Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1895

G die Hoest Kebrnikt uit de Blikken Trommel 33ste Jaargang Woensdag 6 Februari J895 INo 570 Haodelamerk N KATER en Co Gedeponeerd OUOHINGEN Eik stukje heeft de vorra van een zittende Kat Verkrgobaar iu nette Blikken Trommeltjes a25 Ut by bekende Verkoopers Verkragbaar bjj A WOLFF Drogist Markt Gouda H V D WOUDEN J ijeuwS en Advertenliehlud voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg pk k 50 Centen iedere regel meer 10 tenten iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitg T e dezer Courant geschiedt dagelijks met uiizondeiing van Zon en Feestdagen De piijs I er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Al onderlijke Nommers VIJF CENTEN 2eor ITette Gestesndrukte woraefTTTELEVEKD door i KIUNKMAX en Zn Gouda Snotperariruk van A Beinkman Zoon Buime Keuse i i WoUen Hai dschoencn en C i CHE3iTEZ A Tan oS Az £ 73 73 Beurs van Amslenlain a FHBEÜARI Vor krs slotkoura 88 1011 lOlVe 1 1 62V 81 81 Vl 26V 74 97 S i 8V lOb j lï 26 Ï8V 110 72 44 1001 101 Sl s 82 A 2S lOt 760 686 1011 64 102 212 128 76V 1021 102 144 991 24 106 9B 186 139 106 621 B47l 144 98 85 1041 101 102 Ib07 Vl 8l looVi 1401 186 10 86 617 941 18 10 987 711 ll 0V 81 471 13 210 187 108 110 1C2 103 117 126 9BV 46 129 WiDluLiKD C rt Nod W 3 a i dito dito dito 3 dito dito dito SVi HoNOi Obl Goudl 1881 88 4 Italib Inaohrijving 1862 81 B OosTBNR Obl io papior 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoKTUGiL Oblig met ticket 8 dito dito 3 BlULAKD Obl Doet 8e Serie 6 dito Geooni 1880 4 ditobiiSoth 1888 4 dito ba Hope 188D 90 4 dito Id goud leen 1883 6 ditodito dito 1884 5 Spahji Perpot ichiild 1881 4 ToiKiij öepr Oonv leen 18S0 4 Geo leeuing sorie ü Geo leening aerte O ZuiDAïR Illp Eeo i obl 1892 6 Mbiioo Obl Biiit Scb 1880 6 Venbzuela Obi 4 onbep 188P AMSTBEDAH Obllgution 1861 3 l ttOTTEEDiH Sted leon 1886 3i l Jbd N II Maiw L ö Pr Lion cert 6 Hkd HoU IJ apoorw Mij aand Mij tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B I tTij iE Spoorirl 1887 89 A Eobl 8 661 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 PoLBN Warschau Wennen aand 4 RusL Gr Russ Sp r Mij aand BBaltiache dito aand 1021 101 Fastowa dito aand 5 waag Dombr dito aand 6 Knrslc Oh Azow Sp kap aand B Losowo Sewast Sp Mij oblig B Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand Bdito dito oblig 4 11 IS 10 AmEIlCA Oent Pao Sp Mij obl 6 Ohio North W pr C v aand dito dito Win St Potor obl 7 Denver Rio Gr Spm eert y a Illinois Central obl in goud 4 Louisv St NashviUoCort v aand Mexico N Spw My lehj p o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario k WoBt aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud B 8t Paul Minn it Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B Camada Can South Cert v aand V C Hallw Nav Ie h d o O Amstcrd Omnibus Mij aand Rottord T mweg Maat8 aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 3 Bbloib Stad Antwerponle87 2 Stad Brussel 1886 2V HoNO Theiss Regullr GesellBch 4 OosTBNR Staatsloening 1860 B K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ver Ned Bsz Hyp SpobI cerl 4 tS s ADVERTENTieW E CASSLTOr TANDARTS MAHRT 154 GOUDA te consulteeren uitgezonderd Zondags van 10 tot 3 nur voor TANDZIBKTEN