Goudsche Courant, maandag 4 februari 1895

Directe Spoorwegverbinding met GüUDA I 9 40 10 48 Wiulerdlenst 1894 95 iOUDA BOTTÏKDAM 18 08 19 18 11 51 1 84 1188 1 08 i u 18 98 19 88 1 81 1 44 KOTTEBDA M n O U D 1 Aangevangeo I October TUd vao Greeowlch 7 80 8 48 10 7 47 S 10DEN K1A6 OOUUi allaiie 6 48 7 90 7 48 8 80 9 18 9 4610 19 11 8819 16 1 88 9 18 8 48 8 48 4 18 4 41 8 17 7 8 08 Voorb 8 64 ff V l l 70 K dL d6 89 ff ff ff ff ff ff 1 49 ff 7 11 Z l egw6 08 10 80 1 88 8 7 10 Bl Kr 8 14 ff ff ff ff ff 10 36 1 04 i 7 16 Zo 19 ff ff ff 10 41 ff 1 0 ff ff ff 8 09 7 81 10 Gouda 6 807 608 18 9 88 10 16 10 68 19 0818 489 10 8 46 8 16 4 18 4 48 8 80 8 47 7 48 8 88 lO l U T I X C H T G O U D i Ulreobl 6 83 7 60 9 9 68 11 84 18 08 18 50 8 10 8 10 8 814 48 6 10 6 86 8 0 YlOl St 10 14 Woerden 6 88 8 11 10 16 11 6U 11 16 8 414 16 8 47 119 1410 81 üude iter 7 07 8 1 10 94 ff ff iff 4 14 t l Gouda 7 10 8 39 9 S4 10 87 19 06 1 11 8 60 4 87 8 10 7 01 8 41 9 11 Al 8 EX01M OCDA AKBttrdakWp 6 60 8 11 9 88 11 91 11 80 1 81 Gouda 7J i 10 44 11 18 11 48 1 60 I OOUOl llKNHllCL 9 87 10 49 19 1119 9118 64 1 87 8 88 4 46 S 7 6 697 18 8 89 9 S7 11 06 11 18 11 01 l 0 4 67 U 49 l U 8 18 t 11 10 1 17 8 08 98 t 9 88 ff 86 ff ff ff ff 8 81 ff ff ff ff ff lll98 ff l 88 ff 6 i0 i 8 86 10 10 iHin 8 18 9 18 9 89 16 07 ll 7 18 41 18 81 1 86 1 67 4 88 6 98 6 5 6 8 417 48 9 10 16 11 S3 11 48 10 I Dli ll TXECH T Gondl 8 86 6 40 7 68 8 09 S lj 10 06 10 19 10 86 19 48 8 98 61 3 18 4 47 6 98 6 67 7 46 8 88 10 14 Oudaw 8 60 8 84 ff 11 09 87 ff S 87 7 69 10 97 Woarden 8 89 7 08 8 19 10 90 11 17 9 46 8 07 8 0 5 46 6 17 8 07 8 5 10 88 UtTMkt 8 18 7 88 8 88 8 419 10 81 11 48 1 90 3 06 S 89 3 60 6 98 6 91 8 88 8 98 9 11 10 68 GOUD 8 A H h T E R D 1 H Staten QAneraal u Kah ZitüDg rtn Vr dag 1 Februari 1895 fiÜ het voortgezet debat orer het hoofdstak Justitie droDg de beer Kist ernstig aao op dn wettelgke regeling van het politiettezeo daar de beetnaude toestaud tnt grnote onzekerheid aanleiding geef De politie moet eeo Uükszank worden Uit t l t t oa de behandeling der kieswet is uiet te rechtraardigen De beer Uengcrs bestreed de Tourgeiioroen Terniinderipg Tan bet personeel der rechtbank te Ijeeuwarde De h r Van Lyndeu meende dat aU de grens an strafbaarheid voor kinderen rerhoDgd mocint worden er voor kinderen beneden tien Aar een correctiemiddel moet worden toegepaste Voorts wilde hjj regeling betreffende dfn nhreand van Terwaarloos le kinderen loor een paar jaar De heer Vliolander Hein betoogde d noodzakelijkheid fan de aanTulling vim het personeel der rechtbank te s Oravenbage n van hot personeel der rechtbanken in het algomnen een uitbreiding van de conip tentie der kantonrechters en een inkriiupii g vau het personeel der hoven en don Hbogen Kaad Verder bestreed h i de voorgenomfn opheffing rnn de procedure op de stakken bedoeld in het voorstel Hnrtogh tot herziening van do Burger lyke Uec hts vordering De neer Vening Meines s bestreed bet denk b6el t om d 0 gemnentepolitie op te lossen in rijkspolitie vooral met heti oog op dogewfsnteljjke autonomie De minister van Justitie de heor v d Kaay durfde gpen bepaalde toeaegKingnn te geven omtrent het tjjdfitip eener partie le herziening van htt iïurgcrlijk Wetboek Hjj verkla rde dat hjj aU zjjn naiiisterioel leven voortduurt hoopte e in t9 dienen De regeling van het pulitiewczen if een nioeiljjkn zaait al bekende hjj de ouvOldoendheid van het bestaand btetsel vooral met het oog op de autonomie der gen eenteo en do positie van den burgem6eï r Bepaalde beloften kan itQ niet doeu Do niet voorziening in do vacature te Leeuwarden is niet definitief Een prsctisc e regeling van rorreclicstraf voor kinderen is zeer lastig Ken t jdelj ke overdracht van kinderen achtte h verkeerd liet hoofdutuk Juiititie wer l daarna aiingenomeD Vóór het hoofdHluk Hinnenl AtiMen behnndelde de kamer de nntwcr ion voor de heide Friesche gemt eiiten Blrchts twee Icdon i3niining on Engelhorts stemden tegen Uy Binneulandsche Zakau betuigde de heor Van