Goudsche Courant, dinsdag 5 februari 1895

0ODDA tOTTilDi H 18 18 18 1 1 84 s o 4 0 18 8 4 7 1 0 04 1 1 11 18 88 1 81 1 44 4 10 6 80 KOTTIHDl M 0 0 ü D A 8 1 10 17 11 0 18 80 146 10 17 ff 10 84 ff 8 08 10 41 ff 8 0 10 11 10 47 18 08 18 40 1 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnterdienst 1894 95 Aangevasgeo 1 Octobjir TQd vao Greenwlcb a 08 8 40 B ti 10 7 81 7 47 GOUDl DEN Hits IS UU Sl 18 84 1 87 S 88 4 45 6 17 8 68 7 18 8 8 B 87 11 08 11 18 i o 4 87 i n 4 I ll nut 10 I f ir 1 17 6 08 8 88 8 a V 1 16 K 0 8 81 I f t 1 88 80 8 88 10 10 18 41 18 1 1 80 1 7 4 86 86 6 66 6 417 48 8 10 1611 88 0 48 OOl Di UJÏICHT 0t 10 18 10 18 48 8 88 8 18 18 4 47 6JS 67 7 46 8 10 14 11 08 8 97 87 7 6a 10 8T 80 11 17 8 46 9 07 0 46 8 17 8 07 8 6 10 S 10 61 11 46 1 80 3 08 8 38 3 0 88 818 8 8 88 8 1110 8 GOU U A 1 H8T I RDl H i U T K X C B T tt O D D A 4 6 S9 7 ftO 9 M l 84 IMS IS Q 8 10 8 S0 8 5 4 48 K SO 6 86 S O0 MO 8 59 10 84 6 8 B U 10 16 lUo ll SI 8JS4 16 6 47 119 1410 11 r 7 07 6 19 10 14 M f 4 84 i 9 19 7 80 8 88 9 84 10 t7 18 06 l SI S 60 4 87 1 80 7 08 8 419 88 11 07 AM8TJEBDAH G0VD 1 rp i ftO 8 18 9 81 11 81 ir 80 1 1 4 88 4 81 MO 10 00 7J0 9 M rU 44 11 16 11 48 8 10 1 0 i iS 9 18 U Qoud 8 8 0 40 7 BS 8 08 8 81 10 Oudaw UO 8 64 t Wo deo 5 7 08 8 18 Utraahl 8 18 7 88 8 88 8 418 G O U U A Jl M 8 T R D A M Oouda MO 8 81 10 08 lO is J U 8 1 utardu Wp 7 8r 8 10 10 18 18 18 l 8 40 dachi men dan in de kroeg De Mciulde mocrat D op wie in b volstrekt niet lud gerekeod baddea Hermeos ait Amsterdam herwaarts doen komen ten einde aan bet debat deel te Demen Naaweiykt wae daartoe galegenbeid of deze b oD de beginielea der eocialisten niteen te zetten te schelden op wet en recht en te schimpen op den godsdienat wat in de kerk zoo toevallig erg mooi was meende hg De inleider vermtande hem herbaaldelgk binnen de perkea ran het onderwerp te bljJTen doch nieU moeht baten de man raasde onder bövatsbetuigingen tan ziJD irienden Toort Dit werd too den president te veel en no werd de ha p ingeroepen van den eenigen aanwezigen agent an politie Deze verzocht Hermans zich uit de kerk te verwyderen ei toen llermani daarmee mei te vtug was dacht de agent hem even buiten de dear te zetten maar na sprongen ongeveer 50 kameraden van llnrmans van stoelen eo banken op den agent los Deze bleef echter zeer kalm masr bleef ook ds verwjjdering van Hermans eischeo goud of kwaad zei de man maar ik heb gezegd er uit en ander en b j sloeg de hnnd aan zjjn gevest wat zoo n respect veroorzaakte dat Uermans on de i aaa hot kerkgebouw verlieten De koster maakte DO aan de geheele vergadering een pinde en de kerk werd gesloten Men besloot echter de discunsie in een naaitbygelegeu herberg Het Wapen van Wormurvoor voort te zetten Intusschen kwamen op eeU lein van den genoemden agent de hoofdagent van politie chef met nog tweeagenteu van politie ter plaatse en na woonden z i met huD vienn de vergadering in de herberg b Soheldetf en razen vooral op de politie geen gebrek maar daarbü bleef het Te ongeteer 10 uur werd Hermans naar het station uitgeleide gedaan gevolgd door de politie Het liep kalm af doch ouder den aftocht werd door de politie togen enkele onthouders en kociaaUdemoc raten proces ver baal opgemaakt wegens openbare dronkenschap Een werkman afgevaardigde vsn hetËugelsche lagerhuis ontving dezer dagen van de vrouw van een der libierale leden tot do hooge aristocratie behoorendo een invitatiekaart waarop in den gebruikel ken vorm hem werd medegedeeld dat mevrouw X Woensdagavond van 9 uur af athorae thuis zou zyn De goede man die niet begreep wat daarmede bedoeld werd antwoordde dnt het hem buitengewoon veel genoegen deed dat mevrouw X B avonds 9 uur thuis wa en dat hy ook gewoonlijk om dien tyd thaiskwKm en dan zelden meer uitging Ds beer 8 Wartena te Akkram schrijft in de Hepk N A een hartig woordje dat verdient in wyden kring gehoord te worden tegen het koopen van goedereu bij de arijsche huizen als Le Priotemps Au bun Merché enz die blykens de berichten in weinig jaren schatten verdienden Ik wilde vragen schrylt hy of bet verantwoordelyk is tegenover onze eigen nering doenden zoo dapper mede te werken aan den bloei van die buitenlandache huiden daarheen onzo