VULLI NOEN EVÜSTTANDEN GEBITTEy enz VRIJDAG S van 10 tot 12 uur ostelooxe beh ndehng Alle OPERATIËN i IJ U OK Advertentiën inMnBinnen a Btiltenlan tiche Con raïttt n worden dadelijk opgezonden door het Advnrientie Buroau iaii A BRINKMAN ZOON ZaJ KUNSTMIN Societeit Ons Geno gen VOORDRACHTEIT DOOR WILLEM VAN ZUIJLE t Zaterdiift 9 Februari 1895 met geheel nieuw Programma waarby eenige uummer8 In Costnum Entree voor Heeren Leden O 60 Voor Niet Leden O 99 Aanvang 8 ttur Plaatsen te verkregen en te bespreken a 10 ets eitra 9 Februari aan de Zaal van 10 3 uur Onfeilbaar Middel TKOËN iiza ili csl ltur8l i n Kdiianilocniiijjen MELIANTHË Superior IJorst lloiiig Kxtracl Bekroond met Eere Diploma en iouden Medaille GKNT 1893 Gouden Medaille BüLSWARD 1893 Eere Üiploma en Gouden Medaille 189J World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meeat heilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak maagveraterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag m geen huisgezin ontbreken MEUANTHE is het beste middel der wereld II van Schalk Co Machinale Fabriek DB HüNIGBLOEM Sumatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bij F i A WOLFF Drogist Markt Gouda Fü NSCHE STOOMVERVEEIJ Gtiemtsclit Wasscherij II OPPKXilP IH liottetdatn M den Koning 19 Kruiskade Gebreveteerd door Z der Hoofddepót voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het atoomeu en verven van alle Meerenen Daraesgarderoben alsook alle Kiiiderf Speciale inrichting v9or bet atoomen van plnche mautels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zijn de prijzen 25 gedaald PDIKE 00 DE SCHIEDAMMEH GENEVEE Merk i NIGHTOAP Vorlcrygbaar bij PEETERS Jz Als bowija van echtheid ia cachet on kurk ateede voorzien van den naam der Firma P HOPPE M NB 4 GRATIS bekomt elke leser van dit blad bet Biel aUeoo voor zieken maar ook Toorfezlnden hoogst belMorlJke on nuttige book DE VmEND OER ZIEHEN Uen sohnjTfl eene briefkaart aan EichtOT s Boekhandel te Av vs A Rotterdam Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Kon ware Schat vóór de ongelukkige slachtoffers der Zeltnevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELI ui v iu i W PERK M ZIJDERLAAN W S V DAM 0 V WIJK D Y INGEN Moordrecht Stolwjjk Haastrecht Oudewater G MANSCHOT M BLONK C V EEUWEN Hekendorp Waarder Waddingsveen Hollandsche uitgave met 27 aib Pri 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen b hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op het KATHOLIEKE H S GROENEiSSTEIN Boskoop J V BERGEN M RENSINK Benthuizen A BALEï Zoetermeer P ï BüIlEMEN TUIVEKSMAriAZIJX onder Redactie der beste KatbLetterkundigen Maandelijks verschijnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Homons Nouellen IfiHtorische Verhalen Po è i3 Allerlei Raad GEBR TERWINDT VVaalsleunt abrikaiileii 6 I £ I aelft Loyofjrlef Hebus en enx voor den zeer lagen prjjs van H5 CEy T per 3 maanden franco per posB 80 cent joedkoopslH iiiauiHlsclirirt van Nederland JAARLIJKSCHB PRODUCTIE van 26 Millioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Kwaliteit Concurreersnde Prijzen Grootste Stoomwaalsteenf briek in Nederland Vraagt Prijzen en Monsters P STOKVIS WATËRKEUS UiTUEVKR aBosch HET ALOM BEROEMDE TIIAI PI$T BIKR uit de Kloosterbrouwery DK