Goudsche Courant, maandag 4 februari 1895

OiiKsdag 5 Februari J895 No 6575 33ste Jaargang fiouDSCHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met ui zondering van Zon en Feestdagen De prijs j er drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regcU a 50 Cen en iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd llaudLlsrourk ii dJe lloettt gebruikt uit de lUikken Trommel N KATER en Co Oedeponeerd tiROyiSQBN Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrygbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ot hii onze bekende Verkooper Verkrijgbaar bjj A WüLFK Drogist Markt Oouda H V n WOUDEN W PERK ADVERTENTIfiN De ondergeteekeiide bjtuigt z jo hsrtelgken dank B n de Heeren OiaECTKlJRKN der Stearine Kaamenfabrieli iroor Ae nulde gift hem geiohonken bi ijne Üil Jiirlge werkzaamheden aan bovengenoeuide fabriek I STEE1 m M0tte burg6rs van Gouda Wie wil met iih het vooibeeld helpeti geven ain nog oovclc anderen om des ZondagH alléén s morgens melk te nemen dan zal er weldra eene goede zaak tot stand zijn gebracht Ecnig e Bur fers te UOIIDA De ondergeteekende bericht dat op 1 APIlll a KuteekeHngen kunnen geplaatat worden Aanmelding Tóér 20 KEBRUAHI b i den Directeur met overlegging van geboortebewije een of meer getuigschriften en vei klaring van ouden of voogden dat J ü voornemeiifl jin hun kind ol pupil voor hot ouderw is te bestemmen Veroischte Icoftjid n or de I Klasse Ujuar De Directeur II J W IIUUKK öoo fa 2 Februari 1805 Sociëteit Ons Genoegen Oummissarissen der Sociëteit ü is iBNoniïv brengen ter kenuissc van llll UJen ingevolge Art 30 van het Kegleiuont dat bil gelegenheid van de 4e Abonneraent Toouoclvooratelliiig op MAANDAU den 4 KEBUUAHI 1895 ilf SOCtBTtJlT van ilen n oiuU ZES ÜVa at ffenloten zal xlj i Namens het Ueatunr t HERMAN Vi Stcrrlarit Ooufia i Februari 1895 Zaal KUNSTMIN Soci0t9it OnsGenojgen VOORDRACHTEN I DOOR WILLEM VAN ZULÏLEN op Zalerdag Februari 189 met geheel nieuw Programma waarbij eeuige nummers in Cosiuum Entree voor Heeren Loden ƒ O 00 Voor Niet Ledeu O 99 Aaiwaiiy S uur Plaatsen te verkrijgen en te bespreken ii 10 ets eitra en 9 Februari aan deZiialvan 10 3 nur BEBTÜUKDEliS der NAAMLOO K VI NNOOTSCHAP ide NedcrldniklK Aaiiiieiiiiiii Mailsdiappij gevestigd te Qouda opgbriclit bjj ac e deu 22 September 1892 gepasseerd ten overstaan Tan Mr 1 MOLENAAR Notaris te Waddingmen goedgekeurd bj K U van 19 Angui tus 1892 No 31 i maken bekend dat bij Koninklök Besluit van 4 Januari 189 No 15 bewilliging is verleend tot verlenging van den termyn tot plaatsing van do nog onuitgegeven Aandeeleu in hel Maatschappelijk Kapitaal dier Vennootschap met een tjdvak van 5 jaren eindigende 31 December I899 Namens Bestuurden voornoemd JOIls C VËEMIUrjSËIV Voor titter BAL MASQUÉ Spteialilait in alle soorten van lU ISK KKS tooals OtilH Satine Meoanique en Echte Italiaansohe Karakter MASKERS en verder alle benoodigdliedl roor COS CVVUS 4 bü L S KEISER Korte Tiendeweg EZUIi IGL G lielaolt geen 3 Veiil voor een 81 1 A AB Mo gn dera thans lil liri llcpuivaii 4 IIILLKN Lange TleiideweftO o 25 even goed van qoaliteit koot bekonie i voor S i cent als dat u lot heden toe in Honda altijd voor 9 Cent gekocht hebt 21 Cent V wX XvaS trabucos model Heina de Cuoa iknsk modei SCnalOe gewoon modeO Overal wordt mef geconeurreerd Waarom tot heden toe met SIÜABES niet A Indien U voor een pond Koffie besteedt 0 80 It07nt U i pond te staan op f 0 40 V pond Knthreiner s Malzhoffie host 0 15 mbwh 0 55 Patent H Stollen bij gebruik