duizenden te zenden Is het niet een fabeltje dat men te Par js alles goedkooper heeft AU men denkt Aan de enorme winsten dan wordt dat goalkoope wel wat twijfelachtig en t geweten moet dunkt mjj ferwytend kloppen waaï men die duizenden aan belaiiing betalende medeburgers onthoudt Ën dan hoe moeten eigeu leveranciers niet vaak maanden zoo niet erger op hnu getd wachten terwjil Mn Parijs lea contant betaald wordt Is dat oorbaar 8 40 8 47 8 84 01 8 10 8 08 i 18 11 8 18 S Oond a so UoordiMht Niauwnkerll Oiptlla olterdKn 7 7 8S 7 8 7 8 Ut y 1 10 1 18 t ti S 8t lottanUm CtpaU Nimmrknk Usordnolit aud Gouda 7 80 HM 8 08 8 87 10 41 ZaV M 7 48 8 47 11 01 Bl Kr 7 47 I Zegw 7 8 8 88 11 10 K d L d 8 0J Toorb 8 078 08 11 88 Higt I IS 8 18 8 88 10 07 11 87 Spreekt er nu niet van dat ge te Paryi beter terecht kunt Als ge het maar wilc weten zoudt ge ook kunnen weten dat lift door u te Parys gekochte voor een goed gedeelte althans ook in uw Vaderland ook in w gewest vaak ook in de plaats uwer is woning is te verkrygen onder even goede soms wel betere voorwaarden Kr wordt reet over malaise geklaaP aftr ik Tm of ODze eigeu handeldrgvende nijvere burgerij nie dikaerf met volle recht ontstemd is over veler gewoonte onsdeels nit den vreerode te laten komen wat dicht by bg eigen ingezetenen rok wel is te varkrggen als men het maar ernstig wil Ik spreek hier uit eigeu ervaring Waarlyk bet gaat mij aan het hart dat zooveel duizenden naar den vreemde gaan waar eigen land stad of dorpsgenooten het door de scherpe concarrentie reeds zoo zwaar hebben te verantwoorden Wij rinden in de N Uott Ct van hedea een belangrgk ingezonden stuk van den heer C Kolfif A Q n over den uitslag der raadsverkiezingen te Rotterdam De heer Kolff ia an meening dat bet thuisblijven van zoo vele kiezers en de halve nederlaag van den wethouder voor de financiën niet enkel is toe te scbryven aan laakbare lauwheid Hy ziet er ook een duidelyk geoorloofd proteiit ia le en de invoeripg der inkomstenbelasting in flotterdam waartoe in Oct 1892 met 21 t gen 18 stemmen is besloten Toen waren vap regeeringswege de vermogt nsbelastiug en bedryfabelasting in aantocht en wegens de ingrypende veranderingen welke daaruit zouden voortvloeien had men op dat tydstip niet tevens de gemeentelyke belastiag moeten wyzigen Maar bovendien kan men een warm voorstander zya fan een belasting naar draagkracht en van een ryksinkomsteubelasting maar tegen zulk een belasting vanwege de gemeente Ën wet hoofdzakelyk wegens de openbaarheid der kohieren door art 264 der gemeeutewet voorgeschreven De heer Kolff schryft hierover bet volgende Blecbts zji die bjj den handel of bg de nyverbeid betrokken zyn beseffen ten volle wat het zeggen wil indien de ritultaten van winsten of verliezea zonder eenig voorbeboad aan de groote klok gehangen worden Hy voorbeeld iemand heeft eene zaak die onopgemerkt gedreven wordt eene xaak die hem door bet aanknoopen van gunstige relatïên groote winsten oplevert of wel iemand heeft eene fabriek waaruit hy door het uitvinden of toepLssen van een gunstig procédé zeer btitangryke inkomsten trekt dan is het toch voor beiden van het grootste belang dit loor anderen te verbergen eu geheim te houden Daar komt de gemeente die met de grootste willekeur u dit geheim onlrukt en het resultaat van uwe bemoeiingen iedereen ter lezing aanbiedt In een tegeoovergeat ld geval als de zaken niet naar wensch gsan en het uw ernstig streven zal zyn het lioofd boven water te houden als u krediet nog bet eenige ig wat u in stant kan stellen die moeilyketyden te boven te komen ook dan komt de gemeente die zoo ge u zuiver aan zult geven u eerst ter verantwoording zal roepen en dan de oorzaak van uwe zorgen nog ten slotte voor iederoun open gaal leggen In zulk eeu geval za menigeen van twee kwade zaken het beste kiezen en ziCfa dan maar by voorkeur te hoog aangeven en in zulk een geval werkt de publiciteit immoreel daar zy eene oojuia o aangifte als het ware uoodzakelgk maakt 11 08 lOJiB 11 01 11 09 11 18 ll tt 8 18 11 01 9 48 10 08 Iu andere steden zooals Arnhem Utrecht Zwolle ens enz zullen dergelgke argumenten wellicht niet zoo zwaar wegen omdat de inkomsten daar uit den aard der zaak niet zoo afwisselend z n