Boneval Faure yn ingenomiuheid met bet plan tot afsfsbafBng der juridiHche Mssortatiën weeklaagde de heer Verheien over het museum van natuurlijke historie te Leiden had de heer Viruly wetischen betnffende het academisch ziekenhuis aldaar terwjjl de hoer Hreebaart het opnam voor de veeteelt welke de minis er niet heeft wil eiwtennen in t een subsidie aan het N d UundieeMamboek Ëen kwestie van yordere sWekkin word op het eind van deu middag Hfirake gebracht door den heer Wertlit im De prjjï ïiiiswaardige onp rtgdigliuid of lieverj Q ruiiue opvatting waarmee de minister zich ooveii de j partijen heeft gestold met bntrekkni j lot de V klachten over de social istischo on der wijze ra dat er uaiuelijk voor de re eL ring geen reden is zich met de zaak ti bemooien waiinoer de 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 8 08 6 18 8 81 8 S9 8 38 7 96 7 89 7 89 U Qouda Uoordrwbt NuuwerVerk Oapella Roitord ai 4 9 81 7 88 6 8 10 8 19 8 8 SS lottardam Oapdie NLnwarkerk Hoordiwlit oud 7 46 Ookdt 7 80 8 88 9 09 lï M 7 49 8 47 Bl Kr 7 47 VtZ Zag 88 8 68 N d L d 8 01 Voorb 8 07 9 08 10 88 11 19 40 7 Bf 8 11 9 10 10 08 10 86 Gouda matardai Wp r est van het onderwjjs in ovorpeDstemninig l met de wenschou dar omgeving beüft reeds ID bet Toorloopitf verslag der eutfi fSamer eenfg bedenkelijk Imofdsctindde S MgoiioVi Thans verdedigde du hutyf Wert icpui daartogeuover de Htelling dat een rainistar vali een dergelijk wysgeorig standpunt afstand behoort te doeu en wel d gelijk heeft te zorgen dut het onderwij ovor btft geheele land cene bepaalde richting hebhe de aanduiding van dio richting meent hij te vinden in de vermaarde woorden der wet op het L O dut dit dienstig mott wpzon aan de opleiding tot alle chriit diyke en mantschiippeiyke dougdon Omtrent de aanrariog welke zooveel menicheiilevens he H geëischt gt eft een der geredde matrozen het volgende verhoal Ik was op bet dek toen bet ongeluk gebeurde en bevond my op de campagne De rerste en derde stunrmam hadden de wacht n onze koers zal geloof ik Zuid West ten Westen zijn geweest Wjj waren ongeveer twee en een half nur van het liehtsebip van Hoek van Holland De booten no 5 eu no 7 werden na het onheil onmiddellijk in zee gelaten en ik sprong in no 5 Ër waren in t geheal tien booten De beide welke ik bedoel werden aan bakboord te water gelaten doch het ging moeilijk daar de Klbf naar die zjjde erg overhelds Hoot no 7 sloeg om toeo zy vol volk wan on werd daarna door een groote golf legen de zyde van het schip gesl ea De boot zonk echter nitit omdat het een reddingsboot was doch zij geraakte zoo vol water d tt de paxsagiers er letterlyk uitgespoeld werden Ik geloof dat alleen Anna Hoeckur is gered Zy hield zich vast aan het eene einde van den boegspriet aan welks andere einde twee zeelieden hingen die door hun gewicht m het water zonken en daardoor de vrouw ophieven De mannen zijn verdronken doch bet is onii gelukt de dume in onze boot te trekken De personen die gered zyn werden door de trawler sWildflowert naar Lowestoft rebracht Wy Waren ongeveer ten Oost XnidOost van Lowentoft f verhaalde de schipper van dit visscherg vaartuig om elf uur des Woonsdngsmorgens zag ik op een mgl afst nds do reddingsboot van een schip met een mast onder zeil terwgl iets aan den achtersteven wiippo do De personen die er in zaten hielden den kop van de boot naar volle xkto gericht doch er woei een hevige wind er ging een ruwe zee en ik kon zien dat het water in de boot Hloeg Ik zag dat jj ons uiet koudon bereiken daarom stuurde ik raijn schip er heen Ik naderde de boot z o dicht mog dyk en bemerkte dut men op de boot meende dat dt hen zou vei laten Danrom wuifde ik met myn ho t teu teekeri ditt ik hen h d opgemerkt ik na n een bnif uur om onze netton in to halun eu in dien tyd dreef de boot van on af Totio ivy hen nindelyk weer dicht genoeg genaderd wuren wierp ik hno eeu touw toe doch zif wuren door de koude en bet Witter zoo ver tyfd dat het lang duurde voor zy het vastgemaakt hadden Wij trokken de boot