SCHAAPSKOOI Tilburg door ondericheidêoe geueesheeren aanbevolen als versterkend en j estond wordt per fust en gebottold geleverd door G J Heetmati a Westhaven B 159 eo Peperstraat K 11 Penig igeiil voor iouda en Oraslrckcii Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen li Ieii toeviillijt ontdekt worden die in do Hut ia niüt zelilon ilut ouiCKiug nntibreno eDdc handen van oon bekwaiim unou8lieer oen goed aiiccaa hebben Was met Prïoanitz de geleerde vestiger eer w ilerkmir mutliodu wiens ooiipla it8 een bt devanrtBoord foor de lijilonde menachheid fjewnrden ii den eenvoudige boor Hui ft niet een Zwoodach mujoor TImre Brand ijenHamd oen middel tegen vrou lü hand güdaitn die hi t lancet dor rhipurgeii reoda mmdor uoodzakolyk heeft gemaakt imeengoed uin alle genoesiioertm liegiiit Ie vür len üuk op bot gubitd ter beperking van wenziakteü en than ziül alli 00 7ich Eeuuvvïieklon begint er liclit te komen en ook liier is een weg Kenpeud oivorden die op de aenvoudigitc on nituurlykate manier roaul aten opl avert welke wol iii staat zijn de aedurl j iron onveranderd aangewende tïenet 9kundi 0 hiitpiniddcleii 7 00 ala byvonrb Bromuirn Vzer Arsenicum eoa gelieel te verdringaii Kr zijn vi le rueiiachnu rtio u cli iiok noch i cKond iijn en toali klugesi dat zij zioh m liohnam en behalve wel gevoek n het geniiKste met velen kunnen 00 zelfa door om vlieg getergd wordeln en iulvcn en anderen tot lust iyii ionder hot te willen Vole worden geplaagd of door vroeaeijke Biigat oi dnor liroofgoeatigheid kunnen mol slapon en worilou door benauwde drooineu gekweld Dan ijn er weder aiidero die te kampen hebbeu met boofdpijn congestie zwakhidd van geheugen oorsuizeo Bil toevallen eindelijk lijden de trgaton ondor hun aai vurlamuiing vitusdans eu vallende ziekte Al ioio nngeliikkigen die men op olkon leeftijd onder ülk geslaelit en eiken athnd vindt ziju zenuwziek en min of moor du alachtoffors der leefwijKe van onzon tijd den over de wor Wie tot eene dezur c itogoricn vim lijders boüoon on ingeiiolil wenaolit te word king eenor nieuwe methode adroaaecro zich w 4iiisterdam M CLEBA Co Iloiligeweg 42 Uotteidani F Ë van SAKTENKOLFF Korte Uoofdateeg 1 nrecht LOItltY rOBT0 Oudegracht bij de üaardbrug F 22 voor wieii een onilerriclilcnd gpscbriftje over Zenuwziekteii en Beroerte Voorkoming en Genetings y nitia en franco verkrijgbaar geatold wordt inadteeiceaiijiff met rood lettara op de ECHT J berlahnstein Ollt£CnURDCItVICT0niABR0H 0B IILAHHSWH Overal verkrijgbaar MaatBchappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 BINNENLAND GOUDA 5 Februari 1895 j Morgen Woensdag ï al een leden vergaderiog i plaats hebbeo der kieavereeiaging Burgerplicbt € in de zaal Kui 8tu iu der Sociëteit 0n9 Geuot geD des avonds ten 7 uur Piiuten vati behandeling lugekomen stukken Verkieziug van G Uestuursledeo iu plaatsvan de Heeren J W Vorster C W vao deVelde H Straver A Joükev Kz M BlonkerHeruy eo A L Thierens die voor bunnebenoeming hebben bedunkt Het stellen van eea Candidaat voor betLidniaatachap der Provinciale Staten Den leden wordt herinnerd dat volgens Art 10 van bet Eeglemeut een Candidaat kan worden voorgesteld door drie leden Te Moordrecht zullen ijs en wedtr dienende op Woensdag 6 Pebr en op Vrgdag 8 Febr s nam