van Mahhoffle bespaart U duiperpond f 0 26 lllUuUrfi imiilrin lullUd PistiniiFrd uicki tlr glil Fitmiiiii Warnung Der grouse ErfolQ oen unttre Vate tt H mollen rruni n Itêl Antau lu tar lehMeiwf toerthlosen Naehahnntnyen gegtben Hm iaufê d iur urmrê gtetê êcharfen H Stollen mir Mfl u N itirtet odir In lolohtn ilaenhandlungen In éêntn UKiêr filêktt wlê MimttahMd u itêhéngHtL SS ryUUstm und ZeugniMe grêtk ma T E CASSUT0 TAN DA HTS MAHRT 54 Gm te cunsulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 5 uur voor TANDZIEKTEN VU LINOEN ICVXUVtAMiEN GBHIT VEN enr VHI lUAdS van 10 tot 12 uur Uoatelooxe biili udeliiig Alle OPERATIËN iilJnUton MtilgiM PUIKE OUDE t SCHIEÜAMMEI GEIIEVEE Slerls I Vurl r i ba r bij M PEETERS Iz N B Als liüwijs VBO ochtliüUl is CHühüt oil kurk stoods voor ion tail ilon naam dor Finn P HOPPE Moordrecht stoiwyk Haastrecht Oudewater NiailTCAl M ZIJDERLAAN W i V DAM C T WIJK Hekendorp Waarder Waddingsveen LDOCWf D V INGEN M4NSCH0T M BLONK C V EEUWEN H 8 GROENENSTEIN Bm 1 y BERGEN M RENSINK kdMlVKUJKI STl MVr KVl l 14 11 iir Misini ASMin piJ A BA LET Zoetermeer P V BOHEMEN Zegwaard Agentuur by de Kirma Wod BOSMAM e Juuda L van WAITKUM Goj nae fin Bois t X 40 d Lltar Oft OOOKAO rtN BOIB van dft Soolété ABOBym wordt gfttftTird In T n caU da bemuids fl iioh n vut b Litar iDhood TooraiSD Tan hflt Kttfttt TÜ JDr P T VAN HAKBt Soos ProofflMoli f 1 30 Uitolitltciid Twtuilcbur Wfi P H J V WANKUM MËLKKHT OoBtbaTaM Alle dagen zjjn voorhanden VERSCHE ZOUTE UOLLR SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbesclmit GOUDA fir mi B 14 Gouda UNGK TIENDEWEG Oouda aiielpersdruk ia A aiKHiN k Zoov watsjïja sscs rkSfi fers Wwfili Expeller Vit swtk lMiinaiaDtsw s4 ita eD Arter WiIxpBilBr t i AikerlaifrExpelJer F s M SSM H esat sa flX dt tm6tL TiHikaite h 1 mm t Apriketsa sa 1 r Ad RUitsr t Oe la Bsttsnlsiii Te Gouda bj A WOLFK Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Sociëteit O S GKKOEGR 4e AbonueiBeBt VoontellInc vv laandag 4 Februari 1895 Vereenigde Rotterdamscfae TooneelUUn Directie LE üKAS rn HASPELS Wegen ongesteldheid van den heer D HASPELS DE EER TooneeUpel in 4 bedrgrea tbd HermMO Sadermauo Aanvang half nur JUm Gewone bepaliugen en pryzeo IJSC LUB OÏÏ DA zo i 4 a FEBit 1 Tevens hernnnert het bestuur aan Art 5 Tan het regleoientj brpalende dat ieder Lid toegang heeft mut ééhe dame en Donateurs met han geztn Men wordt beleefd ve zocht bewys van Lidmaatschap te Tertoooeo HKT BBSTUUft te nuns iimm op drukken stand een geheel Huis of Benedenhuis mot waterdichten kelder geschiktroorCAFÉBrieTen te adresseeren onder No 2306 au het Bureau dezer CouranK TAFFEEIJ OF MMi TE KOOP GEVRAAGD Brieven fj anco onder o 2367 aan het Bareaa van dit blad Fij i BU SLOTEMAKER Co EENieSEFÓITAIITEEE Hen wordt verzocbt op t HBRK teletlea UIT HET MaOlüUN TIN M RAVKNSWAAY ZüNK OORXNCHEM Dece THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van o i twte n een Half en en Ned on met vermelding vas Noiamer en Prys voontlen van nevenstaand Merlr volgens de Wet gedepoiaeerd Zich tot de uitToerng van geeerde orders aanbevelemie J BREËBAAlff LZ EENIG DEPOT der fijnste Haagache Beschait Advertentiën inaUeBinnen en BiiUenlandsehe Couranten worden dadelflk opgeaonden door het Adverteutie Barean van ik BBINKHAN ZOON BINNENLAND GOUDA 4 Februari 1895 Het IJefuest gisterenavond door de IJsclub GoQda gegeven slaagde uitmuntend Er waren vele rijders en rödereswn op de baan Tegen heden Maandag waren de uitgestelde harddravergen voor Amateurs aangekondigd