tOHii lange de zyde der trawler eu de helft barer bemanning sprong op ons chip over Dnch toen brak het loufv en de bo dreef weer weg met de andere helft der schipbreukelingen Weer zochten wy haar op en wierpen huu nogmaals een lyu toe Vier personen werden loen weer by ons aan boord getrokken terwyl er nd nog drie maouen en eeu dame arhterbleven Do dame lag op den bodem der boot In het water zy bad een lange rok nnn doch anders geen kleeren ook geen pchoeneu Do loods Ureesham beeft haar uit de booi op de trawler geholpen Zoodra allen imn boord waren lieten wij de touwsn los en do reddingsboot verdween Ik nam de da e mee uaar beueden en verzocht de anderen naur beuedeu naar de machinekamer te gaan terwyl ii zich uitkleedde eu zicb wikkelde in lakens en deken die ik voorhnar in de hut opiOcUt Ik hen er zeker van datj w aren wij een uur later gekomen eeoigen van hen dood Bevroren zouden zyn wanr op mijn dek lag het y O inch dik Het water bevroor on j middellijk nadat het op het dek droppelde Wij maakten vlug wat vlee ch klaar en cacao on deden ons best hen zooveel mogelyk te verwarmen tot wy te tjowestof zouden zyn aangekomoo Te B omen heeft het bericht dat de gmote msihtiomer met 400 pereouen aan boord verongelukt i groote ontstelteni i veroorzaakt De meeoten der omgekomen paAsagiers zgn 9 45 9 81 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 lofos 10 11 8 18 8 07 tl H 4 47 8 98 7 46 10 14 S 40 8 48 6 18 9 49 11 18 10 1 8 11 08 11 09 11 18 11 98 Daitwhen of ma Daitiche fkomit Ef bestaat niet veel kant dat de tweede boot die volgens de mededeeliogen van sommige geredden het Bcbip heeft verlaten thans nog zal terechtkomen Do verbalen ïoopen zeer uiteen en het is niet eeos uitgesloten dat er zelfs in het geheel geen tweede boot meer is vrygekoraen De ramp van Woeosd is een der grootste zeerampen welke io de laatite jaren in de Ëuropeesche wateren zyn voorgevallen Het aantal slachtoffers is byna even groot als bg bet zinken van het Èngelscbe oorlogsschip sVictoriat in Juni 1893 terwyl by het vergsan van de tWairarapa in October laatsleden te Great Barrier Island lang niet zooveel menscben omkwamen Overtroffen wordt de ramp door de aanvaring welke in M art 1801 in de baai van Gibraltar plaats ha waarby 560 personen het leveo verloren Het treurigste is dat men niet weet hoe dor gclyke vreeaslyke gebeurtenissen konnen voorkomen worden De £ lbe was gebouwd in 1881 een tijd toen het stelsel van waterdichte schotten nog niet zoo volledig was toegepast tls thans Wellicht zoo eeu modern ingericht vaartuig langer dryvende gebleven zyn Doch nog altyd is botsing tusschen snelvarende schepen eeu gevaar dat alleen door waakzaamheid en zeemanschap bet bes kan worden vermeden De Norddeutsche Lloydt beeft eeu dergelyke ramp met geen barer booten nooit gehad Wel zyn er eenige barer vaartuigen op de kust geslagen en verongelukt doch een zoo groot aantal slachtoffers hebhen deze gebeurtcnisien niet geëischt Uit Lowestoft is eeu s eepboot vei trokken om de overige booten van de Elbe te zoeken De Ëngelsche gent van den Norddeutfichen Lloyd to Soutbamlon ia te Lowestoft aangekomen om een onderzoek in te stellen De ofcier Htollberg verklaart dat de boot welke de aanvaring heeft veroorznakt buiten koer wan Het vaartuig had een groen licht aan fltuurboordzjjde De reddingboot welke nog wordt vermist is 20 voet lang De heer S tollberg meent dat deze boot het niet in zee zou kunnen uithouden by stormachtig weder De loods Greenhaiu zegt dat hy onmiddellijk na de aanvaring op dek gekomen is en heeft geholpen by het afschieten der vuurpylen Hy Inudt i f andere boot beslist voor schuldig daar zy rechthoekig langs de stuurboordboeg trachtte voorby te varen De door de heeren Van Swinderen Brenniug Van Weideren Uengers en Bergsma aan de Eerste Kamer voorgestelde motie van orde luidende De Kamer oveüwegende dat de onderstand door de burgerlyke armbesturen in verschillende gemeenten van Friesland verteend buiten vejhouding tot de plaatselyke middelen is gestegen