ten half twoe ure biirdrijdeiijen plaats hebben de eerste met hindernissen voot mannen boven 16 jaar in de gumeente woon achtig de andere is nationaal voor niannen boven 18 jaar Op Woensdag worden uitgeloofd eene prij van f 12 en premies van f 8 en f4 en op Vrydag eene prys van i 40 eo premies van t 15 en f5 De deelnemers aan den wedstrijd van Vrijdag kunnen zich op den dag van den wedstrijd tot uiterlflk a nam 1 uur aangeven ttrwyl aU inleggeld f 1 moet worden betaald Dat het ys eerat nu eene voldoende diktt 10 tot 12 cM heeft om bardrijderyeu te doen plaata hebben moet tOBge8chre ven worden aan het vele werken der stoomgemalen Qieterénmiddag bad te HaiiStrecbt de bard ryderj op schaatsen onder de leden van di vi club plaats om konstvoorwerpen waaraan 12 personen deelnamen De prys werd behaald door N Dogteiom t Reeuw k de Ie premie werd behaald dooi A Hoofd en de 2e premie door A Himuiuk beiden te Haastrecht eu verder reden vyle ryders en ryderessen gedurende den geheele avond op de verlichte baan Onder een grootfn toevloed van schaatsen rgders toeschouwers uit alle omliggende plaatsen had gisteren te Oudewater een wedstrijd plants Toor scboon hardrgden gepaard op de bekende iirkelvormige baan van do Oudr vutii fElILLETOI I TEEÏJGGEEOËPEïr DOOR HUGH CONWAY 12 Hoe donker en schoon dia oogeu ook waren or wai iotB droonaeriga m ala van iemand die in de verte staart die nog verdor ataarl dan het voorwerp dat hij aanstaart Het inaakto oen sondorlmgou indruk op mij maaf daar hare oogen slfcbts eeno seconde do inyae ontmoetten koa ik niet zeggen of de indruk aangenaam of onaangenam was Beido vrouwen talmden oen bogenblik aan du deur zoodat K nyon en ik vooruitgingen Buiten da kerk deur bleven wa onwillekeurig staan Misacbifen was dat wel niet zeer beleefd iraar het meiaje had ons te zeer gemtereaaeord om baar niet nog eona na te zien terwijl zij de kerk uitging tn de kerkdeur zag ik toen een man staan van middelbaren leeftijd on een fataoenlijk uiterlyk Hij as eenigszina breed goachouderd eu droeg ook een bril Ala ik had moeten eggen tut walken ataud ik veronderatelde dal hy behoorde daa sou ik gsEOgd hebben tot den geleerden atand Wat zijoe nationaliteit betreft hij waa op en top een Itatlun Hij Wachtte blijkbaar op iemand en toen de beide vrouwen de kerk uitkwamen ging hij haar te gemocl ea aprak tit haar De oude jufTiouw gaf hare verrassing te kennen door een kleinen gil nam cijne band eu kuite die Het meisje stond blijkbaar ooversohillig Het ache IJ ielnb Ingeschreven waren 13 paren De priji werd behaald door den heer W de Jong met mej K de Jong beiden van Polsbroek en de premie door den beer Meyer van SchoonhoveD met mej Mulders van Woerden Bö de gisteren gebonden liardrijderi op schaatsen te Waddinxveeii voor personen boven de Iwjaar werd de prys vao f 25 behaald doom den heer Verschaik de Iste premie door an Dpk de 2de premie door Jao Toen In de plaats van den heer J Weeda geitfeentfaveldwacbter en gemeentebode te Waddinxveen werd als gemeentebode benoemd de heer A iSÜuger aldaar Benoemd tot ouderwiji er aan school D te Waddinxveen de heer Sterk van Schiedam De Ijsclub Voorwaarts te Berg Ambacht liet op Maandag 4 Febr hardrijden door jo igens beneden en door jongens boven 12 jaren Uy