maar in eene handelsstad waar die voortdurend een schommelend karakter dragen en ieders belang geheimhouding medebrengt geven zy dunkt my reden tot bezorgdheid l doe hierby ecu beroep op het gezag vsn den exminister van financiën den heer Piorsnn die bij de bebAndeliug der bedrgfabeUsting de stipte geheimhouding van aaunlag of aangifte als eerste voorwaarde stelde en tio vraag ik mgobeer de redactear waar blyft de consequentie zoo men van regeeringsweze alle mogelyke voorzorgen neemt tot geheimhouding der aanslagen van de vermogens eu van de bed ryfs be lasting on moo laat te getgker tgd den gemeenten het recht wat meer zegt men legt haar zelfs de verplichting op dit een ieder aan den neos te hangen Uw zoon uw knecht aw bediende nw coQcurreot kortom eeo ieder kan zich oaar bet raadhnis begeven en daar vyf maanden lang naar hartelust in nw geheim en dat van anderen rondsnoffelen Schryver dezes heefl er persoonlek de proef van genomen bij heeft zich met papier eu potIcKid gewapend naar bet raadhuis bleven niet uit indnscretie doch om hét feit te eonstaleeren en kon daar noteeren wat bg wilde Zelfs lag er naast de kohieren een looper of klapper ten einde iederen onderzoeker den weg te verge mak kelgken en diens arbeid te bespoedigen Is het dan niet verklaarbaar dat velen hunne belangen daardoor gescbtiad achten dat velen eene dergelgke verordening verwerpen of afkeuren Wg gelooven dat de beer Kolff met volkomen juistheid heeft doen uitkomen wat vele kooplieden en nyveren die er volstrekt niet op uit zgn den flwos te bedriegen met wrevel tegen de gemeentelijke inkomstenbelasting vervult Ala middel tot het beteugelen van valsche aangiften helpt de openbaarheid toch niet noemenswaard zjj werkt daarentegen hen in de hand die zich door hooge aangifte een onverdiend krediet trachten te verachafien Die openbaarheid van particuliere aangeMgenheden doet veel meer kwaad dan zg nut kan stichten In allen gevalle is het een onhoudbare toc taud dat de wet by de nieuwe directe ryksbelastiDgen vermogens en bednjfsbelustiug uitdrukkelijk geheimhouding voorscOryft eu dat de gen eentewet nog altgd openbaarheid der kohieren beveelt Aan deze t enstrydigbeid behoort een finds te worden gemaakt by de toegezegde nieuwe regeling der gemeentelijke geldmiddelen Men geve der gemeenten óf bet recht opcenten te heffen op de nieuwe directe rijksbelastingen waardoor vanzelf de geheiinboodiug wordt verzekerd 6f men voere die geheiiuhouding ook in bij het behoud eener zelfstandige plaatselgke inkomstenbelasting Openbaarheid by de gemeente en geheimhouding bg bet Hyk mogen niet naast elkander gehandhaafd blgven De Norddeutsche Ltoyd heeft te Rotterdam beslag doen leggen op de Grathiei daaruit maakt men op dat de maatschappy vanplan is de eigenaars der Grathi6 aansprakelijkte stellen voor de materieelesobade veroorzaaktdoor do aabvaring der Ëlbe De Lloyds he ft nog niet bot bedrag van de som vastgesteld die als schadevergoeding zal wordengeëischt maar zat dit te zyner tyd doen De Grathie zetf is niet meer waard dan £ 8000 zg is het eigendom van een syndicaat vandertig kooplieden en andere personen te Aberdeen en bet is de vraag ol dezen in rechtenkunnen aangesproken worden voor hotgeen ermeer zal worden gevorderd Eerst zou danmoeten uitgemaakt worden wie de schuld deraanvaring draagt Volgens de Weser Ztg iheeft de Ëtbe geen schnld omdat zy zaidV west koerste en haren koers moest behouden de Grathie die een noordwesteiyken koersstuurde en de Ëtbe aan stuurboord in hetgelicht kreeg was verplicht naar bakboord uitte wgken De bemanning van de Grathie houdt vol dat zy zich niets te verwyten heeft daar er een behoorlgke nitkyk werd gebnndeu en de goede koers werd gestuurd De Impitein en de ovetige schepelingen hebben hunne verklaringen afgelegd voor den Britseben consul te Rotterdam zg zullen hun schip daar achterlaten en zelve naar Aberdeea terugkeeren AmsterdasbWp eeada De lowering vanden kapitein der Grathie dat hy langen tyd naby de plaats des onheus bleef wordt door de geredde schipbreukelingeD tegengesproken Ëen der vies geredde manneIgke passagiers beeft zich ongunstig nitgelatea over de bemanniog van de Elb de bi trosen die da booten moesten ti water tatu waren