zonder dat de oorzaken van dit betreurenswaardig feit voldoende kunnen worden aangegeven 8preekt deu weusch uit dat de regeering door eene administratieve enquête onderioeke of en in hoever beperking van dien onderstand biJ de bestaande wettelyke voorschriften mogelyk zy wordt volgenderwyze toegelicht De voorstellers geloovrn dat betg en onder art 59 wordt gezegd aangaande deu toestand van het armwezen in Friesland eer voor dan tegen hot houdt n eener administratieve enquête in dat gewest scbynt te pleiten zy bet dan ook dat deze enquête zich meer uilsluitend tot de eigenlyk gezegde armenbedeeling bepaalt 7 10 4 60 4 67 8 04 B llv 6 90 148 1 66 8 08 8 09 9 18 6 94 6 66 ff 6 03 ff 6 10 ff 6 17 6 4r 8 86 11 60 8 10 9 60 19 08 18 40 8 48 4 08 Waar toch zoowel door de regeeriog als in de Kcmers de meening wordt geuit dat men iu Friesland gewoon is geraakt minder bezwaar te zien in de aanvraag oro bedeeling uit optsnbar E asaeo dan elders en dat de armvoogden aldaar minder streng de tiaod houden aan het beginsel van art 21 der armenwet terwyl aao de a ndere zyde in den uiterst arnioedigoii toestand der bevolking eene verklaring van die uitgebreide bcdeeling wordt seronden achtcn de voorstellers bet niet meer du billgk en voor de wegneming van bestaande verkeerdheden gewenscbt dat de werkeljjke oorzaken van dezen ongezondea toestand door en onpartijdig onderzoek tot klaarheid worden gebracht zy voegen bier oitdrakkelyk aan toe dat zulk een ooderzoeV in geenen deelen verband houdt met of vertraging behoeft aan te brengen in de behandeling van b t door den minister toegezegde wptsontwfrp regelende het verband van ryks en gemeentebelftstiDgea In een afgel eo buurt van Konstantinopel zijn achtereenvolgens door één mnn veertien meoBchen met eeu dolk doorstoken Ëen van de gewonde is een mohammedaan de andere zyn christenen Een van deze een Daitachn is doodelyk gekwetst De moordenaar ia niet gevonden Ue moord te Haarlemmermeer I Justitie en politie zetten nog geregeld het onderzoek voort in zake deu gewelddadigen dood van den 22 jarigen Matthys Kuiper te Haarlemmermeer by Halfweg doch de zaak blijft duister en geheimzinnig Te Haarlem zyn weder eenige personen gehoord terwyl onder leiding van den majpor der ryksvetdwacht een nader plaataeljik onderzoek werd ingesteld Intnsschen is machtiging tot begraveu verleend Hr Ms korvet Alkmaarc waarop gevallen van gele koorts voorkwamen woi t inde tweede helft ran Maart uit West Indlë in ons land terugverwacht Deze bodera sat te Hellevoetsluis biuuenvatlen en aldaar baiten dienst worden gesteld Uit Nederlandsch ludië werd eergisteren aan de Telegr geseind dat bet stoomschip Zeeduif van de gouverncments marine is gestrand in de Patientia straat Oostzgde van Almaheira of Djilolo Het schip is verloren De bemanning werd gered Iu Ëugeland is weder aangekocht een kotter voor rekening van den reeder A Hoogenraad te Scheveningen Dit is het zevende kielvaartuig waarmede sedert de laatste ramp aan de bomnchuiten aan het strand overkomen de Scheveniogsche loggervlooi ia vermeerderd Terwijl dti heer Peet en zyne vroav te Loenen a d Vecht uaar de kerk waren is in hun woning ingebroken De nog onbekende dief of dieveb ontvreemdden uit twee kosten een trommel met effecten ongeveer f 1800 gouden eu zilveren horloges en sieradsn en ruim ii 1400 aan papieren geld De slagers te Zierikzee hebben de pryxen van het rund en varkensvleesch met 10 cent per K G verminderd Ëen knaapje dat gistermiddag de sofaool te Kloetinge had verlaten begaf zich op weg naar huis op het ys ener diepe waterleiding zakte er door en verdronk Men meldt uit Edam van 31 Janoni Door 83 arbeiders is gister een geul gehakt om het stoomschip Adèle dat by de haven alhitr liijt ingevroren in de Zuideieee morgen zullen zy het werk voortzetten en met lange beugels ook het groadys zien weg te werken Komen er westelyke vvindeo dan zou het schip verloren gaan indien het hier mat wordt binnengebracht 9 40 9 47 9 84 10 01 IIQ IO 11 01 11 S0 IIJ i I 8 8 