den eersten wedstrijd wonnen den prya en de preniiën W de Jong D Hoogeuboe em A 0 Bd emer eu W Kok Bij den tweeden P M Blanken C Oskam Wz D Verhoog en A de Langen Gifitermiddag om 12 uur is een scbaatsennjder up den Vliet by de spoorwegbrug te Voorburg verdronken Dit water behoort niet tot de banen der ysclub De mau was op een gedeelte van den Vliet waar niemand reed en het ij den vorigen dag door ene schuit was dooigebrokeu Ziju eigen onvoorzichtigheiddua kustte hem het leven lil H M de Koumgin Regeutoö heelt aaiaanleiding van een verzoik van het boofdbestuur het beacberniTrouwschap MQ fnard vande Nederlandsehe Vereeuiging tuft yorderiupvan Zondagsrust J Ken groot fakhuia m de Kipnraat te Rotterdam ia y terochteud vroeg d oor brand vermeid De aangrenzende perceelen der firma Lutkie en Cranenburg Hoogaifraat Gebr van Merkom Kipstraat en Peek en Cloppenburg Hoogstraat werden bedreigd en leden zware vuur en wafcerschadn Door eene onbekende oorzaak ia te Amersfoort brand ontstaan in an bygebouff van het miiitaire kleedmg eu uitruatingamngazijn liet Werkhuis De brandweer wist de vlammen tot bet aangetaste geb uw te beperker schreden voort largs de kerk ernatig terwijl ij lolkens hun Toen de oude juffrouw van ba ir afging ging het meiaja nog een piar aohtetlen door maar wachtte toen Nu kouden wij baar schooue gelaat on fraaie geatalte ten volle zien en daar wij niet al te dichtbij baar atonden konden we baar zien ronder onbeleefd of onbeBcheideu te zijn Zij is werkelijk soboon wide tk meer tot mijzelveu lun tot Kuuyon Ja dat IS zij maar lorh uiei too sclioan als ik dacht er ontbreekt let a mm tach ia hel met mogelijk te zeggen wat het ia la het wellicht bezieling of uitdrukking Ik kan niet zien dal er ii ts aai ontbreekt 1 zeide ik met zooveel enthouaiaame dat Kenyon ar luide van ia dou lach schoot Fixeeron de Rngelsche heeren en dames Tiok zoo in hun land op publieke plaatsou of is dat alleen een faveur voor de Italiaanache dames V ÜBze onbeschaamde vraag werd godaan door iemand die dicht hij mij stond We koorden ons tegelijk om en zigen een man van hooge gestalte van ongeveer dortis jaar die vlak achter ons stond Zijne gelaatstrekken waren regelmatig doch maakten geen aangename indruk MüU vooldo terstond dat onder dion ïwarea knevel een sarkaatiacho mond schudde m dat die donkere oogen en wenkbrauwen konden gloeien van toorn Op het oogenhlik drukten zij aanmatigenden beleodigded hoogmoed uit dien ik 1 Door de welwillendheid van den heer Mr I L van Gyn te Dordrecht werd het Museum I van Kunstuijveiheid te Haarlem in gelegen beid gesteld eene zeer belangrijke tentoonI stelling te houden van aC eGldingen vau Dor I drecht a oude gebouwen die thana geopend I is en virmoedelyk tot Zondag 24 Februari 1 al geopeud blijven 1 liet grootste aantal dezer aibeeldingen is I bet werk van den in 1884 op 75 jarigen I ouderdom overleden Dordsche schilder en tee1 kenmeeater Jan Rotten e a Do cataiogua bevattende 1G7 nummers is 1 op bet muaenm verkrijgbaar gesteld I Men schryft uit Rotterdam aan het U D 1 Het wordt meer en meer duidelijk dnt er by de geir eentelyke stembus een kabaal is opgezet tegen onzen wetliouder van fioanciëu mr Van Itaalte omdat h j de inkomstenbelasting ontworpen en in den liaad verdedigd