Aan den wedstrgd afstand I5 X Mt ter namen dw de ïOlgeude personbu 8 Braat ffoui a H J Gorter Zwolle J Rodenbuis Jr Apeldoorn N Verkaik Ondergn C van Kekem Gouda A J Tan Hoorn Üordrrcht P Brakel Gouda Teruiolen en v d Wals Gouda Eerste prvjs J Kodenhois Jr in m V s sec 2de prijs N Veikaik in 3 m 18V sec 3de prïjs H J Gorter in 3 ra 21Vi sec Verscnillende inschryver waren met opgekomen Daarna was aangekondigd de wedstrijd v or Amateurs over 5000 M Van de 15 inBchryvers kwamen 4 uit en wel H 3 Gorter Zwolle J Rodenhuia Jr Apeldoorn J N Verkaik Ouderijn en F Termolen Zwolle Eerste Prjjs Podenhuis in 10 m 22 5 aef 2de prgs Termolen in 1 1 m 127 ec en de derde pr Gott i in U m l De priJMn werden door den Voortitler met een toppasaelgk woord aan de overwinners nitgereikt Naar wg vernemen ia de nitvoeiing van de mnziekvereeuiging Eophouia bepaald op 19 Februari a s in de Sociëteit Ons Genoegen Hedenavond zal te Haastrecht voor e leden een IJvfeest plaats hebben Voor de watermachine Oe Van do Brengen t te Waddingsveen eakte Vrijdagmiddag can vier doortrekkende cl aat enrydtrs één voor het oog zgner metgezellen door het gs Nadat met beholp der naastbywonendm het ga stubgeilagen wan had men het geluk den drenkeling man en vader van een huisgezin op het droge te brengwi Bedankt voor het beroep bij de Ned Hervormde Kerk te H ndrik tdo Ambacht MynBheerenland en Waarder ot Langernige Weide door da W van der Waal Iz te MoerkapoUe FEViLLETOX TERÏÏGGEROEPEIT HUGH CONWAY U Oose taak is afgedaan We slenteren nu nog aausr wal rond en nemen vr otia genoegen van oub verkneuterende in t praohiige weer en ona kalm mi tevreden gemoed al rast stemmende tot ortrekkon en tot ei kiezen van eene nieuwe ver blij rplaats Wjj wandelen de brecdo Via di Pu af nu en dan stil staandfl om eens eeo kgkje te nemen iu de verleidelijke uitstallingen der winkelt ondur do schatluwrijke tKigengaiigen we gaaii over de ruimo Piazia Vittorio Ediauuele we pa soeren dê Jljrug met bare v f granieten bogen over de klassieke Po tegenover de koepelkerk sUan wo a en zgn weldra op het schaduwrijke waudelpad dat leidt naar het Kapucgnerklooster op het ruime terras daarvoor vertoevtn we gaarne Op en neer wandalende hebben we daarde rivier iMneden oiiS wet bet gezicht over de stadlangs doD oevrr en over de breede vlaktf achter doStad en heel ia de verte de praohligo sneeuwtoppen der Alphen met den Monte Bosa en den tirandParadis boven hunno broeders utlstekende t Isgeen wonder dat ons dat pracbti e rergeziolit van dit terras meer aantrekt dsn kerken paleizen en acb de ien t We doen ons te goed aan dat scboone vergelekt Uit Oudewater schryft ratn aan het Weekblad voor Woerden Verleden Wf k was het voor de tram die van hier op Gouda rgdt een zeer ongelukkige week Tot twee malen toe derailleerde ze den eenen dag by Goejauverwetle toen er by het omrijden vvn den hotk aldaar een koppel6tau brak en den volgenden dag bij het buikje an Kompier toen de locomotief da r in eene sloot terecht kwam Verder had de dienst dexe week door de sneeuw ï ooveel vertraging dat hy Donderdag 11 moest woiden gestaakt We hopen dat hy spoedig weer geregeld mag worden gehouden In de Prov Grom Ct goeft de heer A M Prins den raq di uaast een invordering van schanlrechten mh lielasttng in te voeren op dorschniachiü f oo hoog dat het stooiU dor8ch verktuig hiefc met voordeel is te gebnii ken boven den v igsl Hy vooriiiet daar ac overvloedig werk gpdurtnde den wintertyd ten plattenland Als men dergelyke d vsasheden in allen ernRt