4 80 4 48 4 68 B Ot 8 0f 6 16 7 0T I IT 7 M T ll 7 87 t 4I J 1 1 4 40 8 61 8 08 9 8 f 9 1 11 0J 4 18 4 U 8 81 7 l 9 11 11 Ëergisterochteod oolstood er brand in de linnen eu zakkenfabriek van de firma Q van van Bescouw I Bzn te Goorte waardoor een gedeelte banner machinale wevery is uit brand Door de firmanten zyo ainstooda pogingen in bet nerk gesteld om hun werkvolk bMlunde ait eirca 300 peraonen warktarer chtStu loodat d werkzuisheden geregeld worden igsdun Oe fabriek WM bg noe Belgiaclu mulackappy Tenekerd Te Nimw Briaiw ia eene yolksbibliotheek opgerioht wumn door de ingeiebinen l dadelijk taal gebrnik werü gemukt Oe aornnmenir bjj het poetkantoor te Delft Van S beeft lich in de gang ran dat kantoor door e a piatoolaobot ran bet l ren beroofd Da ttitfiader ran de ijaioa de Tisacheryiupaoteur Wallem heeft van de regeeriug van New Foundland 400 kronnn outvaDgen alabetrijs Tan togeoomendbeid niet de nuttige nitrinding die d n riaachers met weinig koa en reel dienst kan bevyzeo In den afgeloopen nacht heeft under Dedemaraart eeu felle braad gewoed die in een ommeaian eeue kapitale behuiaoge in aach heelt gelegd Men achryft uit Bierrliet Werd door den aturniTloed ran 23 Januari aan den onden KModyk roer den nieuwen dyk in den Tbomaaapolder een 1000 M wintermat weggeatagen of beachadigd met verlies van ruim 100 M grond Zaterdag Werd by peilraai 10 een weinig belangryke oererafsciiniving ontdekt ran pim 60 M lengte eu 55 M breedte walke rand nog pIm 80 M ran de ooatetyke inlaagkade ia gelegen Uit Newfoundland wordt gemeld dat de stand van zaken er hachelyk ia Plakkaten van bet volk in welke inlijving by Amerika wordt geëisch bedekken de muren der hoofd atad Het atoomicbip Oceaan c dat aan de werf ran da koa maatacbappy de Schelde te Vliaaingeo van ketela eu mncbinca voorzien ia vertrok giatereo Vrydag buitengaats naar Maaaaloia voor het houden van den proeftocht om daarna aan de fabriek van dpn beer F Smit te Kinderdijk verder te worden afgewerkt Het schip is bestemd voor den sleepdicnst van da heeren L Smit Co te Albiasaerdam die reeda meer dergelyke booten in de vaart hebben doch niet van znlke groote afmetingen De machine is van bet triple compound systeem eu de ketela zyn vau zwareu bnnw en zullen in staat zyn een 900 ü 1000 I P K ie kunnen ontwikkflen en eeue vaartsnelheid van oogereer 11 mylen aan bot schip te verzekeren Engeland grootste VisknuawRir professor Arthur Csylay boogleeranr ain de Universiteit te Cambridge is Zaterdagnvond daar ter stede overleden Te Utrecht is gehouden eene vergader og van bakkersgetetlen en andere werklieden waarin de wenschelykheid der oprichting eener coüpenitieTe bakkerij werd besproken Do heer J P van der Wallen die zich in opdracht eener rorige rergaderiog met twee audere heeren naar Amsterdam had begeven om dani de grondslagrn der daar bestaande coöperatieve bakkery te onderzoeken bracht daaromtrent een uiet zeer gunstig rapport nit Door hem werd aanbevoleu de wyze waarop df bakkery De Volhardingc t a Gravenhage ia tot atanj gebraobt ao wordt oeheerd De voonitter de heer Van Haieelt dtelde mede dat in beginsel reeda tot vestiging der zaak bealoten was Het inleggetd dat in termijnen vau f 0 25 kan worden voldaan zalfl bedragen Aandeelhouder kan men worden door bat neren ran een of meer aandeelen van f5 ISea rarachot van f 400 tegen 2 a 3 pCt i reeds toMffiiegd De vergadering ging daarna over in elne huiaboudelyke waaraan alleen zy daalnamen die tot de co6peralie willen toetreden Dit waren ar rjjf ea dertig Door de rechtbank te Arnhem ia een bevel tot gevangenneming verleend tegen den onlangs aldaar in de Rynatraat gefailleerden koopman en knnstachilder C H die verdacht wordt zich aan bedriegelyke bankbreuk te hebban Khnidig gemaakt door ten nadeelezyuei Bohnidefaohen goada n aan den faillieten boedel ta onttrekken Te LoWth kwam Woensdag eene furtij dy amiet ru eenige duizenden kilo s aan welke jtaar Antwerpen moet worden verscheept in liohtarl eogevolge ran bet drytijs zochten da