onhandig en wisten van opgewondenheid niet hoe zfj de booten los moeaten maèirn Zg stopten sen boot vol menseben eu lieten baar toen in het water vallen Da of wondenheid onder de pftssagiers was oatuurlgk ook groot maar zg hinderden de bemanning tooh niet in het werk Men beeft nu alte hoop opgegeven dat de vermiste boot nog zal tarechtkomeo Vrgdag avond zgn te Lowestoft nog verseheiden smakken aangekomen maar zonder eenige tgdini of spoor van het verongetakte stoomschip Ook zgn er nog geen lyken aan de kustaang poeid Het zou mogelyk zgn dat de boot was o epikt door een voorbgkomend haödelsvaartuig maar het eerste wat de kapitein van zulk een schip zon doen als hg zooveel menschen aan boord had genomen zou natnnrlgk zyo de naaste haren binnen te loopenomhen aan land te zetteo Nu dit niet is gebeurd is alle hoop verloren Ue Duitscbe consul generaal te Londen beeft Vrgdag den geheelen dag besteed met bet verhoor der geredde schipbreuketiugen Daarna is bet volgende verslag van bet gebeurde opgemaakt Dadelgk na de aanvaring begon de sfilbec te zinken de stand van bet schip met de achlerzgde ouder water en de voorzgde boog in de iucht maakte het hereiken van sommige booten onmogelgk Het gedrang der renchrikte menseben op het dek was oorzaak dat de bevelen van den gezagvoerder niet konden worden opgevolgd De booten die men bereiken kon werdei bestormd maar de eerste die te water gelaten werd sloeg onmiddellgk om De tweede boot was door de hooge zee weldra uit bet gezicht en tot nog toe beeft men van deze nieta meer vernomen Ii de derde boot zaten 19 meuschen opeengepakt en op bet laatste oogenbtik toen het water reeds over het promenadedek stroomde werd Anna Böober nog 10 de boot geholpen Terwijl alle vrouwen en kinderen zich nog verdrongen aan den eeoeu kant van het dele verdween het schip plotseling ia de diepte alles wat er op was meraleuroDde in den maalstroom Men heeft de opmerking gemaakt dat van de 20 geredden niet minder dkn 15 officieren en matrozen der Ëtbe z ja eu d t onder de overigen slechts eene vrouw en geen enkel kind is De verklaringen der overleveodec geveu het recht te geloovon dat alle vroqwea en kinderen zouden gered zyn wanneer er tgd was geweest om de stoorbnordOooten te water te laten De kapitein dacht dat er tyd j geooeg was maar toen de eerste twee bak boordabooten waren uitgezet bleek het schip zóó sterk over te hellen dat het onmogelijk was de stuurboordsbooten tegebrniken Toen snelde men naar de andere booten maar het was te laat het schip was reeds aan het zinken en in weinige minuten was het gselgk drama afgespeeld De VËtbec werd op een waarde raa £ 55 000 geschat z was niet verzekerd Zy is het zevende schip dat de Norddeatsehe Lloyd verloren beeft sinds 29 November 1870 toon fe Union op de Soboteebe kost verging maar zonder verlies van aMnschentevens De Koning Wilhelm I strandde in November 1873 bg Nieuwediep zonder verlies vau menschenlevens de Deutschlaud zonk in 1875 aan den mond der Theems waarbg 60 meoschen omkwamen De Mosaic weid in December van hetzelfde jaar te Uremerhaven vermeld door het ontploffen van eeo helsche machine De Coador werd in 1879 door eeu Noorsche bark aangevaren en de Hansac strandde in 1880 nabg Terscbelliog Uit Amsterdam meldt meo De bekende Samson die in October jl veroordeeld werd tot 14 dagen gevangenisstraf wegens verzet tegen de politie moest aicb Zaterdag aanmelden om die strafte ondergaan Daar hg echter wegbleef beeft men hem nit zgn h nis moeteo haten Na in de Wertstellingwerf de hoofdelgke omatag buiten den gemranteraad om zal worden Tas esteld en geïnd worden van socialistische tgde pogingen aangewend om gesameijjk te besluiten de gemeentelyke belastingen niet te betaten doch te wachten tot de beslagnemiog van deo boedel Bg den verkoop zon men den metbode Beeos in toepassing willen brengen ja er sgn er zelfs die dan Reens willen laten overkomen om de letdicg bg de executie verkoopingen op aicb te nemen U D t Toen maarschalk Canrobert indertijd als rartegenwoordiger van Fraakrgk de begrafenis van kooinit Victor Emunvel bad bygewoond hield hg 15 000 francs over van de aanzientgke som welke als een buitengewoon credift door de Kamera daarvoor was toegestaan Hy kwam dat geld