beeft Men komt er openlijk voor uit in particuliere gesprekken in socii eiten op de beuts en m de krant Do inkomsten belasting I ia de gnef zett a by hen die tbuns minder betalen dan vroeger toen er eene directe pUatselyke belasting bestond die de laateu zeer ougelyk verdeelde Eu waarom V Omdat aan de inkomsten belasting openbaarheid ia verbonden In eene koopstad ala Rotterdam zegt men mag die openbaarheid niet worden geduld IfMeu betaalt liever eene hoogere som aan belaating mits maar alles geheim blyft Maar I aan de groote klok te zien hangen hoe zwaar I men weegt aan buurman bediende ot knecht I de gelegenheid te xien gegeven om op bet I stadhuia de kohieren na te pluizen neen I dat is voor een Itotterdamscb koopms i niet I te dulden I En daarom zal men zich wreken op don I wethouder Een koopman een eer verdiensI telijk raadsHd een hoogst bekwaam adininiaI trateiir der stedelijke financiën dat ontkent I men altemaal niet Maar de man van I de inkomsten belasting I Zoo boort men liberalen spreken Maar als I dan eens de oppositie zegevierde die zich keert I tegen het onderwija en tegen de uitgaven I in het beliii g van handel en ucheepvaart Als I eens Van Raalte nit den Uaad bleef on de I redacteur van de Maasbode er in kwamï I Dat is iiUea onverschillig ala men maar zyn I haat kan koelen aan de inkomatenI belasting I Natuurlijk dat de anti liberalen met deze I stemming hun voordeel doen Op dat verzet I tegen de inkomsten belaating is heel hunne I apf culatie gegroud Kort vóór de verkiezinir voiral 111 ceiiuii vruumdeling logeuover oenen Eu geUchraan met kan uitstaiui Dut liy oen vreeniaeling was zag men dadelijk hoewel hij in zuiver Eugülach sprak Een scherp antwoord lag raij op de tong maar ICenyoii dic een buitet gowoon go at en bespraakt joügmouach was kwam mij voor Hg nam tijn hood af OU raaakie eene diope buiging op z lk eene wttberekende wijze ilat het onmogelijk was te zeggen of iiy oon excuua wilde maken of den apot wilde drijven Signer icida hij oen Ktigelacliraan dia uw aeboone lan 1 doorreist doet dat om al wat schoon ia lu lat land m Uuur ou kunst te ien en te waardeuron Indii n u dut ergert VL rz oken wo exeuua De man keek hooi mot wetende of mijn vriend spottend ot ernstig sprak Indien wij iets kwaads gedaan bebbon wees zoo goed Sigiior verscKooning te vragen nan iXt dame die miaachieii uwe vroutv of uwe dochter is Het laatste was eenigHZiua aarkatisch daar de man nog jong wi a Oeen van beide bromde hij Kenyon maakLoeen buiging f Dua eene vriendin Ik maak u miju compliment ook over uw Engelach apreken Du mau werd mot ito zaak vorlegeu Kenyon aprak zoo iQuemond ea zoo natuurlijk Ik hen verscheidene jaren in Engeland gewooat zeide bij kortaf VörBcheidoho jaren dat iou ik niet godaeht hebben mg dacht dan zoa de Signer die Engelacho eigenaardigheid naiigeoomen hebben die van veel moer belang is dan de taal alleen werd een strooib ljet ver preid waarin de beer Van Kaalte op de venynigate manier werd aangevallen Vóór de dag der herstemming komt zat men nog wel rarer dingen beleven En de liberale tegonst ndera van een belasting die aan de achandelykste willekeur op belastinggebied een einde maakte aan bet ontzien van de rykeu en het zwaar belanten van den middenitand paal en