schapen eene reilige ligplaata in het Voa sengat aa wiJkplaatB op da ririer Te Vneht ia Woensdag een ao die in leer betchonken toeatandNerkeerde in een treksloot gevallen Door jongena er uit gehaald legd h lioh op deil weg Ie alapen neder tarwjjj lut itaik rroor In dien toestand werd hü door e D paai rOorbggangan aangetroffen Naai lyne woning rerroerd ia hji dan daarop volgenden dag overleden BoltenlaDdsch Overzicht De Japannera hebben Woeusdag na twee dagen aehermulselens Weihsiiwei genomen Aldus een Renter telegram ait Tsjiioe Tsjitoe ligt Tiak by Weibaiwei wy kunnen bet telegram dos gerustelyk vertrouwen De verwachting der Chineezen dnt zy zich sterk maakten de atad te houden ia bedroffen uitgekomen Wel hebben zy nog een eiland met eenige forten gelyk het telegram nog vermeldt maar dat kan niet lang doren misschien ia op dit oogeoblik de Japanner ook reeda meester van het eiland Het telegram dat alleen Tan Bchermntieleu op Maandag en Dinsdag gewaagt preekt nog wet niet met tooveel woorden den driewerf afgeslagen aanval der Japanners tfi land en den Terijdelden aanvat ter zee op Zaterdag en Zondag tegen maar geeft toch er van zwygende nieuw roedael aan ons wantrouwen iu deofficieele Chineeache telegrammen di ons over Sjanghai van die nederlagen der JapauLers heel wat wisten te vertellen Aan de Timm wordt uit Philadelphia g seind dat de commissie Tan rajiporteura uit het Huis der Vertegenwoordigera met het onderzoek van de voorstellen over het banken geldweien gereed ia Het zou gisteren VrydaK met de verschillende amendementen aan het Huis ier Vertegenwoordigera worden toe eEonden de debatten beginnen in ile Tolgende week Het geamendeerde voorste machtigt tot de uitgifte vau pCt good obligation niet onder pari sfloabaar na tien jaren en in allen gevalle binoen vijftig jaren afgelost moeten zyn De afgeloste Greeuback hiljetten der schatkiitt zullen worden vernietigd en ni t meer worden uitgegeven indien ten inin ste het aantal veruietigde stukken uiet het bedrag overschrydt dat door de undure circulatie middelen die door de Nationale Banken worden uitgegeven wordt ve tegenwuordigd Da banken kuunen op de staatsfondaen baukbiljelten uitgeven tot h t bedrag van de waarde a pan van do jfoor zekerheidsstelling gedeponeerde obligaliën De belasting op circuUtie nuddeten 7al tot i P P f jö worden verminderd Verder wordt de geleidelyka vermeerderiuR der metaalrtiservcs van de banken geregeld totdat deze geheel uit geld eu certificaten bestaat waarvan de helft in goud moet bestaan Het voorstel zat wsarschynlyk uldua met toefttjmming van den president en in deu eest der repubijkeinscho party geamendeerd door de Kamer worden aangenomen Toch vreo t men dat het in deze zitting niet za tot stand komen daar de oppositie van de zilvernartü het behandelen van het voorstel iu den Senaat wel zal weten te beletten Iu de Frantche Kamer ia heftig gedijbatteerd over het voorstel der regoering om maarschalk Canrobert op ataat kosten te begraven De tegenstand kwam van radicalen en socialisten Mubbard en Lavy waren de voor natimste woordvoerders en soms was het rumoer iu de zaal zoo groot dat om een afgezaagden term nog eens te gebruiken boorou en zien den aaowezigen verging Hrissoo toonde zich echtor een krachtig voorzitter en wist eiadelyk den storm te bezweren Toen het wat kalmer was gewrrden kwam Paschal Jrouachet met een tegenvoorstel voor deu dag om voor den op de barricaden gesneuvelden volksvertegenwoordiger Ilaudin een gedenkteekeu op te richten op een der Paryocbe pleinen en hierdoor kreeg Ribot gelegenheid om flink van zich af te spreken Als er iemand mocht zyn zeide de premier die het recht miste om een dergelyk voorstel in te dienen dan wua het zeker een toespeling op Grousset s deelneming aan de Communf de man die alle wetten vau zyn land geschonden had Daveren toejuichingen volgden op deze woorden Alleen de niterste Hnker7yde bleef zwggeti Pascha Grou chet praatte nog wat tegen wat echter niemand verstond iu het algeraeone rumoer en toen