ziet dtibiteeren mag men binnenkort nog andere geneesmiddelen verni hten tegen de kwalen van onzen tyd Zoo zojL men kunnen vragen een belasting op de stoommachines in het algemeen opdat zij niet met voordcel zouden kunnen concurreeren met baudenarbeid Ah alles weer eens ging nuar den ouden traul zonder spoorwagen tt legrafen etoommacbinet enr zon dan werkloosheid en armoede verdwenen zijn Die wat geschiedenis geteerd heeft weet beter Men raoldt uit s Gravenhage Op het perron van hit Hollandsche spoor station werd Vrijdag een jongmeoach aangctriiffen die zoouls later bleek getracht bad zich te vergiftigen Hü zakte op eene bank ineen en trok daardoor de aandacht Naar het zifkenbuis vervoerd wist men daar het vergif onncbadelyk te maken De jonge man werd naar bet stiition teruggebracht cü keerde later met zyn ininiJdeU uit de hoofd stad ontboden vader nrar Amsterdam terug In eene vergadering van de Gemengde Znngvereeniging te Groningen heeft de heer J Ü Bekker directeur van die Veri ei iging en van het Tlarinonie orkest medegedeeld dat bij hvt volgende jaar wanneer hiJ den leeftyd van 70 jaivn bereikt en gedurende n eer dan eene halve eeuw muziek directeur enz zal yyn geweest zgne betrekking zal nederleggen De politie te Stuttgp rt verzoekt de opsporing en aanhouding van VVilhelin Nudinji tu schen en gaan op ons gomulc doiizi tfdeu wpg terug Na eonige oogenblikkcn in ons h tel te hebhen uitgerust gaan we om de eene uf andere reden weer dwars ovor het pronte plein voorbij het hooge oude pali is do Via dl Seroinarïo op en we bevmdens ons voor deu Eooveelsten keer vlak voor de Snr Üiovani Ik staar nog eens naar hoven bewonderende de bouw kundige ftchtonbeden vao dien meimorcn voorgevel on terwijl ik danrmfde bezig ben hoor ik met verwondering da mijn vriend Kenjon loornomcns is bet Kebouw binnen te gaan Maar wo hebben eene getufte gedaan zeide ik dat liet iiiwendigü van kerken museums van ichildanjen en ardoro knip kooien voor tourislen ons niet meer beet zii ten krygen P Wat doet do boste menschfin hun belofte breken T wl e omstandighedün denk ik ffMaar ééne omstandighfid looral Terwijl gy danr stond te itaien uaar lorenljes en sluitsleenen ou een gezicht zettet alsof gj wonderknnp waart in de bouwkunst gaat het schoonste van at wat te zien is een prachtig meisje u vlak voorbg don neuS Xu begrijp ik a en schenk u volkoBcn vergiffenis jr nDank je Zy is de kork iqfegjkn Ik voel me kerksch en wil er ook maar ingaan Maar onze sigaren fiLaat die de bedelaars oprapen Pas toch op Gilbert dat gij niet gierig wordt dat wordt bij dm dag erger Wel wetende dat Kenyon rt niet de man naar was om eea keurige havanna sigaar prijs te geven zonder gewioblige redenen deed ik zijnen zin gn volgde hem naar de koele gewelven van dtf Sao de 16 en 17 jaar oud leerling in de landbaishoudkunde die verducht wordt zich ten nadoele zyner m eder te hebben schuldig gemaakt aan dief tal van 23 000 mark in ataataobligatiën mi t de coupons bent vans de oouponi van dergelybc stukken tot een bedrag van 16 000 mark Bankiers by wie dergelijke stokken ter inwisseling als andermus worden aangebodien wordt verzocht daarvan aan de politie krntua te geven Staten Oeneraal ie Kamkh Zitting van Zaterdag 2 Febrnaii 1895 By het voortgezet debat over het hoofdstuk Bmoeulandnche Zaken opperde tfo heer Van Lyuden erniitige grieven tegen hetjongsie kon besluit omtrent de toeki nning van subshhëti aan bijzondere scholen waardoor vele scholen worden uitgesloten HiJ gaf een wijziging van dat kon