moor opvallend convex vi t Toen bi goii ik liet teven weer to gani tün Ik kau uiet zejfgeii ditt ik goiluroüdt die Iwpo jnnr waarin ik m jtie irenczing als vollootde rotatnilh nooit we r dacht ami dinii lursehrikkelijkon nacht maar ik deed geene piigtugen moer om hft mysterie ti ont warren of iemitnd to overtui3 n dat tl ie dingtn niet de soheppiiig mijner verbeelding waren Ik hegruef hbt alles in mijn hinneiiaie ii sprak rr nooit uvor t in bet goi d to onthalen achreefik alle bij ondor heden op en toen trffettu ik zo verder uit mgn gehougon t verbsnuen Daarin alangile ik tamejijk wel btdinivo op J i puQt k kon na nelgk dti kermen van die vroHWenalom nif t geheet v ii mij sfzetti n dien akcligen overgang van zaehte meloiliu tot duidelijke wanhoop Uieu kreet hoorde ik nog in mlJne drooaan kwam in den fUad werd selfa de dwazeattdiing rerkoudigd dat de gemeenteraad nietmocht medewerken om een 40 tal menschente noodzaken des Zonda voor hnn broodte werken een ander zou tegenstemmen oiudat met de f 1500 voor bet atadiconrart iti de f 6 X 0 voor het muziekkorps de gemeente r eda genoeg doet voor dit doe Door andoren krachtig verdedigd werd devoordracht met 22 tegen H stemman aapgenomen V Bg de indionstatetling van de halte Zwgadrpcht zal het tegenwoordige station Zwgndrerht worden opgeheven zullen tie wiatela Hldnar worden opgebroken en wordt het itattousgelioaw ingericht tot wachterswoningen Verder wordt te dier plaalie een blokpott opguricht l it Amfterdam wordt teuield Aan de diamantslgporg Da Vrijheid in da iovert Khnckstraat ui opnieuw bet werk gestaakt Gisteren vierde het Nieuws van den Oagt zyii 25jarig bestaan Opgericht als do eerste klolue courant vanbuteekenia het eerste Koedknupe dagblad inNederland nu de afschafllug van hot dagbladzegel maakte t Nieuws dank g ook ded g lgke exploitatie door de uitgevers onstiohltra wgitn de haerni G A Fanka u P Van Santen maar vooral door de popalariteitrnn den eersten hoofdredacteur den heer Gorier gr oten opgaog en bracht bet wat aguoplage en r o cdfer vun ndrorteotiÜa betreft spoedig tot een voor de di4 bladpers lu onsland f r dien tyd ongekende hoogte Sedert heeft tiet blad onder leiding gestaan eerii van wgUn dr H De Veer die v66r enkele jaren als hoofdredacteur werd opgevolgd door dr Hitter Naar aanleiding van dit KiUerea jubilé brengt het ilbl tn berinaeriug dat lu 1869 hier te lande verschenen 160 dag en weekbladen welk getal na da afschaffing van het Zegel op de kranten in datzelfde jaar UI 1H8 was aangegroeid tot 357 In 1890 telde men 574 en in 1H94 760 dag en weekbladen Uit Ëdam meldt man Da minister van marine is bereid hulp te vorleenou om te zoek m naar de Voleodanimer visschors tebroeders Mol doch vreest dat da schepen daarvoor ongeschikt zgn Uit llar dorwijk zullen Volendammers en nog ell man met een gslooper de zee ingaan om te zoeken indien Ik soms droomde van dien niioht di n kreet hoorde ik nl fl ik wakker word Iwronde maar dankbitar dal ik ton miiiatu dilmool werkelgk alifchts gedroomd bad DKRUK liOOKDHTUK Het HCbooiiKtr dat te xlen hm Hut ia lente de achoono lente van noordelijkItalW Mijn vriend Kéi you en ik wandelen wat rondin do rechthoekige stml Turin zo gidukkigon zorgelooi nia i un paar rciamakkera maar met roget k beid yn kunnen Wij hrbbiii btoroeueweok vertoefrl lang gt uoiig om allo vorpliclilo hezinhli jingen waarlo uvmi n We hublicn de 8fni iiovanikork eu k doimdoreii IJezien We huhlHiu onze bennen geplaagd om In HaporgH up U komen of paurden of muilezeliheblion er hunne bttenèn om motiti n plngon Wo he rben dii r hot praalgraf van Savoye s voratulóke H iiastiabezio iligd Wt hebben het l a igfhnuWtl oudfl PaU ui Madainii genoeguiatn b ki ki n waut het gevaarte lant tfj i novor ons hotel op d l istzs Jaalello W 4 hehl 1 verwonderd gestaan oter het onbeduidenduilstendo I sinzeo H mle on t e hehlh C ons vroolgkgemnakt o ver lu koddig veraïeringfo tn metaalwerkanti hft Pala zo Oarigiiano We jiubbHii onzfi kritiekluien gaaa ov tr hut arinoudige nusrum van schilda rgeii j Kmla gozegd ue hi bbni Turin door en doorbekikin en mivt de minaohliitg die soo k t gevolg is vnn icroote gemeeiizanmbuid boschouwen we onszelvea ni t meiT aja nardmanneijis ivanaeer uySBiddsdap lie verbazend grwito pleiu n staan tn nna de oalcWer liogint tt rtoen van t ili do hoogte kgken naarde kolossale lironzi n atandbeehrrn van Moroobetli 1 ITorit 9trml$d