aan den minister terugbrengen Deze beduidde hem dat bet hem rechtmatig toekwam bet was eenmaal voor dat doel verteend en men kon er niets van terugnemen Maar Canroliert wilde het niet hebben bet kwam hem niet toe zei by en onder bedreiging vao het in de Seine ie i olten werpen dwong by den minister bet terug te nemen Dit voorval naar aanleiding van Canrobert s dood opgehaald verwekt in het tegenwoordige Frankrgk vooral in ptrlementaire kringen by veten stomme verbazing De meening dat voortdurend de sterfgevallen door teriog toeoemeo vooral in de groote ste den wordt door prof Bollinger te Monchen althans srat de groote Duitscbe steden betreft weersproken Zoo was de sterfte aan tering te MQnchen in 1883 op de 10 000 inwoners 40 8 en daalde zg in 1893 tot 30 8 te Berlyn djal Ie zy van 34 7 in 1883 tot 25 7 in 1893 terwyl ook te Frankfort Dresden Altona Elberfeld Stnttgartt enz dergelgke daling werd waargenomen Ook boiten Duitschland nam de sterfte aan tering af o a gedurende hetzelfde tydperk te Weenen van 69 29 op 47 per 10 000 inwoners Eitn deel van dit gunstig verschynsel wordt aan de betere hygiënische omslandigheden toegeschreven waaronder de zieken verkeeren afzondering ootsmettiog enz en eeu ander deet aan de zuivering der steden tt de nabgheid van Arioo Belgisch Luxembnrg drong een wolf door in eeu kleinen stat waarin een geit was opgesloten De geit echter rukte in baren angst toen zy den wolf voor de deur bemerkte bet paaltje los waaraan ay was vastgemaakt en toen de wolf eindelgk de deur bad opengestooten en biunenreode sprong de geit baren vgand voorby oaar boiten het paaltje dat haar aan het touw naslhepte bleef haken san de deur eu trok die stevig dicht Zoo zat das nu de wolf in de stal gevangen De boer vond den volgenden morgen de arme geit half dood van kon en toen hij voorzichtig door het venster io den stat keek zag hy daar den gevangen wolf in een boek zitten met fonkelende oogen Hy haalde een geweer eu schoot het dter dood Een Dait her die laoged tyd in Torkge beeft vertoefd geeft een beschryving vao de toestanden bij het postvBKen die zeer karakttristiek maar waarad nlyk wel wat overdreven is Wil men zeker zyn zegt deachryver dat een brief terecht komt dan moet meo dien vooral niet io een bua werpen maar zelf aan het postkantoor brengen Men komt aan bet loket en legt den brief op het plankje £ en piaslbrt zegt de beambte Men geeft den piaster maar blgft staan De beambte l t den brief ter zgde en vraagt wat men nog wit Zien of wel de juiste postzegel op het envelop iKordt geplakte antwoordt men Lachend doet dit de beambte Men blgft wachten Waarop wacht u nog c De postzegflt moet nog worden gestempelde Als dit dan i geschied kao meo eerst heen gaan want dan heeft er de beambte geen belanftiaeer bg dat de brief zoek raakt Verzuil men al dne vooriorgsmaatregeleo dan blijft de brief ongefrankeerd in een boekje liggen tot hg io de papierraand terecht komt Het geld voor den poitzegel komt in den zak van den beambte die ook zoo het gevat zich voordoet ongestempetde postzegels niet versmaadt Men doet bet best geen dikke brieven af te geven daar ileze wel eens worden nagekeken of er waarde in is Omtrent het terrein voor ik Wereldtentoonstelling van Hotel en Reiswezën te Ams rdam deelt men mede Van Oad Holland zgn at verscheidene botijes z6Ó ver gereed dat men reeds eeo heet brok TU een aardige geveltyn kan bespenren Ook TOor het schip is reeds zeer veel ingeheid tenrgt van liet hoofdgebouw hst fsfade gedeette in geraamte klaar i en de rent daarvan de expositiehalten met eene oppervlakte van 20 000 vierk M al met balken wordt belegd Sen 250 300 werklieden zyn dsgelyks aan den arbeid Benige nieawe belangrgke inzendingen zgn Torkragen of zatlen althans waarschgnlyk ko men O a leer waartchgnlgk een mUitair kamp eene Jsvaanscbe inzending waarbg de personen evenals op de koloniale tentooostetling wëI de hoofdzaak zullen zyn eene compteete waascherg in werking eene groote inzending van de Allgemeine Electricitnt gesettschaftf met eenige nieawe saken op electrisch gebied enz Over t algemeen is van de Dnitscbe nyverbeid veel deelneming te verwachten Kooplieden zopder adres Voor eukele lagen trad eens firma Regnders Co iu