werd met vrij g QOte meerderheid het regeeriqgsvoorstel a angwuuiiAn Het stond 288 stemmen tegen 152 De familie van w len maarschalk Canrobert heeft tal van bewyzen van deelneming ontvangen van hooggeplaatste personen O a telegrammen vau rouwbeklag van keizer Wilhelm II van de koningen van Italië Portugal Zweden Denemarken van den prins van Wales den hertog vaiv Cambridge den hertog van Aomale en ran keizerin Ëngenie gravin de Pierrefondsi De Doitsche Keizer heeft in zyn telegram weer groote riddertykheid ten toon gespreid Myn gesant aldns seiude bij aan Canrobert kinderen meldt my den dood van den maarschalk Van heeler harte hetrenr ik metmyn garde bet overlyden van den heldbaftigen verdediger ran 8aint Pfifat roo wien wy altyd groote bewondering gekoesterd hebben Het was de Pruisische garde die te 8aintPrivat tegenover Canrobert s corps stond en daar duizenden tiachtoffen had Dit keizerIgk eerbevröa ook namens dia garde zal in Frankrgk zeker naar waarde geschat werden Óe President der republiek zal penoonigk aan de begrafeuia ran den Thaarschelk in den Dom der inralieden deelnemen In Balgarye blylt de politieke toestand nog steeds onzeker De Frankfurter Zeitung beweerd t weten dat vorst Ferdinand blgft hg zyn voornemenom zich te verzoenen met Dragau Znnkoff den bekenden leider van de Ruoeiscb gezindeparty in het vorstendom ZankofF legtde correspondent van de Frankfurte Zeituugc staat tegenwoordig by den Torst in hoogaanzieu en doet wat hy kan om eene aaubluiting ran Bulgaryo by Rusland tot standte breugeu c i ViM rti beweert de Frankfurter Zeitungi dal de invloed van den afgetreden minister StambuloÖ steeds grooter wordt Mocht de Russische party de overhand behouden dan wordt eene abdicatie van vorst Ketdiuand niet onwaarschyulyk geacht want men gelooft te Sofia niet dat Ciaar Ni4llaas zal overgaan tot de oflicieela erkeuuing van den Coburg9chen prins ala vor t van Bulgarye Wat run deze geruchten aan is moet no blyken Voorluopig schyut echter do politieke toestaud in Ilulgarye nog uiet bevredigend te zyn Het scbynt dat ook de heer Stambuloff inderdaad weer naar verzoening met vorst Ferdinand streeft Ten minaro toen de zoon an vorst Ferdinand prins Uorie ryn eirsteii verjaardag vierde weuucbte Stoiubulofl deu vorst daarmede geluk Het vonnoetleu wint daarom veld dat van de gcrechterlyke vervolging tegen den afgetreden miniKtor waarvan reeds meermalen sprake waa mets zal komen Ook mdien Ferdinand rich mot Rubland mocht verzoenen wordt het toch niet waarschijnlijk geacht dat de vorxt zyn vorigen raadsman verder zal lastig tsIIbu InUH UTINuKN WKLKK UKVAAH HCIMUK OF lUNUKU KUNNBN VBIIOOHZAKKN BUltGEMEESTEU eu WETHOUDERS vau GOUDA Gelet 0 1 rt i en 7 der Wet van don in Juni 187 Ktaatiblad No M llreogeu ter algeineoue keunis dat op de Secretarie ter visie zyn gelegd verzoeken mot bylagen van ÏI vau Leeuweu oiu vuiguuniug lothet oprichten eener slachterij in het perceel gelegen naii de Eerate Kade Wijk 11 No HOO Kadaatra bekend Sectie A No 3 22 i Gebr Durcksen om verguouing tot hetattbroideu hunner bakkerij blikulagerij doorbet plaatsen eooer gaauiotor lu bet perceelgelegeu eau dj Weslhaveu Wjjk U No 158 Kadastraal bekend Sectie D No 2117 Z J V Dnalinana Co om vergunning tot het uitbrsideu harer stoombleekerij door het pi iatseü van een derdon atooniketel in het perceel gelegen aan den Kluweelonsitigel Wjik II No 51 7 Kadastraal bekend Sectie A No i35Ü 4 11 Sterufold om vergunning lot hot opricliteu eener slarhteril lu het perceel gelegen aan de Doeleateeg Wyk No i 12 Kadastraal bekend Sectie C No VKil H F Herfst om vergunning tot het weder oprichten der door brand vernielde sigarenfabriek met droogkamer in bet perceel gelegen aan de Gouwe Wjjk C No 184 Kadastraal betend Sectie D No 144 Dat op Zaterdag den IG Februari ISO des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegeuheid M om bezwaren tegen de oprichting dor inrichtingen m te brengen eu dat gedurende drie dagen v6ur dien dng op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 