besluit in beraad Door den heer Bultman werd aangedrongen op de bespoediging vau restitutie iin onteigfniug koHten ter uitvoering van de wet op bearaettelyke ziekten op een ruimere pub iciteit van aankondigingen van veeziekten en meerdere raadpleging van landbouwerü in hun eigen zaken daar de minister thans alleen afgaat op veeartsen De heer Stork drong aan op een prartischef technisch onderwijs aan de iwlytpchniKcye school De heer Rengori wilde billyker vergoediug voor bot geven van normaallessen De beer Engelberts vroeg gtilgkotelling tan htt openbaar en bjj onder booger ondcrwy wat hy ech er niet van dezen maar van een luteren antiravolutioonairea inini 4t r rerwacht De heer Albeida sprak vooral over de opleiding vnn onderwyiereiien aan de kweekscholen on kwam op tegrn het generaliseereo van dsB verkeerden geënt bji opHtiba e onderwyzers De beer Van Lier drong aan op de penaioneering van leeraren aan onverplichte gymnasia en gemeeiitelijke burgerscholen De miniHter Vun Houten veiklaarde in ryn autwoord ni t te bcgrypen waarom men hem zoo hard valt over iju gemis aan liefde voor den landbouw Geeu onderwerp gaat hem meer ter harte Het schynt dut zyn weigering om het Nedorlaudflche rnndteeslamboek fe subfti diëeren oorzaak ii van de grieven die tegen hem worden ingebracht maar die weigering was volkomen gerantiveerd Overigens hefft de miuiter binnen den beperkten tyd van zyn bestuur getoond de landbouwzaken to willen behartigen en tuin en landbonwonderwys te willen bevorderen ïen aanzien van het mond en klauwzeer is hij volkomen correct geweest en hiJ zal het afmaken bji de eerst II 10 li l l ll UJJ L lMlllJMillXliai ll Kr was geen dienst De gewone bezichtigors tiopcn rnnd b j troepjes en otten oen vorrukt gesioht wanBoer hun schoonheden waar i grenerloi begrip van hadden werden aangtwezcn ïlier en daar geknield zag men vrouwen biddende Kenyon keek vortohend rond of bij dut rfSchsonsle van al wat te zien is ook ergens ontdekte en na e ne poöa zeide iy om tlezon leant nit 4aat ons bier gaan zitten t n do alsof wa vrome kutholitken wnron hier knonen we haar in profiel goed zien Ik ging naas hem zitten rn zag nïot ver van ons af oene bejaarde I tail aan sctie die knirldo en gverig scheen te bidden terwgl odi meisje van ongeveer twee tn twintig jaar np eonen stoel naasi hnar zal Van bel mi isje kon men niol ien tot welke natie zij behoorde g kon tot elke natie buhooren De wenkbrauwen en de neerg slagen wimpers deden vermoeden dat hare ongen donker waren maar de Euivore blanke gi laatükleur de tijnr regelmatige trekken h t weelderige bruine haar kon v h elte natie zun hoewel ik haar zoo ik haar a n ontmoet had waarschynlyk voor een fCngxtscJi zou gehouden hebben Zii was eenvoudig maar goed gekleed en mon kon zien dat z in de kerk iet vre emd was Zijzat niel rond te kijkei om allns Ie bezitn Kg zat s ii voor zich te kijken totdat de oude juffrouw hare gebeden ten einde bad Naar het uiterlijk lo oordeolen was zg niet tor kirk gegaan met oenig bijzonder doet noch oBb zelve te bidden noch om het anderen lo zien dorn Wellicht was zg alleen meegegaan om de oude rroDw goulschsp te kouden Die oude juiïroiiw die iets nieor scheeu te x n dan een gewon meid Mbeea komende gevalleu ovrrwegen als de noodsa kelijkheid dnartoo blijkt In verband daarmede zulten wettwyzigiogen worden voorgenomen Het spi etgetecht over het onderwya domden heer Wertheim begonnen door den heer Pynacker Hordyk met grooten yver ovenw nomen gat blykbaar aan een paar a i ra tigH toeboordera