correapondentie met een machinefabrikant te Glasgow Men vroeg prijscouranten voor een spoelereiscbende bestelling vtn machinerieën voor eene suikerfabriek in OostIndië Na een korte briefwisseling werd men teens De machioerietio zouden aan eeo opgegeven adres een correspondent van de firma te Antwerpen geleverd worden en den fabrikant werd tevens verzocht de vracht en verdere onkosten der expeditie geraakab slve voor te schieten en over het gezametjjk bedrag na afzending by de 6rma te dïsponeeren De fabrikant had intusschen by een zyner cliënten te Amsterdam naar de firma geïnformeerd die antwoorde geen firma fleynders Oo te kennen on zekerheidshalve aanried de afzending niet uit te voeren alvorens belaling was geschied De fabrikant schynt echter door den toon d jr brieven zulk een goed vertrouwen m den nieuwen klant gehad te heht en dat by de bestelling met voorschot der onkosten naar Antwerpen afzond Daar werden de goederen door een handlanger der firma in ontvangst genomen eu voor de verdere expeditie zal zeker dadelgk een recerveur gezorgd hebBcn Toeu de fabrikant volnen afspraak disponeerde werd de betrokkeue niet gevonden evenmin al i de machinerieën en de correspondent te Antwerpen De fabrikant wendde zich nu nogmaals tot den hem bekenden cliënt met overlegging van Ie gevoerde correspondentie Toevallig herinnerde zich deze dat hy te Amsterdam oene unminatieve opgave van bekende kooplieden waarop de aandacht gevestigd wordt had eli Zen waaronder ook de firma Reynders Co voorkwam en bracht den fabrikant te Glasgow aan bet verstand dat hy er voor een aan ienlijk bedrag was ingeloopen Swn In myn tNordstern oaby Kerkrade L heeft eene myngasontploffing plaats gehad waarby drie gehuwde personen zoodanig verwond werden dat men voor hun leven vreest Een inwoner van Naarden beeft tengevolge van een onbeduidend wondtje zich een arm moeten laten afzetten vermoedelyk om dat hy op dat wondtje een tabaksbisadje had gelegd dat bloedvergiftiging veroorzaakte Door den heer Kloosterman hoold dor Christ lyke school te Dinteloord ii een lan ontworpen en gepubliceerd om een fonds te vormen tot pensiooeering van Christelyke onderwyzers Een kapitaal zal worden gevormd uit de bijdragen der onderwyzara naar een gemiddelde berekening au 2 pCt der salarissen 4 Jit de renten plus een oudersteuningsfonds gf Vormd ait bydragen van de schoolbesturen en particulieren zonden de gepensioneerden nl dadelyk een boog bedrag ontvangen Dit voorstel vindt veel bjival in de Chr onderwyzerawereld Reeds is een voorloopig comité gevormd dat een concept regel Ing maakte In Februari zal nu een tweede vergaderingworden gehouden te Rotterdam om bet planverder tot uitvoering te brengen Tot medewerking verklaarden zich o a bereid de heeren A V d Sluis J Teygelaar A J Dekker R Smits Z de Bejl B H Korfker J lieyengn S Broos J van Andel H Scholfcens J h Sloff a J V él Laan respectievelgk hoofden van Chr scholen te Delft Maassluis Schiedam Moo ter Amsterdam Zaandam Westerwoude Numansdorp Bodegrave Breda Q tterdam enGoada terwyl vele anderen inatemiainK betuigden Ned € Een agent van politie te Amsterdam wierpeen rgwieleadief die zich op het Damrak meteen onbeheerd staande velocipede wilde verwgdereo de sabel na Het wiéwu trof deodief in de koiteo zoodat hy met zyn gestolenvoorwerp omverviel Asnstooda werd hy gegrepen en overgebracht naar bet boreau aande Oudebrogsteeg aldaar fi Uit ïnd wordt aan de Tel c geseind dat het stoompbip Zeeduiic van de gouvernementsmarine is gestrand in de Patientia straat Het schip is verloren D bemaoining is gered Een 13 jarige knaap te Ramboui tat die door zyn baas was weggestuurd en nn voorstraf van z vader vreesde heeft zich op de rails geworpen en is door een trein verpletterd Men acbrgft nit Hlirderwijk dd 1 dezer Ten einde de Volendammer visacbers Jan en Klaas Mot die met hunne vaartuigen vermoisletiik in de Zuiderzee tusschen Harderwgk en Urk zgn iogovroren op te zoeken is desep morgen oÜ Harderwgk de jjiscbqit vertrokken bemaod met 13 ttinke moedige visschers onder leiding van M Foppen Kzn een man vao witn rerwacht kan worden dat hg alles wat mogelgk is zat aanwebden om de ongelukkigen te redden Nader meldt men De pogingen aangewend door de bemanning