2 Februari 1895 Burgemeester en Wathonders voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR RB De Secretaris BROUWER Burgerlek e D BtandT GEBOREN 1 Febr Sara ouders A van Vliet en O J Brandsma Hendrik ouders F L de Jong en A de Boer OVERLEDBN 30 Jan M Uitenbont 88 j 31 A van Dyk wed J Usselstyn 7 j 1 Febr J Flanderhti 18 H Bennis 55 j ONDERTROUWD W Kelder 28 j en J O Blok 31 j Uaaitreoht OEBOKKN Hendrik onders J Spcksnydcr en P Verdoold Jacoba Charlotte ooders J Sirre en C C Walpoott OVERLEDEN B van Leeuwen 2 w GElftWD C J M Kroon en H M H Kikkert VUlt GEBOREN Johanna ouders C Boeni en M Nobel GEHUWD H Stubbe eu L de Pater Moordrecbt GEBOREN Adriana onder H Admiraal en I Kol OVERLEDEN A Baas T5 j P it de Jong 7 m Ruime Keu WoUen llandschoenen en C A CHBItTBZ A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 1 b KBRUAHI Vor kra 3 u lOl loiv loiv Va 7 8 m u 70 86 10 88 llü s V 100 slolkoers sy lOlll VluaaiAKU ort Ned W 8 dita dito dito II dito dito dito SVilloliaAa Ubl Ooudl IIISISII iiTAUI Insebruvinit lSSS 81 5 OosTlKa Obl lupipior I80 Edito in silver 1868 8 PoaiuOAL Oblig mei tiokel S dilo dito 3 108 760 688 Id s 64 108 ill U8V 76 lOlf lOi 144 66 84 106 8 184 188 s 8V 1041 loiy 10 loqy looI 140 1381 lOV 84 48 V 8l 108 48 18 810 187 108 110 rcü 1087 11 187V 4 l 761 Ruslian OW Oom 9e 8orie t ditaOeoons 1110 4 ditob jHotbal889 4 dito bü Hope 18SII 0 4 diluiucoud lesa 1883 8 dito dito dito 1884 S asANJI Perpet scbuld 1881 4 TuaaaiJ üepr Conv Isea I8II0 4 Gen leeuing serie 1 GoC leeaiox lerio C uiuAra llar Ueo v ubl 18 6 Uaiioo Obl Buit Seb 18tO 8 VanazuBu Ubl 4 etbep 1881 AMSTiauta ülilinstien 1881 3 RoTTBaUAV Sled leen 1888 3V fau N Afr Handel sand aodab Tsb HU ertillealeu DeiiMaalsebappii dilo Arab Ilypotboekli paodbr 4 ult My der Voralonl asud Gr HyBotlieekb paudbr 4 Naderlftndache bsDk aaiul Ned Kaudolmaslieb dilo N W k Pao Hyp b paudbr 8 Hotl Ilypotbeekb pandbr 4 Ulr Ilypotbeekb dito it OuaTKNS Oost Hong bank sand Kust Ilypolbeekbsiik psodb 4 Vi AaKaiKA Kquit hypotb paadb 8 Msi L i Vf Lien sort 8 Sta Iloll IJ 8paerw Hij aand Mij lot Kijil v et Bpiv Band Ned Iiid Bpoorwegm aaud Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dilo dilo dito 18 dito t lTAl lB 8puotwl 188 8II A ltobl 9 B4V M s 77 üuid lul Hpwinij k H obl PuLBN Waraohau Wesneo aatid 4 KoaL Gr Hiias Spw MIj aand I Haltiaobo dito aand losv 101 Kaalowa dilo aatul 8 Iwaug Dombr dito aand 8 Knrak h Aiow 8p kap aand B Losoivo Senaat 8p Mij oblig 8 Urel Vilellsk ililo oblig t nidWeit dito aand dilo dilo oblig 4 tool 11 Vi U lov AMBBlllA üeut Pae Sp M j ubl 6 Ohio North W pr O v aaod dito dilo Win 81 Peter obl 7 Denver k Rio Ir Spm eert v a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav k Naakville ert v aand Ueileo N Spw H lehyp o Miaa Kansas v 4 pet pref aand N ïork Ontario It West aand dito l onaa Ohio oblig 8 Oregon Calif lo hvp üi goud 8 at Paul Hinn k Manil obl 7 Uu I ae Hoofdlijn oblig 8 dito dito liiuo Col Ie hyp O 5 ANAUA an South orl v aand Vbn C Kallw kNav leh d o O Amaterd Omnibua Mjj aand Kollerd Tramweg Haals aaud Nbu 8tad Amslerdsm aand 8 Stad Holtordam aand 3 Bbloib 8lad Anl erpenl887 Sud Hruasel 1888 i HONO Tbeiss Regullr Oosollaoh 4 OoatBNR StaaUloening 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 3 aiANJB Stad Madrid 3 1868 Ver Nan ll Hyp Spolil eert 4 46V a y Staats loteriJ 6e Kinase Trekking van ilatordug i Februari No 106 S Premie 3000 No 562 738 18681 en 80118 ieder 100 Frijaen van 70 14E2 6S87 10818 12167 18363 1408 ltS80 1 8 4 1907 7158 11388 11376 13539 14184 17466 10119 4 9I 1011011759 183391965716110 19ISB 10187 6719 10368 16e L jit 6e Kluis No 930 m i 9390 70 WATKlKiKilJlJK N TK UOÜIM IÖJI5 s morgens a avonds llüog Laag Hoog Laag Maandag 4 Febr 7 3 4 01 7 52 4 17 Dinsdag A 2 3fi 11 01 3 08 U 33 WwBiidag it 3 41 12 0fi 4 08 12 33 Donderdag 7 4 30 1 01 4 59 1 24 Vr H log 8 5 23 1 48 5 4 i 2 11 Zaterdag It t B 07 2 34 6 32 2 57 Zondig 10 6 55 8 20 7 18 3 43 SPBINÜTIJ den lücn Febr 1 av 26eu