perk stelde juichen Rotterdam wat zyt gy klein al werd uw gebied vergroot Staten Generaal Ie Kauur Zitting ran Maandag 4 Februari 1895 By de behandeling van het hoofdstuk Finauciëu ontwikkelde de beer J Prins bedenkingen tegen de samenstelling van decoramiaaiën voor den aanslag iu de bedryfsbelasting waarin ou ook vakiuauudu plaats nemen wat tot groote btsdenkingen aanleiding geeft Hy wensch de commissiëü enkel uit ambtenaren te doen bestaan De heer Fokker achtte een verhoogiug van ovorgangsiecht onvoldoende om iu bet buitenland overledenen die niet in de vermogensbelasting betalen te treffen Verder drong by aan op vollediger statistieken van de Termo genabelastiug De minister van Financiën erkende dat er eenige bezwaren tegen het syateera der bedr lsbelasting bestaan maar mea kan altoOK den voorzitter een ambtenaar op byzondere wijze inlichten De bezwaren vao dan heer Prins zou hy overwegen met het oog op een eventueele aanvulling van het syatoero Aan deu heer Fokker beloofde de miniatei te zulleu nagaan of er meer statistische gegevens kunnen worden verschaft De hoofdstukken Financiën eu Onvoorziene Uitgaveu werden vervolgens aangenomen By de vesliugbegrooting bestreed de heerRahusen deze daar het veatingstelsel niet meervoldoet en het kleine plau van reduit onvoldoende ia De heer Wertheiui daarentegen achtte een voortgang van het kleine plan noodzakelyk Wy mogen den moed niet opgeven De Minister van Oorlog verklaarde dat hy I moest voortgaan met het kleine plan dat dun feitelyk wordt uitgevoerd en minder zal kosten dan bet vroeger geraamde De vestingbegrooting werd daarna aangenomen met 30 tegen 3 stemmen de begrooting van Oorlog zouder stemming iJe Kamer ia gisteren aardig opgeschoten want behalve met het hoofdstuk financiën on I de beide raihtsire hoofdstukken is im ii m Kenyon wachtte on keek ilon man zoo onschuldig vragend in l gezicht dat deze er inliep Wat meent u vroeg hij Niet ovorat zgn neus in lo steken eido Kenyon kort en scherp keerde hem dea rug toe en maakte zoodoeade oen einde aan t gesprek De man werd rood van woedo Ik hield hem in t oog daar ik bang was dat hij m jn vriend te lijf zou gaan maar hy hegroep dat hot beier was van mot Mot een vloek koerde hij zioh om en de zaak liep daarm do af ledurendt dat goaprek was do oude Italiaanache jutfrouw van haar goleordou vriend weggegaan ea zij eu bet meisjo gingen samen haren weg Odeb ontatemdo Italiaan giug vervolgens naar den heer toe dio met de oudo gesproken had en gearmd gingen zij dtn andoren kaal mt Spoedig waren zij uit het gezicht Kenyon stelde mg niet voor de vrouwen te volgej rn al had ik zalf gewenscbt het te doen ik zou mij geschaamd hobboii er van lo aprokeu Toch stond het besluit reeda tamelijk vast by mij om deu volgenden dag Ofuis wear naar de San Qiovani te gaan Wij dadeu dat dan ook maar ik zag haar niet weer Iloo dikwijU ik er nog wel heengegaan ben durf ik niet ta zegden Noch bet achoone meisje nooh hare goloidstor heli ik in Turin weeïgezien Onzen onbüsuhaamdcn vnoud kwamen we gedurig op straat tegen dan keek hij ons leelijk aan maar wij namen er geon notitiü van maar zooala gezegd het sohoona moisje mol dat eonigazins bleeke galaat en die donkere vreemde oogen kregen we niet weer te zien WoriÉ Mrwfffd