van de gisteren uit Harderwyk vertrokken ijsschuit om de Gebroeders Mol op te sporen zijn vruchteloos geweest Solidair I Een firma in orgels en piano s adverteert dnt zy orgels verkoopt uitmuntend in fraaien toon en solidariteit Dat zlin zeker orgels waarby als één pyp haar dienst weigert alle andere evenzoudoen De eerw paters Aogustyneo die sedert vyf jaro te Eindhoven verblyven hebben besloten by hun klooster Mariënhage t onder hooge goedkeuring vnn 1 tl Mgr Van de Ven biaacbop van s Herto enboiicb e n nieuwe kerk Ie stichten Vermoedelyk zal het gebouw in romaanschen styl wordeu afgetrokken Ook het klooster zelf zal tezelfder tyd grootsche veranderingen ondergaan Reeds in bot voorjaar van dit jaar al men met het werk een aanvang maken BuUeolandsch Overzicht Ofiicieel wordt uit lopan het volgende gemeld By de uitwisseling van de geloofsbrieven der gedelegeerden voor da vredesonderhandelingen IS geconstateerd dai de vo ïhachten der Cbinee che gezantbn niet in orde waren De Jnpanoera hebben daaro geweigerd in onderhandeling te treden en oe hmeozen uitgenoodigd te vertrekken De Chiueesohe vredesgpzanten zullen morgen de terugreis aanvaarden naar Nagasaki onder boacherming der autoriteiten Emdeiyk is de Kransche Kamer aan d b rooting Als er nu maar geen interpel laties komen zal dnt werk wel spoedig afloopen want zy is gewoon daarby zevenmgts i laarzpn te gebruiken wat v or de belaatingschtftdigoo minder aangenaam is maar deaen hebben nu eenmaal zulke vertegwiwoordigers gekozen By Buitenlandsche Zaken kwamen I de radicalen als vanouds met het voorstel den gezant by den Paus if te schaiTou Als I vanouds met groote mierderheid verworpen Als de politiek er met was zon d nieuwe President spoedig populair zjjn te I arys want hij heeft er goed siag van de meuschen voor lich iD te nemen t Is trouwens bekend dat dit een zyner voornaamste ei ga ufc happen ia i Faore bezoekt nu geregeld eenigo inrichtingen Zoo kwam hy eergisteren in hot St Antoi eliospitaal sprak heel vnendulyk met vele zieken en liet 500 fr achter om versnoppringen aan de lydors uit te deelen De ontmojting met den schilJwacht die hem niet in huia wil e laten is oor de Paryzeuaars een nog aantrekkelykor verhaal De behandeling van do begrooting beeft in den Pruisischen Landdag aanleiding gegeven tot een ernstig debat over de vraag wat er gedaan kan worden om den socialen nood te lenigen van de landbouwende beroltiing Het was imat aanleiding van het voorstelKanitz om bésfehermende rechten te voeren dat da Pruisische minister van landbouw de heer Von HammersttHn Loiten de e zaak breedvoerig beiprak Noch het afichaffen der handelsverdr en noch het invoeren van beschermende rechten kan den toestand van den landbouw verbeteren zeide de minister Daarentegen ziet hy heil iu coöperati in landbouw vereen igi o gen iu verbetering der spoorwegtarieven in kredietbanken en in eiken artKÏd die de productie kan verhoogen en verbeteren Want om den laudb uw te hetpea is noodig dat de productiekosten verminderen en de pryzen stygen Het eernte ligt grootendeeta in handen der landbouwers zetf wanneer zy zich er maar op toeleggen En voor het verhoogen der prgxen van de levensmiddelen sist de minister in de voorntellen van graaf Kanitz geen heil Daarentegen wel in bet verhoogen der uitroerpremiën voor suiker en brandeTyn en in het effen van differentieele rechten De iTimesf zegt dal deze mededeetingep niet naar den zin der conservatieven znllen zyn maar dnt deze veratandig zullen handelen er egn bewya in te zien van den goeden wil der regeering om den landbouw te helpen doch niet in den wilde eo door bet invoeren vao maatregelen welke tater tot onaangenaamheden aanleiding kunnen geren De uitdrukking van een dor leden van de recbterzyde dat de rederaering van den minister vao landbouw voor het voorstel vao graaf Kanits een begrafenis eerste klasse c is geweest L heeft den miniater aanleiding gegeven tot da verklaring dat by da agmrisohe voorstelten in den Staatsraad zal ter sprake brengen Mocht deze mededeeting den agrariërs nog eenige hoop geren op tegemoetkoming aan hao wenschen in de toekomst de houding die door de partgen in den Landdag tegenover de motie van graaf Kanitz ia aangouomeu