uit den anti revolnti naij en den katholieken hoek groot vellamui Mi chien school hier misverstand tooals de heer W frtheim en de Minister eïkaodrr toe stemdpr mnar op den grond lag toch ook wel ceuig verschil van gevoelen althans tnucben dnn Miniter en den hoer Pyüacker Laatstgenoemde herinnerde dat de heer Van llonten in 1878 het b kende art 33 heeft bestredeo on hy vreesde blykbaar dat de Minister van Houten daarom aan dat artikel maar seer slap uitvoering zal goveu Men xal echter de verklaring van deu Minister dat hy bet natourtyk uitvoert te goeder trouw kunnen nanoemeo maar tegelyk met hem erkennen dat een zeer stren ie uitvoering nagenoeg onmogclyk en xeer ziiker noodlottig zal rgo Met prediken van soi ini lileiuocratiache leerstellingen op de schoot dut was de gevreesde znak il zeer wker nilgesloten maar kan men het in redeljjkheid betwisten dat de persoonlgkheid van een sociHlititisch onderwyzer op syn onderwya een zekeren stempel drukt en zekeren invloed op Mhool uitoefent Wat de Miniftter wil naar on inzien volkomen terecht is niet ee Wannactie met de sociaaldemocratie maar een zekere vrijheid van bef iniel en beweging vonr den onderwyzer welke denkwyze by ook aanhangt zoo tang de verkondiging zyner denkbeelden vyn omgeving geen ttttnstoot geeft en niet in directen stryd is mot de wet Het hoofdstuk BInnenl werd daarna zonder verKet aangenomen 0 kde Minisier van Marine zag zyn begrooting aangenomen zondf rboofdeiyke stemming een ongekend feit na eenig debat voornamelyk met den heer VafP Atpheu over bouw inichting en bewapening r yner kruisers Over de rot die de Marine voor Lombok rervnld hoeft had de Minister nog geen rapporten ontvangen Men meldt uit Wormerveer van 31 Jan In de Ned herv kerk alhier had gisteravoffd eene byrenkomst plaats van de afdeeliug De Zaanstreek van den geheel outhouderiboDd daarin zou propaganda worden gemaakt voor de goede zaak met vry debat De kerkeraad waa te goeder troujjj bad zonder beswaa vonr dit finede dnrpBw kerk nfgentasn b t aan vülerloi dingen belioi fto tu hrtiben zg zond ten minste lar ge on gvcrige gtbedVw ten hemel op Ik kon zien dnt hare lippen ronridurend in beweging waren en hoowut wo hare woorden natuurlijk nitit konden vnratasn was het tocb duide Ük dnt hare beden uit het hart voortkwamen Maar hel meisje naast Jiaar bad niet mot haar zij ko k zelfs niel naar baar Hot rtoo eiseen heeld met neorgealagon rogen sohijnhaar althans in diepe gedachten verronkon en naar t mij voorkusa lodroevige geilachlen zat zg daar turwgl wg nl dien llgd van haar gelaat niet ai dori te zien kregen dan dat fchoone prufi Kenyon bad er niet te veel van gezegd Haar gelaat had voor roÜ althans iets buitengewoon aantrekkelijks toorat die volkomen kalmte bekoorde mq Ik was zerr verlangende haar galant eens van voren te zien naar daar ik zonder uiterstlomp te zgn niet legoaover baar kon plaats nemen moeit ik wachten lot zij baar hoofd gidiefdo ons te draaien Do oude Iinliaansche sobcen bare P l n ge plioliten inmiddels vervuld Ie oordeelen Tnen ik rog dat g t kruis ging maken en opstün stond ik ook op tn ging Innguum vooniil naar de ki rkdeur Eenige oogeublikken later gingen het meisje en de julfroaw langs rog hern en ik kon hasrwugoed aan iion want zg stond te wachten terwijl de oude julTrouw naar het wgwaterhakje ging on hare vingers er indoopte Het meisje was ontegenzeggelijk zeor schoon maar In hare schoonheid had zü toch iets vreemd f Ik maakte die opmerking toen hare oogea een oogenblik de mijne onlmoeiten