toonde voldoende dat op bet goedkearea er van door de vertegenwoordiging vooreerst geeoB kans is De oommissie oit deo Dnitseben Kyksdsg die ule Umsters Vortage onderzoekt heeft de vrsag behandeld of ook uitdaging tot eeo tweegevecht aan zwaardere strafbepalingen onderworpen behoort te worden De uatiooaaNHberalen de ry oouservatieven en conservatieven kwamen daartegen krachtig op oudersteund door den secretaria van staat by het ryksdepartement van justitie Niederduog die verklaarde dat strafbare verheerlgking van het dueU niet voorkomt Daarentegen waren de socialisten roomsohen en radicalen van eeu andere meeniog en witdtfu se wt l hot doel in de Vorlagec opgenomen zien De auditeur generaal van het leger Ittenbacb verdedigde ganscb niet naar den zin van hot Crntrnm het tweegevecht eo vertelde ook dftt de keizer op de hoogte wordt gehouden van ieder duel tusschen officieren Het slot wal dat de bepaling tegen bet tweegevecht opgenomen werd met 14 stemmen die van het Centrum de socisal dem ocraten eu de radicalen tegeo 13 die van de natio uaal libernlen sn de conservatieven De conservatieve leden d r commissie hebben voorgesteld om in een andere paragraaf op dile ambtenaren en beambten de reeds boi tnande strafbepaling toepaaaelyk te verklaren die tol dusver alleen voor ambtenaren io dii nst van bet departement van buitenlaodsobe zaken gold eu volgeus welke schending van het ambtsgeheim gestraft wordt met gevangl UI9 tot 5 jaren en geldboete tot ÓOOO mark Men begrjipt waar dit op mikt Vele bladen de social istiBcbe vooral waren vaak io staat om geheime beiluiten te publiceereo of regeerings ordera hekend te makeo nog vóór de Staat8Coufantf er vau gewaagd had wat natuurlijk hot werk was van een of anderen booggeplaatsten beambte die de regeenng een poets wilde bakken I ieraan nn hopen da conscrraiieveo door de voorgestelde atralbepaliog een eind te aken maar natuurlyk iröeteo by aanneming ook de bladen w er n stuk hunner vrgbeid in De controle zal scherper worden en wat zulks in Duitschland beteel ént went men Eeu heftige aanval op beV omwsntelingaontwerp ia gedaan door ilen beroemden proinmr Ilscket uit Jen Zyo ariikal in de ZukuDft boait bnitengemeen opzien hetgeen wol te verklaren is De discussie ov r deze VorIat f in den Rykadag deed hem deo kon aao de hekaenproceasen en Iwttervervolgingen van vrOegnr en hg vreest dat w op den renctiflnairsn stroom afdrgvend weer naar dn midden uwen teruggaan De commissie van 27 die tbana bet eutwerp bespreekt noemt hy een Beriyusche conclave en het door haar verrichte wprk qualifiueort hy bIb baspottelyk ongtrymd enz Htoatsgevaariyke achryvera die vojgena de eaoutchonc bepoÜng van het omwentelings ontwerp het wozea van den godsdienst onmiddellyli bedreigen zouden mannen 7 yn om er maar enkele te noemen al Co ernicos Kepler Spinoza Shakspeare Schiller Kant G the Humboldt liet is zegt de hoogleeraar een kioderéchttge gedochte dat n en met de verroeste schilden van de middtineenwen op den duur de overwinning zou kunnen behalen op de machtige vuurwapenen van den modernen geest De eerste vergadering van de Uetgisobe Kamer onder voorzitterschap van Beernaert waa zakelyker dan de vorige vergaderingen De begrooting van jo titte werd eiudolijli aangenomen alleen de socialii ten stemden tegeo De miniater van l innenlandsche zaken de Burlel deelde op een vraag van den heer Iluyshauwer mee dnt de regeering de kieswet voor de gemeenten bton n veertien dagen zal indienen Ue beer Helleputte las io t Vlaamscb een wetsontwerp voor atrekkendo tot beperking van den arbeidsduur en verscherping van de Zoodagruit maar de voorzitter verklaarde dat de toelichting evat in t Franach moeat worden vertaald eo reodgedeeld voor meu het ontwerp in overweging kon nemen aangezien het meerendeet van de leden volstrekt niets van het voorgelezene had begrepen Pe Kamer begon ten slotte aao de heg noting van oorlog WATERGETIOEN TE GOUDA 1895 morgens s avonds Itoog jaag llowt Laag Dinsdag 5 Febr 2 3C 11 01 3 08 11 3 Woeosd8g 6 H 41 12 00 4 08 12 33 Donderdag 7 4 30 1 01 4 59 1 24 Vrijdag 8 5 23 1 48 5 46 2 11 Zaterdag 9 6 07 2 34 32 2 57 Zondag 10 0 55 3 20 7 J8 3 43 Maandag 11 7 41 4 U0 8 03 4 28 SPRINGTIJ den iCten Febr s av 2öen 9 9